ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός 1. H Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ), σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην Ελλάδα 2. Είναι η μόνη αθλητική ομοσπονδία στην Ελλάδα που καλλιεργεί το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Άρθρο 2 ο Διοίκηση 1. Κυρίαρχο σώμα της ΕΦΟΕπΑ είναι η Γενική Συνέλευση που την αποτελούν οι αντιπρόσωποι των γραμμένων στη δύναμή της αθλητικών σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως προβλέπουν ο Ν. 2725/99, όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά και το Καταστατικό της. 2. Η ΕΦΟΕπΑ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί με ειδική απόφαση-εξουσιοδότηση να αναθέσει την εκτέλεση αποφάσεών του στην Εκτελεστική του Επιτροπή ή σε άλλο όργανο ή επιτροπή ή πρόσωπο σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό, τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Άρθρο 3 ο Μέλη 1. Στη δύναμη της ΕΦΟΕπΑ γράφονται ως μέλη αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν την Επιτραπέζια Αντισφαίριση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό της και τους Νόμους. 2. Για να εγγραφεί σωματείο στη δύναμη της ΕΦΟΕπΑ πρέπει να έχει στη διάθεσή του αγωνιστικό χώρο διαστάσεων τέτοιων που να μπορεί να διεξαχθεί σε αυτόν επίσημος αγώνας επιτραπέζιας αντισφαίρισης με τους στοιχειώδεις βοηθητικούς χώρους για τους αθλητές(τριες) και την παρουσία θεατών, ύστερα από επιτόπια αυτοψία της Τ.Ε. i. Σαν ελάχιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου ορίζονται: 6μΧ11μ και ύψος 4μ., ελεύθερος από κολόνες ή άλλα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια. ii. Σε περίπτωση χρήσης Δημοτικής ή Εθνικής ή άλλης εγκατάστασης τρίτου με τις παραπάνω προϋποθέσεις απαιτείται και έγγραφο παραχωρητήριο του ως άνω χώρου διάρκειας τουλάχιστον 1 (ενός) έτους. 3. Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΦΟΕπΑ ή εξουσιοδοτημένο όργανό της εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο του αγωνιστικού χώρου. 4. Η Τεχνική Επιτροπή ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της υποβάλλουν στο Δ.Σέκθεση που περιέχει λεπτομερώς τα τεχνικά στοιχεία του ελέγχου και το Δ.Σ αποφασίζει αν θα συζητήσει ή όχι την αίτηση εγγραφής. 1

2 5. Προκειμένου Σωματείο Μέλος της ΕΦΟΕΠΑ να αποκτήσει την υπό του άρθρου 8 του Ν.2725/99, προβλεπόμενη αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ, όπως αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά, θα πρέπει να είναι μέλος της και να συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό της και τον παρόντα Κανονισμό. Η υπηρεσία της Ομοσπονδίας με εντολή του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της υποχρεούται να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση που αποδεικνύει τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων. Άρθρο 4 ο Απαγορεύσεις Μελών 1. Σωματεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στη δύναμη της ΕΦΟΕπΑ δεν μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Ομοσπονδία που καλλιεργεί το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 2. Σωματεία της δύναμης της ΕΦΟΕπΑ δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε διοργάνωση αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που απαγορεύτηκε από την Ομοσπονδία ή που γίνεται χωρίς την άδειά της Άρθρο 5 ο Επιτροπές 1. Το έργο του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ υποβοηθείται από επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στα αντίστοιχα για κάθε επιτροπή άρθρα του παρόντος κανονισμού 2. Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί εκείνη του Δ.Σ. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μιας επιτροπής το Δ.Σ με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να μειώσει το χρόνο ή ν' απαλλάξει ορισμένα ή όλα τα μέλη της επιτροπής από τα καθήκοντά τους. 3. Η σύνθεση των επιτροπών ορίζεται στο αντίστοιχο για κάθε μία άρθρο του παρόντα κανονισμού 4. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών εν ενεργεία σε επιτροπή. 5. Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το αντίστοιχο άρθρο, αποτελούν εισήγηση για το Δ.Σ. που έχει το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψής τους. Αν το Δ.Σ αποδεχτεί την εισήγηση-απόφαση της επιτροπής τότε αυτή γίνεται εκτελεστή. Σε περίπτωση απόρριψης μιας εισήγησης από το Δ.Σ, τότε το θέμα μπορεί να επανεξεταστεί από την επιτροπή και να επανέλθει στο Δ.Σ σε νεότερη συνεδρίασή του 6. Το Δ.Σ μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας για συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ημερομηνία λήξης. 7. Το Δ.Σ μπορεί να αναθέσει σε μια επιτροπή τα καθήκοντα δυο ή περισσοτέρων ή ν' αναλάβει μόνο του τη μελέτη και επεξεργασία θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητα επιτροπής, αν κρίνει ότι λειτουργικά θα προχωρήσει με τον τρόπο αυτό ταχύτερα το έργο του. 8. Το Δ.Σ ή η Εκτελεστική Επιτροπή του σε θέματα επείγουσας μορφής μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη του Προέδρου της αντίστοιχης επιτροπής, και εν συνεχεία να αποφασίσουν. 9. Τους προέδρους των Επιτροπών διορίζει το Δ.Σ. Τα μέλη των επιτροπών διορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ ύστερα από εισήγηση του προέδρου κάθε επιτροπής. Μέλος επιτροπής μπορεί να αντικατασταθεί ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του προέδρου της και απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 6 ο Λειτουργία Επιτροπών 1. Κάθε επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της, εκτός εάν η απόφαση του Δ.Σ ορίζει εξ ολοκλήρου τη σύνθεσή 2

3 της. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γίνονται σε τακτά διαστήματα ή έκτακτα αν κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρός της ή το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της. 2. Οι επιτροπές τηρούν πρακτικά τα οποία υποβάλλονται απαραίτητα στο Δ.Σ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών του. 3. Οι επιτροπές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με φανερή ψηφοφορία (μυστική μόνο σε προσωπικά θέματα) και κατά πλειοψηφία. 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίασή της. Αν για το θέμα δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια αναβολής πλειοψηφεί η πρόταση με την οποία συντάχθηκε ο προεδρεύων. 5. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών γενικά είναι ανοικτές με εξαίρεση τα προσωπικά θέματα. Οι παρευρισκόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το λόγο στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Άρθρο 7 ο Τεχνική Επιτροπή - Επιτροπή Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Η επιτροπή είναι 7μελής.Ο πρόεδρός της είναι μέλος του Δ.Σ 1. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ: i. Προτάσεις προγραμμάτων, τρόπων και μεθόδων για την διάδοση του αθλήματος ii. Το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα iii. Τις προκηρύξεις όλων των αθλητικών διοργανώσεων που διεξάγονται στη χώρα μας iv. Τον πίνακα αγωνιστικής δραστηριότητας, των σωματείων-μελών της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου που χρησιμοποιείται για το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις. Ειδικά για τα αθλούμενα μέλη, αθλητής(τρια) που αγωνίζεται σε ένα σωματείο-μέλος, καταχωρείται στα αθλούμενα μέλη του σωματείου αυτού από 1/1 έως και 30/6 κάθε ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση που μεταγραφεί σε άλλο σωματείομέλος η χρέωσή του ως αθλούμενο μέλος σ αυτό θα υπολογίζεται από την 1/1 του επόμενου ημερολογιακού έτους και θα αναγράφεται στο πρακτικό των μεταγραφών που δημοσιοποιείται από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. v. Τον ειδικό κανονισμό αξιολόγησης των σωματείων και τον ετήσιο πίνακα αξιολόγησης αυτών. vi. Τον ειδικό κανονισμό αξιολόγησης αθλητών και αθλητριών και τους μηνιαίους πίνακες. vii. Τις προτάσεις τροποποίησης, βελτίωσης ή ερμηνείας των Κανονισμών της ΕΦΟΕπΑ viii. Τις προτάσεις της για την χορήγηση ή όχι άδειας διεξαγωγής αγώνων, που επιθυμούν να διοργανώσουν τοπικές επιτροπές, σωματεία ή διάφοροι φορείς. viii.i. Τοπικές επιτροπές, σωματεία και διάφοροι φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν επίσημους αγώνες υποβάλλουν έγγραφη αίτηση για έγκριση τουλάχιστον 30 μέρες πριν. Αν επιθυμία τους είναι οι αγώνες να συμπεριληφθούν στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΦΟΕπΑ και να υπολογιστούν στον πίνακα αξιολόγησης (ranking list) των αθλητών(τριών), πρέπει να το γνωρίσουν στη Τ.Ε. μέχρι την 31 Μαΐου με τη διευκρίνηση αν είναι για μια αγωνιστική περίοδο ή για πολλές. viii.ii. Για εσωτερικούς ή φιλικούς αγώνες Σωματείων δεν χρειάζεται αίτηση για έγκριση. viii.iii. Τοπικές επιτροπές, σωματεία και φορείς που επιθυμούν συναντήσεις με Σωματεία και φορείς του εξωτερικού εκτός από την άδεια διεξαγωγής των αγώνων που προβλέπει το εδάφιο η 1 του 3

4 ίδιου άρθρου πρέπει να έχουν έγγραφη συγκατάθεση του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ και έγκριση της Γ.Γ.Α. ix. Τις προτάσεις της για την απαγόρευση ή μη συμμετοχής σε σωματεία, αθλητές, διαιτητές κλπ σε αγώνες που δεν ανταποκρίνονται στους τεχνικούς κανονισμούς, στους κανονισμούς φιλάθλου πνεύματος και τους σκοπούς της ΕΦΟΕπΑ. 2. Η επιτροπή έχει την ευθύνη και αποφασίζει τελεσίδικα για ό,τι αφορά: i. Τη διοργάνωση όλων των πρωταθλημάτων που διεξάγονται στην χώρα ii. Τη διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς iii. Την καταλληλότητα ή όχι των αιθουσών διεξαγωγής των αγώνων. iv. Τον ορισμό Επιδιαιτητή για κάθε διοργάνωση ο οποίος έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες: iv.i. Ελέγχει την εφαρμογή των κανονισμών ως προς τους όρους διεξαγωγής των αγώνων. iv.ii. Ελέγχει την νομιμότητα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, φύλλα αγώνων, πλάνα, δελτία αγωνιζομένων αθλητών iv.iii. Πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας v. Την επικύρωση των αποφάσεων του εκάστοτε διορισμένου επιδιαιτητή vi. Το διορισμό Παρατηρητή αγώνα με σκοπό τον έλεγχο της πιστής εφαρμογής των κανονισμών. Ο παρατηρητής υποβάλλει λεπτομερή έκθεση με όλα τα συμβάντα των αγώνων στην Τεχνική Επιτροπή που αποφασίζει για το οποιοδήποτε θέμα. vii. Την παραπομπή στην Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (ΠΕΔ), ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου επιδιαιτητή ή παρατηρητή, κάθε διαιτητή που παραβαίνει τους κανόνες διαιτησίας ή που οι ενέργειές του είναι σε αντίθεση με τους κανονισμούς 3. Έχει την ευθύνη i. Για την παρακολούθηση των τροποποιήσεων των Διεθνών Κανονισμών, μεριμνά για την μετάφρασή τους και την εν συνεχεία ενημέρωση των σωματείων, προπονητών, αθλητών και διαιτητών ii. Για την τήρηση του αρχείου προπονητών έτσι όπως προβλέπουν οι Ν.2725/99, 3057/02 και 3708/08 όπως τροποποιημένοι ισχύουν κάθε φορά. 4. Στην αρμοδιότητά της είναι ο έλεγχος και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, αν το προς εγγραφή σωματείο, έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 5. Ό,τι άλλο της αναθέσει το Δ.Σ με απόφασή του Άρθρο 8 ο Επιτροπή Προπονητών Ο Πρόεδρός της είναι μέλος του Δ.Σ. Μέλη της όλοι οι Ομοσπονδιακοί ( Εθνικοί και περιφερειακοί ) προπονητές. 1. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ : i. Προγράμματα προπονήσεων προεθνικών, εθνικών και ολυμπιακών ομάδων, προπονητικών κέντρων κ. λ. π ii. Την επιλογή των αθλητών, για όλες τις προεθνικές ομάδες, τη συγκρότηση εθνικών και ολυμπιακών ομάδων όλων των κατηγοριών με κριτήρια την καλύτερη και αρτιότερη τεχνική κατάρτιση και απόδοσή τους στις διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. iii. Τη σύνθεση των εθνικών και ολυμπιακών ομάδων και τους προπονητές που θα τις συνοδεύσουν στο εξωτερικό ή το εσωτερικό με μοναδικό κριτήριο την καλύτερη εκπροσώπηση της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 4

5 2. Στα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνονται : i. Η παρακολούθηση της τεχνικής εξέλιξης των αθλητών. ii. Η παρακολούθηση των αθλητών που προετοιμάζονται στα προπονητικά κέντρα, κέντρου και περιφέρειας όπως και της εργασίας που γίνεται σ' αυτά από τους αρμόδιους προπονητές. iii. Η έγκριση ή όχι των ετήσιων εκθέσεων, και απολογισμών των ομοσπονδιακών και των προπονητών των προπονητικών κέντρων και η εν συνεχεία υποβολή τους στο Δ.Σ για τελική έγκριση. Άρθρο 9 ο Επιτροπή Μεταγραφών Η σύνθεσή της, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζονται στον αντίστοιχο κανονισμό Μεταγραφών -Εγγραφών Επιτροπής Άρθρο 10ο Επιτροπή Περιφερειακού Αθλητισμού Η Επιτροπή είναι 3 μελής. Ο πρόεδρός της είναι μέλος του Δ.Σ. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ : 1. Προτάσεις προγραμμάτων, τρόπων και μεθόδων για την διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας. 2. Τις προτάσεις της για τους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών διοίκησης των τοπικών επιτροπών 3. Τις προτάσεις της για κάθε θέμα που αφορά τα σωματεία που δεν ανήκουν σε τοπική επιτροπή 4. Τις προτάσεις της για την αποδοχή ή όχι των αποφάσεων της επιτροπής διοίκησης των τοπικών επιτροπών και την παροχή εξουσιοδότησης ή όχι για την εκτέλεσή τους 5. Φροντίζει και επιμελείται τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ για την επιμόρφωση των στελεχών της περιφέρειας σε συνεργασία, ανάλογα με το αντικείμενο, με τις αντίστοιχες επιτροπές της ΕΦΟΕπΑ. Άρθρο 11 ο Τοπικές Επιτροπές 1. Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της επιτροπής περιφερειακού αθλητισμού, λειτουργούν σε γεωγραφικές περιφέρειες, τα όρια των οποίων καθορίζονται από το Δ.Σ, τοπικές επιτροπές με σκοπό την αποκέντρωση και την καλύτερη οργάνωση της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αυτές. 2. Μέλη της Τοπικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά όλα τα αθλητικά σωματεία που ανήκουν στη γεωγραφική περιφέρεια που ορίζει η σχετική απόφαση του Δ.Σ 3. Με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της επιτροπής περιφερειακού αθλητισμού, ορίζεται ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διοίκησης της τοπικής επιτροπής. 4. Τα μέλη της επιτροπής διοίκησης της τοπικής επιτροπής, μπορεί να είναι εκπρόσωποι των σωματείων (ένας από κάθε σωματείο) ή άτομα που γνωρίζουν την Επιτραπέζια Αντισφαίριση ή προέρχονται από αυτήν (παλαιοί και μη ενεργοί αθλητές, κλπ) 5. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής διοίκησης της τοπικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 3 (τρία). 6. Η επιτροπή διοίκησης στην πρώτη συνεδρίαση της ορίζει τα καθήκοντα του κάθε μέλους ( Αντιπρόεδρος - Γραμματέας - Οικονομικός) εκτός αν αυτά έχουν ορισθεί λόγω ειδικών συνθηκών από την απόφαση του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ. 5

6 7. Οι αποφάσεις της επιτροπής διοίκησης των τοπικών επιτροπών είναι εισηγητικές για το Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ. Για να γίνουν εκτελεστές πρέπει να έχουν την θετική εισήγηση της επιτροπής περιφερειακού αθλητισμού και την έγκριση του Δ.Σ 8. Έργο των τοπικών επιτροπών είναι η επίβλεψη και υποβοήθηση του έργου των σωματείων, η μεθόδευση δραστηριότητας για την πρόοδο της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, και ό,τι άλλο τους ανατεθεί από το Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων και ανακρίσεων για παραπτώματα που έγιναν στην περιφέρειά τους. 9. Υπό την εποπτεία της τεχνικής επιτροπής διεξάγουν τα τοπικά πρωταθλήματα καθώς και κάθε αγώνα του εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος ή διεθνή συνάντηση που τους ανατεθεί. 10. Οι επιτροπές διοίκησης των τοπικών επιτροπών υποβάλλουν κάθε τρίμηνο στην επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού έκθεση των εργασιών τους, της αθλητικής κίνησης και καταθέτουν έγγραφα συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε θέμα που προκύπτει και που αφορούν στην ανύψωση και την πρόοδο του αθλήματος. 11. Στο σχετικό κεφαλαίο του προϋπολογισμού της ΕΦΟΕπΑ υπάρχει ειδικό άρθρο για την επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού με επιμέρους άρθρα για κάθε τοπική επιτροπή με πρόβλεψη εσόδων και εξόδων, κατάσταση των οποίων υποβάλλει η τοπική επιτροπή στην επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού την 1/9 κάθε χρόνου. 12. Ο οικονομικός της επιτροπής διοίκησης της τοπικής επιτροπής τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων. Κάθε δυο μήνες υποβάλλει στην επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού προς έγκριση σχετική κατάσταση με τα παραστατικά των εξόδων. 13. Καμία δαπάνη που δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό τοπικής επιτροπής δεν μπορεί να γίνει αν δεν εγκριθεί προηγούμενα από την επιτροπή περιφερειακού αθλητισμού και το Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ Άρθρο 12 ο Δικαστική Επιτροπή Η επιτροπή συγκροτείται όταν κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ. Η επιτροπή είναι 3 μελής.ο πρόεδρος και τα μέλη της είναι υποχρεωτικά νομικοί 1. Τα μέλη της δεν πρέπει να είναι ή να έχουν διατελέσει μέλη του Δ.Σ. των εγγεγραμμένων στην ΕΦΟΕπΑ Σωματείων. 2. Η επιτροπή επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης που παραπέμπει σ' αυτήν το Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ. 3. Οι αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να βγαίνουν σε σύντομο κατά το δυνατό διάστημα και πάντως όχι πέρα του μηνός. 4. Στις αποφάσεις πρέπει να καθορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της ποινής και να είναι σύμφωνες με όσα οι Νόμοι, το Καταστατικό και οι κανονισμοί της ΕΦΟΕπΑ ορίζουν. 5. Οι αποφάσεις της δικαστικής επιτροπής είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. το οποίο και τις επικυρώνει. 6. Προσφυγή κατά της επικυρωτικής απόφασης του Δ.Σ. ασκείται όπως οι Νόμοι ορίζουν. 7. Η επιμέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων της επιτροπής ανήκει στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ. Άρθρο 13 ο Αθλητές 1. Εγγραφή Αθλητή Για να γραφτεί αθλητής ή αθλήτρια σε σωματείο πρέπει: i. Να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική διπλότυπη, αίτηση εγγραφής αθλητή φιλάθλου. 6

7 ii. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος απαιτείται στην ειδική θέση έγγραφη συγκατάθεση από εκείνους που ασκούν την γονική μέριμνα. iii. Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου που γράφεται ο αθλητής βεβαιώνει στην ειδική θέση ενυπόγραφα και με σφραγίδα του Σωματείου την ταυτότητα και το γνήσιο των υπογραφών του αθλητή, γονέα ή επιτρόπου και του γιατρού. iv. Κάθε αίτηση εγγραφής συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ηλικίας που μπορεί να είναι πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας για την ακριβή ημερομηνία γέννησης ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για τους Έλληνες της αλλοδαπής, και τους ξένους αθλητές. v. Η διπλότυπη αίτηση, το πιστοποιητικό ηλικίας και δυο πρόσφατες και όμοιες καθαρές φωτογραφίες του αθλητή υποβάλλονται στην ΕΦΟΕπΑ για την εντός 10 ημερολογιακών ημερών το αργότερο, έκδοση Δελτίου Ταυτότητας και Υγείας (ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ). Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από απόφαση του Δ.Σ στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Η εγγραφή αθλητή στην ΕΦΟΕπΑ γίνεται όλη τη διάρκεια του έτους. vi. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ, μαζί με το ένα απόκομμα της αίτησης εγγραφής, συμπληρωμένο από την ΕΦΟΕπΑ στέλνεται στο σωματείο του αθλητή, ενώ το άλλο παραμένει στην Ομοσπονδία για το αρχείο της μαζί με το πιστοποιητικό ηλικίας. vii. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. έχει ισχύ για μια αγωνιστική περίοδο. Η ανανέωσή του γίνεται καθ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου με την καταβολή παραβόλου θεώρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Δ.Σ. κατά την έναρξή της. viii. Η βεβαίωση του γιατρού, ότι ο αθλητής είναι υγιής, που αναγράφεται στο ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία θεώρησής του από το γιατρό ix. Αθλητής που έκανε αίτηση σε ένα σωματείο δεν επιτρέπεται στην συνεχεία να κάνει και σε άλλο. Αν όμως συμβεί αυτό μέχρι την έκδοση του ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ, τιμωρείται με το μισό της ποινής που προβλέπεται στην περίπτωση που ο αθλητής υπογράψει αίτηση εγγραφής, ενώ είναι γραμμένος σε άλλο σωματείο. x. Στην περίπτωση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ εκτός από το αρχικό, αυτά ακυρώνονται από το Δ.Σ. και ο αθλητής μένει στο σωματείο που αρχικά γράφτηκε. Μέχρι την ακύρωσή τους θεωρείται ότι ο αθλητής καλώς αγωνίστηκε με τα χρώματα των Σωματείων στα οποία, μεταγενέστερα από την αρχική, υπέγραψε αίτηση εγγραφής. xi. Αίτηση εγγραφής που δεν είναι κανονικά συμπληρωμένη, δεν έχει φωτογραφίες ή πιστοποιητικό ηλικίας και δεν συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο επιστρέφεται στο σωματείο και θεωρείται ότι ποτέ δεν υποβλήθηκε. xii. Σε περίπτωση που δικαστικά και τελεσίδικα αποδειχθεί ότι ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ αθλητή εκδόθηκε ύστερα από υποβολή ψευδών στοιχείων, το δελτίο ακυρώνεται και ο αθλητής τιμωρείται με παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π και ετήσιο αποκλεισμό υποβολής νεώτερης αίτησης. xiii. Αίτηση εγγραφής αθλητή που κατατέθηκε στην ΕΦΟΕπΑ δεν ανακαλείται ή αποσύρεται από τον αθλητή ή το Σωματείο που την κατάθεσε. xiv. Κανείς δεν παίρνει μέρος σε αγώνες εγκεκριμένους από την ΕΦΟΕπΑ αν δεν είναι γραμμένος σε Σωματείο μέλος της και στην ΕΦΟΕπΑ, και αν το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ δεν έχει ισχύ για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο. 2. Συμμετοχή Αθλητή σε αγώνες i. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΦΟΕπΑ. 7

8 ii. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς της Δ.Ο.Ε σχετικά με την φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται για παράβαση των κανονισμών φαρμακοδιέγερσης εκτός των προβλεπομένων ποινών από τον ισχύοντα κανονισμό φαρμακοδιέγερσης (DOPING CONTROL) στερείται των κάθε είδους παροχών όπως προβλέπουν οι Ν. 2725/99, 3057/02 και 3708/08 όπως τροποποιημένοι ισχύουν κάθε φορά. iii. Είναι ύψιστη υποχρέωση του αθλητή η προσφορά των υπηρεσιών του στις Εθνικές Ομάδες iv. Για να πάρουν μέρος αθλητές σε αγώνες κάθε κατηγορίας που διεξάγονται από την ΕΦΟΕΠΑ ή που είναι υπό έγκρισή της, είναι απαραίτητη η επίδειξη στους αξιωματούχους των αγώνων του ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. που εκδόθηκε από την ΕΦΟΕΠΑ με την υποχρεωτική πιστοποίηση υγείας που προβλέπουν οι Ν.2725/99, 3057/02 και 3708/08 όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν κάθε φορά και τη θεώρηση ετήσιας ισχύος του. v. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. είναι συγχρόνως και αποδεικτικό της ηλικίας του αθλητή. vi. Οι μεταγραφές γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό μεταγραφών που ισχύει. vii. Η υπηρεσία της ΕΦΟΕπΑ καταγράφει στα αρχεία της που βρίσκονται στον Η/Υ τυχόν μεταβολές,ποινές, επαίνους κλπ για κάθε αθλητή. viii. Εφόσον ο αθλητής αγωνιστεί σε έναν αγώνα μέσα στο ημερολογιακό έτος εγγράφεται αυτομάτως στο μητρώο των εν ενεργεία αθλητών του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους. ix. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αγωνισμάτων όλων των ηλικιακών κατηγοριών που διοργανώνει η ομοσπονδία ή, με την έγκρισή της, Τοπικές της Επιτροπές ή Σωματεία Μέλη της ή άλλοι φορείς, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αθλητές αθλήτριες γραμμένοι στα μητρώα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. που πληρούν τις προϋποθέσεις της Γενικής και Ειδικής κάθε φορά προκήρυξης, καθώς και όλοι όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες όλων των κατηγοριών και δεν έχουν συμμετάσχει ούτε πρόκειται να συμμετάσχουν σε αντίστοιχο εθνικό πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων οποιασδήποτε Ομοσπονδίας Μέλους της Ι.Τ.Τ.F. την ίδια αγωνιστική περίοδο. x. Όσοι αθλητές και αθλήτριες ανήκουν σε συλλόγους εξωτερικού για το Ομαδικό Αγώνισμα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της ηλικιακής κατηγορίας τους, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που τους χορηγείται από την Ομοσπονδία. Σε αυτούς τους αθλητές(τριες) εκδίδεται από την Ομοσπονδία ειδικό ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ. με την υποχρεωτική πιστοποίηση υγείας που προβλέπει ο Ν. 2725/99, όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά, και την θεώρηση ετήσιας ισχύος του. Το ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ αυτό επιδεικνύεται υποχρεωτικά και επί ποινή μηδενισμού στους αξιωματούχους του πρωταθλήματος (επιδιαιτητή, διαιτητές κλπ.). xi. Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 2ι του παρόντος άρθρου αθλητές(τριες) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες θα πρέπει να έχουν αγωνισθεί τουλάχιστον στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων της ηλικιακής κατηγορίας που ανήκουν καθώς επίσης και στο ΤΟΠ 8 της ίδιας κατηγορίας, αν και εφόσον αυτό διεξαχθεί, στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα από τη συμμετοχή τους στην Εθνική ομάδα. xii. Το Δ.Σ. ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής προπονητών μπορεί για σπουδαίο λόγο να εξαιρέσει αθλητή της πιο πάνω κατηγορίας από την υποχρέωση αυτή. 8

9 3. Συμμετοχή Αθλητή σε διασυλλογικούς αγώνες εξωτερικού i. Επιτρέπεται σε αθλητές(τριες) να συμμετέχουν την ίδια αγωνιστική περίοδο σε διασυλλογικούς αγώνες μέχρι και 2 (δύο) διαφορετικών ομοσπονδιών χωρών-μελών της ITTF, εφόσον οι κανονισμοί των χωρών αυτών το επιτρέπουν. ii. Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή(τριας) που έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις Ελληνικές Εθνικές ομάδες, σε διασυλλογικούς αγώνες που διοργανώνονται σε ομοσπονδίες χωρών μελών της ITTF όπως ορίζει το εδάφιο 3 α του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση ότι η Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. θα έχει χορηγήσει την έγγραφη συναίνεσή της στις ομοσπονδίες των συλλόγων υποδοχής, η οποία υποχρεωτικά θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: ii.i. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο αθλητής(τρια) έχει την άδεια να αγωνίζεται για λογαριασμό του σωματείου της ii.ii. Την υποχρέωση του σωματείου υποδοχής να επιτρέπει στον αθλητή(τρια) να αγωνίζεται κατά προτεραιότητα με την Εθνική του ομάδα όταν υπάρχει σύμπτωση ημερομηνιών μεταξύ διασυλλογικών και εθνικών υποχρεώσεων ii.iii. Τη δέσμευση του σωματείου υποδοχής ότι ο αθλητής(τρια) θα είναι ασφαλισμένος για όλο το χρονικό διάστημα συνεργασίας του με αυτόν με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και χρηματική αποζημίωση για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στον αθλητή(τρια) στη διάρκεια της εκπλήρωσης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων προς το σωματείο και το οποίο ήθελε προξενήσει σ αυτόν πρόσκαιρη αδυναμία να συμμετάσχει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας. ii.iv. Ο ίδιος ο αθλητής(τρια) σε περίπτωση που σε επόμενες αγωνιστικές περιόδους μετακινηθεί σε άλλον σύλλογο των ίδιων ή διαφορετικών χωρών είναι υποχρεωμένος κάθε φορά επί ποινή αποκλεισμού του από τις εθνικές ομάδες για χρονικό διάστημα 2 ετών τουλάχιστον, να ζητήσει από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α την έγκρισή της για τη νέα αυτή μετακίνηση τηρουμένων και πάλι αυστηρά των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στα εδάφια 1, 2 και 3 της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 14 ο Ενστάσεις - Απαγορεύσεις Για τις Ενστάσεις ισχύουν τα όσα αναφέρουν οι διεθνείς Κανονισμοί i. Καμία συμφωνία μεταξύ αθλητών στα ατομικά αγωνίσματα ή μεταξύ των αρχηγών των ομάδων στα ομαδικά, μπορεί να αλλάξει απόφαση του υπεύθυνου παράγοντα του αγώνα για αμφισβητούμενη φάση ή απόφαση για ερμηνεία των κανονισμών που πάρθηκε από τον αρμόδιο επιδιαιτητή ή απόφαση για την οποία είναι αρμόδια η διοργανώτρια αρχή. ii. Καμία ένσταση δεν μπορεί να γίνει πάνω σε απόφαση του υπεύθυνου παράγοντα του αγώνα σε θέμα της δικαιοδοσίας του, ή σε απόφαση ερμηνείας κανονισμών ή κανόνων από τον αρμόδιο επιδιαιτητή. iii. Ένσταση μπορεί να γίνει στον επιδιαιτητή για απόφαση παράγοντα του αγώνα πάνω σε αμφισβητούμενη ερμηνεία κανονισμού ή κανόνα. Η απόφαση του επιδιαιτητή είναι τελεσίδικη. iv. Ένσταση μπορεί να γίνει στην τεχνική επιτροπή για απόφαση του επιδιαιτητή για θέματα της διοργάνωσης ή του αγώνα τα οποία δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς ή κανόνες εκτός αν ρυθμίζονται από τη σχετική προκήρυξη της διοργάνωσης. Η απόφαση της τεχνικής επιτροπής είναι τελεσίδικη. v. Ένσταση μπορούν να υποβάλλουν: 9

10 v.i. Στα ατομικά αγωνίσματα ο ίδιος ο αθλητής ή η αθλήτρια v.ii. Στα ομαδικά ο αρχηγός (αθλητής ή αθλήτρια) που συμμετέχει στο συγκεκριμένο αγώνα. vi. Και στις δυο περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο που καθορίζεται στην ετήσια Γενική Προκήρυξη. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και μερικής αποδοχής της ένστασης, διαφορετικά καταπίπτει υπέρ της ΕΦΟΕπΑ vii. Οι ενστάσεις κατά την διάρκεια των αγώνων εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τον διορισμένο επιδιαιτητή για όποια θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. viii. Ο αθλητής(τρια) ή το σωματείο έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης του επιδιαιτητή στην Τεχνική Επιτροπή μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του αγώνα ix. Όταν δεν υπάρχει επιδιαιτητής την ένσταση εκδικάζει απ' ευθείας η Τεχνική Επιτροπή σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της. x. Το σωματείο ή ο αθλητής(τρια) έχουν δικαίωμα αντίρρησης στο Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής με κατάθεση παραβόλου που καθορίζεται στην ετήσια Γενική Προκήρυξη και για το οποίο ισχύει ό,τι και για το παράβολο ενστάσεων. xi. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. το σωματείο ή ο αθλητής(τρια) έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. μέσα σε 8 μέρες από την ενυπόγραφη γνώση της απόφασής του όπως το άρθρο 126 του Ν. 2725/99 προβλέπει και όπως συμπληρωμένο και τροποποιημένο ισχύει σήμερα. xii. Οι ενστάσεις, για όποια αιτία και να γίνουν και σε κάθε περίπτωση, αναγράφονται (ή υποβάλλονται) μόνο στο φύλλο αγώνα στον προβλεπόμενο χώρο που γράφει «ΕΝΣΤΑΣΗ». Γίνονται δεκτές μέχρι την υπογραφή (κλείσιμο) του φύλλου αγώνα αρχικά από το διαιτητή και τον αθλητή(τρια) στα ατομικά αγωνίσματα ή το διαιτητή και τον αρχηγό(αθλητή-τρια) της ομάδας στα ομαδικά αγωνίσματα και από τον επιδιαιτητή-αντιπρόσωπο της ΕΦΟΕπΑ. Καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή μετά την υπογραφή (κλείσιμο) του φύλλου αγώνα. xiii. Η υποβολή ένστασης σε καμία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα στο σωματείο ή τον αθλητή(τρια) ν' αποσυρθούν από τους αγώνες. Η αποχώρηση, εκτός από τον αυτόματο μηδενισμό, επιφυλάσσει το δικαίωμα στο Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ και για τις παρά πέρα ενέργειες. xiv. Η αντικανονική συμμετοχή αθλητή(τριας) σε αγώνες, ανεξάρτητα από την αιτία της αντικανονικότητας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τους αγώνες ή του σωματείου του αν αγωνίζεται σε ομαδικό αγώνισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται στο εδάφιο ιγ του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 ο Εθνικές Ομάδες i. Αθλητής(τρια) που επιλέγεται για τις εθνικές-προεθνικές ομάδες τίθεται υποχρεωτικά στη διάθεση των ομοσπονδιακών προπονητών και ακολουθεί το πρόγραμμα προετοιμασίας-προπονήσεων. ii. Αθλητής που κλήθηκε για τις πιο πάνω ομάδες και αδικαιολόγητα δεν ανταποκρίθηκε ή αδιαφορεί για την εκτέλεση του προγράμματος προετοιμασίας-προπονήσεων, το Δ.Σ. του επιβάλλει ποινές που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας των εθνικών-προεθνικών ομάδων. iii. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα ή παραβαίνει το φίλαθλο πνεύμα, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας και από όλες τις εσωτερικές διοργανώσεις τουλάχιστον για 6 μήνες. Στερείται δε όλων των 10

11 παροχών και ευεργετημάτων της ΕΦΟΕπΑ και της Πολιτείας όπως προβλέπει το άρθρο 33 5 του Ν. 2725/99 όπως αυτό τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα. iv. Σωματείο που απαγορεύει τη συμμετοχή, υποκινεί σε αδιαφορία, καλύπτει με οποιοδήποτε τρόπο επιλεγέντα αθλητή(τριά) του για τις προεθνικές και εθνικές ομάδες στο ν' απέχει από την προετοιμασία-προπονήσεις τους και τους διεθνείς αγώνες, τιμωρείται με στέρηση συμμετοχής σε αγώνες μέχρι ένα έτος, και στέρηση της ετήσιας επιχορήγησής του για την εν λόγω περίοδο. v. Αθλητής ή αθλήτρια που επιλέχθηκε στην εθνική ομάδα για συγκεκριμένη διεθνή αγωνιστική της υποχρέωση και δε μετέχει σ' αυτήν επικαλούμενος τραυματισμό που δεν επιβεβαιωθεί από γιατρό της ομοσπονδίας ή άλλο κώλυμα που κριθεί από το Δ.Σ. ως αναιτιολόγητο, δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις δυο επόμενες από τη διεθνή εκδήλωση αγωνιστικές ημέρες στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του σωματείου του και του ιδίου. Άρθρο 16 ο Αγώνες στο Εξωτερικό i. Κάθε αθλητής(τρια) ή σωματείο που θέλει να πάρει μέρος σε αγώνες στο εξωτερικό πρέπει να έχει την έγκριση της ΕΦΟΕπΑ και της Γ.Γ.Α. Το ίδιο ισχύει και για επίσημο άρχοντα που κλήθηκε από περιφερειακή, ηπειρωτική ή την παγκόσμια οργάνωση, να συμμετάσχει σε συνέδρια κλπ ii. Οι πιο πάνω, 10 μέρες μετά την επιστροφή τους από τους αγώνες ή τα συνέδρια, πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ έκθεση και οικονομικό απολογισμό. Άρθρο 17 ο Διαιτησία 1. Η ΕΦΟΕπΑ αναγνωρίζει και έχει στη δύναμη της διαιτητές που ορίζονται και ασκούν τα καθήκοντά τους στους αγώνες σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς της ΙΤΤF. 2. Οι αθλητές, προπονητές κλπ. οφείλουν απόλυτο σεβασμό στους αξιωματούχους των αγώνων, είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις υποδείξεις τους και να υπακούουν αμέσως στις εντολές τους. 3. Για να γίνει κάποιος διαιτητής στέλνει στην ΕΦΟΕπΑ αίτηση συμμετοχής του στις σχολές που γίνονται σε χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Δ.Σ. 4. Για να γίνει δεκτή η αίτηση ο υποψήφιος πρέπει : i. Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Β/θμιας εκπαίδευσης. ii. Να μην εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 3 1 του Ν. 2725/99 5. Οι διαιτητές διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: i. Δόκιμοι ii. Εθνικοί iii. Υποψήφιοι Διεθνείς iv. Διεθνείς 6. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ) Η Επιτροπή είναι 3μελής. Αποτελείται από τον πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη της τα οποία ορίζονται από τον πρόεδρό της. i. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ: i.i. Τρόπους και μεθόδους βελτίωσης της διαιτησίας. i.ii. Τη διεξαγωγή σχολών διαιτησίας, ενημερωτικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων κλπ i.iii. Ποιοι από τους διεθνείς διαιτητές θα διαιτητεύσουν στο εξωτερικό ύστερα από πρόσκληση ξένης ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ETTU) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας(ITTF). 11

12 i.iv. ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-ΜΝΜ Το ύψος των αποζημιώσεων, τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής για τους εκτός έδρας αγώνες των διαιτητών και για όλη την αγωνιστική περίοδο. Έξοδα μετακίνησης είναι ακριβώς τα κόμιστρα μετάβασης και επιστροφής του υπάρχοντος οικονομικότερου συγκοινωνιακού μέσου. Τα έξοδα παραμονής ορίζονται ανάλογα με τη χιλιομετρική μετακίνηση του διαιτητή από την έδρα του. Σε περίπτωση μη τέλεσης αγώνα, ο διαιτητής παίρνει το μισό της προβλεπόμενης αποζημίωσης και σε περίπτωση διακοπής ολόκληρη. i.v. Η αποζημίωση των διαιτητών καταβάλλεται σύμφωνα με τα φύλλα αγώνα και στο τέλος κάθε αγωνιστικής φάσης. i.vi. Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των διαιτητών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα κάθε φορά προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα. i.vii. Η Επιτροπή ορίζει πίνακα των διαθέσιμων διαιτητών για κάθε διοργάνωση και τον καταθέτει στην Τεχνική Επιτροπή. i.viii. Η Επιτροπή τηρεί καρτέλες διαιτητών με όποια στοιχεία θεωρεί απαραίτητα για την καλή της ενημέρωση και λειτουργία. i.ix. Η Επιτροπή καλεί σε απολογία προφορική ή έγγραφη κάθε διαιτητή που παραπέμπεται από την Τεχνική Επιτροπή. Οι παραβάσεις για τις οποίες παραπέμπεται ο διαιτητής καθώς και το ύψος των ποινών αναφέρονται στο ειδικό άρθρο του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΦΟΕΠΑ. i.x. Ο τιμωρηθείς διαιτητής έχει προθεσμία 5 [πέντε] ημερών από την επίσημη κοινοποίηση της ποινής του να προσφύγει στη Δικαστική Επιτροπή της ΕΦΟΕΠΑ. 7. Αξιολόγηση Διαιτητών: i. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη i.i. Οι τίτλοι σπουδών i.ii. Η γνώση ξένης γλώσσας προκειμένου για υποψήφιους Διεθνείς Διαιτητές. i.iii. Η ηλικία i.iv. Η διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων τους i.v. Η εμπειρία και γνώση των κανονισμών που αποδεικνύεται από τα δελτία παρατηρήσεων της χρονιάς. Τα δελτία παρατηρήσεως είναι όμοια με τα δελτία παρατηρήσεως που χρησιμοποιεί η Διεθνής Ομοσπονδία(ITTF). Χρέη παρατηρητών εκτελούν υποχρεωτικά όλοι οι διεθνείς διαιτητές της ΕΦΟΕπΑ που ορίζονται επιδιαιτητές, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας όταν παρευρίσκονται στους διαφόρους αγώνες. ii. O ΚΕΔ προβαίνει στις προαγωγές των διαιτητών αμέσως μετά την λήξη της αγωνιστικής περιόδου σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις ευρισκόμενη σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 3 από τα 5 μέλη της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής επικυρώνονται χωρίς συζήτηση από το Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ ο Γενικός Γραμματέας της οποίας υποχρεούται να ανακοινώσει ευθύς αμέσως τον πίνακα αξιολόγησης. iii. Ρητά ορίζεται ότι διαιτητής που δεν υποβάλει δήλωση ενέργειας δεν μπορεί να διαιτητεύσει αγώνες και δε λαμβάνεται υπόψη στην ετήσια αξιολόγηση. iv. Ρητά ορίζεται ότι διαιτητής οποιασδήποτε κατηγορίας που δεν δηλώσει διαθεσιμότητα για τουλάχιστον τις μισές αγωνιστικές των πρωταθλημάτων του εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος, δεν προάγεται, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της ITTF και δεν μπορεί να διαιτητεύσει αγώνες στο εξωτερικό. 12

13 8. Προαγωγή διαιτητών i. Οι δόκιμοι διαιτητές γίνονται εθνικοί μετά από παρουσία 2 χρόνων στην κατηγορία του δόκιμου και αφού αξιολογηθούν από την επιτροπή με ποσοστό ικανότητας τουλάχιστον 80%. ii. Οι εθνικοί διαιτητές γίνονται υποψήφιοι διεθνείς μετά από παρουσία 4 χρόνων στην κατηγορία του εθνικού και αφού αξιολογηθούν από την επιτροπή με ποσοστό ικανότητας τουλάχιστον 85%. iii. Διεθνείς διαιτητές γίνονται όσοι από τους υποψήφιους διεθνείς μετά από ενεργή παρουσία 3 χρόνων στην κατηγορία τους και αφού αξιολογηθούν από την επιτροπή με ποσοστό ικανότητας τουλάχιστον 90% περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις που διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διεθνής Ομοσπονδία(ITTF). iv. Είναι δυνατόν να συντομευθούν οι πιο πάνω χρόνοι ως ένα (1) ημερολογιακό έτος, αν η Τεχνική Επιτροπή θεωρήσει κατάλληλο τον υπό κρίση διαιτητή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (γνώσεις, ταλέντο κλπ). 9.Υποχρεώσεις Διαιτητών Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών υποχρεούνται: i. Να υποβάλλουν στην Κ.Ε.Δ όποτε τους ζητηθεί, δήλωση ότι επιθυμούν να διαιτητεύσουν στην προσεχή αγωνιστική περίοδο, να συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητά η Κ.Ε.Δ. και να την ενημερώνουν για κάθε μεταβολή. ii. Να μελετούν τους κανονισμούς της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, τις ερμηνευτικές διατάξεις κλπ iii. Να παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις συγκεντρώσεις που κάνει η ΕΦΟΕπΑ. iv. Να μη διευθύνουν αγώνα στην περίπτωση που ο ορισμένος διαιτητής έκρινε, για οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν πρέπει να γίνει ο αγώνας ή τον διέκοψε οριστικά πριν την κανονική του λήξη. v. Να βρίσκονται στην αίθουσα του αγώνα που διαιτητεύουν 20' πριν την έναρξή του, να φέρουν πάντα την καθορισμένη στολή, τα σχετικά σήματα και γενικά η εμφάνισή τους να είναι κόσμια και αξιοπρεπής. vi. Να ελέγχουν τα ΔΕ.ΤΑ.ΥΓ και τις ρακέτες των αθλητών, να εφαρμόζουν αυστηρά το αγωνιστικό ωράριο, να κάνουν την κλήρωση στα ομαδικά αγωνίσματα παρουσία των αρχηγών των ομάδων, να ελέγχουν το φύλλο αγώνα για τη σωστή συμπλήρωσή του. vii. Να συνιστούν στους αθλητές κόσμια συμπεριφορά και να τιμωρούν μετά από προειδοποίηση κάθε πράξη που είναι αντίθετη με την κοσμιότητα, το φίλαθλο πνεύμα και τις αρχές «του καλώς αγωνίζεσθε». viii. Να γράφουν στο φύλλο αγώνα τ' αληθινά γεγονότα με πλήρη περιγραφή τους, αμερόληπτα και αντικειμενικά χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο και να υποβάλλουν στον επιδιαιτητή και στην T.E. έκθεση για όποιο ζήτημα τους ζητηθεί. ix. Να μην κάνουν κρίσεις για συναδέλφους τους και για τα μέλη των διαφόρων επιτροπών της ΕΦΟΕπΑ, να συμπεριφέρονται προς όλα τα μέλη της αθλητικής οικογένειας μέσα και έξω από αγωνιστικούς χώρους με αξιοπρέπεια, άμεμπτο ήθος και κόσμια διαγωγή, ώστε να δημιουργούν προϋποθέσεις σεβασμού σ' αυτούς και στο λειτούργημα της Διαιτησίας. x. Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΦΟΕπΑ. xi. Αν έχουν παράπονα ή προτάσεις να τα υποβάλλουν έγγραφα στην Κ.Ε.Δ. που κατά την κρίση της μπορεί να τους καλεί στις συνεδριάσεις της για διευκρινήσεις ή συνεργασίες. xii. Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών διευθύνουν χωρίς αποζημίωση φιλικούς αγώνες των Εθνικών-Προεθνικών ομάδων. 13

14 Άρθρο 18 ο Προπονητές Η ΕΦΟΕπΑ αναγνωρίζει Προπονητές σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της και όπως προβλέπει ο Ν. 2725/99 όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 19 ο Υπηρεσίες -Προσωπικό Ισχύουν τα όσα ο Οργανισμός της ΕΦΟΕπΑ προβλέπει. Άρθρο 20ο Ειδικοί Λογαριασμοί Το Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει ειδικούς λογαριασμούς, από τα έσοδα που εισπράττονται από τα κάθε είδους παράβολα που ορίζουν οι κανονισμοί, οι προκηρύξεις και οι αποφάσεις του. Η κατανομή των ποσοστών στους ειδικούς λογαριασμούς θα αποφασίζεται από το Δ.Σ της ΕΦΟΕπΑ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ για αναξιοπαθούντα πρόσωπα που έχουν προσφέρει με οποιαδήποτε ιδιότητα υπηρεσίες στο άθλημα ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ για την επιμόρφωση των Ελλήνων Προπονητών. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ για την επιμόρφωση και στήριξη του έργου του Έλληνα Διαιτητή Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Άρθρο 21 ο Εφαρμογή Κανονισμών Όλοι οι κανονισμοί εφαρμόζονται από τα σωματεία-μέλη, τις διοικήσεις τους, αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, διαιτητές κλπ που είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις διατάξεις τους και τις αποφάσεις της ΕΦΟΕπΑ. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό ή είναι ασαφές αποφασίζει οριστικά το Δ.Σ. Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και εγκρίθηκε με την νόμιμη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων- μελών της ΕΦΟΕπΑ της Η ισχύς του κανονισμού και των τροποποιήσεων που επήλθαν σ αυτόν αρχίζει από την επόμενη ημέρα της έγκρισής του από τον Υπουργό Πολιτισμού με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 27 του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει κάθε φορά. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή άρθρων του παρόντα κανονισμού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΕπΑ. 14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Διοίκησης της Κ.Ο.Ε. και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1 Την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον διευθύνει το ιοικητικό Συμβούλιο της. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» Τοπική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας Παμπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 152 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Δήμο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μετά την ουσιαστική αλλαγή του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ομοσπονδίας με την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΑΚ) Με ισχύ από 01/01/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διασωματειακό πρωτάθλημα (Διασωματειακό) διεξάγεται μεταξύ Ομίλων-Μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016-2017 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το αγωνιστικό πρόγραμμα διέπεται από το δεκάλογο με τις ακόλουθες αρχές: 1. Χρονική ακρίβεια 2. Διάδοση αθλήματος & Διοργάνωση Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόµενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Με τον παρόντα κανονισµό και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» Το αρχαίο αυτό ρητό έρχεται να μας υπενθυμίσει πως δεν είναι αρκετό να λειτουργεί σωστά ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές:

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΣΚΕ ( 13 του καταστατικού της ΕΣΣΚΕ ) 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ετήσια συνδρομή των μελών της ΕΣΣΚΕ προς την ΕΣΣΚΕ δεν υπάρχει. Αν αυτού και για έκτακτες δαπάνες που το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων Παγκορασίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 72 Ηµερ: 10/02/2016 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί, που περιέχουν Είκοσι (20) Κανονισμούς, διαβιβάστηκαν και ψηφίστηκαν στο σύνολό τους κατά την Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμμένοι από την ΓΣ 24/10/2015 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ. Άρθρο 1. Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις

Εγκεκριμμένοι από την ΓΣ 24/10/2015 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ. Άρθρο 1. Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ Άρθρο 1 Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις 1. Σε κάθε αγωνιστική περίοδο, µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, µπορούν να προκηρυχθούν αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Χόκεϊ επί Πάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14/03/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3058/47 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14/03/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3058/47 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ΑΘΗΝΑ, 14/03/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3058/47 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ΚΟΙΝ: Γ.Γ.Α Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού Τμήμα Υγρού Στίβου και Βαρέων Αθλημάτων ΘΕΜΑ: 4 o Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Αθήνα, 12/01/2017 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Ισχύς: Από 01-01-2017 έως 31-12-2017 Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) διοργανώνει «Πρωταθλήματα Τραμπολίνο» για αθλητές και αθλήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3)

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3) ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (παράγραφος 3) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα