Η αγοπά ΦΔΣΑ και ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` ζηην Οςκπανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αγοπά ΦΔΣΑ και ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` ζηην Οςκπανία"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣO ΚΙEBO ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ πληάθηεο: Πεξηθιήο Αιεμαλδξάθεο ΠΔ & ΣΔ, Γ ύνοψη Η αγοπά ΦΔΣΑ και ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` ζηην Οςκπανία H θέηα απνηειεί λέν, ζρεηηθά άγλσζην ζηνλ κέζν νπθξαλφ θαηαλαισηή πξντφλ πνιπηειείαο. Οη ζπζηεκαηηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Οπθξαλία μεθίλεζαλ πξν ηξηεηίαο θαη ην έηνο 2007 αλήιζαλ ζε 15 ηφλλνπο, αμίαο δνι. - πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 7% ησλ νπθξαληθψλ εηζαγσγψλ νκνεηδψλ ηπξηψλ (θέηαο θαη ``ιεπθψλ ηπξηψλ`` Γαλίαο. Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο). Σν ρακειφ εηζφδεκα ηνπ κέζνπ νπθξαλνχ θαηαλαισηνχ, νη δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, ε αηζζεηά πςειφηεξε ηηκή ηεο ειιεληθήο θέηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνηηκφκελα εγρψξηα (ζθιεξά) ηπξηά θαη ηηο εηζαγφκελεο απνκηκήζεηο ηεο, θαζψο θαη ηα πεξηνξηζκέλα αθφκε θαλάιηα δηαθίλεζεο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηελ Οπθξαλία ηπξηψλ, δελ επλννχλ ηδηαίηεξα ηε καδηθή δηείζδπζε ηεο θέηαο ζηελ εδψ αγνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη νπθξαληθέο εηζαγσγέο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απμάλνληαη κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο (30-50% εηεζίσο) θαζφζνλ κεηψλνληαη νη εηζαγσγηθνί δαζκνί θαη δηεπξχλεηαη ε νκάδα θαηαλαισηψλ κε ζπγθξηηηθά πςειφ εηζφδεκα, φπσο επίζεο απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ /Μ θαη ησλ μέλσλ εζηηαηνξίσλ, πιείζηα ησλ νπνίσλ πξνζθέξνπλ ``ειιεληθή ζαιάηα``. Δμάιινπ ν νπθξαλφο θαηαλαισηήο ζπλδέεη ηε θέηα απηνκάησο κε ηελ Διιάδα, ε νπνία έρεη ζεηηθφηαηε απήρεζε φρη κφλνλ σο ρψξα ηνπξηζκνχ. Θεσξνχκε φηη ε πεξαηηέξσ πνξεία ηεο θέηαο ζηελ ξαγδαία αλαπηπζζφκελε νπθξαληθή αγνξά εμαξηάηαη απφ ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζηνλ εδψ θαηαλαισηή (θαζψο είλαη ζρεηηθά άγλσζην αθφκε πξντφλ) θαη ηελ πξνψζεζή ηεο ζηα ζεκεία πσιήζεσλ (θαζψο δέρεηαη ήδε έληνλν αληαγσληζκφ απφ ηηο απνκηκήζεηο ηεο). 1. Οικονομικό πεπιβάλλον Η Οπθξαλία απνηειεί κεηά ηε Ρσζία ηε κεγαιχηεξε θαηαλαισηηθή αγνξά ηεο Αλ. Δπξψπεο, κε ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο δεζκνχο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Κ.Α.Κ. Έρεη έθηαζε η.ρικ. θαη πιεζπζκφ 46,6 εθαη. θαηνίθνπο. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθε, ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο, ην 2006 ζε 106,1 θαη ην 2007 ζε πεξ. 113 δηζ. δνιιάξηα (2.485 δνι. θαηά θεθαιήλ). Σν έηνο 2006 ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψζεθε ζην +7,3%, φπσο επίζεο θαη ην 2007, ελψ ζην α ηξίκελν ηνπ 2008 αλήιζε ζε +5,8% έλαληη ηνπ α ηξηκήλνπ Κχξηνη κνρινί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ε εζσηεξηθή δήηεζε θαη νη εμαγσγέο. Δζληθφ λφκηζκα είλαη ε Γθξίβλα (UAH, ππνδηαηξνχκελε ζε 100 θαπίθηα), ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δνιιάξην (ζεκεξηλή ηζνηηκία 4,85 UAH/$). Έλαληη ηνπ Δπξψ ε Γθξίβλα έρεη ππνζηεί αηζζεηή δηνιίζζεζε (Γεθ. 2006: 6,34 UAH/E, Μάηνο ,65 UAH/E). Ο πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ην 2006 ζε 11,6%, ην 2007 ζε 16,6.%, ελψ ηνλ Απξίιην 2008 απμήζεθε θαηά 30% έλαληη ηνπ Απξηιίνπ 2007, ζηα δε είδε δηαηξνθήο θαηά +40% πεξίπνπ. Ο κέζνο κεληαίνο κηζζφο θπκάλζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2007 ζηηο 1485 γθξίβλεο (294 δνι.), απμεκέλνο θαηά 42% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ Η αληίζηνηρε αχμεζε θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε ήηαλ 29% ην 2006 θαη 36% ην Σν 2007 ην εηζφδεκα απμήζεθε νλνκαζηηθά θαηά 35% - ην πξαγκαηηθά φκσο δηαζέζηκν εηζφδεκα θαηά 15,5%.

2 2 To έηνο 2007 νη νπθξαληθέο εηζαγσγέο εηδψλ δηαηξνθήο θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 30% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπο έηνπο, θζάλνληαο ηα 4,1 δηζ. Γνιιάξηα. Η ζεακαηηθή απηή άλνδνο νθείιεηαη αθελφο ζηελ κείσζε ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο θαη αθεηέξνπ ζηα απμαλφκελν εηζφδεκα θαη δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα -ζε ζχγθξηζε κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα- αλψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα εηζαγσγήο. Μνινλφηη ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη ζπγθξηηηθά ρακειφ, δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή δπλακηθή απμήζεσο ησλ δαπαλψλ ζηα είδε δηαηξνθήο. Οη εηζαγσγέο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ αλαπηχζζνληαη θαηά πεξίπνπ 50% εηεζίσο θαη ε δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα είδε δηαηξνθήο απνξξνθνχλ ην 40% ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο. 2. Οι οςκπανικέρ ειζαγωγέρ ΦΔΣΑ και ``λεςκών ηςπιών``. Η εηζαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή δαζκψλ θαη θφξσλ εηζαγσγήο, ελψ απαηηείηαη ζεηξά ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη ειέγρσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ ζηελ νπθξαληθή γιψζζα (βι. Παξάξηεκα 1). Μεηαμχ Διιάδνο θαη Οπθξαλίαο θαη ηε κεξίκλε ηνπ Γξαθείνπ καο έρεη ζεζπηζζεί ηξίγισζζν ``Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό`` γηα ηελ εμαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Διιάδα ζηελ Οπθξαλία. Η Οπθξαλία, ζεκαληηθφο θάπνηε πξνκεζεπηήο ηεο Ρσζίαο κε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, απνηειεί ζήκεξα δπλακηθά αλεξρφκελν εηζαγσγέα. Σν έηνο 2005 εηζήρζεζαλ θαη ην ηφλλνη ηπξηψλ, κε θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηε Ρσζία (3.721 ηφλ. ην 2005 θαη ηφλ. ην 2006), Πνισλία (809 η. / 521 η.), Γαλία (250 η. / 283 η.), Γεξκαλία (190 η. / 249 η.) θ.ά. Η εληππσζηαθή απηή πνξεία ησλ εηζαγσγψλ ηπξηψλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί θαη ζηα επφκελα έηε. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο εδψ αγνξάο, ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηζαγσγψλ δελ θαηαγξάθεηαη ζηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γεγνλφο πνπ δελ επλνεί νχηε ηνλ πγηή ζπλαγσληζκφ νχηε ηελ νκαιή δηείζδπζε θαη εμέιημε λέσλ πξντφλησλ ζηελ νπθξαληθή αγνξά. Οι ελληνικέρ εξαγωγέρ ηςπιών ζηην Οςκπανία μεθίλεζαλ πξν νιίγσλ κφιηο εηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ρακειά αθφκε επίπεδα, δηαγξάθνπλ φκσο αλνδηθή πνξεία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία σο εμήο: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΙΩΝ ΣΗΝ ΟΤΚΡΑΝΙΑ Γ.Κ. Πποϊόν κιλά ΔΤΡΩ κιλά ΔΤΡΩ κιλά ΔΤΡΩ Φεηα Κεθ/ξα, Καζέξη εκίζθιεξα ΤΝΟΛΟΝ Πεγή: Εζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Ειιάδνο Η ΦΔΣΑ απνηειεί ην θχξην εμαγφκελν ζηελ Οπθξαλία ειιεληθφ ηπξί, φπνπ -φπσο θαη ζηηο άιιεο εμαγσγηθέο καο αγνξέο- αληηκεησπίδεη ηνλ νμχ αληαγσληζκφ ησλ απνκηκήζεψλ ηεο, δει. ησλ ``ιεπθψλ ηπξηψλ`` Γαλίαο θαη Γεξκαλίαο. Σα πξντφληα απηά έρνπλ κεγαιχηεξε εμάπισζε ζην νπθξαληθφ ιηαλεκπφξην, αθ ελφο ιφγσ ησλ αηζζεηά ρακεινηέξσλ ηηκψλ (βι. Παξάξηεκα

3 3 2), αθ εηέξνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο δχλακεο θαη ``επθηλεζίαο`` ησλ εηζαγσγέσλ ηνπο ζην πεξηνξηζκέλεο δηαθάλεηαο εδψ εκπφξην. Δμ άιινπ, γηα ηνλ κέζν νπθξαλφ θαηαλαισηή ε θέηα απνηειεί λέν θαη άγλσζην πξντφλ πνιπηειείαο, γηα ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηελ δηαθνξά ζηελ γεχζε θαη ηελ πνηφηεηα. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο απνηειεί, ζπλεπψο, ε ηηκή. Η ζεακαηηθή άλνδνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ην έηνο 2006 νθείιεηαη ζηελ έλαξμε ησλ ζπζηεκαηηθψλ πσιήζεσλ ηεο ΓΩΓΩΝΗ ζηελ Οπθξαλία θαη ζηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, απφ ηνλ εδψ εηζαγσγέα, ζε φια ζρεδφλ ην /Μ ηεο επηθξάηεηαο, φπνπ έρεη πιένλ εδξαησζεί κε ζπζθεπαζίεο ησλ 200 θαη 400 γξακκαξίσλ, θαζψο θαη ησλ 2 θηιψλ. Απφ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Γξαθείνπ καο ζηελ αγνξά ηνπ Κηέβνπ ζπγθξαηνχκε ηα αθφινπζα: - Σφζνλ ε Φέηα φζνλ θαη νη απνκηκήζεηο ηεο πξνζθέξνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα ζνχπεξ κάξθεηο, δελ πσινχληαη δει. ζε άιινπο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ ή ζηα παδάξηα. - ηα /Μ ηεο πφιεσο επηθξαηνχλ 6 παξαγσγνί ιεπθψλ ηπξηψλ θαη Φέηαο: α) ARLA Γαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``APETINA FETA``, ηείλνπζαο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ επσλπκία ``APETINA ΝΕW ``. Καηέρεη ην κεξίδην ηνπ ιένληνο. β) KÄSEREI CHAMPIGNON HOFMEISTER Γεξκαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``FETAKI``, ηείλνπζαο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ επσλπκία ``FITAKI`` γ) HOCHLAND Γεξκαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``FETA``, ηείλνπζαο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ επσλπκία ``FETAXA`` δ) EDEKA Γεξκαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``AKADIA`` και `` GUT & GUNSTIG`` θέηα Διιάδνο ε) SALAKIS, κε ιεπθφ ηπξί Κνξζηθήο ζη) ΓΩΓΩΝΗ Διιάδνο. - Η ρξήζε ηεο νλνκαζίαο ``ΦΔΣΑ`` ζηα ιεπθά ηπξηά Γαλίαο θαη Γεξκαλίαο θαίλεηαη λα ππνρσξεί, ελψ πξντφληα ζην ξάθη κε ηελ έλδεημε απηή αθνξνχλ κάιινλ απνζέκαηα. - Γελ έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο γηα ηα αλσηέξσ πξντφληα, κε εμαίξεζε ηα πξντφληα ΑΡΔΣΙΝΑ, πνπ ηηο εκέξεο απηέο δηαθεκίδνληαη κε ηειενπηηθά ζπφηο. - Σα κεξίδηα πσιήζεσλ ελφο εθάζηνπ είδνπο δελ είλαη αθξηβψο γλσζηά, αιιά πξνθαλψο είλαη αλάινγα ησλ κεξηδίσλ επί ησλ εηζαγσγψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Οπθξαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: ΟΤΚΡΑΝΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ ΦΔΣΑ ΚΑΙ ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ``` ΓΚ & μεπίδια 2007 ΦΔΣΑ & ΛΔΤΚΑ Κιλά 1000 $ Κιλά 1000$ Κιλά 1000 $ ΣΤΡΙΑ ποζόηηηα αξία ΤΝΟΛΟΝ % 100.0% ΕΤΡΩΠΗ % 100.0% ΕΛΛΑΔΑ % 15.4% ΔΑΝΙΑ % 50.9% ΠΟΛΩΝΙΑ % 0.0% ΓΕΡΜΑΝΙΑ % 33.7% ΓΑΛΛΙΑ % 0.0% ΟΛΛΑΝΔΙΑ % 0.1% ΠΗΓΗ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπθξαλίαο ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Η ΦΕΣΑ έρεη ηε λέα Δ.Κ ηελ Οπθξαλία εμαθνινπζεί λα θαηαγξάθεηαη ζηηο Δ.Κ , - 33 καδί κε ηα ``ιεπθά ηπξηά``

4 4 Δξέλιξη οςκπανικών ειζαγωγών λεςκών ηςπιών και Φέηαρ (σώπερ πποέλεςζηρ και ποζόηηηερ ζε kg) Λνηπέο, Λνηπέο, 1034 ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Λνηπέο, ΔΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 2321 ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ, Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αληηθαηνπηξίδνπλ αθελφο ηνλ δπλακηζκφ ησλ νπθξαληθψλ εηζαγσγψλ, ηνλ νπνίν αθνινχζεζε θαη ε ειιεληθή Φέηα, αθεηέξνπ ηελ θπξηαξρία ησλ ``ιεπθψλ ηπξηψλ`` Γαλίαο θαη Γεξκαλίαο ζηελ εδψ αγνξά. 3. Κανάλια διανομήρ ηςποκομικών πποϊόνηων - διάπθπωζη οςκπανικού λιανεμποπίος ειδών διαηποθήρ Σα εγρψξηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πξνζθέξνληαη απν ηνπο παξαγσγνχο (ζπλαηηεξηζκνχο, βηνκεραλίεο, κηθξνπαξαγσγνχο) απεπζείαο ζηα θαηαζηήκαηα (παδάξηα, /Μ) θαη θαηά θαλφλα δελ παξεκβαίλνπλ ρνλδξέκπνξνη ή άιινη κεζνιαβεηέο. Δηζαγφκελα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα δηαλέκνληαη απφ απνθιεηζηηθνχο εηζαγσγείο ζπλήζσο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Γαλψλ, Γεξκαλψλ θαη Γάιισλ παξαγσγψλ- ζηα θαηαζηήκαηα (ζνχπεξ κάξθεηο θαη ππεξαγνξέο), επίζεο ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε κεζαδφλησλ. Σν νπθξαληθφ ιηαλεκπφξην εηδψλ δηαηξνθήο δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηηο δνκέο πνπ είλαη γλσζηέο ζηε Γπηηθή Δπξψπε, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ θπξηαξρία ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ, ηνλ κεγάιν αξηζκφ γεηηνληθψλ κηθξνθαηαζηεκάησλ θαη ηελ κηθξή κελ αθφκε, αιιά επηζεηηθή εμάπισζε ησλ ζνχπεξ κάξθεηο θαη ησλ ππεξαγνξψλ. Α) Τπαίζξηεο αγνξέο / παδάξηα (``rinok``): Γεζπφδνπλ ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ πξνηίκεζε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηνχ, πνπ πηζηεχεη φηη εδψ πξνζθέξνληαη πην θξέζθα πξντφληα θαη ζε θαιχηεξεο ηηκέο, ζε ζχγθξηζε κε ηα /Μ. Πνιινί έκπνξνη ζηηο αγνξέο απηέο είλαη κηθξνπαξαγσγνί. Οη πσιήζεηο γίλνληαη είηε ζε πάγθνπο είηε ζε κηθξά ελζσκαησκέλα θαηαζηήκαηα. Σα πξνζθεξφκελα ηξφθηκα ππφθεηληαη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηνχ ηεο αγνξάο. ε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 590 παδάξηα, απφ ηα νπνία ζρεδφλ 100 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Κηέβνπ. Δθηηκάηαη φηη κέζσ απηψλ δηαθηλείηαη ην 40-50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξνθίκσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λσπψλ νπνξσθεπεπηηθψλ θαη πεξίπνπ ην 80-90% ησλ θξεαηηθψλ. Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ιίπε θαη έιαηα θαζψο θαη πνηά (αιθννινχρα θαη κε) κεηαηνπίδνληαη ζηαδηαθά ζηα /Μ. Απαξραησκέλνο θαη ειιηπήο εμνπιηζκφο, αλεπαξθείο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαζψο θαη ρακειφ ζέξβηο νδεγνχλ ζηελ

5 ζπξξίθλσζε ησλ αγνξψλ απηψλ. 5 Β) Τπεξαγνξέο, ζνππεξ κάξθεηο, εθπησηηθά θαηαζηήκαηα: ρεηηθά λένο ζεζκφο ζηελ νπθξαληθή αγνξά, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ, αιιά δηαθξίλνληαη απφ κεγάιν δπλακηζκφ κε ηαρεία εμάπισζε ζηα αζηηθά θέληξα. Σν έηνο 2005 ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Οπθξαλία άλσ απφ 2000 /Μ, 25% πεξηζζφηεξα έλαληη ηνπ 2004, κε κέζε επηθάλεηα ρψξνπ 1000 η.κ.. Η γθάκα ηνπο απνηειείηαη απφ θσδηθνχο πξντφλησλ. Δθηηκάηαη φηη δηαθηλνχλ ην 30-40% ησλ ζπλνιηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο. Απεπζχλνληαη ζηε κεζαία θαη ηελ άλσ ηάμε θαηαλαισηψλ θαη απνηεινχλ ην θχξην θαλάιη δηαλνκήο ησλ εηζαγνκέλσλ θαη ησλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ. Αληαγσληζκφο πθίζηαηαη φρη ηφζνλ κεηαμχ ησλ /Μ αιιά πεξηζζφκεξνλ έλαληη ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ. Γηαθξίλνληαη 5-6 κεγάιεο επηρεηξήζεηο αιπζηδσηψλ θαηαζηεκάησλ (METRO, FURSHET, SILPO, VELYKA KOUSEYNA, MEGA MARKET, BILLA φιεο ζρεδφλ επελδχζεηο επξσπατθψλ νίθσλ). Η ηνπνζέηεζε λέσλ πξντφλησλ ζηα /Μ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαβνιή listing fees (πεξ. 300 $ αλά θσδηθφ θαη θαηάζηεκα), ελνηθίνπ γηα ην ξάθη, παξνρή εθπηψζεσλ θαη εηδηθψλ πξνζθνξψλ, ελψ θαηά θαλφλα ηα /Μ δέρνληαη λέα εκπνξεχκαηα κφλνλ επί παξαθαηαζήθε. Λεηηνπξγνχλ ζπλήζσο επί 24ψξνπ βάζεσο, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Γ) Μπαθάιηθα (``produkti ``, ``gastronom``): Άπεηξα γεηηνληθά κηθξνθαηαζηήκαηα, πνπ σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ κεηαβηβζζεί ζηνπο πξψελ ππαιιήινπο. ηνρεχνπλ λα θαιχπηνπλ ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ πεξηνίθσλ. Πεξηνξηζκέλε γθάκα πξντφλησλ, πςειέο ηηκέο, ρακειή πνηφηεηα, απαξραησκέλνο εμνπιηζκφο θαη αλεπαξθήο δηαρείξηζε νδεγνχλ ζηνλ εθηνπηζκφ ηνπο απφ ηα /Μ. Γ) Πεξίπηεξα ηξνθίκσλ: Παιαηφηεξα ήζαλ εμεηδηθεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα είδε (νπνξσθεπεπηηθά, θξεαηηθά, γαιαθηνθνκηθά, θ.ιπ.). ηαδηαθά αθαλίδνληαη ή κεηαηξέπνληαη ζε πεξίπηεξα πψιεζεο ηζηγάξσλ, πεξηνδηθψλ θαη εηνίκσλ θαγεηψλ (snacks). 4. ΠΡΟΣΑΔΙ: Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δπλακηθά αλαπηπζζζφκελεο νπθξαληθήο αγνξάο, θαη ην γεγνλφο φηη ε θέηα απνηειεί λέν πξντφλ θαη κάιηζηα ``αθξηβφ``γηα ηνλ νπθξαλφ θαηαλαισηή, ζεσξνχκε φηη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θαιψλ πξννπηηθψλ απαηηνχληαη εχζηνρεο ελέξγεηεο πξνβνιήο, δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ κάιηζηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ παξαδνζηαθψλ καο εμαγσγίκσλ ηξνθίκσλ (ειαηφιαδν & ειηέο, ηρζπεξά, θνλζεξβνπνηεκέλα θαη λσπά θξνχησλ θ.ά.), ζηα πιαίζηα κηαο κεζνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο δηείζδπζεο ζηελ Οπθξαλία.. Μεηαμχ άιισλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πάγηα ζπκκεηνρή ζε εδψ θιαδηθέο εθζέζεηο, ε δηάζεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη πξφθιεζε δεκνζηεπκάησλ (advertorials) ζε ΜΜΔ, ε δηνξγάλσζε ``ειιεληθψλ εβδνκάδσλ`` θαη φιεο γεληθά νη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπκε ζε άιιεο αγνξέο-ζηφρνπο καο.

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΤΡΙΩΝ ΣΗΝ ΟΤΚΡΑΝΙΑ Η εηζαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πνηθίισλ ζςνοδεςηικών εγγπάθων και πιζηοποιηηικών, μεηαθπαζμένων ζηην οςκπανική (θαζφζνλ δελ αλαγλσξίδνληαη ηα δηεζλή θαη θνηλνηηθά έγγξαθα), ηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ θαη ηελ θαηαβνιή ειζαγωγικού δαζμού και Φ.Π.Α. σο θαησηέξσ: Πποϊόν Γαζμ. Κλάζη Διζαγωγικόρ Γαζμόρ Παπαηηπήζειρ ΦΕΣΑ ,8 Επξψ/kg θιεξά ηπξηά ,8 Επξψ/kg Καζζέξη, Kεθαινγξ/ξα ,8 Επξψ/kg Ηκίζθιεξα ηπξηά ,8 Επξψ/kg ``ΛΕΤΚΟ ΣΤΡΙ`` ,8 Επξψ/kg Ελαιιαθηηθά ηπξηά , % 5% Ελαιιαθηηθά γηανχξηηα % Ο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 20% Απαιηούμενα έγγπαθα γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία είλαη: Απφ εμαγσγέα Ειιάδνο 1. Σηκνιφγην εμαγσγήο ζηελ αγγιηθή θαη νπθξαληθή 2. Κηεληαηξηθφ Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ (πθίζηαηαη ηξίγισζζν πξφηππν ζηηο ειιεληθέο θηεληαηξηθέο αξρέο) 3. Φνξησηηθή 4. Δηαζάθεζε ηεισλείνπ εμαγσγήο 5. Πιστοποίηση Ποιότητας Παραγωγού* Απφ εηζαγσγέα Οπθξαλίαο: 1. Αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ αγνξνπσιεζίαο 2. ``Πιστοποιητικό Αντιστοιχίας`` * απφ αξκφδηα νπθξαληθή αξρή, εθφζνλ δελ πθίζηαηα ην αλσηέξσ ππφ ζεκ ``Πηζηνπνηεηηθφ Κηεληαηξηθνχ ή Τγεηνλνκηθνχ Ειέγρνπ`` απφ αξκφδηα νπθξαληθή αξρή Ο εηζαγσγέαο πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο (εγγεγξακκέλνο) ζε νπθξαληθφ ηεισλείν. * ``Certification`` απφ ην ``Οπθξαληθφ Κέληξν Σππνπνίεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο UKRCC. Ο ελ πξνθεηκέλσ έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζρεηηθφ θιηκάθην ηνπ Κέληξνπ ζηελ κνλάδα παξαγσγήο ζηελ Ειιάδα, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο, θαη ρνξεγείηαη ζηνλ πεαξαγσγνφ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, πνπ ηζρχεη έσο 2 έηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξνλνβφξα θαη πιένλ δαπαλεξή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ελφο εθάζηνπ θνξηίνπ πνπ θζάλεη ζηελ Οπθξαλία. Γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ νπθξαληθή αγνξά απαηηείηαη ζήμανζη ηων πποϊόνηων ζηην οςκπανική γλώζζα (εθηππσκέλε ζηε ζπζθεπαζία ή κε απηνθφιιεηε εηηθέηηα), κε ηηο θαησηέξσ ελδείμεηο: - Ολνκαζία πξντφληνο - Ολνκαζηηθφ βάξνο - Καηάινγνο ζπζηαηηθψλ, ηπρφλ άιισλ εκπεξηερνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πξνζζεηηθψλ νπζηψλ - Σπρφλ ζξεπηηθέο αμίεο - Ηκεξνκελία ιήμεσο ή εκεξνκελία παξαγσγήο κε έλδεημε δηάξθεηαο δσήο - πλζήθεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο - Όλνκα, ρψξα θαη δ/λζε παξαγσγνχ ή ηππνπνηεηνχ ή εμαγσγέα. ηνηρεία ηνπ εηζαγσγέα. - Σπρφλ ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ρξήζεσο. - Σπρφλ χπαξμε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ νπζηψλ - Σπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ (κσξά, αζιεηέο, έγθπνη). ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: - Ωο γιψζζα επηθνηλσλίαο-δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνηηκάηαη ε πωζική, ζε πνιχ δε ρακειφ βαζκφ ε αγγιηθή. - Καηά ηελ ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ δίδεηαη έκθαζε ζηελ πποζωπική επαθή. - πληζηάηαη αζθάλιζη ηων εξαγωγικών πιζηώζεων ζηνλ ΟΑΕΠ (Αζήλα, ηει ) - Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξαγκαηηθήο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο, ζπληζηάηαη λα δεηνχληαη, ελαιιαθηηθά,: 1. Certificate of State Registration (Свідоцтво про Державну Реєстрацію) 2. Form Νν. 4-OПП from the Tax Inspection (about registration at the Tax Inspection) (Форма 4-ОПП з Налогової Інспекції) 3. Registration Certificate of VAT Payer (or Certificate of payment of single tax or Certificate of right of payment of single tax by a small-scale enterprise) (Свідоцтво про Реєстрацію Платника ПДВ (або Свідоцтво про сплату єдиного податку або Свідоцтво про право сплати єдиного податку малим ідприємством) 4. Certificate from the Statistics Bureau; (Довідка з Управління статистики (код ЄДРПО) 5. Credit report from the Bank. (Довідка з банку щодо банківських реквізитів.) - Είλαη δπλαηφλ λα εθδειψλεηαη απφ νπθξαληθή επηρείξεζε δσεξφ κελ, πιαζκαηηθφ δε, ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο. Πξαγκαηηθφο ζθνπφο είλαη ζπρλά ε θηήζε πξφζθιεζεο θάπνηνπ ``κάλαηδεξ`` ζηελ Ειιάδα (δήζελ γηα δηαπξαγκαηεχζεηο) θαη -βάζεη απηήο- ε απφθηεζε βίδαο γηα άιινπο ζθνπνχο. πληζηάηαη κεγάιε πξνζνρή ζε ``εχθνιεο`` παξαγγειίεο θαη ζπλεξγαζίεο. 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΠΡΟΦΟΡΑ ΦΔΣΑ ΚΑΙ ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` Δ /Μ ΚΙΔΒΟΤ Tηκέο ζε Γθξίβλεο (UAH). πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 20%. Ιζνηηκία: πεξ. 7,65 γθξίβλεο/επξψ 7 Kαη/μα ΜΔΣRO cash & carry FURSHET Αιπζίδα /Μ SILPO, Αιπζίδα /Μ Παπαγωγόρ/Γιανομέ αρ ARLA Jahn Jensen Group CHAMPIGNON HOFMEISTER DODONI SONATA-TORG, Kyiv Δπωνςμία Πποϊόνηορ ςζκ/ζία, καθ. βάπορ Σιμή APETINA FETA... APETINA NEW... FITAKI... FITAKI AKTIV... FITAKI IN OIL WITH HERBS... FETA DODONI KATSIKISIO DODONI KASERI DODONI GRAVIERA DODONI KEFALΟGRAVIERA DODONI κε άικε, ηάπεξ 200g βάδν 300g cryovack 200g, cryovack 500g, ηάπεξ, κε άικε, 400g cryovack 200g cryovack 400g, UAH/kg cryocavk 400g, UAH/kg cryovack 400g, UAH/kg DODONI FETA DODONI cryovack 200g, ηάπεξ, κε άικε, 400g ARLA APETINA FETA... Jahn Jensen Group APETINA NEW... LACTALIS - PRESIDENT δηαλνκέαο LACTALIS Ukraine DODONI SONATA-TORG, Kyiv APETINA... κύβοι,βότανα, άλμη... σε άλμη... SALAKIS FETA SALAKIS FETA κύβοι,βότανα SALAKIS FETA LIGHT... FETA DODONI KATSIKISIO DODONI... KASERI DODONI. GRAVIERA DODONI cryovack 150g βάδν 300g πιαζηηθφ 300g βάδν 300g tetrapack 150g cryovack 200g, ηάπεξ, κε άικε, 400g cryovack 200g cryovack 400g, UAH/kg* cryocavk 400g, UAH/kg* ηηκέο ``μεπνπιήκαηνο`` 11,75 22,26 11,75 17,10 16,91 19,19 17,27 25,06 21,18 51,93 44,97 23,30 133,82 149,75 143,38 21,18 57,08 14,93 35,32 11,48 27,37 14,93 28,37 25,28 34,29 42,10 63,37 27,04 57,22 25,99 76,99 * 77,99* HOCHLAND FETAXA ηάπεξ, κε άικε, 400g 25,21 LACTALIS - SALAKIS BREBIS 31,04 PRESIDENT SALAKIS FETA κύβοι,βότανα βάδν 300g 42,10 CHAMPIGNON HOFMEISTER ARLA Jahn Jensen Group EDEKA Germany SALAKIS FETA LIGHT... FITAKI... FITAKI AKTIV... APETINA FETA... APETINA NEW... AKADIA Κχβνη, βφηαλα, δηάθνξεο γεχζεηο GUT & GÜNSTIG FETA (ελληνική) tetrapack 150g 53,74 30,69 25,06 15,99 35,99 12,54 26,99 βάδν 300g 24,44 tetrapack 250g 30,50

8 8 CHAMPIGNON HOFMEISTER, ΓΔΡΜΑΝΙΑ. Brandnames: FETAKI (old), FITAKI (new). ARLA Jahn Jensen Group, Danmark. Brandnames: APETINA FETA (old), APETINA NEW, APETINA HOCHLAND, Germany. Brandnames: FETAKSA, Γηαλνκέαο Hochland Russia LACTALIS Βrandname PRESIDENT-SALAKIS, Γηαλνκέαο LACTALIS Ukraine,

9 9 ΟΤΚΡΑΝΙΑ: Διζαγωγείρ-διανομείρ γαλακηοκομικών πποϊόνηων AGROIMPEX 6, M. Vovchka, Kiev Σel. (+38044) Fax: ARDIS Trade House 4-A Akademika Krymskogo, Kiev Σel. (+38044) , Fax: LAKTALIS-UKRAINA 2, Vinogradnaya, Nikolaev Σel. ( ) , Fax: LEKO-TRADE 266, Ivana Boguna, Vinnitsa Σel. ( ) Fax: LUNI LTD Of.34, 14, Marka Vovchka, Uzhgorod Σel. ( ) , Fax: ORION of. 56, 32, Novoselskaya, Odessa Σel. ( ) Fax: USPOT LTD 14, Polyarnaya, Kiev Σel./Fax (+38044) JAHN GENERAL PRODUCTS UKRAINA 66, Vozduchoflotskiy, Kiev Σel. (+38044) , Fax: SONATA-TORG (Dodoni importer) 3, Krichtaleva, Kiev Σel. ( ) , Fax:

10 10 OΤΚΡΑΝΙΑ: Μεγάλοι Διζαγωγείρ-Γιανομείρ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ASCOP-UKRAINE off.610, 11 Raskovoy Mariny, Kiev (+38044) , Fax: BESTCOM 265-B, Golovna str., Chernivtsi, ( ) Fax: BK-FOOD Ukraine (canned&frozen fish, fruits/vegetables, mushrooms) 1/36, Bastionnaya str., Kiev (+38044) Fax: CHUMATSKIY SHLYAKH, Ltd 3, M. Mishina, Kiev (+38044) , Fax: DOMINANTA office 12, 39, Degtyarivska, Kiev ( ) , Fax: DON-EST PLUS Lesnoy blind alley1-v, Lugansk ( ) , , Fax: ( ) , , JAHN GENERAL PRODUCTS UKRAINE, Ltd 66, Povitroflotskiy Ave, Kiev ( ) Fax: , KIT Trading company 147 Lenina Ave, Zaporozhye, (+38062) , Fax: KRECHET 15, Generala Naumova str., Kiev (+38044) Fax: LAN UKRAINA 5, Dovnar-Zapolskogo, Kiev ( ) , Fax: LIKO, Trading House 1, Narodnogo Opolchenia, Kiev ( ) , , Fax: , , , LINDE Holding 30, Predslavinska, Kiev (+38044) , , Fax: MASPEX - UKRAINA 6/1, Pravdy, Khmelnitskiy, ( ) Fax: MERCADO 27, Gorkogo, Kiev ( ) Fax: NATURAL PRODUCTS (dry fruits, nuts) corp.2, 40 Academika Glushkova, Kiev 187 ( ) Fax: OPTITRADE 2/8, Mayakovskogo, Chernivtsy ( ) Fax: STARA FORTETSIA Trading, Ltd 4-A, Berezniakivska, Kiev ( ) , , Fax UNITED FDS LTD 14 Poliarna, Kiev (+38044) , Fax: VERONA LLC 1, Uritskogo str., Kiev ( ) , Fax: VSESVIT, Group of Companies 63, Tolstogo, Kiev ( ) Fax: WORLD TRADE, Ltd office 310, 48/50, Volynska, Kiev (+38044) Fax:

11 11 ΟΤΚΡΑΝΙΑ: ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ, 2008 WORLD FOOD UKRAINE 2008 FOOD & DRINKS 2008 INGREDIENTS UKRAINE 2008 WORLD RETAIL & SUPERMARKET October 2008, KIEV FOOD EXPO UKRAINE 2008 PACK EXPO 2008 COFFEE, TEA & SWEETS SALON 2008 ALCOHOL DRINKS 2008 MEAT SALON February 2008, Kiev Expo Plaza RESTAURANT EXPO UKRAINE 2007 FOOD INDUSTRY 2007 MEAT SALON November 2007, Kiev Expo Plaza Γιοπγανωηήρ: PREMIER EXPO Tel: ( ) , fax: Γιοπγανωηήρ: JSC KIEV INTERNATIONAL CONTRACT FAIR (KICF) P.O.BOX B-13, Kiev 01001, Ukraine Tel: (044) , ΚΛΑΓΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ PRODUKTI DRINKS plus bars restaurants Publishing House FOODSTAFF Mrs. Tatyana Kovalenko 8, O. Teligi Str., off. 57 UA Kyiv Tel./Fax: ( ) Publishing House N Iryna Diachenkova 58, Saksaganskogo Str. Off. 5 UA Kyiv Tel. ( ) , Fax: