Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14"

Transcript

1 Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Day 11: Luke 1:57-64 Verse 57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. ἐπλήσθη Verb, aor pass indic, 3 s πιµπληµι fill, end, fulfil χρονος time (note χρονιζω in verse 21) τεκεῖν Verb, aor act infin τικτω bear, give birth to γενναω see verse 13 Cf. Gen 25:24 Verse 58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐµεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ µετ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. περιοικος, ου m neighbour συγγενης, ους m relative, kinsman, fellow-countryman The prefix συν (which becomes συγ before a stem beginning with a guttural - κ, γ, χ) means with or together with. συγγενης means literally one born together with i.e. from the same extended family (a relative), or in the same region. ἐµεγαλυνεν see verse 47 ἐλεος, ους n mercy, compassion συγχαιρω (see note above on prefix συν) rejoice with, rejoice together Marshall suggests that here the meaning may be 'to congratulate'. Verse 59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεµεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. ὀγδοος, η, ον eighth ἦλθον Verb, aor act ind, 1s & 3 pl ἐρχοµαι περιτεµεῖν Verb, aor act infin περιτεµνω circumcise "It was performed by the head of the house, but sometimes by a woman (1 Mac 1:60). The neighbours and relatives joined in the ceremony (cf. Ru. 4:17), as at a modern christening." Marshall παιδιον, ου n child "καλεω normally takes a double accusative, and the use of ἐπι here is unusual." Marshall Verse 60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης. ἀποκρινοµαι answer, reply, say οὐχι (emphatic form of οὐ) not, no κληθησεται Verb, fut pass indic, 3s καλεω Evidently Zechariah had communicated the message of the angel to Elizabeth. Godet suggests he would have done so "a hundred times over". Verse 61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόµατι τούτῳ. οὐδεις, οὐδεµια, οὐδεν no one, nothing συγγενεια, ας f kindred, relatives Only here and in Acts 7:3, 14. Verse 62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. ἐννευω enquire by making signs The narrative implies that Zechariah was deaf as well as dumb ἀν particle indicating contingency "The formulation of the question is Lucan; he often introduces an indirect question by το (9:46; 19:48; 22:2, 4, 23, 24; Acts 4:21; 22:30; Rom 8:26; 1 Thes. 4:1...)." Marshall θέλοι Verb, pres act optative, 3 s θελω wish, will The optative mood was common in classical Greek but is more rare in the NT. Of all the NT writers, Luke uses it most commonly (see note on v.29). Generally it is used to express a wish (e.g. γενοιτο 'may it be', used by Lk in v.38 and by Paul in the phrase µη γενοιτο). Verse 63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν ὄνοµα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύµασαν πάντες. αἰτεω ask, request, demand; midd ask for oneself, request πινακιδιον, ου n writing tablet Week 3: Page 1

2 πινακιδιον (diminutive of πιναξ (11:39), 'platter'), is a small wooden tablet probably coated with wax on which an impression can be made with a sharpened stick. θαυµαζω see verse 21 "The neighbours' surprise is at the firmness of Zechariah's statement, or at his confirmation of the unusual name for his son, or perhaps at his agreement with his wife (since he would not have heard her speaking, and the neighbours may have imagined that they had not conferred on the matter)." Marshall Verse 64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόµα αὐτοῦ παραχρῆµα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. ἀνοιγω open The aorist implies that the effect was immediate. στοµα, τος n mouth παραχρηµα immediately, at once γλωσσα, ης f tongue, utterance D adds ἐλυθη to ease the construction ἀνοιγω not really being appropriate to γλωσσα. εὐλογεω see v.42 Day 12: Luke 1:65-75 Verse 65 καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήµατα ταῦτα, ἐγενετο ἐπι is a Lucan construction (3:2; 4:25, 36; 23:44; 24:22). περιοικεω live in the neighbourhood Note the construction of this word, περι around + οἰκεω to live, dwell. Note the cognate noun in verse 58. ὁλος, η, ον whole, all, complete, entire ὀρεινη, ης f see verse 39 Ἰουδαιος, α, ον a Jew, Jewish, Judean διαλαλεω discuss, talk about The imperfect implies that these matters were discussed for some time after the events. ῥηµα, ατος n see verse 37 Verse 66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν µετ αὐτοῦ. ἔθεντο Verb, aor midd indic, 3 pl τιθηµι place, appoint; midd put, place, set JB translates 'treasured it in their hearts'. For this use of τιθηµι cf. 9:44; Acts 19:21. ἀρα The ἀρα here expresses wonderment (compare 8:25 and 12:42). χειρ, χειρος f hand, power On the basis of the tense of ἠν, Marshall suggests that the phrase commencing και γαρ is best understood as comment by the narrator rather than part of the reported speech. Verse 67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύµατος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων, ἐπλήσθη Verb, aor pass indic, 3 s πιµπληµι fill What follows is "a psalm of praise giving a divinely inspired commentary on the significance of the events which have begun to take place." Marshall Verse 68 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, εὐλογητος, η, ον blessed, praised ἐπισκεπτοµαι visit, be concerned about "ἐπισκεπτοµαι is used of God 'visiting' men in the sense that he comes to bless and save them (1:78; 7:16; Acts 15:14; Heb 2:6; cf. Gn 21:1; Ex 3:16; Ru 1:6; Pss 8:4 (8:5); 106:4 (105:4))." Marshall λυτρωσις, εως f redemption, setting free "The background of this concept is to be seen in the OT thought of God setting his people free by his mighty act at the Exodus, which was then applied typologically to subsequent acts of deliverance." Marshall Verse 69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡµῖν ἐν οἴκῳ αυὶδ παιδὸς αὐτοῦ, ἐγειρω raise κερας, ατος n horn σωτηρια, ας f salvation I.e. God has brought onto the stage of history (ἐγειρω cf. Acts 13:12) a mighty Saviour, cf. Ps 132:17; 18:2. Week 3: Page 2

3 παις, παιδος m & f servant, slave, child The Saviour is identified with the Messiah. The reference is not to John but to the child that Mary will bear. Verse 70 καθως ἐλάλησεν διὰ στόµατος τῶν ἁγίων ἀπ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, στοµα, ατος n mouth δια στοµατος is Lucan, cf. Acts 1:16; 3:18,21; 4:25; 15:7 ἀπ αἰωνος here means 'from earliest times' cf. Acts 3:21; 15:18 Verse 71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡµῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν µισούντων ἡµᾶς The σωτηρια here is in apposition to the content of v.68f. ἐχθρος, α, ον enemy, one hated µισεω hate, despise, be indifferent to Verse 72 ποιῆσαι ἔλεος µετὰ τῶν πατέρων ἡµῶν καὶ µνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, ἐλεος, ους n mercy, compassion ποιησαι ἐλεος µετα reflects a Hebrew construction (cf. Gen 24:12; Jdg 1:24; 8:35; 1 Sa 20:8; 2 Sa 3:8 also Lk 10:37; Acts 24:17). Marshall suggests that the phrase means 'to keep faith with', "ἐλεος expressing the idea of loyal behaviour in accordance with the covenant rather than mercy." µνησθῆναι see verse 54 διαθηκη, ης covenant, will, testament Cf. Ps 106:45; Ex 2:25; 6:5; Ps 105:8. Verse 73 ὅρκον ὃν ὤµοσεν πρὸς Ἀβραὰµ τὸν πατέρα ἡµῶν, τοῦ δοῦναι ἡµῖν ὁρκος, ου m oath, vow ὤµοσεν Verb, aor act indic, 3 s ὀµνυω and ὀµνυµι swear, vow, make an oath δοῦναι verb, aor act infin διδωµι give Luke is fond of του with the infinitive (1:77, 79; 2:21, 24, 27; 4:10; 5:7; 8:5; 9:51; 10:19; 12:42; 17:1; 21:22; 22:6,31; 24:16,25,29,45 also 17x in Acts. Verse 74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ ἀφοβως without fear The prefix α negates the meaning of the word to which it is attached. φοβος = fear. ῥυσθέντας Verb, aor pass ptc, m acc pl ῥυοµαι save, rescue λατρευω serve, worship For διδωµι followed by an infinitive, cf. 8:10; Acts 2:4; 4:29. Verse 75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνωπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡµέραις ἡµῶν. ὁσιότητι Noun, dat s ὁσιοτης, ητος f holiness Only here and in Eph 4:24 δικαιοσυνη, ης f righteousness, what is right, what God requires Marshall suggests that "the two words may express duty to God and man respectively." ἐνωπιον prep with gen before, in front of Day 13: Luke 1:76-80 Verse 76 Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνωπιον κυρίου ἑτοιµάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, παιδιον, ου n child ὑψιστος, η, ον see verse 32 κληθησῃ Verb, fut pass indic, 2s καλεω Note the conscious contrast with the title used in 1:32 of Jesus προπορευοµαι go before, go in front of This compound form is found only here and in Acts 7:40. ἑτοιµαζω see verse 17 ὁδος, ου f way, path, road, journey "This description is based on Is 40:3, which is used elsewhere in the NT to characterise John's activity (3:4-6 par. Mk 1:2f. par. Mt 3:3; Lk 7:27 par. Mt 11:10). The same idea is taken up by Mal 3:1 (possibly in dependence on Is 40:3f.) and applied to the messenger who prepares the coming of the Lord, i.e. the Elijah figure of Mal 4:5f." Marshall Verse 77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁµαρτιῶν αὐτῶν, δοῦναι see v.73. γνωσις, εως f knowledge, understanding σωτηρια, ας f salvation Week 3: Page 3

4 "The way of the Lord is prepared by giving his people (1:68) the knowledge of salvation." Marshall ἀφεσις, εως f forgiveness, cancellation (of sins) ἁµαρτια, ας f sin Salvation is here defined in terms of forgiveness of sins the promise of Jer 31:34 fulfilled. Verse 78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡµῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡµᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, σπλαγχνον, ου n one's inmost self, affections, heart "σπλαγχνα (always plural in the NT) is literally the 'inward parts' of a man or animal (Acts 1:18), but the word came to be used of the 'seat of feeling' in a man, especially the locus of compassion." Marshall ἐλεος, ους n mercy, compassion ἐπισκεπτοµαι see v.68 Mercy prompts a divine visitation. *א "The MSS vary between ἐπισκέψεται (p 4 B W Θ pc sy s p sa bo) and ἐπεσκέψατο (A C D f1 f13 pl latt Cyr; TR). Most scholars regard the aorist as being due to assimilation to v and accept the better attested future, which fits in with the tense in v.76." Marshall ἀνατολη, ης f rising sun, dawn, east ὑψος, ους n height, heaven, high position ἀνατολη ἐξ ὑψους can be interpreted in a number rather different ways: i) ἀνατολη can mean 'growing' and is used in the LXX to translate seruah 'branch', 'shoot' (Jer 23:5; 33:15 (40:15 LXX); Zech 3:8; 6:12; cf. 4:2). Hence this could refer to the Davidic Messiah, the Shoot of Jesse (Is 11:1 ff.) sent from on high from God. ii) The words could be translated...by which the rising sun will come to us from heaven (NIV), an allusion to Malachi 4:2, for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in his wings a prophecy of the coming Messiah. iii) The reference could be to a rising star such as the star of Jacob (Nu 24:17). Most translations follow ii, which seems to fit most naturally with the following verse. Verse 79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθηµένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡµῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. ἐπιφᾶναι Verb, aor infin ἐπιφαινω appear, give light σκότει Noun, dat s σκοτος, ους n darkness, evil Cf. Ps 107:10; Is 9:2; 42:7. σκια, ας f shadow, shade θανατος, ου m death καθηµαι sit, sit down, live κατευθυνω direct, guide πόδας Noun, acc pl πους, ποδος m foot εἰρηνη, ης f peace Verse 80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµατι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήµοις ἕως ἡµέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. αὐξανω and αὐξω grow, increase, reach full growth κραταιοω be strong, become strong "The boy's childhood is described on the pattern of 1 Sam 2:21." Marshall ἐρηµος, ου f deserted place, uninhabited region, desert ἑως until ἀναδειξις, εως f public appearance Day 14: Luke 2:1-7 Verses 1-20 "In two important respects the story of the birth of Jesus is different from that of John. First, it is given a setting in world history by the reference to the census which brought Mary and Joseph to Bethlehem. It is the first hint of the cosmic significance of the birth and foreshadows the universalism disclosed in 2:32. Second, the birth of Jesus takes place in lowly circumstances, a fact indicated by the use of the manger and the presence of the shepherds who represent the humble, possibly even the despised people of the land. The twin motifs of the rejection of Jesus by the world and of God's acceptance of ordinary humble and needy folk, to whom he chooses to reveal his salvation, thus come to expression in the story at the outset, and remain of decisive significance throughout the Gospel." Marshall Week 3: Page 4

5 Verse 1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγµα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουµένην. ἐκεινος, η, ο demonstrative adj. that, those δογµα, τος n rule, law, decree ἀπογραφω register, enrol οἰκουµενη, ης f world, inhabited earth, mankind, Roman Empire Verse 2 αὕτη ἀπογραφὴ πρωτη ἐγένετο ἡγεµονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. ἀπογραφη (cognate noun of verb above) enrolment, registration πρωτος, η, ον first, leading, foremost ἡγεµονευω be governor, rule It is difficult to sort out a precise chronology from Luke's information. Luke states that Jesus was born during the reign of Herod the Great. However, Herod died in 4 BC while Quirinius was governor of Syria from AD 6-9. It may be that Quirinius held some special capacity (short of governor in a formal sense) before Herod's death. Alternatively, "It is... not impossible that Luke has recorded the first steps of an enrolment begun by another governor of Syria and completed by Quirinius... Historically, the solution least open to difficulty is that Herod was forced to carry out some kind of enrolment in his own realm under Roman pressure, perhaps in association with the oath of loyalty... and this was regarded by Luke as part of the general fiscal measure of Augustus... Either Quirinius is thought of as exercising a broad command in the East before the death of Herod, so that the census could be attributed to his influence (and so as to point a link with his own later census in AD 6) or Luke means that it took place before his governorship." Marshall Marshall provides an extensive Bibliography for those who wish to pursue the issues further. Verse 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. ἑαυτος, ἑαυτη, ἑαυτον reflexive pronoun, himself, herself, itself Verse 4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν αυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεµ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς αυίδ, ἀνέβη Verb, aor act indic, 3 s ἀναβαινω ὁστις, ἡτις, ὁ τι who, which, whoever, whichever εἶναι Verb, pres infin εἰµι πατρια, ας f family, nation, people Marshall suggests that Joseph also had some property in Bethlehem and it was this that required him to travel there for the census. Verse 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰµ τῇ ἐµνηστευµένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. ἐµνηστευµένῃ Verb, perf pass ptc, f dat s µνηστευοµαι be engaged, be promised in marriage οὔσῃ verb, present part, f dat s εἰµι ἐγκυος, ον pregnant Verse 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡµέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, ἐκει there, in that place, to that place ἐπλήσθησαν see 1:15 τεκεῖν see 1:57 Verse 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύµατι. πρωτοτοκος, ον first-born, first σπαργανοω wrap in baby clothes Means to wrap up in σπαργανα strips of cloth like bandages, wrapped around young infants to keep their limbs straight. ἀνακλινω seat at table, lay down φατνη, ης f manger, feeding trough, stable The meaning here is a 'manger' rather than a stable. "At his birth Jesus had to be content with the habitation of animals because there was no room for him in human society." Marshall διοτι because, for, therefore τοπος, ου m place καταλυµα, τος n room, guest room, inn Week 3: Page 5

6 The reference may be to a room, perhaps a guest room in a private house, rather than lodging in an inn. Mary and Joseph had to find space in a part of the dwelling usually devoted to animals. The picture here should not be confused with the details of the traditional 'nativity play'. There is also no suggestion that the place was a cave. Postscript concerning some uses of the infinitive in these verses: prepositions are sometimes followed by the infinitive preceded by the definite article (articular infinitive). δια followed by the accusative articular infinitive means because δια το εἰναι αὐτον (v5) means because he was. ἐν followed by the dative articular infinitive is used of time when somthing happened ἐν τῳ εἰναι αὐτους ἐκει (v6) while they were there. For a systematic treatment of the uses of the infinitive, see Wenham, The Elements of New Testament Greek, Chapter 20. Day 15: Luke 2:8-14 Verse 8 Καὶ ποιµένες ἦσαν ἐν τῇ χωρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν. ποιµην, ενος m shepherd Shepherds were a despised class since they were unable to keep strict Sabbath laws. χωρα, ας f country, region, field ἀγραυλεω be or live out of doors Literally, to make one's ἀγρος one's αὐλη to make the field one's 'space, courtyard, home'. φυλασσω keep, guard, defend φυλακη, ης f prison, watch (of the night) Note how NT Greek uses a noun with its cognate verb (see also the following verse), something we would be at pains to avoid in English. νυξ, νυκτος f night ποιµνη, ης f flock Verse 9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαµψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον µέγαν. ἐφιστηµι come up to, approach, appear δοξα, ης f glory Marking the presence of the divine, cf. Acts 7:55. περιλαµπω shine around φοβεοµαι see 1:50 Verse 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζοµαι ὑµῖν χαρὰν µεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, On the form of the angel's address cf. 1:13, 30 εὐαγγελιζω act. and midd proclaim the good news χαρα, ας f joy, gladness ὁστις, ἡτις, ὁ τι who, which, whoever, whichever, anyone, someone λαος, ου m people, a people "The 'people' means Israel rather than the gentiles..., but it is just possible that a wider reference is beginning to creep in, since the message echoes Hellenistic announcements affecting the whole world." Marshall Verse 11 ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον σωτὴρ ὅς ἐστιν Χριστὸς κύριος ἐν πόλει αυίδ ὁτι introduces both the content of the good news and the reason for the great joy. ἐτέχθη Verb, aor pass indic, 3 s τικτω see 1:57 σηµερον today σωτηρ, ηρος m see 1:47 Χριστος Κυριος (see Acts 2:36) Χριστος is the Greek equivalent of the Hebrew word, Messiah both mean anointed. Jesus is the promised Messiah. The phrase Χριστος Κυριος means that Jesus is 'the Messiah (and) the Lord'. Κυριος is used of men as a title of distinction, but in the Septuagint (the Greek translation of the Hebrew OT that was in common use in NT times) it was used to translate the name of God, Yahweh (or Jehovah). The assertion that Jesus is Lord (2 Cor. 4:5; Phil. 2:11; 1 Cor. 12:3 etc.) is none other than the insistance that in Jesus, God has come to live among men. Verse 12 καὶ τοῦτο ὑµῖν τὸ σηµεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωµένον καὶ κείµενον ἐν φάτνῃ. σηµειον, ου n miraculous sign, sign εὑρήσετε Verb, fut act indic, 2 pl εὐρισκω find, discover βρεφος, ους n see 1:41 σπαργανοω see verse 7 κειµαι lie, be laid Week 3: Page 6

7 Verse 13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων, ἐξαιφνης suddenly, unexpectedly πληθος, ους n crowd στρατια, ας f army στρατια, 'host, army' is used to refer to the heavenly company in the LXX (1 Kings 22:19; 2 Ch 33:3,5; Jer 8:2; 19:13 etc.). αἰνεω praise (used only of praising God) Verse 14 όξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρωποις εὐδοκίας. ὑψιστος, η, ον see 1:32 γη, γης f earth εἰρηνη, ης f peace "If the glory of God in heaven is revealed in the coming of his Son, the effect for men on earth is summed up in εἰρηνη (1:79). Here, however, more than the cessation of strife is meant, and the word is used to indicate the full sum of the blessings associated with the coming of the Messiah (Is 9:5f; Mi 5:4). He brings a new situation of peace between God and men in which his blessings can be communicated to them." Marshall εὐδοκια, ας f good will, pleasure, favour ἐν ἀνθπωποις εὐδοκιας There are several textual variants here, the chief of which is ἐν ἀνθρωποις εὐδοκια, reflected in the AV translation, goodwill towards men. The genitive reading given above has been the subject of much debate, not least among some conservative Evangelicals who have misread it as towards men of goodwill i.e. God s peace is for those who have a good heart. Metzger more correctly states, The meaning seems to be, not that divine peace can be bestowed only where human good will is already present, but that at the birth of the Saviour God s peace rests on those whom he has chosen in accordance with his good pleasure (A Textual Commentary on the Greek New Testament, p.133). This is correctly reflected in the NIV rendering, and on earth peace to men on whom his favour rests. Marshall similarly says, "The phrase... expresses the thought of God's free choice of those whom he wills to favour and save." Week 3: Page 7

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

New Testament Greek Charts for Global Learners

New Testament Greek Charts for Global Learners New Testament Greek Charts for Global Learners Rick Aschmann I originally wrote up all of these charts for my own use, to help me learn Greek grammar, pronunciation, and general structure, and I still

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud.

Throughout popular literature about the Shroud of Turin, σινδων. (sindon) frequently is represented as the Greek word for shroud. A Clean Cloth What Greek Word Usage Tells Us about the Burial Wrappings of Jesus Diana Fulbright Director of Research, Shroud of Turin Center 12829 River Road Richmond, Virginia, 23233, USA 2005, DIANA

Διαβάστε περισσότερα

The Online Library of Liberty

The Online Library of Liberty The Online Library of Liberty A Project Of Liberty Fund, Inc. Aristotle, The Politics vol. 2 [1885] The Online Library Of Liberty This E-Book (PDF format) is published by Liberty Fund, Inc., a private,

Διαβάστε περισσότερα

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians J. K. Elliott As a former colleague of John McGuckin in the University of Leeds, I have followed

Διαβάστε περισσότερα

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance Stephen P. Ahearne-Kroll The Afterlife of a Dream and the Ritual System of the Epidaurian Asklepieion Abstract: This study looks at the ways that the healing inscriptions at the Epidauran Asklepieion transfer

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral ~ Proto Cathedral of the Metropolis of Denver ~

Annunciation Greek Orthodox Cathedral ~ Proto Cathedral of the Metropolis of Denver ~ SUNDAY BULLETIN January 16, 2011 Annunciation Greek Orthodox Cathedral ~ Proto Cathedral of the Metropolis of Denver ~ 3511 Yoakum Boulevard, Houston, Texas 77006-4388 Voice 713-526-5377- Facsimile 713-526-1048

Διαβάστε περισσότερα

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 192 (2014) pp.1-19 [original page-divisions in bold] Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Franco Ferrari Translated from the Italian

Διαβάστε περισσότερα

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version)

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) In contrast to Augustine or his namesake Gregory of Nazianzus, Gregory of Nyssa did not feel any need

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES *

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Histos 9 (2015) 29 66 A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Abstract: I argue that Polybius demands that a central duty of the historian should be to employ rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα