ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. της Παρασκεής 20 ης Ιουνίου 2008 Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης και Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. της Παρασκεής 20 ης Ιουνίου 2008 Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης και Ι."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) Πρόεδρος: Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστηµίου Αθηνών Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής Πανεπιστηµιόπολη, Ζωγράφος Τηλέφωνo/Fax: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. της Παρασκεής 20 ης Ιουνίου 2008 Υπεύθυνος Πρακτικών: Β. Χαρµανδάρης και Ι. Σειραδάκης Συνήλθε σήµερα 20 Ιουνίου 2008 και ώρα 13:30 µµ στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας. Παρόντα ήταν είκοσι έξι (26) µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Απολογισµός του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα πεπραγµένα κατά τη διάρκεια της θητείας του. 3. Ισολογισµός και απολογισµός του απερχόµενου Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. 4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και σωστή τήρηση των βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. 5. Έγκριση πεπραγµένων και απαλλαγή του απερχόµενου Δ.Σ. 6. Ανακοινώσεις αιτήσεις εγγραφής νέων µελών προτάσεις. 7. Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο Η παραπάνω γενική συνέλευση ήταν ορισµένη για τις 9:30 πµ την ίδια µέρα αλλά αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Στις 13:45µµ ο Πρόεδρος Κανάρης Τσίγκανος διαπιστώνει απαρτία παρόντες περίπου 40 µέλη - και αρχίζει η Συνεδρίαση. Από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) είναι επίσης παρόντες οι Ιωάννης Δαγκλής, Απόστολος Μαστιχιάδης, Μανώλης Πλειώνης. και Βασίλειος Χαρµανδάρης. Απόντες είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκοτας και Ιωσήφ Παπαδάκης. (1) Επειδή η συνεδρίαση αυτή είναι εκλογοαπολογιστική, ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. προτείνει ως Πρόεδρο της Συνεδρίας τoν κ. Π. Λασκαρίδη και ως Γραµ- µατέα τον κ. Ι. Σειραδάκη. Η Γενική Συνέλευση υπερψηφίζει οµόφωνα την πρόταση και άρχεται η συνεδρίαση. (2) Απολογισµός του απερχοµένου Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) για τα πεπραγµένα κατά τη διάρκεια της θητείας του.: Ο Πρόεδρος κ. Κανάρης Τσίγκανος ενηµέρωσε αναλυτικά τη Γ.Σ. για διάφορα θέµατα και πρωτοβουλίες του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του από την ανάληψη των καθηκόντων στις 6 Οκτωβρίου 2007 µέχρι σήµερα. Το κείµενο αυτά βρίσκεται και στον µήνυµα του Προέδρου στο τελευταίο τεύχος του Ιππάρχου (Vol. 2 issue 4). Πιο συγκεκριµένα: Η ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και το µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο (enewsletter) αναβαθµίστηκαν στα πλαίσια µίας γενικότερης προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας παροχής πληροφοριών προς τα µέλη της Εταιρείας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και στο µέλλον. Σελίδα 1 από 4

2 Ο Ίππαρχος, το επίσηµο περιοδικό της Εταιρείας, έχει βελτιωθεί σηµαντικά ύστερα από σηµαντικό προσωπικό έργο του τωρινού υπεύθυνου έκδοσης κ. Κ. Κόκκοτα αλλά και του προηγούµενου υπεύθυνου κ. Μ. Πλειώνη. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου διανεµήθηκε στα µέλη της Εταιρείας το τελευταίο τεύχος του Ιππάρχου (Vol. 2 issue 4). Οργάνωση ενός επιτυχηµένου συνεδρίου στη Θάσο. Αναβάθµιση των οργανωτικών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. µε βάση δεδοµένων για τα µέλη, παρουσίαση των πρακτικών των συνεδριάσεων στην ισοτσελίδα της Εταιρείας και δυνατότητες οικονοµικών συναλλαγών µέσω διαδικτύου κτλ. Διάβηµα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση του τηλεσκοπίου 2.3 µ. «Αρίσταρχος». Υποστήριξη του ετήσιου µαθητικού διαγωνισµού αστρονοµίας. Πρόταση στην κυβέρνηση για αναβάθµιση του µαθήµατος Αστρονοµίας στο Λύκειο και επ ιβράβευση των επιτυχόντων στις Ολυµπιάδες αστρονοµίας µε καθ υπέρβαση εισαγωγή στα Τµήµατα Φυσικής Προτάσεις για αναµόρφωση του τρόπου αξιολόγησης και χρηµατοδότησης του προγράµµατος «call of ideas» της ESA. Πρόταση στο ΙΚΥ για αύξηση του αριθµού υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές σε Αστρονοµία, Αστροφυσική και Διαστηµική Φυσική, και αναµόρφωση των µαθηµάτων εξέτασης. Το επόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα. Εν όψει του Διεθνούς έτους Αστρονοµίας (IYA 2009) θα γίνουν προσπάθειες ενηµέρωσης του ευρύ κοινού. (3) Ισολογισµός και απολογισµός του απερχοµένου Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.: O Ταµίας της Εταιρείας κ. Απόστολος Μαστιχιάδης ενηµέρωσε τα µέλη για τα οικονοµικά της Εταιρείας. Ο πλήρης οικονοµικός απολογισµός παρατίθεται στο τέλος των πρακτικών. (4) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και σωστή τήρηση των βιβλίων εσόδων και εξόδων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθηγητής κ. Νεκτάριος Βλαχάκης ανέγνωσε την έκθεση της Εφορευτικής Επιτροπής (Συνηµµένο ΙΙΙ), η οποία συνυπογράφεται και από τα άλλα δύο µέλη της Επιτροπής, τον καθηγητή κ. Αλ. Νίντο και τον Δρ. Εµµ. Ξυλούρη. Σύµφωνα µε την έκθεση προτείνεται η απαλλαγή του Ταµία και του Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση. (5) Έγκριση πεπραγµένων και απαλλαγή του απερχοµένου Δ.Σ. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν οµόφωνα τα πεπραγµένα και α- παλλάσσουν το απερχοµένου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονο- µική διαχείριση κατά τη διάρκεια της θητείας του. (6) Ανακοινώσεις αιτήσεις εγγραφής νέων µελών προτάσεις. (6.1) Εκλογή νέων µελών της Εταιρείας: Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Βασίλειος Χαρµανδάρης ενηµέρωσε την Γ.Σ. για τις διαγραφές µελών από την Εταιρεία κατά την διάρκεια του ΔΣ της 4 ης Απριλίου Επεσήµανε ότι τα ονόµατα των πρώην µελών βρίσκονται στα πρακτικά αυτής της συνέλευσης. Στη συνέχεια παρουσίασε στην Γ.Σ. τις αιτήσεις 5 ατόµων που επιθυµούν να γίνουν µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και υπέβαλαν έγγραφη αίτηση στον Γραµµατέα. Η αίτησή τους συνυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη της Εταιρείας και είναι δ ιαθέσιµη στα αρχεία της Εταιρείας. Το Δ.Σ. ενέκρινε τις υ- ποψηφιότητές τους και ο Γραµµατέας ενηµέρωσε τα υποψήφια µέλη, σχετικά µε το Καταστατικό, τα δ ικαιώµατα, και τις υποχρεώσεις των µελών της Εταιρείας. Το Δ.Σ. προτείνει στην Γ. Σ. την εκλογή τους ως µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στις αντίστοιχες κατηγορίες, η οποία και τους εξέλεξε οµόφωνα. Τα µέλη αυτά είναι: Σελίδα 2 από 4

3 Νεα Έκτατα Μέλη (2) o Μάγδης Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Oxford Univ. (UK) Επιβλέπων: Δ. Ρηγοπούλου, Προτείνοντες: Δ. Ρηγοπούλου, Ι. Παπαδάκης o Παπαστεργής Εµµανουήλ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Cornell Univ. (USA) Επιβλέπων: E. Flanagan, Προτείνοντες: Y. Τέρζιαν, Β. Χαρµανδάρης Νέα Τακτικά Μέλη (3) o Αλέξανδρος Αλεξάκης (PhD, Univ. of Chicago) υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία Προτείνοντες: N. Κυλάφης, Α. Μαστιχιάδης o Ιωάννης Ζουγανέλης (PhD, Univ. de Paris) - Maitre de Conf., Univ. Paris 6 Προτείνοντες: Ν. Πράντζος, Β. Χαρµανδάρης o Θεόδωρος Νάκος, (PhD, Obs. of Belgium), Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Univ. of Ghent, Belgium Προτείνοντες: Ι. Παπαδακης, Β. Χαρµανδάρης (6.2) Αλλαγή Κατηγορίας Μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ενηµέρωσε την Γ.Σ. ότι τα ακόλουθα 5 µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε διαφορετική κατηγορία µέλους. Όλα τα µέλη έχουν ειδοποιηθεί σχετικά από τον Γραµµατέα, έχουν αποδεχθεί την αλλαγή, και προτείνονται από το ΔΣ στη Γ.Σ. για αλλαγή κατηγορίας. Η Γ.Σ. τους εξέλεξε οµόφωνα στη νέα κατηγορία µέλους. Από Έκτακτο σε Τακτικό (Απέκτησαν Διδακτορικό) (4) o Βάλλια Αντωνίου, PhD 2008, Πανεπιστήµιο Κρήτης Επιβλέπουσα: Δ. Χατζηδηµητρίου o Μιλτιάδης Βαβουλίδης, PhD 2008, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων: K. Κόκκοτας o Χρήστος Παπαδηµητρίου, PhD. 2008, Πανεπιστήµιο Αθηνών Επιβλέπων: Π. Λασκαρίδης o Μάρκος Τριχάς, PhD 2008, Imperial College (UK) Επιβλέπων: M. Rowan-Robinson Από Έκτακτο σε Συνεργαζόµενο (Άνω των 35 ετών) (1) o Αναστασία Μεταλλινού, Αστεροσκοπείο Αθηνών Μετά τις παραπάνω αλλαγές ο αριθµός των µελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. ανέρχεται σε 236 µέλη. Η κατανοµή των µελών ανά κατηγορία είναι: 187 Τακτικά µέλη (εκ των οποίων 45 είναι ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας), 38 Έκτακτα µέλη, και 11 Συνεργαζόµενα. (6.3) Συνδροµές Συνταξιούχων Μελών: Ο Γραµµατέας ενηµέρωσε την Γ.Σ. ότι το Δ.Σ. αποφάσισε να εισηγηθεί στην Γ.Σ. να εξαιρούνται ετήσιας συνδροµής όσα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. το αιτούνται γραπτώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το Γραµµατέα, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: α) είναι άνω του 67 ου έτους της ηλικίας τους, β) ήταν µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, γ) δεν είχαν καµία οικονοµική εκκρεµότητα προς την ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. µέχρι και το 67 ο έτος τους. Τα µέλη αυτά στερούνται, όπως ορίζει το Καταστατικό, του δικαιώµατος του ε- κλέγειν και εκλέγεσθαι. Η Γ.Σ. αποδέχθηκε οµόφωνα την πρόταση αυτή. Στην παραπάνω κατηγορία ε µπίπτουν και απαλλάσσονται από ετήσιες συνεισφορές τα ακόλουθα µέλη: Ιωσήφ Βεντούρα (70 ετών) Σαρρής Ελευθέριος (74 ετών), Προκάκης Θεόδωρος (74 ετών), Μπάνος Κοσµάς (76 ετών), Ροβίθης Πέτρος (70 ετών). Σελίδα 3 από 4

4 Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αναλαµβάνει να ενηµερώνει τα µέλη της Εταιρείας τα οποία ε µπίπτουν στην κατηγορία αυτή, να διερευνά αν επιθυµούν να ενταχθούν σε αυτή και να ενηµερώνει το Δ.Σ. καθώς και την Γ.Σ. σε ετήσια βάση για τα µέλη τα οποία υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. (6.4) Εκλιπών µέλος της ΕΛΑΣΕΤ. Ο πρώην Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Π. Λασκαρίδης ενηµέρωσε τη ΓΣ ότι o κ. Δηµήτριος Κατσής, τακτικό µέλος της Εταιρείας απεβίωσε το 2004 σε ηλικία 93 ετών. Λόγω της ηλικίας του ο κ. Κατσής δεν ερχόταν συχνά σε επαφή µε τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. και έτσι η Εταιρεία έµαθε για το δυσάρεστο αυτό νέο µε µεγάλη καθυστέρηση. Ο κ. Λασκαρίδης υπενθύµισε στη ΓΣ την ακαδηµαϊκή πορεία του εκλιπόντος, καθώς και την συνεισφορά του στην ελληνική αστρονο- µία. Πληροφορίες για τον κ. Κατσή βρίσκονται στο «Greek Astronomers Yearbook» το οποίο ενηµερώνει ο κ. Λασκαρίδης και είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣΕΤ. Το αποχαιρετιστήριο µήνυµα που απεύθυνε ο κ. Λασκαρίδη (και το οποίο θα σταλεί στους απογόνους του εκλιπόντος) επισυνάπτεται (Συνηµµένο IV) (6.5) Άλλα θέµατα: Ο Δρ. Ν. Σολωµός ενηµερώνει τα µέλη της Γ.Σ. ότι τα (ογκώδη) Πρακτικά του Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. που έγινε στην Κεφαλονιά έχουν σταλεί στους συµµετάσχοντες στο συνέδριο Ο Δρ. Ν. Σολωµός σηµειώνει ότι εν όψει του χωροταξικού σχεδίου που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, πρέπει να γίνει προσπάθεια κατοχύρωσης της προστασίας των αστεροσκοπείων της χώρα από φωτορρύπανση. Ο κ. Σειραδάκης υπενθυµίζει την προσπάθεια της Εθνικής Αστρονοµικής Επιτροπής να προωθήσει σχετικό νοµοσχέδιο. (7) Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής και Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο : Η Γ.Σ. ορίζει την εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών. Μέλη της επιτροπής είναι οι Βασίλειος Μανιµάνης και Σταύρος Δηµητρακούδης. Η διαδικασία των ε- κλογών άρχισε µε το πέρας της Γ.Σ. και διήρκεσε 4 ώρες. Η εφορευτική επιτροπή ετοίµασε και καταθέτει ξεχωριστά πρακτικά για τη διαδικασία των ε- κλογών. Τα αποτελέσµατα όµως των εκλογών παρατίθενται και στο ηλεκτρονικό δελτίο του Ιουλίου (Τεύχος 125) της Εταιρείας. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Πρόεδρος και γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησαν όλα τα µέλη της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. για την παρουσία τους, συνεχάρησαν το απερχόµενο ΔΣ για το έργο του για το οποίο ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι ανέβασε την Εταιρεία σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και ευχήθηκαν στο νέο ΔΣ καλή συνέχεια. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραµµατέας της Γ.Σ. Ο Γραµµατέας της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Π. Λασκαρίδης Ι. Σειραδάκης Β. Χαρµανδάρης Σελίδα 4 από 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου, ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , ΦΑΞ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ ΑΠΟ 24/5/2006 ΜΕΧΡΙ 12/3/2008 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ από 24/5/2006 έως και 31/12/2006 ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης Εγγραφές και συνδροµές µελών Χορηγίες Τόκοι Σύνολο ΕΞΟΔΑ Ενίσχυση Εταιρείας Βόλου 400,00 Έξοδα Γ. Πρέκα για εκπροσώπηση ΕΛΑΣΕΤ στον Βόλο 71,20 Εισιτήρια µελών Δ.Σ. προς Αθήνα Έξοδα Γ. Συνέλευσης Στεφάνια κηδειών Μπαρµπάνη και Πετρόπουλου ΕΛΤΑ Σύνολο Υπόλοιπο προς µεταφορά για το 2007: = ************************************************************* ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ από 1/1/2007 έως και 31/12/2007 ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης Εγγραφές και συνδροµές µελών Εγγραφές 8ου Συνεδρίου ΕΛΑΣΕΤ στη Θάσο Χορηγίες 8ου Συνεδρίου Τόκοι Σύνολο

6 ΕΞΟΔΑ Οργανωτικά έξοδα Συνεδρίου Θάσου Ενίσχυση Συµµετοχής Μεταπτυχιακών στο Συνέδριο Θάσου Εκτύπωση Ίππαρχου (Vol.2, Issues 2 & 3) Δηµιουργία νέας Ιστοσελίδας ΕΛΑΣΕΤ ΕΛΤΑ Στεφάνι κηδείας Ιχτιάρογλου Λειτουργικά Εταιρείας Ενίσχυση Εταιρείας Αστρονοµίας & Διαστήµατος Βόλου Έξοδα Μ.Πλειώνη για εκπροσώπηση ΕΛΑΣΕΤ στον Βόλο Σύνολο Υπόλοιπο προς µεταφορά για το 2008: = ************************************************************* ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ από 1/1/2008 έως και 12/3/2008 ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης Εγγραφές και συνδροµές µελών Σύνολο ΕΞΟΔΑ Ταξίδι Β. Χαρµανδάρη για εκπροσώπηση στην EAS (Leiden) ΕΛΤΑ Χαρτικά Έξοδα Τράπεζας Γιατροί Χωρίς Σύνορα (σε µνήµη Α. Μισιριώτη) Σύνολο Υπόλοιπο την 12/3/2008: = Αθήνα 12/3/2008 Ο Ταµίας Απόστολος Μαστιχιάδης

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστηµιόπολη Ζωγράφου, ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , ΦΑΞ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ ΜΕΡΟΣ TETAΡΤΟ από 13/3/2008 έως και 19/6/2008 ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης Εγγραφές και συνδροµές µελών Χορηγίες 8 ου Συνεδρίου για µεταπτυχιακούς φοιτητές * Σύνολο ΕΞΟΔΑ Χαρτικά (Φάκελοι για εκλογές) ΕΛΤΑ Λειτουργικά Εταιρείας + Τράπεζες Έξοδα Κ. Horne για 7 ο Συνέδριο (από προηγούµενο Δ.Σ.) Ενίσχυση Συνεδρίου προς τιµή Ι. Χατζηδηµητρίου, Λιτόχωρο Ενίσχυση Συµµετοχής Μεταπτυχιακών στο Συνέδριο Θάσου Σύνολο Υπόλοιπο την 19/6/2008: = * Εκκρεµεί επιχορήγηση 1000 Ε από Ίδρυµα Λαµπράκη Αθήνα 19/6/2008 Ο Ταµίας Απόστολος Μαστιχιάδης

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Βεβαιώνεται ότι κατά τον έλεγχο των οικονοµικών της Ελληνικής Αστρονοµικής Εταιρείας (ΕΛΑΣΕΤ), διαπιστώσαµε την πλήρη ταυτοποίηση και αντιστοιχία εσόδων και εξόδων. Ελέγχθηκαν τα βιβλία εσόδων εξόδων και ευρέθηκαν ότι έχουν καλώς. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008 Εξελεγκτική επιτροπή Οι κάτωθι υπογράφοντες: 1. Νεκτάριος Βλαχάκης 2. Αλέξανδρος Νίντος 3. Εµµανουήλ Ξυλούρης

9 Κατσής Δηµήτριος του Νικολάου. Γεννήθηκε στα Ζαρουχλέϊκα Πατρών στις 19 Δεκεµβρίου Πήρε το πτυχίο του Μαθηµατικού από το Πανεπιστήµιο Αθηνών το 1934 και το Διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήµιο το Διετέλεσε βοηθός και Επιµελητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επί 15 έτη και Επιµελητής του Εργαστηρίου Αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών επί 8 έτη. Ασχολήθηκε ερευνητικά µε την Ουράνια Μηχανική και δηµοσίευσε 4 εργασίες σε προβλήµατά της. Εξέδωσε πολλά τεύχη µε αστρονοµικά θέµατα. Ο τότε Νόµος των ΑΕΙ απαιτούσε για το Διδάκτορα να έχει Υφηγεσία σε 6 χρόνια µετά το Διδακτορικό του. Ο Δηµήτρης Κατσής παρουσίασε Υφηγεσία που δεν έγινε δεκτή από τον Καθηγητή της Έδρας γιατί δεν προωθούσε την Επιστήµη. Το θέµα ήταν η κίνηση τεχνητού δορυφόρου µέσω ανθιστάµενης ατµόσφαιρας. Ήταν ένα πρωτοποριακό θέµα για την εποχή εκείνη, αλλά, δυστυχώς, όταν ο Δηµήτριος Κατσής παρουσίασε την εργασία, είχε ήδη εκδοθεί βιβλίο µε το ίδιο θέµα στο εξωτερικό. Προσωπικά ήµουν σίγουρος µάρτυρας ότι ό,τι είχε γράψει στη διατριβή αυτή το είχε κάνει µε προσωπικό µόχθο και ανεξάρτητα από το βιβλίο αυτό, απλά είχε την ατυχία να µη συµβουλεύεται τακτικά τη βιβλιογραφία. Και µην ξεχνάτε πως ήταν µια εποχή µε όχι τόσο εύκολες επαφές µε το εξωτερικό και τη βιβλιογραφία. Μετά τ ην αποµάκρυνσή του από το Πανεπιστήµιο στράφηκε στη Μέση Εκπαίδευση διδάσκοντας Μαθηµατικά για 22 χρόνια, µέχρι τη συνταξιοδότησή του. Η αστρονοµία τον ενδιέφερε, όπως µε πληροφόρησε ο ένας από τους γιους του και δηµοσίευσε και άλλα εκλαϊκευτικά άρθρα, µη παύοντας ποτέ να ενηµερώνεται από το Sky and Telescope για τα τρέχοντα αστρονοµικά θέµατα. Ήταν, βέβαια, ένα από τα πρώτα µέλη της Εταιρείας µας, της Διεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης, της Societe Astronomique de France και της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας. Ήταν νυµφευµένος µε τη Μαρία Ξανθούλη, που τον ακολούθησε στο θάνατο µέσα σε έξη µήνες, και άφησε δύο καλλιεργηµένα παιδιά, το Γιώργο και το Νίκο. Ο Γιώργος µάλιστα είναι µέλος ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μια και η ΕΛΑΣΕΤ δεν ειδοποιήθηκε έγκαιρα για την αποδηµία του, ας είναι η αναφορά αυτή σήµερα, στη Γενική µας Συνέλευση, σαν ένα χρωστούµενο µήνυµα αποχαιρετισµού της Εταιρείας µας σε ένα µέλος της και µια ευχή στα παιδιά του για περαιτέρω επιτυχία και πρόοδο. Επιµέλεια κειµένου: Παύλος Λασκαρίδης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών.

10

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. της Τρίτης 10ης Σεπτεμβρίου 2013 Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. της Τρίτης 10ης Σεπτεμβρίου 2013 Υπεύθυνος Πρακτικών: Ι. Παπαδάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.) Πρόεδρος: Καθηγητής Κυλάφης Νικόλαος Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης Τομέας Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής GR-71003 Ηράκλειο Τηλέφωνο: 2810-394215, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛ.Ε.Σ.ΠΑΙ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛ.Ε.Σ.ΠΑΙ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ελληνική Εταιρεία Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής του Προσώπου Επιστημονική Εταιρεία για την προώθηση της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής του Προσώπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 17/03/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: tsingan at phys.uoa.gr webpage: http://www.physics.uoc.gr/~tsingan/ Τηλ. : 210-344331, Fax: 210-3443390

e-mail: tsingan at phys.uoa.gr webpage: http://www.physics.uoc.gr/~tsingan/ Τηλ. : 210-344331, Fax: 210-3443390 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Φυσικής Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου 157 84 Αθήνα, Tel/ Fax: +30-210-727-6915 Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος Πρόεδρος της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της 13 ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης

Πρακτικό της 13 ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Πρακτικό της 13 ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Σήµερα, ευτέρα 3-12-2012 και ώρα 1 µµ, στην έδρα της Εταιρείας (Πάτµου 5, Μαρούσι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαιρετισµός Προέδρου Τµήµατος Φυσικής 3 2. Εγγραφή στα µαθήµατα του Α Εξαµήνου 4 3. Έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 0 1 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 Πρόλογος Το Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης που δηµιουργήθηκε µε το Προεδρικό Διάταγµα 52/83 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ.: 210.9404825 FAX: 210.9404829 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αίθουσα Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΕΠΜΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 2 ΑΟΜ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 3 ΑΟΜΒ ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ 4 ΑΟΜΨ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΙ

1 ΑΕΠΜΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΙ 2 ΑΟΜ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΙ 3 ΑΟΜΒ ΚΟΡΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ 4 ΑΟΜΨ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Στην Αθήνα και επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα 13/10/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 η Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό σωµατείο µε την επωνυµία: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισµού Αστρονοµίας & Διαστηµικής 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισµού Αστρονοµίας & Διαστηµικής 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισµού Αστρονοµίας & Διαστηµικής 2015 Η Εταιρεία Αστρονοµίας και Διαστήµατος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, προκηρύσσει τον 20 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 2010-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα