Εννεάμηνο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εννεάμηνο 2013 1. ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ"

Transcript

1 Εννεάμηνο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ 1

2 Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ & των Θυγατρικών της ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία προέκυψε το 1999 από την συγχώνευση της Άκτωρ ΑΤΕ και της Ελληνικής Τεχνοδομικής ΑΕ. Οι δραστηριότητες του ομίλου είναι προεχόντως οι κατασκευές (Άκτωρ ΑΕ), και δευτερευόντως οι ΣΔΙΤσυμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Αττική Οδός, Μωρέας Οδός, Ολυμπία Οδός, Κ/Ξ Θερμαϊκή Οδός, ΓΕΦΥΡΑ Ρίου-Αντιρίου), θερμοηλεκτρικά εργοστάσια φυσικού αερίου-ατμού, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, διαχείριση αποβλήτων (Ηλέκτωρ), ανάπτυξη ακινήτων (το Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπατών Αττικής κοντά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο), ακόμα και μικρή συμμετοχή στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, στην Ελληνικός Χρυσός, στην Eldorado Gold Corporation (Canada) και φυσικά συμμετοχή σε πλήθος τεχνικών κοινοπραξιών. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας σήμερα έχει ως εξής: Μετοχική σύνθεση Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος, 15,23 % ευθέως και εμμέσως (της γνωστής οικογενείας που κατέχει και το Mega Channel και τις εφημερίδες Έθνος και Ημερησία) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος, ευθέως 5,34 % και εμμέσως Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος 5,30 % Mitica Limited (Κύπρος) του κ. Ιωάννη Τζιβέλη, 10,00 % μέλους Δ.Σ. της Ελλάκτωρ- (ιδρυτικού στελέχους και πρώην μεγαλύτερου στελέχους της Τραπέζης Πειραιώς, και μεγαλοεμπόρου γουναρικών) Λοιπό επενδυτικό κοινό 64,13% Οι πωλήσεις του ομίλου κατά το εννεαμήνου 2013 αναλύονται ως εξής: Προς το : Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους, κλπ. 29,03% : Λοιπές εταιρείες στην Ελλάδα 43,28% Υποσύνολο πωλήσεων στην Ελλάδα 72,31% : Χώρες του Κόλπου και Μέση Ανατολή 6,18% : Λοιπές χώρες του εξωτερικού 21,51% Από τα παραπάνω προκύπτει σημαντική εξωστρέφεια του ομίλου που στην παρούσα αρνητική συγκυρία την βοηθάει να επιπλεύσει. Η τελευταία φορά που διανεμήθηκε μέρισμα ήταν 0,03 ευρώ ανά μετοχή το 2011 της χρήσης Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 869,95 εκατομ. +1,67% 884,46 εκατομ. 2

3 Μικτά κέρδη 109,38 εκατομ. +9,98% 120,63 εκατομ. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 96,24 εκατομ. -12,83% 83,89 εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα-έσοδα (47,97) εκατομ. -14,26% (41,13) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 49,80 εκατομ. -13,83% 42,91 εκατομ. Φόρος εισοδήματος (από 20% σε 26%) (23,04) εκατομ. +138,50% (54,95) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 26,76 εκατομ. (12,03) εκατομ. Από την αναλυτική λογιστική προκύπτει ότι οι επιπλέον φόροι μετέτρεψαν τον κερδοφόρο κλάδο των παραχωρήσεων από κερδοφόρο το 2012 σε άκρως ζημιογόνο το Η ανάπτυξη ακινήτων και οι λοιπές δραστηριότητες ήταν πάντα ζημιογόνες. Το 2014 αναμένεται ότι θα εισρεύσουν μερίσματα από την Αττική Οδό ΑΕ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 463,62 εκατομ. -2,51% 451,98 εκατομ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία κυρίως από ΣΔΙΤ δικαιωμάτων παραχωρήσεων- IFRIC ,68 εκατομ. -1,52% 1.062,22 εκατομ. Επενδύσεις σε ακίνητα 171,05 εκατομ. -0,39% 170,38 εκατομ. Χρηματική συνδρομή από το Δημόσιο λόγω παραχωρήσεων IFRIC 12 16,27 εκατομ. +107,80% 33,81 εκατομ. Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.201,54 εκατομ. -4,47% 2.103,10 εκατομ. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (μετά πρόβλεψη 4,7% για επισφαλείς απαιτήσεις) Χρηματική συνδρομή από το Δημόσιο λόγω παραχωρήσεων IFRIC ,77 εκατομ. -5,38% 1.036,77 εκατομ. 90,24 εκατομ. -1,94% 88,49 εκατομ. Δεσμευμένες καταθέσεις 81,83 εκατομ. -12,77% 71,38 εκατομ. Χρηματικά διαθέσιμα 706,83 εκατομ. +16,11% 820,74 εκατομ. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.195,68 εκατομ. -1,98% 2.152,51 εκατομ. Μακροπρόθεσμα δάνεια (1.203,63) εκατομ. +3,01% (1.239,90) εκατομ. Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία (interest rate swaps και warrants) (147,87) εκατομ. -23% (113,86) εκατομ. 3

4 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (1.678,16) εκατομ. +0,74% (1.690,64) εκατομ. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (815,54) εκατομ. +1,37% (826,75) εκατομ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια (552,83) εκατομ. -3,78% (531,94) εκατομ. Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (1.422,18) εκατομ. +0,81% (1.433,75) εκατομ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.253,71 εκατομ. -6,33% 1.174,39 εκατομ. Οι δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις υπάρχουν κυρίως λόγω της Αττικής Οδού ΑΕ και της Άκτωρ ΑΕ για να εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, καθώς και για εξασφάλιση των εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. 4

5 Όμιλος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠIΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ & των Θυγατρικών της ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Το 1889 έφτασε το «ηλεκτρικό» στην Ελλάδα και μέχρι το 1950 είχαν ιδρυθεί 400 περίπου ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το έτος εκείνο ιδρύθηκε η ΔΕΗ χάριν του δημοσίου συμφέροντος και από το 1956 άρχισε και εξαγόραζε όλες τις επιχειρήσεις και ενέτασσε το προσωπικό τους στις τάξεις της. Την μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία και την εισήχθη στο ΧΑ Αθηνών και Λονδίνου. Το 2011 αποσχίσθηκαν οι κλάδοι μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης δια της δημιουργίας της κατά 100% θυγατρική ΑΔΜΗΕ (προς πώληση εντός του 2014) καθώς και ο κλάδος μεταφοράς μέσης και χαμηλής τάσης και διανομής στους καταναλωτές δια της δημιουργίας της κατά 100% θυγατρικής ΔΕΔΔΗΕ. Η μετοχική σύνθεση της μητρικής εταιρείας σήμερα έχει ως εξής: Μετοχική σύνθεση Ελληνικό Δημόσιο 34,12 % ΤΑΙΠΕΔ - ανήκει καθ ολοκληρία στο Ελληνικό 17,00 % Δημόσιο αλλά δρα ανεξάρτητα ΙΚΑ & ΤΑΥΤΕΚΩ-Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων 3,81 % Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας Silchester International Investors LLP (Νέα 13,80 % Υόρκη) Λοιπό επενδυτικό κοινό 31,27% Το ιστορικό διανεμηθέντων καθαρών μετά φόρου μερισμάτων είναι: Ευρώ Χρήση ,100 Χρήση Χρήση ,000 Χρήση ,790 Χρήση Χρήση ,01875 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 4.563,74 εκατομ. -1,53% 4.493,87 εκατομ. Αμοιβές προσωπικού (532,7) εκατομ. +1,29% (539,6) εκατομ. Καύσιμα (1.665) εκατομ. -14,77% (1.419) εκατομ. Αγορά ηλεκτρικής ενεργείας (1.390) εκατομ. -9,35% (1.260) εκατομ. 5

6 Αγορά δικαιώματος εκπομπής αερίων (0,94) εκατομ % (147,42) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα-έσοδα (176,76) εκατομ. -7,49% (163,52) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 165,22 εκατομ. -65,55% 56,92 εκατομ. Φόρος εισοδήματος (από 20% σε 26%) (40,36) εκατομ. +24,50% (50,25) εκατομ. (;) Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 124,87 εκατομ. -94,67% 6,66 εκατομ. Δεν κατανοώ πως η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης για το 2013 στο 26% από το 20% για το 2012 επέφερε τόσο μεγάλη αύξηση του φόρου εισοδήματος (50,25/56,92=88,75%). Από την αναλυτική λογιστική κατά κλάδο προκύπτει ότι ο κλάδος εμπορίας είναι ζημιογόνος τόσο το 2012 όσο και το 2013, ενώ όσον αφορά τα νησιά (συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης) η παραγωγή είναι ζημιογόνα τόσο το 2013 όσο και το η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικούκυρίως ενσώματες ακινητοποιήσεις εκατομ. -0,38% εκατομ. Απαιτήσεις από πελάτες εκατομ. -3,06s% εκατομ. Δεσμευμένες καταθέσεις 141,5 εκατομ. -6,86% 131,8 εκατομ. Χρηματικά Διαθέσιμα 279 εκατομ. -7,17% 259 εκατομ. Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού εκατομ. -3,68% εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ εκατομ. -1% εκατομ. Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (3.303) εκατομ. +1,79% (3.244) εκατομ. Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (3.193) εκατομ. +2,91% (3.286) εκατομ. Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (6.496) εκατομ. +0,52% (6.530) εκατομ. Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (1.802) εκατομ. -0,17% (1.799) εκατομ. Βραχυπρόθεσμοι προμηθευτές (1.950) εκατομ. -2% (1.911) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (129) εκατομ. -54,26% (59) εκατομ. Σύνολο Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (3.881) εκατομ. -2,88% (3.769) εκατομ. 6

7 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (10.397) εκατομ. -0,94% (10.299) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ εκατομ. -1,49% εκατομ. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. Εν πρώτοις, παρατηρούμε ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το βραχυπρόθεσμο ενεργητικό κατά 840 εκατομ. ευρώ (839 εκατομ. ευρώ την ). Όμως, πέραν των άμεσων προβλημάτων ρευστότητας, ο όμιλος της ΔΕΗ έχει αρκετές και μεγάλου ύψους εκκρεμοδικίες κατά της αλλά και υπέρ της. Στις εκκρεμοδικίες κατά της συγκαταλέγονται αγωγές εργολάβων/προμηθευτών, ιδιωτών για προκληθείσες ζημίες, υπαλλήλων, του ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων κοινής Ωφελείας), της ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πλήρως ανεξαρτητοποιημένης από τον όμιλο, που συντονίζει τις εγχύσεις και απορροφήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας ΕΣΜΗΕ), ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ταμείο Συνταξιούχων. Υπάρχουν αρκετές και υψηλού κόστους περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις. Τις εκκρεμοδικίες υπέρ του ομίλου της ΔΕΗ συγκαταλέγονται εγερθείσες αγωγές κατά της Αλουμίνιον της Ελλάδος, της πρώην Τραπέζης Κρήτης, του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) και της ΛΑΡΚΟ, στην οποία συμμετέχει κατά 11,45%. 7

8 Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ & των Θυγατρικών της - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η μητρική εταιρεία Μυτιληναίος ΑΕ ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής επιχείρησης της οικογενείας Μυτιληναίου που ιδρύθηκε στην Αθήνα το Μέσω επιτυχών εξαγορών διαφόρων άλλων εταιρειών έχει επαξίως κατακτήσει τη θέση ενός από τους ισχυρότερους ομίλους επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό-τουρκία, Ιράκ, Συρία, Αλγερία. Δραστηριοποιείται στους τομείς της εξόρυξης (Δελφοί-Δίστομον ΑΕ εξόρυξη βωξίτη), μεταλλουργίας (Αλουμίνιον της Ελλάδος αγορασμένο το 2005 από την Γαλλική Pechiney για παρασκευή αλουμίνας από τον βωξίτη και δια ηλεκτρολύσεως παραγωγή αλουμινίου-πολύ υψηλή απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας), κατασκευές- Engineering Procurement and Construction (METKA θερμοηλεκτρικά εργοστάσια με καύσιμη ύλη φυσικό αέριο), παραγωγή και εμπορία ενέργειας (Protergia θερμοηλεκτρικά εργοστάσια φυσικού αερίου και ανεμογεννήτριες), εμπορία φυσικού αερίου (Μυτιληναίος-Μότορ Όιλ Μ&Μ), και συμμετέχει κατά 43% στην ΕΛ.Β.Ο.-κατασκευή πολιτικών και στρατιωτικών οχημάτων. Το 1995 η Μυτιληναίος ΑΕ εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : Μετοχική σύνθεση Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και 15,41 % Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος 16,42 % Fairfax Financial Holdings Limited (Τορόντο, με 5,02 % πρόεδρο τον Ινδό Prem Watsa) Λοιποί επενδυτές 63,15 % Ο όμιλος λόγω της διασποράς δραστηριοτήτων του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταφέρνει και αντιπαρέρχεται τις σοβαρές μακροοικονομικές δυσκολίες που διάγει η Ευρώπη αλλά και η Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα κάθε έτος μοιράζει πλούσιο μέρισμα. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών εκατομ. -4,09% εκατομ. Μικτά κέρδη 100,26 εκατομ. +41,59% 141,96 εκατομ. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (0,29) εκατομ. -20,69% (0,23) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (35,44) εκατομ. +39,95% (49,60) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 42,69 εκατομ. +51,83% 64,82 εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 28,13 εκατομ. +75,90% 49,48 εκατομ. Εντός του 2013 επανεκτιμήθηκε η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή ορισμένων παγίων της εταιρείας σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι αποσβέσεις του εξαμήνου κατά 8,9 εκατομ. ευρώ. 8

9 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού εκατομ. -0,45% εκατομ. Συμπεριλαμβάνεται υπεραξία ενοποίησης 209,3 εκατομ. ευρώ που ενίοτε απομειώνεται, όχι όμως τακτικά (!) Επενδύσεις 27 εκατομ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και (307,49) εκατομ. +83,78% (565,11) εκατομ. Προβλέψεις Συμπεριλαμβάνονται μ/θ τραπεζικά δάνεια (22,63) εκατομ. +956,74% (239,14) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (1.420,15) εκατομ. -22,07% (1.106,70) εκατομ. Συμπεριλαμβάνονται β/θ τραπεζικά δάνεια (838,78) εκατομ. -36,01% (536,73) εκατομ. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Σύνολο Υποχρεώσεων (1.728) εκατομ. -3,24% (1.672) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 960,34 εκατομ. +4,56% 1.004,15 εκατομ. Υπογεγραμμένες συμβάσεις για κατασκευή έργων και μη ακόμα τιμολογηθείσες 1,68 δισεκατομ. 1,56 δισεκατομ. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. Την ο όμιλος επιμήκυνε 243 εκατομ. ευρώ βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο σε μακροπρόθεσμο (3 χρόνια δυνάμενο να παραταθεί για επιπλέον 2), αποστραγγαλίζοντας τις εν λόγω εταιρείες και τον όμιλο. Την η DGComp (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού) απέρριψε την καταγγελία της ΔΕΗ κατά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας (ΡΑΕ) ότι η επιβληθείσα χαμηλή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ προς την Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ προς 40,7 ευρώ ανά MWhour για ώρες ετησίως αποτελεί συγκεκαλυμένη κρατική ενίσχυση κάτω του κόστους. Η επιβληθείσα από την ΡΑΕ τιμή πάντως είναι προσωρινού χαρακτήρα, και όχι μόνιμη. Την η μητρική εταιρεία του ομίλου πώλησε το 6,19% των κατεχομένων μετοχών της ΜΕΤΚΑ έναντι 40,2 εκατομ. ευρώ, και τώρα κατέχει μόνο το 50% πλέον μία μετοχή. Επίσης, την ίδια ημερομηνία διαγράφθηκε από τα βιβλία η αξία των κατεχομένων μετοχών της ΕΛ.Β.Ο. (συμμετοχή κατά 43%) ύψους 13,4 εκατομ. ευρώ για τον όμιλο. 9

10 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία (όχι όμιλος) ιδρύθηκε τον Μάρτιο 1999, τον Δεκέμβριο 1999 εξαγόρασε την Κρητική Air Greece, και τον Απρίλιο 2001 εξαγόρασε την Cronus Airlines από τους αδελφούς Λασκαρίδη (πλοιοκτήτες πλοίωνψυγείων μεταφοράς ιχθύων, Casino Hyatt, κλπ.). Το 2007 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : Μετοχική σύνθεση τον Νοέμβριος 2013 Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος και 38,69 % Διευθύνων Σύμβουλος, ευθέως και εμμέσως (Seat, Saab, Volvo, Ford, Hertz) Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης (εμμέσως) 18,96 % Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ ΑΕξενοδοχειακό 6,39 % συγκρότημα Ναυαρίνου Μεσσήνης, πλοιοκτήτης) Λοιποί επενδυτές 35,96 % Παρατίθεται ένας σημαντικός δείκτης για το Α εξάμηνο 2013 (δεν έχει ανακοινωθεί για το εννεάμηνο σημειωτέον ότι τα έσοδα της εταιρείας παρουσιάζουν εποχικότητα, δηλ. αυξάνονται τόσο ο αριθμός επιβατών όσο και οι τιμές των εισιτηρίων από Απρίλιο (Πάσχα) έως Σεπτέμβριο και πάλι τα Χριστούγεννα). Α Εξάμηνο 2012 Α Εξάμηνο 2013 Έσοδα ανά χιλιόμετρο ανά επιβάτη 0,0781 ευρώ +14% 0,0890 ευρώ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 439,78 εκατομ. +21 % 532,45 εκατομ. Μισθοδοσία (54,15) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : άτομα -5,5 % (51,18) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : άτομα Αποσβέσεις (9,16) εκατομ. -3,17 % (8,87) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος [4,92-6,82=] (1,9) εκατομ. [8,21-8,17=] 16 χιλ. (10,65) εκατομ. 74,04 εκατομ. (8,67) εκατομ. 59,18 εκατομ. 10

11 Το πλείστον των αεροσκαφών της εταιρείας είναι με χρηματοδοτική μίσθωση (λογιστικοποιείται ως έντοκο δάνειο). Πολλές συναλλαγές εκτελούνται σε USD και γι αυτόν τον λόγο η εταιρεία έχει συνάψει currency forwards για το 59% των υποχρεώσεών της σε USD. Επίσης, έχει συνάψει interest rate swaps για το 48% των τόκων απορρεόντων από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Επιπλέον, έχει συνάψει jet fuel commodity swaps για το 34% των προβλεπομένων αναγκών σε καύσιμο αεροσκαφών για το η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 181,77 εκατομ. -0,45 % 176,25 εκατομ. Κόστος κτήσης αεροσκαφών (το πλείστον του στόλου είναι μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση) προκαταβολή 20 εκατομ. ευρώ για εξαγορά της Olympic Air AE) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΟΘΗΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Αποθέματα καυσίμων, πελάτες χωρίς επισφάλεια, χρηματικά διαθέσιμα) 215,10 εκατομ. + 54,9 % 333,20 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 396,87 εκατομ. + 28,4 % 509,45 εκατομ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (108,31) εκατομ. -11 % (96,31) εκατομ. Τραπεζικά δάνεια υπήρχαν μόνο το Το 2013 υπάρχουν μόνο χρηματοδοτικές μισθώσεις. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές, χρηματοδοτικές μισθώσεις, προεισπράξεις εισιτηρίων, φόροι, προβλέψεις βλαβών αεροσκαφώντραπεζικά δάνεια μόνο το 2012) (134,01) εκατομ. +50,2 % (201,34) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (242,50) εκατομ. +23 % (298,05) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 154,37 εκατομ. +37 % 211,40 εκατομ. 11

12 Μόλις δε ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ετών και προέκυψαν επιπλέον φόροι 2,4 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία είχε προβλέψει μόνο 1,4 εκατομ. ευρώ δηλ. 1 εκατομ. ευρώ λιγότερα. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Επίσης, από την η Olympic Air ΑΕ έγινε κατά 100% θυγατρική της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 72 εκατομ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 42% των ιδίων κεφαλαίων της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ κατά την Τα 20 εκατομ. ευρώ έχουν ήδη προκαταβληθεί στην MIG την ενώ τα υπόλοιπα θα καταβληθούν σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις των 10,4 εκατομ. ευρώ από την μέχρι την Ήδη όλα τα ιθύνοντα στελέχη της Olympic Air ΑΕ έχουν αντικατασταθεί από στελέχη της Aegean. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημίες μετά φόρου της Olympic Air ΑΕ έχουν ως εξής : 2009 (81,56) εκατομ. ευρώ 2010 (80,93) εκατομ. ευρώ 2011 (37,60) εκατομ. ευρώ 2012 (8,61) εκατομ. ευρώ. 12

13 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία (όχι όμιλος) έχει καταβολές από τον 19 ο αιώνα όταν ο Δημήτρης Παπουτσάνης έκτισε το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο ελαιολάδου και σαπουνιού στο Πλωμάρι Λέσβου. Το 1972 η εταιρεία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ και το 2001 έκτισε το σύγχρονο εργοστάσιό της στην Ριτσώνα Ευβοίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παρασκευή σαπουνιών και κρεμών και λοσιόν σώματος καθώς και των πλαστικών υλικών συσκευασίας των και πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και δευτερευόντως στην υπεργολαβική κατασκευή ομοίων προϊόντων για τρίτους. Οι κυριότερες πρώτες ύλες είναι ζωικό λίπος και φυτικά έλαια (και τα δύο είναι χρηματιστηριακά προϊόντα), το PET (ή Dacron) και το πολυπροπυλένιο (για την κατασκευή του πλαστικού περιτυλίγματος). Οι κύριοι πελάτες είναι η ΕΛΓΕΚΑ, ελληνικές και αλλοδαπές ξενοδοχειακές μονάδες και εργοδότες για παρασκευή προϊόντων τους facon. Οι εξαγωγές κυμαίνονται κοντά στο 39% των πωλήσεων της εταιρείας, και η υπεργολαβική παρασκευή προϊόντων facon αυξήθηκε κατά 30% σχετικά με το Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : - Γεώργιος Γκάτζαρος, Πρόεδρος 71,82 % - Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΜΜΕΣΩΣ διαμέσω κυπριακών εταιρειών (άνω του 70%) Λοιποί επενδυτές 28,18 % Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 11,02 εκατομ % 12,59 εκατομ. Κόστος αγοράς πωληθέντων εμπορευμάτων, παρασκευής πωληθέντων προϊόντων και παρασχεθεισών υπηρεσιών (9,21) εκατομ. +2,4 % (9,43) εκατομ. Μισθοδοσία και λοιπές παροχές (2,20) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : 96 άτομα +11,4 % (2,45) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : 105 άτομα Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος (0,44) εκατομ. - (0,44) εκατομ. (47,49) χιλ. 217,24 χιλ. Φόρος εισοδήματος (198,38) χιλ. (58,47) χιλ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος (245,87) χιλ. 158,77 χιλ. 13

14 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -επί των οποίων υπάρχουν προσημειώσεις για τα τραπεζικά δάνεια. 26,28 εκατομ. -1,9 % 25,78 εκατομ. Αποθέματα 2,35 εκατομ. +41,3 % 3,32 εκατομ. Πελάτες ανείσπρακτα τιμολόγια (μετά από επισφάλεια περίπου 20%) 3,63 εκατομ. -33,3 % 2,42 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37,90 εκατομ. -2 % 37,14 εκατομ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (5,44) εκατομ. -14,7 % (4,64) εκατομ. Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (4,65) εκατομ. -0,6 % (4,62) εκατομ. Υποσύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (10,09) εκατομ. -8,2% (9,26) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (3,45) εκατομ. +24 % (4,28) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (4,94) εκατομ. -14,8% (4,21) εκατομ. Υποσύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (8,39) εκατομ. +10,4 % (9,26) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (18,49) εκατομ. -4,8% (17,59) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 19,40 εκατομ. +0,8 % 19,56 εκατομ. Περατώθηκε ο έλεγχος επενδύσεων της εταιρείας από το αρμόδιο όργανο και αναμένεται είσπραξη κρατικής επιχορήγησης 618 χιλ. ευρώ. 14

15 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΜΕΤΚΑ) - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 από την ΕΤΒΑ για να καλύψει το κενό των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Το 1971 πέρασε στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, και το 1973 εισήχθη στο ΧΑΑ. Το 1999 εξαγοράσθηκε από τον όμιλο Μυτιληναίος ΑΕ. Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στην κατασκευή κατά παραγγελία περίπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ρουμανία, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ και Αλγερία. Ο όμιλος είναι άκρως εξωστρεφής, αφού το 86,03% των εσόδων του προέρχεται από τεχνικά έργα εκτός Ελλάδος. Οι αναλυτικοί λογαριασμοί δείχνουν για το εννεάμηνο 2013 σημαντικά κέρδη στην Αλγερία και Συρία ενώ ζημίες στην Τουρκία. Υπάρχει μία σοβαρή απαίτηση από Τούρκο πελάτη για καθυστέρηση παράδοσης του έργου στο Ντενιζλί, ενώ η όμοια απαίτηση από το έργο στην Σαμσούντα διεγράφη και η παραλαβή του έργου υπεγράφη. Λόγω του εμφυλίου πολέμου στην Συρία, η κατασκευή του αναληφθέντος έργου (σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας) επισύρει καθυστερήσεις και αρκετά υψηλότερο κόστος του προϋπολογισθέντος. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση σήμερα έχει ως εξής : Όμιλος Μυτιληναίος ΑΕ 57,4 % KAS Depository Trust Company -Νορβηγία 6,1 % Λοιποί αλλοδαποί θεσμικοί 15,5% Έλληνες θεσμικοί 10,2% Φυσικά πρόσωπα 10,8% Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων ανά μετοχή (μικτών πριν την παρακράτηση του οικείου φόρου εισοδήματος) : Ευρώ Χρήση ,40 Χρήση ,20 Χρήση ,48 Χρήση ,75 Χρήση ,25 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ ΑΕ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 409,18 εκατομ. -0,9% 405,40 εκατομ. Κόστος κατασκευής τιμολογηθέντων τμημάτων τεχνικών έργων (324,09) εκατομ. - (324,31) εκατομ. Αποσβέσεις (3,53) εκατομ. -10,48 % (3,16) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος (5,18) εκατομ. +45,5 % (7,54) εκατομ. 63,53 εκατομ. - 13,6 % 54,89 εκατομ. 15

16 Φόρος εισοδήματος (12,13) εκατομ. - 2,15 εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 51,40 εκατομ. + 11,1 % 57,05 εκατομ. Οι απασχολούμενοι στον όμιλο την ήταν 472 άτομα ενώ την ήταν 481 (μηνιαίως αμειβόμενοι και ημερομίσθιοι εργατοτεχνίτες). 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -επί των οποίων ΔΕΝ υπάρχουν προσημειώσεις για τα τραπεζικά δάνεια. 57,54 εκατομ. -4,4 % 55,00 εκατομ. Υπεραξία-δεν αποσβέσθηκε καθόλου 1,83 εκατομ. - 1,83 εκατομ. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (κυρίως δοθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης) 11,57 εκατομ % 38,68 εκατομ. Αποθέματα 37,36 εκατομ. - 27,6 % 27,04 εκατομ. Πελάτες ανείσπρακτα τιμολόγια (μετά από επισφάλεια περίπου 0,73%) 451,99 εκατομ. -18,7 % 367,27 εκατομ. Χρηματικά Διαθέσιμα 100,04 εκατομ % 164,00 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 763,24 εκατομ ,54 εκατομ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (2,71) εκατομ. - (2,71) εκατομ. Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (78,88) εκατομ. - 32,2 % (53,45) εκατομ. Υποσύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (126,75) εκατομ. - 23,9 % (96,50) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (48,44) εκατομ. - 37,9 % (30,06) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσειςπρομηθευτές (207,71) εκατομ. + 4 % (216,07) εκατομ. Υποσύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (266,50) εκατομ. - 5,5 % (251,71) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (393,25) εκατομ. - 11,5 % (348,22) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 369,98 εκατομ. + 12,2 % 415,32 εκατομ. 16

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 με βάση το Ν. 3556 / 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Κλεισμένο ισοζύγιο Μ 31-12-2015

Κλεισμένο ισοζύγιο Μ 31-12-2015 Μητρική : Μ Ελλάς ΑΕ, Θυγατρική : Θ Ελλάς ΑΕ Ισοζύγιο Μ 1-1-2015 Ημερολογιακές Κινήσεις Μ 2015 Άκλειστο Ισοζύγιο Μ 31-12-2015 Εγγραφές κλεισίματος Μ 31-12-2015 (ουσιαστικά εγγραφή αποθεμάτων τέλους 31-12-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ιερά Οδός 96-102, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14 Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα