ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. ζηο σέδιο Νόμος. «ύζηαζη και λειηοςπγία Δπικοςπικήρ Ακηοθςλακήρ» Ππορ ηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. ζηο σέδιο Νόμος. «ύζηαζη και λειηοςπγία Δπικοςπικήρ Ακηοθςλακήρ» Ππορ ηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν"

Transcript

1 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ζηο σέδιο Νόμος «ύζηαζη και λειηοςπγία Δπικοςπικήρ Ακηοθςλακήρ» Ππορ ηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν 1. Δπί ηηρ απσήρ ηυν πςθμίζευν ηος πποηεινόμενος νομοζσεδίος. Σθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ είλαη λα πξνσζεζεί θαη λα νξγαλσζεί ν εζεινληηζκφο ζηε ρψξα καο ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο θαη επαίζζεηνπο ηνκείο, φπσο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αθηψλ ηεο ρψξαο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ αθηψλ, ε πξφιεςε θαη πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα, θαζψο θαη ε έξεπλα θαη δηάζσζε ζε πεξηπηψζεηο ζαιαζζίσλ ζπκβάλησλ. Τνχην επηδηψθεηαη κέζσ ηεο νξγάλσζεο ελφο δηθηχνπ εζεινληηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ, πνπ ζα δξνπλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, παξέρνληαο ζπλδξνκή κε ζαθή ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη αλάινγε εθπαίδεπζε. Η Δπηθνπξηθή Αθηνθπιαθή ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ εζεινληέο θαη εζειφληξηεο, είλαη δε νξγαλσκέλε θαηά Οκάδεο Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο πνπ ζπληζηψληαη ζηηο λεζησηηθέο θαη επεηξσηηθέο πεξηνρέο αλά ηελ επηθξάηεηα, φπνπ εδξεχνπλ Ληκεληθέο Αξρέο. Ο ζεζκφο απηφο είλαη ήδε δνθηκαζκέλνο ζε ρψξεο φπσο ε Μ. Βξεηαλία, νη Η.Π.Α. αιιά θαη νη Σθαλδηλαβηθέο ρψξεο. Τα Κξάηε απηά, κε καθξά λαπηηθή παξάδνζε θαη ηζηνξία, έρνπλ απφ πνιιψλ εηψλ πηνζεηήζεη θαη πξνάγεη ηνλ εζεινληηζκφ ζηα παξαπάλσ πεδία. Αμίδεη, φκσο, λα ηνληζηεί φηη θαη ζηε ρψξα καο ζήκεξα νη Ληκεληθέο Αξρέο ππνζηεξίδνληαη ζην έξγν ηνπο απφ επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο αιηείο, λαπηηθνχο, θπβεξλήηεο επαγγεικαηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, ηζηηνπιφνπο, εθπαηδεπηέο ησλ ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο θαη γεληθφηεξα απφ επαηζζεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο πνπ ηηκνχλ ην λφκν ησλ θπκάησλ: «Βνήζα ζήκεξα απηφλ πνπ θηλδπλεχεη ζηε ζάιαζζα, αχξην κπνξεί λα βξίζθεζαη ζηε ζέζε ηνπ». Η εκπεηξία απφ ηελ πνιχρξνλε ιεηηνπξγία ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Κέληξσλ ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο έρεη θαηαδείμεη φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηδηνθηεηψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, ρεηξηζηψλ ηαρππιφσλ θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη έκπεηξσλ ζαιαζζνπιφσλ πεξηέξρεηαη, αξθεηά ζπρλά ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ, είηε ιφγσ ππεξεθηίκεζεο ησλ λαπηηθψλ γλψζεσλ ή θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζθάθνπο, είηε ιφγσ απεηξίαο, είηε ιφγσ άγλνηαο ηνπ κεγέζνπο ησλ λαπηηθψλ θηλδχλσλ, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ ζνβαξά 1

2 ζπκβάληα πνπ απαηηνχλ ηαρεία θηλεηνπνίεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ, ψζηε λα απνθεπρζεί κηα δπζάξεζηε θαηάιεμε. Αλάινγε δηαδηθαζία δξάζεο απαηηείηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Τα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ φηη ήδε πθίζηαηαη ζηε ρψξα καο πςειφο βαζκφο σξηκφηεηαο σο ηθαλή θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ ε Πνιηηεία λα πξνρσξήζεη πιένλ ζηε ζεζκνζεηεκέλε νξγάλσζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζην ζαιάζζην ρψξν. Με ζθνπφ ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο, επηρεηξείηαη, κε ην παξφλ λνκνζρέδην, ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ «Δζεινληή Αθηνθχιαθα» ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία ζπγθξνηεκέλσλ νκάδσλ, ησλ «Οκάδσλ Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο» (ΟΜ.Δ.Α.), πνπ ζπληνληζκέλα ζα δξνπλ ππνζηεξηθηηθά δίπια ζηηο Ληκεληθέο Αξρέο. Ο Δζεινληήο θαη ε Δζειφληξηα Αθηνθχιαθαο ηεο ΟΜ.Δ.Α. δελ ζα ακείβεηαη κε κηζζφ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη κεηέρεη ζηηο εζεινληηθέο δξάζεηο ηεο νκάδαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν Νφκν λα ηνπ παξαζρεζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ρψξα καο απνθηά έλα ζεκαληηθφ ζεζκφ δίλνληαο ζηνπο πνιίηεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, ηε δπλαηφηεηα ελεξγήο θαη νξγαλσκέλεο ζπκκεηνρήο ζε εζεινληηθέο δξάζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηε ζάιαζζαο θαη ησλ αθηψλ απφ ηε ξχπαλζε, ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα θαη ηελ έξεπλα θαη δηάζσζε αιιά θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο γηα ηελ αζθάιεηα πιφσλ θαη ηελ αζθαιή ζαιάζζηα θπθινθνξία ησλ εξαζηηερληθψλ ζθαθψλ θάζε ηχπνπ θαη είδνπο θαη ησλ ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο. Γηα ιφγνπο άξηηαο νξγάλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζεζκνχ, θαζηεξψλνληαη βαζκνί ηεο ΔΠ.ΑΚΤ. νη νπνίνη, φπσο ζαθψο δηεπθξηλίδεηαη ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ, είλαη ηηκεηηθνί θαη άκηζζνη. Δπίζεο, γηα ζεκεηνινγηθνχο ιφγνπο θαζηεξψλεηαη έκβιεκα θαη ζπξεφο ηεο ΔΠ.ΑΚΤ. θαη παξάιιεια δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Δζεινληέο Αθηνθχιαθεο λα θέξνπλ πξναηξεηηθά θαη κφλν θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζεο ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ ζηνιή επηρεηξήζεσλ. Απφ ηνλ πξνηεηλφκελν λφκν δελ πξνθαιείηαη θακία επηβάξπλζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 2. Δπί ηυν πςθμίζευν: Άπθπο 1 ύζηαζη και Τπαγυγή Σπληζηάηαη ε Δπηθνπξηθή Αθηνθπιαθή (εθεμήο ΔΠ.ΑΚΤ.), ε νπνία ζα απνηειέζεη κεραληζκφ εζεινληηθήο ζπλδξνκήο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ππάγεηαη ζην Αξρεγείν ηνπ ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ. πνπ ηδξχζεθε κε ην Νφκν 3922/2011, Α 35. 2

3 Σηηο δηεζλείο ζρέζεηο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Hellenic Auxiliary Coast Guard». Άπθπο 2 Αποζηολή ηηρ Δπικοςπικήρ Ακηοθςλακήρ Η απνζηνιή ηεο ΔΠ.ΑΚΤ. είλαη ε ελίζρπζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ αλά ηελ επηθξάηεηα, κε ηελ εζεινχζηα ζπκκεηνρή πνιηηψλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο. Σηελ παξάγξαθν 2 εμεηδηθεχεηαη ην αληηθείκελν ηεο απνζηνιήο, ελψ ζηελ παξάγξαθν 3 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ απνζηνιή αζθείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ., νη δε εζεινληέο θαη εζειφληξηεο δελ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε κεηαμχ ηεο απνζηνιήο ησλ ζηειερψλ ηνπ Λ.Σ. ΔΛ.ΑΚΤ. θαη ησλ πνιηηψλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ. Άπθπο 3 Απόκηηζη ιδιόηηηαρ ηος Δθελονηή / Δθελόνηπιαρ Ακηοθύλακα Σην άξζξν απηφ πξνζδηνξίδεηαη φηη ε ΔΠ.ΑΚΤ. απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ Δζεινληέο θαη Δζειφληξηεο Αθηνθχιαθεο θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη ππνςήθηνο Δζεινληήο Αθηνθχιαθαο/ Δζειφληξηα Αθηνθχιαθαο (εθεμήο Δζεινληήο Αθηνθχιαθαο) δχλαηαη λα είλαη θάζε Έιιελαο θαη Διιελίδα ππήθννο ή ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ππήθννο ηξίηνπ Κξάηνπο ειηθίαο 18 έσο 60 εηψλ πνπ δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ ηξηεηία. Σηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηα ηνπ Δζεινληή Αθηνθχιαθα θαη ηα απαηηνχκελα, γηα ην ζθνπφ απηφ, δηθαηνινγεηηθά. Τέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ην έξγν ηνπ Δζεινληή Αθηνθχιαθα είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν θαη κεηέρεη ζε εζεινληηθέο δξάζεηο ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Άπθπο 4 ύζηαζη Ομάδυν Δπικοςπικήρ Ακηοθςλακήρ Σην ελ ιφγσ άξζξν πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ησλ Οκάδσλ Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο (εθεμήο ΟΜ.Δ.Α.) ζηηο έδξεο ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο. Σηελ παξάγξαθν 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ΟΜ.Δ.Α. ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ληκεληθήο Αξρήο ζηελ έδξα ηεο νπνίαο ζπληζηψληαη. 3

4 Σηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θάζε ΟΜ.Δ.Α θαη ηίζεηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχζηαζε ηνπο ε εγγξαθή ηνπιάρηζηνλ πέληε (05) Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ ζε απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο, νληφηεηα. Άπθπο 5 Γπάζειρ ηυν ΟΜ.Δ.Α. Σην άξζξν απηφ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη δξάζεηο ησλ ΟΜ.Δ.Α., νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε αζθνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Ληκεληθήο Αξρήο ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο έρνπλ ζπζηαζεί. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ν ηππηθφο ηξφπνο άζθεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ ΟΜ.Δ.Α. κε ηα πξνβιεπφκελα δηαθξηηηθά πνπ ζα πξέπεη λα θέξνληαη ζηα πισηά, ρεξζαία ή θαη ελαέξηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Άπθπο 6 ύζηαζη Δπιηελικού Γπαθείος ΔΠ.ΑΚΣ. Με ην άξζξν απηφ ζπληζηάηαη ζην Αξρεγείν Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. Δπηηειηθφ Γξαθείν ΔΠ.ΑΚΤ. (εθεμήο Δ.Γ./ΔΠ.ΑΚΤ.), γηα ην ζπληνληζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, Τν Δ.Γ./ΔΠ.ΑΚΤ. ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο Υπεξεζίεο ηνπ Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν θαη ηε δξάζε ησλ ΟΜ.Δ.Α. Άπθπο 7 Μέζα Δθελονηών Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ηνπ «Δηδηθνχ Μεηξψνπ Φεξζαίσλ, Πισηψλ θαη Δλαεξίσλ Μέζσλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ» πνπ ζα ηεξείηαη απφ ην Τκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Πνιίηε θαη Δζεινληηζκνχ, ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξρεγείνπ Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ., ην νπνίν ζα επηθαηξνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη θαηάιιεια θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα ηνπ ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη νη Δζεινληέο Αθηνθχιαθεο θαηά ην ρξφλν πνπ ηεινχλ ππφ ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. ζεσξνχληαη νηνλεί ιηκεληθά φξγαλα θαη ηα ρεξζαία, πισηά θαη ελαέξηα κέζα ηδηνθηεζίαο ηνπο πνπ έρνπλ δεισζεί θαη θαηαγξαθεί ζεσξνχληαη νηνλεί κέζα ηνπ Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. θαηά ην ρξφλν πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε, επηρείξεζε ή ζπκβάλ. Άπθπο 8 Δκπαίδεςζη Δθελονηών Ακηοθςλάκυν 4

5 Καζνξίδεηαη ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ησλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ θαζψο θαη ε αλάινγε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην εηδηθφ κεηξψν. Άπθπο 9 Έμβλημα Θςπεόρ Δπιζείυν ηολή Γιακπιηικά Βαθμοί και βαθμολογική εξέλιξη Καζηεξψλνληαη ην έκβιεκα, ν ζπξεφο, ν επηζείσλ, ε δηαθξηηηθή ηαηλία κε ην έκβιεκα, ε ζηνιή θαη ηα δηαθξηηηθά ησλ βαζκψλ ηεο ΔΠ.ΑΚΤ. Παξάιιεια, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη Δζεινληέο Αθηνθχιαθεο, αλεμαξηήησο βαζκνχ, νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ησλ ζηειερψλ (Αμησκαηηθψλ, Υπαμησκαηηθψλ, Ληκελνθπιάθσλ) ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ. Άπθπο 10 Αζθαλιζηική κάλςτη ηυν Δθελονηών Ακηοθςλάκυν Με ηελ δηάηαμε απηή θαζνξίδεηαη ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν ζα ππάγνληαη νη Δζεινληέο Αθηνθχιαθεο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη κε δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ παξέρεηαη λνζνθνκεηαθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνπο Δζεινληέο Αθηνθχιαθεο, πνπ πεξηήιζαλ ζε θαηάζηαζε αλαζθάιηζηνπ κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Δηδηθφ Μεηξψν θαη λνζειεχνληαη εμαηηίαο ηξαπκαηηζκνχ ή άιινπ αηπρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, ή θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εζεινληηθέο δξάζεηο ηεο ΔΠ.ΑΚΤ. Άπθπο 11 Δθελονηικέρ Διζθοπέρ ΟΜ.Δ.Α. Με ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ ΟΜ.Δ.Α., θαζνξίδεηαη ην θαη έηνο αλαπξνζαξκνδφκελν, κε απφθαζή ηεο ζπληζηψκελεο Δπηηξνπήο, πνζφ ηεο εζεινληηθήο κεληαίαο εηζθνξάο ησλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ θαη νη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο δηαηίζεληαη νη ππφςε εηζθνξέο Άπθπο 12 Δςεπγεηικέρ διαηάξειρ Γηα ηνπο Δζεινληέο Αθηνθχιαθεο κε απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή ζπλερή ππεξεζία, ζεζπίδνληαη επξγεηηθέο δηαηάμεηο, σο έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο Πνιηηείαο ζην ζεκαληηθφ θαη εζληθά σθέιηκν έξγν πνπ πξνζθέξνπλ. 5

6 Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εζεινληηθέο δξάζεηο ηεο ΔΠ.ΑΚΤ. ινγίδεηαη σο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηελ θχξηα εξγαζία ηνπο, νη δε εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ησλ εζεινληψλ ζην έξγν ηνπο, φηαλ απηνί κεηέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ δξάζεηο. Άπθπο 13 Δπιβπάβεςζη εξαιπεηικών ππάξευν Γηα εμαηξεηηθέο πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε δηάζσζε αλζξψπηλεο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αθηψλ, απνλέκνληαη ζηνπο Δζεινληέο Αθηνθχιαθεο επηβξαβεχζεηο απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. δηα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο, Αθφκε, ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Ηκέξαο Δζεινληηζκνχ, ε 5 ε Γεθεκβξίνπ θαζηεξψλεηαη ζηελ Διιάδα θαη σο εκέξα ηνπ Δζεινληή Αθηνθχιαθα. Άπθπο 14 Γυπεέρ Η ΟΜ.Δ.Α. επηηξέπεηαη λα απνδερζεί δσξεέο απφ εζεινληή ή ηξίην πξφζσπν ή νπνηνδήπνηε θνξέα, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε λαπηηιηαθφ, πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, πισηά, ρεξζαία ή ελαέξηα κέζα θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ή πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνβιέπεηαη φηη ε δσξεά γίλεηαη απνδεθηή κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. Άπθπο 15 Καηάπγηζη ΟΜ.Δ.Α. Σηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη ζπζηαζείζα ΟΜ.Δ.Α. δχλαηαη λα θαηαξγεζεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Ληκεληθήο Αξρήο ζηελ έδξα ηεο νπνίαο έρεη ζπζηαζεί, φηαλ δελ πιεξνί πιένλ ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο ζχζηαζεο ηεο ή φηαλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ απνζηνιή ηεο ΔΠ.ΑΚΤ., φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ πξνηεηλφκελν λφκν. Άπθπο 16 Αθαίπεζη Αναζηολή ηηρ ιδιόηηηαρ ηυν Δθελονηών Ακηοθςλάκυν Υπφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο, δχλαηαη λα αθαηξεζεί ή λα αλαζηαιεί ε ηδηφηεηα ηνπ Δζεινληή Αθηνθχιαθα 6

7 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟ Δ. ΛΟΒΔΡΓΟ Α. ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ Γ. ΠΑΠΟΤΣΖ Υ. 7