Εμημερωτική Επιστολή Νο 50 / 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμημερωτική Επιστολή Νο 50 / 2014"

Transcript

1 Νέα Σμύομη, 11 Αποιλίξσ 2014 Εμημερωτική Επιστολή Νο 50 / 2014 Αφορά: Έγγραφο της 19ης Δ/μσης Τελωμειακώμ Διαδικασιώμ για περιορισμούς σε εμπορεύματα λόγω της κρίσης στημ Ουκραμία Αγαπηςξί ρσμάδελτξι, Σαπ επιρσμάπςξσμε ςξ έγγοατξ ςηπ 19 ηπ Δ/μρηπ Τελωμειακώμ Διαδικαριώμ ςξσ Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ με ρςξιυεία Δ19Γ ΕΞ 2014/14/03/2014 και θέμα «Κοιμοποίηση Καμ. (ΕΕ) 208/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμέμωμ προσώπωμ, ομτοτήτωμ και φορέωμ εμόψει της κατάστασης στημ Ουκραμία». Επιρημαίμξσμε όςι ξ ρσγκεκοιμέμξπ Καμξμιρμόπ έυει εταομξγή και ρε ελέγυξσπ πξσ διεμεογξύμςαι καςά ςημ ειραγωγή, εναγωγή και διακίμηρη εμπξοεσμάςωμ όςαμ ρύμτωμα με ςα ςελωμειακά έγγοατα διαπιρςώμεςαι η εμπλξκή ςωμ ποξρώπωμ πξσ αματέοξμςαι ρε ασςόμ. Με τιλικξύπ υαιοεςιρμξύπ Έλεμα Καπεςαμάκη Γεμική Γοαμμαςέαπ Δ.Σ. Άμςζελα Κωβαίξσ Διεσθύμςοια ΣΥΝΔΔΕ&L

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 14 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 19 η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:Δ19Γ ΕΞ 2014 ΤΜΗΜΑ Γ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΩΝ, ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΕΩΝ & ΑΡΑΓΟΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΟΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ Π.Δ Ακινα Ρλθροφορίεσ : Δθμ. Τςαγκαλάκθσ Τθλζφωνο : Fax : ΘΕΜΑ : Κοινοποίηςη Καν. (ΕΕ) 208/2014, ςχετικά με περιοριςτικά μέτρα κατά οριςμένων προςϊπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει τησ κατάςταςησ ςτην Ουκρανία Σασ διαβιβάηουμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τον Κανονιςμό (ΕΕ) 208/2014 του Συμβουλίου τθσ 5 θσ Μαρτίου 2014 «ςχετικά με περιοριςτικά μζτρα κατά οριςμζνων προςϊπων, οντοτιτων και φορζων ενόψει τθσ κατάςταςθσ ςτθν Ουκρανίασ» και ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: Σφμφωνα με το άρκρο 2 του ωσ άνω Κανονιςμοφ, δεςμεφονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίςκονται ςτθν ιδιοκτθςία, ςτθν κατοχι ι υπό τον ζλεγχο οποιουδιποτε από τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, οντότθτεσ ι φορείσ που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I αυτοφ. Ωσ «οικονομικοί πόροι» νοοφνται τα περιουςιακά ςτοιχεία κάκε είδουσ, υλικά ι άυλα, κινθτά ι ακίνθτα, που δεν είναι κεφάλαια, αλλά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν απόκτθςθ κεφαλαίων, αγακϊν ι υπθρεςιϊν και ωσ «δζςμευςθ οικονομικϊν πόρων» νοείται θ παρεμπόδιςθ τθσ χριςθσ οικονομικϊν πόρων για τθν απόκτθςθ κεφαλαίων, αγακϊν ι υπθρεςιϊν κακ οιονδιποτε τρόπο, μεταξφ άλλων, ενδεικτικϊσ, με πϊλθςθ, εκμίςκωςθ ι υποκικευςι τουσ. Η Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ (ν.3932/11 - ΦΕΚ 49 Α/ ) είναι αρμόδια για τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ δζςμευςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων που επιβάλλεται από αποφάςεισ του Συμβουλίου Αςφαλείασ των Ηνωμζνων Εκνϊν ι αποφάςεισ και κανονιςμοφσ τθσ 1

3 Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τθν καταπολζμθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ κακϊσ και για άλλουσ λόγουσ, όπωσ εκάςτοτε κακορίηονται ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ ι/και κανονιςμοφσ. Κατόπιν των ανωτζρω, εφόςον κατά τουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται βάςει ανάλυςησ κινδφνου κατά την ειςαγωγή, εξαγωγή και διακίνηςη εμπορευμάτων, διαπιςτϊνεται από τα επιςυναπτόμενα ςτα τελωνειακά παραςτατικά ζγγραφα θ εμπλοκι προςϊπων που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Ι του εν λόγω Κανονιςμοφ, τα τελωνεία οφείλουν να επικοινωνιςουν άμεςα με τθν Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ (Βϋ Μονάδα ), θ οποία είναι αρμόδια να αποφαςίςει για τθν δζςμευςθ ι μθ των εμπορευμάτων κακϊσ και για τυχόν άλλεσ ενζργειεσ που πρζπει να αναλθφκοφν. Ακριβζσ αντίγραφο Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2

4 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πλεσ οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Υπουργείο Οικονομικϊν 1.1 Γεν. Δ/νςθ Οικ. Επικ/ςθσ α. Δ/νςθ Επικ/ςθσ Υπθρεςιϊν β. Οικ. Επικ/ςεισ (ζδρεσ τουσ) γ. Δ/νςθ Εποπτείασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 1.2 ΣΔΟΕ (Κ. Υ. & Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ αυτοφ) 1.3 ΕΛΥΤ Αττικισ και Θες/νίκθσ 1.4 Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Δ/νςθ Χθμικοτεχνικι Δαςμολογίου (Τςόχα 16, Ακινα) 2. Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ Β Μονάδα Ρειραιϊσ 207 και Αλκίφονοσ 92, 11853, Ακινα 3. Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ Γενικι Δ/νςθ Αμυντικϊν Εξοπλιςμϊν και Επενδφςεων, Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων 4. Υπουργείο Ναυτιλίασ & Αιγαίου Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, 18510, Λιμζνασ Ρειραιά 5. Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων Δ/νςθ κακεςτϊτων Ειςαγωγϊν Εξαγωγϊν, Εμπορικισ Άμυνασ 6. Υπουργείο Εξωτερικϊν Δ1 Δ/νςθ ΟΗΕ και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και Διαςκζψεων 7. Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ & Ρροςταςίασ του Ρολίτθ 7.1 Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ Ρ. Κανελλοποφλου 4, 10177, Ακινα 7.2 ΕΥΡ Δ/νςθ Δϋ, Τμιμα 9 8. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Ε.) Ακαδθμίασ ΑΘΗΝΑ 9. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν Ακαδθμίασ ΑΘΗΝΑ 10. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν Ακαδθμίασ ΑΘΗΝΑ 11. Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) Καποδιςτρίου ΑΘΗΝΑ 12. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου Μθτροπόλεωσ ΑΘΗΝΑ 13. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Κρατίνου ΑΘΗΝΑ 14. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ Ρλ. Μοριχόβου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.) Ξενοφϊντοσ ΑΘΗΝΑ 3

5 16. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά Αμερικισ ΑΘΗΝΑ 17. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ Ρλ. Μοριχόβου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ Ελ. Βενιηζλου ΒΟΛΟΣ 18. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ Καραΐςκου ΡΕΙΑΙΑΣ 19. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν - Ρειραιά Τςαμαδοφ ΡΕΙΑΙΑΣ 20. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ Κουντουριϊτου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21. Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ Ρατθςίων ΑΘΗΝΑ 22. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ και Επιχειριςεων Logistics Ελλάδοσ Λεωφ. Συγγροφ Ν. ΣΜΥΝΗ 23. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων Λουδοβίκου ΡΕΙΑΙΑΣ 24. Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου Μ. Αντφπα Ν. ΣΜΥΝΗ 25. Διεκνισ Ζνωςθ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Ελλάδοσ Ιάςονοσ ΡΕΙΑΙΑΣ 26. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων Ακτι Μιαοφλθ ψ 35 ΡΕΙΑΙΑΣ 27. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιά ΟΛΡ Ακτι Μιαοφλθ Ρειραιάσ 28. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θες/νίκθσ ΟΛΘ Λιμάνι Θες/νίκθσ Θες/νίκθ 29. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου ΟΛΗ Λιμάνι Ηράκλειο Κριτθσ 30. Ολυμπιακι Αεροπορία ΟΑ Α.Ε. Λ. Συγγροφ Ακινα 31. Goldair Handling Τ.Κ Σπάτα 32. EAT Gargo Terminal 4 Τ.Κ Σπάτα 33. Swissport - Freightplus Hellas Τ.Κ Σπάτα Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Τελωνείων & ΕΦΚ 2. Δ/νςεισ 17 θ, 33 θ, ΔΟΣ/Β, Υποςτιριξθσ ΡΣΤ 3. Δ19θ / Τμιμα Γ (3 αντίγραφα) 4