Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των µεγάλων φραγµάτων της ΕΗ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των µεγάλων φραγµάτων της ΕΗ ΑΕ"

Transcript

1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των µεγάλων φραγµάτων της ΕΗ ΑΕ Σ. Π. Τζιτζή Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΗ ΑΕ, ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής/Τοµέας ΥΗΣ Λέξεις κλειδιά: φράγµατα, υδροηλεκτρικά έργα, βιοποικιλότητα, υγροβιότοπος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κατασκευή φραγµάτων από τη ΕΗ παρόλο που είχε ως πρωτεύοντα στόχο την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας, αποτελεί πλέον δραστηριότητα πολλαπλής σκοπιµότητας, που καλύπτει ζωτικές ανάγκες ευρύτερης εθνικής σηµασίας, όπως ύδρευση, άρδευση και αντιπληµµυρική προστασία. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης αυτής επέµβασης και της µετατροπής του φυσικού ποτάµιου συστήµατος σε λιµναίου, κυρίαρχη είναι η συµβολή της στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και στη γενικότερη διατήρηση οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας αυτών. Στοιχεία από τις µελέτες για τη χλωρίδα και την πανίδα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία αποδεικνύουν τη συνολικά θετική συµβολή των φραγµάτων της ΕΗ στο περιβάλλον. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Υδροηλεκτρικά έργα (ΥΗΕ) Η ΕΗ ΑΕ, από τα µέσα της δεκαετίας του 50 µέχρι σήµερα, εκµεταλλευόµενη το έντονο φυσικό ανάγλυφο της χώρας µας, έχει κατασκευάσει 15 µεγάλα και 9 µικρά (µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη των 15MW) ΥΗΕ, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Μέχρι το 2013 αναµένεται να λειτουργήσουν ακόµα 6 µεγάλα ΥΗΕ (Μεσοχώρα, Συκιά, Πευκόφυτο, Μετσοβίτικο, Ιλαρίωνας και Τέµενος) συνολικής ισχύος MW. Τα ΥΗΕ της ΕΗ, είναι έργα αιχµής, αφού είναι δυνατό να τίθενται αµέσως σε λειτουργία και να διασφαλίζουν την ετοιµότητα και ισορροπία του συστήµατος. Με τα µεγάλα ΥΗΕ που λειτουργούν σήµερα, αξιοποιείται το 30-35% περίπου του τεχνικά εκµεταλλεύσιµου υδροδυναµικού της χώρας, καλύπτοντας το 10% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτοντας το 30% περίπου της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος του διασυνδεδεµένου συστήµατος. εδοµένου δε, ότι οι απαιτήσεις σε νερό (δυνάµει ανανεούµενο αγαθό) συνεχώς αυξάνονται, η αποθήκευση αυτού του αγαθού γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. 1.2 Νοµοθεσία Η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000) για το νερό, «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων», αποτελεί ίσως το πιο σηµαντικό θεσµικό εργαλείο που εισάγεται στον τοµέα του νερού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εδώ και πολλά χρόνια. Η Οδηγία αυτή, αντικατοπτρίζει την τάση προς ολοκληρωµένο περιβαλλοντικό σχεδιασµό και διαχείριση υδάτων. Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της Οδηγίας, είναι να αποτελέσει το υπόβαθρο της διαχείρισης του ύδατος στις λεκάνες απορροής των ποταµών ώστε να επιτευχθεί καλή κατάσταση για όλα τα ύδατα έως το 2015, τόσο από οικολογική όσο και από χηµική άποψη.

2 Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, δεν αποτρέπει την κατασκευή νέων έργων, µε τον όρο όµως ότι αυτά θα τηρούν τις προϋποθέσεις της αειφορίας στην ανάπτυξη και του µετριασµού των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγκεκριµένα, η παράγραφος 7 του άρθρου 4, αποσαφηνίζει ότι τα κράτη µέλη δεν παραβιάζουν την Οδηγία στην περίπτωση νέων τροποποιήσεων των φυσικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστηµάτων και νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων βιώσιµης ανάπτυξης, έστω και αν αυτές οδηγούν σε αδυναµία επίτευξης καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, καλής οικολογικής κατάστασης ή καλού οικολογικού δυναµικού ή ακόµη και σε υποβάθµιση από την άριστη στην καλή κατάσταση του υδατικού συστήµατος. 1.3 Κατασκευή µεγάλων φραγµάτων και περιβάλλον Η κατασκευή ενός φράγµατος σε ένα ποταµό και η δηµιουργία τεχνητής λίµνης (ταµιευτήρας), µετατρέπει το φυσικό ποτάµιο σύστηµα σε λιµναίο. Η ανθρώπινη αυτή επέµβαση επιφέρει, όπως άλλωστε θα περίµενε κανείς, κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι κυριότερες από αυτές, προέρχονται από τη δηµιουργία της τεχνητής λίµνης που έχει ως συνέπεια της κατάκλιση µεγάλων εκτάσεων, τη διακοπή της ροής του ποτάµιου συστήµατος και τη διακοπή της τροφοδοσίας των κατάντη εκτάσεων µε φερτές ύλες. Όλα τα παραπάνω, επιδρούν ως ένα βαθµό στην αλλαγή της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, καθώς επίσης και στο τοπικό κλίµα. Από την άλλη πλευρά, τα θετικά χαρακτηριστικά της υδροηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική ευαισθησία της ΕΗ ΑΕ η οποία εκπονεί Περιβαλλοντικές Μελέτες, όπου καταγράφονται οι προτεραιότητες προστασίας και ανάδειξης της περιοχής οι οποίες ταυτίζονται µε τις αποφάσεις της πολιτείας, καταδεικνύουν τη συνολικά θετική συνεισφορά των ΥΗΕ στο περιβάλλον. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί καθαρή ανανεώσιµη ενέργεια µε µηδενικό κόστος καυσίµου και µηδενικές εκποµπές ρύπων, ενώ η ευελιξία των µονάδων επιτρέπει τη χρήση της για την κάλυψη των αιχµών ζήτησης. Η κατασκευή των ΥΗΕ, ως έργα πολλαπλής σκοπιµότητας, εκτός από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτει ζωτικές ανάγκες ευρύτερης εθνικής σηµασίας, όπως ύδρευση, άρδευση, αντιπληµµυρική προστασία και διατήρηση οικοσυστηµάτων ενώ παράλληλα συµβάλλει σηµαντικά και στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Όλα τα παραπάνω, γίνονται αντιληπτά στον επισκέπτη της περιοχής όπου βρίσκονται τα ΥΗΕ, µέσω της ποικιλίας των µορφών ζωής, των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, που περιγράφεται ικανοποιητικά µε τον όρο βιοπικοιλότητα. Η βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής των ΥΗΕ συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε αυτά, προσδίδοντάς τους επίσης τουριστικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον. Οι νέοι οικότοποι, µε λιµναίες πλέον οικολογικές συνθήκες, ευνοούν την ανάπτυξη αρκετών υδρόβιων οργανισµών (ψαριών και αµφίβιων), που προσφέρουν τροφή και καταφύγιο σε µεγάλο αριθµό αποδηµητικών ή µη πουλιών, µε τα πρώτα να χρησιµοποιούν τους ταµιευτήρες ως ενδιάµεσους σταθµούς στο µακρύ τους ταξίδι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι έρευνα που έκανε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για λογαριασµό της ΕΗ ΑΕ (Θεοδωρακάκης, 2000), έδειξε ότι οι τεχνητές λίµνες της Επιχείρησης έχουν εξελιχθεί σε ωραιότατους υγροβιότοπους, διατηρώντας και αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα στην περιοχή επίδρασής τους. Επίσης, οι ίδιοι επιστήµονες αναφέρουν ότι τα µεγάλα έργα και η τεχνολογία δε συµβαδίζουν πάντα µε την καταστροφή της φύσης. Εποµένως, µπορεί να ειπωθεί ότι τα ΥΗΕ, ως έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων της χώρας µας, έχουν συνεισφέρει θετικά στο περιβάλλον,

3 ενώ παράλληλα συντελούν στην ενεργειακή αυτονοµία της χώρας µε αποτέλεσµα να επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία και στην ανάπτυξη. 2 ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Η δηµιουργία µιας τεχνητής λίµνης στον ελληνικό χώρο σηµαίνει και αύξηση στη βιοποικιλότητα, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Στην Ελλάδα, η ΕΗ ΑΕ έχει κατασκευάσει φράγµατα στους ποταµούς Αχελώο, Αλιάκµονα, Νέστο, Άραχθο & Λούρο, Λάδωνα, Αώο, Άγρα & Εδεσσαίο. Ενδεικτικά παραδείγµατα οικοσυστηµάτων µε υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, όπως συµπεραίνεται από µελέτες που έχει αναθέσει σε επιστηµονικούς φορείς η ΕΗ, παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 2.1 Αχελώος Η σειρά των φραγµάτων Κρεµαστών, Καστρακίου και Στράτου, καθώς επίσης και το φράγµα Ν.Πλαστήρα στον Ταυρωπό, έχουν δηµιουργήσει µια νέου τύπου αύξηση των φυσικών οικοσυστηµάτων (φυλλοβόλα είδη δένδρων όπως βελανιδιές, οξιές, καστανιές) και οργανισµών οι οποίοι σχετίζονται µε την παραποτάµια βλάστηση. Επιπλέον, τα φράγµατα αυτά οδήγησαν σε αύξηση των θηλαστικών και των προστατευόµενων ειδών, όπως είναι η βίδρα, που βρίσκουν καταφύγια στο δάση γύρω από τις λίµνες. Εντυπωσιακή είναι και η ποικιλότητα στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, όπου έχει διαπιστωθεί η παρουσία περισσοτέρων των 70 ειδών. Όσον αφορά τους ιχθυοπληθυσµούς, οι εµπλουτισµοί που έγιναν µε νέα ιχθυοπανίδα, π.χ. στον ταµιευτήρα Ν.Πλαστήρα, οδήγησαν σε αύξηση αυτών από πέντε σε δώδεκα και στον πολλαπλασιασµό των ειδών της ιχθυοπανίδας που ξεπερνά κάθε προσδοκία, όπως τα χέλια και τα µύδια. Στην περιοχή των ταµιευτήρων µπορεί να συναντήσει κανείς και πολλά είδη ερπετών όπως είναι η σαΐτα, η τρανόσαυρα και η οχιά, ενώ δε λείπουν και τα αµφίβια είδη, όπως είναι ο δενδροβάτραχος. Γενικώς, η έκταση της περιοχής είναι µεγάλη και παρουσιάζει ποικιλία οικοτόπων, όπου µπορούµε να συναντήσουµε ανάλογη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Εικόνα 1. Υγροβιότοπος τεχνητής λίµνης Στράτου Εικόνα 2. Χλωρίδα στην περιοχή του φράγµατος Ν.Πλαστήρα

4 2.2 Αλιάκµονας Τα φράγµατα της ΕΗ ΑΕ που λειτουργούν εδώ και χρόνια στον ποταµό Αλιάκµονα, σχηµατίζουν τέσσερις ταµιευτήρες, του Πολυφύτου, της Σφηκιάς, των Ασωµάτων και του αναρρυθµιστικού της Αγ. Βαρβάρας. Στον Αλιάκµονα υπάρχουν 33 είδη ψαριών του γλυκού νερού (π.χ. πέστροφα, µαυροτσιρώνι, γουλιανός, τυλινάρι, τσιρωνάκι, µαλαµίδα) ενώ στο έλτα του απαντώνται και πολλά ευρύαλα είδη. Η περιοχή των ταµιευτήρων στον ποταµό Αλιάκµονα είναι σηµαντικός βιότοπος για τα αρπακτικά πουλιά, διότι τους προµηθεύει τροφή, φώλιασµα και καταφύγιο. Η περιοχή χρησιµοποιείται επιπλέον και από µεταναστευτικά είδη σαν χειµερινό καταφύγιο. Αναφέρονται επίσης αρκετά είδη ερπετοπανίδας, από τα οποία τα περισσότερο ενδιαφέροντα είναι η τρανόσαυρα, ο τυφλίτης καθώς και τα φίδια έφιος, σαΐτα, λαφιάτης και λιµνόφιδο. Η πανίδα των θηλαστικών διαφέρει (όχι όµως και τόσο σηµαντικά) στους διάφορους οικοτόπους της µεγάλης αυτής περιοχής. Τα αγροοικοσυστήµατα εναλλάσσονται µε νησίδες φυσικών οικοσυστηµάτων, δάση, θαµνώνες, παραλίµνιες συστάδες κ.ά. Εικόνα 3. Ορνιθοπανίδα στον ποταµό Αλιάκµονα Εικόνα 4. Πανίδα στην περιοχή Πολυφύτου 2.3 Νέστος Στον ποταµό Νέστο έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τα δύο φράγµατα του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης και έχουν δηµιουργηθεί οι δύο αντίστοιχες λίµνες. Η ιχθυοπανίδα των λιµνών (σχετικά νέων οικοσυστηµάτων) είναι πλούσια σε ποσότητες και περιλαµβάνει κεφάλους, µπριάνες και σύρτες. Η πανίδα στην παραλίµνια περιοχή περιλαµβάνει κυρίως τη βίδρα αλλά και τα ζώα που κινούνται σε όλη την ευρύτερη περιοχή, όπως λύκος, αλεπού, ζαρκάδι. Το λιµναίο αυτό οικοσύστηµα προσελκύει κάποια είδη υδρόβιων πουλιών, όπως κορµοράνους και γλάρους, τόσο κατά τη µετανάστευση όσο και κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ενώ στην έκταση των λιµνών συναντώνται αµφίβια και ερπετοειδή. Η εξέλιξη της υγροτοπικής βλάστησης είναι σηµαντική αν λάβουµε υπόψη µας ότι πρόκειται για ένα τεχνητό υγρότοπο που δηµιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα. Τα πρανή του ποταµού Νέστου

5 και των λιµνών του καλύπτονται κυρίως µε δρυοδάση, ενώ η παρόχθια βλάστηση των λιµνών και των ρεµάτων αποτελείται περισσότερο από υδροχαρή φυτά. Εικόνα 5. Παρόχθια βλάστηση στον ποταµό Νέστο 2.4 Άραχθος και Λούρος Στον ποταµό Άραχθο, υπάρχουν οι ταµιευτήρες του Πουρναρίου Ι και ΙΙ. Η ιχθυοπανίδα που παρουσιάζεται στις τεχνητές λίµνες του Αράχθου είναι αρκετά σηµαντική. Έτσι εξηγούνται και οι αρκετές βάρκες που βλέπει συχνά ο επισκέπτης στη λίµνη. Η ορνιθοπανίδα στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης, εµφανίζεται περίπου όµοια µε αυτήν της κοιλάδας του Αχελώου. Το ίδιο συµβαίνει και µε την πανίδα των θηλαστικών και των ερπετών. Όσον αφορά τη χλωρίδα της περιοχής, η βλάστηση που παρουσιάζεται είναι µεσο-µεσογειακής διάπλασης στην οποία εµφανίζονται διάφορες χαρακτηριστικές φυτοκοινωνίες όπως ρείκια, ασπάλαθος, αριά κ.ά. Εικόνα 6. Υγροβιότοπος στον ποταµό Λούρο

6 Βιοκλιµατικά, η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ταµιευτήρας επί του ποταµού Λούρου, ανήκει στην ίδια κατηγορία µε την περιοχή των τεχνητών λιµνών του ποταµού Αράχθου, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν και την ίδια βιοποικιλότητα. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, η εντυπωσιακή µαζική παρουσία φωλιών πελαργών επάνω στους στύλους του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά µήκος του δρόµου Άρτας-Ιωαννίνων, όπου η ΕΗ ΑΕ κατασκεύασε κατάλληλες πλατφόρµες για τους πελαργούς, ώστε να διευκολύνονται στη δηµιουργία των φωλιών τους. 2.5 Λάδωνας Ο ταµιευτήρας του Λάδωνα, ο οποίος βρίσκεται στον οµώνυµο παραπόταµο του Αλφειού ποταµού, βιοκλιµατικά ανήκει στις περιοχές µε ασθενές µεσο-µεσογειακό κλίµα. Η ιχθυοπανίδα της λίµνης περιορίζεται κυρίως στο τυλινάρι και τα χέλια. Σε ότι αφορά την ορνιθοπανίδα, αναφέρονται πολλά άτοµα πρασινοκεφαλόπαπιας. Κοντά στη λίµνη, η βλάστηση κατά κύριο λόγο αποτελείται από κουµαριές, ιτιές και λυγαριές. Εντυπωσιακή είναι και η παρουσία του πλατάνου στις όχθες της λίµνης. Εικόνα 7. Βλάστηση στις όχθες της λίµνης του Λάδωνα 2.6 Αώος Η τεχνητή λίµνη των Πηγών Αώου βρίσκεται µεταξύ δύο χαρακτηρισµένων προστατευόµενων εθνικών δρυµών, του Βίκου-Αώου και της Πίνδου, που εµπεριέχουν αναντικατάστατα σπάνια στοιχεία χλωρίδας. Η πανίδα της περιοχής είναι χαρακτηριστικά πλούσια. Μέσα στη λίµνη, συναντάµε πολλά είδη ιχθυοπανίδας όπως άγρια πέστροφα, χέλι, λαυράκι κ.ά. Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει επίσης µια πλούσια σε ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας όπως κούκος, φάσα, πετρίτης, γκιώνης, διάφορα είδη χελιδονιών καθώς και παρυδάτια όπως αλκυόνες κ.ά. Εικόνα 8. Άποψη από την τεχνητή λίµνη των Πηγών Αώ ου

7 2.7 Άγρας και Εδεσσαίος Οι εξαιρετικές βιοκλιµατικές συνθήκες των υγροτόπων Άγρα και Εδεσσαίου έχουν σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη στην περιοχή σηµαντικών φυτοκοινωνιών κα ι τη διατήρηση µεγάλου αριθµού φυτικών και ζωικών ειδών. Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η ιχθυοπανίδα των λιµνών αυτών, όπου παρατηρούνται είδη χελιού, κεφάλου και τσιρωνιού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ορνιθοπανίδα. Μεταξύ των πληθυσµών της ορνιθοπανίδας των υγροτόπων έχουν καταγραφεί πελεκάνοι, ερωδιοί, κύκνοι κ.ά. Ο υγρότοπος Άγρα-Νησίου-Βρυττών είναι ένα σύστηµα, για τη δηµιουργία και διατήρηση του οποίου, η ΕΗ ΑΕ έχει παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο, ενώ αποτελεί µια περιοχή υψηλής οικολογικής αξίας. εδοµένης της µοναδικότητας των ενδιαιτηµάτων που περιλαµβάνει και της ιδιαίτερης σηµασίας του στο µεταναστευτικό ταξίδι και τον φωλεασµό πολλών σπάνιων και απειλούµενων ειδών, ο υγρότοπος Άγρα-Νησίου-Βρυττών αποτελεί ένα οικοσύστηµα εθνικής σηµασίας. Εικόνα 9. Ορνιθοπανίδα στην τεχνητή λίµνη του Άγρα 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ΥΗΕ, παρά τον αρχικό σχεδιασµό τους µε κυρίαρχο το ενεργειακό κριτήριο, στην πραγµατικότητα λειτουργούν ως έργα πολλαπλού σκοπού, αποδίδοντας νερό και για καταναλωτικές χρήσεις, κυρίως άρδευση και ύδρευση. Επιπροσθέτως, τα ΥΗΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων, γεγονός που καθιστά τις περιοχές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί πόλους έλξης τουριστικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 23 Οκτωβρίου Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. 2. Θεοδωρακάκης, Μ., Μάργαρης, Ν.Σ. Καϊναδάς, Η Υγροβιότοποι της ΕΗ. Εκδόσεις Καστανιώτη. Αθήνα.

8 Environmental impacts and benefits by the construction of large dams of PPC S.A. S. P. Tzitzi Mechanical Engineer, PPC S.A., HEP Sector, Generation Environment Department Keywords: dams, hydroelectric plants, biodiversity, wetland ABSTRACT: Although the main purpose of dams construction by PPC S.A. was to satisfy the energetic requirements of Greece, nowadays it constitutes a multi-function activity, which satisfies pivotal needs of national importance, such as water supply, irrigation and flood prevention. Regarding the environmental impacts of this human activity and the conversion of the natural river system into a limnetic one, its contribution to water resources management in Greece and generally to ecosystem and biodiversity conservation, is the most significant one. The results, which are presented in this study and are obtained by studies on flora and fauna, demonstrate the positive environmental effects of the PPC s dams.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Δ. Γεωργιόπουλος Πολ. Μηχανικός, ΔΕΗ/ΔΑΥΕ/ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµ φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα*. Η ΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τη µετατροπή του µεγαλύτερου ποταµού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Το φράγμα στο Νεστόριο έχει προβληθεί ως ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του ωστόσο, κοινωνικές και περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

Στο Γιώργο και την Τιμόκλεια

Στο Γιώργο και την Τιμόκλεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Διπλωματική Εργασία. Αναστάσιος Ι. Κατσούλης Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Διπλωματική Εργασία. Αναστάσιος Ι. Κατσούλης Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY......6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ....8 1.1. Παράκτιος χώρος και παράκτια ζώνη: Βασικές έννοιες και ορισµοί......8 1.2. Η σηµασία του ελληνικού παράκτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ (LIFE00NAT/GR/7242) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ Μαρία Κατσακιώρη, Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης ΕΚΒΥ Ναζλού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Η Ελληνική Εμπειρία

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Η Ελληνική Εμπειρία Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 9 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Η Ελληνική Εμπειρία Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 1.1 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα 4 1.2 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 6 1.3 Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα 7 1.4 Ορισµοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ι. Θανόπουλος ρ. Μηχανικός, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ. Γκούµας Γεωπόνος, Ν.Α Λάρισας Π. ούβλης Γεωλόγος, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΙΜΝΕΣ: ΚΟΡΩΝΕΙΑ, ΒΟΛΒΗ, ΔΟΙΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΝΗ)

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΙΜΝΕΣ: ΚΟΡΩΝΕΙΑ, ΒΟΛΒΗ, ΔΟΙΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΝΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ E. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, A. ΝΤΟΤΑ, Ζ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος πινάκων και εικόνων...4 Περίληψη...6 Abstract...7 Εισαγωγή...8 1. Παρουσίαση πρότασης δημιουργίας Ορνιθολογικού Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας... 10 1.1. Υφιστάμενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα