AS Εμπορική-Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ και Παιχνιδιών ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΑΜΑΕ : 22949/06/Β/90/107 Έδρα : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AS Εμπορική-Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ και Παιχνιδιών ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΑΜΑΕ : 22949/06/Β/90/107 Έδρα : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΟΜΙΙΛΟΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΩΝ AS COMPANY A..E.. ΕΞΑΜΗΝΙΙΑΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ττης περιιόδου από 1 ΙΙανουαρίίου 2017 έως 30 ΙΙουνίίου 2017 Σύμφωνα με ττο άρθρο 5 ττου Ν //2007 AS Εμπορική-Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ και Παιχνιδιών ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΑΜΑΕ : 22949/06/Β/90/107 Έδρα : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 II. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 III. ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 16 IV. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-30/6/ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 18 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 19 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20 Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 21 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Προσδιορισμός των εύλογων αξιών Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε Θυγατρική Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Ίδια κεφάλαια Μετόχων Εταιρίας Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης Κόστος μισθοδοσίας Αποσβέσεις Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Φόροι Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες Διαδικτυακός ιστότοπος ανάρτησης Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 50 V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 έως 30/06/

3 Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «AS COMPANY A.E.»: 1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Άγγελου Κοζλακίδη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τις ως άνω ιδιότητές μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της «AS COMPANY A.E.» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρία») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε : α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας και του Ομίλου. β) η εξαμηνιαία ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εταιρική και ενοποιημένη) απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΔΤ ΑΒ ΑΔΤ ΑΗ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΚΟΥΦΟΥ ΑΔΤ ΑΝ

4 II. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ «AS COMPANY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» (εφεξής η «ΑS COMPANY AE», ή «ΑS» ή «Εταιρία») για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 σύμφωνα με το άρθρου 5 παράγρ. 2 του Ν. 3556/2007 και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύριοι Μέτοχοι, Η παρούσα Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.») αφορά στην χρονική περίοδο Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται πληροφορίες ως προς την AS COMPANY A.E. και τον Όμιλο της (εφεξής ο «Όμιλος»), χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν στην ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την περίοδο από 0, σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις, γίνεται περιγραφή των προοπτικών καθώς και των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αφορούν στην Εταιρία και τον Όμιλο της. Α. OIKONOMIKΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Εξαμήνου 2017 Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD» (εφεξής η «Θυγατρική»), με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου και ποσοστό συμμετοχής 100%. Τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία του Α Εξαμήνου 2016 που αναφέρονται ως Όμιλος, αφορούν τα στοιχεία της μητρικής Εταιρίας ( εφεξής η «Εταιρία») καθόσον η έναρξη λειτουργίας της Θυγατρικής έγινε το Β Εξάμηνο του 2016 και παρατίθενται μόνο ως προς τη συγκρισιμότητα. To Α Εξάμηνο του 2017 τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας είναι βελτιωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, ενώ διατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Παρά τη στασιμότητα της Ελληνικής οικονομίας, την επίπτωση της αβεβαιότητας από την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής της Ελληνικής οικονομίας, οι πωλήσεις της Εταιρίας, σημείωσαν αύξηση της τάξης του + 11,01%, και διαμορφώθηκαν σε 11,61 εκατ. έναντι 10,45 εκατ. περίπου για το Α Εξάμηνο 2016, ενώ σε επίπεδο Ομίλου η αύξηση αυτή διαμορφώθηκε σε + 12,39% με συνολικές πωλήσεις 11,76 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε η Εταιρία προς χώρες του εξωτερικού ανήλθε σε 1,06 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 19,1% σε σχέση με το Α Εξάμηνο του 2016, ενώ με την προσθήκη των πωλήσεων της Θυγατρικής, διαμορφώθηκε στα 1,21 εκατ. έναντι 0,89 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση + 35,95%. H αύξηση των πωλήσεων χονδρικής 3

5 στην εγχώρια αγορά ανήλθε σε + 9,75%, ενδυναμώνοντας την θέση της Εταιρίας στην αγορά, με κύκλο εργασιών στα επίπεδα των 9,898 εκατ. περίπου σημειώνοντας παράλληλα καλύτερη πορεία από την μεταβολή του μέσου δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο. Τα σημαντικότερα μεγέθη της Εταιρίας & του Ομίλου σε σχέση με το 2016 διαμορφώθηκαν ως εξής: Αποτελέσματα σε ευρώ Δ % Πωλήσεις ,39% ,01% % Mικτού Κέρδους 46,16% 46,46% 46,03% 46,46% EBITDA ,18% ,93% Κέρδη προ φόρων ,29% ,13% Κέρδη μετά από φόρους ,14% ,91% Λειτουργικές Ταμιακές Ροές (operating cash flow) Δ % ,98% ,97% Διαθέσιμα & Επενδύσεις ,76% ,63% Το περιθώριο μικτού κέρδους τόσο της Εταιρίας όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσιάζει μικρή διαφοροποίηση -0,43% και -0,30% αντίστοιχα. Παρά τη μικρή μείωση του μικτού κέρδους, η αύξηση του όγκου πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (εφεξής «EBITDA») κατά 21,93% καθώς και των κερδών προ φόρων κατά 26,13% για τη μητρική. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα ενοποιημένα αποτελέσματα σημείωσαν βελτίωση +22,18% το EBITDA και κατά + 26,29% στα κέρδη προ φόρων. Συνεπεία των ανωτέρω τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου Α Εξαμήνου 2017 είναι αυξημένα σε απόλυτα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σε επίπεδο Εταιρίας κατά το ποσό των 225 χιλ ήτοι 22,91%, ενώ σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους είναι αυξημένα κατά 228 χιλ. ήτοι 23,14%. Για το Α Εξάμηνο του 2017 το σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες για την Εταιρία ήταν θετικό κατά 1,623 εκατ. έναντι 1,249 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Καθαρά Κέρδη προ φόρων : Η αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση για τον Όμιλο και τη Εταιρία αποδίδεται σε : 4

6 Α. Αύξηση Ογκου Πωλήσεων Β. Μείωση % μικτού κέρδους Γ. Αύξηση λειτουργικών δαπανών Δ. Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων Ε. Μείωση Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης Στ. Αύξηση αποσβέσεων Σύνολο μεταβολής στα κέρδη προ φόρων μητρικής ( Α ) πλέον : κέρδη θυγατρικής ( Β ) Σύνολο μεταβολής στα κέρδη προ φόρων ενοποιημένα (Α + Β) Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι λαμβανομένων υπόψιν των συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας, τα αποτελέσματα του Α Εξαμήνου 2017 κρίνονται απόλυτα ικανοποιητικά. Τραπεζικές Υποχρεώσεις : Η κατάσταση του Τραπεζικού Δανεισμού την διαμορφώθηκε ως εξής : Αποτελέσματα σε ευρώ Δανειακά Κεφάλαια Μείον : Διαθέσιμα & Επενδύσεις Καθαρό Χρέος Ιδια Κεφάλαια Συντελεστής Μόχλευσης -27,29% -22,21% -26,55% -22,73% O συντελεστής μόχλευσης είναι ελαφρά βελτιωμένος σε σχέση με το 2016 και εξακολουθεί να είναι αρνητικός. Τα διαθέσιμα, πλέον των επενδύσεων, είναι υψηλότερα από το τραπεζικό δανεισμό κατά + 6,3 εκατ. περίπου στην Εταιρία και + 6,6 εκατ. περίπου σε επίπεδο Ομίλου, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας & του Ομίλου. Είναι σημαντικό ότι σε επίπεδο Ομίλου η συμμετοχή των Διαθεσίμων και Επενδύσεων αντιπροσωπεύει το 35,63% των συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων. Κεφάλαιο Κίνησης: Τα συγκριτικά στοιχεία για το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκαν ως εξής: Αποτελέσματα σε ευρώ Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κεφάλαιο Κίνησης % σε πωλήσεις 160,04% 171,13% 159,35% 168,19% 5

7 Τα αποθέματα της Εταιρίας ανήλθαν σε 3,813 εκατ. έναντι 3,559 εκατ. την και αντιπροσωπεύουν το 11,7% του συνολικού Ενεργητικού, έναντι 11,5% την Η Εταιρία, δίνοντας έμφαση στην οικονομική διαχείριση, πέτυχε το Α εξάμηνο 2017 να βελτιώσει το δείκτη του κεφαλαίου κίνησης προς τις πωλήσεις, σε σχέση με τα μεγέθη που διαμορφώθηκαν την Kέρδη ανά μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας ανήλθαν σε 0,0921 ( μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,61) έναντι 0,0382 της προηγούμενης περιόδου (μέσος σταθμικός όρος του αριθμού των μετοχών ονομαστικής αξίας 0,34) σημειώνοντας αναλογική αύξηση κατά +22,88%. Ορισμοί και συμφωνίες Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (εφεξής «ΕΔΜΑ»): Για την ανάλυση των αποδόσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, χρησιμοποιούνται «συγκρίσιμα» μεγέθη τα οποία υπολογίζονται με τη προσθήκη αφαίρεση κονδυλίων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ»). Δείκτης EBITDA O δείκτης αυτός προκύπτει από την αφαίρεση των Εξόδων Διοίκησης - Διάθεσης και Έρευνας από το Μικτό Κέρδος πλέον των Άλλων Εσόδων. Στα λειτουργικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις που στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό. Ο δείκτης αυτός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ανάλυση της λειτουργικής απόδοσης της Εταιρίας και του Ομίλου. Δείκτης Συντελεστή Μόχλευσης Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη πρόσθεση των κονδυλίων Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (σημείωση 4.13) πλέον των Μακροπρόθεσμων Δανειακών υποχρεώσεων (σημείωση 4.11) από τον οποίο αφαιρούνται τα ταμειακά ισοδύναμα και Διαθέσιμα (σημείωση 4.9) και των βραχυπρόθεσμων Επενδύσεων (σημείωση 4.7). Το αποτέλεσμα των κονδυλίων αυτών διαιρείται με τα ίδια κεφάλαια (σημείωση 4.10) για να υπολογισθεί ο συντελεστής μόχλευσης. Η Εταιρία και ο Όμιλος χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δείκτη για την αξιολόγηση της ρευστότητας τους. Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες: Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες για τη μητρική και σε ενοποιημένο επίπεδο που απεικονίζουν πιο τη σύγκριση των μεγεθών της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής : α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 81,50% 80,36% 80,93% 79,46% Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων 279,05% 281,51% 278,78% 298,13% Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 399,96% 377,54% 397,45% 375,15% Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχ Υποχρεώσεις 339,38% 335,84% 336,94% 348,74% 6

8 β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης & Αποδοτικότητας EBITDA/Κύκλος Εργασιών 16,93% 15,57% 17,10% 15,57% Μικτά Aποτελέσματα/Πωλήσεις 46,16% 46,46% 46,03% 46,46% Πωλήσεις/Ίδια Κεφάλαια 48,79% 44,69% 48,53% 45,00% Εγκαταστάσεις : Η Εταιρία διατηρεί σε ιδιόκτητο χώρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, γραφεία, αποθήκη και κατάστημα λιανικής. Επίσης η Εταιρία διατηρεί, σε αντίστοιχους μισθωμένους χώρους, τέσσερα υποκαταστήματα λιανικής πώλησης στην Βόρεια Ελλάδα και ένα εκθεσιακό χώρο και γραφεία στην Αθήνα. Στην Κύπρο η Θυγατρική μισθώνει χώρο για τα γραφεία της. Προσωπικό : Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο ανέρχεται σε 71 εργαζόμενους ήτοι 70 εργαζόμενους στην Εταιρία και 1 εργαζόμενο στη Θυγατρική. Για τη προηγούμενη χρήση ο αριθμός των εργαζομένων στην μητρική Εταιρία ανερχόταν σε 72 εργαζόμενους. Οι σχέσεις του Ομίλου με το προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που να αφορούν σε εργασιακά θέματα. Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη τρέχουσα περίοδο παρατίθενται παρακάτω. 1 ον Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία συνήλθε στις έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: α) την έγκριση του Ισολογισμού της , β) την μη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης 2016, γ) την απαλλαγή των μελών Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, δ) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017 από την ελεγκτική Εταιρία BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AE ε) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 και τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2017 στ) την συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 4 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού, ζ) την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,80, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι κατά 0,04 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρία και η) την κωδικοποίηση του καταστατικού για την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων των άρθρων 4 και 5 αυτού. 2 ον Συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού Μετά την επιτυχημένη παρουσία της Εταιρίας σε εκθέσεις του εξωτερικού το 2016, η AS κινείται δυναμικά και το 2017 για να εδραιώσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά παιχνιδιού. Το Α' Εξάμηνο του 2017 η AS ξεκίνησε δυναμικά τη συμμετοχή της 7

9 σε εκθέσεις του εξωτερικού, με τη δημιουργία δικού της εκθετηρίου στα πλαίσια της Hong Kong Toy Fair. Στη συνέχεια, συμμετείχε στη σημαντικότερη για την Ευρώπη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιών στη Νυρεμβέργη («Spielwarenmesse»), δημιουργώντας επαφές και προοπτικές νέων συνεργασιών με σημαντικές επιχειρήσεις του χώρου. Τέλος, η αδιάλειπτη εδώ και 6 χρόνια συμμετοχή της Εταιρίας στην Έκθεση Distoy Fair στο Λονδίνο επισφράγισε τις προσπάθειες διάνοιξης νέων αγορών και προοπτικών. Στο Β' εξάμηνο του 2017, η Εταιρία παραμένει σταθερή στο πλάνο της και συμμετέχει με δικό της Showroom στο Hong Kong τον Οκτώβριο 2017 κατά την διάρκεια του Hong Kong Gifts & Toy Fair. 3 ον Καταστήματα Λιανικής Η δραστηριότητα του κλάδου λιανικής και εμπορίας παιδικών ρούχων κατά το Α Εξάμηνο του 2017 πέτυχε πωλήσεις 0,739 εκατ. έναντι 0,687 εκατ. περίπου της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση + 7,57%. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, παρά τη μικρή συμμετοχή της στο συνολικό Κύκλο Εργασιών, έχει θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα της περιόδου ον Εντολή Φορολογικού Ελέγχου για τις χρήσεις 2010 & 2011 Το Δεκέμβριο του 2016 εκδόθηκε εντολή μερικού ελέγχου από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ για τις περιόδους από έως Η διάρκεια του ελέγχου είχε προσδιορισθεί μέχρι την , ο έλεγχος αυτός δεν έχει ξεκινήσει μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. 5 ον Την πραγματοποιήθηκε η καταβολή της επιστροφής του Μετοχικού Κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρίας, συνολικού ποσού ,80 ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5 ης Μαΐου Γ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Οι δραστηριότητες του Ομίλου εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς εμπορευμάτων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης των κινδύνων αυτών στα οικονομικά αποτελέσματα της και προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες καταστάσεις, έτσι ώστε να διατηρήσει κατά το δυνατόν ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της. Με βάση τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο οικονομικό περιβάλλον των χωρών που λειτουργεί ο Όμιλος ανακύπτουν κίνδυνοι, οι σημαντικότεροι των οποίων αφορούν : στη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων και την αύξηση του κινδύνου επισφαλειών στη δυνατότητα εξυπηρέτησης υφισταμένων δανείων στη συρρίκνωση της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά 8

10 Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδεχομένως παρουσιαστούν και αποτιμά συνεχώς τις εξελίξεις για κάθε επίδραση που οι διαμορφούμενες συνθήκες μπορεί να έχουν στα οικονομικά του αποτελέσματα. Πιστωτικός κίνδυνος Aφορά τον κίνδυνο που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος από την έκθεση της σε μεγάλο ποσό απαιτήσεων από συγκεκριμένο πελάτη. Η Εταιρία, προκειμένου να μειώσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, εφαρμόζει ορθολογική πιστωτική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της αγοράς και αξιοποιώντας τα στοιχεία που συλλέγει από τράπεζες πληροφοριών για τη πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της. Ανάλογη πολιτική εφαρμόζει και η Θυγατρική. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη είσπραξη των εμπορικών της απαιτήσεων και αξιολογεί σε διαρκή βάση τα πιστωτικά όρια των πελατών της. Το Α Εξάμηνο του 2017 οι απαιτήσεις από πελάτες της μητρικής είναι αυξημένες κατά +7,99% έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, ενώ οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση + 11,01%. Η Θυγατρική πραγματοποιεί πωλήσεις μετρητοίς ή εξασφαλισμένες με letter of credit χωρίς να χορηγεί πίστωση. Κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος από την Εταιρία αναφέρεται επί του παρόντος και στον Όμιλο. Κίνδυνος επιτοκίων Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Η Διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων. Το μέσο κόστος δανεισμού για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθε σε 4,40%. Το μέγιστο ύψος του τραπεζικού δανεισμού στη διάρκεια του εξαμήνου, ανήλθε σε 2,062 εκατ., ενώ το χαμηλότερο σε 2,007 εκατ. περίπου. Η πιθανή επίπτωση από τη μεταβολή του χρηματοοικονομικού κόστους κατά +1,0% θα επιδράσει θετικά/αρνητικά κατά 20 χιλιάδες τα οικονομικά αποτελέσματα σε ετήσια βάση. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρίας και της Θυγατρικής. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον υψηλού συναλλαγματικού κινδύνου που οφείλεται στις αγορές των εισαγομένων προϊόντων σε USD και δευτερευόντως στις πωλήσεις που πραγματοποιεί εκτός Ελλάδος. 9

11 Η Εταιρία και η Θυγατρική πραγματοποιούν πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών τους με προέλευση από τη Κίνα Hong Kong, σε δολάριο Αμερικής (USD). Σε επίπεδο Ομίλου το 76% των αγορών έχει τιμολογηθεί σε δολάρια (USD), ως εκ τούτου, υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος, με άμεση επίδραση στο κόστος των εισαγομένων προϊόντων. H Εταιρία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα σε δολάρια (USD) που προέρχονται από τις εξαγωγές της, τα οποία όμως καλύπτουν το 22% της αξίας των ετήσιων αγορών που πραγματοποιούνται σε δολάρια (USD). H Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, στη παρούσα όμως χρονική στιγμή έκρινε ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Για το λόγο αυτό δεν έχει προβεί στη λήψη σχετικών ενεργειών. Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) Αφορά τον κίνδυνο για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν σημαντικές μειώσεις του κεφαλαίου κίνησης καθώς και επενδύσεις. Λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζεται στη κατηγορία των προϊόντων της Εταιρίας, απαιτείται ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς πιθανή αδυναμία ενδέχεται να επιβαρύνει με επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα τα αποτελέσματα της. Η Εταιρία και η Θυγατρική είναι απόλυτα συνεπείς στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους, γεγονός που οφείλεται: α) στις καλές ταμειακές ροές της, β) στην υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους τραπεζικούς οργανισμούς, γ) στα χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις οικονομικές καταστάσεις, δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών, δ) στην προσπάθεια για την συγκράτηση των εξόδων, ε) στην διασπορά πελατολογίου για την μείωση των επιπτώσεων στην ρευστότητα της που δυνατόν να προκληθεί από την επέλευση πιστωτικού κινδύνου, στ) στην διαφύλαξη των ρευστών διαθεσίμων σε τράπεζες με καλή αξιολόγηση από διεθνείς οίκους εντός και εκτός Ελλάδος και ζ) στην τοποθέτηση των διαθεσίμων σε εμπορεύσιμους τίτλους χαμηλού κινδύνου. Κίνδυνος Εξάρτησης Προμήθειας Εμπορευμάτων Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών που διαθέτει η Εταιρία και η Θυγατρική έχουν προέλευση την Κίνα, τυχόν μεταβολή των εμπορικών σχέσεων της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεταβολή ισοτιμίας του Γουάν Κίνας σε σχέση με το US$ στο οποίο τιμολογείται το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του Ομίλου, είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά κατά περίπτωση αφενός την τροφοδοσία των πελατών και τις πωλήσεις του Ομίλου, αφετέρου το Κόστος Πωληθέντων, τον Κύκλο Εργασιών και την Κερδοφορία. Ο Όμιλος παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα οικονομικά δεδομένα της κινεζικής αγοράς παιχνιδιών διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές της, 10

12 Επίσης παρακολουθεί εκθέσεις στην Κίνα στοχεύοντας στην διαμόρφωση λίστας προμηθευτών που θα μπορούσαν να την εξυπηρετήσουν. Επίσης, με δεδομένο ότι το σύνολο των ενδυμάτων που διαθέτει η Εταιρία στα καταστήματα της λιανικής αφορά επώνυμα προϊόντα ενός μόνο οίκου, τυχόν προβλήματα στην συνεργασία είναι δυνατόν να δημιουργήσουν θέματα στην ομαλή λειτουργία των καταστημάτων αυτής. Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος εκτιμά ότι ο κίνδυνος είναι μικρός καθώς, αφενός το ποσοστό του Κύκλου Εργασιών των ενδυμάτων είναι χαμηλό ως προς το συνολικό Κύκλο Εργασιών του Ομίλου, αφετέρου τα καταστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Κίνδυνος Ασφάλισης Με δεδομένο ότι το σύνολο των αγορών της Εταιρίας προωθείται από την Αποθήκη της προς τους πελάτες, η Εταιρία θα πρέπει να διασφαλίζεται από την έκθεση της σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από την ασφάλιση των προϊόντων της. Προς τούτο η Εταιρία προβαίνει σε ασφάλιση των εγκαταστάσεων της από κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιριών, γεγονός που της προσδίδει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους κύριους κινδύνους. Η Θυγατρική δεν διαθέτει δική της αποθήκη στην Κύπρο και συνεργάζεται με Εταιρία διακίνησης που πραγματοποιεί όλες τις εργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας για αυτή. Μακροοικονομικές Συνθήκες στην Ελλάδα Το εύρος καταστροφής που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική οικονομία και το οποίο υπονομεύει τη δυνατότητα ανάταξης της, εύκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί από τη σύγκριση των επιμέρους μεγεθών. Οι επενδύσεις έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα 60 δις ευρώ το 2010 στα 20 δις ευρώ το 2016 και οι καταθέσεις από 220 δις ευρώ το 2010 έχουν υποχωρήσει στα 119 δις ευρώ το Η κατανάλωση διαρκώς μειώνεται με μια μικρή ανάκαμψη που παρουσιάσθηκε το τελευταίο τρίμηνο του Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται κυρίως λόγω της πολύ υψηλής φορολογίας και των αυξημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η ρευστότητα στην οικονομία παραμένει περιορισμένη, τη στιγμή που οι έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να ισχύουν και οι τράπεζες εξαρτώνται για τη χρηματοδότηση τους από τον ELA και την EKT. Η Κυπριακή οικονομία σταδιακά βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης με την οικονομία της χώρας αυτής να επηρεάζεται θετικά από το διεθνές εμπόριο, τα ενεργειακά κοιτάσματα καθώς και την επιδιωκόμενη λύση της επανένωσης των 2 κοινοτήτων που κατοικούν στην Κύπρο. Λοιποί Κίνδυνοι Η ζήτηση των προϊόντων που διαθέτει η Εταιρία επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες όπως η οικονομική αβεβαιότητα, η μείωση της κατανάλωσης και η 11

13 προτίμηση των καταναλωτών σε προϊόντα με χαμηλή τιμή πώλησης. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε επιλογή ποιοτικών προϊόντων με χαμηλή λιανική τιμή που είναι ελκυστικά στους καταναλωτές. Επίσης η Εταιρία και με δεδομένο τον μικρό αριθμό του προσωπικού της ενδέχεται να επηρεαστεί πρόσκαιρα από την αποχώρηση κάποιου Διευθυντικού στελέχους μέχρι την αναπλήρωση του. Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 Η παρατεταμένη περίοδος ύφεσης και στασιμότητας, παρά την ολοκλήρωση της Β Αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας τον Ιούνιο 2017, επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες και το επιχειρηματικό κλίμα στη πραγματική οικονομία είναι δυσμενείς. Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί και προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες καταστάσεις που δημιουργούνται, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις όποιες αρνητικές επιδράσεις στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης που με τη σειρά της επηρεάζεται από τα επίπεδα της ανεργίας, τα επιτόκια, τα υψηλά ποσοστά φορολόγησης και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών καθιστούν οποιαδήποτε εκτίμηση πωλήσεων ή κερδοφορίας για το 2017 υπό τις παρούσες συνθήκες επισφαλή. Η Διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για αύξηση του μεριδίου της μητρικής στην εγχώρια αγορά, με νέα καινοτόμα προϊόντα στις στρατηγικές κατηγορίες της. Οι εξαγωγές εξακολουθούν να αποτελούν βασική του προτεραιότητα, παρόλα αυτά η αξία των εξαγωγών το 2017 έχει εκτιμηθεί ότι δεν θα υπερβεί τα αντίστοιχα περσινά μεγέθη. Ο σχεδιασμός του Ομίλου για το Β Εξάμηνο του 2017 θα επικεντρωθεί : Στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρίας στον κλάδο του παιδικού παιχνιδιού στην εγχώρια αγορά Στην αύξηση των πωλήσεων της Θυγατρικής κατά + 20% σε σχέση με τη περσινή χρήση Στην αξιολόγηση των ευκαιριών για παρουσία της Εταιρίας εκτός Ελλάδος επικεντρώνοντας τις προσπάθειες για αυτόνομη παρουσία στην αγορά των Βαλκανίων Στην διατήρηση της επαρκούς ρευστότητας με έμφαση στη βελτίωση της διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης με ορθολογικό τρόπο όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. YTD 2017 YTD 2016 Ημέρες, κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων Ημέρες είσπραξης πελατών Ημέρες πληρωμής προμηθευτών Διάρκεια Εμπορικού κύκλου σε ημέρες Σημειώνεται ότι η Εταιρία μέσα από το συνεχή και αποτελεσματικό έλεγχο του κεφαλαίου κίνησης, την πρώτη εξαμηνιαία του 2017 πέτυχε να βελτιώσει το κύκλο ταμειακής ροής σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, τον εξορθολογισμό των δαπανών, εξετάζοντας το κόστος σε όλες τις λειτουργίες της από μηδενική βάση. 12

14 Εταιρική/ Κοινωνική Ευθύνη Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων αποτελούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας και της Θυγατρικής. Με βάση αυτές, χαράσσεται η πορεία της AS Company από την πρώτη μέρα λειτουργίας της και με βάση αυτές πορεύεται και για το μέλλον. Οι αξίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια Εταιρία που ασχολείται με το παιδί και την ψυχαγωγία του. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια της AS διαθέτουν εγγύηση ασφάλειας και ποιότητας για να προσφέρουν ξέγνοιαστες ώρες ψυχαγωγίας και χαράς σε παιδιά και γονείς. Το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών φροντίζει για την άμεση αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων που λαμβάνει, πάντα με γνώμονα την οικογένεια και τις ανάγκες της γύρω από το παιδί και το παιχνίδι. Επιπλέον, η AS μέσα από μια σειρά δωρεών και παροχών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στέκεται συνεχώς στο πλευρό των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της χώρας μας. Βασική της προτεραιότητα είναι η έμπρακτη υποστήριξη φορέων και συλλόγων οι οποίοι μέσα από τις δράσεις τους στηρίζουν κυρίως παιδιά και οικογένειες. Κάθε χαμόγελο που χαρίζει στα παιδιά δοκιμαζόμενων οικογενειών αποτελεί για τους ανθρώπους της AS επισφράγιση και επιβεβαίωση για την άρτια δουλειά και την κοινωνική προσφορά της. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία συνεχίζει και το 2017 να ανταποκρίνεται σε όσο περισσότερα αιτήματα για βοήθεια και προσφορά, ενώ δρομολογεί τις ενέργειές της για τα Χριστούγεννα 2017, οπότε και λαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων για βοήθεια. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν και στην Κύπρο από την Θυγατρική. Ε. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που ανήλθε την 5 η Μαΐου 2017, ενέκρινε την επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4 λεπτά, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτά ( ,80). Η μείωση του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής της μετοχής από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ. Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ & ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ Μητρική Εταιρία Η AS Company Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Παιχνιδιών Ανώνυμη Εταιρία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία, με έδρα τον Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και υπόκειται στο κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών και Ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1990 (ΦΕΚ 4222/ ). Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως με Αριθμό ΓΕΜΗ και Αριθμό Μητρώου 22949/06/Β/90/107. Το site της είναι και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 13

15 Θυγατρική Εταιρία Η Εταιρία κατέχει το 100% της Θυγατρικής στην Κύπρο με την επωνυμία «AS COMPANY CYPRUS Ltd», που διέπεται και λειτουργεί υπό το Κυπριακό Δίκαιο, με τη μορφή Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Limited). Η Θυγατρική ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 με αρχικό κεφάλαιο ,00, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από την Εταιρία. Στη κλειόμενη περίοδο συντάχθηκαν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Θυγατρικής με ολική ενοποίηση. Η. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις Θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Τα έσοδα και τα έξοδα, οι συναλλαγές με τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη για το διάστημα 1.1 έως καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : α) Έσοδα β) Έξοδα γ) Απαιτήσεις δ) Υποχρεώσεις ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 Σημειώνεται ότι τα Έσοδα και Έξοδα της Εταιρίας από Συνδεδεμένα Μέρη αφορούν πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων προς και από την Θυγατρική αντίστοιχα. Κατ αναλογία των ανωτέρω οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις αφορούν Πωλήσεις και Αγορές προς και από την Θυγατρική. ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 Οι παροχές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τη Διοίκηση της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως : Αμοιβές και Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους Μισθοί Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Bonus 0 0,00 Λοιπές αμοιβές 0 0,00 Σύνολο

16 Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0 0 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0 0 Παροχές λήξης της εργασίας 0 0 Σύνολο 0 0 Αμοιβές και Συναλλαγές Μελών Δ.Σ. Βραχυπρόθεσμες παροχές Μισθοί Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Bonus 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές 0,00 0,00 Σύνολο Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0 0 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0 0 Παροχές λήξης της εργασίας 0 0 Σύνολο 0 0 Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε Διευθυντικά Στελέχη (και τις οικογένειές τους). Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας. Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξηρτημένης εργασίας προς την Εταιρία ενώ των Μη Εκτελεστικων Μελών αμοιβές με την ιδιότητα τους ως Μέλη Δ.Σ. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αφορούν χορηγηθείσες προς αυτούς προκαταβολές αποδοχών. Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΔΤ ΑΒ ΑΔΤ ΑΗ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΚΟΥΦΟΥ ΑΔΤ ΑΝ

17 IΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «AS COMPANY A.E.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας «AS COMPANY A.E.», της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Μεσογείων 449, Αγία Παρασκευή Αθήνα ΑΜ ΣΟΕΛ 173 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευάγγελος Παγώνης ΑΜ ΣΟΕΛ

18 AS Company A.E ΕΞΑΜΗΝΙΙΑΙΙΕΣΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ ττηςς πεερι ιόδου από 11 Ιαννουαρί Ι ίου έέωςς 3311 Δεεκκεεμβρί ίου σύμφωννα μεε ττα Διεεθθννή Πρόττυπα Χρηματτοοι ικκοννομι ικκήςς Ανναφοράςς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2017 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της AS COMPANY A.E. στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 και έχουν δημοσιευθεί στον τύπο και δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, στη Διεύθυνση όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ευσττράττι ιοςς Κ.. Αννδρεεάδηςς Πρόεεδροςς ττου Δ..Σ.. & Δ/ /ννωνν Σύμβουλλοςς AS COMPANY A..E.. 17

19 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Συμμετοχές σε θυγατρικές Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεί Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο ( μετ των 0, Διαφορά μετοχών έκδοσης υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Λοιπά αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Οφειλές προς προμηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις του ευρώ. 18

20 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Σημ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη / (ζημίες) Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεις Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Κέρδη προ φόρων σύνολο Μείον φόροι Κέρδη μετά από φόρους (Α) Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,0923 0,0382 0,0921 0,0382 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις του ευρώ. 19

21 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις του ευρώ. 20

22 Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.1 έως 1.1 έως 1.1 έως 1.1 έως Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Πλέον / μείον προσαρμογές για : Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστη Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης : Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα Καταβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύ Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Αγορές / (Πωλήσεις) χρεογράφων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισροές από δικαιώματα μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρ Μείωση και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσ Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητ Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις του ευρώ. 21

23 Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες για την Μητρική Εταιρία και τη Θυγατρική της Η AS Company είναι Ελληνική Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία, υπόκειται στο κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιριών και ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1990 (ΦΕΚ 4222/ ). Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με ΑΡ. ΓΕΜΗ και Αριθμό Μητρώου 22949/06/Β/90/107. Το site της είναι και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε ομόφωνα στο έτος 2016 την ίδρυση Θυγατρικής Εταιρίας στην Κύπρο με την επωνυμία «AS COMPANY CYPRUS LTD», που διέπεται και λειτουργεί υπό το Κυπριακό Δίκαιο, με τη μορφή Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Limited). Η Θυγατρική εταιρία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 με αρχικό κεφάλαιο ,00, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από τη μητρική Εταιρία. Συντάσσονται ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Θυγατρικής Εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD», με ημερομηνία έναρξης ενοποίησης και μέθοδο ενοποίησης ολική. 2. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Η παρούσα ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ( Δ.Λ.Π) Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά και τον ν.3556/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ετοιμασία των ετήσιων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., καθότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση στον αναγνώστη. Όπου κρίθηκε απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχείς της προηγούμενης χρήσης έχουν αναπροσαρμοσθεί για να καλύψουν τις ανάγκες παρουσίασης της τρέχουσας περιόδου. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 22

24 3. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στην προηγούμενη έτσι ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να είναι απολύτως συγκρίσιμα. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2018). Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επιπλέον, αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της εν λόγω χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της πιστωτικού κινδύνου της οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρία και ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2018). 23

25 Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων. Αναγνώριση του συμβολαίου, Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης, Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής, Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωσης, Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης. Η Εταιρία και ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρία και ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση): «Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η Εταιρία και ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 12 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση): «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 24

26 Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία Εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Η Εταιρία και ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 7 στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 7 δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις. παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το Οι τροποποιήσεις δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια»( εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2021). Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το πρότυπο αυτό δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 25

27 διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»( εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου 2017). Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλομένου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημίας, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημίες και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος Οι τροποποιήσεις του Κύκλου , εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου

28 3.1 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη αξία, κατά μέθοδο επιμέτρησης. Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες : - Δημοσιευμένες τιμές αγοράς για χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές ( επίπεδο 1 ) - Τεχνικές αποτίμησης βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς ή υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευμένες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία ( επίπεδο 2 ) - Τεχνικές αποτίμησης που δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές σε ενεργές χρηματαγορές ( επίπεδο 3 ) Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που επιμεντρώνται στην εύλογη αξία κατά την 30 η Ιουνίου 2017 έχουν ως εξής : Όμιλος Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Εταιρία Στοιχεία Ενεργητικού Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων H λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία καθώς η επίδραση της προεξόφλησης είναι μη σημαντική. Η εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία : - Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα - Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 3.2 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν γνωστοποίηση όλων των κινδύνων που απαιτούνται κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Λόγω των δραστηριοτήτων της, ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς ( μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς εμπορευμάτων ), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων των κινδύνων που παρατίθενται παρακάτω. Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδεχομένως παρουσιαστούν και αποτιμά συνεχώς τις εξελίξεις για κάθε επίδραση που οι διαμορφούμενες συνθήκες μπορεί να έχουν στα οικονομικά του αποτελέσματα. 27

29 Α. Πιστωτικός κίνδυνος Αφορά τον κίνδυνο που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρία από την έκθεση της σε μεγάλο ποσό απαιτήσεων από συγκεκριμένο πελάτη. Η Εταιρία, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Η Εταιρία, αξιολογεί σε συνεχή βάση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της αγοράς και αξιοποιώντας τα στοιχεία που συλλέγει από τράπεζες πληροφοριών. Ανάλογη πολιτική εφαρμόζει και η Θυγατρική της στη Κύπρο. Η Θυγατρική πραγματοποιεί πωλήσεις μετρητοίς ή εξασφαλισμένες με letter of credit χωρίς να χορηγεί πίστωση. Κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος από την Εταιρία αναφέρεται επί του παρόντος και στον Όμιλο. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των αναγκών του κεφαλαίου κίνησης και προωθεί τη μείωση των πιστωτικών ορίων και τον περιορισμό του χρόνου πίστωσης των πελατών της, με στόχο την ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών. Β. Κίνδυνος επιτοκίων Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρίας και της Θυγατρικής είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. Η Διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων αφού οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου. Γ. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος και η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον υψηλού συναλλαγματικού κινδύνου που οφείλεται στις αγορές των εισαγομένων προϊόντων σε USD και δευτερευόντως στις πωλήσεις που πραγματοποιεί εκτός Ελλάδος. Η Εταιρία και η Θυγατρική πραγματοποιούν πολύ σημαντικό μέρος των εισαγωγών τους με προέλευση από τη Κίνα Hong Kong, σε δολάριο Αμερικής (USD). Σε επίπεδο Ομίλου το 76% των αγορών έχει τιμολογηθεί σε δολάρια (USD), ως εκ τούτου, υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος, με άμεση επίδραση στο κόστος των εισαγομένων προϊόντων. H Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, και δεν έχει προβεί στη λήψη σχετικών ενεργειών επειδή κρίθηκε ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου στη παρούσα φάση. Δ. Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) 28

30 Αφορά τον κίνδυνο για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν σημαντικές μειώσεις του κεφαλαίου κίνησης καθώς και επενδύσεις. Λόγω της εποχικότητας που παρουσιάζεται στη κατηγορία των προϊόντων της Εταιρίας, απαιτείται ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς πιθανή αδυναμία ενδέχεται να επιβαρύνει με επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα τα αποτελέσματα της. Εταιρία και η Θυγατρική είναι απόλυτα συνεπείς στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους, γεγονός που οφείλεται: α) στις καλές ταμειακές ροές της, β) στην υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους τραπεζικούς οργανισμούς, γ) στα χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις οικονομικές καταστάσεις, δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών, δ) στην προσπάθεια για την συγκράτηση των εξόδων, ε) στην διασπορά πελατολογίου για την μείωση των επιπτώσεων στην ρευστότητα της που δυνατόν να προκληθεί από την επέλευση πιστωτικού κινδύνου, στ) στην διαφύλαξη των ρευστών διαθεσίμων σε τράπεζες με καλή αξιολόγηση από διεθνείς οίκους εντός και εκτός Ελλάδος και ζ) στην τοποθέτηση των διαθεσίμων σε εμπορεύσιμους τίτλους χαμηλού κινδύνου. Ε. Κίνδυνος Εξάρτησης Προμήθειας Εμπορευμάτων Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών που διαθέτει η Εταιρία και η Θυγατρική έχουν προέλευση την Κίνα, τυχόν μεταβολή των εμπορικών σχέσεων της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεταβολή ισοτιμίας του Γουάν Κίνας σε σχέση με το US$ στο οποίο τιμολογείται το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του Ομίλου, είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά κατά περίπτωση αφενός την τροφοδοσία των πελατών και τις πωλήσεις του Ομίλου, αφετέρου το Κόστος Πωληθέντων, τον Κύκλο Εργασιών και την Κερδοφορία. Ο Όμιλος προμηθεύεται εμπορεύματα από 2 προμηθευτές με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των αγορών του. Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο απώλειας εισοδήματος στη περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την παραλαβή των εισαγομένων προϊόντων στο προγραμματισμένο χρόνο. Ο Όμιλος παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα οικονομικά δεδομένα της κινεζικής αγοράς παιχνιδιών διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές της, Στ. Κίνδυνος Λειτουργίας Καταστημάτων Λιανικής Με δεδομένο ότι το σύνολο των ενδυμάτων που διαθέτει η Εταιρία στα καταστήματα της λιανικής αφορά επώνυμα προϊόντα ενός μόνο οίκου, τυχόν προβλήματα στην συνεργασία είναι δυνατόν να δημιουργήσουν θέματα στην ομαλή λειτουργία των καταστημάτων αυτής. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία εκτιμά ότι ο κίνδυνός είναι μικρός καθώς, αφενός το ποσοστό του Κύκλου Εργασιών των ενδυμάτων είναι χαμηλό ως προς το συνολικό Κύκλο Εργασιών του Ομίλου, αφετέρου τα καταστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Ζ. Κίνδυνος Ασφάλισης Με δεδομένο ότι το σύνολο των αγορών της Εταιρίας προωθείται από την Αποθήκη της προς τους πελάτες, η Εταιρία θα πρέπει να διασφαλίζεται από την έκθεση της σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από την ασφάλιση των προϊόντων της. Προς τούτο η Εταιρία προβαίνει σε ασφάλιση των εγκαταστάσεων της από κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιριών, γεγονός που της προσδίδει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους κύριους κινδύνους. 29

31 Η Θυγατρική δεν διαθέτει δική της αποθήκη στην Κύπρο και συνεργάζεται με Εταιρία διακίνησης που πραγματοποιεί όλες τις εργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας για αυτή. Η.Μακροοικονομικές Συνθήκες στην Ελλάδα Το εύρος καταστροφής που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική οικονομία και το οποίο υπονομεύει τη δυνατότητα ανάταξης της, εύκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί από τη σύγκριση των επιμέρους μεγεθών. Οι επενδύσεις έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα 60 δις ευρώ το 2010 στα 20 δις ευρώ το 2016 και οι καταθέσεις από 220 δις ευρώ το 2010 έχουν υποχωρήσει στα 119 δις ευρώ το Η κατανάλωση διαρκώς μειώνεται με μια μικρή ανάκαμψη που παρουσιάσθηκε το τελευταίο τρίμηνο του Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται κυρίως λόγω της πολύ υψηλής φορολογίας και των αυξημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η ρευστότητα στην οικονομία παραμένει περιορισμένη, τη στιγμή που οι έλεγχοι στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) εξακολουθούν να ισχύουν και οι τράπεζες εξαρτώνται για τη χρηματοδότηση τους από τον ELA και την EKT. Η Κυπριακή οικονομία σταδιακά βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης με την οικονομία της χώρας αυτής να επηρεάζεται θετικά από το διεθνές εμπόριο, τα ενεργειακά κοιτάσματα καθώς και την επιδιωκόμενη λύση της επανένωσης των 2 κοινοτήτων που κατοικούν στην Κύπρο. Θ.Λοιποί Κίνδυνοι Η ζήτηση των προϊόντων που διαθέτει η Εταιρία επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες όπως η οικονομική αβεβαιότητα, η μείωση της κατανάλωσης και η προτίμηση των καταναλωτών σε προϊόντα με χαμηλή τιμή πώλησης. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε επιλογή ποιοτικών προϊόντων με χαμηλή λιανική τιμή που είναι ελκυστικά στους καταναλωτές. Επίσης η Εταιρία και με δεδομένο τον μικρό αριθμό του προσωπικού της ενδέχεται να επηρεαστεί πρόσκαιρα από την αποχώρηση κάποιου Διευθυντικού στελέχους μέχρι την αναπλήρωση του. 30

32 4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Η Εταιρία χρησιμοποίησε στον Ισολογισμό πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ τις εύλογες αξίες των Γηπέδων Οικοπέδων και των Κτιρίων της 31 ης Δεκεμβρίου 2004, ως τεκμαρτό κόστος, βάσει της εξαίρεσης που παρέχεται από το ΔΠΧΑ 1. Η διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των εδαφικών εκτάσεων και των κτιρίων που προέκυψε από την εκτίμηση από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιμητές, σε σχέση με τα λογιστικά υπόλοιπα των βιβλίων, ανήλθε σε ,06. Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στην περίοδο έως σε Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Οι αξίες κτήσεως, οι αποσβέσεις και οι αναπόσβεστες αξίες των παγίων στοιχείων αναλύονται ως εξής : Πίνακας παγίων της περιόδου 1.01 : 31

33 Γήπεδα Μηχαν. Κτίρια εγκατ. Οικόπεδα εξοπλ Μεταφ. μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Αξίες κτήσεως Υπόλοιπα Αγορές προσθήκες χρήσης Μειώσεις πωλήσεις χρήσης Υπόλοιπα Αγορές προσθήκες περιόδου Μειώσεις - πωλήσεις περιόδου Υπόλοιπα Γήπεδα Μηχαν. Κτίρια εγκατ. Οικόπεδα εξοπλ Μεταφ. μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Αποσβέσεις Υπόλοιπα Αποσβέσεις χρήσεως Μειώσεις αποσβ. χρήσεως Υπόλοιπα Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις αποσβ. περιόδου Υπόλοιπα Αναπόσβεστη αξία στις Αναπόσβεστη αξία στις Αναπόσβεστη αξία στις Γήπεδα Μηχαν. Κτίρια εγκατ. Οικόπεδα εξοπλ Μεταφ. μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Αξίες κτήσεως Υπόλοιπα Αγορές προσθήκες χρήσης Μειώσεις πωλήσεις χρήσης Υπόλοιπα Αγορές προσθήκες περιόδου Μειώσεις - πωλήσεις περιόδου Υπόλοιπα Γήπεδα Μηχαν. Κτίρια εγκατ. Οικόπεδα εξοπλ Μεταφ. μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Αποσβέσεις Υπόλοιπα Αποσβέσεις χρήσεως Μειώσεις αποσβ. χρήσεως Υπόλοιπα Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις αποσβ. περιόδου Υπόλοιπα Αναπόσβεστη αξία στις Αναπόσβεστη αξία στις Αναπόσβεστη αξία στις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : 32

34 Περιγραφή λογαριασμού Αξία κτήσεως λογισμικών προγραμμάτων Συσσωρευμένες αποσβέσεις λογισμικών Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι προσθήκες στη χρήση ανήλθαν σε Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Δοσμένες εγγυήσεις Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Υπόλοιπο έναρξης Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στα αποτελέσματα περιόδου Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, σε σχέση με τις εγγραφές προσαρμογής αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Διαγραφή εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων Πρόβλεψη υποτίμησης επισφαλών απαιτήσεων Πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Διαφορά φορολογικού συντελεστή Οι αντίστοιχες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: Περιγραφή λογαριασμού Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων οικοπέδων Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων Αποτίμηση αξίας απαιτήσεων - υποχρεώσεων σε ξ.ν

35 Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. 4.4 Συμμετοχές σε Θυγατρικές Οι συμμετοχές σε Θυγατρικές εταιρίες που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού AS Company Cyprus Ltd Αφορά την ίδρυση Θυγατρικής Εταιρίας στην Κύπρο με την επωνυμία «AS COMPANY CYPRUS Ltd», που διέπεται και λειτουργεί υπό το Κυπριακό Δίκαιο, με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited). Η Θυγατρική Εταιρία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 με αρχικό κεφάλαιο ,00, το οποίο καλύφθηκε κατά 100% από την Εταιρία. Η Θυγατρική στην πρώτη της χρήση που έληξε στις ήταν κερδοφόρος. 4.5 Αποθέματα Τα αποθέματα που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται εξής: Περιγραφή λογαριασμού Εμπορεύματα Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση αποθεμάτων Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Οι σχηματισθείσες προβλέψεις υποτίμησης των αποθεμάτων ύψους (οι οποίες αναλύονται σε προβλέψεις λογισμένες στα φορολογικά βιβλία και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ ύψους ) καλύπτουν τα βραδείας κυκλοφορίας και εμπορευσιμότητας αποθέματα της Εταιρίας. Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων αφορούν παραγγελίες εισαγωγών από το εξωτερικό. 4.6 Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : 34

36 Περιγραφή λογαριασμού Πελάτες Μείον : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Επιταγές εισπρακτέες Γραμμάτια εισπρακτέα Οι σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους (οι οποίες αναλύονται σε προβλέψεις λογισμένες στα φορολογικά βιβλία, καθώς και σε επιπλέον προβλέψεις για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ ύψους καλύπτουν όλες τις ενδεχόμενες απώλειες της Εταιρίας από τη μη είσπραξη επισφαλών απαιτήσεών της (βλέπε και παράγραφο 5.7). Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηματίζεται επί συγκεκριμένων υπολοίπων των πελατών τα οποία η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί επισφαλή ως προς την είσπραξή τους. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής : Αρχικό υπόλοιπο Πρόσθετη πρόβλεψη περιόδου (αποτελέσματα) Διαγραφές προβλέψεων Υπόλοιπο συνεχιζομένων δραστηριοτήτων Οι τελικές προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους καλύπτουν όλες τις ενδεχόμενες απώλειες της Εταιρίας. Στο τέλος της περιόδου κρίθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρίας ότι δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, στις απαιτήσεις και τις εισπρακτέες επιταγές ο οποίος να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένες Επισφαλή υπόλοιπα στα βιβλία της Εταιρίας Είναι σε καθυστέρηση εισπράξεως : από ημέρες > από 180 ημέρες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Οι απαιτήσεις από τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : 35

37 Περιγραφή λογαριασμού Χρεώστες διάφοροι Λογαριασμοί διαχειρίσεως και προκαταβολών Έξοδα επομένων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Σύμφωνα με το Ν. 4334/2015 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. 4.8 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Υπόλοιπο Έναρξης Προσθήκες / Πωλήσεις Αναπροσαρμογές Εύλογης Αξίας Υπόλοιπο Τέλους Πρόκειται για τοποθετήσεις με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι διαφορές από την αποτίμηση των ομολόγων και των χρεογράφων ανήλθαν συνολικά στο εξάμηνο σε Οι προαναφερόμενες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις εμπίπτουν στην ιεραρχία 1, όπως αυτή περιγράφεται στη σημείωση Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Ταμείο Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Η σύνθεση των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων ανά νόμισμα είναι η εξής : 36

38 Περιγραφή λογαριασμού Ευρώ Λοιπά Νομίσματα ΣΥΝΟΛΟ Ίδια κεφάλαια Μετόχων Εταιρίας Οι λογαριασμοί του Μετοχικού Κεφαλαίου, των Αποθεματικών και των λοιπών λογαριασμών των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 έχουν ως εξής : Περιγραφή λογαριασμού Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ( μετοχές των 0,61 ) Οφειλόμενο κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε ευρώ Έκτακτα αποθεματικά Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Ζημία απορρόφησης θυγατρικής Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η Μαΐου 2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων: τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας κατά τα ποσό τεσσάρων λεπτών (0,04 ) ανά μετοχή, που διαμορφώθηκε έτσι, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι συνολικώς έλαβε χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,80, και επιστροφή του στους μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20 ), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα ενός εκατοστών (0,61) του ευρώ εκάστη. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση της, στις ενημερώθηκε για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και για τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : 37

39 Περιγραφή λογαριασμού Ομολογιακά δάνεια Δάνεια τραπεζών Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανείων και Ομολογιακών Δανείων παρά μόνον το βραχυπρόθεσμο μέρος αυτών ποσού , Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων οικοπέδων Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων Αποτίμηση αξίας απαιτήσεων - υποχρεώσεων σε Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται εφόσον υπάρχει εφαρμόσιμο φορολογικό δικαίωμα και αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Περιγραφή λογαριασμού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υπόλοιπο στις οικονομικές καταστάσεις Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29%. Για τη χρήση 2016 η Εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αυτής της περιόδου. Κατά την ολοκλήρωση αυτού του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 38

40 Για τη μοναδική ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ο έλεγχος της οποίας βρίσκεται υπό εξέλιξη, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους ,00 της οποίας το χειρισμό θα αποφασίσει η Διοίκηση της Εταιρίας πριν το κλείσιμο της χρήσης λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 1738/2017. Προβλέψεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο οι εργαζόμενοι δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην Εταιρία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Ν.2112/1920. Από έχει αλλάξει η πολιτική αναγνώρισης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών καθώς τέθηκε σε εφαρμογή το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναθεωρημένο πρότυπο περιέχει τροποποιήσεις οι οποίες εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως μέθοδος περιθωρίου και της έννοιας της αναμενόμενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως και απλές διευκρινήσεις και αναδιατυπώσεις, Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν επέφερε ουσιώδεις μεταβολές στις ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς η Εταιρία αναγνωρίζει το σύνολο των κερδών και ζημιών στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος την περίοδο που αυτές πραγματοποιούνται. Η Εταιρία άλλαξε τη λογιστική πολιτική της, προκειμένου να απεικονίζει με πιο ορθολογικό τρόπο τη χρηματοοικονομική της θέση για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο ΔΛΠ 19. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στις οικονομικές καταστάσεις στις, έχει ως εξής: Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση Προβλέψεις στην περίοδο Υπόλοιπο στις Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν με αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη Εταιρία αναλογιστών με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 19. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής εκτίμησης κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως: 39

41 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος Κατάσταση Αποθεματοποίησης Πλεόνασμα / Έλλειμμα Πλεόνασμα /( Έλλειμμα του προγράμματος καθορισμένων Παροχών) Παρούσα αξία των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών Υποχρέωση Καταχωρούμενη στον Ισολογισμό ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κατά την Κατά την Κατά την Κατά την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ)/ΖΗΜΙΩΝ Τα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που προκύπτουν από τους επαναϋπολογισμούς :α) της Παρούσας αξίας Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών και β)της Εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονταιπλέον στην Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (IAS c, & ), εκτός των Αποτελεσμάτωνχρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο IAS 19 & 96. Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες προηγούμενων χρήσεων κατά την έναρξη της εξεταζόμενης οικονομικής χρήσης Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που παρουσιάζονται κατά την εξεταζόμενη χρήση Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες κατά τη λήξη της εξεταζόμενης οικονομικής χρήσης Συνέπεια της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 από την Εταιρία ήταν η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής σχετικά με την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών όπως περιγράφεται ανωτέρω. Έως την η Εταιρία αναγνώριζε υποχρέωση ποσού ενώ τα αποτελέσματα της περιόδου 2017 επιβαρύνθηκαν με ποσό Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθ. υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Ο λογαριασμός αφορά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας οι οποίες είναι πληρωτέες στην χρήση 2017 και για το λόγο αυτό εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 40

42 4.14 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Προμηθευτές Επιταγές πληρωτέες Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 31 η Δεκεμβρίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Οφειλές σε μετόχους Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Πιστωτές διάφοροι Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών που εμφανίζεται στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύεται ως ακολούθως: Περιγραφή λογαριασμού Πωλήσεις εμπορευμάτων ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ Πωλήσεις εμπορευμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πωλήσεις εμπορευμάτων ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Πωλήσεις εμπορευμάτων ΛΙΑΝΙΚΗΣ Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού Παροχή υπηρεσιών

43 Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά και είναι αποκλειστικός διανομέας για τα εισαγόμενα παιδικά ενδύματα της γνωστής ιταλικής Εταιρίας IDEXE. Επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς», οι δραστηριότητες της Εταιρίας παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Ο λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης : α) του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων», που στη περίπτωση της Εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων σε αυτόν και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του και β) να υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές πληροφορίες. Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - επιχειρηματικοί τομείς Η AS Company δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία παιχνιδιών για την ελληνική αγορά. Η Εταιρία διαθέτει σήμερα περίπου κωδικούς παιχνιδιών, στις κατηγορίες Bebe, Σχολικά, Προσχολικά, Επιτραπέζια, Πάζλ, Εποχιακά, Αθλητικά, Χνουδωτά, Ηλεκτρονικά, Computer, Εξωτερικού Χώρου και Τροχήλατα. Η AS Company συνεργάζεται με τους καλύτερους κατασκευαστές και προμηθευτές παιχνιδιών διεθνώς, όπως: Clementoni, Silverlit, Famosa, Ty, IMC, HTI, Playvisions, Golliath, Fotorama, Piatnik, κ.α. διότι η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων αποτελούν βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της και την πορεία της μέχρι σήμερα. Οι αρχές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, σε μία Εταιρία που ασχολείται με το παιδί και την ψυχαγωγία του. Πιστή στην ασφάλεια και την ποιότητα, με αγάπη για τα παιδιά και με γνώμονα τις ανάγκες τους, η AS Company θα συνεχίσει να δημιουργεί πρωτοπόρες σειρές και προϊόντα που θα συμβάλλουν στην ισορροπημένη ανάπτυξη, την καλλιέργεια και την ψυχαγωγία τους. Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς Ο κύκλος εργασιών από το εμπόριο παιχνιδιών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για παιδιά, και των πωλήσεων ως αποκλειστικός διανομέας για τα εισαγόμενα παιδικά ενδύματα της γνωστής ιταλικής Εταιρίας IDEXE, αναλύεται κατά γεωγραφική περιοχή ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Πωλήσεις εμπορευμάτων στο εσωτερικό Πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού αντιπροσωπεύει το 9% του Συνολικού Κύκλου Εργασιών για τη τρέχουσα περίοδο ενώ στην αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2016 αντιπροσώπευε το 8,5% Κόστος πωλήσεων Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύεται ως ακολούθως : 42

44 Περιγραφή λογαριασμού Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων Κόστος αναλωθέντων υλών & υλικών Κόστος αυτοπαραδόσεων Ανόργανα έσοδα - συναλλαγματικές διαφορές Άλλα έσοδα Τα άλλα έσοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως: Περιγραφή λογαριασμού Έσοδα από εισπραττόμενα έξοδα αποστολής Επιδοτήσεις Λοιπά έσοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Διάφορα έξοδα Συναλλαγματικές διαφορές Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : 43

45 Περιγραφή λογαριασμού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Διάφορα έξοδα Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Συναλλαγματικές διαφορές Έκτακτα και ανόργανα έσοδα - έξοδα Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης που εμφανίζονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Διάφορα έξοδα Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Κόστος μισθοδοσίας Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύεται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Μισθοί και Ημερομίσθια Εργοδοτικές εισφορές Λοιπά έξοδα προσωπικού Το ανωτέρω κόστος μισθοδοσίας, μερίζεται στις διάφορες λειτουργίες της Εταιρίας ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης Αποσβέσεις

46 Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως: Περιγραφή λογαριασμού Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Μεταφορικών μέσων Αποσβέσεις Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης Οι ανωτέρω αποσβέσεις, μερίζονται κατ αρχάς στις λειτουργίες της Εταιρίας ως κατωτέρω, αλλά στη συνέχεια, για τις ανάγκες των ΔΠΧΑ, εμφανίζονται αυτοτελώς στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου : Περιγραφή λογαριασμού Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης Έξοδα Ερευνών και ανάπτυξης Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύονται ως ακολούθως : Περιγραφή λογαριασμού Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Λοιπά συναφή έξοδα Έσοδα συμμετοχών Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Κέρδη από πώληση χρεογράφων Κέρδη/ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων Φόροι Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως που εμφανίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2017 και την 30 η Ιουνίου 2016 αναλύεται ως ακολούθως : 45

47 Περιγραφή λογαριασμού Φόρος περιόδου Αναβαλλόμενοι φόροι απαιτήσεων Αναβαλλόμενοι φόροι υποχρεώσεων Για τις καταρτισθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 29%. Όσον αφορά τη Θυγατρική, δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη φόρου εισοδήματος με δεδομένο ότι τα κέρδη προ φόρων το Α Εξάμηνο του 2017 ήταν οριακά. Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την περίοδο που ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή. Κέρδη προ φόρων εισοδήματος Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή Αναβαλλόμενη φορολογία Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 5.1 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Για τις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και στην προηγούμενη χρήση 2016, ο τύπος της Έκθεσης Ελέγχου που έχει χορηγηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, είναι «Γνώμη χωρίς επιφύλαξη». 5.2 Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 5.3 Εταιρικά γεγονότα Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης Εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή εκμετάλλευσης. 5.4 Αλλαγή χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης 46

48 Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα. 5.5 Εποχικότητα δραστηριοτήτων Η ζήτηση εκ μέρους των πελατών μας για τα προϊόντα της Εταιρίας υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις που ιστορικά παρουσιάζεται αυξημένη κατά τις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Το μεγαλύτερο μέρος των πελατών μας πραγματοποιεί τις πωλήσεις των προϊόντων που προμηθεύεται από την Εταιρία μας την περίοδο των Χριστουγέννων για το λόγο αυτό οι εισπράξεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο. 5.6 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Συντάχθηκαν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της Θυγατρικής εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD», με έδρα την Κύπρο, ποσοστό συμμετοχής 100%, ημερομηνία έναρξης ενοποίησης και μέθοδος ενοποίησης ολική. Τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία του έτους 2016 που αναφέρονται ως Όμιλος, αφορούν μόνον τα στοιχεία της μητρικής εταιρίας καθόσον η έναρξη λειτουργίας της Θυγατρικής έγινε το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και παρατίθενται μόνο ως προς τη συγκρισιμότητα για τη βοήθεια του αναγνώστη. 5.7 Εκκρεμοδικίες Δικαστικές Υποθέσεις Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Σχετικά με τη διένεξη της Εταιρίας με την αλλοδαπή Εταιρία SMOBY (ήδη υπό εκκαθάριση), για παραβίαση εκ μέρους της τελευταίας, των όρων της μεταξύ τους σύμβασης για αποκλειστική διανομή δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε σχέση με αυτά που έχουν αναφερθεί στις επεξηγήσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της Η Εταιρία διατηρούσε κατά του πρώην πελάτη «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», απαίτηση κατά κεφάλαιο ύψους ,45. Η οφειλέτρια έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Επειδή με τα σημερινά διαθέσιμα δεδομένα εκτιμάται ότι το μικρό ενεργητικό της πτώχευσης, σε σύγκριση προς τις επαληθευθείσες απαιτήσεις τρίτων μεταξύ των οποίων Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, δεν συνηγορεί στην ικανοποίηση της απαίτησης της Εταιρίας, έστω και μερικώς το ποσό της απαίτησης διαγράφηκε στις σύμφωνα με το νόμο. Τέλος η Εταιρία δεν διατηρεί κατά της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» καμία απαίτηση και έχει αποδεχθεί την από 28 Σεπτεμβρίου 2016 Συμφωνία Εξυγίανσης η οποία επικυρώθηκε με την υπ αριθμ. 6/2017 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Αθηνών. Η Εταιρία εισέπραξε το 50% της απαίτησης που διατηρούσε τον Απρίλιο του 2017, με βάση τους όρους της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Η Εταιρία είχε ενημερώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ημερ. 25/8/2016, αρ. πρωτ. 2016/ΕΧΑΕ/Η/6901), ότι είχε σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για την ως άνω οφειλέτιδα με 31/12/ Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο ανέρχεται σε 71 εργαζόμενους ήτοι 70 εργαζόμενους στην Εταιρία και 1 εργαζόμενο στη Θυγατρική. Για τη προηγούμενη χρήση ο αριθμός των εργαζομένων στην μητρική Εταιρία ανερχόταν σε 72 εργαζόμενους. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για το προσωπικό ανέρχονται σε σύμφωνα με το ΔΛΠ

49 5.9 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Για τη χρήση 2016 η Εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου αυτής. Κατά την ολοκλήρωση αυτού του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις ο έλεγχος αυτός έχει ολοκληρωθεί με τη χορήγηση των σχετικών εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Για τη μοναδική ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 έχει εκδοθεί εντολή μερικού ελέγχου εντός του 2016 που με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 1738/2017, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή πρόσθετων φόρων έχει παραγραφεί. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους ,00 ο χειρισμός της οποίας θα οριστικοποιηθεί με το κλείσιμο του Ισολογισμού της Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Χορηγηθείσες εγγυήσεις Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων, το ύψος των οποίων στις ανερχόταν σε 1.911,00. Η Εταιρία έχει εγγυηθεί για χρηματοδότηση έως του ποσού ,00 υπέρ της Θυγατρικής για τραπεζικό δανεισμό στην περίπτωση που γίνει χρήση δανειακών κεφαλαίων. Την ο τραπεζικός δανεισμός στη Θυγατρική ανερχόταν σε Κεφαλαιουχικές δαπάνες Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στην περίοδο σε Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου Διανομή Μερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή του υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος προς τους μετόχους από τα κέρδη της χρήσεως 2016, πρόταση η οποία εγκρίθηκε με ποσοστό 71,679%. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποδεχόμενη την εισήγηση του Δ.Σ., αποφάσισε με ποσοστό 71,679% την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ,80, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι κατά 0,04 λεπτά και την επιστροφή του στους μετόχους Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις Θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρίες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Τα έσοδα και τα έξοδα, οι συναλλαγές με τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη για το διάστημα καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα : 48

50 α) Έσοδα β) Έξοδα γ) Απαιτήσεις δ) Υποχρεώσεις ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 Σημειώνεται ότι τα Έσοδα και Έξοδα της Εταιρίας από Συνδεδεμένα Μέρη αφορούν πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων προς και από την Θυγατρική αντίστοιχα. Κατ αναλογία των ανωτέρω οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις αφορούν Πωλήσεις και Αγορές προς και από την Θυγατρική. Οι παροχές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τη Διοίκηση της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως : Αμοιβές και Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών Βραχυπρόθεσμες παροχές προς εργαζομένους Μισθοί Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Bonus 0 0 Λοιπές αμοιβές 0 0 Σύνολο Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0,00 0,00 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0,00 0,00 Παροχές λήξης της εργασίας 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Αμοιβές και Συναλλαγές Μελών Δ.Σ. Βραχυπρόθεσμες παροχές Μισθοί Κόστος κοινωνικής ασφάλισης Bonus 0 0 Λοιπές αμοιβές 0 0 Σύνολο Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας Προγράμματα καθορισμένων παροχών 0,00 0,00 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 0,00 0,00 49

51 Παροχές λήξης της εργασίας 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε Διευθυντικά Στελέχη (και τις οικογένειές τους). Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας. Οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξηρτημένης εργασίας προς την Εταιρία ενώ των Μη Εκτελεστικων Μελών αμοιβές την ιδιότητα τους ως Μέλη Δ.Σ. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αφορούν χορηγηθείσες προς αυτούς προκαταβολές αποδοχών Πληροφορίες για τις αμοιβές του ελέγχου (άρθρο 30 του Ν. 3756/2009) Ο έλεγχος και η επισκόπηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εξαμηνιαία περίοδο ανατέθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην ελεγκτική Εταιρία BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ Σημαντικότερες μεταβολές στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Παρατίθεται η εξέλιξη των κυριότερων οικονομικών στοιχείων και επιδόσεων της Εταιρίας κατά την περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016: μεταβολή μεταβολή % % Σύνολο Κύκλου εργασιών Κέρδη προ φόρων, % % χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων % % Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων % % Κέρδη προ φόρων σύνολο % % Κέρδη μετά από φόρους % % Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,0923 0,0508 0,0921 0,0508 0, % 0, % 5.16 Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας προκύπτουν από τη διαίρεση των συγκεντρωτικών συνολικών εισοδημάτων της περιόδου, με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου ως ακολούθως: 1/1 30/06/2017 1/1 30/06/2016 Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών

52 Βασικό κέρδος ανά μετοχή 0,0921 0, Διαδικτυακός ιστότοπος ανάρτησης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι ετήσιες και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2017, η Έκθεση Ελέγχου και η Έκθεση Επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι Εκθέσεις Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα άξια αναφοράς που να έχουν συμβεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΔΤ ΑΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΔΤ ΑΗ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΔΤ ΑΕ A A T 51

53 V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις 0,00 0,00 Αποτελέσματα

Προβλέψεις 0,00 0,00 Αποτελέσματα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφράσμενα σε ) Αρμόδια υπηρεσία-νομαρχία Υπουργείο Ανάπτυξης ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ημερομηνία έγκρισης από τους εκκαθαριστές των οικονομικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

AS Company AE. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.

AS Company AE. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. AS Company AE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 AS Εμπορική-Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ και Παιχνιδιών ΑΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 57546304000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 2η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ 0 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 095666133 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 72035420000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124137622000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα