Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 263 Κ.Δ.Π. 30/97 Αρ. 3120, Αριθμός 30 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμων του 1989 έως Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό Κεφ.307. από το άρθρο 6 του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Του }!!?! Κανονισμούς. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Συνοπτικός (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί ΐτλος ^ Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμούς του 1955 έως 1994 (που στο εξής θα Κυβερνήσεως, αναφέρονται ως "οι βασικοί κανονισμοί") και.οι βασικοί κανονισμοί και οι χ^? τημα παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμοί του 1955 μέχρι Επ 2" 1957 ' Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Παράρτημα Τρίτο (Ι):

2 Κ.Δ.Π. 30/ Αντικατάσταση 2. Το Δέκατο Τρίτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται του Δέκατου * >, > π. απο Τρίτου το Δέκατο Τρίτο Παράρτημα που φαίνεται στον Πίνακα των παρόντων Παραρτήματος Κανονισμών,: των βασικών κανονισμών. "ΠΙΝΑΚΑΣ (Κανονισμός 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος (Κεφ. 307 και Νόμοι 69 του 1985 και 44(1) του 1994) Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Κανονισμοί (Κανονισμός 39) Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή συνομολογείται την ΜΕΤΑΞΥ του Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών, Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων για και εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως 'το Υπουργικό Συμβούλιο') η οποία έκφραση θα περιλαμβάνει και τους διαδόχους του, από τη μια, και του κ για και εκ μέρους του ; (που στο εξής θα αναφέρεται ως Ό Αδειούχος' η οποία έκφραση θα περιλαμβάνει όπου στο κείμενο επιτρέπεται και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και εκδοχείς του, από την άλλη).., _.., : ΕΠΕΙΔΗ βάσει των διατάξεων του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου (Κεφ. 307) απαγορεύεται η εγκαθίδρυση σταθμού ασύρματης τηλεγραφίας ή η εγκατάσταση ή η συντήρηση συσκευών ασύρματης τηλεγραφίας σε οποιοδήποτε μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός ύστερα από άδεια που εκδίδεται γι' αυτό το σκοπό από το Υπουργικό Συμβούλιο. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Αδειούχος υπέβαλε αίτηση για την έκδοση άδειας για εγκαθίδρυση, εγκατάσταση, διατήρηση και λειτουργία ασύρματου σταθμού Ραδιοεπικοινωνιών για...: ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο συμφώνησε να εκδώσει στον Αδειούχο την άδεια που αναφέρεται στη Συμφωνία αυτή, ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ συμφώνησαν ως ακολούθως..> : 1. Στη Συμφωνία αυτή, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά ' Ασύρματη Τηλεγραφία' έχει την ίδια έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος 'Διεθνής Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών' σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας και περιλαμβάνει τους Διεθνείς Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών και οποιαδήποτε Σύμβαση και οποιουσδήποτε κανονισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ ή που τους αντικαθιστούν και/ή τους τροποποιούν 'Επικοινωνίες Δυνάμεων' σημαίνει επικοινωνίες μέσω οποιουδήποτε συστήματος ασύρματης τηλεγραφίας μεταξύ μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου ή των δυνάμεων ασφάλειας της Δημοκρατίας ή των μελών και υπηρεσιών της πολιτικής άμυνας ή μεταξύ των πιο πάνω

3 265 Κ.Δ.Π. 30/97 'Επικοινωνίες Κυβερνητικών Αεροσκαφών' σημαίνει επικοινωνία οποιουδήποτε συστήματος ασύρματης τηλεγραφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων κυβερνητικών αεροσκαφών ή μεταξύ κυβερνητικού αεροσκάφους και οποιουδήποτε ασύρματου σταθμού ή μεταξύ οποιουδήποτε κυβερνητικού αεροδρομίου και οποιουδήποτε άλλου ασύρματου σταθμού. 2. Τηρουμένων των όρων, προνοιών, περιορισμών και διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίδει ο περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος, Κεφ. 307, παραχωρεί στον Αδειούχο άδεια να εγκαταστήσει, να συντηρεί και να λειτουργεί σταθμό ασύρματης επικοινωνίας για 3. Η άδεια θα είναι για την περίοδο που αρχίζει την και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 4. Αν ο Αδειούχος επιθυμεί να συνεχιστεί η ισχύς της άδειας, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας και το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, κατά tην κρίση του, να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση ή να την εγκρίνει με όρους τους οποίους κρίνει κατάλληλους. 5. Το δικαίωμα άδειας θα είναι ΛΚ το χρόνο για κάθε συσκευή, προπληρωτέο κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 6. Οι συσκευές που είναι εγκατεστημένες στο σταθμό θα είναι του τύπου που αναγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα, και θα υπόκεινται εξ' ολοκλήρου στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. 7. Οι κεραίες και όλοι οι ιστοί οι οποίοι θα εγκατασταθούν για να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του σταθμού θα είναι σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με γραπτή ειδοποίηση του προς τον Αδειούχο το Υπουργικό Συμβούλιο. Αν οποιοσδήποτε σταθμός βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των οκτακοσίων (800) μέτρων από την περίμετρο οποιουδήποτε αεροδρομίου, το ύψος της κεραίας ή οποιουδήποτε ιστού που τη στηρίζει δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) μέτρα από το έδαφος. Κεραία η οποία υπέρκειται ή η οποία είναι πιθανόν να πέσει ή να παρασυρθεί από τον αέρα πάνω σε εναέριες ηλεκτρικές γραμμές (συμπεριλαμβανομένων γραμμών για σκοπούς ηλεκτροφωτισμού) θα περιφρουρείται και/ή διασφαλίζεται προς εύλογη ικανοποίηση του ιδιοκτήτη των ηλεκτροφόρων γραμμών. 8. Οι συσκευές θα φυλάγονται πάντοτε με ασφάλεια και θα τις χειρίζονται πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Αδειούχο. Ο Αδειούχος θα λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε τα πρόσωπα αυτά να τηρούν πάντοτε τους όρους της άδειας και τα μηχανήματα να είναι πάντοτε απρόσιτα σε μη εγκεκριμένα πρόσωπα. 9. (1) Ο Αδειούχος δε θα προκαλεί παρεμβολές σε Επικοινωνίες Δυνάμεων ή Επικοινωνίες Κυβερνητικών Αεροσκαφών με την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή με οποιαδήποτε άλλη χρήση του σταθμού. (2) Οποτεδήποτε οι χειριστές του σταθμού αντιλαμβάνονται με τα χρησιμοποιούμενα από αυτούς όργανα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει

4 IT Α Π ΙΛ/ftT ΙΛ..ίΛ.Μ.Μ.. st\>l s I Ofxf> Επικοινωνία Δυνάμεων ή Κυβερνητικών Αεροσκαφών ή ότι γίνονται παρεμβολές στις Επικοινωνίες αυτές, πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το σταθμό μέχρις ότου βεβαιωθούν ότι η εν λόγω Επικοινωνία έχει τερματιστεί. (3) Η άδεια μπορεί να τερματιστεί ή ανασταλεί προς το συμφέρον της ασφάλειας ή της.άμυνας. (4) Αν, κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου, η λειτουργία του σταθμού είναι ασυμβίβαστη με την ελεύθερη Επικοινωνία Δυνάμεων ή Κυβερνητικών Αεροσκαφών, ο Αδειούχος οφείλει να διακόψει τη λειτουργία του σταθμού, όταν αυτό του ζητηθεί εγγράφως. (5) Οι πρόνοιες για την προστασία των Επικοινωνιών Δυνάμεων και των Κυβερνητικών Αεροσκαφών θα ερμηνεύονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται η γενικότητα οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας. (6) Ο Αδειούχος δε δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση της άδειας ή το κλείσιμο του σταθμού δυνάμει της παραγράφου αυτής. 10. Ο σταθμός θα αναγγέλλει το διακριτικό του σήμα που καθορίζεται στο συνημμένο Παράρτημα, στην αρχή και στο τέλος κάθε μηνύματος. Ο σταθμός θα αναγνωρίζεται και θα καλείται μόνο με το καθορισμένο διακριτικό του σήμα. 11. Ο Αδειούχος θα ακολουθεί και θα τηρεί τις πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών στην έκταση που αυτές είναι εφαρμόσιμες στο σταθμό Αδειούχος θα λειτουργεί το σταθμό χωρίς να προξενεί παρεμβολές στη λειτουργία οποιουδήποτε ασύρματου σταθμού εγκατεστημένου μέσα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας (είτε αυτός είναι εγκατεστημένος στην ακτή ή πάνω σε οποιοδήποτε πλοίο ή οποιοδήποτε αεροσκάφος) ή υπάρχοντος ή εγκαθιδρυθέντος από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τη Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως. Πριν αποστείλει οποιοδήποτε μήνυμα, ο χειριστής πρέπει να βεβαιωθεί ότι κανένας άλλος σταθμός δεν αποστέλλει ταυτόχρονα μηνύματα με την ίδια συχνότητα. 13. Αν μήνυμα, το οποίο ο Αδειούχος δε δικαιούται να λάβει, ληφθεί από αυτόν χωρίς πρόθεση, ο Αδειούχος δε θα καταστήσει γνωστά ή δε θα επιτρέψει να γίνουν γνωστά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή ύπαρξη, το περιεχόμενο, η προσέλευση ή ο προορισμός του μηνύματος, εκτός μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένο γραφείο της Δημοκρατίας ή αρμόδιο δικαστήριο και δε θα πάρει αντίγραφο του μηνύματος ούτε θα χρησιμοποιήσει το μήνυμα ούτε θα επιτρέψει να αντιγραφεί, αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί. 14. Καμιά αλλαγή ή τροποποίηση δε θα γίνει στα χαρακτηριστικά του σταθμού που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών. 15. Ο Αδειούχος θα αποζημιώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί λόγω αγωγών που δυνατό να εγερθούν εναντίον του Υπουργικού Συμβουλίου ή αξιώσεων και απαιτήσεων που δυνατό να υποβληθούν προς αυτό από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό με ή χωρίς νομική προσωπικότητα σε σχέση με ζημιά, βλάβη ή καταστροφή, που προξενήθηκε από, ή συνδέεται με οποιαδήποτε πράξη που προνοείται ή που επιτρέπεται από τη Συμφωνία αυτή ή την άδεια.

5 267 Κ.Δ.Π. 30/ Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και οι αρμόδιοι εντεταλμένοι λειτουργοί του Υπουργείου μπορούν σε οποιαδήποτε λογική ώρα να εισέρχονται στο σταθμό, για να επιθεωρούν οποιοδήποτε μηχάνημα εγκατεστημένο ή ευρισκόμενο στο σταθμό για σκοπούς αποστολής ή λήψης μηνυμάτων με ασύρματη τηλεγραφία και όλα τα άλλα όργανα και μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα ή ευρίσκονται μέσα στο σταθμό, καθώς επίσης τη λειτουργία και χρήση των μηχανημάτων και οργάνων. 17. Εκτός έπειτα από γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αδειούχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να διαθέσει την άδεια ή να επιτρέψει συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό στα οφέλη ή στις εξουσίες που εκχωρούνται με βάση τη Συμφωνία αυτή ή την άδεια. 18. (1) Όταν, κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου, δημιουργηθεί έκτακτη ανάγκη, κατά την οποία κρίνεται σκόπιμο για τη δημόσια ασφάλεια ή προς το δημόσιο συμφέρον, η Κυπριακή Δημοκρατία να θέσει υπό τον έλεγχο της τη διαβίβαση μηνυμάτων μέσω του σταθμού, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει την κατάσχεση και να αναλάβει την κατοχή του σταθμού ή μέρους αυτού στο όνομα και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εμποδίσει τον Αδειούχο να τον χρησιμοποιεί και να ενεργεί, ώστε ο σταθμός να χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση της Δημοκρατίας και σε τέτοια περίπτωση οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εισέρχεται στο σταθμό, στα γραφεία ή εργαστήρια του Αδειούχου και να αναλαμβάνει την κατοχή των μηχανημάτων και να χρησιμοποιεί αυτά, όπως ορίζεται πιο πάνω. (2) Ο Αδειούχος δε δικαιούται να απαιτεί αποζημιώσεις από τη Δημοκρατία αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά υποστεί λόγω της άσκησης από το Υπουργικό Συμβούλιο των εξουσιών του σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) ή για τη χρήση του σταθμού με βάση τα πιο πάνω ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο: Νοείται ότι η Δημοκρατία θα αποζημιώσει τον Αδειούχο μόνο αναφορικά με τις πραγματικές ζημιές που δυνατό να προξενηθούν στο σταθμό και δεν οφείλονται σε φυσική φθορά. 19. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αφού δώσει ένα μήνα γραπτή προειδοποίηση στον Αδειούχο, να αναστείλει ή να ακυρώσει την άδεια και τις εξουσίες που δίδονται με την παρούσα και με τη λήξη της προθεσμίας, όπως καθορίστηκε πιο πάνω, η άδεια και οι εξουσίες λήγουν, τερματίζονται και ακυρώνονται: Νοείται ότι καμιά ανάκληση ή ακύρωση δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα για αγωγή ή θεραπεία το οποίο να έχει αποκτηθεί ή θα αποκτηθεί μετέπειτα από τη Δημοκρατία ή τον Αδειούχο σύμφωνα με οποιοδήποτε από τους όρους ή τις πρόνοιες της άδειας. 20. Οποιαδήποτε προειδοποίηση, παράκληση ή συναίνεση (είτε αυτή είναι έγγραφη είτε όχι) του Υπουργικού Συμβουλίου που δίδεται με βάση τα πιο πάνω μπορεί να υπογραφεί από το Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν και μπορεί να επιδοθεί με συστημένη επιστολή που απευθύνεται προς

6 Κ.Δ.Π. 30/ τον Αδειούχο ή τον αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία και οποιαδήποτε ειδοποίηση από τον Αδειούχο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μπορεί να αποσταλεί με συστημένη επιστολή προς το Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στη Λευκωσία. 21. Καμιά από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δε θα περιορίζει τις εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου να ανακαλεί την άδεια ή να τροποποιεί τους όρους, τις πρόνοιες ή τους περιορισμούς της σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου.".