ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ XI Δ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 6-13 Ἰουνίου 2009 *** ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΜΠΕΖΥ - ΓΕΝΕΥΗΣ 2015

2 ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: ΒΛΑΣΙΟΣ Ι. ΦΕΙΔΑΣ Εἰς τά «ΣΥΝΟΔΙΚΑ» δημοσιεύονται ἤ ἀναδημοσιεύονται ἄρθρα, ἀναφερόμενα εἰς τήν ὀρθοδόξον συνοδικήν παράδοσιν καί εἰς τήν προπαρασκευήν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τά ἄρθρα ἀποστέλλονται εἰς τήν Γραμματείαν ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: Centre Orthodoxe du Patriarcat oecuménique, 37 Chemin de Chambésy, 1292, Chambésy (Genève), SUISSE. *** SYNODICA PUBLICATION PERIODIQUE DU SECRETARIAT POUR LA PREPARATION DU SAINT ET GRAND CONCILE DE L EGLISE ORTHODOXE RESPONSABLE POUR L EDITION: VLASSIOS J. PHIDAS Dans «SYNODICA» sont publiés ou republiés des articles se référant à la tradition conciliaire orthodoxe et à la préparation du Saint et Grand Concile de l Eglise Orthodoxe. Les articles sont à envoyer au Secrétariat pour la préparation du Saint et Grand Concile de l Eglise Orthodoxe: Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique, 37 Chemin de Chambésy, 1292, Chambésy (Genève), SUISSE.

3 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ Δ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 6-13 Ἰουνίου 2009 *** ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

4 2 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

5 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ XI Δ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 6-13 Ἰουνίου 2009 *** ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΜΠΕΖΥ - ΓΕΝΕΥΗΣ 2015

6 4 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

7 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἡ ὀφειλετική πρωτοβουλία καί ἡ συνεπής πρός αὐτήν μέριμνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν ἀναγκαῖαι, ἀφ ἑνός μέν διά τήν κατάλληλον προετοιμασίαν τῶν ἐπιλεγέντων τελικῶς δέκα θεμάτων ἐκ τοῦ καταρτισθέντος εὐρυτέρου καταλόγου, διά τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς εἰς αὐτήν τῶν κατά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀφ ἑτέρου δέ εἰς τόν συντονισμόν τῶν πολυπλόκων διαδικασιῶν προετοιμασίας ἑκάστου θέματος, τῇ συνδρομῇ τῆς Γραμματείας ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἡ διαδικασία αὐτή καλύπτεται διά τῶν τακτικῶν συνελεύσεων εἰς τό ἐν Σαμπεζύ- Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τόσον τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (1971, 1986, 1990, 1993, 1999, 2009), ὅσον καί τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων (1976, 1982, 1986, 2009). Ἡ ἀπόφασις λοιπόν τῆς Γ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986) νά ἀναθέσῃ εἰς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Ἐπιτροπήν τήν προετοιμασίαν διά τῆς συνελεύσεως αὐτῆς εἰς πλείονας τῆς μιᾶς ἐπανειλημμένας συνεδρίας, τῶν ὑπολειπομένων τεσσάρων θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Ὀρθόδοξος Διασπορά, Αὐτοκέφαλον, Αὐττόνομον, Δίπτυχα), ὥστε νά καθίστατο οὕτω ἐφικτή ἡ ἐπιθυμητή σύγκλησις αὐτῆς κατά τό ἐπαιώνιον ἔτος 2000, τό ὁποῖον εἰσῆγεν εἰς τήν τρίτην χιλιετίαν τοῦ ἱστορικοῦ βίου τῆς Ἐκκλησίας. Οὕτως, ἡ Γραμματεία ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου προητοίμασε, διά τῆς συστηματικῆς συμβολῆς τῶν ἐμπείρων συνεργατῶν αὐτῆς, πλήρεις καί συγκεκροτημένους φακέλους ὅλων τῶν Συμβολῶν τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῆς προβολῆς τῶν συγκλινουσῶν καί ἀποκλινουσῶν θέσεων αὐτῶν καί, τέλος, τῆς ἐμπεριστατωμένης Εἰσηγήσεως τοῦ Προϊσταμένου τῆς Γραμματείας, μετά τῶν συγκεκριμένων μάλιστα προτάσεων διά τό περιεχόμενον τῶν κειμένων ἐπί ἑνός ἑκάστου τῶν ἀνωτέρω θεμάτων. Οἱ τέσσαρες φάκελοι τῶν θεμάτων παρεπέμφθησαν εἰς τήν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικήν Ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία συνῆλθεν εἰς δύο Συνελεύσεις ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Σαμπεζύ- Γενεύης, 1990, 1993) καί ἐπέλεξεν ὡς πρῶτον θέμα τήν κανονικήν ὀργάνωσιν καί λειτουργίαν τῆς ἀνά τήν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Βεβαίως, ἡ πρόταξις τοῦ θέματος τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς ἦτο ὄχι μόνον εὔλογος, ἀλλά καί ἀναγκαία, ἀφ ἑνός μέν διότι εἶχον ἤδη διαπιστωθῆ ἐπικίνδυνοι ἀποκλίσεις ἐκ τῆς ὀρθοδόξου κανονικῆς παραδόσεως, ἀφ ἑτέρου δέ διότι ἦτο πλέον ἀναγκαία μία πανορθόδοξος ἀπόφασις διά τήν ἔστω κατ οἰκονομίαν ἀντιμετώπισιν τοῦ ζητήματος τῆς συνυπάρξεως εἰς τήν αὐτήν πόλιν πλειόνων ὀρθοδόξων ἐπισκόπων διά τήν ποιμαντικήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐθνικῶν κοινοτήτων ὀρθοδόξων μεταναστῶν. Κατά τήν πρώτην Συνέλευσιν τῆς

8 6 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς (1990) διεπιστώθησαν αἱ ἀντικειμενικαί δυσχέρειαι διά τήν ἄμεσον ἐφαρμογήν τῆς κανονικῆς παραδόσεως εἰς τήν διοικητικήν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, ἤτοι ἐπί τῇ βάσει τῆς αὐστηρᾶς κανονικῆς ἀρχῆς τῆς ἐδαφικῆς περιγραφῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν. Οὕτως, ἀπεφασίσθη ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας διά τήν ἀνάδειξιν τῆς συνοδικῆς ἑνότητος τῶν ὀρθοδόξων ἐπισκόπων τῶν ἐθνικῶν κοινοτήτων τῆς Διασπορᾶς εἰς ἑκάστην εὐρυτέραν περιφέρειαν, ἤτοι τόσον διά τόν καθορισμόν τῶν ὁρίων τῶν μειζόνων ἐδαφικῶν περιφερειῶν, ὅσον καί διά τήν δημιουργίαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, ὡς πρώτου σταδίου διά τήν μετάβασιν εἰς τήν ἐπιθυμητήν κανονικήν ὀργάνωσιν καί λειτουργίαν αὐτῶν. Κατά τήν δευτέραν Συνέλευσιν τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς (1993) συνεχίσθη ἡ συζήτησις διά τήν ὀνομασίαν καί τήν ἐδαφικήν περιγραφήν τῶν ὁρίων ἑκάστης περιοχῆς τῆς Διασπορᾶς καί καθωρίσθησαν αἱ βασικαί κανονικαί ἀρχαί διά τήν ἵδρυσιν, τήν συγκρότησιν καί τήν λειτουργίαν τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων. Οὕτως, ἀπεφασίσθη ἡ ὑπό τῆς Γραμματείας σύγκλησις ἑνός Διορθοδόξου Συνεδρίου Κανονολόγων (1995), τό ὁποῖον συνέταξεν, ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τοῦ ἑνιαίου κειμένου τῶν δύο Συνελεύσεων τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς, ἕν πρότυπον σχέδιον Κανονισμοῦ ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, ἀφοῦ ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή ἔκρινεν ἀναγκαίαν τήν ἄμεσον προώθησιν τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἐγκριθέντος κειμένου. Κατά τήν αὐτήν Συνέλευσιν τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς (1993) ἐξεπονήθη ἐπί τῇ βάσει τοῦ σχετικοῦ φακέλου τῆς Γραμματείας καί ἐγένετο ὁμοφώνως ἀποδεκτόν ἕν περιεκτικόν κείμενον καί ἐπί τοῦ σημαντικοῦ θέματος «Τό Αὐτοκέφαλον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ», ἀλλ ὅμως ἡ διαφωνία ὡς πρός μόνην τήν ὑπογραφήν τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου (παράγρ. 3γ τοῦ κειμένου) δέν ἐπέτρεψε τήν παραπομπήν τοῦ κειμένου εἰς τήν Δ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Βεβαίως, αἱ συγκλονιστικαί μεταβολαί εἰς τάς αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, μετά τήν διάλυσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως (25 Δεκ. 1991) καί τήν κατάλυσιν τῶν ὁλοκληρωτικῶνν καθεστώτων τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, ἐξηγοῦν ὄχι μόνον τήν ἀναγκαίαν ποιμαντικήν ἐσωστρέφειαν διά τήν ἀνασυγκρότησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος αὐτῶν, ἀλλά καί τήν εὐνόητον ἀποδυνάμωσιν τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτῶν διά τήν ἄμεσον προώθησιν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Οὕτω, δέν εὐωδώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς συγκληθείσης τρίτης Συνελεύσεως τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς (1999) διά τήν ἐπεξεργασίαν τῶν κειμένων ἐπί τῶν ὑπολειπομένων θεμάτων διά τό Αὐτοκέφαλον (παράγρ. 3 γ ), τό Αὐτόνομον καί τά Δίπτυχα, διό καί ἠτόνησε πρός καιρόν ὁ ἐνθουσιασμός διά τήν ἐπίσπευσιν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, λόγῳ καί τῆς σοβαρᾶς ἀσθενείας τοῦ Προϊσταμένου τῆς Γραμματείας ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κυροῦ Δαμασκηνοῦ. Συνεπῶς, ἡ ἐν Φαναρίῳ συγκληθεῖσα ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σύναξις τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Ὀκτ. 2008) ἀπεφάσισεν ἀφ ἑνός μέν τήν ἄμεσον κίνησιν τῶν καθιερωμένων προσυνοδικῶν

9 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ διαδικασιῶν διά τήν προετοιμασίαν τῶν ὑπολειπομένων θεμάτων, ἀφ ἑτέρου δέ τήν σύγκλησιν τῆς Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (2009) διά τήν ἀποδοχήν τῶν κειμένων περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς καί τοῦ Αὐτοκεφάλου, λόγῳ καί τῶν σοβαρῶν συγχύσεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ κατά τήν ἐφαρμογήν τῶν ἀρχῶν τοῦ ἐγκριθέντος σχετικοῦ κειμένου καί τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων. Οὕτως, εἰς τό Μήνυμα τῆς Συνάξεως ἐτονίσθη μετά τῆς δεούσης ἐμφάσεως, ὅτι «οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν ἁγιωτάτων Ὀκρθοδόξων Ἐκκλησιῶν... ἐπαναβεβαιοῦμεν τήν βούλησιν ἡμῶν διά τήν ταχεῖαν θεραπείαν πάσης κανονικῆς ἀνωμαλίας, προελθούσης ἐξ ἱστορικῶν συγκυριῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, ὡς ἐν τῇ λεγομένῃ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὑπερβάσεως πάσης τυχόν ξένης πρός τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν ἐπιρροῆς. Πρός τοῦτο χαιρετίζομεν τήν πρότασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά συγκαλέσῃ διά τό θέμα τοῦτο, ὡς καί διά τήν συνέχισιν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Πανορθοδόξους Διασκέψεις ἐντός τοῦ προσεχοῦς ἔτους ». Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος συνεκάλεσε τήν Δ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν (Σαμπεζύ, 6-12 Ἰουνίου 2009), ἡ ὁποία παρέλαβε τούς ἤδη συμπεπληρωμένους ὑπό τῆς Γραμματείας σχετικούς φακέλους δι ἕν ἕκαστον ἐκ τῶν ὑπολειπομένων τεσσάρων θεμάτων, ἀλλ ὅμως ἀπεφάσισε τελικῶς νά ἐξετάσῃ τό ζήτημα τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Οὕτω, κατά τό ἐγκριθέν ὐπ αὐτῆς Ἀνακοινωθέν, «ἡ Διάσκεψις ἐξήτασε τά ὑπό τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς προετοιμασθέντα κείμενα εἰς τάς ἐν Σαμπεζύ Συνελεύσεις αὐτῆς, ἤτοι: α) ἀπό 10ης ἕως 17ης Νοεμβρίου 1990 καί β) ἀπό 7ης ἕως 13ης Νοεμβρίου 1993, ὡς ἐπίσης καί τό κείμενον τοῦ ἐν Σαμπεζύ συγκληθέντος Συνεδρίου Κανονολόγων ἀπό 9ης ἕως 14ης Άπριλίου Τά κείμενα ταῦτα, εἰς τά ὁποῖα ἐγένοντο διευκρινήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις καί προτάσεις, ἐγένοντο ὁμοφώνως ἀποδεκτά...». Συνεπῶς, ἡ ἀπόφασις τῆς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων «διά τήν συνέχισιν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», ὡς ἐπίσης καί ἡ πρόσφατος ἀπόφασις αὐτῶν (2014) διά τήν σύγκλησιν τῆς Συνόδου κατά τό ἔτος 2016 κατέστησαν ἐπιτακτικωτέραν τήν ὑπό τῆς Γραμματείας ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἔκδοσιν τῶν Πρακτικῶν εἰς τήν σειράν τῶν ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ τῆς Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (2009) εἰς τήν ἑλληνικήν καί τήν γαλλικήν γλῶσσαν, κατά τά καθιερωμένα, ἀφ ἑνός μέν διά τήν ὀφειλετικήν προβολήν τοῦ ὅλου ἐπιτελεσθέντος ἔργου ὑπό τῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων, ἀφ ἑτέρου δέ διά τήν πληρεστέραν ἐνημέρωσιν τῶν ἐπιλεχθησομένων ὑπό τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς ἐκπροσώπων αὐτῶν εἰς τήν μέλλουσαν νά συγκληθῇ Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ἱερεμίας, Μητροπολίτης Ἑλβετίας, Προϊστάμενος τῆς Γραμματείας ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

10 8 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009

11 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ Δ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚH ΠΑΝΟΡΘOΔΟΞΟΣ ΔΙAΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓIΑΣ ΚΑΊ ΜΕΓAΛΗΣ ΣΥΝOΔΟΥ *** Σαμπεζύ, 6 13 Ἰουνίου 2009 Ἀπό τῆς 6 ης ἕως τῆς 13 ης Ἰουνίου 2009, συνῆλθεν ἐν Σαμπεζύ Γενεύης ἐν τῷ αὐτόθι Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ Δ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις πρός τόν σκοπόν ὅπως ἐγκρίνῃ τό ὑπό τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (1990, 1993) ὁμοφώνως Ἐγκριθέν Κείμενον ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, ὡς καί τό σχέδιον Κανονισμοῦ λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων, τό ὁποῖον συνετάχθη ὑπό τοῦ μερίμνῃ τῆς Γραμματείας ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου συγκληθέντος Διορθοδόξου Συνεδρίου Κανονολόγων (1995). Αἱ ἐργασίαι τῆς Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως διεξήχθησαν τῇ συμμετοχῇ Ἀντιπροσωπιῶν τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συγκροτηθεισῶν, εἰδικώτερον, ὡς ἀκολούθως: Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, πρόεδρος τῆς Διασκέψεως. Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μέλος. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, γραμματεύς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπίας. Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης, σύμβουλος. Ἐντιμολ. Καθηγ. κ. Βλάσιος Φειδᾶς, σύμβουλος. Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας Σεβ. Μητροπολίτης Καλῆς Ἐλπίδος κ. Σέργιος, μέλος. Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας Σεβ. Μητροπολίτης ἐν Δυτικῇ καί Κεντρῴᾳ Εὐρώπῃ κ. Ἰωάννης, μέλος. Ἐλλογιμ. Δρ Ἀλμπέρ Λαχάμ, μέλος. Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, μέλος. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰννοκέντιος Ἔξαρχος, μέλος. Ἐντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Γαλίτης, σύμβουλος. Ἐλλογιμ. Καθηγ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου, σύμβουλος. Ἐκκλησία Ρωσσίας Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων, μέλος. Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος ἐν Βερολίνῳ, Γερμανίᾳ καί Μ. Βρεταννίᾳ κ. Μᾶρκος, μέλος.

12 10 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ, σύμβουλος. Ἐλλογιμ. κ. Ἀνατόλιος Τσουριάκωφ, σύμβουλος. Ἐκκλησία Σερβίας Σεβ. Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος, μέλος. Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος πρ. Ἐρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος, μέλος. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γάιος Γκατζίκ, σύμβουλος. Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Βουκάσιν Μιλίτσεβιτς, σύμβουλος. Ἐκκλησία Ρουμανίας Σεβ. Μητροπολίτης Ὀλτενίας κ. Εἰρηναῖος, μέλος. Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Καμπινεάνουλ κ. Κυπριανός, μέλος. Αἰδεσιμολ. Καθηγητής κ. Βιορέλ Ἰονίτα, σύμβουλος. Ἐκκλησία Βουλγαρίας Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. Νεόφυτος, μέλος. Ἐλλογιμ. κ. Ἰβάν Δημητρώφ, μέλος. Ἐκκλησία Γεωργίας Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος, μέλος. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Ζβιαντάτζε, μέλος. Ἐκκλησία Κύπρου Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, μέλος. Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, μέλος. Ἐκκλησία Ἑλλάδος Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, μέλος. Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, μέλος. Ἐντιμολ. Καθηγ. κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, σύμβουλος. Ἐκκλησία Πολωνίας Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σιεματίτσε κ. Γεώργιος, μέλος. Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος Δρ Ἀνδρέας Κούζμα, μέλος. Ἐκκλησία Ἀλβανίας Σεβ. Μητροπολίτης Κορυτσᾶς κ. Ἰωάννης, μέλος. Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας, μέλος. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰουστῖνος Ἀνθιμιάδης, σύμβουλος. Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριος Κιόσιας, σύμβουλος. Ἐκκλησία Τσεχίας καί Σλοβακίας Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κομάρνο κ. Τύχων, μέλος. Αἰδεσιμολ. Δρ. Ἴαν Ζοζούλακ, μέλος. Γραμματεύς ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας

13 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ Αἱ ἐργασίαι διεξήχθησαν ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Γραμματεύς ἦτο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γραμματεύς ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 7 ης Ἰουνίου, ἐγένετο ἡ τέλεσις τῆς Θ. Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, προεξάρχοντος τοῦ Προέδρου τῆς Διασκέψεως Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου καί συλλειτουργούντων κατά σειράν διπτύχων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλῆς Ἐλπίδος κ. Σεργίου, ἐν Δυτικῇ καί Κεντρῴᾳ Εὐρώπῃ κ. Ἰωάννου, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ἐπισκόπου Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου, Μητροπολιτῶν Ρούσσης κ. Νεοφύτου, Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γερασίμου, Πάφου κ. Γεωργίου, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σιεματίτσε κ. Γεωργίου, Σεβ. Μητροπολίτου Κορυτσᾶς κ. Ἰωάννου καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κομάρνο κ. Τύχωνος (Συνημμένον 1: Τάξις Πανορθοδόξου Θ. Λειτουργίας). Περί ὥραν 20 ήν, ὁ Πρόεδρος τῆς Διασκέψεως ἔσχε διαδοχικάς συναντήσεις μετά τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἀντιπροσωπιῶν τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπί ρυθμίσει τῶν συναφῶν πρός τήν διεξαγωγήν τοῦ ὅλου ἔργου τῆς Διασκέψεως καί δή, εἰδικώτερον, ἐπί καταρτισμῷ τοῦ προγράμματος ἐργασιῶν αὐτῆς. Τό ἐγκριθέν πρόγραμμα ἔχει ὡς ἀκολούθως: Κυριακή, Κυριακή, 7 Ἰουνίου7 Ἰουνίου Ὄρθρος Θ. Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ τοῦ Σεβ. Σεβ. Μητροπολίτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προέδρου τῆς Διασκέψεως τῆς Διασκέψεως Γεῦμα Δεῖπνον Δευτέρα, 8 Ἰουνίου Δεῖπνον Θ. Λειτουργία Πρόγευμα εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον Δευτέρα, Ἰουνίου Ἐπίσημος ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως Θ. Εἰσηγητική Λειτουργία ὁμιλία τοῦ Σεβ. Προέδρου Μητροπολίτου Πρόγευμα Περγάμου εἰς τό κ. Ἰωάννου Ὀρθόδοξον Κέντρον Χαιρετισμοί Ἐκπροσώπων Ἐκκλησιῶν Διάλειμμα Ἐπίσημος ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως Εἰσήγησις Εἰσηγητική Σεβ. ὁμιλία Γραμματέως τοῦ Σεβ. Προέδρου Μητροπολίτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου Περγάμου ἐπί κ. τῆς Ἰωάννου Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς Γεῦμα Χαιρετισμοί Ἐκπροσώπων Ἐκκλησιῶν Συνεδρία Διάλειμματῆς Ὁλομελείας Διάλειμμα Συνεδρία Εἰσήγησις τῆς Σεβ. Ὁλομελείας Γραμματέως Μητροπολίτου Ἑλβετίας Ἑσπερινός κ. Ἱερεμίου ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς Δεῖπνον Γεῦμα Τρίτη, 9 Ἰουνίου Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας Ὄρθρος Διάλειμμα Πρόγευμα Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας Διάλειμμα Ἑσπερινός Δεῖπνον

14 12 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 Τρίτη, Ἰουνίου Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας ΓεῦμαὌρθρος Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας Mercredi juin Διάλειμμα Πρόγευμα Συνεδρία τῆς Ἑσπερινός Matines Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας Petit déjeuner Διάλειμμα Δεῖπνον Création Συνεδρία du Comité τῆς Ὁλομελείας de rédaction Τετάρτη, 10 Ἰουνίου Pause Ὄρθρος Séance Γεῦμα du Comité de rédaction Πρόγευμα Déjeuner Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας Σύστασις Séance Διάλειμμα du Comité Συντακτικῆς de rédaction Ἐπιτροπῆς Διάλειμμα Pause Ἐργασία Séance Συνεδρία du Συντακτικῆς Comité τῆς de Ὁλομελείας rédaction Ἐπιτροπῆς Γεῦμα VêpresἙσπερινός Ἐργασία Dîner Δεῖπνον Jeudi Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς juin Διάλειμμα Τετάρτη, Ἐργασία Matines Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἰουνίου Ἑσπερινός Petit déjeuner Δεῖπνον Séance Ὄρθρος du Comité de rédaction Πέμπτη, 11 Pause Ἰουνίου Πρόγευμα Séance Ὄρθρος Déjeuner Σύστασις Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Πρόγευμα Séance Διάλειμμα du Comité de rédaction Ἐργασία Pause Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Διάλειμμα Présentation Ἐργασία du Συντακτικῆς projet de document Ἐπιτροπῆς Συνεδρία VêpresΓεῦμα Γεῦμα Dîner Ἐργασία Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Vendredi juin Ἐργασία Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Διάλειμμα Διάλειμμα Παρουσίασις Matines τοῦ σχεδίου κειμένου Ἑσπερινός Petit déjeuner Ἐργασία Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Présentation Ἑσπερινός du document final PauseΔεῖπνον Παρασκευή, Séance 12 Ἰουνίου du plénum Ὄρθρος Déjeuner Πέμπτη, Ἰουνίου Πρόγευμα Séance du plénum Παρουσίασις PauseὌρθρος τελικοῦ κειμένου Διάλειμμα Clôture des travaux de la Conférence Συνεδρία VêpresΠρόγευμα τῆς Ὁλομελείας Γεῦμα Dîner Ἐργασία Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Συνεδρία Διάλειμμα τῆς Ὁλομελείας Διάλειμμα Συνεδρία Λῆξις τῶν τακτικῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως Ἑσπερινός Γεῦμα Δεῖπνον Ἐργασία Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Διάλειμμα Παρουσίασις τοῦ σχεδίου κειμένου Ἑσπερινός Δεῖπνον Παρασκευή, 12 Ἰουνίου Ὄρθρος Πρόγευμα Παρουσίασις τελικοῦ κειμένου Διάλειμμα Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας Γεῦμα Συνεδρία τῆς Ὁλομελείας Διάλειμμα Λῆξις τῶν τακτικῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως Ἑσπερινός Δεῖπνον

15 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ *** ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 η ΙΟΥΝΊΟΥ 2009 ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κατόπιν τῆς εἰδικῆς ἀκολουθίας διά τήν ἐπίσημον ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν (Συνημμένον 2), ἡ συνεδρία ἤρξατο ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, τῇ συνδρομῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Γραμματέως ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Σεβ. Πρόεδρος: Ὡς γνωρίζετε, εἴθισται κατά τήν ἀρχήν τῶν συνεδριάσεων τούτων νά ἀποστέλλωνται εὐλαβῶς τηλεγραφήματα πρός τούς σεπτούς Προκαθημένους τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διά νά ζητήσωμεν τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας των διά τήν πρόοδον τοῦ ἔργου μας. Ἐάν συμφωνῆτε ὅλοι, θά ὑπέβαλα σχέδιον μηνύματος, τό ὁποῖον, ἐάν τό ἐγκρίνωμεν, θά ἀποσταλῇ ἀμέσως εἰς τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τό κείμενον τῆς τηλετυπίας ἔχει ὡς ἑξῆς: Θείᾳ Χάριτι καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡμεῖς οἱ ἐκπροσωποῦντες τάς κατά τόπους Ἐκκλησίας ἱερουργήσαντες τήν θείαν λειτουργίαν συνήλθομεν εἰς τήν τετάρτην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν. Τοῦτο ἀγγέλλοντες τῇ Ὑμετέρᾳ Παναγιότητι/Μακαριότητι ἐκζητοῦμεν τάς προσευχάς καί τάς εὐλογίας Αὐτῆς πρός εὐόδωσιν τοῦ ἀνατεθέντος ἡμῖν ἔργου. Ὁ Σεβ. Πρόεδρος: Ἐάν δέν ὑπάρχῃ ἀντίρρησις, θά θεωρήσω ὅτι τό σχέδιον μηνύματος ἐγκρίνεται ὑπό τῆς Ὁλομελείας καί ἡ Γραμματεία θά ἀναλάβῃ τήν ἀποστολήν του. Ὡς εἴθισται ἐπίσης, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ προεδρεύων τῆς Διασκέψεως ἀναγινώσκει τήν ἐναρκτήριον αὐτοῦ Ὁμιλίαν, τό κείμενον τῆς ὁποίας ἔχετε ἐνώπιόν σας. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Γραμματεύς θά ἀναγνώσῃ τήν ἰδικήν του Eἰσήγησιν.

16 14 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προέδρου τῆς Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς (Σαμπεζύ Γενεύης, 8 Ἰουνίου 2009) Σεβάσμιοι καί ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί, οἱ συγκροτοῦντες τήν παροῦσαν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, Θεία συνάρσει καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῶν σεπτῶν Προκαθημένων τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, προσκλήσει δέ τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὡς κατά τήν κανονικήν τάξιν ἐκφραστοῦ τῆς ὁμοφώνου ταύτης ἀποφάσεως, συνήλθομεν ἐνταῦθα, ἵνα ὡς ἐντεταλμένοι ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν ἡμῶν συγκροτήσωμεν τήν Δ κατά σειράν Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν εἰς προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀπό μέρους τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν πάντων ὑμῶν ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὡς φιλοξενουμένων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί εὐχόμεθα ὑμῖν καλήν διαμονήν καί καρποφόρον συνεργασίαν πάντων ἡμῶν ἐπ ἀγαθῷ τῆς ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ἡ σύναξις ἡμῶν πραγματοποιεῖται καθ ὅν χρόνον «Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν», ἵνα καί διά τοῦ τρόπου τούτου δηλωθῇ ὅτι ἡ ὑπό τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δοθεῖσα εἰς ἡμᾶς ἐντολή εἶναι ἱερά καί ἀποτελεῖ ἐντολήν Αὐτοῦ τούτου τοῦ Παρακλήτου. Διό καί τελέσαντες χθές, κυριώνυμον ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, διορθόδοξον Συλλείτουργον ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τούτῳ, συμμετασχόντες δέ εἰς τήν πρός τιμήν τοῦ Παναγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν σήμερον Θείαν Λειτουργίαν, ἐπικαλούμεθα ἤδη τήν χάριν τοῦ Παρακλήτου, ἵνα ἐφορεύσῃ Οὗτος τῆς Διασκέψεως ἡμῶν, καί ὁδηγήσῃ τάς σκέψεις ἡμῶν καί τάς καρδίας εἰς ἀποφάσεις συμφώνους πρός τό Ἅγιον θέλημα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ διά τήν ἑνότητα καί οἰκοδομήν τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας. Ὄντως, ἀγαπητοί ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, κατά τήν παροῦσαν σύναξιν καλούμεθα, παρά τήν ἐλαχιστότητα ἡμῶν, νά γίνωμεν ὄργανα τοῦ Παρακλήτου, καί ἑπόμενοι Αὐτῷ, Ὅστις «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», νά συμβάλωμεν καί ἡμεῖς εἰς τήν ἑδραίωσιν καί περαιτέρω ἐμβάθυνσιν τῆς ἑνότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, εἰς ἥν ἠξιώθημεν ὑπό τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ νά ἀνήκωμεν. Ἡ ἑνότης αὕτη, ἄν καί δεδομένη ὑπό τῆς χάρι-

17 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ τος τοῦ Θεοῦ, χρήζει πάντοτε μερίμνης καί καλλιεργείας, καθότι ὁ «ἀντίδικος ἡμῶν διάβολος» (Α Πέτρου 5, 8) δέν παύει, σπείρων ζιζάνια καί διχονοίας, νά ἀπειλῇ αὐτήν, ἄλλοτε ἀνεπιτυχῶς, ἐνίοτε δέ καί λίαν σοβαρῶς καί ἐπικινδύνως. Εὐθύνη πάντων ἡμῶν, ἰδίᾳ δέ τῶν τό ἐπισκοπικόν λειτούργημα ἐμπεπιστευμένων, δέν παύει νά εἶναι ἡ προστασία τῆς ἑνότητος ταύτης καί ἡ παντί τρόπῳ ἐπιβεβαίωσις αὐτῆς. Τοῦτο καθίσταται ἰδιαιτέρως ἀναγκαῖον δι ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, καθότι, ὡς ἐκ τῆς συγκροτήσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐξ αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πολλάκις θεωρούμεθα ὡς ἄθροισμα Ἐκκλησιῶν καί οὐχί ὡς μία Ἐκκλησία. Καί εἶναι μέν ἀληθές ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία ἀντιλαμβάνεται τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἑνότητα αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, κατ οὐδένα ὅμως τρόπον δέν πρέπει τοῦτο νά ἑρμηνευθῇ ὡς ὑποδηλοῦν ὅτι ἀποτελοῦμεν «Ἐκκλησίας» καί οὐχί «Ἐκκλησίαν». Ὑπάρχει μόνον μία καί ἑνιαία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, καί τοῦτο δηλοῦται τόσον ἐν τῇ κοινῇ πίστει καί λατρείᾳ ὅσον καί ἐν τῇ κανονικῇ διαρθρώσει αὐτῆς. Ὡς ἐτόνισεν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐν τῇ προσφωνήσει αὐτοῦ πρός τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατά τήν Σύναξιν αὐτῶν ἐν Φαναρίῳ τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον, ἡ αὐτοκεφαλία δέν πρέπει νά ἐκτραπῇ εἰς «αὐτοκεφαλισμόν». Ἐν ταῖς πρός ἀλλήλας καί πρός τούς ἔξω σχέσεσιν αἱ αὐτοκέφαλοι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι δέον νά ἐνεργοῦν ὡς ἕν σῶμα, ὡς μία καί ἑνιαία Ἐκκλησία. Ἐν τῷ πνεύματι ἀκριβῶς τούτῳ ἀπεφασίσθη ὑπό πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐνεργουσῶν ἐν ὁμοφωνίᾳ ὡς μία καί ἀδιαίρετος Ἐκκλησία, καί ἡ πραγματοποίησις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Διότι κατά τήν μακραίωνα παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἀναγομένην εἰς αὐτάς τάς πρώτας Ἀποστολικάς Κοινότητας, ὡς μαρτυροῦν αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (κεφ. 15), τό συνοδικόν σύστημα ἀποτελεῖ τήν πλέον αὐθεντικήν ἐπιβεβαίωσιν, διασφάλισιν καί διακήρυξιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἐπ αὐτοῦ, ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἦτο δυνατόν εἰμή νά ἐνεργήσῃ συμφώνως πρός τήν παράδοσιν ταύτην καί τήν ὑπαγορεύουσαν αὐτήν Ἐκκλησιολογίαν. Ἀλλ ἡ τελική πραγματοποίησις τῆς Συνόδου ταύτης βραδύνει ἤδη τόσον πολύ, ὥστε νά προκαλῇ τόν σκανδαλισμόν τῶν ὁμοδόξων καί ἐνίοτε καί τήν χλεύην τῶν ἐκτός, οἵτινες διερωτῶνται ἐάν ὄντως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ᾑνωμένη, καί ἐάν πράγματι δύναται νά πραγματοποιήσῃ τήν ἐξαγγελθεῖσαν σύνοδον. Ἡ εὐθύνη τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν εἶναι ἐν προκειμένῳ πελωρία. Δέν ἀρκεῖ νά λέγωμεν ὅτι εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν τῇ πίστει καί τῇ λατρείᾳ. Ὀφείλομεν νά ἀποδείξωμεν ἐν τῇ πράξει ὅτι εἴμεθα μία καί ἀδιαίρετος Ἐκκλησία,

18 16 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 δυναμένη νά συνέλθῃ ἐπί τό αὐτό ἐν Συνόδῳ. Ἡ σύγκλησις καί πραγμάτωσις τῆς ἐξαγγελθείσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν δύναται νά βραδύνῃ ἄλλο χωρίς νά τραυματισθῇ καιρίως τό κῦρος καί ἡ ἀξιοπιστία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Τήν εὐθύνην ταύτην συναισθανόμενος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέτεινεν εἰς τούς λοιπούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατά τήν ἐν Φαναρίῳ Σύναξιν αὐτῶν τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον, ὅπως ἐπισπευθῇ ἡ διαδικασία προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου διά τῆς συγκλήσεως ἐντός τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους τῶν σχετικῶν Ἐπιτροπῶν καί Διασκέψεων πρός ἐξέτασιν τῶν ὑπολοίπων ἐκ τοῦ πανορθοδόξως ἐγκριθέντος Καταλόγου θεμάτων, ἐπί τῶν ὁποίων θέλει ἀποφανθῇ ἡ μέλλουσα νά συνέλθῃ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Τήν πρότασιν ταύτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὁμοφώνως καί ἀσμένως ἀπεδέχθησαν πάντες οἱ σεπτοί Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ, κατά τόν ἰσχύοντα Κανονισμόν τῆς προετοιμασίας τῆς Συνόδου καί τήν κανονικήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συνεκάλεσεν οὗτος διά Πατριαρχικῶν Γραμμάτων τά σχετικά πρός τήν προετοιμασίαν τῆς Συνόδου σώματα. Οὕτω, διά μέν τό θέμα τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, τοῦ ὁποίου ἡ προπαρασκευή εἶχεν ἤδη ὡριμάσει, συνεκλήθη ἡ παροῦσα Δ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, διά δέ τά ὑπολοιπόμενα τρία θέματα, ἤτοι τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως τοῦ Αὐτοκεφάλου, τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως τοῦ Αὐτονόμου, καί τῶν Διπτύχων, τῶν ὁποίων θεμάτων ἡ προπαρασκευή δέν ἔχει εἰσέτι ὁλοκληρωθῆ, συνεκλήθη διά τῶν αὐτῶν Πατριαρχικῶν Γραμμάτων ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή κατά τόν προσεχῆ μῆνα Δεκέμβριον. Καλούμεθα οὕτω, πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, ὡς πληρεξούσιοι Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν νά διασκεφθῶμεν ἐνταῦθα καί νά ἀποφασίσωμεν, ἐπ ἀναφορᾷ πρός τήν μέλλουσαν νά συνέλθῃ Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἐπί τοῦ θέματος, τό ὁποῖον ἔτυχεν ἤδη μακρᾶς καί ἐμπεριστατωμένης μελέτης καί προπαρασκευῆς δι ἐπανειλημμένων συναντήσεων τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἥτις καί κατέληξεν ὁμοφώνως εἰς διορθοδόξως συμπεφωνημένα κείμενα, ἅτινα καί κεῖνται ἐνώπιον ἡμῶν πρός ἔγκρισιν, καθώς προβλέπει ὁ Κανονισμός. Δέν πρόκειται, συνεπῶς, νά συζητήσωμεν τό θέμα τῆς Διασπορᾶς ἐξ ὑπαρχῆς, καταργοῦντες οὕτω τήν ἤδη ἐπιτευχθεῖσαν διορθόδοξον συναίνεσιν, ἀλλά νά ἑστιάσωμεν τάς παρατηρήσεις ἡμῶν ἐπί τῶν ἐνώπιον ἡμῶν διορθοδόξως ἀποδεκτῶν γενομένων κειμένων, ἐπιφέροντες ἐνδεχομένως μεταβολάς τινάς καί τελικῶς, Θεοῦ θέλοντος,

19 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ ἐγκρίνοντες αὐτά ἐπ ἀναφορᾷ, ὡς εἴπομεν, εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Γνωρίζομεν πάντες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅτι τό θέμα τῆς καλουμένης Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν πλέον σοβαρῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατά τήν ἐποχήν μας. Ἡ σοβαρότης, ἀλλά καί τό ἐπεῖγον τοῦ προβλήματος τούτου, ἀνεγνωρίσθησαν καί ὑπό τῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν κατά τήν πρόσφατον Σύναξιν αὐτῶν ἐν Φαναρίῳ, ὅπως καθίσταται φανερόν ἐκ τοῦ Μηνύματος, τό ὁποῖον ἐξαπέλυσαν οὗτοι κατά τό πέρας τῆς Συνάξεως ταύτης. Ἐν τῷ Μηνύματι τούτῳ οἱ Προκαθήμενοι τονίζουν, μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν... ἐπαναβεβαιοῦμεν τήν βούλησιν ἡμῶν διά τήν ταχεῖαν θεραπείαν πάσης κανονικῆς ἀνωμαλίας προελθούσης ἐξ ἱστορικῶν συγκυριῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, ὡς ἐν τῇ λεγομένῃ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὑπερβάσεως πάσης τυχόν ξένης πρός τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν ἐπιρροῆς. Πρός τοῦτο, χαιρετίζομεν τήν πρότασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά συγκαλέσῃ διά τό θέμα τοῦτο, ὡς καί διά τήν συνέχισιν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Πανορθοδόξους Διασκέψεις ἐντός τοῦ προσεχοῦς ἔτους ». Ἐκ τῶν λόγων τούτων τῶν σεπτῶν Προκαθημένων, εἰς δύο σημεῖα δέον νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ἡμῶν: α) Ἡ θεραπεία, τοὐτέστιν ἡ διευθέτησις, τοῦ θέματος τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς δέον νά εἶναι «ταχεῖα». Διά τόν λόγον ἀκριβῶς τοῦτον ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐκφράζων τήν βούλησιν τῶν Προκαθημένων, ἔδωκε προτεραιότητα εἰς τό θέμα τοῦτο, δοθέντος ἄλλωστε, ὅτι, ἐν ἀντιθέσει πρός τά λοιπά ἐναπομείναντα θέματα τῆς Συνόδου, τό θέμα τοῦτο διῆλθε δι ὅλων τῶν προβλεπομένων ὑπό τοῦ Κανονισμοῦ σταδίων προπαρασκευῆς, καί εἶναι ἕτοιμον πρός ἔγκρισιν ὑπό τῆς Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως. β) Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ἀναγνωρίζουν ὅτι ὑφίσταται ἀνάγκη θεραπείας «πάσης κανονικῆς ἀνωμαλίας προελθούσης ἐξ ἱστορικῶν συγκυριῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, ὡς ἐν τῇ λεγομένῃ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὑπερβάσεως πάσης τυχόν ξένης πρός τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν ἐπιρροῆς». Τούς λόγους τούτους τῶν Προκαθημένων, ἄκρως βαρυσημάντους, ὀφείλομεν νά λάβωμεν σοβαρῶς ὑπ ὄψιν ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῆς ἀνατεθείσης ἡμῖν εὐθύνης. Δυσκόλως θά ἠδύνατό τις νά ἀμφισβητήσῃ τό ὅτι, ὡς ἔχει σήμερον ὁ τρόπος διοργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, πά-

20 18 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 σχει σοβαρῶς ἐξ ἐπόψεως κανονικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς. Ὡς ὅλοι γνωρίζομεν, ὁ 8 ος κανών τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου ρητῶς ὁρίζει ὅτι ἐν μιᾷ καί τῇ αὐτῇ πόλει δέν δύναται νά ὑπάρχουν πλείονες τοῦ ἑνός ἐπίσκοποι. Ὁ κανών οὗτος εἶναι θεμελιώδης, διότι ἐκφράζει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν κατά τρόπον σαφῆ. Συμφώνως πρός θεμελιώδη ἐκκλησιολογικήν ἀρχήν, μαρτυρουμένην ἤδη ἀπό τῶν χρόνων τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας καί γενομένην ἀπολύτως σεβαστήν ὑπό τῆς ἀρχαίας ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας, ὁ ἐπίσκοπος ἑνώνει ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ὡς κεφαλή αὐτῆς τήν ὅλην τοπικήν Ἐκκλησίαν ἀνεξαρτήτως φυσικῶν, φυλετικῶν, ἐθνικῶν, κοινωνικῶν καί ἄλλων διαφορῶν. Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ ἐπισκόπου ὑπερβαίνονται αἱ διαφοραί αὐταί, ὡς ἀκριβῶς ἐν τῷ Χριστῷ, τόν Ὁποῖον ὁ ἐπίσκοπος εἰκονίζει, «οὐκ ἔνι Ἕλλην, ἤ Ἰουδαῖος, περιτομή καί ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος» (Κολ. 3, 11). Εἰς τήν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν θά ἦτο ἐντελῶς ἀδιανόητον νά ὑφίσταται ἐν τῇ αὐτῇ πόλει ἄλλος ἐπίσκοπος διά τούς Ἕλληνας καί ἄλλος διά τούς Σύρους ἤ τούς Λατίνους ἤ ἄλλης τινος πολιτιστικῆς ἤ ἐθνικῆς ταυτότητος. Ἡ ἀρχή αὕτη ἐτηρήθη μετ εὐλαβείας ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι περίπου τῶν ἀρχῶν τοῦ 20 ου αἰῶνος, ὁπότε καί παρατηροῦνται ὀλίγον κατ ὀλίγον, καί οὐχί ἄνευ διστακτικότητος ἐν ἀρχῇ, αἱ παράλληλοι δικαιοδοσίαι ἐν τῇ Διασπορᾷ. Πρόκειται, συνεπῶς, περί σχετικῶς νεωτέρου ἱστορικοῦ φαινομένου παραβιάσεως τῆς θεμελιώδους ἐκκλησιολογικῆς ἀρχῆς, τήν ὁποίαν ἐκφράζει ὁ μνημονευθείς κανών τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κατά τήν ἐμφάνισιν τοῦ φαινομένου τούτου τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀντέδρασε διά τῆς προβολῆς τοῦ 28 ου κανόνος τῆς Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατά τόν ὁποῖον «ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς», ἤτοι ἐκτός τῶν καθωρισμένων δι ἑκάστην αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν γεωγραφικῶν ὁρίων, αἱ χειροτονίαι ἐπισκόπων ἀνατίθενται εἰς τόν Κωνσταντινουπόλεως. Ἀλλ ἡ ἑρμηνεία αὕτη τοῦ κανόνος τούτου ἠμφεσβητήθη ὑπό τινων Ὀρθοδόξων μέ ἀποτέλεσμα νά μή γίνεται σεβαστή ὑπό μερίδος ἐξ αὐτῶν. Δέν εἶναι τοῦ παρόντος ἡ συζήτησις τοῦ θέματος τούτου, οὔτε δύναται νά ἀπασχολήσῃ τήν Διάσκεψιν ἡμῶν, τοσούτῳ μᾶλλον καθ ὅσον ἡ διαμορφωθεῖσα ἤδη κατάστασις ἔχει μετατοπίσει τήν ὅλην προβληματικήν ἐπί ἄλλης βάσεως. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, χωρίς νά ἀποστῇ τῆς ὑπ αὐτοῦ διδομένης ἑρμηνείας τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ κανόνος καί χάριν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥν καί θεωρεῖ ὑπέρτατον ἀγαθόν, ἀπεδέχθη τήν παρουσίαν ἐν τῷ χώρῳ τῆς Διασπορᾶς ἐπισκόπων ἑτέρων ὀρθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν ἄχρις οὗ ἐξευρεθῇ τρόπος διευθετήσεως τῶν πραγμάτων, συμφώνως πρός τήν κανονικήν τάξιν, τήν ἐκφραζομένην ὑπό τοῦ 8 ου κανόνος τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου

21 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ καί τάς θεμελιώδεις ἐκκλησιολογικάς ἀρχάς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί παραδόσεως. Καί ἰδού, ὅτι εὑρισκόμεθα ἐνώπιον τοῦ κρισίμου τούτου σημείου. Εἴμεθα ἕτοιμοι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι νά ἐπανέλθωμεν εἰς τήν ἀρχαίαν κανονικήν τάξιν, τήν προβλέπουσαν ἕνα ἐπίσκοπον ἐν ἑκάστῃ τοπικῇ Ἐκκλησίᾳ; Αἱ Προπαρασκευαστικαί Ἐπιτροπαί, αἱ ὁποῖαι ἠσχολήθησαν μέ τό ἐρώτημα τοῦτο καί παρήγαγον τά πρό ἡμῶν πρός ἔγκρισιν κείμενα, ἔκριναν ὅτι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι δέν εἶναι τό γε νῦν ἔχον ἕτοιμαι νά ἐπανέλθουν εἰς τήν ἀκριβῆ κανονικήν τάξιν διά διαφόρους λόγους. Προτείνουν ὅμως τήν σταδιακήν μετάβασιν εἰς τήν τάξιν ταύτην, ἀρχῆς γενομένης ἐκ τῆς λειτουργίας Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων ἐν ἑκάστῃ περιοχῇ τῶν ἐν αὐτῇ διακονούντων «κανονικῶν» ἐπισκόπων, ἀναθέσασαι τήν ἐπεξεργασίαν τῶν λεπτομερειῶν τῆς λειτουργίας τῶν συνελεύσεων τούτων εἰς εἰδικήν ἐπιτροπήν Ὀρθοδόξων κανονολόγων, ἥτις καί παρήγαγε τό πρό ἡμῶν ὡσαύτως εὑρισκόμενον κείμενον. Αὕτη εἶναι ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἡ ὑπό τῶν Προπαρσκευαστικῶν Ἐπιτροπῶν γενομένη ἐργασία, ἥτις καί ἐθεωρήθη ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ὡς ἐξαντλήσασα τό στάδιον τῆς προπαρασκευῆς τοῦ θέματος τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς καί δυναμένη, κατά τόν Κανονισμόν, νά ὑποβληθῇ εἰς τήν παροῦσαν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν πρός ἔγκρισιν καί ἀναφοράν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον. Ἐξ ὅσων ἐξετέθησαν ἀνωτέρω, καταφαίνεται συμπερασματικῶς ὅτι δύο εἶναι οἱ βασικοί ἄξονες, πέριξ τῶν ὁποίων καλούμεθα νά οἰκοδομήσωμεν τήν ἡμετέραν συμφωνίαν ἐν τῇ Διασκέψει ταύτῃ: Πρῶτον, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπαναβεβαιοῖ καί διακηρύσσει τήν προσήλωσιν αὐτῆς εἰς τούς ἱερούς Κανόνας καί τήν Ἐκκλησιολογίαν αὐτῆς, ἅτινα προβλέπουν καί ἐπιβάλλουν τήν ὕπαρξιν ἑνός καί μόνου ἐπισκόπου ἐν ἑκάστῃ τοπικῇ Ἐκκλησίᾳ. Δεύτερον, ὅτι ἕνεκα τῆς διαμορφωθείσης ἱστορικῆς συγκυρίας καί τῶν σχετικῶν πρός αὐτήν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, μεταβατικόν πρός τήν ὡς ἄνω κανονικήν τάξιν στάδιον δέον νά ἀποτελέσῃ ἡ λειτουργία τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, ὡς αὕτη προβλέπεται ὑπό τῶν διορθοδόξως ἐκπονηθέντων κειμένων τῶν Προπαρασκευαστικῶν Ἐπιτροπῶν. Περί τούς δύο τούτους βασικούς ἄξονας θά ἠδύνατο νά διατυπωθῇ κατόπιν συζητήσεως καί τό τελικόν κείμενον τῆς ἡμετέρας συμφωνίας, ἥτις καί θέλει ὑποβληθῆ εἰς τήν μέλλουσαν νά συνέλθῃ, σύν Θεῷ, Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς μιᾶς καί ἡνωμένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

22 20 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 Προσφιλέστατοι καί σεβαστοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἡ εὐθύνη, τήν ὁποίαν ἐπωμιζόμεθα κατά τήν παροῦσαν Διάσκεψιν πάντες ἡμεῖς οἱ μετέχοντες αὐτῆς εἶναι ὄντως πελωρία. Εἶναι εὐθύνη ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἱστορίας. Τό ἐρώτημα, τό ὁποῖον τίθεται ἐνώπιον ἡμῶν εἶναι, ἐάν θά ἐπισπευθῇ ἤ θά βραδύνῃ ἔτι μᾶλλον ἡ σύγκλησις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἀπό τάς ἀποφάσεις ἡμῶν θά ἐξαρτηθῇ τοῦτο. Τί θά εἴπωμεν εἰς τόν ἀγωνιῶντα νά πληροφορηθῇ τό ἀποτέλεσμα τῆς Διασκέψεως ἡμῶν λαόν τοῦ Θεοῦ; Ὅτι ἀπετύχαμεν νά συμφωνήσωμεν; Ἀλλά ποῖος ἐξ ἡμῶν θά εἶχε τήν τόλμην νά ἀναλάβῃ μίαν τοιαύτην εὐθύνην; Ποῖος θά ἠδύνατο νά προτάξῃ τά στενά συμφέροντα τῆς ἰδικῆς του Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ γενικωτέρου συμφέροντος τῆς ὅλης Ὀρθοδοξίας καί τῆς πιστότητος αὐτῆς εἰς τήν κανονικήν παράδοσιν καί τήν ἐκκλησιολογίαν; Τό θέμα τῆς κανονικῆς διευθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς εἶναι, πράγματι, πολύπλοκον καί δέν δύναται νά λάβῃ τήν ὁριστικήν αὐτοῦ κανονικήν μορφήν εὐθύς ἀμέσως. Εἶναι ὅμως συγχρόνως καί ἐπεῖγον, καί ἐάν δέν λάβωμεν τήν στιγμήν αὐτήν μέτρα πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς κανονικῆς διευθετήσεώς του, θά παγιωθῇ μία κατάστασις, ἡ ὁποία θά ἐμφανίζῃ τήν Ὀρθοδοξίαν ἐσαεί διῃρημένην. Ἤδη οἱ σκανδαλιζόμενοι ἐκ τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως εἶναι πολλοί καί διαρκῶς μᾶς ψέγουν. Δέν δυνάμεθα πλέον νά παραμένωμεν ἀδρανεῖς. Τό ὀλιγώτερον, τό ὁποῖον θά ἠδυνάμεθα νά πράξωμεν εἶναι, τοῦτο μέν νά διακηρύξωμεν τήν πιστότητα ἡμῶν πρός τάς ἀρχάς τῆς Ἐκκλησιολογίας καί τούς ἱερούς Κανόνας, ἐπί τῶν ὁποίων ἐρείδεται ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν, ἵνα μή κατηγορηθῶμεν ὅτι ἀπεμπολήσαμεν τήν πίστιν τῶν Πατέρων ἡμῶν, τοῦτο δέ, ὁμολογοῦντες τάς ὑφισταμένας δυσκολίας πρός ἄμεσον ἐπάνοδον εἰς τήν ἀκριβῆ κανονικήν τάξιν, νά προτείνωμεν μέτρα πρός βαθμιαίαν μετάβασιν εἰς αὐτήν. Τοιαῦτα ἀκριβῶς μέτρα περιλαμβάνονται εἰς τά πρό ἡμῶν εὑρισκόμενα πρός ἔγκρισιν κείμενα τῶν Προπαρασκευαστικῶν Ἐπιτροπῶν, τά προβλέποντα τόν τρόπον λειτουργίας τῶν κατά τόπους Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων. Ἀρξώμεθα οὖν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως ἡμῶν ἐν πνεύματι ἀγάπης καί εἰλικρινοῦς διαλόγου, ὁ δέ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, εἴη ὁδηγός ἡμῶν, ἵνα διά τῆς ὁμοφωνίας ἡμῶν δοξασθῇ καί αὖθις τό Πανάγιον ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Ἀμήν. Ὁ Σεβ. Πρόεδρος: Καλῶ τώρα τόν Γραμματέα ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, νά παρουσιάσῃ τήν Εἰσήγησιν αὐτοῦ πρός πληρεστέραν πληροφορίαν ἐπί τοῦ θέματος. Ὁ Σεβ. Γραμματεύς: Εὐχαριστῶ, Σεβ. ἅγιε Πρόεδρε.

23 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ Εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας Ἱερεμίου, Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Σεβαμιώτατε ἅγιε Πρόεδρε, ἀγαπητοί ἐκπρόσωποι τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ἐπιτρέψατέ μου μέ τήν σειράν μου νά σᾶς καλωσορίσω εἰς τό Πατριαρχικόν Ἵδρυμά μας τοῦ Σαμπεζύ, γνωστόν εἰς ὅλους σας ἀπό τῶν παλαιῶν χρόνων καί κυρίως ἀπό τάς συνεχεῖς Συνάξεις Ὀρθοδόξων Ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἐκ τῶν ὁποίων ὡρισμένοι ἐγκατέλειψαν τόν κόσμον αὐτόν, χωρίς νά ἴδουν «τήν νέαν γῆν, τήν Νέαν Ἱερουσαλήμ». Ἡ μνήμη των παραμένει μαζί μας. Ὡς νέος εἰς αὐτήν τήν θέσιν, ὀφείλω ἐν πρώτοις νά ἐκφράσω εὐχαριστίας εἰς τόν προκάτοχον τῆς θέσεως τοῦ Γραμματέως ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Δαμασκηνόν, διά τάς πολυτίμους ὑπηρεσίας του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀλλά καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς πρός ὅλας τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Ἀσφαλῶς θά χαίρῃ παρακολουθῶν μετ ἐνδιαφέροντος τάς ἐργασίας τῆς Διασκέψεως αὐτῆς. Συμμετέχω μετ ἰδιαιτέρας συγκινήσεως εἰς τήν Δ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἀφ ἑνός μέν διότι τό θέμα τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς κατέστη κατά τούς νεωτέρους χρόνους μεῖζον ζήτημα εἰς τήν λειτουργίαν τῶν διορθοδόξων σχέσεων, ἀφ ἑτέρου δέ διότι ἐπί μίαν πεντηκονταετίαν ὑπηρέτησα καί ὑπηρετῶ τήν Ὀρθόδοξον Διασποράν ἐν τῇ Δυτικῇ Εὐρώπῃ, ὑπό δυσχερεῖς ἤ καί ἀντιξόους ἐνίοτε συνθήκας. Ἡ μακρά αὕτη προσωπική ἐμπειρία εἰς πάντας σχεδόν τούς τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, τήν ὁποίαν ἐνεπιστεύθη εἰς τό ταπεινόν πρόσωπόν μου ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, κατέστησε σαφεστέρας ὄχι μόνον τάς πραγματικάς ποιμαντικάς διαστάσεις τοῦ ζητήματος, ἀλλά καί τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην διά τήν ἄμεσον ἐξοικονόμησιν μιᾶς κοινῇ ἀποδεκτῆς λύσεως, ἡ ὁποία θά ἐκφράζῃ τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χωρίς νά παραθεωρῇ τάς ἰδιαιτέρας ποιμαντικάς ἀνάγκας ἑκάστης ἐθνικῆς διασπορᾶς. Ἡ διαπίστωσις αὐτή ἐκφράζεται τόσον ἀπό τήν ὁμόφωνον, σχεδόν εἰπεῖν, ἔνταξιν τοῦ ζητήματος τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς εἰς τόν καταρτισθέντα σύντομον κατάλογον τοῦ θεματολογίου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τῆς Α Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ 1976), ὅσον καί ἀπό τάς Συμ-

24 22 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 βολάς τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν εἰσηγήσεων τῆς Γραμματείας ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν Πρακτικῶν τῶν δύο συνελεύσεων τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (Σαμπεζύ 1990, 1993). Εἶναι νομίζω ἀναγκαία ἡ ἐνημέρωσις τῆς ὁμηγύρεως διά μιᾶς ἐν συντόμῳ ἀναφορᾶς τῆς ὅλης πορείας τῶν ἐργασιῶν ἐπί τοῦ θέματος τούτου. Ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή ἠξιολόγησεν εἰς τάς δύο συνελεύσεις αὐτῆς (1990, 1993) πάσας σχεδόν τάς ἐκκλησιολογικάς, τάς κανονικάς καί τάς ποιμαντικάς προεκτάσεις τῶν διατυπωθεισῶν εἰσηγήσεων ἤ προτάσεων καί κατέληξεν ὁμοφώνως εἰς ὡρισμένας ἀντικειμενικάς διαπιστώσεις ὡς πρός τάς ὑφισταμένας πραγματικάς δυσχερείας διά μίαν ἄμεσον καί συνεπῆ πρός τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν κανονικήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ζητήματος. Οὕτως, ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή (1990) διετύπωσεν ὅτι, παρά τήν ἐκπεφρασμένην «κοινήν βούλησιν πασῶν τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὅπως ἐπιλυθῇ τό ζήτημα... κατά τρόπον σύμφωνον πρός τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν καί τήν κανονικήν παράδοσιν καί πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», «κατά τήν παροῦσαν φάσιν δέν εἶναι ἐφικτή δι ἱστορικούς καί ποιμαντικούς λόγους ἡ ἄμεσος μετάβασις εἰς τήν αὐστηρῶς κανονικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας», διό καί ἀπεφάσισεν «ὅπως προτείνῃ τήν δημιουργίαν μεταβατικῆς τινός καταστάσεως, ἥτις θά προετοιμάσῃ τό ἔδαφος διά τήν κανονικήν λύσιν τοῦ προβλήματος...» (Ἐγκριθέν Κείμενον 1990, 1α - β ). Ἡ μεταβατική αὐτή κατάστασις ὡρίσθη διά τῆς ἱδρύσεως τῶν «Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων» κατά σαφῶς περιγεγραμμένας ἐδαφικάς περιφερείας καί διά τοῦ καθορισμοῦ τῶν βασικῶν ἀρχῶν συγκροτήσεως καί λειτουργίας αὐτῶν, ὥστε δι αὐτῶν νά προετοιμασθῇ τό ἔδαφος μέχρι τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου διά «μίαν κανονικήν λύσιν τοῦ προβλήματος» (Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή, 1993). Ἑπομένως, τό «μεταβατικόν στάδιον» ἔχει ὡς χρονικόν ὁρίζοντα τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί συγκεκριμένην ἀποστολήν νά προετοιμάσῃ διά τῆς λειτουργίας τῶν «Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων» τήν «κανονικήν λύσιν» ὑπό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, διό καί ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή ἔκρινεν ἀναγκαίαν τήν ἄμεσον ἐφαρμογήν τῶν προτάσεων αὐτῆς κατά περιοχάς, κατ ἀναφοράν καί πρός τά ἤδη ὑφιστάμενα πρότυπα Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων ἐν Β. Ἀμερικῇ καί Δ. Εὐρώπῃ. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική

25 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ Ἐπιτροπή κατά τήν δευτέραν συνέλευσιν αὐτῆς ἐπί τοῦ θέματος (Σαμπεζύ 1993) ἀπεφάσισεν ὅπως τό Σχέδιον Κανονισμοῦ, τό ὁποῖον θά ἑτοιμασθῇ ὑπό τῆς Γραμματείας ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατά τήν ἐγκριθεῖσαν ὑπό τῆς ὁλομελείας διαδικασίαν, θά συνταχθῇ ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἐγκριθέντος κειμένου, ὑπό τῆς ἑπομένης συνελεύσεως τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ἐπιτροπή, Σαμπεζύ 1993, παράγραφος 2 γ ). Ἐπ αὐτοῦ τοῦ Κανονισμοῦ θά ἀποφασίσῃ ἡ συνερχομένη τώρα Δ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. 1. Σχέδιον Kανονισμοῦ συμφώνως Ὅθεν, πρός τήν ἐντολήν τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς (Σαμπεζύ 1993), ἡ Γραμματεία διωργάνωσε Διορθόδοξον Συνέδριον εἰδικῶν περί τό Κανονικόν Δίκαιον (Σαμπεζύ 1995), τό ὁποῖον εἰργάσθη ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐπί τοῦ θέματος ἐκτενῶν συζητήσεων καί τῶν ὁμοφώνων ἀποφάσεων τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τάς δύο συνελεύσεις αὐτῆς (Σαμπεζύ 1990, 1993) καί συνέταξε «Σχέδιον Κανονισμοῦ λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ». Εἶναι ὅμως εὐνόητον ὅτι τό συγκεκριμένον Σχέδιον Κανονισμοῦ ἀναφέρεται εἰς μόνην τήν μεταβατικήν περίοδον καί εἰς μόνην τήν κατά τήν περίοδον αὐτήν λειτουργίαν τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων διά τήν συμβολήν αὐτῶν καί εἰς τήν προετοιμασίαν τῆς «κανονικῆς λύσεως» τοῦ προβλήματος ὑπό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τό Σχέδιον τοῦτο, ἐγκρινόμενον ὑπό τῆς παρούσης Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως, θά ἔδει νά χρησιμοποιηθῇ ὡς κοινός ὁδηγός γενικῶν ἀρχῶν κατά τήν σύνταξιν τοῦ ἰδιαιτέρου Κανονισμοῦ λειτουργίας ἑκάστης Ἐπισκοπικῆς συνελεύσεως. Ἡ συμμετοχή εἰς τό Διορθόδοξον Συνέδριον πολλῶν ἐκπροσώπων ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς διηυκόλυνε τήν σαφεστέραν ἤ καί πληρεστέραν ἀναφοράν τῶν γενικῶν ἀρχῶν εἰς τάς ὀργανωτικάς ἤ λειτουργικάς ἀνάγκας τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, ἀλλά πάντοτε ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῶν ἀποφάσεων τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς. 2. Ἔργον τῆς Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως Κατά ταῦτα, ἡ ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου συγκληθεῖσα Δ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, τῇ ὁμοφώνῳ συναινέσει τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἔχει ὡς ἀποστολήν ἀφ ἑνός μέν νά

26 24 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/2009 ἀξιολογήσῃ καί νά ἐγκρίνῃ τό ὁμοφώνως ἀποδεκτόν κείμενον τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, κατ ἀναφοράν πάντοτε πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφ ἑτέρου δέ νά ἀξιολογήσῃ καί νά ἐγκρίνῃ τό συνταχθέν Σχέδιον Κανονισμοῦ λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ. Οὕτως, ὁ Κανονισμός θά ἠδύνατο νά ἀξιοποιηθῇ, μετά τήν ἔγκρισιν αὐτοῦ καί μέχρι τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόσον διά σύνταξιν τῶν Κανονισμῶν ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, ὅσον καί διά τήν προετοιμασίαν τοῦ ἐδάφους, κατ ἀναφοράν πρός τήν συνοδικήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ζητήματος τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Οἱαδήποτε τροποποίησις βασικῆς ἀρχῆς ἤ κατευθύνσεως τοῦ καταρτισθέντος περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς κειμένου, συνεπάγεται ἀναλόγους τροποποιήσεις καί εἰς τό Σχέδιον Κανονισμοῦ. Ἀκριβῶς ἡ παραμονή αὕτη εἰς ὅ,τι ἐγένετο ὁμοφώνως δεκτόν, καθιστᾷ εὐχερεστέραν καί τήν ἀποδοχήν τοῦ Σχεδίου Κανονισμοῦ λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, μετά ἤ ἄνευ ἐπί μέρους τροπολογιῶν. Ἐνῷ, ἐάν εἰσαχθοῦν συναινετικῶς εἰς βασικάς ἀρχάς τοῦ κειμένου τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς σημαντικαί τροπολογίαι, τότε εἶναι ἀναγκαία ἡ ἄμεσος προσαρμογή εἰς αὐτάς καί τῶν ἀντιστοίχων προτάσεων τοῦ Σχεδίου Κανονισμοῦ, πρίν ἤ τοῦτο γίνῃ δεκτόν ὑπό τῆς παρούσης Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως. 3. Γενικαί παρατηρήσεις Αἱ ραγδαῖαι καί ἀπρόβλεπτοι πολιτικαί, ἰδεολογικαί καί κοινωνικαί μεταβολαί εἰς τήν Εὐρώπην καί τόν κόσμον, κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετίας, εἶχον, ὡς γνωστόν, ἐπαχθεῖς ἤ καί ὀδυνηράς προεκτάσεις εἰς τήν ζωήν τῆς πλειονότητος τῶν ὀρθοδόξων λαῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, αἱ ὁποῖαι ἐπεσώρευσαν νέα ποιμαντικά προβλήματα εἰς τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί προεκάλεσαν μαζικάς μεταναστεύσεις Ὀρθοδόξων πιστῶν πρός τάς χώρας τῆς Δύσεως. Ἡ μακρά προσωπική μου ἐμπειρία ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ μοῦ ἐπιτρέπει νά ἐκφράσω τήν γνώμην, ὅτι ἐάν εἶχον τεθῇ εἰς λειτουργίαν αἱ συνιστώμεναι Ἐπισκοπικαί συνελεύσεις ὑπό τοῦ κειμένου τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, τότε θά ἦτο περισσότερον συντονισμένη καί ἀποτελεσματική ὄχι μόνον ἡ ὑποδοχή τῶν νέων μεταναστῶν εἰς ἑκάστην περιοχήν, ἀλλά καί ἡ ἀμεσωτέρα ἀντιμετώπισις τῶν βασικῶν, τοὐλάχιστον, ποιμαντικῶν προβλημάτων αὐτῶν. Ἡ καθυστέρησις ὅμως τῆς συγκροτήσεως τῶν κατά περιοχάς

27 Πρακτικά Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως/ Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων, διά τήν μέχρι τήν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μεταβατικήν περίοδον, ἀποδυναμώνει ἤ ἀκυρώνει συγχρόνως καί τήν δι ὁμοφώνου πανορθοδόξου ἀποφάσεως ἀνατεθεῖσαν εἰς αὐτάς ἀποστολήν διά τήν προετοιμασίαν τοῦ ἐδάφους πρός ἐξοικονόμησιν κοινῇ ἀποδεκτῆς κανονικῆς λύσεως ὑπό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί συντηρεῖ τάς γνωστάς τάσεις διακριτικῆς ἤ καί ἀποκλειστικῆς ἐσωστρεφείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τῶν εἰς ἑκάστην περιοχήν ἐθνικῶν διασπορῶν, ἡ ὁποία διαχέεται καί εἰς τό ὀρθόδοξον πλήρωμα τῆς περιοχῆς ἐπί προφανεῖ ζημίᾳ ὅλων τῶν ἐθνικῶν διασπορῶν. Τό κείμενον τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς προέτεινε μίαν σημαντικήν μεταβατικήν ρύθμισιν ὄχι μόνον διά τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐσωστρεφείας, ἀλλά καί διά τήν ἐποικοδομητικήν συμβολήν τῶν ἐθνικῶν διασπορῶν εἰς τήν κανονικήν ἀντιμετώπισιν τοῦ ζητήματος, διό καί ἐγένετο δεκτόν μετ εὐλόγου ἱκανοποιήσεως ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ. Ὀφείλω νά ὁμολογήσω, ὡς εἷς τῶν ἀποδεκτῶν αὐτοῦ, ὅτι τρέφω μυχίους ἐλπίδας διά τήν ὁριστικήν διευθέτησιν αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Αἱ ἐλπίδες αὗται ἐνισχύθησαν κατά τήν συμμετοχήν μου εἰς τό Διορθόδοξον Συνέδριον κανονολόγων (1995) διά τήν σύνταξιν τοῦ Σχεδίου Κανονισμοῦ λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν συνελεύσεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ, ἀλλά δυστυχῶς ἡ συνέχεια δέν ἦτο ἀνάλογος τῶν προσδοκιῶν. Σήμερον, ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔχω σαφεστέραν εἰκόνα ὄχι μόνον τῶν παλαιῶν καί τῶν νέων δυσχερειῶν, ἀλλά καί τῆς ἐξαιρετικῆς σημασίας τῆς πανορθοδόξου συμφωνίας διά τάς βασικάς ἀρχάς τῆς προτεινομένης ὑπό τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς μεταβατικῆς ρυθμίσεως, ἤτοι μέχρι τήν λύσιν τοῦ προβλήματος τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς ὑπό τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπό τό πνεῦμα τοῦτο, πρέπει νά ἑρμηνευθῇ ἡ συναίνεσις τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν πρωτοβουλίαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, διά τήν ἐπίσπευσιν τῆς συγκλήσεως τῆς Δ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως, πρός ἀξιολόγησιν καί ἔγκρισιν, κατ ἀναφοράν πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ κειμένου τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, ἤτοι πρό τῆς ὁλοκληρώσεως ὑπ αὐτῆς τῆς προετοιμασίας καί τῶν ὑπολειπομένων θεμάτων τοῦ καταλόγου καί κατά παρέκκλισιν ἐκ τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Γ Προσυνοδικῆς

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. Ἀπόφασις

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. Ἀπόφασις Δ Π Ρ Ο Σ Υ Ν Ο Δ Ι Κ Η Π Α Ν Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ι Σ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΡΧΕΊΟΥ Σαμπεζύ, 6-13 Ἰουνίου 2009 Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Ἀπόφασις Ἡ Δ Προσυνοδική Πανορθόδοξος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Σαμπεζύ, Ἰανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Σαμπεζύ, Ἰανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τῇ προσκλήσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου συνῆλθον οἱ Μακαριώτατοι

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς. Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς. Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016. Ἐκ τῆς Ἀρχιγραµµατείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς Balamand, τῇ 6ῃ Ἰουνίου 2016 Απόφαση Στο πλαίσιο της εβδόµης έκτακτης συνεδριάσεως, η οποία παραµένει ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Σαμπεζύ, Ἰανουαρίου 2016

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Σαμπεζύ, Ἰανουαρίου 2016 ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἄρθρον 1- Εἰσαγωγή Ἡ Ἁγία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν θα συμμετέχει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο

Η Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν θα συμμετέχει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο Η Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν θα συμμετέχει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ Σάββατο 4 Ιουνίου 2016, 7:50μμ Σε νέα ανακοίνωση προέβη σήμερα η Εκκλησία της Βουλγαρίας, σύμφωνα με την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΙX Γ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 28 Ὀκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου 1985 *** ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

αναγνώριση αυτου του θεσμου δέν ανταποκρίνεται πλήρως στήν ιστορικήν ανάπτυξη καί σύγχρονη κατάσταση της Ορθοδοξίας στήν Εσθονίαν (π.ι).

αναγνώριση αυτου του θεσμου δέν ανταποκρίνεται πλήρως στήν ιστορικήν ανάπτυξη καί σύγχρονη κατάσταση της Ορθοδοξίας στήν Εσθονίαν (π.ι). Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr το 2008 είχε δημοσιεύσει την θέση του Πατριαρχείου Μόσχας σχετικά με το Εσθονικό ζήτημα, και την παραθέτει και σήμερα με αφορμή το δημοσιεύμα: Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Α. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Α. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Η αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, ως το πανάγιον Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, κοινωνία θεώσεως και «πρόγευσις και βίωσις των εσχάτων εν τη θεία

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»*

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»* «ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»* «Το γαρ της Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού, αλλά ενώσεως εστί, και συμφωνίας όνομα», (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ Δ α ν ι ή λ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ Δ α ν ι ή λ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ Δ α ν ι ή λ στὰ μέλη τοῦ Δεκάτου Τετάρτου (ΙΔ ) Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων 17-19 Σεπτεμβρίου 2012 Ἱερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν

Σύμβασις 138 Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν Διεθνής Σύμβαση Νο. 138 περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τα διατάξεις αυτής [όπως κυρώθηκε με το Ν. 1182/1981: «περί κυρώσεως της

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±½±³º±¹ÌÄ Ä± Ä Â ³ ±Â º±¹

þÿ ±½±³º±¹ÌÄ Ä± Ä Â ³ ±Â º±¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2014 þÿ ±½±³º±¹ÌÄ Ä± Ä Â ³ ±Â º±¹ þÿœµ³» Â Å½Ì Å Ä Â ŸÁ ¾ þÿä ½ ±½Ä¹¼µÄÎÀ¹Ã Äɽ ÃͳÇÁ Martzelos,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ...»

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ...» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Ι Ε Ρ Α Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της ΝΟΜΟΣ: 46/75 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση του Κώστα Μυγδάλη στο περί Χριστιανισμού και Media Συνέδριο της Διακοινοβουλευτικής

Η εισήγηση του Κώστα Μυγδάλη στο περί Χριστιανισμού και Media Συνέδριο της Διακοινοβουλευτικής Η εισήγηση του Κώστα Μυγδάλη στο περί Χριστιανισμού και Media Συνέδριο της Διακοινοβουλευτικής Η σύναξη των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία συνήλθε στο Φανάρι της Κων/πολης από 6 έως 9 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

+ Ο Γρατιανουπόλεως Δημήτριος Μέλος της Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου

+ Ο Γρατιανουπόλεως Δημήτριος Μέλος της Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ: ΕΜΠΕΔΩΝΕΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ + Ο Γρατιανουπόλεως Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 78* "Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας" Η Γενική Συνδιάσκεψις της ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

þÿº ¹½É½¹º  ¹º±¹ Ãͽ Â

þÿº ¹½É½¹º  ¹º±¹ Ãͽ  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2012 þÿÿ¹ ¹± Á úµ¹±º  ÀÁÉÄ ² Å» µ þÿä Å Ÿ¹º żµ½¹º Í ±ÄÁ¹±Áǵ þÿä ½ µà¹ºá Ä Ã Ä Â µ¹á ½  º± þÿº

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 2 3 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑ ΤΡΙΑΡ ΧΕΙΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπειδή, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συγκλήσεως τῆς παρούσης Ἁγίας. καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, μεταξύ

Ἐπειδή, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συγκλήσεως τῆς παρούσης Ἁγίας. καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, μεταξύ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΟΡΟΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ

ατηρηθῆ ἡ ἐσωτερική ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χάνεται ἡ ἀποκαλυπτική ἀλήθεια (δόγμα) καί ἡ ἀσκητική - νηπτική προϋπόθεση βιώσεως καί διατηρήσεως τοῦ Παλαιά καί νέα Ρώμη Μετά τήν Πεντηκοστή ἐπεκτάθηκε ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλον τόν κόσμο καί μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου διαρθρώθηκε σέ τοπικές Ἐκκλησίες σέ μιά ἑνότητα, κατά τόν εὐχαριστιακό λόγο «μελίζεται καί διαμερίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος Η Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος Πηγή: Ηλία Βενέζη «Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος», Αθήνα,1955 Η Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών που ήλθε τότε εις την Ελλάδα διά την έρευναν των οικονοµικών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Αρ. 705 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως -περί Παροχής Πληροφοριών έπί του Κρατούντος έν τη 'Αλλοδαπή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1976 1982 1986 2009 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρου Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι, Τό θέμα τό ὁποῖο μᾶς ἀπασχολεῖ στήν παροῦσα συνεδρία ἔχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Νέον Πρόγραμμα Σπουδῶν Διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὸ Δημοτικόν καὶ τὸ Γυμνάσιον

Νέον Πρόγραμμα Σπουδῶν Διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὸ Δημοτικόν καὶ τὸ Γυμνάσιον Νέον Πρόγραμμα Σπουδῶν Διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὸ Δημοτικόν καὶ τὸ Γυμνάσιον Τὸ θέμα ἀπροσδοκήτως καὶ χωρίς Συνοδικήν Ἀπόφασιν περιελήφθη εἰς τὴν Ἡμερήσιαν Διάταξιν τῆς 5-11-2012 «ὑποβολή εἰσηγήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ [1] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ Ἀριθμ. Πρωτ. 652 Ἐν Κηφισίᾳ τῇ 27 ῃ Σεμπτεβρίου 2016 Ἐγκύκλιον Σημείωμα ὑπ ἀριθμ. 42 Πρός Ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ Οι Όμιλοι Οικουμενικών χέσεων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποίησαν από κοινού εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γενεύη. Σα μέλη της αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 0 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72. ðñùô. 4628 áñéèì. Αèçíη óé 16ῃ Ὀκτωβρίου 2012 äéåêð. 2034 Πρός Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2932 Θέμα : «Περί τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν Ἐφημερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα