Η αγοπά ΦΔΣΑ και ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` ζηην Οςκπανία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αγοπά ΦΔΣΑ και ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` ζηην Οςκπανία"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣO ΚΙEBO ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ πληάθηεο: Πεξηθιήο Αιεμαλδξάθεο ΠΔ & ΣΔ, Γ ύνοψη Η αγοπά ΦΔΣΑ και ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` ζηην Οςκπανία H θέηα απνηειεί λέν, ζρεηηθά άγλσζην ζηνλ κέζν νπθξαλφ θαηαλαισηή πξντφλ πνιπηειείαο. Οη ζπζηεκαηηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Οπθξαλία μεθίλεζαλ πξν ηξηεηίαο θαη ην έηνο 2007 αλήιζαλ ζε 15 ηφλλνπο, αμίαο δνι. - πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 7% ησλ νπθξαληθψλ εηζαγσγψλ νκνεηδψλ ηπξηψλ (θέηαο θαη ``ιεπθψλ ηπξηψλ`` Γαλίαο. Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο). Σν ρακειφ εηζφδεκα ηνπ κέζνπ νπθξαλνχ θαηαλαισηνχ, νη δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, ε αηζζεηά πςειφηεξε ηηκή ηεο ειιεληθήο θέηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνηηκφκελα εγρψξηα (ζθιεξά) ηπξηά θαη ηηο εηζαγφκελεο απνκηκήζεηο ηεο, θαζψο θαη ηα πεξηνξηζκέλα αθφκε θαλάιηα δηαθίλεζεο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηελ Οπθξαλία ηπξηψλ, δελ επλννχλ ηδηαίηεξα ηε καδηθή δηείζδπζε ηεο θέηαο ζηελ εδψ αγνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη νπθξαληθέο εηζαγσγέο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απμάλνληαη κε εληππσζηαθνχο ξπζκνχο (30-50% εηεζίσο) θαζφζνλ κεηψλνληαη νη εηζαγσγηθνί δαζκνί θαη δηεπξχλεηαη ε νκάδα θαηαλαισηψλ κε ζπγθξηηηθά πςειφ εηζφδεκα, φπσο επίζεο απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ /Μ θαη ησλ μέλσλ εζηηαηνξίσλ, πιείζηα ησλ νπνίσλ πξνζθέξνπλ ``ειιεληθή ζαιάηα``. Δμάιινπ ν νπθξαλφο θαηαλαισηήο ζπλδέεη ηε θέηα απηνκάησο κε ηελ Διιάδα, ε νπνία έρεη ζεηηθφηαηε απήρεζε φρη κφλνλ σο ρψξα ηνπξηζκνχ. Θεσξνχκε φηη ε πεξαηηέξσ πνξεία ηεο θέηαο ζηελ ξαγδαία αλαπηπζζφκελε νπθξαληθή αγνξά εμαξηάηαη απφ ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζηνλ εδψ θαηαλαισηή (θαζψο είλαη ζρεηηθά άγλσζην αθφκε πξντφλ) θαη ηελ πξνψζεζή ηεο ζηα ζεκεία πσιήζεσλ (θαζψο δέρεηαη ήδε έληνλν αληαγσληζκφ απφ ηηο απνκηκήζεηο ηεο). 1. Οικονομικό πεπιβάλλον Η Οπθξαλία απνηειεί κεηά ηε Ρσζία ηε κεγαιχηεξε θαηαλαισηηθή αγνξά ηεο Αλ. Δπξψπεο, κε ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο δεζκνχο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Κ.Α.Κ. Έρεη έθηαζε η.ρικ. θαη πιεζπζκφ 46,6 εθαη. θαηνίθνπο. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθε, ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο, ην 2006 ζε 106,1 θαη ην 2007 ζε πεξ. 113 δηζ. δνιιάξηα (2.485 δνι. θαηά θεθαιήλ). Σν έηνο 2006 ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψζεθε ζην +7,3%, φπσο επίζεο θαη ην 2007, ελψ ζην α ηξίκελν ηνπ 2008 αλήιζε ζε +5,8% έλαληη ηνπ α ηξηκήλνπ Κχξηνη κνρινί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ε εζσηεξηθή δήηεζε θαη νη εμαγσγέο. Δζληθφ λφκηζκα είλαη ε Γθξίβλα (UAH, ππνδηαηξνχκελε ζε 100 θαπίθηα), ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δνιιάξην (ζεκεξηλή ηζνηηκία 4,85 UAH/$). Έλαληη ηνπ Δπξψ ε Γθξίβλα έρεη ππνζηεί αηζζεηή δηνιίζζεζε (Γεθ. 2006: 6,34 UAH/E, Μάηνο ,65 UAH/E). Ο πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ην 2006 ζε 11,6%, ην 2007 ζε 16,6.%, ελψ ηνλ Απξίιην 2008 απμήζεθε θαηά 30% έλαληη ηνπ Απξηιίνπ 2007, ζηα δε είδε δηαηξνθήο θαηά +40% πεξίπνπ. Ο κέζνο κεληαίνο κηζζφο θπκάλζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2007 ζηηο 1485 γθξίβλεο (294 δνι.), απμεκέλνο θαηά 42% έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ Η αληίζηνηρε αχμεζε θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε ήηαλ 29% ην 2006 θαη 36% ην Σν 2007 ην εηζφδεκα απμήζεθε νλνκαζηηθά θαηά 35% - ην πξαγκαηηθά φκσο δηαζέζηκν εηζφδεκα θαηά 15,5%.

2 2 To έηνο 2007 νη νπθξαληθέο εηζαγσγέο εηδψλ δηαηξνθήο θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 30% έλαληη ηνπ πξνεγνπκέλνπο έηνπο, θζάλνληαο ηα 4,1 δηζ. Γνιιάξηα. Η ζεακαηηθή απηή άλνδνο νθείιεηαη αθελφο ζηελ κείσζε ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο θαη αθεηέξνπ ζηα απμαλφκελν εηζφδεκα θαη δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα -ζε ζχγθξηζε κε ηα εγρσξίσο παξαγφκελα- αλψηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα εηζαγσγήο. Μνινλφηη ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη ζπγθξηηηθά ρακειφ, δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή δπλακηθή απμήζεσο ησλ δαπαλψλ ζηα είδε δηαηξνθήο. Οη εηζαγσγέο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ αλαπηχζζνληαη θαηά πεξίπνπ 50% εηεζίσο θαη ε δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα είδε δηαηξνθήο απνξξνθνχλ ην 40% ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο. 2. Οι οςκπανικέρ ειζαγωγέρ ΦΔΣΑ και ``λεςκών ηςπιών``. Η εηζαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή δαζκψλ θαη θφξσλ εηζαγσγήο, ελψ απαηηείηαη ζεηξά ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη ειέγρσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ ζηελ νπθξαληθή γιψζζα (βι. Παξάξηεκα 1). Μεηαμχ Διιάδνο θαη Οπθξαλίαο θαη ηε κεξίκλε ηνπ Γξαθείνπ καο έρεη ζεζπηζζεί ηξίγισζζν ``Κτηνιατρικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό`` γηα ηελ εμαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Διιάδα ζηελ Οπθξαλία. Η Οπθξαλία, ζεκαληηθφο θάπνηε πξνκεζεπηήο ηεο Ρσζίαο κε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, απνηειεί ζήκεξα δπλακηθά αλεξρφκελν εηζαγσγέα. Σν έηνο 2005 εηζήρζεζαλ θαη ην ηφλλνη ηπξηψλ, κε θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηε Ρσζία (3.721 ηφλ. ην 2005 θαη ηφλ. ην 2006), Πνισλία (809 η. / 521 η.), Γαλία (250 η. / 283 η.), Γεξκαλία (190 η. / 249 η.) θ.ά. Η εληππσζηαθή απηή πνξεία ησλ εηζαγσγψλ ηπξηψλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί θαη ζηα επφκελα έηε. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηεο εδψ αγνξάο, ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηζαγσγψλ δελ θαηαγξάθεηαη ζηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γεγνλφο πνπ δελ επλνεί νχηε ηνλ πγηή ζπλαγσληζκφ νχηε ηελ νκαιή δηείζδπζε θαη εμέιημε λέσλ πξντφλησλ ζηελ νπθξαληθή αγνξά. Οι ελληνικέρ εξαγωγέρ ηςπιών ζηην Οςκπανία μεθίλεζαλ πξν νιίγσλ κφιηο εηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ρακειά αθφκε επίπεδα, δηαγξάθνπλ φκσο αλνδηθή πνξεία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, δηακνξθψζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία σο εμήο: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΙΩΝ ΣΗΝ ΟΤΚΡΑΝΙΑ Γ.Κ. Πποϊόν κιλά ΔΤΡΩ κιλά ΔΤΡΩ κιλά ΔΤΡΩ Φεηα Κεθ/ξα, Καζέξη εκίζθιεξα ΤΝΟΛΟΝ Πεγή: Εζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Ειιάδνο Η ΦΔΣΑ απνηειεί ην θχξην εμαγφκελν ζηελ Οπθξαλία ειιεληθφ ηπξί, φπνπ -φπσο θαη ζηηο άιιεο εμαγσγηθέο καο αγνξέο- αληηκεησπίδεη ηνλ νμχ αληαγσληζκφ ησλ απνκηκήζεψλ ηεο, δει. ησλ ``ιεπθψλ ηπξηψλ`` Γαλίαο θαη Γεξκαλίαο. Σα πξντφληα απηά έρνπλ κεγαιχηεξε εμάπισζε ζην νπθξαληθφ ιηαλεκπφξην, αθ ελφο ιφγσ ησλ αηζζεηά ρακεινηέξσλ ηηκψλ (βι. Παξάξηεκα

3 3 2), αθ εηέξνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο δχλακεο θαη ``επθηλεζίαο`` ησλ εηζαγσγέσλ ηνπο ζην πεξηνξηζκέλεο δηαθάλεηαο εδψ εκπφξην. Δμ άιινπ, γηα ηνλ κέζν νπθξαλφ θαηαλαισηή ε θέηα απνηειεί λέν θαη άγλσζην πξντφλ πνιπηειείαο, γηα ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηελ δηαθνξά ζηελ γεχζε θαη ηελ πνηφηεηα. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο απνηειεί, ζπλεπψο, ε ηηκή. Η ζεακαηηθή άλνδνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ην έηνο 2006 νθείιεηαη ζηελ έλαξμε ησλ ζπζηεκαηηθψλ πσιήζεσλ ηεο ΓΩΓΩΝΗ ζηελ Οπθξαλία θαη ζηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, απφ ηνλ εδψ εηζαγσγέα, ζε φια ζρεδφλ ην /Μ ηεο επηθξάηεηαο, φπνπ έρεη πιένλ εδξαησζεί κε ζπζθεπαζίεο ησλ 200 θαη 400 γξακκαξίσλ, θαζψο θαη ησλ 2 θηιψλ. Απφ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Γξαθείνπ καο ζηελ αγνξά ηνπ Κηέβνπ ζπγθξαηνχκε ηα αθφινπζα: - Σφζνλ ε Φέηα φζνλ θαη νη απνκηκήζεηο ηεο πξνζθέξνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα ζνχπεξ κάξθεηο, δελ πσινχληαη δει. ζε άιινπο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ ή ζηα παδάξηα. - ηα /Μ ηεο πφιεσο επηθξαηνχλ 6 παξαγσγνί ιεπθψλ ηπξηψλ θαη Φέηαο: α) ARLA Γαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``APETINA FETA``, ηείλνπζαο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ επσλπκία ``APETINA ΝΕW ``. Καηέρεη ην κεξίδην ηνπ ιένληνο. β) KÄSEREI CHAMPIGNON HOFMEISTER Γεξκαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``FETAKI``, ηείλνπζαο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ επσλπκία ``FITAKI`` γ) HOCHLAND Γεξκαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``FETA``, ηείλνπζαο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ επσλπκία ``FETAXA`` δ) EDEKA Γεξκαλίαο κε εκπνξηθή επσλπκία ``AKADIA`` και `` GUT & GUNSTIG`` θέηα Διιάδνο ε) SALAKIS, κε ιεπθφ ηπξί Κνξζηθήο ζη) ΓΩΓΩΝΗ Διιάδνο. - Η ρξήζε ηεο νλνκαζίαο ``ΦΔΣΑ`` ζηα ιεπθά ηπξηά Γαλίαο θαη Γεξκαλίαο θαίλεηαη λα ππνρσξεί, ελψ πξντφληα ζην ξάθη κε ηελ έλδεημε απηή αθνξνχλ κάιινλ απνζέκαηα. - Γελ έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο γηα ηα αλσηέξσ πξντφληα, κε εμαίξεζε ηα πξντφληα ΑΡΔΣΙΝΑ, πνπ ηηο εκέξεο απηέο δηαθεκίδνληαη κε ηειενπηηθά ζπφηο. - Σα κεξίδηα πσιήζεσλ ελφο εθάζηνπ είδνπο δελ είλαη αθξηβψο γλσζηά, αιιά πξνθαλψο είλαη αλάινγα ησλ κεξηδίσλ επί ησλ εηζαγσγψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Οπθξαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: ΟΤΚΡΑΝΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ ΦΔΣΑ ΚΑΙ ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ``` ΓΚ & μεπίδια 2007 ΦΔΣΑ & ΛΔΤΚΑ Κιλά 1000 $ Κιλά 1000$ Κιλά 1000 $ ΣΤΡΙΑ ποζόηηηα αξία ΤΝΟΛΟΝ % 100.0% ΕΤΡΩΠΗ % 100.0% ΕΛΛΑΔΑ % 15.4% ΔΑΝΙΑ % 50.9% ΠΟΛΩΝΙΑ % 0.0% ΓΕΡΜΑΝΙΑ % 33.7% ΓΑΛΛΙΑ % 0.0% ΟΛΛΑΝΔΙΑ % 0.1% ΠΗΓΗ: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπθξαλίαο ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Η ΦΕΣΑ έρεη ηε λέα Δ.Κ ηελ Οπθξαλία εμαθνινπζεί λα θαηαγξάθεηαη ζηηο Δ.Κ , - 33 καδί κε ηα ``ιεπθά ηπξηά``

4 4 Δξέλιξη οςκπανικών ειζαγωγών λεςκών ηςπιών και Φέηαρ (σώπερ πποέλεςζηρ και ποζόηηηερ ζε kg) Λνηπέο, Λνηπέο, 1034 ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Λνηπέο, ΔΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 2321 ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ, Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αληηθαηνπηξίδνπλ αθελφο ηνλ δπλακηζκφ ησλ νπθξαληθψλ εηζαγσγψλ, ηνλ νπνίν αθνινχζεζε θαη ε ειιεληθή Φέηα, αθεηέξνπ ηελ θπξηαξρία ησλ ``ιεπθψλ ηπξηψλ`` Γαλίαο θαη Γεξκαλίαο ζηελ εδψ αγνξά. 3. Κανάλια διανομήρ ηςποκομικών πποϊόνηων - διάπθπωζη οςκπανικού λιανεμποπίος ειδών διαηποθήρ Σα εγρψξηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πξνζθέξνληαη απν ηνπο παξαγσγνχο (ζπλαηηεξηζκνχο, βηνκεραλίεο, κηθξνπαξαγσγνχο) απεπζείαο ζηα θαηαζηήκαηα (παδάξηα, /Μ) θαη θαηά θαλφλα δελ παξεκβαίλνπλ ρνλδξέκπνξνη ή άιινη κεζνιαβεηέο. Δηζαγφκελα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα δηαλέκνληαη απφ απνθιεηζηηθνχο εηζαγσγείο ζπλήζσο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Γαλψλ, Γεξκαλψλ θαη Γάιισλ παξαγσγψλ- ζηα θαηαζηήκαηα (ζνχπεξ κάξθεηο θαη ππεξαγνξέο), επίζεο ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε κεζαδφλησλ. Σν νπθξαληθφ ιηαλεκπφξην εηδψλ δηαηξνθήο δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηηο δνκέο πνπ είλαη γλσζηέο ζηε Γπηηθή Δπξψπε, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ θπξηαξρία ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ, ηνλ κεγάιν αξηζκφ γεηηνληθψλ κηθξνθαηαζηεκάησλ θαη ηελ κηθξή κελ αθφκε, αιιά επηζεηηθή εμάπισζε ησλ ζνχπεξ κάξθεηο θαη ησλ ππεξαγνξψλ. Α) Τπαίζξηεο αγνξέο / παδάξηα (``rinok``): Γεζπφδνπλ ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ πξνηίκεζε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηνχ, πνπ πηζηεχεη φηη εδψ πξνζθέξνληαη πην θξέζθα πξντφληα θαη ζε θαιχηεξεο ηηκέο, ζε ζχγθξηζε κε ηα /Μ. Πνιινί έκπνξνη ζηηο αγνξέο απηέο είλαη κηθξνπαξαγσγνί. Οη πσιήζεηο γίλνληαη είηε ζε πάγθνπο είηε ζε κηθξά ελζσκαησκέλα θαηαζηήκαηα. Σα πξνζθεξφκελα ηξφθηκα ππφθεηληαη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηνχ ηεο αγνξάο. ε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 590 παδάξηα, απφ ηα νπνία ζρεδφλ 100 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Κηέβνπ. Δθηηκάηαη φηη κέζσ απηψλ δηαθηλείηαη ην 40-50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξνθίκσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λσπψλ νπνξσθεπεπηηθψλ θαη πεξίπνπ ην 80-90% ησλ θξεαηηθψλ. Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ιίπε θαη έιαηα θαζψο θαη πνηά (αιθννινχρα θαη κε) κεηαηνπίδνληαη ζηαδηαθά ζηα /Μ. Απαξραησκέλνο θαη ειιηπήο εμνπιηζκφο, αλεπαξθείο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαζψο θαη ρακειφ ζέξβηο νδεγνχλ ζηελ

5 ζπξξίθλσζε ησλ αγνξψλ απηψλ. 5 Β) Τπεξαγνξέο, ζνππεξ κάξθεηο, εθπησηηθά θαηαζηήκαηα: ρεηηθά λένο ζεζκφο ζηελ νπθξαληθή αγνξά, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ, αιιά δηαθξίλνληαη απφ κεγάιν δπλακηζκφ κε ηαρεία εμάπισζε ζηα αζηηθά θέληξα. Σν έηνο 2005 ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Οπθξαλία άλσ απφ 2000 /Μ, 25% πεξηζζφηεξα έλαληη ηνπ 2004, κε κέζε επηθάλεηα ρψξνπ 1000 η.κ.. Η γθάκα ηνπο απνηειείηαη απφ θσδηθνχο πξντφλησλ. Δθηηκάηαη φηη δηαθηλνχλ ην 30-40% ησλ ζπλνιηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο. Απεπζχλνληαη ζηε κεζαία θαη ηελ άλσ ηάμε θαηαλαισηψλ θαη απνηεινχλ ην θχξην θαλάιη δηαλνκήο ησλ εηζαγνκέλσλ θαη ησλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ. Αληαγσληζκφο πθίζηαηαη φρη ηφζνλ κεηαμχ ησλ /Μ αιιά πεξηζζφκεξνλ έλαληη ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ. Γηαθξίλνληαη 5-6 κεγάιεο επηρεηξήζεηο αιπζηδσηψλ θαηαζηεκάησλ (METRO, FURSHET, SILPO, VELYKA KOUSEYNA, MEGA MARKET, BILLA φιεο ζρεδφλ επελδχζεηο επξσπατθψλ νίθσλ). Η ηνπνζέηεζε λέσλ πξντφλησλ ζηα /Μ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαβνιή listing fees (πεξ. 300 $ αλά θσδηθφ θαη θαηάζηεκα), ελνηθίνπ γηα ην ξάθη, παξνρή εθπηψζεσλ θαη εηδηθψλ πξνζθνξψλ, ελψ θαηά θαλφλα ηα /Μ δέρνληαη λέα εκπνξεχκαηα κφλνλ επί παξαθαηαζήθε. Λεηηνπξγνχλ ζπλήζσο επί 24ψξνπ βάζεσο, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Γ) Μπαθάιηθα (``produkti ``, ``gastronom``): Άπεηξα γεηηνληθά κηθξνθαηαζηήκαηα, πνπ σο επί ην πιείζηνλ έρνπλ κεηαβηβζζεί ζηνπο πξψελ ππαιιήινπο. ηνρεχνπλ λα θαιχπηνπλ ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ πεξηνίθσλ. Πεξηνξηζκέλε γθάκα πξντφλησλ, πςειέο ηηκέο, ρακειή πνηφηεηα, απαξραησκέλνο εμνπιηζκφο θαη αλεπαξθήο δηαρείξηζε νδεγνχλ ζηνλ εθηνπηζκφ ηνπο απφ ηα /Μ. Γ) Πεξίπηεξα ηξνθίκσλ: Παιαηφηεξα ήζαλ εμεηδηθεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα είδε (νπνξσθεπεπηηθά, θξεαηηθά, γαιαθηνθνκηθά, θ.ιπ.). ηαδηαθά αθαλίδνληαη ή κεηαηξέπνληαη ζε πεξίπηεξα πψιεζεο ηζηγάξσλ, πεξηνδηθψλ θαη εηνίκσλ θαγεηψλ (snacks). 4. ΠΡΟΣΑΔΙ: Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δπλακηθά αλαπηπζζζφκελεο νπθξαληθήο αγνξάο, θαη ην γεγνλφο φηη ε θέηα απνηειεί λέν πξντφλ θαη κάιηζηα ``αθξηβφ``γηα ηνλ νπθξαλφ θαηαλαισηή, ζεσξνχκε φηη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θαιψλ πξννπηηθψλ απαηηνχληαη εχζηνρεο ελέξγεηεο πξνβνιήο, δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ κάιηζηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ παξαδνζηαθψλ καο εμαγσγίκσλ ηξνθίκσλ (ειαηφιαδν & ειηέο, ηρζπεξά, θνλζεξβνπνηεκέλα θαη λσπά θξνχησλ θ.ά.), ζηα πιαίζηα κηαο κεζνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο δηείζδπζεο ζηελ Οπθξαλία.. Μεηαμχ άιισλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πάγηα ζπκκεηνρή ζε εδψ θιαδηθέο εθζέζεηο, ε δηάζεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη πξφθιεζε δεκνζηεπκάησλ (advertorials) ζε ΜΜΔ, ε δηνξγάλσζε ``ειιεληθψλ εβδνκάδσλ`` θαη φιεο γεληθά νη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπκε ζε άιιεο αγνξέο-ζηφρνπο καο.

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΣΤΡΙΩΝ ΣΗΝ ΟΤΚΡΑΝΙΑ Η εηζαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πνηθίισλ ζςνοδεςηικών εγγπάθων και πιζηοποιηηικών, μεηαθπαζμένων ζηην οςκπανική (θαζφζνλ δελ αλαγλσξίδνληαη ηα δηεζλή θαη θνηλνηηθά έγγξαθα), ηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ θαη ηελ θαηαβνιή ειζαγωγικού δαζμού και Φ.Π.Α. σο θαησηέξσ: Πποϊόν Γαζμ. Κλάζη Διζαγωγικόρ Γαζμόρ Παπαηηπήζειρ ΦΕΣΑ ,8 Επξψ/kg θιεξά ηπξηά ,8 Επξψ/kg Καζζέξη, Kεθαινγξ/ξα ,8 Επξψ/kg Ηκίζθιεξα ηπξηά ,8 Επξψ/kg ``ΛΕΤΚΟ ΣΤΡΙ`` ,8 Επξψ/kg Ελαιιαθηηθά ηπξηά , % 5% Ελαιιαθηηθά γηανχξηηα % Ο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 20% Απαιηούμενα έγγπαθα γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ πξντφλησλ ζηελ Οπθξαλία είλαη: Απφ εμαγσγέα Ειιάδνο 1. Σηκνιφγην εμαγσγήο ζηελ αγγιηθή θαη νπθξαληθή 2. Κηεληαηξηθφ Τγεηνλνκηθφ Πηζηνπνηεηηθφ (πθίζηαηαη ηξίγισζζν πξφηππν ζηηο ειιεληθέο θηεληαηξηθέο αξρέο) 3. Φνξησηηθή 4. Δηαζάθεζε ηεισλείνπ εμαγσγήο 5. Πιστοποίηση Ποιότητας Παραγωγού* Απφ εηζαγσγέα Οπθξαλίαο: 1. Αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ αγνξνπσιεζίαο 2. ``Πιστοποιητικό Αντιστοιχίας`` * απφ αξκφδηα νπθξαληθή αξρή, εθφζνλ δελ πθίζηαηα ην αλσηέξσ ππφ ζεκ ``Πηζηνπνηεηηθφ Κηεληαηξηθνχ ή Τγεηνλνκηθνχ Ειέγρνπ`` απφ αξκφδηα νπθξαληθή αξρή Ο εηζαγσγέαο πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο (εγγεγξακκέλνο) ζε νπθξαληθφ ηεισλείν. * ``Certification`` απφ ην ``Οπθξαληθφ Κέληξν Σππνπνίεζεο θαη Πηζηνπνίεζεο UKRCC. Ο ελ πξνθεηκέλσ έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζρεηηθφ θιηκάθην ηνπ Κέληξνπ ζηελ κνλάδα παξαγσγήο ζηελ Ειιάδα, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο, θαη ρνξεγείηαη ζηνλ πεαξαγσγνφ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, πνπ ηζρχεη έσο 2 έηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξνλνβφξα θαη πιένλ δαπαλεξή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ελφο εθάζηνπ θνξηίνπ πνπ θζάλεη ζηελ Οπθξαλία. Γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ νπθξαληθή αγνξά απαηηείηαη ζήμανζη ηων πποϊόνηων ζηην οςκπανική γλώζζα (εθηππσκέλε ζηε ζπζθεπαζία ή κε απηνθφιιεηε εηηθέηηα), κε ηηο θαησηέξσ ελδείμεηο: - Ολνκαζία πξντφληνο - Ολνκαζηηθφ βάξνο - Καηάινγνο ζπζηαηηθψλ, ηπρφλ άιισλ εκπεξηερνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πξνζζεηηθψλ νπζηψλ - Σπρφλ ζξεπηηθέο αμίεο - Ηκεξνκελία ιήμεσο ή εκεξνκελία παξαγσγήο κε έλδεημε δηάξθεηαο δσήο - πλζήθεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο - Όλνκα, ρψξα θαη δ/λζε παξαγσγνχ ή ηππνπνηεηνχ ή εμαγσγέα. ηνηρεία ηνπ εηζαγσγέα. - Σπρφλ ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ρξήζεσο. - Σπρφλ χπαξμε γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ νπζηψλ - Σπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ (κσξά, αζιεηέο, έγθπνη). ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: - Ωο γιψζζα επηθνηλσλίαο-δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνηηκάηαη ε πωζική, ζε πνιχ δε ρακειφ βαζκφ ε αγγιηθή. - Καηά ηελ ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ δίδεηαη έκθαζε ζηελ πποζωπική επαθή. - πληζηάηαη αζθάλιζη ηων εξαγωγικών πιζηώζεων ζηνλ ΟΑΕΠ (Αζήλα, ηει ) - Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξαγκαηηθήο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο, ζπληζηάηαη λα δεηνχληαη, ελαιιαθηηθά,: 1. Certificate of State Registration (Свідоцтво про Державну Реєстрацію) 2. Form Νν. 4-OПП from the Tax Inspection (about registration at the Tax Inspection) (Форма 4-ОПП з Налогової Інспекції) 3. Registration Certificate of VAT Payer (or Certificate of payment of single tax or Certificate of right of payment of single tax by a small-scale enterprise) (Свідоцтво про Реєстрацію Платника ПДВ (або Свідоцтво про сплату єдиного податку або Свідоцтво про право сплати єдиного податку малим ідприємством) 4. Certificate from the Statistics Bureau; (Довідка з Управління статистики (код ЄДРПО) 5. Credit report from the Bank. (Довідка з банку щодо банківських реквізитів.) - Είλαη δπλαηφλ λα εθδειψλεηαη απφ νπθξαληθή επηρείξεζε δσεξφ κελ, πιαζκαηηθφ δε, ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο. Πξαγκαηηθφο ζθνπφο είλαη ζπρλά ε θηήζε πξφζθιεζεο θάπνηνπ ``κάλαηδεξ`` ζηελ Ειιάδα (δήζελ γηα δηαπξαγκαηεχζεηο) θαη -βάζεη απηήο- ε απφθηεζε βίδαο γηα άιινπο ζθνπνχο. πληζηάηαη κεγάιε πξνζνρή ζε ``εχθνιεο`` παξαγγειίεο θαη ζπλεξγαζίεο. 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΠΡΟΦΟΡΑ ΦΔΣΑ ΚΑΙ ``ΛΔΤΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ`` Δ /Μ ΚΙΔΒΟΤ Tηκέο ζε Γθξίβλεο (UAH). πκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 20%. Ιζνηηκία: πεξ. 7,65 γθξίβλεο/επξψ 7 Kαη/μα ΜΔΣRO cash & carry FURSHET Αιπζίδα /Μ SILPO, Αιπζίδα /Μ Παπαγωγόρ/Γιανομέ αρ ARLA Jahn Jensen Group CHAMPIGNON HOFMEISTER DODONI SONATA-TORG, Kyiv Δπωνςμία Πποϊόνηορ ςζκ/ζία, καθ. βάπορ Σιμή APETINA FETA... APETINA NEW... FITAKI... FITAKI AKTIV... FITAKI IN OIL WITH HERBS... FETA DODONI KATSIKISIO DODONI KASERI DODONI GRAVIERA DODONI KEFALΟGRAVIERA DODONI κε άικε, ηάπεξ 200g βάδν 300g cryovack 200g, cryovack 500g, ηάπεξ, κε άικε, 400g cryovack 200g cryovack 400g, UAH/kg cryocavk 400g, UAH/kg cryovack 400g, UAH/kg DODONI FETA DODONI cryovack 200g, ηάπεξ, κε άικε, 400g ARLA APETINA FETA... Jahn Jensen Group APETINA NEW... LACTALIS - PRESIDENT δηαλνκέαο LACTALIS Ukraine DODONI SONATA-TORG, Kyiv APETINA... κύβοι,βότανα, άλμη... σε άλμη... SALAKIS FETA SALAKIS FETA κύβοι,βότανα SALAKIS FETA LIGHT... FETA DODONI KATSIKISIO DODONI... KASERI DODONI. GRAVIERA DODONI cryovack 150g βάδν 300g πιαζηηθφ 300g βάδν 300g tetrapack 150g cryovack 200g, ηάπεξ, κε άικε, 400g cryovack 200g cryovack 400g, UAH/kg* cryocavk 400g, UAH/kg* ηηκέο ``μεπνπιήκαηνο`` 11,75 22,26 11,75 17,10 16,91 19,19 17,27 25,06 21,18 51,93 44,97 23,30 133,82 149,75 143,38 21,18 57,08 14,93 35,32 11,48 27,37 14,93 28,37 25,28 34,29 42,10 63,37 27,04 57,22 25,99 76,99 * 77,99* HOCHLAND FETAXA ηάπεξ, κε άικε, 400g 25,21 LACTALIS - SALAKIS BREBIS 31,04 PRESIDENT SALAKIS FETA κύβοι,βότανα βάδν 300g 42,10 CHAMPIGNON HOFMEISTER ARLA Jahn Jensen Group EDEKA Germany SALAKIS FETA LIGHT... FITAKI... FITAKI AKTIV... APETINA FETA... APETINA NEW... AKADIA Κχβνη, βφηαλα, δηάθνξεο γεχζεηο GUT & GÜNSTIG FETA (ελληνική) tetrapack 150g 53,74 30,69 25,06 15,99 35,99 12,54 26,99 βάδν 300g 24,44 tetrapack 250g 30,50

8 8 CHAMPIGNON HOFMEISTER, ΓΔΡΜΑΝΙΑ. Brandnames: FETAKI (old), FITAKI (new). ARLA Jahn Jensen Group, Danmark. Brandnames: APETINA FETA (old), APETINA NEW, APETINA HOCHLAND, Germany. Brandnames: FETAKSA, Γηαλνκέαο Hochland Russia LACTALIS Βrandname PRESIDENT-SALAKIS, Γηαλνκέαο LACTALIS Ukraine,

9 9 ΟΤΚΡΑΝΙΑ: Διζαγωγείρ-διανομείρ γαλακηοκομικών πποϊόνηων AGROIMPEX 6, M. Vovchka, Kiev Σel. (+38044) Fax: ARDIS Trade House 4-A Akademika Krymskogo, Kiev Σel. (+38044) , Fax: LAKTALIS-UKRAINA 2, Vinogradnaya, Nikolaev Σel. ( ) , Fax: LEKO-TRADE 266, Ivana Boguna, Vinnitsa Σel. ( ) Fax: LUNI LTD Of.34, 14, Marka Vovchka, Uzhgorod Σel. ( ) , Fax: ORION of. 56, 32, Novoselskaya, Odessa Σel. ( ) Fax: USPOT LTD 14, Polyarnaya, Kiev Σel./Fax (+38044) JAHN GENERAL PRODUCTS UKRAINA 66, Vozduchoflotskiy, Kiev Σel. (+38044) , Fax: SONATA-TORG (Dodoni importer) 3, Krichtaleva, Kiev Σel. ( ) , Fax:

10 10 OΤΚΡΑΝΙΑ: Μεγάλοι Διζαγωγείρ-Γιανομείρ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ASCOP-UKRAINE off.610, 11 Raskovoy Mariny, Kiev (+38044) , Fax: BESTCOM 265-B, Golovna str., Chernivtsi, ( ) Fax: BK-FOOD Ukraine (canned&frozen fish, fruits/vegetables, mushrooms) 1/36, Bastionnaya str., Kiev (+38044) Fax: CHUMATSKIY SHLYAKH, Ltd 3, M. Mishina, Kiev (+38044) , Fax: DOMINANTA office 12, 39, Degtyarivska, Kiev ( ) , Fax: DON-EST PLUS Lesnoy blind alley1-v, Lugansk ( ) , , Fax: ( ) , , JAHN GENERAL PRODUCTS UKRAINE, Ltd 66, Povitroflotskiy Ave, Kiev ( ) Fax: , KIT Trading company 147 Lenina Ave, Zaporozhye, (+38062) , Fax: KRECHET 15, Generala Naumova str., Kiev (+38044) Fax: LAN UKRAINA 5, Dovnar-Zapolskogo, Kiev ( ) , Fax: LIKO, Trading House 1, Narodnogo Opolchenia, Kiev ( ) , , Fax: , , , LINDE Holding 30, Predslavinska, Kiev (+38044) , , Fax: MASPEX - UKRAINA 6/1, Pravdy, Khmelnitskiy, ( ) Fax: MERCADO 27, Gorkogo, Kiev ( ) Fax: NATURAL PRODUCTS (dry fruits, nuts) corp.2, 40 Academika Glushkova, Kiev 187 ( ) Fax: OPTITRADE 2/8, Mayakovskogo, Chernivtsy ( ) Fax: STARA FORTETSIA Trading, Ltd 4-A, Berezniakivska, Kiev ( ) , , Fax UNITED FDS LTD 14 Poliarna, Kiev (+38044) , Fax: VERONA LLC 1, Uritskogo str., Kiev ( ) , Fax: VSESVIT, Group of Companies 63, Tolstogo, Kiev ( ) Fax: WORLD TRADE, Ltd office 310, 48/50, Volynska, Kiev (+38044) Fax:

11 11 ΟΤΚΡΑΝΙΑ: ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ, 2008 WORLD FOOD UKRAINE 2008 FOOD & DRINKS 2008 INGREDIENTS UKRAINE 2008 WORLD RETAIL & SUPERMARKET October 2008, KIEV FOOD EXPO UKRAINE 2008 PACK EXPO 2008 COFFEE, TEA & SWEETS SALON 2008 ALCOHOL DRINKS 2008 MEAT SALON February 2008, Kiev Expo Plaza RESTAURANT EXPO UKRAINE 2007 FOOD INDUSTRY 2007 MEAT SALON November 2007, Kiev Expo Plaza Γιοπγανωηήρ: PREMIER EXPO Tel: ( ) , fax: Γιοπγανωηήρ: JSC KIEV INTERNATIONAL CONTRACT FAIR (KICF) P.O.BOX B-13, Kiev 01001, Ukraine Tel: (044) , ΚΛΑΓΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΣΩΝ PRODUKTI DRINKS plus bars restaurants Publishing House FOODSTAFF Mrs. Tatyana Kovalenko 8, O. Teligi Str., off. 57 UA Kyiv Tel./Fax: ( ) Publishing House N Iryna Diachenkova 58, Saksaganskogo Str. Off. 5 UA Kyiv Tel. ( ) , Fax:

Η αγορά ΦΕΤΑΣ και ``ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ`` στην Ουκρανία

Η αγορά ΦΕΤΑΣ και ``ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ`` στην Ουκρανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO ΚΙEBO ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συντάκτης: Περικλής Αλεξανδράκης ΠΕ & ΤΕ, Γ Σύνοψη Η αγορά ΦΕΤΑΣ και ``ΛΕΥΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ`` στην Ουκρανία H φέτα αποτελεί νέο, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ

Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ 1 ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣO ΚΗEBO ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝ. & ΔΜΠΟΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Κίεβν, Ννέκβξηνο 2008 πληάθηεο: Π. Αιεμαλδξάθεο Ζ οσθραληθή αγορά επηηραπέδηωλ ειηώλ θαη ειαηοιάδοσ 1. ΓΔΝΗΚΑ Η Οπθξαλία, κε 46 εθ. θαηνίθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανία Η αγορά τροφίμων ποτών και καταναλωτικών αγαθών. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

Γερμανία Η αγορά τροφίμων ποτών και καταναλωτικών αγαθών. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Γερμανία Η αγορά τροφίμων ποτών και καταναλωτικών αγαθών Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Γερμανική αγορά τροφίμων ποτών: η δυσκολότερη αγορά στον κόσμο ; Πιενλεθηήκαηα πιεζπζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών 2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) ε κία ππνζεηηθή νηθνλνκία, εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο ζηνηρεία (φια ζε εθαηνκκχξηα επξψ): Ιδησηηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Αιβαλίαο θαηά ην έηνο 2009

Σν εμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Αιβαλίαο θαηά ην έηνο 2009 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑ ΣΙΡΑΝΝΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Σν εμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Αιβαλίαο θαηά ην έηνο 2009 Σίξαλα 28 Απγνχζηνπ 2010 Page 1 of 23 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΔΙΑΓΩΓΉ 1. Δκπνξηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Private Labels: Η ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ απέλαληί ηνπο.» Φνηηήηξηα: Μφθα

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα