Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης"

Transcript

1 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης

2 Περιεχόμενα Σελίδα Κεφάλαιο 1 Διοικητική σύνοψη 3 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή 9 Κεφάλαιο 3 Εξεταζόμενες ΔΕΚΟ 11 Κεφάλαιο 4 Κωδικοποίηση προβλημάτων 13 Κεφάλαιο 5 Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΔΕΚΟ 32 Κεφάλαιο 6 Προτάσεις επίλυσης προβλημάτων 39 ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 2

3 Κεφάλαιο 1 Διοικητική σύνοψη

4 Διοικητική σύνοψη Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΔΕΚΟ στην Ελλάδα και περιγράφει ένα πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Οι σημαντικότεροι άξονες ανάλυσης των προβλημάτων των ΔΕΚΟ κωδικοποιούνται σε τέσσερις περιοχές ως εξής: Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός 1. Όραμα και στρατηγική Ο στρατηγικός σχεδιασμός σήμερα γίνεται ανεξάρτητα για κάθε ΔΕΚΟ με επικαλύψεις, αντιθέσεις και έλλειψη κεντρικού προσανατολισμού. 2. Επενδύσεις Οι διαδικασίες αξιολόγησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι πολύπλοκες και ξεπερασμένες. 3. Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια Τα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια (Business Plans) των ΔΕΚΟ συχνά παρουσιάζουν έλλειψη ρεαλισμού, ενώ η υλοποίηση συχνά αποκλίνει από τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα. 4. Προγραμματισμός / προϋπολογισμός Οι υφιστάμενες διαχειριστικές δυσλειτουργίες (π.χ. έλλειψη διοικητικής πληροφόρησης, έλλειψη σαφούς στοχοθεσίας κλπ) επηρεάζουν τη διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προϋπολογισμού / προγραμματισμού, ενώ η αξιοποίηση των συμπερασμάτων του απολογισμού δεν είναι ολοκληρωμένη στις περισσότερες ΔΕΚΟ. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 4

5 Διοικητική σύνοψη (συν.) II. Οργάνωση & Λειτουργία 5. Ανεξαρτησία Η συνεχιζόμενη εξωτερική παρεμβατικότητα περιορίζει τη δυνατότητα των Διοικήσεων των ΔΕΚΟ να επιλύσουν προβλήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωσης και λειτουργίας. 6. Προμήθειες Οι προμήθειες των ΔΕΚΟ παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, οι ακολουθούμενες διαδικασίες δεν εξασφαλίζουν πάντα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι υφιστάμενες ανάγκες τελικά δεν καλύπτονται επαρκώς. 7. Μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης Στη λειτουργία των ΔΕΚΟ εμφανίζονται φαινόμενα γραφειοκρατικών διαδικασιών, παρωχημένης οργανωτικής δομής, απουσίας τεχνοκρατικής αντίληψης, ελλιπούς διοικητικής πληροφόρησης, ανεπίκαιρων κανονισμών προσωπικού, καθώς και στελέχωσης που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες. 8. Εσωτερικός έλεγχος Ο εσωτερικός έλεγχος στις ΔΕΚΟ γίνεται χωρίς επαρκή προγραμματισμό και μεθοδικότητα, εστιάζοντας κυρίως σε τυπικά θέματα, με συνέπεια να μην αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος των κινδύνων και των οικονομικών προβλημάτων. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 5

6 Διοικητική σύνοψη (συν.) ΙII. Ανθρώπινο Δυναμικό 9. Προσλήψεις Οι διαδικασίες προσλήψεων στις ΔΕΚΟ παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, μεγάλο διάστημα από την αναγνώριση της ανάγκης μέχρι την κάλυψη της θέσης και συχνά δεν αξιολογούνται με ακρίβεια οι πραγματικές ανάγκες ούτε ως προς τον αριθμό ούτε ως προς το αντικείμενο. 10. Μισθολογική πολιτική Η δομή του μισθολογίου στις ΔΕΚΟ περιλαμβάνει συνήθως πληθώρα επιδομάτων με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής ο οικονομικός προγραμματισμός. Οι δευτερεύουσες απολαβές συχνά έχουν αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας. Επίσης, η γενικότερη μισθολογική πολιτική δε συνδέει την επίτευξη στόχων με την ανταμοιβή. 11. Διαχείριση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Οι ΔΕΚΟ δε διαθέτουν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (επιλογή, ανταμοιβή, εξέλιξη), ενώ και η κατάρτιση του προσωπικού παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις κυρίως σε ξένες γλώσσες, χρήση ΤΠΕ και σύγχρονα αντικείμενα διοίκησης. 12. Κουλτούρα ανθρώπινου δυναμικού Το προσωπικό των ΔΕΚΟ δεν έχει ενστερνιστεί τη σύγχρονη αντίληψη λειτουργίας των επιχειρήσεων και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 6

7 Διοικητική σύνοψη (συν.) IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα 13. Οικονομική λειτουργία Η οικονομική διαχείριση στις ΔΕΚΟ σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από μη ανταποδοτική αξιοποίηση των πόρων (π.χ. ακίνητη περιουσία), ελλιπή παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών / λογιστικών δεδομένων και ταμειακό προγραμματισμό που συχνά αποκλίνει στην εκτέλεσή του. 14. Τιμολογιακή πολιτική Η τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΚΟ δε συνδέεται πάντα με τη βιωσιμότητά τους. 15. Κόστος λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας στις ΔΕΚΟ χαρακτηρίζεται υψηλό και συχνά μη εξορθολογισμένο με αποτέλεσμα να στερεί την ευελιξία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Παράλληλα, τα ξεπερασμένα συστήματα και οι διαδικασίες κοστολόγησης δεν αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών. 16. Οικονομικά αποτελέσματα Οι ΔΕΚΟ εμφανίζουν είτε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα είτε ιδιαίτερα χαμηλή κερδοφορία, με αποτέλεσμα την ανάγκη για συνεχή εισροή κεφαλαίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και τη βιωσιμότητά τους. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 7

8 Διοικητική σύνοψη (συν.) Αντίστοιχα οι προτάσεις επίλυσης κατηγοριοποιούνται σε τρεις άξονες ως εξής: Ι. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Στρατηγική επανατοποθέτηση ΔΕΚΟ 2. Εξορθολογισμός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 3. Αναθεώρηση επενδυτικής πολιτικής 4. Εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενίσχυση διαφάνειας 5. Αναδιάρθρωση υφιστάμενων δομών και διαδικασιών 6. Αναθεώρηση τρόπου διαχείρισης προσωπικού ΙΙ. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας 7. Ανάπτυξη εσόδων 8. Επανεξέταση τρόπου διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 9. Μείωση κόστους λειτουργίας ΙΙΙ. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 10. Ανασχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης 11. Ανάπτυξη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 8

9 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή

10 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση που εκπονείται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), παρουσιάζει συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μεγαλύτερες ΔΕΚΟ στην Ελλάδα, καθώς και προτάσεις για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα των ΔΕΚΟ σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικής διαχείρισης και αποτελεσμάτων. Παράλληλα, περιγράφεται ένα πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων αυτών ως προς την αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας των ΔΕΚΟ, την εξυγίανση και τον ορθολογισμό της οικονομικής τους αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 10

11 Κεφάλαιο 3 Εξεταζόμενες ΔΕΚΟ

12 Εξεταζόμενες ΔΕΚΟ Για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης εξετάστηκαν ΔΕΚΟ που έχουν σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία και κρίσιμο ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Οι ΔΕΚΟ που εξετάστηκαν ανά οικονομικό κλάδο είναι οι εξής: Μεταφορές: Όμιλος ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος), ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Όμιλος ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) Επικοινωνίες: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Ενέργεια: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Άμυνα: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) Λοιπές: Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) Σκοπός της μελέτης δεν είναι να παρουσιάσει εξαντλητικά τα ειδικότερα προβλήματα των ανωτέρω ΔΕΚΟ. Η ομαδοποίηση γίνεται για λόγους ομοιόμορφης παρουσίασης των συμπερασμάτων. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 12

13 Κεφάλαιο 4 Κωδικοποίηση προβλημάτων

14 Κωδικοποίηση προβλημάτων Η καταγραφή και κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ γίνεται σε τέσσερις περιοχές: Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Προβλήματα που εντοπίζονται στη φάση καθορισμού στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών και μακροπρόθεσμων στόχων, κατάρτισης των σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων και επίτευξης των στόχων αυτών. ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία: Προβλήματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των ΔΕΚΟ στην εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών τους. ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό: Προβλήματα που σχετίζονται με τα συστήματα, τον τρόπο επιλογής και διαχείρισης του προσωπικού. IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα: Προβλήματα που αναφέρονται στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την παρακολούθηση και ανάλυση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων και τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα των ΔΕΚΟ. Στο τέλος της αναλυτικής περιγραφής κάθε προβλήματος αναφέρονται σε ειδικό ξεχωριστό πλαίσιο ενδεικτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των κατηγοριών ΔΕΚΟ (Μεταφορές, Επικοινωνίες, Ενέργεια, Άμυνα, Λοιπές). IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 14

15 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός Παρουσίαση αξόνων ανάλυσης προβλημάτων ΔΕΚΟ ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία I. Στρατηγικός Σχεδιασμός 1. Όραμα και στρατηγική 2. Επενδύσεις 3. Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια 4. Προγραμματισμός / προϋπολογισμός II. Οργάνωση & Λειτουργία 5. Ανεξαρτησία 6. Προμήθειες 7. Μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης 8. Εσωτερικός έλεγχος III. Ανθρώπινο Δυναμικό 9. Προσλήψεις 10. Μισθολογική πολιτική 11.Διαχείριση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 12.Κουλτούρα ανθρώπινου δυναμικού IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα 13. Οικονομική λειτουργία 14.Τιμολογιακή πολιτική 15. Κόστος λειτουργίας 16.Οικονομικά αποτελέσματα ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 15

16 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 1. Όραμα και στρατηγική Η χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής στις ΔΕΚΟ με εμπλοκή από διαφορετικά υπουργεία ή ακόμη και από διαφορετικούς φορείς που ελέγχονται από το ίδιο υπουργείο έχει ως αποτέλεσμα οι στρατηγικές διαφορετικών ΔΕΚΟ που ανήκουν ακόμη και στον ίδιο κλάδο είτε να παρουσιάζουν επικαλύψεις είτε να αντιστρατεύονται μεταξύ τους. Η έλλειψη ενιαίας στρατηγικής συχνά δημιουργεί σύγχυση στο κοινό, ασάφεια ως προς το ρόλο των ΔΕΚΟ για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη γενικότερη ύπαρξή τους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό οδηγεί σε χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε μη αποδοτική διάθεση οικονομικών πόρων σε επενδύσεις. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα ανεπαρκούς στρατηγικού σχεδιασμού στις ΔΕΚΟ είναι τα εξής: Στον κλάδο των μεταφορών, μόλις τον τελευταίο χρόνο παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των σιδηροδρομικών μεταφορών Στον κλάδο της άμυνας, δεδομένης μάλιστα και της αυτονόητης στρατηγικής σημασίας του, είναι περιορισμένη η συμμετοχή των ΔΕΚΟ (ΕΑΒ, ΕΑΣ, ΕΛΒΟ) σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα, καθώς και οι στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες με ή χωρίς μετοχική σχέση. Αντίστοιχα, τα ΕΛΤΑ από τον κλάδο των επικοινωνιών, θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή τους σε διεθνή σχήματα ταχυδρομικών φορέων για την μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους, καθώς και από τον καθορισμό συγκεκριμένης κατεύθυνσης για την εθνική στρατηγική ταχυδρομικής αγοράς. Τέλος, για τον κλάδο της ενέργειας παρατηρείται έλλειψη κοινού στρατηγικού οράματος μεταξύ ΔΕΗ και κράτους-μετόχου τόσο σε θέματα ενεργειακής πολιτικής (π.χ. καθορισμός πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού) όσο και σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. διατήρηση της υφιστάμενης οργανωτικής δομής, εταιρικός διαχωρισμός κλπ). ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 16

17 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 2. Επενδύσεις Ο δυσχερής συντονισμός της επενδυτικής πολιτικής είναι απόρροια της έλλειψης ενιαίας στρατηγικής και κλαδικού σχεδιασμού, της πολυπλοκότητας των διαδικασιών χρηματοδότησης (κρατικός προϋπολογισμός, κοινοτικοί πόροι, ΣΔΙΤ), καθώς και της μη εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης επενδύσεων κατά την κατάρτιση της επενδυτικής πολιτικής. Επίσης, παρά τα σημαντικά κονδύλια του που έχουν διατεθεί μέσω του Γ ΚΠΣ, πολλές ΔΕΚΟ δεν έχουν εκσυγχρονίσει επαρκώς τις εσωτερικές τους δομές (π.χ. χρήση ΤΠΕ, οργανογράμματα, εργαλεία διοίκησης κλπ). Στον κλάδο των μεταφορών δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα σε βάθος τα οφέλη των ΣΔΙΤ και των συμβάσεων παραχώρησης για τους σιδηροδρόμους και τις αστικές μεταφορές και στον κλάδο ενέργειας, οι συνεχείς μεταβολές της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, τουλάχιστον όσο αφορά στην επιλογή πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού (π.χ. ΑΠΕ, φυσικό αέριο, λιγνίτης κλπ), δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Τέλος, η έλλειψη αποτελεσματικής επενδυτικής πολιτικής γίνεται αισθητή σε ΔΕΚΟ όπως ο ΟΔΔΥ όπου πχ επενδύσεις στην ανακύκλωση, στη διαχείριση τέλους ζωής οχημάτων και άχρηστων υλικών δημοσίου τομέα, οι οποίες θα είχαν πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον, προωθούνται με ρυθμούς κάτω των αναμενόμενων. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 17

18 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 3. Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια Παρά την ύπαρξη του μεταρρυθμιστικού Νόμου 3429/2005, τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια των ΔΕΚΟ (Strategic and Business Plans) συχνά χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, έλλειψη ρεαλιστικού οράματος (εκ μέρους των ΔΕΚΟ) και γενικότερα εκπονούνται χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για έγγραφα τα οποία θα προσδιορίσουν την πορεία της κάθε ΔΕΚΟ και θα καθορίσουν σημαντικές παραμέτρους (επενδύσεις, λειτουργία, εξυπηρέτηση πολίτη κλπ). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη παρεμβατικότητα σε θέματα στρατηγικής, τη μη σύνδεση κινήτρων για τα στελέχη με την επίτευξη στόχων την έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων τόσο κατά την υποβολή των σχεδίων όσο και κατά την υλοποίηση / παρακολούθησή τους, οδηγούν τόσο σε σημαντικές αποκλίσεις κατά την υλοποίηση όσο και σε βασικές ελλείψεις κατά την παρακολούθησή τους. Οι αποκλίσεις από τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια συντελούν συχνά στη διατήρηση μη βιώσιμων μοντέλων λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αξιοπιστία τους τόσο στον πολίτη-πελάτη όσο και στο διεθνές περιβάλλον. Απόκλιση από τους στόχους των επιχειρησιακών σχεδίων και ελλιπής παρακολούθηση αυτών, εντοπίζεται στις περισσότερες ΔΕΚΟ σε επίπεδο τήρησης χρονοδιαγράμματος, επίτευξης στόχων, επίτευξης δεικτών μέτρησης απόδοσης και υλοποίησης των δράσεων. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 18

19 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 4. Προγραμματισμός / προϋπολογισμός Η κατάρτιση προγραμματισμού-προϋπολογισμού σε ετήσια βάση δεν είναι η ενδεδειγμένη στις περισσότερες ΔΕΚΟ, ως αποτέλεσμα της έλλειψης σαφούς προσανατολισμού και στόχων για τα αποτελέσματα και την κερδοφορία, των διοικητικών δυσλειτουργιών και της έλλειψης ελέγχων. Παράλληλα, είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου στο τέλος του έτους γίνεται ουσιαστικός απολογισμός και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτού, είτε για επιβράβευση, είτε για απόδοση ευθυνών, είτε για βελτίωση των σχετικών διαδικασιών. Το πρόβλημα εντείνεται και από τη γενικότερη ασυνεπή υλοποίηση-παρακολούθηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την ελλιπή καταγραφή, επεξεργασία και αξιοποίηση της διοικητικής πληροφόρησης και την αναποτελεσματική κοστολόγηση. Συνέπεια του ανεπαρκούς ή μη ρεαλιστικού προγραμματισμού-προϋπολογισμού είναι η έλλειψη ξεκάθαρης εικόνας για τις ΔΕΚΟ, η παροχή μη βιώσιμων υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών με ασαφή ανταποδοτικά οφέλη στον πολίτη. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 19

20 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 5. Ανεξαρτησία Η μακρά παράδοση «πελατειακής» αντίληψης στις σχέσεις με τους πολιτικούς προϊστάμενους, καθώς και η παρέκβαση των συνδικαλιστικών φορέων από τον πραγματικό ρόλο τους, προκαλούν το φαινόμενο της έντονης παρεμβατικότητας, τόσο στη στρατηγική όσο και στην οργάνωση και τη λειτουργία των ΔΕΚΟ. Το φαινόμενο αυτό συντηρείται και εντείνεται από τη διαχρονική αδυναμία των κυβερνήσεων να το καταδικάσουν με κατηγορηματικότητα και να λάβουν μέτρα ουσιαστικής αντιμετώπισής του. Η παρεμβατικότητα αυτή δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων και περιορισμών που εντοπίζονται σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, προαγωγές, μεταθέσεις), οργάνωσης και λειτουργίας (αδυναμία ουσιαστικής αναδιοργάνωσης, προμήθειες) και οικονομικής διαχείρισης (κόστος λειτουργίας, επενδύσεις). Η παρεμβατικότητα από εξωτερικούς παράγοντες αποτελεί συνήθη πρακτική για όλες τις ΔΕΚΟ. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβατικότητας στη στρατηγική και τη λειτουργία, μπορούν να αναφερθούν οι ΔΕΚΟ των μεταφορών όπου παρατηρούνται σημαντικές αντιδράσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όποτε γίνεται απόπειρα εξορθολογισμού των δρομολογίων με κριτήριο τη βιώσιμη εξυπηρέτηση του πολίτη τα ΕΛΤΑ όπου το ενδεχόμενο αναδιάταξης του δικτύου καταστημάτων απορρίπτεται χωρίς συζήτηση από τοπικούς παράγοντες, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα άσκησης τεχνοκρατικής διοίκησης. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 20

21 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 6. Προμήθειες Οι προμήθειες στις ΔΕΚΟ χαρακτηρίζονται συχνά από καθυστερήσεις στις διαδικασίες και πολλαπλές ενστάσεις κατά την επιλογή των προμηθευτών. Παράλληλα δεν επιτυγχάνεται επαρκώς η κάλυψη της ανάγκης της ΔΕΚΟ σε υλικά και υπηρεσίες. Τα σημαντικότερα αίτια των προβλημάτων των προμηθειών των ΔΕΚΟ εντοπίζονται στην έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού προμηθειών και προβλέψεων αναγκών, στη μη σύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με τις προμήθειες (δηλ. οι προμήθειες δεν εκλαμβάνονται ως το εργαλείο υλοποίησης συγκεκριμένων επενδύσεων γεγονός που θα περιόριζε το κόστος στο ελάχιστο δυνατό με τη μέγιστη όμως απόδοση), στην έλλειψη κεντρικοποιημένης Διεύθυνσης Προμηθειών (η οποία θα έχει υπό τον σαφή έλεγχό της θέματα όπως έρευνα αγοράς προμηθευτών, προεπιλογή δυνητικών προμηθευτών, αξιολόγηση και τήρηση μητρώου προμηθευτών, κεντρικές διαπραγματεύσεις με προμηθευτές για ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, επιβολή κυρώσεων, κλπ), στη μεγάλη εμπλοκή των τεχνικών υπηρεσιών στο οικονομικό και διαπραγματευτικό σκέλος των προμηθειών (ενώ θα έπρεπε να περιορίζεται σε αμιγώς τεχνικά θέματα) την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών κατά τη φάση υλοποίησης των συμβάσεων. Ένα γεγονός που αποτυπώνει εύγλωττα τις δυσλειτουργίες των προμηθειών στις περισσότερες ΔΕΚΟ, είναι η στάση των προμηθευτών οι οποίοι διατυπώνουν προβληματισμούς για τις περιπτώσεις κατάτμησης έργων που συχνά συνεπάγεται αμφίβολες διαδικασίες ανάθεσης, τις χρονοβόρες διαδικασίες σε ανοικτούς διαγωνισμούς, το πλήθος δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτείται, το ζητούμενο όγκο της τεχνικής ανάλυσης που δεν τεκμηριώνει αποτελεσματικά την ικανότητα των υποψηφίων, την ανεπίκαιρη κοστολόγηση έργων και μελετών, τις πληρωμές που αποκλίνουν σημαντικά από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα χωρίς την επιβολή τόκων για τις σχετικές καθυστερήσεις κλπ. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 21

22 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 7. Μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης Η λειτουργία των ΔΕΚΟ ταλανίζεται από δυσλειτουργικές, ασαφείς, πολύπλοκες, μη καταγεγραμμένες, μη τυποποιημένες, μη αυτοματοποιημένες και επικαλυπτόμενες διαδικασίες παρά τα σημαντικά ποσά που δαπανήθηκαν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, παρωχημένη οργανωτική δομή, συγκεχυμένο διαχωρισμό και επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ασαφή όρια λήψης αποφάσεων, απουσία τεχνοκρατικής αντίληψης και εστίασης στο αποτέλεσμα, ελλιπή καταγραφή, επεξεργασία και αξιοποίηση διοικητικής πληροφόρησης, ανεπίκαιρους κανονισμούς οργάνωσης και λειτουργίας, κανονισμούς προσωπικού που δεν προάγουν την επιχειρηματική ευελιξία, οργανικές θέσεις, ρόλους και αντικείμενα που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κάθε ΔΕΚΟ. Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας προέκυψε από την έλλειψη κατάλληλων στρατηγικών και οργανωτικών κατευθυντηρίων γραμμών διαχρονικά, από την παρεμβατικότητα εξωτερικών παραγόντων, από την αδυναμία επίλυσης προβλημάτων των διοικήσεων και από τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των εργαζομένων. Το γραφειοκρατικό και δυσκίνητο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης αποτελεί μια από τις βασικές γενεσιουργούς αιτίες για το υψηλό λειτουργικό κόστος, ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη-πελάτη. Ως παραδείγματα προβληματικής οργάνωσης και λειτουργίας θα μπορούσαν να αναφερθούν οι σημαντικές αποκλίσεις από τις βέλτιστες πρακτικές για τη συντήρηση, επισκευή, διαχείριση ανταλλακτικών, διαχείριση στόλου, προγραμματισμό δρομολογίων, διαφυγόντα έσοδα κ.ά. στον κλάδο των ΔΕΚΟ μεταφορών, η υψηλή συχνότητα και η χαμηλή ταχύτητα αντιμετώπισης βλαβών (σε σχέση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες) στο δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς και η ανεπαρκής παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με την ελλιπή συντήρηση που προκαλούν τις συχνές διακοπές ρεύματος, τα διαφυγόντα έσοδα στις μαζικές αποστολές, η χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης στα καταστήματα και οι καθυστερήσεις στην επίδοση των επιστολών στα ΕΛΤΑ σε σχέση με τις κείμενες οδηγίες. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 22

23 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 8. Εσωτερικός έλεγχος Πρόσφατα η πολιτεία προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση του ελεγκτικού της ρόλου συστήνοντας μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου υπό την ευθύνη της ΕΓΔΕΚΟ για να λύσει θέματα όπως αδιαφάνεια, κακοδιαχείριση, υψηλό κόστος λειτουργίας, οικονομικές ζημιές και κακή εξυπηρέτηση πελατών, έλλειψη σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και άλλων μοντέλων διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων. Επίσης, παρά τη νομική υποχρέωση εξωτερικού ελέγχου, συχνά κρίνεται τυπικός χωρίς να αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος των οικονομικών ανεπαρκειών. Ένα επαρκές και εντατικό σύστημα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου θα συνέβαλε στη μεγιστοποίηση της διαφάνειας των ΔΕΚΟ, τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και κατά συνέπεια την βελτίωση της γενικότερης εικόνας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η στελέχωση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των ΔΕΚΟ από το ΥΠΟΙΟ, ενώ το σχετικό μητρώο στελεχώθηκε πριν δυο χρόνια. Τα προγράμματα ελέγχου που έχουν καταρτισθεί είναι υποτυπώδη και οι επιτόπιες επιθεωρήσεις και έλεγχοι βρίσκονται σε εμβρυϊκή φάση. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 23

24 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 9. Προσλήψεις Οι ΔΕΚΟ ακολουθούν τις διαδικασίες προσλήψεων του Δημοσίου που προβλέπονται από τον ΑΣΕΠ με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και να μην έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες ανάγκες τους σε ικανοποιητικά χρονικά πλαίσια. Επίσης παρά την πρόβλεψη του Ν. 3429/2005 για προσλήψεις πιο κοντά στις πρακτικές του ιδιωτικού τομέα (π.χ. δοκιμαστική περίοδος, μισθολόγια εκτός ΣΣΕ κλπ), ελάχιστες ΔΕΚΟ έχουν προνοήσει σχετικά. Παράλληλα, τα κενά του θεσμικού πλαισίου των ΔΕΚΟ και η έλλειψη σύγχρονων κανονισμών προσωπικού σε πολλές περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα φαινόμενα προσλήψεων που δεν καλύπτουν επαρκώς τις επιχειρησιακές ανάγκες λανθασμένη σύνδεση απαιτήσεων θέσης εργασίας με τα προσόντα των υποψηφίων και συχνά μεγάλο πλεόνασμα στο συνολικό αριθμό απασχολούμενου προσωπικού με παράλληλη έλλειψη τεχνικής εξειδίκευσης. Οι μεγάλες χρονικές αποκλίσεις από την αναγνώριση της ανάγκης μέχρι την κάλυψη της θέσης, επιδρούν αρνητικά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και οργάνωση των ΔΕΚΟ, οδηγούν σε χαμηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης, στην απαξίωσή τους στα μάτια της κοινωνίας και σε σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα δυσλειτουργιών σε θέματα προσλήψεων είναι η περίπτωση των σιδηροδρομικών μεταφορών όπου δεν έχουν γίνει προσλήψεις την τελευταία δεκαετία και βρίσκονται σε αναμονή εγκεκριμένες προσλήψεις τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και η περίπτωση των ΕΛΤΑ όπου πολλοί ταχυδρόμοι που προσλαμβάνονται διαθέτουν υψηλότερα προσόντα από τα απαιτούμενα με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος μισθοδοσίας. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 24

25 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 10. Μισθολογική πολιτική Το υφιστάμενο πλαίσιο μισθολογικής πολιτικής των ΔΕΚΟ παραμένει παγιδευμένο σε αγκυλώσεις του παρελθόντος, καθώς δε συνδέει την επίτευξη στόχων απόδοσης με την ανταμοιβή, δεν περιλαμβάνει ένα σύγχρονο σύστημα κινήτρων και δεν βασίζεται σε ουσιαστική αξιολόγηση του προσωπικού. Το γεγονός αυτό εντείνεται δυστυχώς από τη λανθασμένη επικρατούσα αντίληψη όλων των εμπλεκόμενων, σύμφωνα με την οποία είναι αδύνατη η αντικειμενική αξιολόγηση και κάθε αλλαγή είναι υποχρεωτικά εις βάρος των εργαζομένων. Οι αμοιβές σε πολλές ΔΕΚΟ, τουλάχιστον όσο αφορά στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, συχνά υπερβαίνουν τις αντίστοιχες αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με τις αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών οι οποίες υπολείπονται σημαντικά. Παράλληλα εφαρμόζονται παρωχημένα συστήματα υπερωριών και δευτερευουσών απολαβών, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος μισθοδοσίας σε πολλές περιπτώσεις άνω του 35%. Η υφιστάμενη δομή του μισθολογίου με την πληθώρα επιδομάτων καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τον οικονομικό προγραμματισμό. Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων προβλημάτων είναι η έλλειψη κινήτρων για τους εργαζόμενους και ως εκ τούτου η αδιαφορία για την επίτευξη στόχων, η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, η αύξηση του κόστους λειτουργίας και η αυξανόμενη στροφή νέων ανθρώπων με υψηλές δυνατότητες προς το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ, εις βάρος των παραγωγικών κλάδων του ιδιωτικού τομέα. Στις περισσότερες ΔΕΚΟ παρατηρείται δαιδαλώδες μισθολόγιο με αποτέλεσμα οι πραγματικές αυξήσεις σε συνολικές αποδοχές να αποκλίνουν σημαντικά από την ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική, ισχυρή αντίσταση στην απλοποίηση των μισθολογίων (ακόμα και σε προτάσεις ενοποίησης επιδομάτων στο βασικό μισθό χωρίς μείωση τελικών αποδοχών). Βασικό πρόβλημα επίσης είναι η μη τήρηση του ωραρίου εργασίας παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται συστήματα παρακολούθησης προσέλευσης και αποχώρησης με κάρτες. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 25

26 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 11. Διαχείριση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις ΔΕΚΟ παρουσιάζει διάφορες σημαντικές δυσλειτουργίες όπως η έλλειψη σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων διαχείρισης (επιλογή, ανταμοιβή, εξέλιξη), η εφαρμογή συστήματος βαρδιών που δεν εξυπηρετεί πάντα με το βέλτιστο τρόπο τις επιχειρησιακές ανάγκες της κάθε ΔΕΚΟ, αυξάνει το κόστος λειτουργίας και εξυπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα, το σύστημα κατάληψης θέσεων ευθύνης (προαγωγές) που συχνά επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες σε βάρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΔΕΚΟ κλπ. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό των ΔΕΚΟ έχει σημαντικές ελλείψεις κατάρτισης σε αντικείμενα όπως χρήση ΤΠΕ, γνώση ξένων γλωσσών, σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατών κ.ά., γεγονός που οφείλεται στα παρωχημένα συστήματα προσλήψεων και στις ανεπαρκείς σε όγκο και με λάθος προσανατολισμό επενδύσεις στην εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην ανυπαρξία πελατοκεντρικής φιλοσοφίας-κουλτούρας και στη χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και ανταγωνιστικότητα. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 26

27 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 12. Κουλτούρα ανθρώπινου δυναμικού Φαινόμενα όπως οι προβληματικές διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών ως αποτέλεσμα της έντονης παρεμβατικότητας, η αναποτελεσματικότητα των συστημάτων βαρδιών και κατάρτισης, η οιονεί μονιμότητα, η μη εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης εργαζομένων βάσει της απόδοσής τους, η ανυπαρξία κινήτρων βελτίωσης απόδοσης και η μη σύνδεση επίτευξης στόχων-ανταμοιβής, συνέβαλαν στην παγίωση της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας στις ΔΕΚΟ. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης νοοτροπίας είναι η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, η γραφειοκρατία, η έλλειψη οργάνωσης και εν τέλει η επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΔΕΚΟ. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 27

28 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός IV. Οικονομική διαχείριση και αποτελέσματα ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 13. Οικονομική λειτουργία Η παρωχημένη οικονομική διαχείριση των ΔΕΚΟ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στη μη ορθολογική αξιοποίηση των πόρων (ακίνητη περιουσία, κρατικές ενισχύσεις, συγχρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ) και των υποχρεώσεων, στην ελλιπή παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεδομένων (και την ανάλυση αυτών με στόχο τη λήψη καλύτερων αποφάσεων), τον ανεπαρκή ταμειακό προγραμματισμό, διαχείριση διαθεσίμων και προγραμματισμό δανείων κλπ. Η ξεπερασμένη και αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση είναι απόρροια της αδιαφορίας για την εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, των ασαφών στρατηγικών κατευθύνσεων, της ελλιπούς κατάρτισης του προσωπικού, της επικρατούσας δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και της μη-τεχνοκρατικής αντίληψης, της έλλειψης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και της μη εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων οικονομικής διαχείρισης. Παραδείγματα αναποτελεσματικής διαχείρισης σε σχέση με την ακίνητη περιουσία αποτελούν ο ανεπίκαιρος (και συχνά εσφαλμένος) διαχωρισμός λειτουργικών από μη λειτουργικά ακίνητα, η μηδενική ή με πολύ χαμηλές τιμές αξιοποίηση των μη λειτουργικών ακινήτων, ο κατακερματισμός των υπηρεσιών των ΔΕΚΟ σε πολλά ακίνητα, η μη αξιοποίηση της μεθόδου sale-leaseback για την εύρεση χώρων, τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της ρευστότητας. Άλλα παραδείγματα είναι η ελλιπής συμβασιοποίηση ΥΓΟΣ (ειδικά για τις μεταφορές δεν υπάρχει σύγχρονο εθνικό θεσμικό πλαίσιο), η μη κάλυψη των ελλειμμάτων των μεταφορών παρά τη σχετική υποχρέωση από το Ν.2669 (Όμιλος ΟΑΣΑ) και σειρά καταδικαστικών αποφάσεων του Κράτους (Όμιλος ΟΣΕ), για την ΕΡΤ υπάρχει ασαφές πλαίσιο λειτουργίας της ραδιοτηλεόρασης ως δημόσιο αγαθό που αφενός περιορίζει την ανταγωνιστικότητά της και αφετέρου δεν αντισταθμίζει ικανοποιητικά τα διαφυγόντα κέρδη. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 28

29 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός IV. Οικονομική διαχείριση και αποτελέσματα ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 14. Τιμολογιακή πολιτική Η τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΚΟ αποτελεί πεδίο συνεχούς αντιπαράθεσης μεταξύ εξυπηρέτησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της κάθε ΔΕΚΟ και εξυπηρέτησης του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος. Στις περιπτώσεις δε που το κράτος-μέτοχος επιλέγει κοινωνική τιμολογιακή πολιτική, δεν αντισταθμίζει (όπως οφείλει, βάσει κανονισμού της ΕΕ περί Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος) την οικονομική ζημία προς τις ΔΕΚΟ. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη χάραξη τιμολογιακών πολιτικών οι οποίες πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς, δεν αντανακλούν ή καλύπτουν το πραγματικό κόστος, δεν αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας και οδηγούν σε ιδιαίτερα χαμηλά ή / και σε αρνητικά περιθώρια κερδοφορίας, χωρίς αυτό να είναι πάντα ευθύνη των Διοικήσεων των ΔΕΚΟ. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 29

30 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός IV. Οικονομική διαχείριση και αποτελέσματα ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 15. Κόστος λειτουργίας Το υψηλό κόστος λειτουργίας των ΔΕΚΟ, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές τους καταστάσεις, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλό κόστος μισθοδοσίας, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 60% του συνολικού κόστους. Παράλληλα, τα ξεπερασμένα συστήματα και οι διαδικασίες κοστολόγησης αδυνατούν να αποτυπώσουν το πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών, γεγονός που δυσχεραίνει τη δυνατότητα άσκησης ορθής τιμολογιακής πολιτικής. Ο συνδυασμός των παραπάνω δεν αφήνει περιθώρια για την επίτευξη ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων, τη διαμόρφωση της πραγματικής εικόνας για τα κόστη των ΔΕΚΟ, καθώς και ευελιξία για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Παράδειγμα επιβάρυνσης και αδυναμίας αντιμετώπισης του ήδη υψηλού κόστους, εντοπίζεται στην περίπτωση της ΔΕΗ, όπου η αυξημένη ζήτηση ενέργειας κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της ανεπάρκειας στην παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα, αντιμετωπίζεται με εισαγωγές από γειτονικές χώρες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το τελικό κόστος για τη ΔΕΗ και επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Αντίστοιχο παράδειγμα παρατηρείται στα ΕΛΤΑ όπου τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται σημαντικά από την ανάγκη συντήρησης ενός υπερβολικά εκτενούς δικτύου καταστημάτων. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 30

31 IV. Οικονομική Διαχείριση & Αποτελέσματα Ι. Στρατηγικός Σχεδιασμός IV. Οικονομική διαχείριση και αποτελέσματα ΙΙΙ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΙ. Οργάνωση & Λειτουργία 16. Οικονομικά αποτελέσματα Οι μη ανταποδοτικές εκροές για συνεχή έτη, η μικρή προσήλωση στα οικονομικά αποτελέσματα, η έλλειψη τεχνοκρατικής νοοτροπίας, η μη καταβολή των κρατικών αντισταθμίσεων, αποτυπώνονται εύγλωττα στις οικονομικές καταστάσεις των ΔΕΚΟ, όπου εμφανίζονται συνεχείς συσσωρευόμενες ζημιές ή ιδιαίτερα χαμηλή κερδοφορία. Αποτέλεσμα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής είναι η ανάγκη για συνεχή εισροή κεφαλαίων είτε μέσω δανεισμού με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου είτε μέσω συνεχών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και τη βιωσιμότητά τους, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αμεσότερα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ενώ οι βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών ΔΕΚΟ δείχνουν την τάση ο δανεισμός να αξιοποιείται σαν εργαλείο ανάπτυξης και επενδύσεων, στην Ελλάδα χρησιμοποιείται σαν μέσο κοστοβόρας κάλυψης των λειτουργικών ελλειμμάτων. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 31

32 Κεφάλαιο 5 Οικονομικά αποτελέσματα ΔΕΚΟ

33 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΚΟ Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά επιλεγμένα οικονομικά στοιχεία των εξεταζόμενων ΔΕΚΟ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις. Τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται ανά κατηγορία ΔΕΚΟ, ενώ ακολουθεί και ένα σύντομο σχόλιο με τα κύρια συμπεράσματα ανά κατηγορία. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 33

34 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΚΟ κλάδου μεταφορών ΟΣΕ σε χιλ. Κύκλος Εργασιών ΚΠΦ περιθώριο % Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) (ΚΠΦΤΑ) περιθώριο % Δανεισμός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια % Καθαρή Θέση ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2008* ΟΑΣΑ ,8% 3,3% ,5% -0,6% ,9% ,6% 0,6% ,4% ,0% ,4% 4,1% ,9% ,1% ,2% ,2% ,2% ,0% 0,0% ,1% 0,0% ,7% -137,6% -146,9% -176,0% ,0% Ρυθμός μεταβολής Κύκλου Εργασιών Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) 2007 *δεν υπάρχουν δημοσιοποιημένες οικον. καταστάσεις για το 2008 Στις ΔΕΚΟ του κλάδου μεταφορών παρατηρείται άνοδος του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία. Σε όρους κερδοφορίας βρίσκονται σε αρνητικά επίπεδα γεγονός που αποδίδεται κυρίως στο αρνητικό μεικτό περιθώριο και στα υψηλά λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα, τα επίπεδα δανεισμού ΟΣΕ και ΟΑΣΑ χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα υψηλά, ως αποτέλεσμα των χρόνιων ελλειμμάτων. Όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος του δανεισμού, προέρχεται κατά το 1/3 από επενδύσεις, κατά το 1/3 από λειτουργικά ελλείμματα και κατά το υπόλοιπο 1/3 για την εξυπηρέτηση παλαιού χρέους. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 34

35 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΚΟ κλάδου επικοινωνιών Όμιλος ΕΛΤΑ σε χιλ. Κύκλος Εργασιών Ρυθμός μεταβολής Κύκλου Εργασιών ** 2008*** ,5% 5,7% ,7% 4,5% ,7% ,1% ,0% ,3% ,4% ,2% Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) (ΚΠΦΤΑ) περιθώριο % Καθαρή Θέση 2006* ΚΠΦ περιθώριο % Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια % ΕΡΤ Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) Δανεισμός ,0% * Αφορά την περίοδο 01/07/ /06/2006 ** Αφορά την περίοδο 01/07/ /12/2007 ***Αφορά την περίοδο 01/01/ /12/2008 0,0% ,4% 10,9% 13,2% 6,9% **** ***** ****** 0,0% 53,8% 48,9% 42,0% **** τα 77 εκατ. Αναφέρονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ***** τα 69,2 εκατ. Αναφέρονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ****** τα 62 εκατ. Αναφέρονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Παρά το γεγονός ότι και οι δυο ΔΕΚΟ του κλάδου των επικοινωνιών παρουσιάζουν άνοδο στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία, η κερδοφορία τους δεν ακολουθεί την ίδια τάση. Ειδικότερα, η κερδοφορία του ομίλου ΕΛΤΑ σε όρους ΚΠΦ κυμαίνεται σε θετικά επίπεδα ενισχυόμενη από τα σημαντικά χρηματοοικονομικά έσοδα ενώ σε όρους ΚΠΦΤΑ μειώνεται διαχρονικά και την τελευταία διετία κυμαίνεται σε αρνητικά επίπεδα. Η κερδοφορία της ΕΡΤ σε όρους ΚΠΦΤΑ είναι θετική σε όλη την τριετία ενώ σε όρους ΚΠΦ είναι αρνητική κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλών αποσβέσεων. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 35

36 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΚΟ κλάδου ενέργειας Όμιλος ΔΕΗ σε χιλ. Κύκλος Εργασιών Ρυθμός μεταβολής Κύκλου Εργασιών Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) ΚΠΦ περιθώριο % Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) (ΚΠΦΤΑ) περιθώριο % Δανεισμός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια % Καθαρή Θέση ,9% 7,7% 13,0% ,4% -6,8% ,0% 17,8% 3,8% ,7% 69,7% 93,8% Οι κύκλος εργασιών της ΔΕΗ τα τελευταία τρία χρόνια αναπτύσσονται με αυξανόμενο ρυθμό, ο οποίος αγγίζει το 13% το Η κερδοφορία δεν ακολουθεί κάποια σταθερή τάση σε όρους ΚΠΦ και ΚΠΦΤΑ και έτσι ενώ το 2007 παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση, το 2008 μειώνεται σημαντικά καταλήγοντας μάλιστα σε αρνητικά επίπεδα σε όρους ΚΠΦΤΑ. Το υψηλό επίπεδο δανεισμού της εταιρίας, που το 2008 αποτελεί το 93,8% των ιδίων Κεφαλαίων καταδεικνύει την εξάρτηση της εταιρίας από ξένα κεφάλαια. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 36

37 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΚΟ κλάδου άμυνας ΕΑΒ σε χιλ. Κύκλος Εργασιών Ρυθμός μεταβολής Κύκλου Εργασιών Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) ΚΠΦ περιθώριο % Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) (ΚΠΦΤΑ) περιθώριο % Δανεισμός ,0% ,8% ,4% ΕΑΣ ,8% ,5% -2,1% ,6% 0,0% ,5% 2007 ΕΛΒΟ ,5% ,4% -2,8% ,6% ,8% -14,5% -103,3% -159,5% -158,5% Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια % Καθαρή Θέση μ/δ ,8% ,9% -51,6% ,0% ,9% 9,0% ,1% 313,0% ,8% ,8% ,0% ,9% Ο κύκλος εργασιών των ΔΕΚΟ του κλάδου άμυνας παρουσιάζει πτωτική πορεία μέσα στην τριετία, με εξαίρεση την ΕΛΒΟ που το 2007 παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση στις πωλήσεις. Σε όρους ΚΠΦ, η κερδοφορία είναι αρνητική για όλες τις εταιρίες σε όλη την τριετία και η τάση της διαχρονικά ακολουθεί την ίδια πορεία με αυτή των πωλήσεων. Σε όρους ΚΠΦΤΑ, παρά το γεγονός ότι η κερδοφορία τους κυμαίνεται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα, ως αποτέλεσμα της απαλοιφής της επίδρασης των αποσβέσεων και των χρηματοοικονομικών εξόδων, δεν καταφέρνει να περάσει σε θετικά επίπεδα με εξαίρεση την ΕΛΒΟ το Οι συσσωρευμένες ζημιές της ΕΑΒ και ΕΑΣ καλύπτουν τις εισφορές κεφαλαίων με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αρνητική καθαρή θέση. Τα επίπεδα δανεισμού είναι πολύ υψηλά ως αποτέλεσμα της αναζήτησης ξένων κεφαλαίων για την κάλυψη των ζημιών. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 37

38 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ΔΕΚΟ λοιπών κλάδων ΟΣΚ σε χιλ. ΟΔΔΥ Κύκλος Εργασιών Ρυθμός μεταβολής Κύκλου Εργασιών ,0% ,3% 29,4% ,5% -1,0% ,2% ,1% ,8% ,7% Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) ΚΠΦ περιθώριο % Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) (ΚΠΦΤΑ) περιθώριο % Δανεισμός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια % Καθαρή Θέση % ,6% Εκ των ΔΕΚΟ λοιπών κλάδων, ο ΟΣΚ παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, τόσο σε όρους ΚΠΦ όσο και σε όρους ΚΠΦΤΑ με εξαίρεση το 2008, γεγονός που οφείλεται στη λήψη και χρησιμοποίηση επιχορηγήσεων Τακτικού Προϋπολογισμού. Τα ξένα κεφάλαια υπερβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα Ίδια Κεφάλαια, ως αποτέλεσμα του υπέρογκου δανεισμού. Αντίθετα ο ΟΔΔΥ παρουσιάζει αρνητική κερδοφορία, λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων παρά το γεγονός ότι το 2007 υπήρξε αύξηση των εσόδων και το 2008 παράμεινε στα ίδια επίπεδα. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 38

39 Κεφάλαιο 6 Προτάσεις επίλυσης προβλημάτων ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης

40 Προτάσεις επίλυσης προβλημάτων Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται προτάσεις που αφορούν την επίλυση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν. Οι προτάσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: 1. Πλαίσιο προτάσεων αναβάθμισης της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας Αφορά προτάσεις σχετικές με τη γενικότερη στρατηγική η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί για το σύνολο των ΔΕΚΟ και την οργανωτική και λειτουργική ικανότητα των ΔΕΚΟ (διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, διαφάνεια και έλεγχος κλπ). 2. Πλαίσιο προτάσεων εξυγίανσης και εξορθολογισμού της οικονομικής αποτελεσματικότητας Αφορά προτάσεις σχετικές με την οικονομική αποτελεσματικότητα των ΔΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό καλύπτει περιοχές όπως η ανάπτυξη των εσόδων, η μείωση του κόστους και η διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 3. Πλαίσιο προτάσεων αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Αφορά προτάσεις σχετικές με την ανάπτυξη της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας προσέγγισης για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΔΕΚΟ. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας

41 1. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας Κωδικοποίηση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων ΔΕΚΟ Ι. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Στρατηγική επανατοποθέτηση ΔΕΚΟ 2. Εξορθολογισμός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 3. Αναθεώρηση επενδυτικής πολιτικής 4. Εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενίσχυση διαφάνειας 5. Αναδιάρθρωση υφιστάμενων δομών και διαδικασιών 6. Αναθεώρηση τρόπου διαχείρισης προσωπικού ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας ΙΙ. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας 7. Ανάπτυξη εσόδων 8. Επανεξέταση τρόπου διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 9. Μείωση κόστους λειτουργίας ΙΙΙ. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 10.Ανασχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης 11.Ανάπτυξη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 41

42 1. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Πλαίσιο προτάσεων αναβάθμισης της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας 1. Στρατηγική επανατοποθέτηση ΔΕΚΟ Ανάπτυξη συνδυασμένων κλαδικών στρατηγικών (π.χ. στρατηγική ΔΕΚΟ μεταφορών, άμυνας κλπ) και αξιοποίηση πιθανών συνεργιών. Ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών και σεναρίων βιωσιμότητας (π.χ. ενοποιήσεις ΔΕΚΟ, αποκρατικοποιήσεις, ανάθεση εργασιών ΔΕΚΟ σε τρίτους, διακοπή λειτουργίας ΔΕΚΟ), διερεύνηση δυνατοτήτων στρατηγικών συνεργασιών. Σύνδεση παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΕΚΟ με τις πραγματικές ανάγκες κοινής ωφέλειας της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος. Επαναπροσδιορισμός βιώσιμων παρεχόμενων υπηρεσιών (στη βιωσιμότητα συνυπολογίζεται η εγγυημένη κρατική χρηματοδότηση). ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 42

43 1. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Πλαίσιο προτάσεων αναβάθμισης της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας 2. Εξορθολογισμός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Αποσαφήνιση θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ ΔΕΚΟ και Ελληνικού Δημοσίου και θα εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα εξής: αποσαφήνιση και συμβασιοποίηση ΥΓΟΣ (Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος), εξορθολογισμός κρατικών ενισχύσεων / χρηματοδοτήσεων / αντισταθμίσεων και σύνδεση με στόχους ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, προσανατολισμός κρατικών επενδύσεων μέσω ΔΕΚΟ στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και κατεύθυνση επιχειρηματικότητας ΔΕΚΟ στην ανάπτυξη της πραγματικής ελληνικής οικονομίας, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 43

44 1. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Πλαίσιο προτάσεων αναβάθμισης της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας 3. Αναθεώρηση επενδυτικής πολιτικής Επιτάχυνση των επενδύσεων με ανασχεδιασμό των διαδικασιών επενδύσεων (π.χ. προσανατολισμός σε επενδύσεις με το κλειδί στο χέρι, σχεδιασμός μικρότερων διαχειρίσιμων επενδύσεων, έμφαση σε επενδύσεις άμεσα ανταποδοτικές, επενδύσεις με συμμετοχή πολλών ΔΕΚΟ στη λογική του shop-in-shop κλπ). Αξιοποίηση δυνάμεων της αγοράς μέσω ΣΔΙΤ, συμβάσεων παραχώρησης κλπ. Βελτίωση συντονισμού επενδύσεων με τη δημιουργία σχετικού οργάνου (π.χ. αναθεώρηση του ρόλου της ΕΓΔΕΚΟ). Αποτελεσματικότερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία (π.χ. διερεύνηση δυνατοτήτων ένταξης προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ, επιτάχυνση απορροφήσεων κοινοτικών κονδυλίων κλπ). ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 44

45 1. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Πλαίσιο προτάσεων αναβάθμισης της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας 4. Εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενίσχυση διαφάνειας Ταχεία εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με εφαρμογή προγράμματος έκτακτων, τακτικών και επαναλαμβανόμενων ελέγχων, επιβολή διαδικασιών οικονομικών επιθεωρήσεων για την αναγνώριση οικονομικών ατασθαλιών. Έμφαση στη ρεαλιστική υλοποίηση και αποτελεσματική παρακολούθηση των επιχειρησιακών σχεδίων με άμεση σύνδεση της χρηματοδότησης / αντιστάθμισης / επιχορήγησης / ενίσχυσης με τις εγκεκριμένες δράσεις του σχεδίου. Αυστηρός έλεγχος τήρησης των δεσμεύσεων των ΔΕΚΟ με στόχο το επιχειρησιακό σχέδιο να αποτελεί το «συμβόλαιο διοίκησης» μεταξύ του ΔΣ της κάθε ΔΕΚΟ και του κράτους-μετόχου βάσει του οποίου θα δίνει κρίνεται η επίδοση της κάθε Διοίκησης σύμφωνα με τα ήδη οριζόμενα στο Ν. 3429/2005. Εντατικοί έλεγχοι κατάρτισης προϋπολογισμού / απολογισμού και ουσιαστική αξιοποίηση συμπερασμάτων για επιβράβευση, επιμερισμό ευθυνών και αναθεώρηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων. Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προμηθειών, προσλήψεων, προαγωγών, μεταθέσεων κλπ με απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και την εντατικοποίηση των εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. Απαγκίστρωση Διοικήσεων από τις εξωτερικές παρεμβάσεις από την πλευρά της εκάστοτε κυβέρνησης, αναζήτηση ευθυνών και επιβολή κυρώσεων. Διορισμός πολυκομματικών ΔΣ σε σημαντικές ΔΕΚΟ (όπως π.χ. εφαρμόζεται στη Γερμανία) με σκοπό τη χάραξη και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 45

46 1. Αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 1. Πλαίσιο προτάσεων αναβάθμισης της οργανωτικής και λειτουργικής ικανότητας 3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 2. Εξυγίανση και εξορθολογισμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας 5. Αναδιάρθρωση υφιστάμενων δομών και διαδικασιών Αναδιάρθρωση και απλοποίηση οργανωτικών δομών, αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων στελεχών, μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, την μείωση μεγάλου αριθμού θέσεων ευθύνης και εστίαση της κάθε οργανωτικής μονάδας αποκλειστικά στο κύριο αντικείμενό της. Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και διαχωρισμός των εργασιών σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου για την ενίσχυση της διαφάνειας. Σχεδιασμός ευέλικτου συστήματος προμηθειών με την επιβολή διαδικασιών σχεδιασμού και προβλέψεων αναγκών, τη σύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με τις προμήθειες, τη δημιουργία κεντρικοποιημένης Διεύθυνσης Προμηθειών (η οποία θα αναλαμβάνει θέματα όπως έρευνα αγοράς προμηθευτών, προεπιλογή δυνητικών προμηθευτών, αξιολόγηση και τήρηση μητρώου προμηθευτών, κεντρικές διαπραγματεύσεις με προμηθευτές για ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας κλπ), τη μείωση της εμπλοκής των τεχνικών υπηρεσιών στο οικονομικό σκέλος των προμηθειών, τη βελτιστοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, την αξιολόγηση της ποιότητας των προμηθευόμενων ειδών και υπηρεσιών. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης τα οποία εκτός της οικονομικής πληροφόρησης, θα επεκτείνονται σε λοιπά αντικείμενα επιχειρησιακής πληροφόρησης όπως ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, σύγχρονους δείκτες αξιολόγησης απόδοσης (π.χ. ταχύτητα, σφάλματα κλπ). Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εξυπηρέτηση του πελάτη, τη διοικητική πληροφόρηση και την αυτοματοποίηση διαδικασιών. ΕΒΕΑ Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης των πόρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012 Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ 4 th Athens Flying Week Conference 2015 AFW s Aviation Development Conference #4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση υποστηρίζεται από ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα