Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Σταµούλης Τηλέφωνο : Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Σταµούλης Τηλέφωνο : Fax :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY οικ /2194 ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Σταµούλης Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός έξι (6) κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών», προϋπολογισθείσης δαπάνης #59.040,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και ΦΠΑ 23%. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΗ 1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές συναλλαγές». 1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», σε συνδυασµό µε το ν. 4155/ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) και την εγκύκλιο 23/ (Εφαρµογή ν. 3886/2010) ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335). 1.7 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων κτλ». 1.8 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». 1

2 1.9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/ ) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/ ) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» 1.13 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς: 2.1 Π1/2489/ του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, ιαδικασία Παραλαβής» /301/0026/ του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες» /739/ (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 2.4 Οικ /5356/ (ΦΕΚ 2246/Β / ) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». 2.5 Οικ / (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής.». 2.6 Υ144/ (ΦΕΚ 483/ ) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Χρήστο Σπίρτζη». 2.7 Π Α/οικ. 239/8/ της ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών για την έγκριση διάθεσης συµπληρωµατικής πίστωσης ποσού ,00 σε βάρους του ενάριθµου έργου 2014ΣΕ (Π.Κ ) «απάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας», για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 4. Το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός εννέα (9) κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. 5. Το γεγονός ότι επιτακτικοί λόγοι υγιεινής επιβάλλουν να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των ανωτέρω κτηρίων µέχρι τη διενέργεια και ολοκλήρωση του νέου τακτικού διαγωνισµού. 6. Το υπ αριθµ. οικ /2192/ Πρωτογενές Αίτηµα. 7. Την από ανακοίνωση περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης. 8. Το από πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουµε, µε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (λόγω ύψους δαπάνης), την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός έξι (6) κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών», προϋπολογισθείσης δαπάνης #59.040,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και ΦΠΑ 23%. 2. Περιγραφή του έργου Ο πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κάτωθι έξι (6) κτηρίων: 2

3 1) Χαριλάου Τρικούπη 182, Αθήνα 2) Ιπποκράτους , Αθήνα 3) Φαναριωτών 9, Αθήνα 4) Λεωφόρος Αλεξάνδρας 19, Αθήνα 5) Μουστοξύδη 7, Αθήνα 6) Παναγή Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα (µέρος του κτηρίου), στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών και θα γίνει σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών καθαριότητας που αναφέρονται στο παράρτηµα Β και τον αντίστοιχο πίνακα συµµόρφωσης προσφοράς, παράρτηµα Γ, που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 3. Προϋπολογισµός του έργου: Η δαπάνη του έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ #59.040,00 # (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και βαρύνει τις πιστώσεις ηµοσίων Επενδύσεων, σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ «ΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ ) (Τ.Ε.1984ΣΕΟ &1984ΣΕΟ )». Οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειµένου να καταθέσουν την προσφορά τους µπορούν να επισκεφθούν τα παραπάνω κτήρια. 4. Κατάθεση προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού: Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ.. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. Οι προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου, θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται. Η επιστολή, θα πρέπει να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντα και να γράφει ευκρινώς: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έξι (6) κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών. 4.1 Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 από την αρµόδια τριµελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, εφόσον επιθυµούν, µπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προφορών, την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 10:30 π.µ., στο κτήριο του Υπουργείου, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 1 ος όροφος, αίθουσα σεµιναρίων). 4.2 ικαίωµα συµµετοχής: ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), β) Συνεταιρισµοί και γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου. 4.3 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε το ν. 2286/1995, το ν. 2362/1995, το π.δ. 118/2007, το ν. 4281/2014 και τους όρους που αναφέρονται στα παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ» «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Τα παραρτήµατα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας απόφασης. 5. Συγκροτούµε τριµελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (διενέργειας), αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους: α) Ως τακτικά µέλη : 1. Πολυξένη Παπουτζά, κλάδου ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού, ως Πρόεδρος 2. Ιωάννης Καραγιώργος, κλάδου Ε ιοικητικού, ως µέλος 3. Σοφοκλής Λαζαρίδης, κλάδου Ε ιοικητικού, ως µέλος β) Ως αναπληρωµατικά µέλη: 1. Κωνσταντίνος Μάνεσης, κλάδου Ε ιοικητικού, ως αναπληρωτής Πρόεδρος 2. Καίτη Μπλέτσα, κλάδου Ε ιοικητικού, ως µέλος 3. Εµµανουήλ Πετράκης, κλάδου Ε Τεχνικών, ως µέλος Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους. Έργο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι η αποσφράγιση και µονογραφή κατά φύλλο των φακέλων υποβληθεισών προσφορών, ο έλεγχος, η αξιολόγηση του περιεχοµένου τους και η σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρακτικού, σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, στη ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Το πρακτικό θα περιλαµβάνει συγκριτικό πίνακα και την πρόταση της Ε.Α.Α. για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. 6. ιάρκεια του έργου: Το έργο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται µε την πρόωρη διακοπή των ως άνω παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς ουδεµία αξίωση εκ µέρους του Αναδόχου, ύστερα από προηγούµενη αναγγελία προ δύο (2) ηµερών, στην περίπτωση που, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ολοκληρωθεί ο τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισµός ο οποίος πρόκειται να προκηρυχθεί. 7. Πληρωµή: Η πληρωµή του αναδόχου θα καταβάλλεται κάθε µήνα σε ευρώ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ύστερα από τη µηνιαία οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών καθαρισµού από την αρµόδια επιτροπής παραλαβής που θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ηµοσίων Επενδύσεων, σε βάρος του ΕΕ. 2014ΣΕ «ΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Κ ) (Τ.Ε.1984ΣΕΟ &1984ΣΕΟ )» Κατά την πληρωµή θα γίνει κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Κατά την εξόφληση του τιµολογίου θα παρακρατηθεί από τον προµηθευτή ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος 8%, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4172/2013. Ο ανάδοχος για την εξόφλησή του πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία ( /νση Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού) τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Νόµιµο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. β) Εξοφλητική απόδειξη τιµολογίου γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ ε) Υπεύθυνη δήλωση, του παρέχοντα, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται ονοµαστικά τα άτοµα που εργάστηκαν στο έργο της καθαριότητας το µήνα για τον οποίο δικαιούνται την αµοιβή και ότι καταβλήθηκαν σ αυτά οι νόµιµες αποδοχές οι οποίες δεν ήταν κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία κλαδική ΣΣΕ καθώς και ότι καταβλήθηκαν οι υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης των ιδίων ατόµων στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. 4

5 8. Τιµές: 8.1 Η τιµή που θα προσφερθεί θα πρέπει να δίδεται σε ευρώ για κάθε µήνα και για το σύνολο των κτηρίων (ολογράφως και αριθµητικώς) για την αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας, χωρίς Φ.Π.Α. και συνολική τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη υπηρεσία για τους τέσσερις (4) µήνες, χωρίς Φ.Π.Α. (η συνολική τιµή για τους τέσσερις µήνες θα είναι το γινόµενο της µηνιαίας τιµής επί 4). 8.2 Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιµή των προσφερόµενων υπηρεσιών, σε ποσοστό επί 23% τοις εκατό (%), και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαµβάνεται στην κύρια τιµή (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 8.3 Η τιµή θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν θα υπόκειται σε αναπροσαρµογή. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. Προσφορές 9.1 Στην προσφορά θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας απόφασης. Οι φάκελοι των προσφορών θα περιέχουν δύο (2) επιµέρους υποφακέλους: α) τον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και β) τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 9.2 Στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχονται: α) Το καταστατικό της εταιρείας. β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του ο συµµετέχων ι) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα: - της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, -της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ιι) δεν τελεί σε πτώχευση, και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ιιι) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω vi) έχει νόµιµη άδεια λειτουργίας, ιv) είναι ενήµερος ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του, v) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά του και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, γ) συµπληρωµένος ο Πίνακας Συµµόρφωσης Τεχνικής Περιγραφής & Ειδικών Όρων Υποχρεώσεων Αναδόχου (παράρτηµα Γ ). 9.3 Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς και τον πίνακα ανάλυσης οικονοµικής προσφοράς (Παραρτήµατα και Ε της παρούσας). 9.4 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων της παραγράφου 5 της παρούσας. 9.5 Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της παρούσας απόφασης, την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών φύλαξης-τους ειδικούς όρους - υποχρεώσεις του αναδόχου (παράρτηµα Α). 9.6 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και µονογραµµένες χωρίς ξέσµατα και παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής διενέργειας, είναι επιθυµητό (άνευ ποινής αποκλεισµού), να συνυποβληθεί η προσφορά και σε ηλεκτρονική µορφή. 9.7 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ηµέρες και θα αναφέρεται ρητώς στην προσφορά των υποψηφίων εταιρειών. 5

6 10. Κατακύρωση: Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους της παρούσας απόφασης, Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε και Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά των υποψηφίων αναδόχων. 11. Υπογραφή σύµβασης Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον µειοδότη, καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Λοιποί όροι 12. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 13. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, αν αυτό κριθεί ασύµφορο. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ. Η.Σ) Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Αποδέκτες για ενέργεια: Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων: 1. Μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού: Τακτικά Μέλη: 1. Πολυξένη Παπουτζά 2. Ιωάννης Καραγιώργος 3. Σοφοκλής Λαζαρίδης Αναπληρωµατικά µέλη: 1. Κωνσταντίνος Μάνεσης (Χαριλάου Τρικούπη 182) 2. Καίτη Μπλέτσα 3. Εµµανουήλ Πετράκης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΓ Α ΜΑΚΡΗ 2. ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) Κοινοποίηση: α) Αναπλ. Γενικό ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών β) /νση Προϋπολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών γ) /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Χαριλάου Τρικούπη 182, Τ.Κ , Αθήνα Εσωτερική διανοµή: 1- Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης 2- Χρονολογικό αρχείο 6

7 Ανήκει στην υπ αριθµ. οικ /2194/ απόφαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την αξιολόγηση των προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο που πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 7

8 Ανήκει στην υπ αριθµ. οικ /2194/ απόφαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η επιλογή εξειδικευµένου Αναδόχου, που θα αναλάβει τον καθαρισµό έξι (6) κτηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων επί των οδών: 1) Χαριλάου Τρικούπη 182, Αθήνα 2) Ιπποκράτους , Αθήνα 3) Φαναριωτών 9, Αθήνα 4) Λεωφόρος Αλεξάνδρας 19, Αθήνα 5) Μουστοξύδη 7, Αθήνα 6) Παναγή Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα (µέρος του κτηρίου), για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - Το κτήριο επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 182 στην Αθήνα περιλαµβάνει ισόγειο, ηµιώροφο και έξι (6) ορόφους, συνολικής επιφάνειας τ.µ., καθώς και υπόγειους χώρους (αποθηκευτικός χώρος & χώρος συνεργείου τεχνιτών) συνολικής επιφάνειας 350 τ.µ. - Το κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους στην Αθήνα περιλαµβάνει δύο υπόγεια, ισόγειο, ηµιώροφο και πέντε (5) ορόφους, συνολικής επιφάνειας τ.µ. - Το κτήριο επί της οδού Φαναριωτών 9 στην Αθήνα περιλαµβάνει υπόγειο, ισόγειο και πέντε (5) ορόφους, συνολικής επιφάνειας τ.µ. - Το κτήριο επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 19 στην Αθήνα έχει συνολική επιφάνεια τ.µ. και περιλαµβάνει δύο υπόγεια (576 τ.µ.), υπόγειο γκαράζ (288 τ.µ.), ισόγειο µε πατάρι και οκτώ (8) ορόφους, - Το κτήριο επί της οδού Μουστοξύδη 7 στην Αθήνα περιλαµβάνει υπόγειο, ισόγειο και επτά (7) ορόφους συνολικής επιφάνειας 853 τ.µ. - Το κτήριο επί της οδού Παν. Τσαλδάρη 15 στην Καλλιθέα περιλαµβάνει δύο (2) ορόφους (4ο & 5ο ), συνολικής επιφάνειας τ.µ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΗΡΙΟ - Για την εκτέλεση του καθαρισµού ο ανάδοχος θα χρησιµοποιεί το µόνιµο ή έκτακτο προσωπικό που διαθέτει σε αριθµό και συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσµατα. - O ελάχιστος αριθµός ατόµων και ωρών εργασίας που είναι αποδεκτός για των καθαρισµό όλων των κτηρίων είναι: 25 άτοµα µε 3ωρη απασχόληση. - Οι εργασίες καθαρισµού θα γίνονται σε όλα τα κτήρια σε καθηµερινή βάση από ευτέρα έως και Παρασκευή, εκτός των αργιών, όπως παρακάτω: ΚΤΗΡΙΑ ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Χαρ. Τρικούπη 182 Αθήνα από 06:00 έως 09:00 2 Από 15:00 έως 18:00 8 Ιπποκράτους Αθήνα από 15:00 έως 18:00 3 8

9 Φαναριωτών 9 Αθήνα από 15:00 έως 18:00 3 Λ. Αλεξάνδρας 19 Αθήνα από 15:00 έως 18:00 4 Μουστοξύδη 7 Αθήνα από 15:00 έως 18:00 2 Παν. Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα από 8.00 έως 11:00 από έως Εάν προκύψουν ανάγκες που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, η Υπηρεσία. έχει το δικαίωµα µεταφοράς ωρών εργασίας από τις απογευµατινές ώρες στις πρωινές και αντιστρόφως, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε επιπρόσθετης αµοιβής ή αποζηµίωσης στον ανάδοχο. - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ KAI TOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Με την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία, κατάσταση µε το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε την καθαριότητα θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζοµένους µε αντίγραφο κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα αυτής, το οποίο θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί, στην Υπηρεσία ή στην αρµόδια Επιτροπή παραλαβής ή στα αρµόδια Ελεγκτικά όργανα. - Για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται, υποχρεούται να πληροφορεί αµέσως το Τµήµα ιαγωνισµών και Συµβάσεων στη /νση Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού. - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί προσωπικό έµπειρο και απόλυτα κατάλληλο, υγιές, και µε άψογη συµπεριφορά απέναντι στο προσωπικό της Υπηρεσίας και σε τρίτους. - Το προσωπικό της Εταιρείας θα φέρει ενδεικτική ενδυµασία µε τη φίρµα της Εταιρείας τυπωµένη επί της ενδυµασίας. - Το προσωπικό καθαριότητας θα προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα εκτελεί τις εργασίες που απαριθµούνται κατωτέρω µε άψογο τρόπο και µε προσοχή αντίστοιχη της σπουδαιότητας των χώρων και του εξοπλισµού της Γ.Γ.Υ του Υπ. ΥΠ.ΜΕ. Ι. - Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται αλλοδαποί θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα. - Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλης εκτός προγράµµατος ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού, αυτή θα γίνεται µόνο από προσωπικό που ήδη είναι εκπαιδευµένο στη καθαριότητα και έχει τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. - ιευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα επιλέγεται, προσλαµβάνεται και αµείβεται αποκλειστικά από αυτόν που θα είναι εργοδότης του ενώ η Υπηρεσία του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ. &. Ι. δεν έχει και δεν είναι δυνατό να έχει καµία σχέση µε αυτό. Κατ εξαίρεση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτεί από τον ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση της ακατάλληλο. - Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εφαρµογή των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας και της Νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί στο προσωπικό του. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει, µε δικά του έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη, που εξαιτίας του ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια καθαρισµού των κτηρίων. Την ανωτέρω ευθύνη έχει ο ανάδοχος, εάν οι φθορές ή ζηµιές έγιναν εκτός ωρών παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά οφείλονται σε παραλείψεις του κατά την παροχή των υπηρεσιών. - Ο ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύµβασης, είναι υποχρεωµένος να ορίσει υπεύθυνο παρακολούθησης και ελέγχου του προσωπικού του και των καθηκόντων του για την πλήρη εφαρµογή των όρων των ανατιθέµενων εργασιών καθαρισµού, ο οποίος θα συνεργάζεται για το σκοπό αυτό µε την αρµόδια Υπηρεσία

10 - Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και τα απαραίτητα σκεύη - υλικά για την ολοκλήρωση του έργου καθαρισµού. - Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει το σύνολο ή τµήµα της σύµβασης σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή σε κάθε τρίτο. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για τον καθαρισµό των εσωτερικών χώρων, των κτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τον παρακάτω εξοπλισµό και τα απαιτούµενα προϊόντα καθαρισµού: Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε όροφο) Σκούπες και φαράσια, ξέχωρα για τους εσωτερικούς χώρους και τους εξωτερικούς Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος Θα χρησιµοποιούνται ξέχωροι κάδοι και σφουγγαρίστρες για τα γραφεία κοινόχρηστους χώρους και ξέχωροι για τα WC Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου Μηχανές πλυσίµατος µοκετών Μηχανές απορρόφησης υγρών Υφασµάτινες µάκτρες (dust mop) για τα ξύλινα πατώµατα Σακούλες πλαστικές απορριµµάτων, ανθεκτικές, διαφόρων µεγεθών Πανιά τύπου wettex για τις επιφάνειες των γραφείων Σφουγγάρια ξέχωρα για τα είδη υγιεινής Σκάλες Λάστιχα Μπαλαντέζες Γάντια χοντρά και µιας χρήσεως Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών και ειδών υγιεινής Απορρυπαντικά δύσκολων ρύπων Απολυµαντικά επιφανειών Καθαριστικά απολυµαντικά επιφανειών Υγρό καθαριστικό µοκετών Υγρό καθαριστικό τζαµιών καθρεπτών Γυαλιστικό κρουνών Γυαλιστικό µεταλλικών επιφανειών Παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα Ο ανωτέρω εξοπλισµός και τα προϊόντα καθαρισµού θα πρέπει να πληρούν τους κατωτέρω όρους: Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της καθαριότητας των κτηρίων Όλα να είναι αρίστης ποιότητας και να µην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των κτηρίων. Τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους (απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. στην τεχνική προσφορά). Τα απολυµαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και να φέρουν αριθµό άδειας κυκλοφορίας τους. Για τα απορρυπαντικά µε απολυµαντική δράση απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης για την καταχώρηση τους στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους και άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για την απολυµαντική τους δράση. Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές, και να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να παρέχονται στο συνεργείο καθαρισµού σε κλειστή συσκευασία µαζί µε τις οδηγίες χρήσης τους και τους απαιτούµενους δοσοµετρητές. 10

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΤΗΡΙΟ 1. ΚΤΗΡΙΟ Γ.Γ.Υ. ΣΤΗΝ Ο Ο ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182 ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα συνεργείου ευτέρα Πέµπτη Άδειασµα καλαθιών συνεργείου αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Σκούπισµα ακάλυπτου χώρου Πλύσιµο ακάλυπτου χώρου Σκούπισµα & σφουγγάρισµα υπόγειων αποθηκευτικών χώρων Κάθε δεκαπενθήµερο Καθαρισµός υαλοπινάκων συνεργείου ΙΣΟΓΕΙΟ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου Καθαρισµός υάλινων θυρών και πόµολων κεντρικής εισόδου Άδειασµα καλαθιών αχρήστων αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Καθαρισµός γραφείου υποδοχής & ξύλινου καθίσµατος εισόδου Σκούπισµα πεζοδροµίου (είσοδος Υπουργείου) Πλύσιµο πεζοδροµίου (είσοδος Υπουργείου) Ξεσκόνισµα µακέτας και άλλων αντικειµένων Καθαρισµός πλαϊνών υαλοπινάκων της κεντρικής εισόδου εσωτερικά - εξωτερικά Καθαρισµός µαρµάρινων πλαϊνών επιφανειών Πλύσιµο καλαθιών αχρήστων ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑ ΡΟΜΟΙ (ισόγειο, ηµιώροφος, 1 ο - 6 ο όροφο) Άδειασµα καλαθιών αχρήστων αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Επιφάνειες γραφείων (καθαρισµός µε υγρό πανί (τύπου wettex ) Σκούπισµα χαλιών ή µοκετών (όπου υπάρχουν) µε ηλεκτρική σκούπα ευτέρα - Πέµπτη Ξεσκόνισµα επίπλων, βιβλιοθηκών, µηχανηµάτων (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών) και λοιπών αντικειµένων ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ να µην καθαρίζονται Καθαρισµός µπράτσων & ποδιών των καθισµάτων των γραφείων Καθαρισµός πόµολων και αποτυπωµάτων από τις εσωτερικές θύρες Σκούπισµα µπαλκονιών Ειδικά στα Γραφεία της Πολιτικής ηγεσίας (2 ος, 5 ος και 6 ος όροφος), οι ανωτέρω τέσσερις (4) εργασίες θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Καθαρισµός υαλοπινάκων εσωτερικά - εξωτερικά Πλύσιµο µπαλκονιών και κιγκλιδωµάτων Ειδικά στα Γραφεία της Πολιτικής ηγεσίας (2 ος, 5 ος και 6 ος όροφος), οι ανωτέρω δύο (2) εργασίες θα πραγµατοποιούνται τρεις φορές την εβδοµάδα. Ξεσκόνισµα βενετικών στορ Ανά τρίµηνο Καθαρισµός των διαχωριστικών υαλοπινάκων των γραφείων & εσωτερικών υάλινων θυρών Καθαρισµός πρεβαζιών και πλαισίων υαλοπινάκων Ειδικά στα Γραφεία της Πολιτικής ηγεσίας (2 ος, 5 ος και 6 ος όροφος), οι ανωτέρω τρεις (3) εργασίες θα πραγµατοποιούνται τρεις φορές την εβδοµάδα. Πλύσιµο των εσωτερικών θυρών Ανά εξάµηνο Πλύσιµο βενετικών στορ Ετήσια Ειδικά στα Γραφεία της Πολιτικής ηγεσίας (2 ος, 5 ος και 6 ος όροφος), οι ανωτέρω δύο (2) εργασίες θα πραγµατοποιούνται εβδοµαδιαία. Καθαρισµός δαπέδων και γυάλισµα αυτών µε ειδικά µηχανήµατα, εφόσον απαιτείται. Ετήσια ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 11

12 (εκτάκτως και µετά από κάθε συγκέντρωση) Καθαρισµός επιφανειών γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) Άδειασµα καλαθιών αχρήστων αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα λοιπού εξοπλισµού (π.χ. καρέκλες, τηλεόραση, πίνακες, καµπίνα µεταφραστών κλπ.) Καθαρισµός των βιτρινών των βιβλιοθηκών Ανά δίµηνο ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (υπόγειο, 1 ο - 6 ο όροφο) Καθαρισµός λεκανών (µέσα έξω), νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών, σαπουνοθηκών, χαρτοθηκών και πόµολων θυρών Αλλαγή σακούλας στα καλάθια των τουαλετών Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνι) Πλύσιµο πλακιδίων, τοίχων, θυρών & καλαθιών ΚΟΥΖΙΝΕΣ (2 ου 5 ου & 6 ου ορόφου) Καθαρισµός πάγκου νεροχύτη, πλύσιµο πιάτων, φλιτζανιών κ.λπ. σκευών, µε χρήση πλυντηρίου πιάτων πλυντήρια πιάτων ΣΚΑΛΕΣ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα Καθαρισµός κουπαστής σκάλας Καθαρισµός καµπίνας ανελκυστήρων, εσωτερικά και εξωτερικά (τοιχώµατα - δάπεδο- καθρέφτες) Άδειασµα κουτιών ανακύκλωσης και µεταφορά σε κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται εκτός κτηρίου 2. ΚΤΗΡΙΟ Γ.Γ.Υ. ΣΤΗΝ Ο Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 1 Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα γραφείου Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου αµφιθεάτρου Εκτάκτως πριν από κάθε εκδήλωση Ξεσκόνισµα επίπλων αµφιθεάτρου Σκούπισµα µοκέτας & µωσαϊκού σε αίθουσες αρχείου ΥΠΟΓΕΙΟ -2 Σκούπισµα χώρων αρχείου ΙΣΟΓΕΙΟ (κεντρική είσοδος) Ανά δίµηνο Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου Καθαρισµός υάλινης θύρας & πόµολων της κεντρικής εισόδου Σκούπισµα του πεζοδροµίου έµπροσθεν του κτηρίου Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα πλαισίου καρτών υπαλλήλων, ρολογιού & πυροσβεστήρων Πλύσιµο του πεζοδροµίου έµπροσθεν του κτηρίου Καθαρισµός των πλαϊνών υαλοπινάκων της εισόδου & του φυλακίου ΙΣΟΓΕΙΟ (γραφεία & αρχείο) Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) 12

13 Ξεσκόνισµα επίπλων, διακοσµητικών αντικειµένων, τηλεφωνικών συσκευών, καθισµάτων και όλων των µηχανηµάτων (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ να µην καθαρίζονται Καθαρισµός µπράτσων & ποδιών των καθισµάτων των γραφείων Καθαρισµός πόµολων και αποτυπωµάτων από τις εσωτερικές θύρες Καθαρισµός διαχωριστικού τζαµιού γκισέ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα εσωτερικής σκάλας Πλύσιµο υαλοπινάκων εσωτερικά - εξωτερικά ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου ΟΡΟΦΟΣ 1 ος Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου αίθουσας συγκεντρώσεων & χώρου µε φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα ευτέρα Τετάρτη - Παρασκευή Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) Ξεσκόνισµα φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών). Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου χώρων αρχείου Καθαρισµός κεντρικής υάλινης θύρας εισόδου στον όροφο ΟΡΟΦΟΙ (2 ος 5 ος ) Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα επίπλων, διακοσµητικών αντικειµένων, τηλεφωνικών συσκευών, καθισµάτων και όλων των µηχανηµάτων (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ να µην καθαρίζονται Καθαρισµός µπράτσων & ποδιών των καθισµάτων των γραφείων Καθαρισµός πόµολων και αποτυπωµάτων από τις εσωτερικές θύρες Καθαρισµός κεντρικών υάλινων θυρών εισόδου στους ορόφους Πλύσιµο υαλοπινάκων εσωτερικά - εξωτερικά (σε 4 ο & 5 ο όροφο) Πλύσιµο µπαλκονιών (σε 4 ο & 5 ο όροφο) Πλύσιµο των εσωτερικών θυρών Ανά εξάµηνο Καθαρισµός δαπέδων και γυάλισµα αυτών µε ειδικά µηχανήµατα, εφόσον απαιτείται. Ετήσια ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Καθαρισµός λεκανών (µέσα- έξω), νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών και πόµολων των θυρών. Αλλαγή σακούλας στα καλάθια των τουαλετών Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνι) Πλύσιµο πλακιδίων τοίχων, θυρών, καλαθιών ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ, ΙΑ ΡΟΜΟΙ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα σκάλας, κοινόχρηστων διάδροµων Καθαρισµός καµπίνας ανελκυστήρων, εσωτερικά και εξωτερικά Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα πάγκων Καθαρισµός κουπαστής 13

14 3. ΚΤΗΡΙΟ Γ.Γ.Υ. ΣΤΗΝ Ο Ο ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9 ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα µαρµάρινου δαπέδου ισογείου Καθαρισµός της υάλινης θύρας εισόδου Σκούπισµα του πεζοδροµίου έµπροσθεν του κτηρίου Πλύσιµο του πεζοδροµίου έµπροσθεν του κτηρίου Καθαρισµός τζαµιών θυρωρείου Σκούπισµα του κοινόχρηστου διαδρόµου στο υπόγειο ΟΡΟΦΟΙ Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα βιβλιοθηκών, καθισµάτων, διακοσµητικών αντικειµένων, τηλεφωνικών συσκευών και όλων των µηχανηµάτων που υπάρχουν (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ να µην καθαρίζονται Καθαρισµός µπράτσων & ποδιών των καθισµάτων των γραφείων Καθαρισµός πόµολων και αποτυπωµάτων από τις εσωτερικές θύρες Πλύσιµο µπαλκονιών και κιγκλιδωµάτων Καθαρισµός υαλοπινάκων εσωτερικά - εξωτερικά Πλύσιµο των εσωτερικών θυρών Καθαρισµός δαπέδων και γυάλισµα αυτών µε ειδικά µηχανήµατα, εφόσον απαιτείται. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Καθαρισµός λεκανών (µέσα- έξω), νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών και πόµολων των θυρών. Ανά εξάµηνο Ετήσια Αλλαγή σακούλας στα καλάθια των τουαλετών Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνι) Πλύσιµο πλακιδίων, τοίχων, θυρών, καλαθιών ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ, ΙΑ ΡΟΜΟΙ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Καθαρισµός καµπίνας ανελκυστήρα, εσωτερικά και εξωτερικά Σκούπισµα & σφουγγάρισµα σκάλας Τρίτη - Πέµπτη Καθαρισµός κουπαστής Ξεσκόνισµα φωτιστικών και πυροσβεστήρων 4. ΚΤΗΡΙΟ Γ.Γ.Υ. ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 19 ΥΠΟΓΕΙΑ (-2 ο & -3 ο ) Ξεσκόνισµα ραφιών dexion, βιβλιοθηκών & λοιπών αντικειµένων. Ανά εξάµηνο 14

15 Καθαρισµός δαπέδων ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΤΑΡΙ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα µαρµάρινου δαπέδου Καθαρισµός της υάλινης θύρας εισόδου Σκούπισµα του πεζοδροµίου έµπροσθεν του κτηρίου Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Καθαρισµός γραφείου υποδοχής και εντοιχισµένων ντουλαπιών (δακτυλιές) Πλύσιµο του πεζοδροµίου έµπροσθεν του κτηρίου Πλύσιµο υαλοπινάκων αποθηκευτικών χώρων ισόγειου παταριού από την πλευρά του ακάλυπτου χώρου Σκούπισµα σφουγγάρισµα δαπέδων αποθηκευτικών χώρων ισογείου παταριού (κολλητού πλαστικού & πλακιδίων) καθώς και των κλιµάκων (µεταλλικής & µαρµάρινης) Καθαρισµός dexion, βιβλιοθηκών ΟΡΟΦΟΙ Ανά δίµηνο Ανά εξάµηνο Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα επίπλων, διακοσµητικών αντικειµένων, τηλεφωνικών συσκευών, καθισµάτων, βιβλιοθηκών και όλων των µηχανηµάτων που υπάρχουν σε γραφεία & διαδρόµους (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ να µην καθαρίζονται. Καθαρισµός µπράτσων & ποδιών των καθισµάτων των γραφείων Καθαρισµός πόµολων και αποτυπωµάτων από τις εσωτερικές θύρες Επιµελές σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα των µοκετών Πλύσιµο των υαλοπινάκων (από την εσωτερική τους πλευρά) Καθαρισµός πλαισίων παραθύρων, ραγών, κουφωµάτων (από την εσωτερική τους πλευρά) Πλύσιµο των θυρών και των εσωτερικών διαχωριστικών τζαµιών Ανά τρίµηνο Ξεσκόνισµα των κάθετων περσίδων και βενετικών στορ Επισταµένος καθαρισµός των µοκετών µε ειδικά καθαριστικά Πλύσιµο κάθετων περσίδων ή βενετικών στορ Ανά εξάµηνο Καθαρισµός περσίδων εξαγωγής αέρα Ετήσια ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Καθαρισµός λεκανών (µέσα- έξω), νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών και πόµολων των θυρών. Αλλαγή σακούλας στα καλάθια των τουαλετών Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνι) Πλύσιµο πλακιδίων τοίχων, θυρών, καλαθιών ΚΟΥΖΙΝΕΣ Καθαρισµός νεροχύτη και πάγκου Πλύσιµο ντουλαπιών ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ, ΙΑ ΡΟΜΟΙ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ Καθαρισµός καµπίνας ανελκυστήρα, εσωτερικά και εξωτερικά Άδειασµα καλαθιών αχρήστων, αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) και άδειασµα χάρτινου κάδου ανακύκλωσης. 15

16 Σκούπισµα & σφουγγάρισµα κλιµακοστασίου Τρίτη - Πέµπτη Καθαρισµός κουπαστής Ξεσκόνισµα φωτιστικών και πυροσβεστικών φωλιών Καθαρισµός υαλοπινάκων Καθαρισµός ακάλυπτου χώρου & πρασιάς 5. ΚΤΗΡΙΟ Γ.Γ.Υ. ΣΤΗΝ Ο Ο ΜΟΥΣΤΟΞΥ Η 7 ΥΠΟΓΕΙΟ Καθαρισµός βιβλιοθηκών και αρχειοθηκών ΙΣΟΓΕΙΟ Ανά εξάµηνο Σκούπισµα & σφουγγάρισµα δαπέδου Καθαρισµός της θύρας εισόδου Καθαρισµός της πιλοτής & του πεζοδροµίου Πλύσιµο του υαλοπίνακα της εισόδου Πλύσιµο της πιλοτής & του πεζοδροµίου ΟΡΟΦΟΙ Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα επίπλων, βιβλιοθηκών, διακοσµητικών αντικειµένων, τηλεφωνικών συσκευών, καθισµάτων, σωµάτων θέρµανσης και όλων των µηχανηµάτων (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ να µην καθαρίζονται Καθαρισµός µπράτσων & ποδιών των καθισµάτων των γραφείων Καθαρισµός πόµολων και αποτυπωµάτων από τις εσωτερικές θύρες Πλύσιµο των υαλοπινάκων και των εξωστών Καθαρισµός πλαισίων παραθύρων, ραγών, κουφωµάτων Πλύσιµο των εσωτερικών θυρών Ανά εξάµηνο Καθαρισµός δαπέδων και γυάλισµα αυτών µε ειδικά µηχανήµατα, εφόσον απαιτείται. Ετήσια ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Καθαρισµός λεκανών (µέσα- έξω), πλακιδίων, νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών και πόµολων των θυρών. Αλλαγή σακούλας στα καλάθια των τουαλετών Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνι) Πλύσιµο πλακιδίων τοίχων, θυρών, καλαθιών ΚΟΥΖΙΝΕΣ Καθαρισµός νεροχύτη και πάγκου Πλύσιµο ντουλαπιών ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑ ΡΟΜΟΙ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ Καθαρισµός καµπίνας ανελκυστήρα, εσωτερικά και εξωτερικά Σκούπισµα & σφουγγάρισµα κεντρικού κλιµακοστασίου Τρίτη Πέµπτη Καθαρισµός κουπαστών Ξεσκόνισµα φωτιστικών, πυροσβεστήρων 16

17 Σκούπισµα & σφουγγάρισµα σκάλας κινδύνου Ανά δεκαπενθήµερο Καθαρισµός ακάλυπτου χώρου Πλύσιµο υαλοπινάκων κλιµακοστασίου 6. ΚΤΗΡΙΟ Γ.Γ.Υ ΣΤΗΝ Ο Ο ΠΑΝ. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 15 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΡΟΦΟΙ (4 ος & 5 ος ) ΙΑ ΡΟΜΟΙ Καθαρισµός επιφάνειας γραφείων µε υγρό πανί (τύπου wettex) Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή σακούλας (όπου χρειάζεται) Ξεσκόνισµα βιβλιοθηκών, επίπλων, διακοσµητικών αντικειµένων, τηλεφωνικών συσκευών, καθισµάτων, σωµάτων θέρµανσης και όλων των µηχανηµάτων (µόνο µεγάλες επιφάνειες - όχι στην περιοχή των αυτοµατισµών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ να µην καθαρίζονται Καθαρισµός µπράτσων & ποδιών των καθισµάτων των γραφείων Καθαρισµός πόµολων και αποτυπωµάτων από τις εσωτερικές θύρες Σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα όπου υπάρχουν µοκέτες Πλύσιµο υαλοπινάκων Καθαρισµός πλαισίων παραθύρων, ραγών Πλύσιµο των διαχωριστικών υαλοπινάκων των γραφείων Ανά τρίµηνο Πλύσιµο των εσωτερικών θυρών Ανά εξάµηνο Ξεσκόνισµα ραφιών αρχείου Ανά εξάµηνο Καθαρισµός δαπέδων και γυάλισµα αυτών µε ειδικά µηχανήµατα, εφόσον απαιτείται. Ετήσια Πλύσιµο των κάθετων περσίδων ή των βενετικών στορ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Καθαρισµός λεκανών (µέσα- έξω), νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών και πόµολων των θυρών. Αλλαγή σακούλας στα καλάθια των τουαλετών Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνι) Πλύσιµο πλακιδίων τοίχων, θυρών και καλαθιών ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Σκούπισµα & σφουγγάρισµα σκάλας Καθαρισµός κουπαστής Καθαρισµός καµπίνας ανελκυστήρων, εσωτερικά και εξωτερικά ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Οι εβδοµαδιαίες & δεκαπενθήµερες εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρόγραµµα του παρέχοντα υπηρεσίες (αναδόχου). Οι µηνιαίες εργασίες θα γίνονται την πρώτη (1 η ) εβδοµάδα κάθε µήνα. Οι ανά δίµηνο, τρίµηνο και εξάµηνο εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρόγραµµα του παρέχοντα υπηρεσίες (αναδόχου) αφού ειδοποιηθεί το Τµήµα ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων. Οι ετήσιες εργασίες θα γίνονται µετά από τη σχετική εντολή του Τµήµατος ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων. 17

18 Τα απορρίµµατα θα συγκεντρώνονται σε πλαστικούς σάκους και θα µεταφέρονται στους δηµοτικούς κάδους απορριµµάτων εκτός των κτηρίων. Το χαρτί υγείας, οι χειροπετσέτες και το σαπούνι χεριών θα διατίθενται από την Υπηρεσία. Οι εργασίες καθαρισµού που αφορούν στους χώρους των τουαλετών θα γίνονται µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά. 18

19 Ανήκει στην υπ αριθµ. οικ /2194/ απόφαση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οδηγίες συµπλήρωσης των πινάκων Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων συµµόρφωσης. α) Στήλη Α/Α. Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της συγκεκριµένης προδιαγραφής β) Στήλη ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο). Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, µε τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Η συµπλήρωση της στήλης χωρίς σχετική παραποµπή στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης των ισχυρισµών του Υποψήφιου Αναδόχου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιγραφή Προδιαγραφές ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία, κατάσταση µε το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε την καθαριότητα θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζοµένους µε αντίγραφο κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα αυτής, το οποίο θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί στην Υπηρεσία ή στην αρµόδια Επιτροπή παραλαβής ή στα αρµόδια Ελεγκτικά όργανα. Για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται, υποχρεούται να πληροφορεί αµέσως το Τµήµα ιαγωνισµών και Συµβάσεων στη /νση Προµηθειών, Υποδοµών και ιαχείρισης Υλικού. Υποχρεωτική απαίτηση Στοιχεία προσφοράς Απάντηση υποψηφίου προµηθευτή Παραποµπή 19

20 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί προσωπικό έµπειρο και απόλυτα κατάλληλο, υγιές, και µε άψογη συµπεριφορά απέναντι στο προσωπικό της Υπηρεσίας και σε τρίτους. Το προσωπικό της Εταιρείας θα φέρει ενδεικτική ενδυµασία µε τη φίρµα της Εταιρείας τυπωµένη επί της ενδυµασίας. Το προσωπικό καθαριότητας θα προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα εκτελεί τις εργασίες που απαριθµούνται κατωτέρω µε άψογο τρόπο και µε προσοχή αντίστοιχη της σπουδαιότητας των χώρων και του εξοπλισµού της Γ.Γ.Υ. του Υπ. ΥΠ.ΜΕ. Ι. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται αλλοδαποί θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλης εκτός προγράµµατος ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού, αυτή θα γίνεται µόνο από προσωπικό που ήδη είναι εκπαιδευµένο στη καθαριότητα και έχει τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. ιευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα επιλέγεται, προσλαµβάνεται και αµείβεται αποκλειστικά από αυτόν που θα είναι εργοδότης του ενώ η Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υ.ΜΕ. Ι δεν έχει και δεν είναι δυνατό να έχει καµία σχέση µε αυτό. Κατ εξαίρεση η Γ.ΓΥ. έχει το δικαίωµα να απαιτεί από τον ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση της ακατάλληλο. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εφαρµογή των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας και της Νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί στο προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη που εξαιτίας του ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια καθαρισµού των κτηρίων. Την ανωτέρω ευθύνη έχει ο ανάδοχος εάν οι φθορές ή ζηµιές έγιναν εκτός ωρών παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά οφείλονται σε παραλείψεις του κατά την παροχή των υπηρεσιών. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύµβασης είναι υποχρεωµένος να ορίσει υπεύθυνο παρακολούθησης και ελέγχου του προσωπικού του και των καθηκόντων του για την πλήρη εφαρµογή των όρων των ανατιθέµενων εργασιών καθαρισµού ο οποίος θα συνεργάζεται για το σκοπό αυτό µε την αρµόδια Υπηρεσία. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και τα απαραίτητα σκεύη - υλικά για την ολοκλήρωση του έργου καθαρισµού. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αναθέσει το σύνολο ή τµήµα της σύµβασης σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή σε κάθε τρίτο. 20

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε όροφο) Σκούπες και φαράσια, ξέχωρα για τους εσωτερικούς χώρους και τους εξωτερικούς Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος Θα χρησιµοποιούνται ξέχωροι κάδοι και σφουγγαρίστρες για τα γραφεία κοινόχρηστους χώρους και ξέχωροι για τα WC Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου Μηχανές πλυσίµατος µοκετών Μηχανές απορρόφησης υγρών Υφασµάτινες µάκτρες (dust mop) για τα ξύλινα πατώµατα Σακούλες πλαστικές απορριµµάτων, ανθεκτικές, διαφόρων µεγεθών Πανιά τύπου wettex για τις επιφάνειες των γραφείων Σφουγγάρια ξέχωρα για τα είδη υγιεινής Σκάλες Λάστιχα Μπαλαντέζες Γάντια χοντρά και µιας χρήσεως Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών και ειδών υγιεινής Απορρυπαντικά δύσκολων ρύπων Απολυµαντικά επιφανειών Καθαριστικά απολυµαντικά επιφανειών Υγρό καθαριστικό µοκετών Υγρό καθαριστικό τζαµιών καθρεπτών Γυαλιστικό κρουνών Γυαλιστικό µεταλλικών επιφανειών Παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα Ο εξοπλισµός και τα προϊόντα καθαρισµού θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της καθαριότητας των κτηρίων. Επίσης, όλα να είναι πρώτης ποιότητας και να µην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των κτηρίων. Τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους (απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. στην τεχνική προσφορά) Τα απολυµαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και να φέρουν αριθµό άδειας κυκλοφορίας τους. Για τα απορρυπαντικά µε απολυµαντική δράση απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης για την καταχώρηση τους στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους και άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για την απολυµαντική τους δράση. Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές, και να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών. Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης θα παρέχονται στο συνεργείο καθαρισµού σε κλειστή συσκευασία µαζί µε τις οδηγίες χρήσης τους και τους απαιτούµενους δοσοµετρητές. ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ 21

22 Οι εβδοµαδιαίες & δεκαπενθήµερες εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρόγραµµα του παρέχοντα υπηρεσίες (αναδόχου). Οι µηνιαίες εργασίες θα γίνονται την πρώτη (1 η ) εβδοµάδα κάθε µήνα. Οι ανά δίµηνο, τρίµηνο, εξάµηνο εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρόγραµµα του παρέχοντα υπηρεσίες (αναδόχου) αφού ειδοποιηθεί το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης. Τα απορρίµµατα θα συγκεντρώνονται σε πλαστικούς σάκους και θα µεταφέρονται στους δηµοτικούς κάδους απορριµµάτων εκτός των κτηρίων. Το χαρτί υγείας, οι χειροπετσέτες και το σαπούνι χεριών θα διατίθενται από την αρµόδια Υπηρεσία. Οι εργασίες καθαρισµού που αφορούν τους χώρους των τουαλετών θα γίνονται µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά. Ηµεροµηνία: Ο Εκπρόσωπος (Ονοµατεπώνυµο Σφραγίδα Υπογραφή) 22

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182 Τ. Κ. : Αθήνα Πληροφορίες : Π. Παπουτζά Τηλέφωνο : Fax :

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182 Τ. Κ. : Αθήνα Πληροφορίες : Π. Παπουτζά Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 57561/4522 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες :. Μαρτίνης Τηλέφωνο :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες :. Μαρτίνης Τηλέφωνο : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω λανθασµένης αναγραφής των µελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου Παπάγου, 5 Ιουνίου 2015 Γ. Τασιολάµπρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 4 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΑΠΟΦΑΣΗ. Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις:

Σελίδα 1 από 5 ΑΠΟΦΑΣΗ. Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2016

Σελίδα 1 από 5. Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10/11/2016 Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 08/11/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Χριστόπουλος Τηλέφωνο : Fax :

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Χριστόπουλος Τηλέφωνο : Fax : Παπάγου, 14/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.02 10:00:42 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 64Ω54653ΟΞ-ΦΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.24 09:25:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΦΒ44653ΟΞ-67Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax :

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax : Παπάγου, 9/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΗΥΝ4653ΟΞ-1Φ0. Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Σταµούλης Τηλέφωνο : Fax :

ΑΔΑ: 7ΗΥΝ4653ΟΞ-1Φ0. Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Σταµούλης Τηλέφωνο : Fax   : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.10 14:26:59 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΗΥΝ4653ΟΞ-1Φ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 8 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 27979/2459 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894504 2015-07-07

15PROC002894504 2015-07-07 15PROC002894504 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 07/07/2015 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΓΓΑΕ) ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα την 7 η Οκτωβρίου 2014, οι συµβαλλόµενοι αφ ενός µεν η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Α. Στραβοράβδη Κέρκυρα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 39 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 25 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου 1. Εισαγωγή Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.04 09:11:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤΧ14653ΟΞ-1ΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/3/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Μ. Παπαμιχαήλ Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αλεξανδρούπολη, 1 η Νοεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2734/1-11-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ταχ. /νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : A. Ζώτου Τηλέφωνο :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ταχ. /νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : A. Ζώτου Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 19 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74635/5781 Εξ. Επείγον /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Αλεξανδρούπολη 17.11.2016 Α.Π.: ΚΙΒ/2016/130 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Καβάλα 24.7.2017 Α.Π.: ΚΙΒ/2017/78 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. 28489/2259 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.13 16:03:02 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΜ9465ΦΘΘ-ΑΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/3/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/3/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.04 10:04:40 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙΒΞ4653ΟΞ-ΕΒ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/3/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηµόσιο κανονικό µειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax   : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ 105-63 Αθήνα τηλ. 213 214 1800 fax: 213 214 1874 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.22 14:54:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΚΙΦ465ΦΘΘ-5Κ9 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 2/2016 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 2/2016 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Παπάγου, 11 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Οικ. 25820/2028 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 14094/1012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 14094/1012 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 14 Μαρτίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 14094/1012

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2018 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» «Για την ανάθεση του έργου καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

: :

: : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 26 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 28634/2292 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 01-06-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000157 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΑΔΑ: 7Ν5Ξ465ΧΘΞ-ΖΛΣ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΑΔΑ: 7Ν5Ξ465ΧΘΞ-ΖΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Παπάγου, 12 Οκτωβρίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. 67127/5211 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 21411 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας»

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» ΑΠΟΦΑΣΗ Π1438 /15-12-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» Έχοντας υπόψη : 1. Toν υπ αρ. 3966 /

Διαβάστε περισσότερα

: :

: : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 9 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόλλωνος & Λαδοπούλου Ερμούπολη 84100 ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Για την καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι προς καθαρισμό χώροι του Κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, επί των οδών Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 729 Ημερομηνία: 24/5/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.04.27 15:50:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7ΤΑ4653ΟΞ-ΖΣΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 27 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η : :

Α Π Ο Φ Α Σ Η : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 25 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-12 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός γραφείων, κυλικείου, εστιατορίου, αποθηκών, αυλής και υαλοπινάκων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 25 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-Κ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-Κ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦΑ6ΣΙ-Κ0Π Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax Ε-mail : :

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου Πληροφορίες : Γ. Λουβερδής Τηλέφωνο : Fax Ε-mail : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 08 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25085/1973 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

2 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλ

2 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-04-2014 Αριθµ. ιακ. 23Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Α. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210-22306

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax :

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax : Παπάγου, 29-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Y.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax :

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Τ. Κ. : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Ζώτου Τηλέφωνο : Fax : Παπάγου, 30/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα