ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5215

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5215"

Transcript

1 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ ευρώ ΜΑΙΟΣ 2013 K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (χωρίς ΦΠΑ ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ» Θεσσαλονίκη, Μάιος 2013 K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Εισαγωγή Εκτέλεση της Σύµβασης Προσωπικό του Προµηθευτή Αµοιβή Κρατήσεις Εγγυήσεις Ποινικές ρήτρες Ευθύνη του Προµηθευτή - Ασφάλιση Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Προµηθευτή Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής ιαφορές - ιαφωνίες - Ανώτερη βία Λύση Αναστολή Λήξη της Σύµβασης ικαστική Επίλυση ιαφορών Ισχύουσα Νοµοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ασφαλίσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζοµένων K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

4 Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) Κύριος του Έργου (ΚτΕ) είναι ο ήµος Αγαθονησίου Εργοδότης Αναθέτουσα Αρχή - Εταιρεία: είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ( EOAE ) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την διαδικασία να παρέχει την συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί. Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, όπως τροποποιηµένες ισχύουν σήµερα. Μπορεί να µεταβάλλεται µε νεότερες αποφάσεις, ακόµη και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση. ιευθύνουσα Υπηρεσία (.Υ.): ιεύθυνση Εποπτείας Έργων Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας της ΕΟΑΕ. Η.Υ. µπορεί να αλλάζει µε αποφάσεις της Εταιρίας. Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη Σύµβαση Αµοιβή του Προµηθευτή. Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, και περιλαµβάνονται στα τεύχη της ανοικτής διαδικασίας, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και τησχετική σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. Συµβατικά Τεύχη: Η Σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. Νόµος: ο «Κανονισµός Προµηθειών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως ισχύει σήµερα. 1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή. Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους του τεύχους " ιακήρυξη" και συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Συµβατικών Τευχών, όπως ακριβώς αναφέρονται στη ιακήρυξη. Τα ειδικά θέµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος " ιακήρυξη". 1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στη ιακήρυξη, άρθρο 8. Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Τόπος Ο Προµηθευτής είναι, υποχρεωµένος να παραδώσει το µηχάνηµα πλήρως συναρµολογηµένο συνοδευόµενο από τον υποχρεωτικό εξοπλισµό και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας στο ΧΥΤΑ Αγαθονησίου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη Καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. Ο Προµηθευτής υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊστ/νης Αρχής, ιευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και συµβουλές και εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που είναι χρήσιµη στην Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό στον οποίο αποβλέπει αυτή η σύµβαση. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

5 2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον Προµηθευτή, καλείται αυτός να υπογράψει τη σύµβαση. Τη σύµβαση θα υπογράψει για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής αρµόδιο όργανο αυτής. 2.2 Εκπρόσωποι του Προµηθευτή Η σύµβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Προµηθευτή, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο, κατά την ανοικτή διαδικασία, εκπρόσωπο του Προσφέροντα, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Ο εκπρόσωπος του Προµηθευτή θα είναι υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της σύµβασης. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Προµηθευτή γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του τελευταίου στην Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Προµηθευτή ή των µελών του σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Προµηθευτή υπόκειται στην έγκριση της.υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στην Αναθέτουσα Αρχή. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ο Προµηθευτής υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της Σύµβασης. 2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Προµηθευτή τα πρόσωπα που θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν την εκτέλεση του αντικειµένου που θα προσφέρει, µε τα Συµβατικά Τεύχη Το ότι η Εγνατία Οδός Α.Ε. επιβλέπει τις εργασίες της Προµήθειας δεν απαλλάσσει τον Προµηθευτή από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ιακήρυξης, της παρούσας Σ.Υ., και των λοιπών Συµβατικών Τευχών. 2.4 Προσωρινή Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή Προσωρινή Παραλαβή Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Προµήθειας, η Επιτροπή Παραλαβής αναφέρει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία (.Υ.) αν αυτές έχουν περατωθεί ικανοποιητικά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Η.Υ. εκδίδει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της προµήθειας στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Προµηθευτή και ότι έχουν K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

6 εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι το µηχάνηµα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της διακήρυξης των τευχών δηµοπράτησης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραµµάτων και είναι απολύτως σύµφωνο µε την προσφορά του αναδόχου, µετά από λεπτοµερή εξέταση και πρακτικές δοκιµές σε πραγµατικές συνθήκες στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της. Επίσης θα έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού που περιλαµβάνεται στην Προµήθεια. Κατά την διαδικασία προσωρινής παραλαβής, ο προµηθευτής υποχρεούται µε δική του φροντίδα και δαπάνη σε δοκιµαστική λειτουργία και χρήση του µηχανήµατος σε πραγµατικές συνθήκες παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και εκπροσώπων του ΗΜΟΥ. Η Επιτροπή Παραλαβής, µετά την ως άνω παράδοση του εξοπλισµού, θα προβεί στην διαδικασία παραλαβής και στην σύνταξη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα δεν πληροί τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτό δεν θα παραληφθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να τις αποκαταστήσει, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί η αντικατάσταση του µε άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Παραλαβή δεν θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόµενα είδη δεν είναι του εγκεκριµένου τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) Η Προσωρινή και Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας διενεργείται από Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Για την παραλαβή θα συνταχθεί πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής και από τον Προµηθευτή Η Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας θα γίνει µετά την πλήρη περαίωση των υπηρεσιών της και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή, και αφού έχει ολοκληρωθεί η ετήσια περίοδος καλής λειτουργίας του µηχανήµατος. Με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας ελέγχονται οι υπηρεσίες / εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 3.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισµό για την εκτέλεση της Προµήθειας που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη ιακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη ηµοπράτησης και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του, και να συµµορφώνεται πλήρως µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού του Προµηθευτή τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της.υ. Τεκµαίρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. Οµοίως ισχύει και για την επάρκεια και καταλληλότητα του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει ο Προµηθευτής. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

7 Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.1 Αµοιβή του Προµηθευτή Συµβατική αµοιβή του προµηθευτή είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή της προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης επί του Προϋπολογισµού της Προµήθειας και αποτελεί την ανώτατη αµοιβή της Προµήθειας. H αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται/αναπροσαρµόζεται. 4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του Προµηθευτή Η συµβατική αµοιβή του Προµηθευτή θα καταβάλλεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη ιακήρυξη. Για την πληρωµή του ο Προµηθευτής θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση Πληρωµής που θα συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό λογαριασµό που περιλαµβάνει το πληρωτέο ποσό και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εγνατία Οδός Α.Ε. τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια.ο.υ. II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. ιευκρινίζεται ότι: (α) Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. (β) Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε τιµολογίου. Οι πληρωµές ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρόνου από την έγκριση της αίτησης πληρωµής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αµοιβή εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιµερίζει στα µέλη της µε ευθύνη του. Στην αµοιβή του Προµηθευτή περιλαµβάνονται το επιχειρηµατικό του κέρδος και όλες οι δαπάνες που αφορούν στην υπόψη προµήθεια, όπως έξοδα αµοιβών προσωπικού, όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, µετακινήσεων του προσωπικού του, δαπάνες ασφαλίσεων, προµηθειών υλικών, µεταφορών, δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις, δοκιµών, προσπελάσεων προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας, παράδοσης αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον Κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

8 προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη και µέχρι την ολοκλήρωση όλων των παρεχόµενων υπηρεσιών και των συµβατικών του υποχρεώσεων. Επίσης περιλαµβάνεται και η κράτηση του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4013/ (ΦΕΚ Α 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86) και παρ. 5 του άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90). Ο Προµηθευτής δεν µπορεί για κανένα απολύτως λόγο να αξιώσει επιπλέον αµοιβή, αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη χρηµατική καταβολή, πέρα από αυτή που καθορίζεται στη Σύµβαση. 4.3 Νόµισµα αµοιβής Προµηθευτή Τα τιµολόγια του Προµηθευτή για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα διεκπεραιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 4.4 Αµοιβές και Κρατήσεις µετά τη λήξη της Σύµβασης Από την ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα Σ.Υ. ή από την ηµεροµηνία λήξης της τυχόν παράτασής της, σύµφωνα µε την παρ. 6.1 της παρούσας, η Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις / αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία λήξης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, να δεσµεύουν και να παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της Προµήθειας, ο Προµηθευτής υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς το 5% επί του Προϋπολογισµού της Προµήθειας. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει την ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε δεν υπογράφεται το συµφωνητικό και η Εγνατία Οδός Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Ε Σχέδιο εγγυητικής επιστολής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα ΙV του τεύχους της ιακήρυξης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και την αντικατάσταση της από την εγγύηση καλής λειτουργίας της Προµήθειας, µε την επιφύλαξη επιβολής ποινικών ρητρών, χρηµατικών κυρώσεων, αποζηµιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεµεί σε βάρος του Προµηθευτή Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παρ και 11.3 της παρούσας Σ.Υ. και εφόσον ο Προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί πρόωρα µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, θα καταπέσουν, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, οι µέχρι τότε κατατεθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

9 5.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Το χρονικό διάστηµα του ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής του µηχανολογικού εξοπλισµού καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή περίοδος διατήρησης)». Για την καλή λειτουργία του προσφερόµενου εξοπλισµού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) ο Ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την προσωρινή παραλαβή και για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύµφωνα µε το Προσάρτηµα V, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% του Προυπολογισµού της Προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας Η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες. 5.3 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων Οι εγγυήσεις των παραγράφων 5.1 και 5.2 παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές, οι οποίες πρέπει απαραίτητα: να απευθύνονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», να αναγράφουν τα στοιχεία του Προµηθευτή, να αναγράφουν τον τίτλο της Σύµβασης και το λόγο για τον οποίο δίδεται η εγγύηση, να αναφέρουν το ποσό, να αναφέρουν το χρόνο ισχύος, να περιλαµβάνουν ρητή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ ηµέρες από τη λήψη της σχετικής δήλωσης της ΕΟΑΕ να αναφέρουν ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΟΑΕ. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης να αναγράφουν ότι σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορείου (Π.Ο.Ε.) και έχουν το δικαίωµα αυτό σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση Τραπεζών εκτός Ελλάδος, οι εγγυητικές επιστολές θα συνοδεύονται από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτουν στο σύνολό τους, η κάθε µία και χωρίς καµία διάκριση, την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων ανεξαιρέτως των αντίστοιχων όρων της Σύµβασης από τον Προµηθευτή και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Προµηθευτή, η οποία προκύπτει από την εκτέλεση της Σύµβασης είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση της K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

10 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε» από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Προµηθευτή. Η κατάπτωση γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις ως άνω απαιτήσεις περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Προµηθευτή προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύµατα ή οργανισµούς είτε ασφάλισης προσωπικού. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης η Αναθέτουσα Αρχή εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή της προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Προµηθευτή για αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτή έχει αξιώσεις ή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. Άρθρο 6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 6.1 Η συνολική διάρκεια της σύµβασης, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο 13.3 της ιακήρυξης και αναγράφεται στη σύµβαση. 6.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσµία των τριών µηνών του χρόνου παράδοσης της σύµβασης, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής και της Ε..Α. Περιφερειακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου. Σε περίπτωση απόφασης παράτασης της προθεσµίας από οποιαδήποτε αιτία, ο Προµηθευτής δεν δικαιούται καµιά πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής. 6.3 Σε περίπτωση µη τήρησης, λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του Προµηθευτή, του χρόνου παράδοσης της Σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε ως ανωτέρω ο Προµηθευτής βαρύνεται εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και µε τις εξής ποινικές ρήτρες: : Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το (1/4) του χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συµβατικής αξίας Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από το 1/4 µέχρι το 1/2 του χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συµβατικής αξίας. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων και προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/2 του χρόνου παράτασης, ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας. 6.4 Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά ποινικών ρητρών υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 6.5 Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Εργοδότη και κοινοποιούνται στο Προµηθευτή. Η υποβολή υπ αυτού ένστασης ή αίτησης θεραπείας δεν αναστέλλει την είσπραξη ή παρακράτηση των προστίµων. 6.6 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του Προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει το µηχάνηµα µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

11 διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικό πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. 6.7 Κενό 6.8 Κενό 6.6 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 7.1 Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε αµέλεια, πληµµέλεια, λάθος ή παράλειψη κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. 7.2 Εφόσον απαιτηθεί να ασφαλιστεί το προς προµήθεια µηχάνηµα, αυτό θα γίνει µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του προµηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε κίνδυνο, µέχρι την ηµέρα προσκόµισης του στον ΗΜΟ Αγαθονησίου. Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Προµηθευτή Ο Προµηθευτής υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα συµβατικά τεύχη, καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση Αν ο Προµηθευτής κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ αυτής (της Αναθέτουσας Αρχής) και τρίτου, υποχρεούται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, τότε οφείλει να απευθυνθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες Με τη λήξη της σύµβασης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σε αυτή Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να απασχολείται παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ιακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

12 από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της Προµήθειας Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Σύµβασης Ο Προµηθευτής υποχρεούται για τα είδη του µηχανολογικού εξοπλισµού που θα προµηθεύσει να ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσµατα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται. Επιπλέον όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος. Τέλος αν κατά την παραλαβή του µηχανήµατος βρεθεί ότι αυτό δεν πληροί τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραµµάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκοµένων των ειδών να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιµο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα µέρη αυτού µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τµήµατος και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική µε την αντικατάσταση του ως άνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τον ΗΜΟ Αγαθονησίου για κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτήν από τις πιο πάνω βλάβες» Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των µηχανηµάτων είναι η προσκόµιση το αργότερο µε την προσωρινή παραλαβή τους και της σχετικής έγκρισης τύπου για την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα (και όχι σε όποιες άλλες χώρες της Ε.Ε.) από αρµόδια Κρατική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο ήµος Αγαθονησίου υποχρεούνται να παράσχουν στον προµηθευτή ό,τι είδους δικαιολογητικά χρειαστεί για τον παραπάνω σκοπό. Η δαπάνη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας βαραίνει τον ΗΜΟ Αγαθονησίου Ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει µαζί µε το µηχάνηµα: 1. ύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης (Operational and Maintenance Manuals) στην ελληνική γλώσσα, 2. Πλήρες πρόγραµµα συντήρησης του προσφερόµενου µηχανήµατος (µεταφρασµένο στα ελληνικά) όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο όπου θα αναγράφονται µε σαφήνεια τα διαστήµατα µεταξύ των περιοδικών συντηρήσεων, οι προληπτικές εργασίες συντήρησης,τα αναγκαία ανταλλακτικά και αναλώσιµα και οι απαραίτητες εργατοώρες. Τα παρπάνω θα δοθούν για χρονικό K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

13 διάστηµα τουλάχιστον δεκαετούς λειτουργίας από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του µηχανήµατος. 3. ύο (2) σειρές καταλόγων (βιβλίων) ανταλλακτικών εικονογραφηµένων µε όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 4. Εικονογραφηµένο πλήρη κατάλογο στα ελληνικά των απαραιτήτων αναλώσιµων και ανταλλακτικών του µηχανήµατος για την προτεινόµενη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) (µονοετής και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας). 5. Την συνήθη σειρά εργαλείων συντήρησης και αντιµετώπισης µικροβλαβών (µε αναλυτικό κατάλογο περιλαµβανοµένων εργαλείων). 6. Ένα (1) Πυροσβεστήρα κατάλληλης χωρητικότητας που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παράδοσης του µηχανήµατος. 6. Ένα πλήρες φαρµακείο (κιβώτιο Α βοηθειών) 8. Ένα τρίγωνο και ένα φάρο και ότι άλλο προβλέπεται από τον ΚΟΚ 9. Σήµανση CE (CE Mark), επίσηµα µεταφρασµένη στην Ελληνική γλώσσα για το συγκεκριµένο µηχάνηµα. 10. Πινακίδες σταθερά τοποθετηµένες στα επιµέρους σηµεία του µηχανήµατος οι οποίες θα αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα οδηγίες για ασφαλή χειρισµό του. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης : - Να επικολλήσει σταθερά και σε εµφανή σηµεία στις πλαϊνές επιφάνειες του µηχανήµατος, επιγραφές που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία και θα εξασφαλίζουν τη δηµοσιότητα του έργου. - Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα του από την Υπηρεσία - Να παρέχει στο ήµο Αγαθονησίου όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την σχετική βοήθεια, προκειµένου ο τελευταίος να εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του µηχανήµατος ως Μηχανήµατος Έργου (Μ.Ε.) από τις αρµόδιες υπηρεσίες και να παραλάβει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους (όπου αυτό απαιτείται) Ο Προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση για την εκπαίδευση του απαιτούµενου προσωπικού που θα του υποδειχθεί από το ήµο Αγαθονησίου (δύο άτοµα τουλάχιστον), σε όλες τις λειτουργίες χειρισµού, συντήρησης επισκευών και service του προσφερόµενου µηχανήµατος. Η εκπαίδευση θα γίνει στον τόπο εργασίας, όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν µπορεί να διαρκέσει λιγότερο από δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µε την προσωρινή παραλαβή Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του µηχανήµατος για ένα (1) έτος από την προσωρινή παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την ετήσια περίοδο καλής λειτουργίας του µηχανήµατος ο Ανάδοχος υποχρεούται για: Την καλή και αποδοτική λειτουργία του µηχανήµατος ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίιας θα καλύπτει όλα τα µέρη του µηχανήµατος. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την προσωρινή παραλαβή του, πλήρως συναρµολογηµένου και έτοιµου για λειτουργία. Τις επισκευές - µε δικές του δαπάνες - του µηχανήµατος προχωρώντας στην άµεση αντικατάσταση κάθε εξαρτήµατος που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης καθώς και την επισκευή K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

14 κάθε βλάβης γενικά που οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Είναι επιπλέον υποχρεωµένος να πραγµατοποιεί δωρεάν τα τακτικά service του προσφερόµενου µηχανήµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) η ΕΟΑΕ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του µηχανήµατος που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριµένο µηχάνηµα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Στην περίπτωση της βλάβης του µηχανήµατος, ο προµηθευτής θα πρέπει εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη της έγγραφης ειδοποίησης να έχει στείλει εξειδικευµένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του αντίστοιχου µηχανήµατος για την άµεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και την µεταφορά του µηχανήµατος στις εγκαταστάσεις εξουσιοδοτηµένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει η ΕΟΑΕ σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή. Η τεχνική υποστήριξη του µηχανήµατος θα γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις του ΗΜΟΥ Αγαθονησίου από εξειδικευµένο προσωπικό του προµηθευτή ή στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, κατά το προτεινόµενο χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας όλες οι απαραίτητες εργασίες επισκευών ή/και συντήρησης είτε εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του ήµου Αγαθονησίου, είτε στις εγκαταστάσεις της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου θα παρακολουθούνται από εξειδικευµένο προσωπικό του ήµου Αγαθονησίου (2 άτοµα τουλάχιστον) ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εµπειρία στη επισκευή και συντήρησή τους Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης ξεκινά η περίοδος συντήρησης. Ο Προµηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να δεσµευθεί ότι θα καλύψει το ήµο µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά του µηχανήµατος που προσφέρει για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον (περίοδος συντήρησης) από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης). Η δέσµευση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση του εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 8.2 Ευθύνη του Προµηθευτή Με την υποβολή της προσφοράς του ο Προµηθευτής δεσµεύεται ότι: έχει διερευνήσει και λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Προµήθειας και των συνθηκών εκτέλεσής της από κάθε πλευρά, των τρόπων προσπέλασης και των προβληµάτων εξασφάλισης της κυκλοφορίας των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο έχει µελετήσει, τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε την παρούσα Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του ώστε να καταστεί πλήρως ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης και να εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς του και ότι έχει λάβει υπόψη του K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

15 ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµιά απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης για κάθε λάθος, έλλειψη ή βλάβη που θα προκληθεί εξ αιτίας των εργασιών του. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στις εγκαταστάσεις του ΚτΕ, αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο τελευταίος υποχρεούται σε πλήρη ανόρθωση της ζηµίας Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει αποκλειστικά τον Προµηθευτή Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούµενο από τον Προµηθευτή προσωπικό, βρίσκεται σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου τελευταία δεν υπέχει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρηµατική καταβολή προς το προσωπικό αυτό ή για οποιαδήποτε αποζηµίωση σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί στο προσωπικό αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί και να συµµορφώνεται µε όλους τους νόµους, διατάγµατα, κανονισµούς, αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τυχόν οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και των αρµοδίων κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί. Επιπλέον, ο Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση του προσωπικού του µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναλαµβάνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το.σ, το Γενικό ιευθυντή, µαζί µε τα ανώτερα στελέχη και τους συµβούλους και τους υπαλλήλους της. 8.3 Ο Προµηθευτής ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του µε βάση τη Σύµβαση, ο Προµηθευτής θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος», κατά την έννοια του άρθρου 681 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών και των προστηθέντων του. Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµπεριφορά του συνόλου του προσωπικού του, καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 8.4 Εκχώρηση ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από σχετική εισήγηση της.υ. Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα της Αναθέτουσας Αρχής να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύµβαση και, πέραν των λοιπών K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

16 συνεπειών που προβλέπονται στο άρθρο 11.1 να αξιώσει και την καταβολή αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί από την αιτία αυτή Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 8.5 Υπεργολαβίες του Προµηθευτή Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους οποιοδήποτε µέρος ή και το σύνολο υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ανεξαρτήτως του αν οι προσφερόµενες κατά τη Σύµβαση υποχρεώσεις παρέχονται από τον ίδιο (το προσωπικό του) ή από τους αντισυµβαλλοµένους ή άλλους προστηθέντες του. 8.6 Εµπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Προµηθευτής και οι προστηθέντες του αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, εκτός εάν η γνωστοποίηση γίνεται στα πλαίσια νοµικής υποχρέωσής του. 8.7 Κυριότητα Εγγράφων και δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή Όλα τα παραδοτέα και κάθε άλλο δεδοµένο σε ηλεκτρονική µορφή που θα παραδοθούν ή συνταχθούν από τον Προµηθευτή (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο που προβλέπεται στη Σύµβαση, ή αλλιώς, κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν στην τεχνική, εµπορική, οικονοµική και διοικητική λειτουργία του Προµηθευτή και δεν συνδέονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης Σε περίπτωση που τα συµβατικά τεύχη προβλέπουν την υποχρέωση του Προµηθευτή να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, αυτός υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους, καθώς και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 8.8 Πληρωµή φόρων, τελών, δασµών κ.λ.π Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τους κάθε είδους φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ των υλικών της προµήθειας, πλην του Φ.Π.Α., δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων, τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, την κράτηση του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4013/ (ΦΕΚ Α 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86) και παρ. 5 του άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

17 8.8.2 Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στον Εργοδότη η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού της προµήθειας, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν /54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν /66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (Φ.Ε.Κ. 83 Α/ ) Ν.1081/71 (Φ.Ε.Κ. 273 Α/ ) και Ν. 893/79 (Φ.Ε.Κ. 86 Α/ ). 8.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ( ΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των λοιπών φορολογικών του υποχρεώσεων Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Προµηθευτή, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες ελληνικές ηµόσιες Υπηρεσίες Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή για το προσωπικό του Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, κλπ.), για το προσωπικό του, το οποίο θα απασχολήσει για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της σύµβασης Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει έναντι ατυχηµάτων, το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε σχετική υποχρεωτική ασφάλιση, σύµφωνα µε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως συνεργάτες ή προστηθέντες του Προµηθευτή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι τη λήξη ή λύση αυτής. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

18 8.11 ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ή δια του διαδικτύου ανακοινώσεις σχετικά µε τη Σύµβαση ή την Αναθέτουσα Αρχή Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να αποστέλλονται κατ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Προµηθευτή, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Προµηθευτή Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Προµηθευτή τις πληρωµές που του οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.2 της παρούσας Σ.Υ. Άρθρο 10 ΙΑΦΟΡΕΣ - ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 10.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσας Σ.Υ Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Προµηθευτή Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της ιακήρυξης Κενό 10.4 Ανωτέρα βία Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωµα αυτό υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθµίζονται ειδικότερα από τη Σύµβαση. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

19 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτόν Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε 20 ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας Ο Προµηθευτής, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεχή, αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο παροχή των προβλεπόµενων συµβατικών υποχρεώσεων. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν σε καµία περίπτωση την εκ µέρους του Προµηθευτή άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά καθορίζονται στη Σύµβαση, εκτός εάν αυτό ρητώς προβλέπεται από τη Σύµβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από τη σύµβαση, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 11.1 της παρούσας. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

20 Άρθρο 11 ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων Σε περίπτωση που ο Εργοδότης θα κρίνει ότι ο Προµηθευτής: (α) είναι ανεπαρκής ή (β) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύµβαση ή (γ) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει µε τη Σύµβαση ή (δ) δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές του Εργοδότη, θα προσκαλέσει εγγράφως τον Προµηθευτή να συµµορφωθεί αµέσως µε τις υποχρεώσεις του και να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζηµία θα έχει υποστεί ο Εργοδότης από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. Στην πρόσκληση του Εργοδότη πρέπει να περιλαµβάνεται συγκεκριµένη διατύπωση των παραβάσεων από τον Προµηθευτή, τα απαραίτητα µέτρα επανόρθωσης και το χρόνο επανόρθωσης Εάν δεν συµµορφωθεί ο Προµηθευτής στην πρόσκληση του Εργοδότη µέσα στο χρόνο που έχει τεθεί µε την πρόσκληση, δύναται ο Εργοδότης να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο Ο Εργοδότης θα ζητήσει πλήρη αποζηµίωση από τον Προµηθευτή για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν έµµεσα ή άµεσα από παράλειψη του Προµηθευτή. Αυτή η αποζηµίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των εγγυήσεων ως ποινικής ρήτρας Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν τη Σύµβαση, σε περίπτωση που ο Προµηθευτής πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η επέλευση των παραπάνω γεγονότων σε ένα µόνο εκ των µελών αυτής, µπορεί, αντί της καταγγελίας, να έχει ως συνέπεια την υποκατάσταση του εν λόγω µέλους, µετά από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή και έγκριση της Π.Α. της Αναθέτουσας Αρχής Λήξη της Σύµβασης Η λήξη της Σύµβασης, εφ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την οριστική παραλαβή της προµήθειας, σύµφωνα µε την παρ. 2.4 της παρούσας Σ.Υ. Ακολουθεί η εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Προµηθευτή µετά την Οριστική Παραλαβή της Σύµβασης. Άρθρο 12 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ 12.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών από την εφαρµογή της Σύµβασης και θα αφορά στην K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

21 ερµηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών και η οποία δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά ή συµβιβαστικά, θα επιλύεται ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη, ότι τόσο η προσφυγή στο δικαστήριο όσο και η όλη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 13.1 Νοµοθεσία Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο 13.2 Γλώσσα επικοινωνίας Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές (συµπεριλαµβανοµένων των παραδοτέων), µεταξύ του Προµηθευτή (συµπεριλαµβανοµένων των προστηθέντων του) και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων Ελληνικών Αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Προµηθευτή και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. K:\Promithies\Μηχάνηµα Αγαθονησίου_N2500a\Tefhi\SY_Ν2500α_5215.doc Ν2500α/5215/Β03

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 108.869.26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΣΑΤΑ 30.7413.003 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις Άρθρο 5: Εγγυήσεις Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 28/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: -11084- ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση της εργασίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ" ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ»

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύμβαση Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 4/2016 CPV:

Α.Μ.: 4/2016 CPV: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση Καυστήρων Λεβήτων ηµοτικών Κτιρίων µε τα ανταλλακτικά τους» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 4.250,88 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση Καυστήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 213.697,36 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την εκπόνηση κατά το Ν. 4412 / 2016 «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Τμήμα Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Διεύθυνση: Βρύσες, 730 07 Τηλέφωνο: 2825340307 Fax: 2825051261 Email: vana@0460.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. Βρύσες, 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΡΓΟ: Μελέτες ωρίμανσης έργων Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ : Μουσειολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ιατάξεις Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: α. Του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). β. Του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ"

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αρ. μελ. 26/16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Αρ. μελ. 26/16 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ Α Μ Ι Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων.» Αρ. μελ. 26/16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Άρθρο 1 ον Εισαγωγή Κύριος της Υπηρεσίας Εργοδότης -

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7412.012) ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 108.437,92 (χωρίς τον ΦΠΑ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 443.492 ευρώ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη της Εγνατία Οδός Α.Ε. στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου» Χίος, 07 /06/2013, Αριθµός Πρωτοκόλλου: 30208 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Οριστική Μελέτη αποκατάστασης ΧΑ Α ηµοτικής Ενότητας Χίου» Στη Χίο σήµερα την 7η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013 ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 39 / 2016 Παροχή Yπηρεσιών: Καθαρισμός υδατορέματος κοιλάδας Αγ. Αναργύρων έτους 2016 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 11/11/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:61014 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

«Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΡ./ΗΜ. : ΠΤΒΕ/ Σύµβαση : ΣΣΜ Έργο : «Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των λοιπών κτισµάτων των Υποσταθµών (ΥΣ) 150 kv του ιδυµοτείχου και Προβατώνα Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 76523 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Τα. Κωδ.: 54123 Τηλ: 2310379481-2310379341 Fax: 2310379334 Email: info@thessinnozone.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΣΑΤΑ ΚΑ:30-6117.005 14.000,00 (με 24% ΦΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης Π.. 28/80

ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης Π.. 28/80 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Εργασία: Καθαρισµός αντλιοστασίωναγωγών ακαθάρτων πρώην ήµου Μυτιλήνης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.. 28/80 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ορισµοί, Συντοµογραφίες και

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ευρυτανίας» ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Περιφέρεια Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ ============================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ ============================ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 03/06/2014 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 6131 ============================ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( )» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( )» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2016-2020)» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5491 5.550.000 ευρώ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 K:\Promithies\2016_AKTIO\tefhi\02_SY_5491.doc

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συµφωνία πλαίσιο για την Εκπόνηση Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου άξονα, Καθέτων αξόνων, Νήσων Β. & Ν. Αιγαίου και λοιπών αναγκών)

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41608 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί ΑΡΘΡΟ 2 : Συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ"ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015" - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2016

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οδός : Αγγελάκη 13 Ταχ.Κωδ. : 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ.- fax : 2313318482, 2310234817 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 84/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα