Εννεάμηνο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εννεάμηνο 2013 1. ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ"

Transcript

1 Εννεάμηνο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ 1

2 Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ & των Θυγατρικών της ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία προέκυψε το 1999 από την συγχώνευση της Άκτωρ ΑΤΕ και της Ελληνικής Τεχνοδομικής ΑΕ. Οι δραστηριότητες του ομίλου είναι προεχόντως οι κατασκευές (Άκτωρ ΑΕ), και δευτερευόντως οι ΣΔΙΤσυμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Αττική Οδός, Μωρέας Οδός, Ολυμπία Οδός, Κ/Ξ Θερμαϊκή Οδός, ΓΕΦΥΡΑ Ρίου-Αντιρίου), θερμοηλεκτρικά εργοστάσια φυσικού αερίου-ατμού, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, διαχείριση αποβλήτων (Ηλέκτωρ), ανάπτυξη ακινήτων (το Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπατών Αττικής κοντά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο), ακόμα και μικρή συμμετοχή στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, στην Ελληνικός Χρυσός, στην Eldorado Gold Corporation (Canada) και φυσικά συμμετοχή σε πλήθος τεχνικών κοινοπραξιών. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας σήμερα έχει ως εξής: Μετοχική σύνθεση Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος, 15,23 % ευθέως και εμμέσως (της γνωστής οικογενείας που κατέχει και το Mega Channel και τις εφημερίδες Έθνος και Ημερησία) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος, ευθέως 5,34 % και εμμέσως Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος 5,30 % Mitica Limited (Κύπρος) του κ. Ιωάννη Τζιβέλη, 10,00 % μέλους Δ.Σ. της Ελλάκτωρ- (ιδρυτικού στελέχους και πρώην μεγαλύτερου στελέχους της Τραπέζης Πειραιώς, και μεγαλοεμπόρου γουναρικών) Λοιπό επενδυτικό κοινό 64,13% Οι πωλήσεις του ομίλου κατά το εννεαμήνου 2013 αναλύονται ως εξής: Προς το : Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους, κλπ. 29,03% : Λοιπές εταιρείες στην Ελλάδα 43,28% Υποσύνολο πωλήσεων στην Ελλάδα 72,31% : Χώρες του Κόλπου και Μέση Ανατολή 6,18% : Λοιπές χώρες του εξωτερικού 21,51% Από τα παραπάνω προκύπτει σημαντική εξωστρέφεια του ομίλου που στην παρούσα αρνητική συγκυρία την βοηθάει να επιπλεύσει. Η τελευταία φορά που διανεμήθηκε μέρισμα ήταν 0,03 ευρώ ανά μετοχή το 2011 της χρήσης Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 869,95 εκατομ. +1,67% 884,46 εκατομ. 2

3 Μικτά κέρδη 109,38 εκατομ. +9,98% 120,63 εκατομ. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 96,24 εκατομ. -12,83% 83,89 εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα-έσοδα (47,97) εκατομ. -14,26% (41,13) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 49,80 εκατομ. -13,83% 42,91 εκατομ. Φόρος εισοδήματος (από 20% σε 26%) (23,04) εκατομ. +138,50% (54,95) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 26,76 εκατομ. (12,03) εκατομ. Από την αναλυτική λογιστική προκύπτει ότι οι επιπλέον φόροι μετέτρεψαν τον κερδοφόρο κλάδο των παραχωρήσεων από κερδοφόρο το 2012 σε άκρως ζημιογόνο το Η ανάπτυξη ακινήτων και οι λοιπές δραστηριότητες ήταν πάντα ζημιογόνες. Το 2014 αναμένεται ότι θα εισρεύσουν μερίσματα από την Αττική Οδό ΑΕ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 463,62 εκατομ. -2,51% 451,98 εκατομ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία κυρίως από ΣΔΙΤ δικαιωμάτων παραχωρήσεων- IFRIC ,68 εκατομ. -1,52% 1.062,22 εκατομ. Επενδύσεις σε ακίνητα 171,05 εκατομ. -0,39% 170,38 εκατομ. Χρηματική συνδρομή από το Δημόσιο λόγω παραχωρήσεων IFRIC 12 16,27 εκατομ. +107,80% 33,81 εκατομ. Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.201,54 εκατομ. -4,47% 2.103,10 εκατομ. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (μετά πρόβλεψη 4,7% για επισφαλείς απαιτήσεις) Χρηματική συνδρομή από το Δημόσιο λόγω παραχωρήσεων IFRIC ,77 εκατομ. -5,38% 1.036,77 εκατομ. 90,24 εκατομ. -1,94% 88,49 εκατομ. Δεσμευμένες καταθέσεις 81,83 εκατομ. -12,77% 71,38 εκατομ. Χρηματικά διαθέσιμα 706,83 εκατομ. +16,11% 820,74 εκατομ. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.195,68 εκατομ. -1,98% 2.152,51 εκατομ. Μακροπρόθεσμα δάνεια (1.203,63) εκατομ. +3,01% (1.239,90) εκατομ. Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία (interest rate swaps και warrants) (147,87) εκατομ. -23% (113,86) εκατομ. 3

4 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (1.678,16) εκατομ. +0,74% (1.690,64) εκατομ. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (815,54) εκατομ. +1,37% (826,75) εκατομ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια (552,83) εκατομ. -3,78% (531,94) εκατομ. Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (1.422,18) εκατομ. +0,81% (1.433,75) εκατομ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.253,71 εκατομ. -6,33% 1.174,39 εκατομ. Οι δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις υπάρχουν κυρίως λόγω της Αττικής Οδού ΑΕ και της Άκτωρ ΑΕ για να εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, καθώς και για εξασφάλιση των εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. 4

5 Όμιλος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠIΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ & των Θυγατρικών της ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Το 1889 έφτασε το «ηλεκτρικό» στην Ελλάδα και μέχρι το 1950 είχαν ιδρυθεί 400 περίπου ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το έτος εκείνο ιδρύθηκε η ΔΕΗ χάριν του δημοσίου συμφέροντος και από το 1956 άρχισε και εξαγόραζε όλες τις επιχειρήσεις και ενέτασσε το προσωπικό τους στις τάξεις της. Την μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία και την εισήχθη στο ΧΑ Αθηνών και Λονδίνου. Το 2011 αποσχίσθηκαν οι κλάδοι μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης δια της δημιουργίας της κατά 100% θυγατρική ΑΔΜΗΕ (προς πώληση εντός του 2014) καθώς και ο κλάδος μεταφοράς μέσης και χαμηλής τάσης και διανομής στους καταναλωτές δια της δημιουργίας της κατά 100% θυγατρικής ΔΕΔΔΗΕ. Η μετοχική σύνθεση της μητρικής εταιρείας σήμερα έχει ως εξής: Μετοχική σύνθεση Ελληνικό Δημόσιο 34,12 % ΤΑΙΠΕΔ - ανήκει καθ ολοκληρία στο Ελληνικό 17,00 % Δημόσιο αλλά δρα ανεξάρτητα ΙΚΑ & ΤΑΥΤΕΚΩ-Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων 3,81 % Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας Silchester International Investors LLP (Νέα 13,80 % Υόρκη) Λοιπό επενδυτικό κοινό 31,27% Το ιστορικό διανεμηθέντων καθαρών μετά φόρου μερισμάτων είναι: Ευρώ Χρήση ,100 Χρήση Χρήση ,000 Χρήση ,790 Χρήση Χρήση ,01875 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 4.563,74 εκατομ. -1,53% 4.493,87 εκατομ. Αμοιβές προσωπικού (532,7) εκατομ. +1,29% (539,6) εκατομ. Καύσιμα (1.665) εκατομ. -14,77% (1.419) εκατομ. Αγορά ηλεκτρικής ενεργείας (1.390) εκατομ. -9,35% (1.260) εκατομ. 5

6 Αγορά δικαιώματος εκπομπής αερίων (0,94) εκατομ % (147,42) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα-έσοδα (176,76) εκατομ. -7,49% (163,52) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 165,22 εκατομ. -65,55% 56,92 εκατομ. Φόρος εισοδήματος (από 20% σε 26%) (40,36) εκατομ. +24,50% (50,25) εκατομ. (;) Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 124,87 εκατομ. -94,67% 6,66 εκατομ. Δεν κατανοώ πως η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης για το 2013 στο 26% από το 20% για το 2012 επέφερε τόσο μεγάλη αύξηση του φόρου εισοδήματος (50,25/56,92=88,75%). Από την αναλυτική λογιστική κατά κλάδο προκύπτει ότι ο κλάδος εμπορίας είναι ζημιογόνος τόσο το 2012 όσο και το 2013, ενώ όσον αφορά τα νησιά (συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης) η παραγωγή είναι ζημιογόνα τόσο το 2013 όσο και το η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικούκυρίως ενσώματες ακινητοποιήσεις εκατομ. -0,38% εκατομ. Απαιτήσεις από πελάτες εκατομ. -3,06s% εκατομ. Δεσμευμένες καταθέσεις 141,5 εκατομ. -6,86% 131,8 εκατομ. Χρηματικά Διαθέσιμα 279 εκατομ. -7,17% 259 εκατομ. Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού εκατομ. -3,68% εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ εκατομ. -1% εκατομ. Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (3.303) εκατομ. +1,79% (3.244) εκατομ. Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (3.193) εκατομ. +2,91% (3.286) εκατομ. Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (6.496) εκατομ. +0,52% (6.530) εκατομ. Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (1.802) εκατομ. -0,17% (1.799) εκατομ. Βραχυπρόθεσμοι προμηθευτές (1.950) εκατομ. -2% (1.911) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (129) εκατομ. -54,26% (59) εκατομ. Σύνολο Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (3.881) εκατομ. -2,88% (3.769) εκατομ. 6

7 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (10.397) εκατομ. -0,94% (10.299) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ εκατομ. -1,49% εκατομ. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. Εν πρώτοις, παρατηρούμε ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το βραχυπρόθεσμο ενεργητικό κατά 840 εκατομ. ευρώ (839 εκατομ. ευρώ την ). Όμως, πέραν των άμεσων προβλημάτων ρευστότητας, ο όμιλος της ΔΕΗ έχει αρκετές και μεγάλου ύψους εκκρεμοδικίες κατά της αλλά και υπέρ της. Στις εκκρεμοδικίες κατά της συγκαταλέγονται αγωγές εργολάβων/προμηθευτών, ιδιωτών για προκληθείσες ζημίες, υπαλλήλων, του ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων κοινής Ωφελείας), της ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πλήρως ανεξαρτητοποιημένης από τον όμιλο, που συντονίζει τις εγχύσεις και απορροφήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας ΕΣΜΗΕ), ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ταμείο Συνταξιούχων. Υπάρχουν αρκετές και υψηλού κόστους περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις. Τις εκκρεμοδικίες υπέρ του ομίλου της ΔΕΗ συγκαταλέγονται εγερθείσες αγωγές κατά της Αλουμίνιον της Ελλάδος, της πρώην Τραπέζης Κρήτης, του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) και της ΛΑΡΚΟ, στην οποία συμμετέχει κατά 11,45%. 7

8 Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ & των Θυγατρικών της - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η μητρική εταιρεία Μυτιληναίος ΑΕ ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής επιχείρησης της οικογενείας Μυτιληναίου που ιδρύθηκε στην Αθήνα το Μέσω επιτυχών εξαγορών διαφόρων άλλων εταιρειών έχει επαξίως κατακτήσει τη θέση ενός από τους ισχυρότερους ομίλους επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό-τουρκία, Ιράκ, Συρία, Αλγερία. Δραστηριοποιείται στους τομείς της εξόρυξης (Δελφοί-Δίστομον ΑΕ εξόρυξη βωξίτη), μεταλλουργίας (Αλουμίνιον της Ελλάδος αγορασμένο το 2005 από την Γαλλική Pechiney για παρασκευή αλουμίνας από τον βωξίτη και δια ηλεκτρολύσεως παραγωγή αλουμινίου-πολύ υψηλή απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας), κατασκευές- Engineering Procurement and Construction (METKA θερμοηλεκτρικά εργοστάσια με καύσιμη ύλη φυσικό αέριο), παραγωγή και εμπορία ενέργειας (Protergia θερμοηλεκτρικά εργοστάσια φυσικού αερίου και ανεμογεννήτριες), εμπορία φυσικού αερίου (Μυτιληναίος-Μότορ Όιλ Μ&Μ), και συμμετέχει κατά 43% στην ΕΛ.Β.Ο.-κατασκευή πολιτικών και στρατιωτικών οχημάτων. Το 1995 η Μυτιληναίος ΑΕ εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : Μετοχική σύνθεση Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και 15,41 % Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος 16,42 % Fairfax Financial Holdings Limited (Τορόντο, με 5,02 % πρόεδρο τον Ινδό Prem Watsa) Λοιποί επενδυτές 63,15 % Ο όμιλος λόγω της διασποράς δραστηριοτήτων του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταφέρνει και αντιπαρέρχεται τις σοβαρές μακροοικονομικές δυσκολίες που διάγει η Ευρώπη αλλά και η Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα κάθε έτος μοιράζει πλούσιο μέρισμα. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών εκατομ. -4,09% εκατομ. Μικτά κέρδη 100,26 εκατομ. +41,59% 141,96 εκατομ. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (0,29) εκατομ. -20,69% (0,23) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (35,44) εκατομ. +39,95% (49,60) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 42,69 εκατομ. +51,83% 64,82 εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 28,13 εκατομ. +75,90% 49,48 εκατομ. Εντός του 2013 επανεκτιμήθηκε η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή ορισμένων παγίων της εταιρείας σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι αποσβέσεις του εξαμήνου κατά 8,9 εκατομ. ευρώ. 8

9 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού εκατομ. -0,45% εκατομ. Συμπεριλαμβάνεται υπεραξία ενοποίησης 209,3 εκατομ. ευρώ που ενίοτε απομειώνεται, όχι όμως τακτικά (!) Επενδύσεις 27 εκατομ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και (307,49) εκατομ. +83,78% (565,11) εκατομ. Προβλέψεις Συμπεριλαμβάνονται μ/θ τραπεζικά δάνεια (22,63) εκατομ. +956,74% (239,14) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (1.420,15) εκατομ. -22,07% (1.106,70) εκατομ. Συμπεριλαμβάνονται β/θ τραπεζικά δάνεια (838,78) εκατομ. -36,01% (536,73) εκατομ. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Σύνολο Υποχρεώσεων (1.728) εκατομ. -3,24% (1.672) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 960,34 εκατομ. +4,56% 1.004,15 εκατομ. Υπογεγραμμένες συμβάσεις για κατασκευή έργων και μη ακόμα τιμολογηθείσες 1,68 δισεκατομ. 1,56 δισεκατομ. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. Την ο όμιλος επιμήκυνε 243 εκατομ. ευρώ βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο σε μακροπρόθεσμο (3 χρόνια δυνάμενο να παραταθεί για επιπλέον 2), αποστραγγαλίζοντας τις εν λόγω εταιρείες και τον όμιλο. Την η DGComp (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού) απέρριψε την καταγγελία της ΔΕΗ κατά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας (ΡΑΕ) ότι η επιβληθείσα χαμηλή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ προς την Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ προς 40,7 ευρώ ανά MWhour για ώρες ετησίως αποτελεί συγκεκαλυμένη κρατική ενίσχυση κάτω του κόστους. Η επιβληθείσα από την ΡΑΕ τιμή πάντως είναι προσωρινού χαρακτήρα, και όχι μόνιμη. Την η μητρική εταιρεία του ομίλου πώλησε το 6,19% των κατεχομένων μετοχών της ΜΕΤΚΑ έναντι 40,2 εκατομ. ευρώ, και τώρα κατέχει μόνο το 50% πλέον μία μετοχή. Επίσης, την ίδια ημερομηνία διαγράφθηκε από τα βιβλία η αξία των κατεχομένων μετοχών της ΕΛ.Β.Ο. (συμμετοχή κατά 43%) ύψους 13,4 εκατομ. ευρώ για τον όμιλο. 9

10 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία (όχι όμιλος) ιδρύθηκε τον Μάρτιο 1999, τον Δεκέμβριο 1999 εξαγόρασε την Κρητική Air Greece, και τον Απρίλιο 2001 εξαγόρασε την Cronus Airlines από τους αδελφούς Λασκαρίδη (πλοιοκτήτες πλοίωνψυγείων μεταφοράς ιχθύων, Casino Hyatt, κλπ.). Το 2007 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : Μετοχική σύνθεση τον Νοέμβριος 2013 Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος και 38,69 % Διευθύνων Σύμβουλος, ευθέως και εμμέσως (Seat, Saab, Volvo, Ford, Hertz) Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης (εμμέσως) 18,96 % Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ ΑΕξενοδοχειακό 6,39 % συγκρότημα Ναυαρίνου Μεσσήνης, πλοιοκτήτης) Λοιποί επενδυτές 35,96 % Παρατίθεται ένας σημαντικός δείκτης για το Α εξάμηνο 2013 (δεν έχει ανακοινωθεί για το εννεάμηνο σημειωτέον ότι τα έσοδα της εταιρείας παρουσιάζουν εποχικότητα, δηλ. αυξάνονται τόσο ο αριθμός επιβατών όσο και οι τιμές των εισιτηρίων από Απρίλιο (Πάσχα) έως Σεπτέμβριο και πάλι τα Χριστούγεννα). Α Εξάμηνο 2012 Α Εξάμηνο 2013 Έσοδα ανά χιλιόμετρο ανά επιβάτη 0,0781 ευρώ +14% 0,0890 ευρώ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 439,78 εκατομ. +21 % 532,45 εκατομ. Μισθοδοσία (54,15) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : άτομα -5,5 % (51,18) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : άτομα Αποσβέσεις (9,16) εκατομ. -3,17 % (8,87) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος [4,92-6,82=] (1,9) εκατομ. [8,21-8,17=] 16 χιλ. (10,65) εκατομ. 74,04 εκατομ. (8,67) εκατομ. 59,18 εκατομ. 10

11 Το πλείστον των αεροσκαφών της εταιρείας είναι με χρηματοδοτική μίσθωση (λογιστικοποιείται ως έντοκο δάνειο). Πολλές συναλλαγές εκτελούνται σε USD και γι αυτόν τον λόγο η εταιρεία έχει συνάψει currency forwards για το 59% των υποχρεώσεών της σε USD. Επίσης, έχει συνάψει interest rate swaps για το 48% των τόκων απορρεόντων από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Επιπλέον, έχει συνάψει jet fuel commodity swaps για το 34% των προβλεπομένων αναγκών σε καύσιμο αεροσκαφών για το η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 181,77 εκατομ. -0,45 % 176,25 εκατομ. Κόστος κτήσης αεροσκαφών (το πλείστον του στόλου είναι μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση) προκαταβολή 20 εκατομ. ευρώ για εξαγορά της Olympic Air AE) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΟΘΗΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Αποθέματα καυσίμων, πελάτες χωρίς επισφάλεια, χρηματικά διαθέσιμα) 215,10 εκατομ. + 54,9 % 333,20 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 396,87 εκατομ. + 28,4 % 509,45 εκατομ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (108,31) εκατομ. -11 % (96,31) εκατομ. Τραπεζικά δάνεια υπήρχαν μόνο το Το 2013 υπάρχουν μόνο χρηματοδοτικές μισθώσεις. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές, χρηματοδοτικές μισθώσεις, προεισπράξεις εισιτηρίων, φόροι, προβλέψεις βλαβών αεροσκαφώντραπεζικά δάνεια μόνο το 2012) (134,01) εκατομ. +50,2 % (201,34) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (242,50) εκατομ. +23 % (298,05) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 154,37 εκατομ. +37 % 211,40 εκατομ. 11

12 Μόλις δε ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ετών και προέκυψαν επιπλέον φόροι 2,4 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία είχε προβλέψει μόνο 1,4 εκατομ. ευρώ δηλ. 1 εκατομ. ευρώ λιγότερα. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Επίσης, από την η Olympic Air ΑΕ έγινε κατά 100% θυγατρική της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 72 εκατομ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 42% των ιδίων κεφαλαίων της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ κατά την Τα 20 εκατομ. ευρώ έχουν ήδη προκαταβληθεί στην MIG την ενώ τα υπόλοιπα θα καταβληθούν σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις των 10,4 εκατομ. ευρώ από την μέχρι την Ήδη όλα τα ιθύνοντα στελέχη της Olympic Air ΑΕ έχουν αντικατασταθεί από στελέχη της Aegean. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημίες μετά φόρου της Olympic Air ΑΕ έχουν ως εξής : 2009 (81,56) εκατομ. ευρώ 2010 (80,93) εκατομ. ευρώ 2011 (37,60) εκατομ. ευρώ 2012 (8,61) εκατομ. ευρώ. 12

13 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία (όχι όμιλος) έχει καταβολές από τον 19 ο αιώνα όταν ο Δημήτρης Παπουτσάνης έκτισε το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο ελαιολάδου και σαπουνιού στο Πλωμάρι Λέσβου. Το 1972 η εταιρεία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ και το 2001 έκτισε το σύγχρονο εργοστάσιό της στην Ριτσώνα Ευβοίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παρασκευή σαπουνιών και κρεμών και λοσιόν σώματος καθώς και των πλαστικών υλικών συσκευασίας των και πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και δευτερευόντως στην υπεργολαβική κατασκευή ομοίων προϊόντων για τρίτους. Οι κυριότερες πρώτες ύλες είναι ζωικό λίπος και φυτικά έλαια (και τα δύο είναι χρηματιστηριακά προϊόντα), το PET (ή Dacron) και το πολυπροπυλένιο (για την κατασκευή του πλαστικού περιτυλίγματος). Οι κύριοι πελάτες είναι η ΕΛΓΕΚΑ, ελληνικές και αλλοδαπές ξενοδοχειακές μονάδες και εργοδότες για παρασκευή προϊόντων τους facon. Οι εξαγωγές κυμαίνονται κοντά στο 39% των πωλήσεων της εταιρείας, και η υπεργολαβική παρασκευή προϊόντων facon αυξήθηκε κατά 30% σχετικά με το Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : - Γεώργιος Γκάτζαρος, Πρόεδρος 71,82 % - Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΜΜΕΣΩΣ διαμέσω κυπριακών εταιρειών (άνω του 70%) Λοιποί επενδυτές 28,18 % Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 11,02 εκατομ % 12,59 εκατομ. Κόστος αγοράς πωληθέντων εμπορευμάτων, παρασκευής πωληθέντων προϊόντων και παρασχεθεισών υπηρεσιών (9,21) εκατομ. +2,4 % (9,43) εκατομ. Μισθοδοσία και λοιπές παροχές (2,20) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : 96 άτομα +11,4 % (2,45) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : 105 άτομα Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος (0,44) εκατομ. - (0,44) εκατομ. (47,49) χιλ. 217,24 χιλ. Φόρος εισοδήματος (198,38) χιλ. (58,47) χιλ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος (245,87) χιλ. 158,77 χιλ. 13

14 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -επί των οποίων υπάρχουν προσημειώσεις για τα τραπεζικά δάνεια. 26,28 εκατομ. -1,9 % 25,78 εκατομ. Αποθέματα 2,35 εκατομ. +41,3 % 3,32 εκατομ. Πελάτες ανείσπρακτα τιμολόγια (μετά από επισφάλεια περίπου 20%) 3,63 εκατομ. -33,3 % 2,42 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37,90 εκατομ. -2 % 37,14 εκατομ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (5,44) εκατομ. -14,7 % (4,64) εκατομ. Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (4,65) εκατομ. -0,6 % (4,62) εκατομ. Υποσύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (10,09) εκατομ. -8,2% (9,26) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (3,45) εκατομ. +24 % (4,28) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (4,94) εκατομ. -14,8% (4,21) εκατομ. Υποσύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (8,39) εκατομ. +10,4 % (9,26) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (18,49) εκατομ. -4,8% (17,59) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 19,40 εκατομ. +0,8 % 19,56 εκατομ. Περατώθηκε ο έλεγχος επενδύσεων της εταιρείας από το αρμόδιο όργανο και αναμένεται είσπραξη κρατικής επιχορήγησης 618 χιλ. ευρώ. 14

15 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΜΕΤΚΑ) - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 από την ΕΤΒΑ για να καλύψει το κενό των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Το 1971 πέρασε στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, και το 1973 εισήχθη στο ΧΑΑ. Το 1999 εξαγοράσθηκε από τον όμιλο Μυτιληναίος ΑΕ. Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στην κατασκευή κατά παραγγελία περίπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ρουμανία, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ και Αλγερία. Ο όμιλος είναι άκρως εξωστρεφής, αφού το 86,03% των εσόδων του προέρχεται από τεχνικά έργα εκτός Ελλάδος. Οι αναλυτικοί λογαριασμοί δείχνουν για το εννεάμηνο 2013 σημαντικά κέρδη στην Αλγερία και Συρία ενώ ζημίες στην Τουρκία. Υπάρχει μία σοβαρή απαίτηση από Τούρκο πελάτη για καθυστέρηση παράδοσης του έργου στο Ντενιζλί, ενώ η όμοια απαίτηση από το έργο στην Σαμσούντα διεγράφη και η παραλαβή του έργου υπεγράφη. Λόγω του εμφυλίου πολέμου στην Συρία, η κατασκευή του αναληφθέντος έργου (σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας) επισύρει καθυστερήσεις και αρκετά υψηλότερο κόστος του προϋπολογισθέντος. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση σήμερα έχει ως εξής : Όμιλος Μυτιληναίος ΑΕ 57,4 % KAS Depository Trust Company -Νορβηγία 6,1 % Λοιποί αλλοδαποί θεσμικοί 15,5% Έλληνες θεσμικοί 10,2% Φυσικά πρόσωπα 10,8% Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων ανά μετοχή (μικτών πριν την παρακράτηση του οικείου φόρου εισοδήματος) : Ευρώ Χρήση ,40 Χρήση ,20 Χρήση ,48 Χρήση ,75 Χρήση ,25 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ ΑΕ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 409,18 εκατομ. -0,9% 405,40 εκατομ. Κόστος κατασκευής τιμολογηθέντων τμημάτων τεχνικών έργων (324,09) εκατομ. - (324,31) εκατομ. Αποσβέσεις (3,53) εκατομ. -10,48 % (3,16) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος (5,18) εκατομ. +45,5 % (7,54) εκατομ. 63,53 εκατομ. - 13,6 % 54,89 εκατομ. 15

16 Φόρος εισοδήματος (12,13) εκατομ. - 2,15 εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 51,40 εκατομ. + 11,1 % 57,05 εκατομ. Οι απασχολούμενοι στον όμιλο την ήταν 472 άτομα ενώ την ήταν 481 (μηνιαίως αμειβόμενοι και ημερομίσθιοι εργατοτεχνίτες). 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -επί των οποίων ΔΕΝ υπάρχουν προσημειώσεις για τα τραπεζικά δάνεια. 57,54 εκατομ. -4,4 % 55,00 εκατομ. Υπεραξία-δεν αποσβέσθηκε καθόλου 1,83 εκατομ. - 1,83 εκατομ. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (κυρίως δοθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης) 11,57 εκατομ % 38,68 εκατομ. Αποθέματα 37,36 εκατομ. - 27,6 % 27,04 εκατομ. Πελάτες ανείσπρακτα τιμολόγια (μετά από επισφάλεια περίπου 0,73%) 451,99 εκατομ. -18,7 % 367,27 εκατομ. Χρηματικά Διαθέσιμα 100,04 εκατομ % 164,00 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 763,24 εκατομ ,54 εκατομ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (2,71) εκατομ. - (2,71) εκατομ. Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (78,88) εκατομ. - 32,2 % (53,45) εκατομ. Υποσύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (126,75) εκατομ. - 23,9 % (96,50) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (48,44) εκατομ. - 37,9 % (30,06) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσειςπρομηθευτές (207,71) εκατομ. + 4 % (216,07) εκατομ. Υποσύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (266,50) εκατομ. - 5,5 % (251,71) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (393,25) εκατομ. - 11,5 % (348,22) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 369,98 εκατομ. + 12,2 % 415,32 εκατομ. 16