Εννεάμηνο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εννεάμηνο 2013 1. ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ"

Transcript

1 Εννεάμηνο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2. ΔΕΗ 3. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 6. ΜΕΤΚΑ 1

2 Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ & των Θυγατρικών της ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία προέκυψε το 1999 από την συγχώνευση της Άκτωρ ΑΤΕ και της Ελληνικής Τεχνοδομικής ΑΕ. Οι δραστηριότητες του ομίλου είναι προεχόντως οι κατασκευές (Άκτωρ ΑΕ), και δευτερευόντως οι ΣΔΙΤσυμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Αττική Οδός, Μωρέας Οδός, Ολυμπία Οδός, Κ/Ξ Θερμαϊκή Οδός, ΓΕΦΥΡΑ Ρίου-Αντιρίου), θερμοηλεκτρικά εργοστάσια φυσικού αερίου-ατμού, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, διαχείριση αποβλήτων (Ηλέκτωρ), ανάπτυξη ακινήτων (το Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπατών Αττικής κοντά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο), ακόμα και μικρή συμμετοχή στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας, στην Ελληνικός Χρυσός, στην Eldorado Gold Corporation (Canada) και φυσικά συμμετοχή σε πλήθος τεχνικών κοινοπραξιών. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας σήμερα έχει ως εξής: Μετοχική σύνθεση Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος, 15,23 % ευθέως και εμμέσως (της γνωστής οικογενείας που κατέχει και το Mega Channel και τις εφημερίδες Έθνος και Ημερησία) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος, ευθέως 5,34 % και εμμέσως Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος 5,30 % Mitica Limited (Κύπρος) του κ. Ιωάννη Τζιβέλη, 10,00 % μέλους Δ.Σ. της Ελλάκτωρ- (ιδρυτικού στελέχους και πρώην μεγαλύτερου στελέχους της Τραπέζης Πειραιώς, και μεγαλοεμπόρου γουναρικών) Λοιπό επενδυτικό κοινό 64,13% Οι πωλήσεις του ομίλου κατά το εννεαμήνου 2013 αναλύονται ως εξής: Προς το : Ελληνικό Δημόσιο, Δήμους, κλπ. 29,03% : Λοιπές εταιρείες στην Ελλάδα 43,28% Υποσύνολο πωλήσεων στην Ελλάδα 72,31% : Χώρες του Κόλπου και Μέση Ανατολή 6,18% : Λοιπές χώρες του εξωτερικού 21,51% Από τα παραπάνω προκύπτει σημαντική εξωστρέφεια του ομίλου που στην παρούσα αρνητική συγκυρία την βοηθάει να επιπλεύσει. Η τελευταία φορά που διανεμήθηκε μέρισμα ήταν 0,03 ευρώ ανά μετοχή το 2011 της χρήσης Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 869,95 εκατομ. +1,67% 884,46 εκατομ. 2

3 Μικτά κέρδη 109,38 εκατομ. +9,98% 120,63 εκατομ. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 96,24 εκατομ. -12,83% 83,89 εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα-έσοδα (47,97) εκατομ. -14,26% (41,13) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 49,80 εκατομ. -13,83% 42,91 εκατομ. Φόρος εισοδήματος (από 20% σε 26%) (23,04) εκατομ. +138,50% (54,95) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 26,76 εκατομ. (12,03) εκατομ. Από την αναλυτική λογιστική προκύπτει ότι οι επιπλέον φόροι μετέτρεψαν τον κερδοφόρο κλάδο των παραχωρήσεων από κερδοφόρο το 2012 σε άκρως ζημιογόνο το Η ανάπτυξη ακινήτων και οι λοιπές δραστηριότητες ήταν πάντα ζημιογόνες. Το 2014 αναμένεται ότι θα εισρεύσουν μερίσματα από την Αττική Οδό ΑΕ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 463,62 εκατομ. -2,51% 451,98 εκατομ. Άυλα περιουσιακά στοιχεία κυρίως από ΣΔΙΤ δικαιωμάτων παραχωρήσεων- IFRIC ,68 εκατομ. -1,52% 1.062,22 εκατομ. Επενδύσεις σε ακίνητα 171,05 εκατομ. -0,39% 170,38 εκατομ. Χρηματική συνδρομή από το Δημόσιο λόγω παραχωρήσεων IFRIC 12 16,27 εκατομ. +107,80% 33,81 εκατομ. Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.201,54 εκατομ. -4,47% 2.103,10 εκατομ. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (μετά πρόβλεψη 4,7% για επισφαλείς απαιτήσεις) Χρηματική συνδρομή από το Δημόσιο λόγω παραχωρήσεων IFRIC ,77 εκατομ. -5,38% 1.036,77 εκατομ. 90,24 εκατομ. -1,94% 88,49 εκατομ. Δεσμευμένες καταθέσεις 81,83 εκατομ. -12,77% 71,38 εκατομ. Χρηματικά διαθέσιμα 706,83 εκατομ. +16,11% 820,74 εκατομ. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.195,68 εκατομ. -1,98% 2.152,51 εκατομ. Μακροπρόθεσμα δάνεια (1.203,63) εκατομ. +3,01% (1.239,90) εκατομ. Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία (interest rate swaps και warrants) (147,87) εκατομ. -23% (113,86) εκατομ. 3

4 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (1.678,16) εκατομ. +0,74% (1.690,64) εκατομ. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (815,54) εκατομ. +1,37% (826,75) εκατομ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια (552,83) εκατομ. -3,78% (531,94) εκατομ. Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (1.422,18) εκατομ. +0,81% (1.433,75) εκατομ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.253,71 εκατομ. -6,33% 1.174,39 εκατομ. Οι δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις υπάρχουν κυρίως λόγω της Αττικής Οδού ΑΕ και της Άκτωρ ΑΕ για να εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, καθώς και για εξασφάλιση των εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. 4

5 Όμιλος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠIΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ & των Θυγατρικών της ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Το 1889 έφτασε το «ηλεκτρικό» στην Ελλάδα και μέχρι το 1950 είχαν ιδρυθεί 400 περίπου ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το έτος εκείνο ιδρύθηκε η ΔΕΗ χάριν του δημοσίου συμφέροντος και από το 1956 άρχισε και εξαγόραζε όλες τις επιχειρήσεις και ενέτασσε το προσωπικό τους στις τάξεις της. Την μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία και την εισήχθη στο ΧΑ Αθηνών και Λονδίνου. Το 2011 αποσχίσθηκαν οι κλάδοι μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης δια της δημιουργίας της κατά 100% θυγατρική ΑΔΜΗΕ (προς πώληση εντός του 2014) καθώς και ο κλάδος μεταφοράς μέσης και χαμηλής τάσης και διανομής στους καταναλωτές δια της δημιουργίας της κατά 100% θυγατρικής ΔΕΔΔΗΕ. Η μετοχική σύνθεση της μητρικής εταιρείας σήμερα έχει ως εξής: Μετοχική σύνθεση Ελληνικό Δημόσιο 34,12 % ΤΑΙΠΕΔ - ανήκει καθ ολοκληρία στο Ελληνικό 17,00 % Δημόσιο αλλά δρα ανεξάρτητα ΙΚΑ & ΤΑΥΤΕΚΩ-Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων 3,81 % Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας Silchester International Investors LLP (Νέα 13,80 % Υόρκη) Λοιπό επενδυτικό κοινό 31,27% Το ιστορικό διανεμηθέντων καθαρών μετά φόρου μερισμάτων είναι: Ευρώ Χρήση ,100 Χρήση Χρήση ,000 Χρήση ,790 Χρήση Χρήση ,01875 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 4.563,74 εκατομ. -1,53% 4.493,87 εκατομ. Αμοιβές προσωπικού (532,7) εκατομ. +1,29% (539,6) εκατομ. Καύσιμα (1.665) εκατομ. -14,77% (1.419) εκατομ. Αγορά ηλεκτρικής ενεργείας (1.390) εκατομ. -9,35% (1.260) εκατομ. 5

6 Αγορά δικαιώματος εκπομπής αερίων (0,94) εκατομ % (147,42) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα-έσοδα (176,76) εκατομ. -7,49% (163,52) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 165,22 εκατομ. -65,55% 56,92 εκατομ. Φόρος εισοδήματος (από 20% σε 26%) (40,36) εκατομ. +24,50% (50,25) εκατομ. (;) Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 124,87 εκατομ. -94,67% 6,66 εκατομ. Δεν κατανοώ πως η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης για το 2013 στο 26% από το 20% για το 2012 επέφερε τόσο μεγάλη αύξηση του φόρου εισοδήματος (50,25/56,92=88,75%). Από την αναλυτική λογιστική κατά κλάδο προκύπτει ότι ο κλάδος εμπορίας είναι ζημιογόνος τόσο το 2012 όσο και το 2013, ενώ όσον αφορά τα νησιά (συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης) η παραγωγή είναι ζημιογόνα τόσο το 2013 όσο και το η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικούκυρίως ενσώματες ακινητοποιήσεις εκατομ. -0,38% εκατομ. Απαιτήσεις από πελάτες εκατομ. -3,06s% εκατομ. Δεσμευμένες καταθέσεις 141,5 εκατομ. -6,86% 131,8 εκατομ. Χρηματικά Διαθέσιμα 279 εκατομ. -7,17% 259 εκατομ. Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού εκατομ. -3,68% εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ εκατομ. -1% εκατομ. Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (3.303) εκατομ. +1,79% (3.244) εκατομ. Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (3.193) εκατομ. +2,91% (3.286) εκατομ. Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (6.496) εκατομ. +0,52% (6.530) εκατομ. Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (1.802) εκατομ. -0,17% (1.799) εκατομ. Βραχυπρόθεσμοι προμηθευτές (1.950) εκατομ. -2% (1.911) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (129) εκατομ. -54,26% (59) εκατομ. Σύνολο Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (3.881) εκατομ. -2,88% (3.769) εκατομ. 6

7 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (10.397) εκατομ. -0,94% (10.299) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ εκατομ. -1,49% εκατομ. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. Εν πρώτοις, παρατηρούμε ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το βραχυπρόθεσμο ενεργητικό κατά 840 εκατομ. ευρώ (839 εκατομ. ευρώ την ). Όμως, πέραν των άμεσων προβλημάτων ρευστότητας, ο όμιλος της ΔΕΗ έχει αρκετές και μεγάλου ύψους εκκρεμοδικίες κατά της αλλά και υπέρ της. Στις εκκρεμοδικίες κατά της συγκαταλέγονται αγωγές εργολάβων/προμηθευτών, ιδιωτών για προκληθείσες ζημίες, υπαλλήλων, του ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων κοινής Ωφελείας), της ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πλήρως ανεξαρτητοποιημένης από τον όμιλο, που συντονίζει τις εγχύσεις και απορροφήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας ΕΣΜΗΕ), ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ταμείο Συνταξιούχων. Υπάρχουν αρκετές και υψηλού κόστους περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις. Τις εκκρεμοδικίες υπέρ του ομίλου της ΔΕΗ συγκαταλέγονται εγερθείσες αγωγές κατά της Αλουμίνιον της Ελλάδος, της πρώην Τραπέζης Κρήτης, του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) και της ΛΑΡΚΟ, στην οποία συμμετέχει κατά 11,45%. 7

8 Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ & των Θυγατρικών της - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η μητρική εταιρεία Μυτιληναίος ΑΕ ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής επιχείρησης της οικογενείας Μυτιληναίου που ιδρύθηκε στην Αθήνα το Μέσω επιτυχών εξαγορών διαφόρων άλλων εταιρειών έχει επαξίως κατακτήσει τη θέση ενός από τους ισχυρότερους ομίλους επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό-τουρκία, Ιράκ, Συρία, Αλγερία. Δραστηριοποιείται στους τομείς της εξόρυξης (Δελφοί-Δίστομον ΑΕ εξόρυξη βωξίτη), μεταλλουργίας (Αλουμίνιον της Ελλάδος αγορασμένο το 2005 από την Γαλλική Pechiney για παρασκευή αλουμίνας από τον βωξίτη και δια ηλεκτρολύσεως παραγωγή αλουμινίου-πολύ υψηλή απαίτηση ηλεκτρικής ενέργειας), κατασκευές- Engineering Procurement and Construction (METKA θερμοηλεκτρικά εργοστάσια με καύσιμη ύλη φυσικό αέριο), παραγωγή και εμπορία ενέργειας (Protergia θερμοηλεκτρικά εργοστάσια φυσικού αερίου και ανεμογεννήτριες), εμπορία φυσικού αερίου (Μυτιληναίος-Μότορ Όιλ Μ&Μ), και συμμετέχει κατά 43% στην ΕΛ.Β.Ο.-κατασκευή πολιτικών και στρατιωτικών οχημάτων. Το 1995 η Μυτιληναίος ΑΕ εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : Μετοχική σύνθεση Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και 15,41 % Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος 16,42 % Fairfax Financial Holdings Limited (Τορόντο, με 5,02 % πρόεδρο τον Ινδό Prem Watsa) Λοιποί επενδυτές 63,15 % Ο όμιλος λόγω της διασποράς δραστηριοτήτων του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταφέρνει και αντιπαρέρχεται τις σοβαρές μακροοικονομικές δυσκολίες που διάγει η Ευρώπη αλλά και η Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα κάθε έτος μοιράζει πλούσιο μέρισμα. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών εκατομ. -4,09% εκατομ. Μικτά κέρδη 100,26 εκατομ. +41,59% 141,96 εκατομ. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (0,29) εκατομ. -20,69% (0,23) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (35,44) εκατομ. +39,95% (49,60) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 42,69 εκατομ. +51,83% 64,82 εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 28,13 εκατομ. +75,90% 49,48 εκατομ. Εντός του 2013 επανεκτιμήθηκε η υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή ορισμένων παγίων της εταιρείας σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι αποσβέσεις του εξαμήνου κατά 8,9 εκατομ. ευρώ. 8

9 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού εκατομ. -0,45% εκατομ. Συμπεριλαμβάνεται υπεραξία ενοποίησης 209,3 εκατομ. ευρώ που ενίοτε απομειώνεται, όχι όμως τακτικά (!) Επενδύσεις 27 εκατομ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και (307,49) εκατομ. +83,78% (565,11) εκατομ. Προβλέψεις Συμπεριλαμβάνονται μ/θ τραπεζικά δάνεια (22,63) εκατομ. +956,74% (239,14) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (1.420,15) εκατομ. -22,07% (1.106,70) εκατομ. Συμπεριλαμβάνονται β/θ τραπεζικά δάνεια (838,78) εκατομ. -36,01% (536,73) εκατομ. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Σύνολο Υποχρεώσεων (1.728) εκατομ. -3,24% (1.672) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 960,34 εκατομ. +4,56% 1.004,15 εκατομ. Υπογεγραμμένες συμβάσεις για κατασκευή έργων και μη ακόμα τιμολογηθείσες 1,68 δισεκατομ. 1,56 δισεκατομ. Την το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό του ομίλου ήταν άτομα ενώ την άτομα. Την ο όμιλος επιμήκυνε 243 εκατομ. ευρώ βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο σε μακροπρόθεσμο (3 χρόνια δυνάμενο να παραταθεί για επιπλέον 2), αποστραγγαλίζοντας τις εν λόγω εταιρείες και τον όμιλο. Την η DGComp (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού) απέρριψε την καταγγελία της ΔΕΗ κατά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας (ΡΑΕ) ότι η επιβληθείσα χαμηλή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ προς την Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ προς 40,7 ευρώ ανά MWhour για ώρες ετησίως αποτελεί συγκεκαλυμένη κρατική ενίσχυση κάτω του κόστους. Η επιβληθείσα από την ΡΑΕ τιμή πάντως είναι προσωρινού χαρακτήρα, και όχι μόνιμη. Την η μητρική εταιρεία του ομίλου πώλησε το 6,19% των κατεχομένων μετοχών της ΜΕΤΚΑ έναντι 40,2 εκατομ. ευρώ, και τώρα κατέχει μόνο το 50% πλέον μία μετοχή. Επίσης, την ίδια ημερομηνία διαγράφθηκε από τα βιβλία η αξία των κατεχομένων μετοχών της ΕΛ.Β.Ο. (συμμετοχή κατά 43%) ύψους 13,4 εκατομ. ευρώ για τον όμιλο. 9

10 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία (όχι όμιλος) ιδρύθηκε τον Μάρτιο 1999, τον Δεκέμβριο 1999 εξαγόρασε την Κρητική Air Greece, και τον Απρίλιο 2001 εξαγόρασε την Cronus Airlines από τους αδελφούς Λασκαρίδη (πλοιοκτήτες πλοίωνψυγείων μεταφοράς ιχθύων, Casino Hyatt, κλπ.). Το 2007 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : Μετοχική σύνθεση τον Νοέμβριος 2013 Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος και 38,69 % Διευθύνων Σύμβουλος, ευθέως και εμμέσως (Seat, Saab, Volvo, Ford, Hertz) Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης (εμμέσως) 18,96 % Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ ΑΕξενοδοχειακό 6,39 % συγκρότημα Ναυαρίνου Μεσσήνης, πλοιοκτήτης) Λοιποί επενδυτές 35,96 % Παρατίθεται ένας σημαντικός δείκτης για το Α εξάμηνο 2013 (δεν έχει ανακοινωθεί για το εννεάμηνο σημειωτέον ότι τα έσοδα της εταιρείας παρουσιάζουν εποχικότητα, δηλ. αυξάνονται τόσο ο αριθμός επιβατών όσο και οι τιμές των εισιτηρίων από Απρίλιο (Πάσχα) έως Σεπτέμβριο και πάλι τα Χριστούγεννα). Α Εξάμηνο 2012 Α Εξάμηνο 2013 Έσοδα ανά χιλιόμετρο ανά επιβάτη 0,0781 ευρώ +14% 0,0890 ευρώ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 439,78 εκατομ. +21 % 532,45 εκατομ. Μισθοδοσία (54,15) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : άτομα -5,5 % (51,18) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : άτομα Αποσβέσεις (9,16) εκατομ. -3,17 % (8,87) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος [4,92-6,82=] (1,9) εκατομ. [8,21-8,17=] 16 χιλ. (10,65) εκατομ. 74,04 εκατομ. (8,67) εκατομ. 59,18 εκατομ. 10

11 Το πλείστον των αεροσκαφών της εταιρείας είναι με χρηματοδοτική μίσθωση (λογιστικοποιείται ως έντοκο δάνειο). Πολλές συναλλαγές εκτελούνται σε USD και γι αυτόν τον λόγο η εταιρεία έχει συνάψει currency forwards για το 59% των υποχρεώσεών της σε USD. Επίσης, έχει συνάψει interest rate swaps για το 48% των τόκων απορρεόντων από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Επιπλέον, έχει συνάψει jet fuel commodity swaps για το 34% των προβλεπομένων αναγκών σε καύσιμο αεροσκαφών για το η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 181,77 εκατομ. -0,45 % 176,25 εκατομ. Κόστος κτήσης αεροσκαφών (το πλείστον του στόλου είναι μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση) προκαταβολή 20 εκατομ. ευρώ για εξαγορά της Olympic Air AE) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΟΘΗΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Αποθέματα καυσίμων, πελάτες χωρίς επισφάλεια, χρηματικά διαθέσιμα) 215,10 εκατομ. + 54,9 % 333,20 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 396,87 εκατομ. + 28,4 % 509,45 εκατομ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (108,31) εκατομ. -11 % (96,31) εκατομ. Τραπεζικά δάνεια υπήρχαν μόνο το Το 2013 υπάρχουν μόνο χρηματοδοτικές μισθώσεις. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές, χρηματοδοτικές μισθώσεις, προεισπράξεις εισιτηρίων, φόροι, προβλέψεις βλαβών αεροσκαφώντραπεζικά δάνεια μόνο το 2012) (134,01) εκατομ. +50,2 % (201,34) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (242,50) εκατομ. +23 % (298,05) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 154,37 εκατομ. +37 % 211,40 εκατομ. 11

12 Μόλις δε ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των ετών και προέκυψαν επιπλέον φόροι 2,4 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία είχε προβλέψει μόνο 1,4 εκατομ. ευρώ δηλ. 1 εκατομ. ευρώ λιγότερα. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια. Επίσης, από την η Olympic Air ΑΕ έγινε κατά 100% θυγατρική της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 72 εκατομ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 42% των ιδίων κεφαλαίων της Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ κατά την Τα 20 εκατομ. ευρώ έχουν ήδη προκαταβληθεί στην MIG την ενώ τα υπόλοιπα θα καταβληθούν σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις των 10,4 εκατομ. ευρώ από την μέχρι την Ήδη όλα τα ιθύνοντα στελέχη της Olympic Air ΑΕ έχουν αντικατασταθεί από στελέχη της Aegean. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημίες μετά φόρου της Olympic Air ΑΕ έχουν ως εξής : 2009 (81,56) εκατομ. ευρώ 2010 (80,93) εκατομ. ευρώ 2011 (37,60) εκατομ. ευρώ 2012 (8,61) εκατομ. ευρώ. 12

13 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία (όχι όμιλος) έχει καταβολές από τον 19 ο αιώνα όταν ο Δημήτρης Παπουτσάνης έκτισε το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο ελαιολάδου και σαπουνιού στο Πλωμάρι Λέσβου. Το 1972 η εταιρεία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ και το 2001 έκτισε το σύγχρονο εργοστάσιό της στην Ριτσώνα Ευβοίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παρασκευή σαπουνιών και κρεμών και λοσιόν σώματος καθώς και των πλαστικών υλικών συσκευασίας των και πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και δευτερευόντως στην υπεργολαβική κατασκευή ομοίων προϊόντων για τρίτους. Οι κυριότερες πρώτες ύλες είναι ζωικό λίπος και φυτικά έλαια (και τα δύο είναι χρηματιστηριακά προϊόντα), το PET (ή Dacron) και το πολυπροπυλένιο (για την κατασκευή του πλαστικού περιτυλίγματος). Οι κύριοι πελάτες είναι η ΕΛΓΕΚΑ, ελληνικές και αλλοδαπές ξενοδοχειακές μονάδες και εργοδότες για παρασκευή προϊόντων τους facon. Οι εξαγωγές κυμαίνονται κοντά στο 39% των πωλήσεων της εταιρείας, και η υπεργολαβική παρασκευή προϊόντων facon αυξήθηκε κατά 30% σχετικά με το Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση έχει ως εξής : - Γεώργιος Γκάτζαρος, Πρόεδρος 71,82 % - Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΜΜΕΣΩΣ διαμέσω κυπριακών εταιρειών (άνω του 70%) Λοιποί επενδυτές 28,18 % Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 11,02 εκατομ % 12,59 εκατομ. Κόστος αγοράς πωληθέντων εμπορευμάτων, παρασκευής πωληθέντων προϊόντων και παρασχεθεισών υπηρεσιών (9,21) εκατομ. +2,4 % (9,43) εκατομ. Μισθοδοσία και λοιπές παροχές (2,20) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : 96 άτομα +11,4 % (2,45) εκατομ. Σύνολο απασχολουμένων την : 105 άτομα Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος (0,44) εκατομ. - (0,44) εκατομ. (47,49) χιλ. 217,24 χιλ. Φόρος εισοδήματος (198,38) χιλ. (58,47) χιλ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος (245,87) χιλ. 158,77 χιλ. 13

14 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -επί των οποίων υπάρχουν προσημειώσεις για τα τραπεζικά δάνεια. 26,28 εκατομ. -1,9 % 25,78 εκατομ. Αποθέματα 2,35 εκατομ. +41,3 % 3,32 εκατομ. Πελάτες ανείσπρακτα τιμολόγια (μετά από επισφάλεια περίπου 20%) 3,63 εκατομ. -33,3 % 2,42 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37,90 εκατομ. -2 % 37,14 εκατομ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (5,44) εκατομ. -14,7 % (4,64) εκατομ. Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (4,65) εκατομ. -0,6 % (4,62) εκατομ. Υποσύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (10,09) εκατομ. -8,2% (9,26) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (3,45) εκατομ. +24 % (4,28) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (4,94) εκατομ. -14,8% (4,21) εκατομ. Υποσύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (8,39) εκατομ. +10,4 % (9,26) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (18,49) εκατομ. -4,8% (17,59) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 19,40 εκατομ. +0,8 % 19,56 εκατομ. Περατώθηκε ο έλεγχος επενδύσεων της εταιρείας από το αρμόδιο όργανο και αναμένεται είσπραξη κρατικής επιχορήγησης 618 χιλ. ευρώ. 14

15 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΜΕΤΚΑ) - ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 από την ΕΤΒΑ για να καλύψει το κενό των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Το 1971 πέρασε στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, και το 1973 εισήχθη στο ΧΑΑ. Το 1999 εξαγοράσθηκε από τον όμιλο Μυτιληναίος ΑΕ. Η εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στην κατασκευή κατά παραγγελία περίπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ρουμανία, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ και Αλγερία. Ο όμιλος είναι άκρως εξωστρεφής, αφού το 86,03% των εσόδων του προέρχεται από τεχνικά έργα εκτός Ελλάδος. Οι αναλυτικοί λογαριασμοί δείχνουν για το εννεάμηνο 2013 σημαντικά κέρδη στην Αλγερία και Συρία ενώ ζημίες στην Τουρκία. Υπάρχει μία σοβαρή απαίτηση από Τούρκο πελάτη για καθυστέρηση παράδοσης του έργου στο Ντενιζλί, ενώ η όμοια απαίτηση από το έργο στην Σαμσούντα διεγράφη και η παραλαβή του έργου υπεγράφη. Λόγω του εμφυλίου πολέμου στην Συρία, η κατασκευή του αναληφθέντος έργου (σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας) επισύρει καθυστερήσεις και αρκετά υψηλότερο κόστος του προϋπολογισθέντος. Σήμερα, η μετοχική του σύνθεση σήμερα έχει ως εξής : Όμιλος Μυτιληναίος ΑΕ 57,4 % KAS Depository Trust Company -Νορβηγία 6,1 % Λοιποί αλλοδαποί θεσμικοί 15,5% Έλληνες θεσμικοί 10,2% Φυσικά πρόσωπα 10,8% Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων ανά μετοχή (μικτών πριν την παρακράτηση του οικείου φόρου εισοδήματος) : Ευρώ Χρήση ,40 Χρήση ,20 Χρήση ,48 Χρήση ,75 Χρήση ,25 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ ΑΕ : ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 409,18 εκατομ. -0,9% 405,40 εκατομ. Κόστος κατασκευής τιμολογηθέντων τμημάτων τεχνικών έργων (324,09) εκατομ. - (324,31) εκατομ. Αποσβέσεις (3,53) εκατομ. -10,48 % (3,16) εκατομ. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα (τόκοι & συναλλαγματικές διαφορές) Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος (5,18) εκατομ. +45,5 % (7,54) εκατομ. 63,53 εκατομ. - 13,6 % 54,89 εκατομ. 15

16 Φόρος εισοδήματος (12,13) εκατομ. - 2,15 εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 51,40 εκατομ. + 11,1 % 57,05 εκατομ. Οι απασχολούμενοι στον όμιλο την ήταν 472 άτομα ενώ την ήταν 481 (μηνιαίως αμειβόμενοι και ημερομίσθιοι εργατοτεχνίτες). 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία -επί των οποίων ΔΕΝ υπάρχουν προσημειώσεις για τα τραπεζικά δάνεια. 57,54 εκατομ. -4,4 % 55,00 εκατομ. Υπεραξία-δεν αποσβέσθηκε καθόλου 1,83 εκατομ. - 1,83 εκατομ. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (κυρίως δοθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης) 11,57 εκατομ % 38,68 εκατομ. Αποθέματα 37,36 εκατομ. - 27,6 % 27,04 εκατομ. Πελάτες ανείσπρακτα τιμολόγια (μετά από επισφάλεια περίπου 0,73%) 451,99 εκατομ. -18,7 % 367,27 εκατομ. Χρηματικά Διαθέσιμα 100,04 εκατομ % 164,00 εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 763,24 εκατομ ,54 εκατομ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (2,71) εκατομ. - (2,71) εκατομ. Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (78,88) εκατομ. - 32,2 % (53,45) εκατομ. Υποσύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (126,75) εκατομ. - 23,9 % (96,50) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (48,44) εκατομ. - 37,9 % (30,06) εκατομ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσειςπρομηθευτές (207,71) εκατομ. + 4 % (216,07) εκατομ. Υποσύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (266,50) εκατομ. - 5,5 % (251,71) εκατομ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (393,25) εκατομ. - 11,5 % (348,22) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 369,98 εκατομ. + 12,2 % 415,32 εκατομ. 16

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Μαρτίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3556/2007 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα