ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Συμβουλευτικής Εμπειρο γνωμόνων Εκρηκτικών Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Α.Ε. Δ.ΕΠ.Α. για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Δράμας (Αλιστράτης Σερρών), 70/19 bar, στον σταθμό βαλβιδοστασίου Αλιστράτης Φω τολείβους στην περιοχή του Δήμου Αλιστράτης του Νομού Σερρών Ανάκληση της αριθμ. Δ17γ/07/63/Φ.Ν. 314/ κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος διαχωρι σμού των οχημάτων σε κατηγορίες» (ΦΕΚ 1108/ B /2004) Έγκριση νέας συμβατικής τιμής δαπάνης κατασκευ ής αγωγού ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) δικτύου απο χέτευσης ΕΥΔΑΠ Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του ν. 3282/2004 (Α 208)... 5 Εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νιγρίτας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. OIK (1) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβουλευτικής Εμπειρογνω μόνων Εκρηκτικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). β. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Ορ γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) «Οργα νισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» του π.δ. 396/1989. γ. Του άρθρου 28 παρ. α του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν.2438/1996 (ΦΕΚ 211/Α). δ. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημο σίου Λογιστικού». ε. Του άρθρου 7 παρ. 4 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσι μες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.2 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α). στ. Του ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Διαχείριση, παρακο λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». ζ. Του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3Α) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων». η. Την υπ αριθμ /ΕΥΣΑΠ 663/ απόφα ση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 370/Β/ περί «Καθορισμού εκτός ημερησίας αποζημίωσης και εξό δων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοι πών προσώπων στα πλαίσια του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του ταμείου συνοχής». 2. Την αριθ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 132/ Β/89) «Κανονισμοί για την παραγωγή αποθήκευση και διά θεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» και ιδία το άρθρο 3 αυτής με το οποίο προβλέπεται η σύσταση «Συμβουλευ τικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκρηκτικών». 3. Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω νιστικότητα». 4. Του π.δ. 27/ (ΦΕΚ 19 Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/ ). 6. Το π.δ. 121/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/ ). 7. Το άρθρο 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/78), όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/93). 8. Την υπ αριθμ. C (2001)550/ απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και ειδικότερα τις διατάξεις εφαρμογής Κεφ Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στή ριξης Την με αρ. 1466/ΕΥΣ105/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορι σμού των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο

2 22118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, τη Διαδικασία υποβολής και έγκρισής του καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του ν.2860/ Την αρ. Α/οικ. 7304/195/Φ 9. ΕΠΑΝ/ απόφα ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για ανάθεση της εκτέ λεσης και παρακολούθησης των ενεργειών των μέτρων 9.1 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) και 9.2 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) του ΕΠΑΝ καθώς και της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κοινοτικών Προ γραμμάτων. 12. Την με αριθμ. 3260/ΕΥΔ ΕΠΑΝ/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την μεταβίβαση αρμο διότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους Υποπρόγραμμα Β, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. 13. Την αριθμ /109/φ1/ Απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση της υλοποίησης ενερ γειών του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης χρηματοδοτούμενων (Μέτρο 9.1 του ΕΠΑΝ) και χρηματοδοτούμενων από αμιγώς Εθνικούς πόρους, στις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 14. Την αριθμ. 9571/ΕΥΣΣΑΑΠ395/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστι κότητα», για το έτος Την ανάγκη αναμόρφωσης και συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου καθώς και την δυνατό τητα αποσαφήνισής του στα πλαίσια του Μέτρου 2.9 του ΕΠΑΝ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφάλεια των εγκαταστάσεων στον κλάδο των εκρηκτικών υλικών. 16. Το άρθρο 38 παρ. 9 του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ ) περί «Ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφό ρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε: Α. Συγκροτούμε «Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρο γνωμόνων Εκρηκτικών» στη Γενική Γραμματεία Βιομη χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης από τους κάτωθι: 1. Τον Φίλη Κωνσταντίνο, του κλάδου ΠΕ Μηχανολό γων Μηχανικών, Δ/ντη της 2 ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομη χανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Σέρβο, κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, της 2ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. του Υπουρ γείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ). 2. Τον Δημακόπουλο Παναγιώτη Μ.Υ. (Α) Χημικό Μηχα νικό με αναπληρωτριά του την Τσούτσια Ουρανία Μ.Υ. (Α) Χημικό Μηχανικό ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. 3. Τον Χριστοδουλή Χριστόδουλο, Αστυνόμο Α Χη μικό με αναπληρωτή του τον Ανδρεόπουλο Δημήτριο Αστυνόμο Β Χημικό ως εκπροσώπους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 4. Τον Πομώνη Θεόδωρο, Χημικό με αναπληρωτή του τον Γιακουμάκη Ιωάννη Χημικό, ως εκπροσώπους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 5. Τον Αργυρόπουλο Δημήτριο με αναπληρωτή του τον Β. Καραλή Χημικό, εξειδικευμένο στα εκρηκτικά ως εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. 6. Τον Αμυγδαλάρη Χριστόδουλο Χημικό Μηχανικό ως τακτικό μέλος και τον Δανιήλ Νικόλαο Χημικό Μηχανικό ως αναπληρωματικό μέλος, καθώς και τον Μουντράκη Ανδρέα Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο ως τακτικό μέλος και τον Μπιλαλή Παντελή Μηχανολόγο ως αναπληρωματικό μέλος σαν εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. Για τις ανάγκες υποστήριξης των θεμάτων της, η Συ ντονιστική Επιτροπή εισηγείται τη σύσταση επιμέρους Ομάδων Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της. Η γραμματειακή υποστήριξη της Συντονιστική Επιτρο πής ανατίθεται στην κα Γιαννουλάτου Αργυρώ κλάδου ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με αναπληρώτρια την κα Γεωργιάδου Κυ ριακή κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών Χημικό, υπάλληλο της 2 ης Δ.Κ.Β.Π. της Γ.Γ.Β. Β. Έργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση: I. Για θέματα τρόπου ελέγχου της εφαρμογής των διατά ξεων της Κ.Υ.Α. 3329/89, ύστερα από παραπομπή των σχε τικών θεμάτων από τον Υπουργό ή αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης ή το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας. II. Για περιπτώσεις που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 3329/89. III. Για θέματα που αφορούν τον Γενικό και τους Ει δικούς Κανονισμούς και παραπέμπονται για παροχή γνώμης σε αυτήν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δη μοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. IV. Για γενικότερα θέματα εκρηκτικών ύστερα από αίτηση των αρμοδίων φορέων. Επίσης κάνει προτάσεις για την αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου σε σημεία που η εφαρμογή του έχει καταδείξει αδυνα μίες και διευκολύνει την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου στην Ελληνική έννομη τάξη. Γ. Η αμοιβή της επιτροπής ορίζεται στο ποσό των 100 Ευρώ ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος της επιτροπής και 60 Ευρώ ανά συνεδρίαση για το γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα συγκαλείται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και θα συντάσσονται πρακτικά ανά συνεδρίαση, ενώ η αμοιβή της θα βαρύνει τις δαπάνες της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας (π.δ.ε.) του ΕΠΑΝ. Η επιτροπή θα έχει διάρκεια δύο έτη. Η αρμόδια Γενική Διευθύντρια θα εποπτεύει, θα πα ρακολουθεί το έργο της Επιτροπής και θα ενημερώνε ται από τον Πρόεδρο ώστε αυτό να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρόνο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ. Δ3/Α/16541 (2) Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Α.Ε. Δ.ΕΠ.Α. για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Δράμας (Αλιστράτης Σερρών), 70/19 bar, στον σταθμό βαλβιδοστασίου Αλιστράτης Φωτολείβους στην πε ριοχή του Δήμου Αλιστράτης του Νομού Σερρών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Την απόφαση με αριθμό Δ3/Φ.6.4/12847/ (ΦΕΚ 443/Β/ ) του Υπουργείου Ανάπτυξης «Άδεια εγκα τάστασης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Αγωγός, κλάδοι και υπέργειες εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου) πλην του κλάδου Λαυρίου της ΔΕΠΑ από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την απόφαση με αριθμό Δ3/Α/10871/ (ΦΕΚ 1047/Β/ ) του Υπουργού Ανάπτυξης «Παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης του Συστήματος Με ταφοράς Φυσικού Αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.». 3. Την αίτηση με αριθμό / (αριθ. πρωτ. Υπουργείου Ανάπτυξης 16541/ ) της ΔΕΠΑ Α.Ε., με την οποία η εταιρεία έχει ζητήσει άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Δράμας (Αλιστράτης Σερρών), 70/19 bar, στον σταθμό βαλβιδοστασίου Αλιστράτης Φωτολείβους στην περιοχή του Δήμου Αλιστράτης του Νομού Σερρών, προκειμένου να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης της ευρύτερης περιοχής Δράμας. 4. Την ΚΥΑ με αριθμό 33845/ «Έγκριση περιβαλ λοντικών όρων για τον αγωγό φυσικού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου Λαυρίου, από τα ελληνο βουλγαρικά σύνορα μέχρι τις εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας» και το έγγραφο με αριθμό / της ΕΥΠΕ, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της. 5. Το έγγραφο με αριθμό / της ΕΥΠΕ, σύμφωνα με το οποίο για το υπόψη έργο ισχύει η προ αναφερόμενη ΚΥΑ. 6. Τα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα, τεχνικό υπόμνη μα, υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής του έργου, το διπλότυπο είσπραξης 200 ευρώ της ΔΟΥ Χολαργού με αριθμό ΣΤ /3861/ και την απόδειξη είσπραξης 4,41 ευρώ υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος με αριθμό / Tον ν.2115/1993 και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατό να δοθεί άδεια εγκα τάστασης και λειτουργίας για κάθε έργο μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αε ρίου, του οποίου η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 8. Τον ν.3325/2005 και τα π.δ. 381/1989, 27/1996 και 122/ Την από έκθεση αυτοψίας. 10. Την απόφαση με αριθμό Δ15/Α/Φ.19/8742/ του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος υπογραφής Με εντολήυφυπουργού», αποφασίζουμε: Χορηγούμε στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών για την κατασκευή του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Δράμας (70/19 bar) στον σταθμό βαλβιδοστασίου Αλι στράτης Φωτολείβους στην περιοχή του Δήμου Αλι στράτης του Νομού Σερρών, σύμφωνα με τα υποβλη θέντα σχεδιαγράμματα, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς: Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβληθείσα τεχνική περιγραφή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ στασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης περιοχής. Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί που έχουν εγκριθεί με την ΚΥΑ με αριθμό 33845/ και που η εφαρμογή τους αποτελεί απαραίτητη προϋ πόθεση για την υλοποίηση του έργου. Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από και Β.Δ. υπεύθυνη επίβλεψη των έρ γων κατασκευής πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο με όλα τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις δι ατάξεις που ισχύουν. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αριθμ. Δ16γ/01/429/Γ (3) Ανάκληση της αριθμ. Δ17γ/07/63/Φ.Ν. 314/ κοι νής υπουργικής απόφασης «Τρόπος διαχωρισμού των οχημάτων σε κατηγορίες» (ΦΕΚ 1108/B /2004). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 13 περ. γ του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 94/Α ). 2. Το π.δ. 81/2002 «Συνχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Το αριθ. Δ3333/ έγγραφο της ΤΕΟ ΑΕ και την αριθμ. 35/ πράξη του Διοικητικού της Συμ βουλίου. 5. Το γεγονός ότι η αλλαγή του τρόπου κατηγοριο ποίησης η οποία συνεπάγεται κόστος της τάξεως των 2 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, κρίνεται ασύμφορη οικονομικά, δεδομένου ότι το υπάρχον σύστημα λειτουργεί επιτυ χώς από το 2000 μέχρι σήμερα. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΤΕΟ ΑΕ, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την αριθμ. Δ17γ/07/63Φ.Ν 314/ κοι νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1108/Β ) περί προσδιορισμού της μεθόδου διαχωρισμού των οχημάτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με την οποία θα εισπράττονται τα ειδικά τέλη (διόδια), για τα τμήματα των εθνικών οδών, όπου λειτουρ γούν Σταθμοί Διοδίων, αρμοδιότητας της ΤΕΟ Α.Ε. Η ανωτέρω απόφαση ανακαλείται από την ημερομηνία ισχύος της ( ). Η απόφαση αυτή vα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

4 22120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Δ16γ/497/5/428/Γ (4) Έγκριση νέας συμβατικής τιμής δαπάνης κατασκευής αγωγού ανά μέτρο μήκους (μ.μ) δικτύου αποχέτευ σης ΕΥΔΑΠ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενι αίου φορέως Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευού σης «ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 190/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του π.δ/τος 6/ «Κανονισμός λειτουργίας δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρόχινων νερών περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ» (ΦΕΚ 3/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη. 4. Την αριθμ. Δ16γ/475/8/574/Γ/ απόφαση Έγκρι ση νέας συμβατικής τιμής δαπάνης κατασκευής αγωγού ανά μέτρο μήκους (μ.μ) δικτύου αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ «(ΦΕΚ 718/τ.Β /94). 5. Την αριθμ / απόφαση του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την ανά μέτρο μήκους μέση συμβατική τιμή δαπάνης κατασκευής αγωγού του οριστικού δι κτύου ακαθάρτων, αρμοδιότητας Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε. έτους 2005, σε τριακόσια (300,00) ευρώ, όπως καθορίστηκε, με την αριθμ / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ. Η αριθμ. Δ16γ/475/8/574/Γ/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 718/τ.Β /1994) παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Φ.1/126470/Β3 (5) Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του ν. 3282/2004 (Α 208). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις:. α. Της παραγράφου 7 εδάφιο στ του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» (Α 208). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98). 2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο 1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων κατά φοιτητών και σπουδαστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας, οι οποίοι υποβάλουν ανακριβή, ψευ δή ή πλαστά δικαιολογητικά ή αναληθείς υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να επιτύχουν την μετεγγραφή τους σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., είναι το Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο που συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την παρούσα απόφαση. Το Συμβούλιο είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ως Πρόεδρο, έναν Πά ρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., αναλόγως αν πρόκειται για φοιτητές Πανεπιστημίου ή σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου υποδεικνύ ονται με τους αναπληρωτές τους από τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τα Πανεπιστή μια και Τ.Ε.Ι. της χώρας αντιστοίχως και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, ο οποίος επιλέγει από διαφορετικά Ιδρύματα το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος Δ.Ε.Π. και Ε.Π. μεταξύ των υποδεικνυομένων από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας του Συμβουλίου, μεταξύ των διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία του Προ έδρου και των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. 3. Το Τμήμα υποδοχής, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ ρες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διαπιστώνει την υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλα στών δικαιολογητικών ή αναληθών υπεύθυνων δηλώ σεων, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γραμματεία του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να επιληφθεί της υποθέσεως. 4. Το Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του φακέλου της υποθέσεως απο στέλλει στον φοιτητή ή σπουδαστή γραπτή κλήση για απολογία. Στην κλήση προσδιορίζεται σαφώς η απο διδόμενη πράξη ή παράλειψη και τάσσεται προθεσμία πέντε (5) ημερών για έγγραφη απολογία. Η απολογία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Συμβου λίου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή της κλήσης. Πριν την υποβολή της απολογίας ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως με επιτόπια μελέτη ή χορήγηση αντιγράφων με δαπάνες του. Μετά την υποβολή της έγγραφης απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της, το Συμβούλιο ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα, κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση. Η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης κοινο ποιούνται στον φοιτητή ή σπουδαστή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Αν το μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Συμβουλίου είναι και μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα υποδοχής ή αν συντρέχει λό γος εξαιρέσεως ή αποκλεισμού στο πρόσωπο τακτικού μέλους του Συμβουλίου, το μέλος αυτό αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Εξαίρεση ή αποκλεισμός όλων των τακτικών μελών του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται. 5. Κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να παραστεί αυτοπροσώπως με ή χωρίς την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου. Η μη προσέλευση του φοιτητή ή σπουδαστή, παρά την προσήκουσα κλήση του, δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. Ο φοιτητής ή σπουδαστής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μπορεί να προτείνει και το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει να προσέλθουν και να καταθέσουν μάρτυρες κατά την συνεδρίαση. Ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία τριών (3) ημερών για να υποβάλει συμπλη ρωματική απολογία ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία ή αποδείξεις. Το Συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τα στοιχεία και τις αποδείξεις και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση μέσα σε επτά (7) ημέρες από την συνεδρίαση ή την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή της συμπληρωματικής απολογίας ή των άλλων συμπληρωματικών στοιχείων ή αποδείξεων. Η απόφαση κοινοποιείται στον φοιτητή ή σπουδαστή και στο Τμήμα προέλευσης. Εφόσον αποδειχθεί κατά την κρίση του Συμβουλί ου δόλος ή βαρεία αμέλεια ή γνώση του φοιτητή ή σπουδαστή ως προς την υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθών υπεύθυνων δηλώσεων προκειμένου να επιτύχει την μετεγγραφή του στο Τμήμα υποδοχής, το Συμβούλιο με την απόφασή του αποκλείει την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο Τμήμα προέλευσης με βάση την τε λευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. 6. Η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου είναι αυτοτε λής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη σχετική ποινική δίκη ή διοικητική διαδικασία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α 45). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2005 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Aριθμ (6) Εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προ βατίνες και αίγες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1) Τις διατάξει: α) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2, 3 και 4 του ν.1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6, του ν. 1440/1984 «Συμμε τοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EUΡΑTOM» (Α 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). β) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). γ) Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιή θηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του ν. 2469/1997 (Α 38). «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότη τας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α 200/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/99 (Α 154), το άρθρο 24 του ν.2945/2001 (Α 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επί λυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστα μένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α 135). ε) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (Α 247). στ) Του π.δ. 402/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργεί ου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 187) και την υπ. αριθ. Υ1/04 (Β 513) απόφαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουρ γείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». ζ) Την υπ αριθμ /2000 ΚΥΑ (Β 1324) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά. η) Την υπ αρ / ΚΥΑ των Υπ. Εσωτερι κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωρ γίας (Β 1104) περί «Έγκρισης κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργα νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΠΙΔ)» όπως ισχύει κάθε φορά. θ) Την υπ αρ. 422/408583/6914/ ΚΥΑ των Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας (Β 1523) περί «Πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλί ου» όπως ισχύει κάθε φορά. ι) Την υπ αριθμ / Κ.Υ.Α. περί «Συγκρό τησης επιτροπής για την εξέταση των υποβαλλομένων ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των δευτερο βαθμίων ελέγχων που διενεργεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων» (B 200), όπως ισχύει κάθε φορά. ια) Την υπ αριθμ / Κ.Υ.Α. περί «Εφαρμο γής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανο νισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (Β 1921), όπως ισχύει κάθε φορά. ιβ) Την υπ αριθμ / απόφαση περί συ γκρότησης 5μελούς επιτροπής για την έγκριση των ερ γαστηρίων Αυτοελέγχου γάλακτος με το π.δ.. 56/1995. ιγ) Την υπ. αριθ / απόφαση του Υπ. Γεωργίας περί παραχώρησης κατά χρήση στον ΕΛΟΓ Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας. (Β 1985) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ. αριθ / απόφαση (Β 5231), και ισχύει κάθε φορά. ιδ) Tο άρθρο 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες δια τάξεις (Α 48) όπως ισχύει κάθε φορά. ιε) Την υπ αριθμ / ΚΥΑ, σχετικά με τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαιω μάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης σε εφαρμογή των Κανονισμών 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής (Β 1122) και ιδίως το άρθρο 16, όπως ισχύει κάθε φορά.

6 22122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιστ) Την 20381/ Υπουργική απόφαση περί «Κα θορισμού και τρόπου είσπραξης υπέρ ΕΛΟΓ του αντα ποδοτικού τέλους 1% από τις γαλακτοβιομηχανίες/βι οτεχνίες (Β 986), όπως ισχύει κάθε φορά. ιζ) Την υπ αριθμ / Κ.Υ.Α., σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συ στήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλ λεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου». 2) Τους Κανονισμούς α) (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270) «για τη θέσπι ση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γε ωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 2019/93, (ΕΚ) 1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ) 1454/2001, (ΕΚ) 1868/94, (ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999, (ΕΚ) 1673/2000, (ΕΟΚ) 2358/71 και (ΕΚ) 2529/2001 (L 270/1), όπως τροπο ποιήθηκε τελευταία με Καν(ΕΚ) 118/2005 της Επιτροπής (L 24) και γενικά όπως ισχύει κάθε φορά. β) (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώ τος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» όπως τροποποιείτε και ισχύει. γ) (ΕΚ) 796/04 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», όπως τροπο ποιείται και ισχύει κάθε φορά. δ) (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου (L 5) για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγο προβάτων. ε) (ΕΚ) 853/2004 (L 139) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής και για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», όπως ισχύει κάθε φορά. στ) (ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου (L 160) «για τη στή ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωρ γικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών», όπως ισχύει κάθε φορά. ζ) (ΕΚ)1258/1999 του Συμβουλίου (L 160) περί «χρημα τοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως ισχύει κάθε φορά. 3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. 4) Την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σε εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν (ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου, χορηγείται κατ έτος ενίσχυση στους γεωργούς που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες, που παράγουν και παραδίδουν γάλα, με συγκεκριμένες ποιο τικές προδιαγραφές, σε εγκεκριμένες μονάδες επεξερ γασίας γάλακτος. Σκοπός της ενίσχυσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του προβείου και αιγείου γάλακτος που παράγεται από τα ζώα που εκτρέφουν οι γεωργοί. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 1. «Γεωργός» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα. 2. «Γεωργός ορεινών περιοχών» θεωρείται ο γεωργός που είναι μόνιμος κάτοικος των ορεινών περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νήσων Εύβοιας και Κρή της, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καν(ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου. 3. «Γεωργός νησιωτικών περιοχών» θεωρείται ο γεωρ γός που είναι μόνιμος κάτοικος της νησιωτικής χώρας εκτός Εύβοιας και Κρήτης. 4. «Γεωργική εκμετάλλευση» είναι το σύνολο των πα ραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. 5. «Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (ΟΜΧ)» είναι η περιε κτικότητα του νωπού γάλακτος σε μικρόβια στους 30ºC (ανά ml). Άρθρο 3 Δικαιούχοι Δικαιούχοι της ενίσχυσης δύναται να κριθούν οι γε ωργοί οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Παράγουν και παραδίδουν σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας γάλακτος τουλάχιστον 10 τόνους πρό βειο ή/και αίγειο γάλα στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Στην περίπτωση των γεωργών των ορεινών και νησιω τικών περιοχών, η ανωτέρω ποσότητα ορίζεται στους 8 τόνους. Τα παραπάνω όρια μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ο.Μ.Χ. ίση ή μικρότερη ενός επιπέδου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δύναται να τρο ποποιείται ή και να κλιμακώνεται κατ έτος. 3. Τηρούν μητρώο εκμετάλλευσης, διενεργούν απο γραφή του ζωικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μία φορά κατ έτος κατά το μήνα Δεκέμβριο και διαβιβάζουν εντός 30 ημερών το αντίγραφο της σχετικής σελίδας του μητρώου, στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, σύμφωνα με την υπ αριθμ / Κ.Υ.Α. 4. Διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους κατά τη διάρ κεια του έτους για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, αριθμό θηλυκών προβάτων ή/και αιγών ηλικίας άνω του έτους ή που έχουν γεννήσει μία τουλάχιστον φορά, ανάλογο με την παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος αριθμού ζώων και η σχετική διαδικασία ελέγχου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Υποβολή Αιτήσεων Ο γεωργός που εκτρέφει προβατίνες ή/και αίγες, δη λώνει, στο έντυπο της αίτησης της ενιαίας ενίσχυσης την πρόθεση συμμετοχής του στο καθεστώς ενίσχυσης με βάση την παρούσα απόφαση. Άρθρο 5 Έλεγχοι Διαδικασία Ελέγχων Για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνουν στις αιτήσεις τους οι γεωργοί, καθώς και της τήρησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, διεξά γονται μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι για το σύνολο των αιτήσεων. Επίσης διεξάγονται επιτόπιοι και διοικητικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι από αρμόδι ους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛΟΓ). Οι διαδικασίες διεξαγωγής των ελέγχων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 6 Κυρώσεις 1. Εφόσον, από τα αποτελέσματα των ελέγχων, προ κύπτει ότι δεν πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση της ενίσχυσης, ο παραγωγός αποκλείεται από την ενίσχυση για το έτος για το οποίο υπέβαλλε αίτηση δήλωση. 2. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο γεωργός δήλωσε ψευδή στοιχεία στην αίτηση δήλωσή του, απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης πριμοδότησης για το έτος για το οποίο υπέβαλλε αίτηση δήλωση. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων εκ προθέσεως ο γεωργός απορρίπτεται από το εν λόγω καθεστώς και για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 3. Εφόσον ο γεωργός δεν συμμορφώνεται με τα προ βλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση, σε ότι τον αφορά, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προ βλέπονται στην ΚΥΑ /2004 (ΦΕΚ 1921 Β ) που κυρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255) όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Στις περιπτώσεις που οι διοικητικοί έλεγχοι διαπι στώσουν υποβολή ψευδών στοιχείων από τις μονάδες επεξεργασίας γάλακτος εκ προθέσεως, οι εν λόγω μο νάδες εξαιρούνται από το πρόγραμμα κατά το επόμενο έτος, δηλαδή οι γεωργοί που θα παραδώσουν γάλα στις εν λόγω μονάδες κατά το επόμενο έτος δεν θα δικαιούνται επιδότηση για το έτος αυτό. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. ανακοινώνουν κάθε έτος προς τους γεωργούς τις μονάδες επεξεργασίας γάλα κτος της περιοχής αρμοδιότητάς τους, οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από το πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που από το διοικητικό έλεγχο προ κύπτει ότι η δήλωση ψευδών στοιχείων έγινε εν γνώσει του γεωργού ή σε συνεργασία με αυτόν, ο συγκεκριμέ νος γεωργός απορρίπτεται από την επιδότηση για το τρέχον και το επόμενο έτος. Σε αντίθετη περίπτωση η παραδοθείσα ποσότητά του καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου. 5. Η επιβολή κυρώσεων γίνεται με απόφαση του Δι ευθυντού Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ στην οποία αναφέρεται η αιτιολογία και η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Άρθρο 7 Πληρωμές Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερ βαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίζεται από την Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου. Σε περίπτωση υπέρβασης εφαρμόζεται ορι ζόντια αναλογική περικοπή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παρα γωγής και ΑΠΑ. Άρθρο 8 Ύψος Ενίσχυσης Το ύψος ενίσχυσης, με δυνατότητα διαφοροποίησης ανά είδος παραγόμενου γάλακτος (πρόβειο ή αίγειο), καθορίζεται κατ έτος με απόφαση του Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση: Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Καν(ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου. Τη συνολική επιλέξιμη προς ενίσχυση ποσότητα παραγόμενου γάλακτος που εμπορεύονται οι γεωργοί, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την διενέργεια όλων των προβλεπόμενων ελέγχων. Την πιθανή κλιμάκωση της ΟΜΧ σε διάφορα επί πεδα. Η επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος και η ΟΜΧ για κάθε γεωργό διαπιστώνεται από τα στοιχεία των καταστά σεων ετήσιων εισκομίσεων γάλακτος που υποβάλλουν οι αγοραστές στον ΕΛΟΓ και τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νο μοθεσία. Το ύψος ενίσχυσης ανά κιλό επιλέξιμης ποσότητας γά λακτος προκύπτει από τη διαίρεση του ανωτέρω συνο λικού ποσού δια της επιλέξιμης ποσότητας γάλακτος. Άρθρο 9 Λοιπές Διατάξεις Με αποφάσεις ή εγκυκλίους του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, τα έντυπα, και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Άρθρο 10 Ισχύς Δημοσίευση Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται για το έτος 2006 και τα επόμενα έτη. Η απόφαση συτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νιγρίτας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του κώδικος, περί καταστάσεως προσωπικού

8 22124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αντικατα στάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν.2307/ Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του ν.2190/ 1994 (ΦΕΚ 28/Α/ ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοί κησης» του π.δ. 37α/1987, τις διατάξεις του π.δ. 22/1990 και του π.δ/τος 50/ Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη σης». 4. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. Την αριθμ. 550/1/ εγκύκλιο της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου «Έλεγχος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις». 6. Την αριθμ. 5631/ απόφασή μας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα». 7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νιγρίτας που εγκρίθηκε με την 5527/ απόφασή μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 904/ τ. Β και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7243/ (ΦΕΚ 666/ τ. Β ) όμοια. 8. Την αριθμ. 182/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Νιγρίτας, που αναφέρεται στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νιγρίτας. 9. Το αριθμ. 11/4/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νιγρίτας. 10. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους ,00 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα επόμενα οικο νομικά έτη, που θα καλύπτεται από χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ, οι οποίες θα εγγράφονται κάθε φορά ως έσοδο με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου, αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε ότι με την αριθμ. 182/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας και ύστερα από τη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τροποποι είται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς τα άρθρα 1 και 14 ώστε εφεξής να ισχύει όπως παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου κατα νέμονται στις εξής διοικητικές ενότητες: 1. Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων ή Επιστη μονικών Συνεργατών 2. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 3. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Αιρετών Ορ γάνων Δημοσίων σχέσεων Κοινωνικών και Πολιτιστικών θεμάτων 4. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 5. Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Άριρο 14 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ σονται στους βαθμούς Δ, (εισαγωγικός), Γ, Β και Α (καταληκτικός). Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους Ε (Εισαγωγικός), Δ, Γ, Β (Καταληκτικός) Τα προσόντα διορισμού των θέσεων περιγράφονται στο π.δ. 37α/1987 και το π.δ. 22/1990, όπως αυτά ισχύουν. Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΑ 9 (ΕΝΝΙΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΑ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ1 ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 10 (ΔΕΚΑ) ΔΕ4 ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑΡΧΩΝ ΔΕ5 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ23 ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11 (ΕΝΤΕΚΑ) ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ26 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 (ΔΥΟ) ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 4 (ΤΕΣ/ΡΙΣ) ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 3 (ΤΡΕΙΣ) ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΣΥΝΟΛΑ 36 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ) ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 14 (ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΣΥΝΟΛΑ 16 (ΔΕΚΑΕΞΙ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 5527/ και 7243/ αποφάσεις μας. Αριθμ. Απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 13932/ Σέρρες, 31 Οκτωβρίου 2005 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ