ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου σε κάθε δέσµη. 4.1 Ανάλυση των βαθµολογιών των µαθηµάτων 1 ης δέσµης Η 1 η δέσµη αποτελούνταν από υποψηφίους οι οποίοι έδιναν για πρώτη φορά εξετάσεις ως απόφοιτοι του έτους Αποτελούνταν από αγόρια µε ποσοστό 66,1% και κορίτσια µε ποσοστό 33,9%. ίνεται πίνακας µε τα σηµαντικότερα στατιστικά µέτρα καθώς και τα αντίστοιχα ιστογράµµατα των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης για την 1 η δέσµη. ιάµε- Ελά- Μέγι- Τυπ.Α- Ασυµ- Κύρ- Μάθηµα Ν Μέσος σος Q1 Q3 χιστο στο πόκλιση µετρία τωση Έκθεση , ,372 -,412 -,11 Μαθη , ,45,432 -,83 µατικά Φυσική , ,37,98,151 Χηµεία , ,975,377-1,11 Πίνακας Στατιστικά µέτρα βαθµολογιών των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης 1 η ς έσµης 23

2 Από ότι φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα αλλά και τα ιστογράµµατα που δίνονται παρακάτω, την καλύτερη απόδοση στα µαθήµατα γενικής αξιολόγησης οι µαθητές της 1 ης δέσµης είχαν στο µάθηµα της Έκθεσης. Αντιθέτως, η χειρότερη απόδοση διαπιστώνεται στο µάθηµα της Φυσικής. Ειδικά για το µάθηµα της Έκθεσης ο µέσος ήταν 94,49, αρκετά πάνω από τη βάση του µαθήµατος (8) όπως επίσης, σχετικά µε τα άλλα µαθήµατα, είχε την µικρότερη τυπική απόκλιση. Το µάθηµα των Μαθηµατικών αποτελούσε το βασικό µάθηµα της πρώτης δέσµης. Θα αναµενόταν ίσως µια καλύτερη απόδοση των µαθητών σε αυτό. Η µέση βαθµολογία (59,49) εµφανίζεται αρκετά χαµηλότερη της βάσης (8). Παρατηρούµε επίσης µεγάλη τυπική απόκλιση καθώς και εµφάνιση δεξιάς ασυµµετρίας. Στη Φυσική έχουµε την χειρότερη βαθµολογία. Ο µέσος είναι πολύ χαµηλότερος της βάσης (8) και έχουµε έντονη δεξιά ασυµµετρίασυσσώρευση πληθυσµού αριστερά. Στο µάθηµα της Χηµείας φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα τα αποτελέσµατα, παρότι εξακολουθεί η µέση βαθµολογία να είναι µικρότερη της βάσης. 24

3 Ιστüγραììα βαθìολογßαò 3 Έκθεσηò 1ηò δýσìηò Ιστüγραììα βαθìολογßαò Μαθηìατικþν 1ηò δýσìηò Std. Dev = 26,37 Mean = 94,5 N = 17513, Std. Dev = 41,45 Mean = 59,5 N = 17513, Ýκθεση ìαθηìατικü Ιστογραììα βαθìολογßαò Ιστüγραììα βαθìολογßαò 4 ΦυσικÞò 1ηò δýσìηò 3 Χηìεßα 1ηò δýσìηò φυσικþ Std. Dev = 31,4 Mean = 39,5 N = 17513, Std. Dev = 42,97 Mean = 6,2 N = 17513, Χηìεßα ιάγραµµα Βαθµολογίες µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης 1 ης δέσµης Σαν γενικό συµπέρασµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι εκτός του µαθήµατος της έκθεσης οι µαθητές της 1 ης δέσµης είχαν χαµηλές βαθµολογίες. Στην 1 η δέσµη οι µαθητές µπορούσαν να διαγωνιστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο σε ειδικά µαθήµατα τα οποία απαιτούνταν για την εισαγωγή τους σε συγκεκριµένα τµήµατα. Οι υποψήφιοι θα έπρεπε να διαγωνιστούν στο ελεύθερο και γραµµικό σχέδιο αν δήλωναν προτίµηση σε τµήµατα γραφιστικής ή/και αρχιτεκτονικής. Επίσης αν δήλωναν προτίµηση σε κάποιο 25

4 µουσικό τµήµα, θα έπρεπε να διαγωνιστούν πανελλαδικά στην Αρµονία και την υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου. Εκτός όµως της εξέτασης ο υποψήφιος για να συµµετείχε στην διαδικασία της επιλογής για τα συγκεκριµένα τµήµατα που απαιτούσαν ειδικό µάθηµα, θα έπρεπε να είχε πάρει βαθµολογία πάνω από τη βάση (8) στο ειδικό µάθηµα ( βλ.παράρτηµα 1). Τέλος, από τους µαθητές που διαγωνίστηκαν πανελλαδικά οι 6.24 επέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο ή ανώτερο ίδρυµα µε ποσοστό επιτυχίας 34,4%. Από τους επιτυχόντες, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, το 69,3% αποτελούσαν αγόρια ενώ το υπόλοιπο 3,7% κορίτσια. Τα ποσοστά αυτά των επιτυχόντων είναι κοντά στα ποσοστά συµµετοχής ανά φύλο στην 1 η δέσµη. Από τους υποψηφίους 1 ης δέσµης οι (66,1%) ήταν αγόρια και (33,9%) ήταν κορίτσια. Επισηµαίνεται µικρή υπεροχή των αγοριών. Φύλο Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό 1 : Αγόρια ,1 % ,3 % 2 : Κορίτσια ,9 % ,7 % Σύνολο % 6.24 % Πίνακας Απόφοιτοι και επιτυχόντες 1 ης δέσµης ανά φύλο Φýλο υποψηφßων 1ηò δýσìηò Φýλο επιτυχüντων 1ηò δýσìηò 2:κορßτσια 2:κορßτσια 1:αγüρια 1:αγüρια ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 1 ης δέσµης ανά φύλο 26

5 Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εξετάζουµε περιγραφικά, είναι η αναλογία µαθητών-υποψηφίων αλλά και µαθητών- επιτυχόντων όσο αφορά τον τύπο του λυκείου, ιδιωτικό ή δηµόσιο. Τύπος Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό Λυκείου Ιδιωτικό 28 1,6 % 122 2, % ηµόσιο ,4 % , % Σύνολο % 6.24 % Πίνακας Απόφοιτοι κι επιτυχόντες ανά τύπο λυκείου 1 ης δέσµης Τýποò Λυκεßου Υποψηφßων 1ηò δýσìηò Τýποò Λυκεßου Επιτυχüντων 1ηò δýσìηò ιδιωτικü ιδιωτικü δηìüσιο δηìüσιο ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 1 ης δέσµης ανά τύπο λυκείου Παρατηρούµε µια µικρή αύξηση των επιτυχόντων στα ιδιωτικά λύκεια σε σχέση µε τα δηµόσια. Η αναλογία των επιτυχόντων για τα δηµόσια λύκεια ήταν 34,24%, ενώ για τα ιδιωτικά 43,5%. 27

6 4.2 Ανάλυση των βαθµολογιών των µαθηµάτων 2 ης δέσµης Τα µαθήµατα Γενικής Αξιολόγησης για την 2 η δέσµη ήταν: Έκθεση, Φυσική, Χηµεία και Βιολογία. Σε αυτήν την δέσµη διαγωνίστηκαν υποψήφιοι οι οποίοι έδιναν για πρώτη φορά εξετάσεις ως απόφοιτοι του έτους Αποτελούνταν από αγόρια µε ποσοστό 44,2% και 3.29 κορίτσια µε ποσοστό 55,8%. Η 2 η δέσµη από την έναρξη του συστήµατος εισαγωγής των υποψηφίων µε Γενικές Εξετάσεις (1983) έως το τέλος(1999) αποτελούσε την πιο µικρή σε συµµετοχή δέσµη. ίνεται πίνακας µε τα σηµαντικότερα στατιστικά µέτρα καθώς και τα αντίστοιχα ιστογράµµατα των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης για την 2 η δέσµη. ιάµε- Ελά- Μέγι- Τυπ.Α- Ασυµ- Κύρ- Μάθηµα Ν Μέσος σος Q1 Q3 χιστο στο πόκλιση µετρία τωση Έκθεση , ,161 -,892,825 Φυσική , ,645,63 -,614 Χηµεία , ,871 -,91-1,334 Βιολογία , ,562 -,613 -,89 Πίνακας Στατιστικά µέτρα βαθµολογιών των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης 2 η ς έσµης ιαπιστώνουµε ότι στο βασικό µάθηµα αυτής της δέσµης που είναι η Βιολογία ο µέσος ήταν αρκετά υψηλότερος της βάσης (8). Την καλύτερη επίδοση φαίνεται ότι είχαµε στο µάθηµα της Έκθεσης το οποίο είχε και την µικρότερη τυπική απόκλιση. Επίσης, στο µάθηµα της Φυσικής είχαµε χαµηλές βαθµολογίες, ενώ στο µάθηµα της Χηµείας βρίσκεται µεγαλύτερος µέσος όρος αλλά µεγάλη τυπική απόκλιση. Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουµε παρατηρώντας τα ιστογράµµατα. Συγκέντρωση πληθυσµού δεξιά στην Έκθεση και Βιολογία που είναι 28

7 αποτέλεσµα υψηλών βαθµολογιών. Συγκέντρωση πληθυσµού αριστερά για το µάθηµα της Φυσικής ως αποτέλεσµα χαµηλών βαθµολογιών και τέλος συσσώρευση αριστερά και δεξιά του πληθυσµού για την Χηµεία που σηµαίνει συνύπαρξη χαµηλών αλλά και υψηλών βαθµολογιών δικαιολογώντας έτσι και την ύπαρξη µεγάλης τυπικής απόκλισης. Έκθεση 2ηò δýσìηò ΦυσικÞ 2ηò δýσìηò Ýκθεση φυσικþ Χηìεßα 2ηò δýσìηò Βιολογßα 2ηò δýσìηò χηìεßα βιολογßα ιάγραµµα Βαθµολογίες µαθηµάτων Γενικής αξιολόγησης 2 ης δέσµης Στην 2 η δέσµη οι µαθητές µπορούσαν να διαγωνιστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο σε ειδικά µαθήµατα τα οποία απαιτούνταν για την εισαγωγή τους σε συγκεκριµένα τµήµατα. Οι υποψήφιοι, αν δήλωναν 29

8 προτίµηση σε κάποιο µουσικό τµήµα, θα έπρεπε να διαγωνιστούν πανελλαδικά στην Αρµονία και την υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου. Η µέση βαθµολογία αυτών των µαθηµάτων θα έπρεπε να είναι ίση ή µεγαλύτερη της βάσης (8) για να µπορούν να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής. ιαπιστώνεται πολύ µικρή συµµετοχή υποψηφίων (44) οι οποίοι φαίνονται µοιρασµένοι σε χαµηλές και υψηλές βαθµολογίες. Τα αντίστοιχα ιστογράµµατα και πίνακας µε στατιστικά µέτρα παρατίθενται στο παράρτηµα 2. Από τους µαθητές που διαγωνίστηκαν πανελλαδικά οι 797 κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο ανώτατο ή ανώτερο ίδρυµα µε ποσοστό επιτυχίας 14,68%. Από αυτούς, το 57,3% ήταν αγόρια ενώ το υπόλοιπο 42,7% ήταν κορίτσια. Επισηµαίνεται η πλήρης ανατροπή των ποσοστών συµµετοχής. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα το ποσοστό των αγοριών σε ποσοστό επιτυχίας ήταν πολύ µεγαλύτερο από ότι στα κορίτσια, παρότι από τους συµµετέχοντες στις εξετάσεις το 44,2% αποτελούσαν τα αγόρια και το 55,8% τα κορίτσια. Φύλο Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό 1 : Αγόρια ,2 % ,3 % 2 : Κορίτσια ,8 % 34 42,7 % Σύνολο % 797 % Πίνακας Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 2 ης δέσµης ανά φύλο 3

9 Φýλο υποψηφßων 2ηò δýσìηò 1:αγüρια 2:κορßτσια Φýλο επιτυχüντων 2ηò δýσìηò 1:αγüρια 2:κορßτσια ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 2 ης δέσµης ανά φύλο Εξετάζοντας την αναλογία των υποψηφίων ανά τύπο λυκείου, οι συµµετέχοντες από ιδιωτικά λύκεια αποτελούσαν µόλις το 2%, ενώ το ποσοστό των επιτυχόντων το 1,8% ελαφρώς µικρότερο του ποσοστού συµµετοχής. Τύπος Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό Λυκείου Ιδιωτικό 19 2, 14 1,8 ηµόσιο , ,2 Σύνολο Πίνακας Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 2 ης δέσµης ανά τύπο λυκείου 31

10 Τýποò Λυκεßου Υποψηφßων 2ηò δýσìηò Τýποò Λυκεßου Επιτυχüντων 2ηò δýσìηò ιδιωτικü ιδιωτικü δηìüσιο δηìüσιο ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 2 ης δέσµης ανά τύπο λυκείου 4.3 Ανάλυση των βαθµολογιών των µαθηµάτων 3 ης δέσµης Παρακάτω εξετάζουµε τα αποτελέσµατα των βαθµολογιών των µαθηµάτων που συγκέντρωσαν οι µαθητές της 3 ης δέσµης. Η 3 η δέσµη είχε υποψηφίους οι οποίοι έδιναν για πρώτη φορά εξετάσεις ως απόφοιτοι του έτους Αποτελούνταν από αγόρια µε ποσοστό 18,9% και κορίτσια µε ποσοστό 81,1%. ίνεται πίνακας µε τα σηµαντικότερα στατιστικά µέτρα καθώς και τα αντίστοιχα ιστογράµµατα των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης για την 3 η δέσµη. 32

11 ιάµε- Ελά- Μέγι- Τυπ.Α- Ασυµ- Κύρ- Μάθηµα Ν Μέσος σος Q1 Q3 χιστο στο πόκλιση µετρία τωση Έκθεση , ,126 -,597,182 Αρχαία , ,548 -,564 -,821 Ελληνικά Ιστορία , ,21 -,839 -,714 Λατινικά , ,821-1,369,599 Πίνακας Στατιστικά µέτρα βαθµολογιών των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης 3 η ς έσµης Από ότι φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα αλλά και τα ιστογράµµατα που δίνονται παρακάτω, οι µαθητές της 3 ης δέσµης είχαν την καλύτερη απόδοση από τα µαθήµατα γενικής αξιολόγησης στο µάθηµα της Έκθεσης. Αντιθέτως, η χειρότερη απόδοση διαπιστώνεται στο µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών. Ειδικά για το µάθηµα της Έκθεσης ο µέσος ήταν 11,47 αρκετά πάνω από τη βάση του µαθήµατος(8) όπως επίσης,σχετικά µε τα άλλα µαθήµατα,είχε την µικρότερη τυπική απόκλιση. Το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών αποτελούσε το βασικό µάθηµα της 2ης δέσµης. Η µέση βαθµολογία (92,25) εµφανίζεται υψηλότερη της βάσης (8) αλλά παρατηρούµε µεγάλη τυπική απόκλιση καθώς και εµφάνιση αρνητικής ασυµµετρίας. Στη Ιστορία ο µέσος είναι αρκετά υψηλός (11,12), εµφανίζεται η µεγαλύτερη τυπική απόκλιση και έχουµε έντονη αρνητική ασυµµετρίασυσσώρευση πληθυσµού δεξιά. Στο µάθηµα των Λατινικών εµφανίζονταν οι υψηλότερες βαθµολογίες. Έχουµε τον υψηλότερο µέσο όρο (117,22) µε άριστα το 16, αλλά εµφανίζεται και εδώ µεγάλη τυπική απόκλιση. Όπως και στην Ιστορία έχουµε 33

12 έντονη αρνητική ασυµµετρία ως αποτέλεσµα των πολλών και µεγάλων βαθµολογιών. 3 Έκθεση 3ηò δýσìηò 2 Αρχαßα ΕλληνικÜ 3ηò δýσìηò Ýκθεση αρχαßα ελληνικü Ιστορßα 3ηò δýσìηò ΛατινικÜ 3ηò δýσìηò συχνοτητα ιστορßα λατινικü ιάγραµµα Βαθµολογίες µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης 3 ης δέσµης Συµπερασµατικά θα αναφέραµε ότι η 3 η δέσµη χαρακτηριζόταν από µεγάλες βαθµολογίες καθώς και από την µεγάλη συµµετοχή των κοριτσιών. Το γεγονός των µεγάλων βαθµολογιών τροποποιούσε ανάλογα και τις βάσεις 34

13 εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα ιδρύµατα µε αποτέλεσµα να φαίνονται υψηλότερες των βάσεων που δηµιουργούνται στις άλλες δέσµες. Το αποτέλεσµα αυτό δεν επηρεάζει εφόσον οι υποψήφιοι της κάθε δέσµης διαγωνίζονται χωριστά. Εκεί όµως που επηρεάζει είναι στις σχολές που δηλώνονται από κοινού σε όλες τις δέσµες. Στην 3 η δέσµη οι υποψήφιοι µπορούσαν να εξεταστούν πανελλαδικά και σε ειδικά µαθήµατα αν επρόκειτο στο µηχανογραφικό τους να δήλωναν επιλογή σε τµήµα που απαιτούσε ειδικό µάθηµα. Έτσι αν οι υποψήφιοι επιθυµούσαν την εισαγωγή τους σε κάποιο από τα ξενόγλωσσα τµήµατα θα έπρεπε να διαγωνιστούν στην αντίστοιχη γλώσσα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά. Επίσης αν δήλωναν προτίµηση σε κάποιο µουσικό τµήµα, θα έπρεπε να διαγωνιστούν πανελλαδικά στην Αρµονία και την υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι τις καλύτερες βαθµολογίες έχουν οι υποψήφιοι που διαγωνίζονταν στα Αγγλικά. Επίσης καλές επιδόσεις είχαν οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στα Γαλλικά. Αντιθέτως, κακές θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν οι αποδόσεις στα Γερµανικά και Ιταλικά. Οι αποδόσεις στην Αρµονία και στην υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου χαρακτηρίζονται από µεγάλη τυπική απόκλιση και µικρό µέσο όρο. Στο παράρτηµα 3 παρατίθεται πίνακας µε τα βασικότερα στατιστικά µέτρα καθώς και αντίστοιχα ιστογράµµατα τους. Οι υποψήφιοι της 3 ης δέσµης που εξετάστηκαν πανελλαδικά για πρώτη φορά, ανέρχονταν σε Οι επιτυχόντες ήταν σε ποσοστό 27,1%. Από αυτούς τα ήταν αγόρια σε ποσοστό 18,9%, και τα κορίτσια ήταν σε ποσοστό 81,1%. Είναι εµφανή η µεγάλη συµµετοχή των κοριτσιών σε αυτή την δέσµη. Τα ποσοστά συµµετοχής ανά φύλο δεν φαίνονται να τροποποιούνται σηµαντικά στα ποσοστά επιτυχόντων ανά φύλο. 35

14 Φύλο Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό 1 : Αγόρια , ,4 2 : Κορίτσια , ,6 Σύνολο Πίνακας Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 3 ης δέσµης ανά φύλο Φýλο υποψηφßων 3ηò δýσìηò Φýλο επιτυχüντων 3ηò δýσìηò 1:αγüρια 1:αγüρια 2:κορßτσια 2:κορßτσια ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 3 ης δέσµης Η φοίτηση σε ιδιωτικά λύκεια παραµένει χαµηλή (1.4%) και στην 3 η δέσµη. Εντύπωση προκαλεί η αύξηση του ποσοστού των επιτυχόντων που είχε φθάσει το 1,9%. Τύπος Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό Λυκείου Ιδιωτικό 22 1,4 78 1,9 ηµόσιο , ,1 Σύνολο Πίνακας Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 3 ης δέσµης ανά τύπο λυκείου 36

15 Τýποò Λυκεßου Υποψηφßων 3ηò δýσìηò Τýποò Λυκεßου Επιτυχüντων 3ηò δýσìηò ιδιωτικü ιδιωτικü δηìüσιο δηìüσιο ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 3 ης δέσµης ανά τύπο λυκείου 4.4 Ανάλυση των βαθµολογιών των µαθηµάτων 4 ης δέσµης Η 4 η δέσµη ήταν πάντα η πολυπληθέστερη από τις υπόλοιπες δέσµες για όλα τα χρόνια εφαρµογής του συστήµατος των Γενικών Εξετάσεων ως συστήµατος εισαγωγής στα ανώτερα ή ανώτατα ιδρύµατα. Η 4 η δέσµη αποτελούνταν από υποψηφίους οι οποίοι έδιναν για πρώτη φορά εξετάσεις ως απόφοιτοι του έτους Αποτελούνταν από αγόρια (ποσοστό 42,7%) και κορίτσια (ποσοστό 57,3%). ίνεται πίνακας µε τα σηµαντικότερα στατιστικά µέτρα καθώς και τα αντίστοιχα ιστογράµµατα των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης για την 4 η δέσµη. 37

16 ιάµε- Ελά- Μέγι- Τυπ.Α- Ασυµ- Κύρ- Μάθηµα Ν Μέσος σος Q1 Q3 χιστο στο πόκλιση µετρία τωση Έκθεση , ,992 -,2 -,341 Μαθηµατικά , ,181,91 -,39 Ιστορία , ,491,39-1,298 Κοινωνιολογία , ,321,345-1,331 Πίνακας Στατιστικά µέτρα βαθµολογιών των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης 4 η ς δέσµης Στην 4 η δέσµη εµφανίζονται οι χαµηλότερες βαθµολογίες από όλες τις άλλες δέσµες. Όλοι οι µέσοι των µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης βρίσκονται κάτω από τη βάση (8). Αναλυτικότερα, η καλύτερη απόδοση από απόψεως συνόλου των µαθητών της 4 ης δέσµης, εµφανίζεται στο µάθηµα της Έκθεσης καθώς και η µικρότερη τυπική απόκλιση. Η χειρότερη απόδοση εµφανίζεται στο µάθηµα των Μαθηµατικών το οποίο αποτελεί και το βασικό µάθηµα της 4 ης δέσµης. Τα µαθήµατα της Ιστορίας και Κοινωνιολογίας δείχνουν µια σχεδόν ίδια εικόνα. Εµφανίζουν συσσώρευση στα δύο άκρα της κλίµακας των βαθµολογιών, και έχουν µεγάλη τυπική απόκλιση. Οι µαθητές της 4 ης δέσµης αν επέλεγαν το τµήµα των Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά θα έπρεπε να εξεταστούν πανελλαδικά στο ειδικό µάθηµα των Αγγλικών. Επίσης σε κάποια από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερµανικά ) εφόσον δήλωναν προτίµηση σε κάποιο τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αν επέλεγαν µουσικό τµήµα στις προτιµήσεις τους θα έπρεπε να εξεταστούν σε Αρµονία και Υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου. Από τον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα 4 καθώς και τα ιστογράµµατα παρατηρούµε ότι είχαµε τις καλύτερες επιδόσεις στα Αγγλικά όσο αφορά τις ξένες γλώσσες, γεγονός που έχουµε διαπιστώσει και στις άλλες δέσµες. 38

17 Έκθεση 4ηò δýσìηò ΜαθηìατικÜ 4ηò δýσìηò Ýκθεση ìαθηìατικü Ιστορßα 4ηò δýσìηò Κοινωνιολογßα 4ηò δýσìηò ιστορßα κοινωνιολογßα ιάγραµµα Βαθµολογίες µαθηµάτων Γενικής Αξιολόγησης 4 ης δέσµης Από τους υποψηφίους οι επέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο ή ανώτερο ίδρυµα ποσοστό 13,45%, το οποίο αποτελεί το µικρότερο ποσοστό επιτυχίας όλων των δεσµών. Από τους επιτυχόντες αυτής της δέσµης το 41,9% αποτελούσαν αγόρια και το υπόλοιπο ποσοστό 58,1% κορίτσια. ιαπιστώνουµε ότι σχεδόν διατηρείται η αναλογία του ποσοστού υποψηφίων και επιτυχόντων όσο αφορά το φύλο. 39

18 Φύλο Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό 1 : Αγόρια , ,9 2 : Κορίτσια , ,1 Σύνολο Πίνακας Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 4 ης δέσµης ανά φύλο Φýλο Υποψηφßων 4ηò δýσìηò Φýλο Επιτυχüντων 4ηò δýσìηò 1:αγüρια 1:αγüρια 2:κορßτσια 2:κορßτσια ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 4 ης δέσµης ανά φύλο Εµφανίζεται µια αύξηση του ποσοστού των επιτυχόντων οι οποίοι προέρχονται από ιδιωτικά λύκεια. Παραµένει, όπως και στις άλλες δέσµες η µικρή συµµετοχή των µαθητών-υποψηφίων που φοίτησαν σε ιδιωτικά λύκεια. Τύπος Απόφοιτοι Ποσοστό Επιτυχόντες Ποσοστό Λυκείου Ιδιωτικό 415 1,5 75 2, ηµόσιο , , Σύνολο Πίνακας Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 4 ης δέσµης ανά τύπο λυκείου 4

19 Τýποò Λυκεßου Επιτυχüντων 4ηò δýσìηò Τýποò Λυκεßου Υποψηφßων 4ηò δýσìηò ιδιωτικü ιδιωτικü δηìüσιο δηìüσιο ιάγραµµα Απόφοιτοι κι επιτυχόντες 4 ης δέσµης ανά τύπο λυκείου 4.5 Συµπεράσµατα Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαµε µε τις επιδόσεις στα εξεταζόµενα µαθήµατα των υποψήφιων που έδωσαν για πρώτη φορά εξετάσεις το έτος 1993, καθώς και µε την εξέταση των ποσοστών επιτυχίας σε τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά φύλο (αγόρια-κορίτσια) και τύπο λυκείου (δηµόσια-ιδιωτικά). Οι υποψήφιοι µαθητές εξετάζονταν υποχρεωτικά σε τέσσερα µαθήµατα Γενικής Αξιολόγησης ανά δέσµη, καθώς και σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα, όπου απαιτούνταν, αναλόγως των τµηµάτων που επέλεγαν στο µηχανογραφικό δελτίο προτιµήσεων τους. Το µόνο κοινό µάθηµα για όλες τις δέσµες ήταν η Έκθεση. Με έκπληξη διαπιστώνουµε ότι στην 1 η, 2 η και 4 η δέσµη ήταν το µάθηµα µε τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία µεταξύ των υποψήφιων, αλλού µε µικρότερη και αλλού µε µεγαλύτερη διαφορά από τα υπόλοιπα µαθήµατα, αλλά µε την ίδια διαγραµµατική µορφή για όλες τις δέσµες. 41

20 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ τα Μαθηµατικά αποτελούσαν το βασικό µάθηµα (µε αυξηµένη βαρύτητα στον υπολογισµό των µορίων) για την 1 η και 4 η δέσµη, στη µεν 1 η δέσµη ο µέσος όρος ήταν αρκετά χαµηλότερος της βάσης (8), στη δε 4 η δέσµη παρουσίαζε τη χαµηλότερη µέση επίδοση των υποψήφιων για τη χρονιά αυτή. Και στην 3 η δέσµη η βαθµολογική επίδοση των υποψήφιων στο βασικό της µάθηµα που ήταν τα Αρχαία Ελληνικά, ήταν η µικρότερη σε σχέση µε τα άλλα εξεταζόµενα µαθήµατα Γενικής Αξιολόγησης της δέσµης. Μόνο στη 2 η δέσµη οι επιδόσεις των υποψήφιων στο βασικό µάθηµα της Βιολογίας είναι η δεύτερη καλύτερη µεταξύ όλων των µαθηµάτων. Ένα άλλο θέµα που εξετάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο είναι το ποσοστό επιτυχίας αγοριών και κοριτσιών ανά δέσµη. Στην 1 η δέσµη διαπιστώνουµε µικρή υπεροχή των αγοριών, ενώ στη 2 η δέσµη η υπεροχή των αγοριών γίνεται κατά πολύ µεγαλύτερη έναντι των κοριτσιών. Στην 3 η και 4 η δέσµη τα ποσοστά επιτυχίας αγοριών και κοριτσιών είναι περίπου τα ίδια µε τα ποσοστά συµµετοχής κάθε φύλου. Όπως προαναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι υποψήφιοι από τα ιδιωτικά λύκεια ήταν πολύ λίγοι σε σχέση µε αυτούς των δηµόσιων λυκείων. Επισηµαίνεται µια µικρή αύξηση επιτυχόντων από τα ιδιωτικά λύκεια για τους συµµετέχοντες στην 1 η, 3 η, και 4 η δέσµη, ενώ έχουµε µικρή πτώση στο ποσοστό επιτυχίας στη 2 η δέσµη. 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούµε να εξάγουµε τις συνιστώσες της µαθητικής επίδοσης, χρησιµοποιώντας παραγοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ (CLUSTER ANALYSIS) ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ (CLUSTER ANALYSIS) ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ (CLUSTER ANALYSIS) ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό χρησιµοποιούµε την ανάλυση σε οµάδες (cluster analysis), για τη διερεύνηση της ύπαρξης οµαδοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19. ΠΙΝ. 25: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο, καθυστέρηση και διαρροή σ' αυτό.

Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19. ΠΙΝ. 25: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο, καθυστέρηση και διαρροή σ' αυτό. ΠΙ Ν. 24: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο και επίδοση. Δείκτες βαθμολογίας Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστο-μέγιστο Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

υποψηφιος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012 αποφύγετε τι να - Μυστικά και παγίδες

υποψηφιος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012 αποφύγετε τι να - Μυστικά και παγίδες http://www.tanea.gr Του Χρήστου Κάτσικα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012 προσέξετε, Τι να αποφύγετε τι να - Μυστικά και παγίδες Τα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση Με ποιον τρόπο οι υποψήφιοι θα επιλέξουν σωστά τις σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα