ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Αντικείμενο δραστηριότητας Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την Εποχικότητα Λειτουργικοί τομείς Ενσώματα πάγια στοιχεία Προκαταβολές Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές Συμβάσεις παραγώγων Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Πωλήσεις Xρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Δεσμεύσεις Προβλέψεις Φόρος εισοδήματος Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία Δάνεια Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Παροχές στη Διοίκηση Λοιπά γεγονότα Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιμετρώνται σε εύλογη αξία Λοιπές πληροφορίες

3 1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ποσά σε χιλ. Σημ. 31/03/ /12/ /01/2012 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , ,57 Ενσώματα πάγια στοιχεία , , ,87 Προκαταβολές για αγορές ενσωμάτων παγίων στοιχείων 5.9 α , , ,34 Προκαταβολές για απόκτηση επενδύσεων 5.9 β , ,00 0,000 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , ,19 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.935, , ,74 Παράγωγα για αντιστάθμιση 0,00 0, ,07 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,78 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 5.448, , ,14 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , ,11 Προκαταβολές 8.132, , ,93 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , , ,00 Παράγωγα για αντιστάθμιση 3.269, , ,17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , ,94 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , , ,06 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , ,11 Υπέρ το άρτιο , , ,41 Λοιπά αποθεματικά 2.969, , ,40 Κέρδη / (ζημιές) εις νέον (39.104,95) (37.865,53) (26.995,59) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , ,32 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 5.17γ , , ,86 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.340, ,00 0,00 Παράγωγα για αντιστάθμιση 2.823, , ,67 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.403, , ,20 Προβλέψεις , , ,42 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,15 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , ,52 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 2.295, ,39 0,00 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0, ,92 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση 5.17γ 8.036, , ,80 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,35 Υποχρεώσεις από προεισπραχθέντα εισιτήρια , , ,88 Δεδουλευμένα έξοδα , , ,81 Παράγωγα για αντιστάθμιση 276, ,43 0,00 Προβλέψεις 2.574, , ,00 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , ,59 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,06 2

4 2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης Σημ. Πωλήσεις , ,52 Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.261, ,23 Παροχές σε εργαζόμενους (13.924,26) (17.664,03) Αποσβέσεις (2.436,03) (2.757,98) Αναλώσεις υλικών & υπηρεσιών ( ,66) ( ,66) Αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 105,62 455,00 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,97 Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.14 (4.177,58) (2.956,79) Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (8.244,46) (31.151,75) Φόρος εισοδήματος , ,35 Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (1.239,43) (24.981,40) Λοιπά συνολικά έσοδα (α) Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα Αντιστάθμιση ταμιακών ροών 2.606,58 (4.282,99) Φόρος εισοδήματος αντισταθμίσεων ταμειακών ροών (677,72) 856,60 Σύνολο (α) 1.928,86 (3.426,39) (β) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 0,00 (116,71) 5.10 Αναβαλλόμενος φόρος 0,00 23,34 Σύνολο (β) ,00 (93,37) Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά από φόρους 1.928,86 (3.519,76) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 689,43 (28.501,16) Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή σε (0,0174) (0,3498 ) 3

5 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την Εκδοθέν κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά αντιστάθμισης ταμειακών Αποθεματικά (διάφορα) Σωρευμένα κέρδη (ζημιές) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ροών Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου , , , ,76 (28.524,97) ,94 Eπίδραση μεταβολών λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19) 1.529, ,38 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (3.426,39) (25.074,77) (28.501,16) Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου , ,41 232, ,76 (52.070,36) ,16 Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου , ,41 (1.949,36) 2.989,76 (37.865,53) ,39 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.928,86 (1.239,43) 689,43 Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου , ,41 (20,50) 2.989,76 (39.104,95) ,83 4

6 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου που έληξε την Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων (8.244,46) (31.151,75) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 2.436, ,89 Προβλέψεις 150, ,29 Συναλλαγματικές διαφορές 1.530,81 (2.713,36) Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.017,19) (486,53) Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 1.021, ,71 Λειτουργικό αποτέλεσμα προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (4.122,95) (29.056,75) Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (116,83) 62,76 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (18.621,81) (3.539,80) (Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων παραγώγων (1.123,66) 3.919,55 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων , ,43 Αύξηση / (μείωση )υποχρεώσεων παραγώγων 445,95 (3.062,95) Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης , ,99 Τόκοι πληρωθέντες (803,94) (996,43) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,89 (1.807,19) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές παγίων στοιχείων (745,10) (566,75) Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχών) (1,06) 0,00 Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 383,30 215,52 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (362,85) (351,23) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αποπληρωθέντα (2.269,22) (4.801,51) Εξόφληση κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.905,51) (1.974,42) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (4.174,73) (6.775,94) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ,31 (8.934,36) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , ,94 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου , ,58 5

7 5. Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 5.1 Γενικές πληροφορίες ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ποσά σε χιλ. H εταιρία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. είναι Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο ΑEGEAN AIRLINES, η οποία στις διεθνείς της συναλλαγές φέρει την επωνυμία AEGEAN AIRLINES S.A. Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί έως την 31/12/2044 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδός Βιλτανιώτη 31 Τ.Κ ). 5.2 Αντικείμενο δραστηριότητας Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στην μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στον τομέα των δημόσιων αεροπορικών μεταφορών, εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας, με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες αεροπορικών εφαρμογών, τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Στους σκοπούς της εταιρίας ενδεικτικά εμπίπτουν και οι ακόλουθες εργασίες / δραστηριότητες: α. συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με παρεμφερή σκοπό β. ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων γ. εισαγωγή, εμπορία, μίσθωση αεροσκαφών και ανταλλακτικών. 5.3 Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Mαρτίου Έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Το λειτουργικό νόμισμα είναι το ευρώ και τα ποσά εκφράζονται σε χιλιάδες. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2013 καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές και μεθόδους υπολογισμών που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις ετήσιες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν, καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 5.4 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2013 Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το εάν μεταγενέστερα αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (κέρδη και ζημίες). Δεν είχε επίδραση στην εταιρεία πέραν της διαφορετικής παρουσίασης. Νέο (Τροποποιημένο) Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Το νέο πρότυπο απαλείφει την προσέγγιση του περιθωρίου σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών (το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων) και ορίζει ότι το χρηματοοικονομικό κόστος 6

8 υπολογίζεται στη βάση της καθαρής χρηματοδότησης. Με βάση το εν λόγω πρότυπο έγινε αναδρομική αναγνώριση στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων του συνόλου των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Η επίπτωση αναλύεται στη σημείωση 5.10 Νέο Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμετρήσεις εύλογης αξίας. Δεν είχε επίδραση στην εταιρεία πέραν κάποιων πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά με τις εύλογες αξίες που απαιτούνται πλέον και για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (Σημ. 5.25) 5.5 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την «Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου για την διαχείριση τους και επιμετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. «Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοικονομικά Στοιχεία - Παρουσίαση» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την και αναφέρεται στον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. «Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27)» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 5.6 Εποχικότητα Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας διαφέρουν σημαντικά από τρίμηνο σε τρίμηνο μέσα στο οικονομικό έτος, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον ως αποτέλεσμα της εποχικότητας της ζήτησης, σε συνδυασμό με τα σχετικά υψηλά πάγια έξοδα της εταιρείας. Ιστορικά η Εταιρία εμφανίζει σημαντικό μέρος των εσόδων της από επιβάτες μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, και σε μικρότερο βαθμό, κατά τη διάρκεια των εορταστικών περιόδων του Πάσχα και των Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς. Η ζήτηση και οι μέσοι ναύλοι είναι γενικά υψηλότεροι κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών. Συνεπώς, η Εταιρία παρουσιάζει γενικά υψηλότερα έσοδα στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Αντίθετα, σημειώνει χαμηλότερα έσοδα κατά τη διάρκεια του πρώτου και τέταρτου τριμήνου, καθώς υπάρχει χαμηλότερη ζήτηση κατά τη χειμερινή περίοδο. Καθώς τα περισσότερα έξοδα της Εταιρίας κατανέμονται ομοιόμορφα μέσα στο χρόνο, γενικά καταγράφονται χαμηλότερα λειτουργικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πρώτου και του τέταρτου τριμήνου. 5.7 Λειτουργικοί τομείς H εταιρεία παρουσιάζει πληροφορίες για δυο τομείς: Τακτικές πτήσεις Ναυλωμένες πτήσεις Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι ο ίδιες με αυτές που ακολουθούνται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετράται στην βάση του αποτελέσματος, κέρδους ή ζημίας από τις λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήματος, δίχως να λαμβάνονται υπόψη τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, και τα έκτακτα κονδύλια. Οι λειτουργικοί τομείς παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το διοικητικό συμβούλιο, (Chief Operating Decision Maker), διότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι διαφορετικής φύσεως, ζήτησης στην αγορά και μικτού περιθωρίου κέρδους. Tα αποτελέσματα ανά τομέα αναλύονται ως εξής: 7

9 01/01/ /03/2013 Τακτικές πτήσεις Ναυλωμένες πτήσεις Λοιπά Σύνολο Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες , , , ,60 Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (8.934,78) (45,99) 1.009,41 (7.971,36) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1.534,75) Λοιπά έσοδα/έξοδα 1.261,65 Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (8.244,46) Φόρος εισοδήματος 7.005,03 Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (1.239,43) 01/01/ /03/2012 Τακτικές πτήσεις Ναυλωμένες πτήσεις Λοιπά Σύνολο Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς πελάτες , , , ,52 Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (35.050,30) (54,72) 901,87 (34.203,15) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 1.924,17 Λοιπά έσοδα/έξοδα 1.127,23 Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (31.151,75) Φόρος εισοδήματος 6.170,35 Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (24.981,40) Τα λοιπά έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από διακίνηση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων κατά τη διάρκεια των πτήσεων καθώς και έσοδα από παρεπόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την δραστηριότητα πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων. Η κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους τομείς δραστηριότητας αναλύεται ως εξής: 01/01/13-31/03/2013 Τακτικές πτήσεις Ναυλωμένες πτήσεις Σύνολο Ενεργητικό τομέα ,26 383, ,45 Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού ,43 Σύνολο Ενεργητικού ,88 Υποχρεώσεις τομέα , , ,08 Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις ,97 Σύνολο Υποχρεώσεων ,05 01/01/12-31/03/2012 Τακτικές πτήσεις Ναυλωμένες πτήσεις Σύνολο 8

10 Ενεργητικό τομέα ,05 621, ,07 Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού ,70 Σύνολο Ενεργητικού ,77 Υποχρεώσεις τομέα , , ,74 Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις ,90 Σύνολο Υποχρεώσεων , Ενσώματα πάγια στοιχεία (α) Αεροσκάφη Ο στόλος της Εταιρίας την , αριθμούσε 28 αεροσκάφη ως ακολούθως : - 22 Airbus A320-4 Airbus A321-2 Airbus A319 (β) Πίνακας ενσωμάτων παγίων 9

11 Περίοδος έως 31 Mαρτίου 2012 Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Αεροπλάνα Iδιόκτητα Αεροπλάνα Leasing Αεροπλάνα Leasing Συστατικό συντήρησης Εξοπλισμός αεροσκαφών Εξοπλισμός αεροσκαφ ών Leasing Εξοπλισμός αεροδρομίων Εξοπλισμός αεροδρομί ων Leasing Λοιπά μεταφορικ ά μέσα Λοιπά μεταφορικά μέσα Leasing Έπιπλα και εξαρτήματα Έπιπλα και εξαρτήματα Leasing Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,89 (0,01) 1.195,48 628,91 559,28 201, ,74 214, ,12 Ανακατανομές Προσθήκες - 40, ,83-209, ,58-363,15 Πωλήσεις - (2,10) (9,03) - (0,45) - (47,27) - (17,84) - (76,69) Υπόλοιπο 31 Μαρτίου , , , , , , ,68 (0,01) 1.404,43 628,91 512,01 201, ,47 214, ,58 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , ,15 0,00 805,71 628,91 477,07 85, ,62 214, ,25 Αποσβέσεις Πωλήσεις - 207,85 11,22 80,94 785, ,56 55,24-27,25-24,45-146, ,93 - (0,39) (9,03) - (0,22) - (47,19) - (14,02) - (70,85) Υπόλοιπο 31 Μαρτίου , , , , , ,35 0,00 832,75 628,91 454,33 85, ,83 214, ,33 Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου , ,55 606, , , , ,33 (0,01) 571,67 0,00 57,68 116,67 182, ,26 Περίοδος έως 31 Mαρτίου 2013 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , , ,46 628,91 464,39 201, ,66 214, ,77 Ανακατανομές Προσθήκες Πωλήσεις , ,50-7, (1,06) (1,06) Υπόλοιπο 31 Μαρτίου , , , , , , , ,46 628,91 464,39 201, ,15 214, ,91 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , ,73-876,95 628,91 353,74 201, ,76 214, ,16 Αποσβέσεις Πωλήσεις - 144,27 7,23 80,94 785,19 994,14 63,68 20,87-5,88-96, , (1,06) (1,06) Υπόλοιπο 31 Μαρτίου , , , , , ,41-897,82 628,91 359,62 201, ,99 214, ,53 Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου , ,25 131, , , , ,70-459,64 0,00 104,76 0,00 802,16 0, ,37 Σύνολο 10

12 5.9 Προκαταβολές (α) Οι προκαταβολές για αγορές παγίων στοιχείων αφορούν προκαταβολές προς την Αirbus για αγορά αεροσκαφών της Εταιρίας (β) Οι προκαταβολές για απόκτηση επενδύσεων αφορούν το ποσό που προκαταβλήθηκε στην Marfin Investment Group σχετικά με την αγορά του 100% της Olympic Air Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές Βάσει του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στο σύνολό τους στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων και δεν μετακυλίονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ενώ μέχρι την εφαρμοζόταν η πολιτική του περιθωρίου με βάση το προηγούμενο Δ.Λ.Π. 19. Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής έγινε αναδρομικά και οι επιπτώσεις της έχουν ως εξής : ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2012 1/1/2012 Ίδια κεφάλαια πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ , ,93 Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ , ,74 Μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (288,98) (382,35) Ίδια κεφάλαια μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ , ,32 Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 31/12/2012 1/1/2012 Πρόβλεψη πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ , ,94 Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (1.444,90) (1.911,74) Πρόβλεψη μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ , ,20 Αναβαλλόμενοι Φόροι 31/12/2012 1/1/2012 Υπόλοιπο πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ , ,54 Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (288,98) (382,35) Υπόλοιπο μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ , ,19 Aποτελέσματα περιόδου 1/1/ /3/2012 Υπόλοιπο πριν την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (24.981,40) Επίδραση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (116,71) Μεταβολή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 23,34 Υπόλοιπο μετά την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (25.074,77) 5.11 Συμβάσεις παραγώγων (α) Προθεσμιακά συμβόλαια ξένου νομίσματος 11

13 Η εταιρία συνάπτει πράξεις παραγώγων τα οποία αφορούν προθεσμιακά συμβόλαια νομισμάτων (currency forwards). Τα συμβόλαια αυτά χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών για την κάλυψη του κινδύνου από τις μεταβολές στις τιμές του δολαρίου και την αποφυγή αύξησης της αξίας των υποχρεώσεων μέσω της εξασφάλισης σταθερών ισοτιμιών. Την 31 η Μαρτίου 2013, η εταιρία είχε συνάψει συμφωνίες για να αντισταθμίσει το 33 % των εκτιμώμενων υποχρεώσεων της σε δολάρια Η.Π.Α. για το 2013 και το 4 % των εκτιμώμενων υποχρεώσεων της σε δολάρια Η.Π.Α. για το Το ονομαστικό ποσό των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κατά την ανέρχεται σε ,00 χιλ. δολάρια Η.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: Λήξεις συμβολαίων Ονομαστικό ποσό σε χιλ. Δολ , ,00 Σύνολο ,00 (β) Συμβόλαια ανταλλαγής χρηματιστηριακών εμπορευμάτων Kατά την 31 η Μαρτίου 2013, η Εταιρία είχε σε ισχύ προθεσμιακά συμβόλαια αγοράς καυσίμων αεροσκαφών (Jet fuel commodity swaps) συνολικού ύψους 31,5 χιλ. μετρικών τόνων που καλύπτουν περίπου το 21,6 % των προβλεπόμενων αναγκών σε καύσιμα για την περίοδο Τα συγκεκριμένα συμβόλαια χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών για την κάλυψη του κινδύνου αύξησης της τιμής των καυσίμων. Το ονομαστικό ποσό των συμβολαίων κατά την ανέρχεται σε ,00 χιλ. δολάρια Η.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: Λήξεις συμβολαίων Ποσότητα καυσίμων σε μετρικούς τόνους Ονομαστικό ποσό σε χιλ. $ ,00 (γ) Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων Κατά την 31 η Μαρτίου 2013, η εταιρία είχε σε ισχύ συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου (Interest Rate Swaps) ως αντισταθμιστικά μέσα για σχέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου για το 49% των υποχρεώσεων του κεφαλαίου των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Το ονομαστικό ποσό των συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων που λήγουν στις 22/04/2020, κατά την 31 η Μαρτίου 2013 ανέρχεται σε ,87 χιλ Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής : Πελάτες Εσωτερικού 9.408, ,24 Πελάτες Εξωτερικού 2.211, ,19 Ελληνικό Δημόσιο 1.424, ,52 Λοιποί χρεώστες διάφοροι , ,74 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.170,34 749,81 12

14 Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.766, ,80 Σύνολο , ,31 Το κονδύλι «Λοιποί χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνει απαιτήσεις από εκκαθαρίσεις αεροπορικών εισιτηρίων που πωλούνται μέσω των συμβεβλημένων με την ΙΑΤΑ τουριστικών γραφείων και εισιτήρια που πωλούνται από και προς άλλες αεροπορικές εταιρίες Πωλήσεις Οι πωλήσεις ανά είδος υπηρεσιών αναλύονται ως εξής: Έσοδα από τακτικές πτήσεις , ,46 Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 1.510,41 413,06 Έσοδα από επιβατικές χρεώσεις αεροδρομίων , ,65 Άλλα έσοδα 8.554, ,35 Σύνολο , , Xρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής: Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 417,50 221,67 Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 348,85 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 353,49 291,58 Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 162,48 212,45 Συναλλαγματικές διαφορές έξοδα 3.156, ,08 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 87,66 201,17 Σύνολο 4.177, ,79 Πιστωτικοί τόκοι (1.017,19) (486,53) Συναλλαγματικές διαφορές έσοδα (1.520,03) (3.939,44) Σύνολο (2.537,22) (4.425,97) 5.15 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Το κονδύλι αυτό αφορά σε τοποθέτηση μέρους των ταμιακών διαθεσίμων της Εταιρίας στην αγορά εταιρικών ομολόγων ονομαστικής αξίας 6.500,00 τα οποία επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 6.890, , Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού (κτίρια, ιδιόκτητα αεροσκάφη) 13

15 5.17 Δεσμεύσεις (α) Λειτουργικές μισθώσεις Οι δεσμεύσεις της εταιρίας από λειτουργικές μισθώσεις προέρχονται κυρίως από αεροσκάφη και εφεδρικούς κινητήρες αεροσκαφών. Οι ελάχιστες μελλοντικές δεσμεύσεις της εταιρίας από λειτουργικές μισθώσεις αναλύονται : 31/3/ /3/2012 σε χιλ. Ευρώ σε χιλ. Ευρώ Έως 1 έτος , ,05 Μεταξύ 1 και 5 ετών , ,84 Πάνω από 5 έτη , ,12 Σύνολο , ,01 (β) Δεσμεύσεις Κεφαλαίου Οι δεσμεύσεις της εταιρίας που συνδέονται με την παραγγελία για απόκτηση αεροσκαφών τύπου Airbus, αναλύονται ανά έτος παραλαβής : αεροσκάφη τύπου Α αεροσκάφη τύπου Α320 (γ) Χρηματοδοτικές μισθώσεις Οι δεσμεύσεις της εταιρίας αναφορικά με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις έχουν ως εξής: Μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων Μέχρι 1 έτος 8.662, ,24 Από 1 έως 5 έτη , ,61 Πάνω από πέντε έτη , ,20 Σύνολο , ,04 Χρηματοοικονομικό κόστος 4.101, ,25 Παρούσα αξία ελάχιστων πληρωμών Μέχρι 1 έτος 8.018, ,21 Από 1 έως 5 έτη , ,46 Πάνω από πέντε έτη , ,12 Σύνολο , ,79 14

16 5.18 Προβλέψεις (α) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Προβλέψεις Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από 2007 έως και Εντός του Μαίου 2013 ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007 εως και 2011, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σωρευμένο ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας ανέρχεται σε χιλ. Η χρήση 2011 ελέγχθηκε βάσει της φορολογικής νομοθεσίας (ΠΟΛ 1159/2011) από τους τακτικούς ελεγκτές. Ομοίως ελέγχεται και η χρήση (β) Προβλέψεις συντήρησης αεροσκαφών Το σωρευτικό ποσό των προβλέψεων που διενήργησε η Εταιρία για τη μελλοντική συντήρηση των αεροσκαφών στις 31/12/12 ανερχόταν στο ποσό των ,25 χιλ ευρώ. Η καθαρή μεταβολή (αύξηση) της πρόβλεψης εντός του α τριμήνου 2013 ανέρχεται στο ποσό των 100,73 χιλ. με αποτέλεσμα το ποσό της πρόβλεψης συντήρησης αεροσκαφών στις 31/03/2013 να ανέρχεται στο ποσό των ,98 χιλ ευρώ Φόρος εισοδήματος Η συμφωνία και η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έξοδο/(έσοδο), έχει ως εξής: Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (8.244,46) (31.151,75) Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντα φορολογικό 26% 20% συντελεστή 2.143, ,35 Φόρος εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (156,00) (60,00) Eπίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών 5.017,47 0,00 Φόρος εισοδήματος 7.005, ,35 Το κονδύλι των 5.017,47 ευρώ (επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών) αφορά σε φόρο εισοδήματος (έσοδο) που προέκυψε στην περίοδο λόγω αλλαγής του συντελεστή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων σε 26% από 20% από την χρήση Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία (α) Πληροφορίες σχετικά με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Υπάρχουν διάφορες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων και άλλα ενδεχόμενα γεγονότα τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την 31/12/2012 και από τα οποία δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Για το λόγο αυτό η Εταιρία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τις υποθέσεις αυτές. (β) Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία Υπάρχουν ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την 31/12/2012 και από τα οποία δεν αναμένεται να υπάρξει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις Δάνεια Στην τρέχουσα περίοδο εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια ποσού 2.269,22 ευρώ, ενώ εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις ποσού 1.905,51 ευρώ Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεις 15

17 (υπόλοιπα τέλους περιόδου από πωλήσεις αγαθών - υπηρεσιών) 61,08 43,12 Υποχρεώσεις (υπόλοιπα τέλους περιόδου από αγορές αγαθών - υπηρεσιών) 166,39 184,61 Έσοδα - Παροχές υπηρεσιών από Εταιρία 36,73 50,66 Έξοδα - Λήψεις υπηρεσιών της Εταιρίας 384,39 408,54 Όλες οι συναλλαγές γίνονται με εταιρίες του βασικού μετόχου και αφορούν κυρίως καταβαλλόμενα ενοίκια και λήψη/παροχή υπηρεσιών. Οι συναλλαγές γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους Παροχές στη Διοίκηση Οι παροχές της εταιρίας προς τη Διοίκηση αναλύονται ως ακολούθως: 31/3/ /3/ Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 300,00 276,67 - Μισθοί διευθυντικών στελεχών 363,05 350,16 - Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης διευθυντικών στελεχών 42,92 22,55 - Αμοιβές σε είδος και άλλες πληρωμές διευθυντικών 64,87 102,43 στελεχών Σύνολο 770,84 751,82 - Υποχρεώσεις σε διευθυντές και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 208,43 177,68 Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας Λοιπά γεγονότα (α) H Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. και η Marfin Investment Group συμφώνησαν στις 22/10/2012 στην αγορά του 100% της Olympic Air στην Αεροπορία Αιγαιου Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Οlympic Air θα καταστεί θυγατρική της Aegean. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεώς της Eυρωπαικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει της οποίας θα προσδιορισθεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της. Το τίμημα του 100% της Olympic Air έχει οριστεί σε 72 εκ ευρώ με τμηματική καταβολή μετρητών από την Aegean προς την ΜIG. (β) Με βάση το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίσθηκε στις αρχές του 2013 ο φόρος μερισμάτων μειώθηκε από 25% σε 10% με ισχύ για κέρδη η διανομή των οποίων αποφασίζεται από γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιμετρώνται σε εύλογη αξία Στοιχεία Εύλογη αξία Επίπεδο ιεραρχίας Επιμέτρηση βάσει: Παράγωγα Δολαρίου 2.852,79 2 τεχνική επιμέτρηση Παράγωγα Πετρελαίου (2.620,19 ) 2 τεχνική επιμέτρηση Παράγωγα Επιτοκίου (62,74 ) 2 τεχνική επιμέτρηση Ομόλογα (εμπορικό χαρτοφυλάκιο) 6.890,00 1 δημοσιευμένη τιμή 16

18 5.26 Λοιπές πληροφορίες Οι παρούσες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» στις 27/05/2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. Κηφισιά, 27 Mαίου 2013 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου Θεόδωρος Βασιλάκης Δημήτριος Γερογιάννης Μιχάλης Κουβελιώτης Μαρία Ζαννάκη 17

19 6. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ποσά σε χιλ. 18