Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας"

Transcript

1 Βιωμαηικό εργαζηήριο (αρ. 7) Θεμαηική ενόηηηα νέοσ Προγράμμαηος ποσδών Λογοηετνίας «Ανθρώπινες ζτέζεις - Ανθρώπινοι ταρακηήρες» τεδιαζμός ενόηηηας Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο, Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Κύπξνπ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Παξνπζηάδνληαη εδώ ζπλνπηηθά νη ζηόρνη, ε πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ βησκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ «Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Αληηθξίδνληαο ην λέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα» (6-7 Μαΐνπ 2011). Σν εξγαζηήξην αθνξνύζε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε δηδαθηηθή νξγάλσζε ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο Β Γπκλαζίνπ «Αλζξώπηλεο ζρέζεηο - Αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο», από ην λέν Πξόγξακκα πνπδώλ Λνγνηερλίαο, κε γλώκνλα ηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Ο ζρεδηαζκόο ηεο ελόηεηαο πνπ έγηλε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο - κε ηε ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε ηεο ππεύζπλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ - επηθεληξώζεθε ζηε δηδαθηηθή νξγάλσζε επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ κε βαζηθά θξηηήξηα α) ηε ζπλαλάγλσζε θαη ζπλεμέηαζε ησλ θεηκέλσλ, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ νη ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο ηνπο, β) ηηο δηαθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο πνπ αληρλεύνληαη ζηα θείκελα θαη γ) ηηο ελ δπλάκεη δηαζεκαηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ θεηκέλσλ κε άιια γλσζηηθά πεδία ή/θαη κνξθέο ηέρλεο. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ζρέδην εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηέιεζαλ νη εηδηθνί ζηόρνη ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο θαη νη εκθάζεηο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ, θπξίσο, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο θαη ελ γέλεη ζηνλ θξηηηθό πνιηηηζκηθό ηνπο εγγξακκαηηζκό. ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: λέν Πξόγξακκα πνπδώλ Λνγνηερλίαο, ζεκαηηθή ελόηεηα Β Γπκλαζίνπ «Αλζξώπηλεο ζρέζεηο - Αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο», ζρεδηαζκόο - δηδαθηηθή νξγάλσζε ελόηεηαο, ζπλαλάγλσζε θεηκέλσλ, δηαθεηκεληθόηεηα, δηαζεκαηηθόηεηα, θξηηηθόο πνιηηηζκηθόο εγγξακκαηηζκόο ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Με βάζε ηνλ γεληθφ ζθνπφ θαη ην πιαίζην εξγαζίαο πνπ είρε ηεζεί γηα φια ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ηνπ πλεδξίνπ - θαη αθνξνχζε ηε δηδαθηηθή νξγάλσζε γηα ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Λνγνηερλίαο (Π..Λ.), 1 κε γλψκνλα ηηο κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - θαζνξίζηεθαλ θαη νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, σο εμήο: νη ζπκκεηέρνληεο λα κειεηήζνπλ αληηπξνζσπεπηηθά ινγνηερληθά θείκελα - πνηεηηθά θαη πεδά - απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα Β Γπκλαζίνπ «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο - Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο», 2 κε απψηεξν ζηφρν ηε δηδαθηηθή νξγάλσζή ηεο λα αζθεζνχλ - κε βάζε ην παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ ελφηεηαο - ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ελφηεηαο, έρνληαο σο γλψκνλα ηηο εκθάζεηο ηνπ λένπ Π..Λ., ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο (γλσζηηθνχ - αμηαθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ) θαη, ηέινο, ηηο ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο λα αληηιεθζνχλ φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ επηινγή θαη δηδαθηηθή νξγάλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ - φπσο επίζεο θαη ζηελ εξκελεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε - θαη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ κε θξηηηθή δηάζεζε. 1 Βι. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ηφκνο Α, α έθδ., Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ, Λεπθσζία 2010, ζζ εκεηψλεηαη εδψ φηη ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Λνγνηερλίαο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε απηή, απνηέιεζε ηε βαζηθή πεγή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 2 χκθσλα κε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ εξγαζηεξίνπ (7 Μαΐνπ 2011), ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ήηαλ κία απφ ηηο ηξεηο ελφηεηεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ Α Γπκλαζίνπ. Με βάζε, φκσο, λεφηεξα δεδνκέλα, ε ελφηεηα κεηαθέξεηαη ζηε Β Γπκλαζίνπ.

2 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ I. Διζαγωγική θάζη ολομέλεια εργαζηηρίοσ Αξρηθά ζηελ νινκέιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγηθή θάζε, θαηά ηελ νπνία έγηλε απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, παξνπζηάζηεθε ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηέζεθε ην πιαίζην εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα θπιιάδην πνπ πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα: i. ηηο εκθάζεηο 3 ηνπ λένπ Π..Λ. - πνπ ζα ζπληζηνχζαλ ηαπηφρξνλα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο φιεο εξγαζίαο ηνπο - θαη νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: α) ζπλεμέηαζε θαη αληηπαξαβνιή θεηκέλσλ, β) δηαζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο ηεο ελφηεηαο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ή/θαη κνξθέο ηέρλεο, γ) επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο θαη ζχλδεζε κε ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ, κε ζηφρν ηνλ θξηηηθφ πνιηηηζκηθφ εγγξακκαηηζκφ ηνπο, δ) ηξφπνη αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε) αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ii. ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην νπνίν θαηαγξαθφηαλ ε φιε πνξεία θαη ην πιαίζην εξγαζίαο ηνπο, δειαδή νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έθαλαλ θαη ηα δεηήκαηα-δεηνχκελα πνπ ζα θαινχληαλ λα δηεξεπλήζνπλ iii. ηνπο εηδηθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο - Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ζηφρνπο γλσζηηθνχ - αμηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ 4 iv. ηνπο ηίηινπο νθηψ πξνηεηλφκελσλ - απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ - θεηκέλσλ (πνηεηηθψλ θαη πεδψλ) 5 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πθηζηάκελα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα νπνία ζα θαινχληαλ νη εθπαηδεπηηθνί (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ) λα νξγαλψζνπλ, κε βάζε έλα δηθφ ηνπο ζρέδην εξγαζίαο. Γηεπθξηληζηηθά, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα νη ηίηινη θαη νη ζπγγξαθείο ησλ πξνηεηλφκελσλ θεηκέλσλ, θαζψο επίζεο ε πεγή απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ: 1. «Λεψλε» ηεο Μ. Ππιηψηνπ (Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο 6 Α Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 195), 2. «Όπσο ηα βιέπεη θαλείο» ηεο Δι. αξαληίηε (Κ.Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 209), 3. «Ο δξφκνο γηα ηνλ Παξάδεηζν είλαη καθξχο» ηεο Μ. Κιηάθα (Κ.Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 144), 4. «Ο Κσλζηαληήο» ηεο Λ. Φαξαχηε (Κ.Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 165), 5. «Ο Βάλθαο» ηνπ Άλη. Σζέρσθ, (Κ.Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 190), 6. «Γηα έλα παηδί πνπ θνηκάηαη» ηεο Γ.Υ. Υξηζηνδνχινπ (Κ.Ν.Λ. Β Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 199), 7. «Σν παηδί κε ηα ζπίξηα» ηνπ Ν. Βξεηηάθνπ (Κ.Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 189), 8. «Πνπιάθη μέλν» ηνπ Ισ. Βειαξά (Κ.Ν.Λ. Α Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζ. 130). II. Κύρια θάζη εργαζία ζε ομάδες ηελ θχξηα θάζε, νη ζπκκεηέρνληεο - ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο αλνκνηνγελείο νκάδεο θαη ζε πξνζνκνίσζε ηάμεο - θιήζεθαλ λα δηαηξέμνπλ ηα νθηψ πξνηεηλφκελα θείκελα (πνπ ηνπο δφζεθαλ ζε θπιιάδηα) θαη λα ζρεδηάζνπλ, ζπλεξγαδφκελνη ζηελ νκάδα ηνπο, ηε 3 Βι. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, φ.π. (ζεκ. 1), ζζ Βι. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, φ.π. (ζεκ. 1), ζ. 83 θαη ζ Σα πξνηεηλφκελα θείκελα πξαγκαηεχνληαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηε ζπγρξνληθή ηνπο, θπξίσο δηάζηαζε, ζπκβάιινληαο ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο θαη ζηε ζχλδεζε κε ηε δψζα πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηινγή απηή δελ θαιχπηεη φιν ην εχξνο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, αιιά νξηζκέλεο (ηηο πην βαζηθέο) πηπρέο ηεο. 6 ην εμήο ν ηίηινο Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζπληνκνγξαθείηαη σο Κ.Ν.Λ. 2

3 δηδαθηηθή νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ, κε βάζε πάληνηε ην θνηλφ πιαίζην εξγαζίαο πνπ είρε ηεζεί 7 θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα βήκαηα-δεηνχκελα: ηε κειέηε ησλ πξνηεηλφκελσλ θεηκέλσλ κε γλψκνλα ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο (γλσζηηθνχ - αμηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ) ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο - Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο» ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζεκαηηθνχ ππξήλα θάζε θεηκέλνπ θαη ζπζρέηηζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα ηελ νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηε ζπλαλάγλσζε - ζπλεμέηαζή ηνπο ηελ θαηαγξαθή ελδεηθηηθψλ ζπγθξηηηθψλ εξσηεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα αλάδεημε ησλ ζπγθιίζεσλ θαη απνθιίζεσλ ησλ θεηκέλσλ ηελ αλίρλεπζε δηαθεηκεληθψλ αλαθνξψλ θαη ζπζρεηίζεσλ ησλ θεηκέλσλ ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα δηαζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο ηεο ελφηεηαο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ή/θαη κνξθέο ηέρλεο ηελ θαηάζεζε ηδεψλ γηα εξγαζίεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαηεζνχλ ζηνπο καζεηέο, εμ αθνξκήο ησλ θεηκέλσλ. Σα κέιε ηεο θάζε νκάδαο, κέζα απφ κηα δηαξθή ζπλεξγαηηθή - ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία αληαιιαγήο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ - θαη εζηίαζε ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ -, θαηέγξαςαλ πξφρεηξα ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ζηε ζπλέρεηα λα αλαθνηλψζνπλ ζηελ νινκέιεηα ην ζρέδην εξγαζίαο ηνπο. Ο ξφινο ηεο ππεχζπλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ πεξηνξίζηεθε ζε απηή ηε θάζε ζε κηα δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Σέινο, ε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ νξγαλψζεθε θαη πάιη θαηά ηξφπν εληαίν γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο θάζε νκάδαο. III. Σελική θάζη ολομέλεια εργαζηηρίοσ ην ηειηθφ ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ νινκέιεηα ε αλαθνίλσζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο θάζε νκάδαο, κηα δηαδηθαζία πνπ θαηέιαβε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. Παξάιιεια, ζρνιηάδνληαλ θαη ζπκπιεξψλνληαλ νη απαληήζεηο, ηφζν απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ είρε ηνλ ιφγν φζν θαη απφ ηα κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην είραλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ θξηηηθά ζε επηκέξνπο δεηήκαηα. Δπηπιένλ, θαηέζεζαλ δηθέο ηνπο εηζεγήζεηο γηα επηπξφζζεηα θείκελα - νκφινγα πξνο ηελ ελφηεηα - θαη γηα ζρεηηθφ επηθνπξηθφ πιηθφ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θάζε αλαθνίλσζε απνηέιεζε κηα ςεθίδα ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο πνιππξηζκαηηθνχ θαη πνιχρξσκνπ ςεθηδσηνχ, ην νπνίν έζεηε έλα πινπξαιηζηηθφ πιαίζην, κε ελαιιαθηηθνχο νξίδνληεο, γηα ηε δηδαθηηθή νξγάλσζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ε πξφηαζε ηεο ππεχζπλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ελφηεηαο, κε παξάιιειε ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφ απφ ηνπο ζπλέδξνπο. Η φιε παξνπζίαζε έγηλε κέζσ πξνβνιήο δηαθαλεηψλ (ζην εηδηθφ πξφγξακκα παξνπζίαζεο ηνπ Η.Τ., ην power point) 8 θαη αθνινχζεζε ηα δηαδνρηθά ζηάδηα πνπ 7 Κξίζεθε ζθφπηκν λα ηεζεί θνηλφ πιαίζην εξγαζίαο γηα φιεο ηηο νκάδεο, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθνίλσζεο απφ θάζε νκάδα. Δπηπξφζζεηα, ηα θνηλά δεηνχκελα ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο ζα νδεγνχζαλ (θαηά ηελ ηειηθή θάζε) ζηε ζπλνιηθή-ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ζηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ θαιχηεξε ζπλνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 8 ηελ παξνπζίαζε απηή - ε νπνία είρε εηνηκαζηεί απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη πξνβαιιφηαλ ζηαδηαθά ζηηο δηάθνξεο θάζεηο - ελζσκαηψλνληαη φια ηα ζηάδηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ (δειαδή ην νξγαλφγξακκα, ε πνξεία εξγαζίαο, ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ηεο ελφηεηαο θ.ν.θ.). Η παξνπζίαζε, θαζψο θαη ε αλαιπηηθή εθδνρή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ελφηεηαο, δηαηίζεληαη online ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ (Π.Ι.Κ.), > πλέδξηα - Ηκεξίδεο > Δπηζηεκνληθφ πλέδξην «Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Αληηθξíδνληαο 3

4 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά παξαθάησ (ηα νπνία, φκσο, παξνπζηάζηεθαλ πνιχ ζπλνπηηθά ζηνπο ζπλέδξνπο). Αξρηθά αλαθέξζεθαλ θαη επεμεγήζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ θεηκέλσλ - κε γεληθή ηζρχ, φπσο επηζεκάλζεθε, γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο - ηα νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ σο εμήο: ζπλάθεηα ησλ θεηκέλσλ κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ινγνηερληθφηεηα - αηζζεηηθή αμία ησλ θεηκέλσλ αληηπξνζψπεπζε ινγνηερληθψλ εηδψλ: πνηεηηθά θαη πεδά θείκελα γεσγξαθηθφ άλνηγκα απφ ην ηνπηθφ ζην επξχηεξν πεδίν: θππξηαθή - επξχηεξε λενειιεληθή - επξσπατθή - παγθφζκηα ινγνηερλία ηζηνξηθφηεηα θαη δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ζεκάησλ (ινγνηερληθψλ «ηφπσλ») κεηαλάζηεπζε, ν μέλνο /ν «άιινο»: ην ρηεο θαη ην ζήκεξα δηαζεκαηηθή εμαθηίλσζε ηεο ελφηεηαο ζε άιια γλσζηηθά πεδία ή/θαη κνξθέο ηέρλεο ππνζηήξημε ησλ θεηκέλσλ απφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (επνπηηθφ, νπηηθναθνπζηηθφ, πνιπκεζηθφ πιηθφ θ.ά.). Αθνινχζσο έγηλε αλαθνξά θαη δηαζχλδεζε κε άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ λένπ Π..Λ., νη νπνίεο είλαη νκφινγεο πξνο ηελ ελφηεηα «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο - Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο». Οη ελφηεηεο απηέο είλαη: α) «Οηθνπκεληθέο αμίεο θαη Λνγνηερλία» (γηα ηε Γ Γπκλαζίνπ) κε εζηίαζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηηο αμίεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, θαη β) «Δγψ, ν Άιινο» (γηα ηελ Α Λπθείνπ) κε επηθέληξσζε ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ππφ ην πξίζκα ηνπ «άιινπ» /«μέλνπ». Μεηά ηελ αλαθνξά απηή, παξνπζηάζηεθε ε πξνηεηλφκελε πξφηαζε 9 γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ νθηψ επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ. Αο αλαθεξζεί εδψ φηη ηα θείκελα απηά είραλ επηιεγεί θαη νξγαλσζεί απφ ηελ ππεχζπλε κε βάζε ηνλ θνηλφ ζεκαηηθφ ηνπο ππξήλα, πνπ είλαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηε ζπγρξνληθή ηνπ, θπξίσο, δηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θείκελα εληάρζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ ζε δχν ππνελφηεηεο πνπ «ζπλνκηινχλ», βεβαίσο, ε κηα κε ηελ άιιε, σο εμήο: α) 1 ε ππνελφηεηα - ζεκαηηθφο άμνλαο: θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε - δηαθνξεηηθφηεηα, αληηπαξαβνιή ζηάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο: ξαηζηζκφο - απφξξηςε vs αιιειεγγχε - αγάπε) θαη β) 2 ε ππνελφηεηα - ζεκαηηθφο άμνλαο: παηδηθή εξγαζία - βηνπάιε (παηδηά νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ - παηδηά ησλ θαλαξηψλ, κηθξνί βηνπαιαηζηέο - αλάγθε γηα αγάπε θαη θξνληίδα, αληηπαξαβνιή ζηάζεσλ: ξαηζηζκφο - απφξξηςε vs αιιειεγγχε - αγάπε). Δπηπξφζζεηα, κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ νη δηαθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο ησλ θεηκέλσλ απηψλ είηε κεηαμχ ηνπο είηε κε άιια επηπιένλ θείκελα. 10 Δθηφο απφ ηε δηδαθηηθή νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ, παξνπζηάζηεθε κηα ελδεηθηηθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξνηάζεθε λα θαηαλεκεζεί ν ρξφλνο - ν νπνίνο θξίζεθε απαξαίηεηνο γηα κηα ελδερφκελε δηδαθηηθή εθαξκνγή - ζε δψδεθα δηδαθηηθέο πεξηφδνπο (ησλ 45 ιεπηψλ έθαζηε). Οη δχν ηειεπηαίεο απφ ηηο δψδεθα απηέο πεξηφδνπο - ζχκθσλα πάληνηε κε ηελ πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ε ππεχζπλε ην λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα» > Δξγαζηήξηα > Δξγαζηήξην 7: Αλζξώπηλεο ζρέζεηο - Αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο. 9 Η ελδεηθηηθή απηή πξφηαζε (γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ θεηκέλσλ) έρεη βαζηζζεί ζε έλα αξρηθφ ζρέδην εξγαζίαο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο κηθξήο θιίκαθαο εθαξκνγήο («κπνιηάζκαηνο») ηνπ λένπ Π..Λ., ππφ ηελ επνπηεία ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κχπξνπ Αθξνδίηεο Αζαλαζνπνχινπ. Σν ζρέδην απηφ ήηαλ πξντφλ ζπλεξγαζίαο ηεο ππεχζπλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο Μαξία Υξηζηνθφξνπ θαη Υξπζηάιια Πξνθνπίνπ, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία, φπσο επίζεο εηνίκαζαλ θχιια εξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Αο ζεκεησζεί, αθφκε, φηη αξρηθά ζπλεξγάζηεθε θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δπξπδίθε Γεκεηξίνπ. 10 Γηαθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο ππάξρνπλ ι.ρ. κε ην ινγνηερληθφ βηβιίν ηνπ Δπγ. Σξηβηδά Η ηειεπηαία καύξε γάηα (ζε ζρέζε κε ηνλ ξαηζηζκφ) θαη κε ηελ Α Δπηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο (θεθ. 13) ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ (πνπ πκλεί ηελ αγάπε). 4

5 ηνπ εξγαζηεξίνπ - ζα αθηεξψλνληαλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κέζσ γξαπηήο εμέηαζεο 11 θαη ζηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηνπο καζεηέο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εξγαζίαο κε ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ παξνπζηάζηεθε ζπλνπηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Η παξνπζίαζε εκπινπηίζηεθε κε πξνβνιή νιηγφιεπησλ απνζπαζκάησλ απφ ζρεηηθά θηικάθηα 12 θαη αθξφαζε κέξνπο ζρεηηθψλ ηξαγνπδηψλ. 13 Δληζρπηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, πξνβιήζεθε παξνπζίαζε κε επνπηηθφ πιηθφ (ζθίηζα, εηθφλεο, ζηαηηζηηθά δηαγξάκκαηα), ην νπνίν ζρεηηδφηαλ κε ην ζέκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη εζηίαδε εηδηθφηεξα ζηελ πηπρή ηεο κεηαλάζηεπζεο. 14 Καη απηφλ ηνλ ηξφπν - θαη κε θάπνηεο επηπξφζζεηεο αλαθνξέο ζε άιιν βνεζεηηθφ πιηθφ 15 - έγηλε ε εμαθηίλσζε ηεο ελφηεηαο (θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζέκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ) ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα θαη κνξθέο ηέρλεο. Υαξαθηεξηζηηθά, πξνβιήζεθαλ νη δηαζεκαηηθέο ζπζρεηίζεηο ηνπ ζέκαηνο - θαη θαη επέθηαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο - κε ηε Γιψζζα, ηελ Ιζηνξία, ηε Θεαηξηθή Αγσγή, ηελ Δηθαζηηθή Αγσγή, ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή, ηνλ Κηλεκαηνγξάθν θαη ηε Μνπζηθή. Δπηπξφζζεηα πξνο ηα παξαπάλσ, έγηλε ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο δείθηεο επηηπρίαο (ζε φζνπο αθνξνχζαλ ηελ ελφηεηα), 16 ζχκθσλα πάληνηε κε ην λέν Π..Λ. Σέινο, ηνλίζηεθαλ νη κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο 17 ηνπ λένπ Π..Λ., νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηδαθηηθή εθαξκνγή φρη κφλν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, αιιά θαη θάζε δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο. Οη ζχγρξνλεο απηέο κεζνδνινγηθέο ηάζεηο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: ζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο κνξθέο κάζεζεο: καζεηνθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, αξρή ηνπ «επνηθνδνκηζκνχ», πξαθηηθή ηεο «ελζπλαίζζεζεο», ηάμε-«εξγαζηήξην» ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηνρεπκέλα θαη κε κέηξν «νιηζηηθή» γλψζε θαη «δηαζεκαηηθφηεηα»: ζπλέξγεηεο θαη σζκψζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο αξρή ηεο «παηδαγσγηθήο δηαθνξνπνίεζεο»: δηδαζθαιία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην επίπεδν εηνηκφηεηαο θάζε καζεηή. Καηαιεθηηθά, ζεκεηψλεηαη εδψ φηη ε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ θαηέζεζε ε ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ (θαη δφζεθε ζην ηέινο ζε έληππε κνξθή ζηνπο ζπλέδξνπο) νινθιεξψζεθε κε ηελ αλαθνξά ζην επηθνπξηθφ γηα ηελ ελφηεηα πιηθφ. Αλαθνξά έγηλε 11 Η γξαπηή απηή εμέηαζε ζπληζηάηαη λα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ βαζηθά ζηνηρεία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ, θαζψο επίζεο ζπγθξηηηθά εξσηήκαηα ζπλεμέηαζήο ηνπο κέζα απφ παξάζεζε ζρεηηθψλ απνζπαζκάησλ. Έλα ηέηνην δείγκα γξαπηνχ δνθηκίνπ παξνπζηάζηεθε ελ ζπληνκία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (βι. ζρεηηθά ζεκ. 18). 12 πγθεθξηκέλα, είραλ πξνβιεζεί ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα απφ ηα εμήο θηικάθηα: «Οη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα» (απφ ην «Σα παηδηά ησλ θαλαξηψλ» (παξαγσγήο Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο Διιάδνο), θηικάθη (απφ ην γηα ηνπο ζηίρνπο ηνπ Γ. εθέξε πνπ αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα Σν ζπίηη θνληά ζηε ζάιαζζα (απφ ην πνίεκά ηνπ «Κίριε»). 13 Αθνχζηεθαλ ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ ηα ηξαγνχδηα «Πνπιάθη μέλν» (εξκελεία: Υ. Αιεμίνπ) θαη «ηηο θάκπξηθεο ηεο Γεξκαλίαο» (εξκελεία: η. Καδαληδίδεο). 14 Η ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε - ε νπνία είρε εηνηκαζηεί παιαηφηεξα απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζην πιαίζην ζπγγξαθήο ζρεηηθήο δηδαθηηθήο πξφηαζεο - δηαηίζεηαη online ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Π.Ι.Κ.: > Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ > Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ Λεηηνπξγψλ Π.Ι. > Μέζε Δθπαίδεπζε > Νενειιεληθή Γιψζζα > δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε > παξνπζίαζε δηδαζθαιίαο. 15 Έγηλε αλαθνξά, θπξίσο, ζηα αθφινπζα: ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Νχθεο», ζην εθπαηδεπηηθφ παθέην «Γελ είλαη κφλν αξηζκνί», ζην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη «Σαμίδη θπγήο» θαη ζηνλ ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ θάθειν «Ο μέλνο: εηθφλεο ηνπ άιινπ ζηε ινγνηερλία». Γηα πιεξέζηεξε αλαθνξά, βι. Βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ απηνχ. 16 Βι. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, φ.π. (ζεκ. 1), ζζ Βι. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, φ.π. (ζεκ. 1), ζ

6 θαη ζε δείγκαηα εξγαζίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελφηεηαο θαηά ηε θάζε ηνπ «κπνιηάζκαηνο». 18 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Αθνχ πξνεγήζεθε ε εηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο (απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ) θαη ηέζεθε ην πιαίζην εξγαζίαο, δφζεθε ζηε ζπλέρεηα ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο - θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο - λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ ηδέεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, πξνβιεκαηίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ην πψο ε επηινγή θαη ε δηδαθηηθή νξγάλσζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηηο εκθάζεηο ηνπ λένπ Π..Λ., ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαη, ηέινο, ηηο ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο. Αθνινχζσο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ελφηεηαο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο αλαθνηλψζεηο ησλ νκάδσλ - θαη αθνχ απηέο νινθιεξψζεθαλ - ε ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ παξνπζίαζε ην δηθφ ηεο ζρέδην εξγαζίαο γηα ηελ ελφηεηα. Όιεο νη πξνηάζεηο - ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηεο ππεχζπλεο - αληηκεησπίζηεθαλ κε θξηηηθή δηάζεζε κέζα ζε έλα πιαίζην γφληκεο ζπδήηεζεο. Όπσο δηαθάλεθε απφ ηε ζπδήηεζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε έλα ζαθέο θαη ζηνρεπκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζα πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο εκθάζεηο ηνπ λένπ Π..Λ., ζα ζπλδέεηαη κε ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ζα εληζρχεη ηνλ θξηηηθφ πνιηηηζκηθφ ηνπο εγγξακκαηηζκφ, κέζα ζε έλα θιίκα πάληνηε ζεβαζκνχ - ή ηνπιάρηζηνλ αλεθηηθφηεηαο - ηεο άπνςεο ηνπ άιινπ ηδηαίηεξα ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα - εθφζνλ βεβαίσο ζρεδηαζηεί θαηάιιεια θαη εθαξκνζηεί κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ θαη πινπξαιηζηηθφ πιαίζην - ζπκβάιιεη, φπσο ηνλίζηεθε, ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζπλεθηηθψλ δεζκψλ αλάκεζα ζε καζεηέο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Έηζη επηηπγράλεηαη, ελ ηέιεη, φρη κφλν ν ζεβαζκφο απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηεο εηεξφηεηαο αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο εθείλσλ ησλ καζεηψλ πνπ θνπβαινχλ έλα δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ή άιιν «θεθάιαην». ηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί, ζρνιηάδνληαο ην δηδαθηηθφ παξάδεηγκα πνπ θαηέζεζε ε ππεχζπλε γηα ηελ ελφηεηα, ην έθξηλαλ σο αμηφινγν θαη επηηπρεκέλν, θαζψο κέζα απφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ - φπσο επίζεο κέζα απφ ηελ πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ελφηεηαο θαη ηε δηαζεκαηηθή ηεο εμαθηίλσζε - δηαπίζησζαλ φηη: α) πινπνηεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ λένπ Π..Λ., β) πξνσζεί ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο, γ) πξνάγεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαη δ) εκπιέθεη ελεξγά φινπο (ή ζρεδφλ φινπο) ηνπο καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ (ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ), ην πξνηεηλφκελν απφ ηελ ππεχζπλε ζρέδην εξγαζίαο ηνχο θάλεθε ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθφ θαη ηνπο βνήζεζε λα απαιιαγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα κπξνζηά ζην λέν Π..Λ., πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Έλησζαλ φηη απέθηεζαλ θάπνηα εθφδηα θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ γηα κηα ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο. Όπσο δήισζαλ, δηαπίζησζαλ φηη δελ αλαηξέπεηαη φ,ηη γλψξηδαλ ή έπξαηηαλ κέρξη ηψξα, αιιά φηη ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κπαίλεη ζε κηα ζπζηεκαηηθή βάζε κε έλα ζπγθξνηεκέλν θαη νινθιεξσκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ, ην 18 Σα δείγκαηα απηά (πνπ ήηαλ ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ) πεξηειάκβαλαλ θχιια εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο, ηδέεο γηα δεκηνπξγηθή γξαθή θαη δνθίκην γξαπηήο αμηνιφγεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελφηεηαο ζε έλα ηκήκα Α ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Λαηζηψλ (απφ ηα κέζα Απξηιίνπ κέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ ηνπ 2011) θαη απνηεινχζαλ πξντφλ ζπλεξγαζίαο ηεο ππεχζπλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηε θηιφινγν Μαξία Υξηζηνθφξνπ, ε νπνία αλέιαβε ηε δηδαθηηθή εθαξκνγή (βι. ζρεηηθά ζεκ. 9). 6

7 νπνίν δηέπεηαη απφ μεθάζαξε θηινζνθία θαη αξρέο. Αλαγλψξηζαλ, κάιηζηα, ζηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ θαη δηθέο ηνπο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ζηνηρείν πνπ ελίζρπζε ην ζεηηθφ πλεχκα κπξνζηά ζην θαηλνχξην θαη ην «άγλσζην». Χο ηδηαίηεξα ζεηηθφ ζηνηρείν ζηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ (θαη ηαπηφρξνλα ζην λέν Π..Λ.) έθξηλαλ ηε θηινζνθία ηεο ζπλαλάγλσζεο - ζπγθξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ θεηκέλσλ, φπσο επίζεο ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ιδηαίηεξα ειθπζηηθφ, φπσο επηζήκαλαλ, ήηαλ θαη ην επνπηηθφ - πνιπκεζηθφ πιηθφ κε ην νπνίν εκπινχηηζε ε ππεχζπλε ην ζρέδην εξγαζίαο ηεο. ε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν ζεκείν, ηφληζαλ ηελ αλάγθε ρξήζεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηέηνηνπ είδνπο πιηθνχ, ην νπνίν ζα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ, ελψ παξάιιεια ζα ηνπο πξνζθέξεη ην θαηάιιειν εξέζηζκα (αθφκε θαη γηα ηνπο πην αδχλαηνπο ή αδηάθνξνπο καζεηέο), γηα λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πνηθηινηξφπσο ζε δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ηέρλεο. Σαπηφρξνλα, επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηφο απηφο ν εκπινπηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο. ε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ, έγηλε εηζήγεζε γηα εξγαζηεξηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο θαη γηα δεκηνπξγία εηδηθήο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Αθφκε, θξίζεθε φηη ρξεηάδεηαη ζρεηηθή απηνλφκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Μάιηζηα ζα ήηαλ πην ελδεδεηγκέλν, φπσο εηπψζεθε, λα αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο εθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εηδηθφ ελδηαθέξνλ (θαη απνδεδεηγκέλν «κεξάθη») γηα ην ζέκα. Σέινο, φπσο αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά, ζα ήζειαλ λα έρνπλ μαλά ηελ επθαηξία γηα ηέηνηνπ ηχπνπ βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ εκπινπηίδνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη απέρνπλ απφ ζεσξεηηθά ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θαη απφ παξαδνζηαθέο ηππηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Όπσο δήισζαλ, ηέηνηνπ ηχπνπ ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα μαλαθεξδίζνπλ ην «ζηνίρεκα» κε ηνπο καζεηέο, νχησο ψζηε λα ηνπο σζήζνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ αγάπε γηα ηε ινγνηερλία. Η ζεηηθή απνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνηππψζεθε παξαπάλσ - ηφζν γηα ην εξγαζηήξην γεληθά φζν θαη γηα ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηελ ππεχζπλε ζρεδηαζκφ ηεο ελφηεηαο - βαζίζηεθε ζηα ζρφιηα ησλ ηδίσλ φρη κφλν θαηά ηε ζπληξέρνπζα θάζε αιιά θαη ζην θιείζηκν ηνπ εξγαζηεξίνπ. πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαζέζνπλ (αηνκηθά ν θαζέλαο) γξαπηψο θαη αλψλπκα ηα ζρφιηά ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη λα ηα αθήζνπλ ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν, φηαλ ζα απνρσξνχζαλ απφ ηελ αίζνπζα. Δπηπιένλ, φηαλ νινθιεξψζεθε ε γξαπηή αλψλπκε αμηνιφγεζε, ηνπο δφζεθε ε επθαηξία γηα κηα νιηγφιεπηε πξνθνξηθή αλαηξνθνδφηεζε. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ηε ζεηηθή γεληθή εθηίκεζε ελίζρπζε πεξαηηέξσ ην ελδηαθέξνλ πνπ θέληξηζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε ίδηα ε ζεκαηηθή ελφηεηα (γηα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο) θαη εηδηθφηεξα ε επηκέξνπο πηπρή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ - ν νπνίνο είλαη, δπζηπρψο, έλα πάληνηε επίθαηξν θαη θαπηφ ζέκα. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαη ηα πνξίζκαηα ελζαξξπληηθά. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάζηεθαλ επνηθνδνκεηηθά θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ φιε δηαδηθαζία - ππφ ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηεο ππεχζπλεο ηνπ εξγαζηεξίνπ - ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 7

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 19 I. Βιβλιογραθία - δικησογραθία i. Βηβιία {ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο - Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο» θαη εηδηθφηεξα κε ηελ επηκέξνπο πηπρή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ}: Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Πξνδεκνηηθήο, Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ηφκνο Α, α έθδ., Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ, Λεπθσζία Γηαβάδνληαο ινγνηερλία ζην ζρνιείν... Μηα λέα πξόηαζε δηδαζθαιίαο, ησλ Β. Απνζηνιίδνπ, Β. Καπιάλε, Δι. Υνληνιίδνπ, Σππσζήησ - Γηψξγνο Γαξδαλφο, Αζήλα 2002 {εηδηθφηεξα νη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο ηεο Διέλεο Υνληνιίδνπ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ «άιινπ» / «μέλνπ», ζζ θαη ). ΜΜΔ θαη Ραηζηζκόο, βηβιίν ηεο θαζεγήηξηαο/ηνπ θαζεγεηή (επηκ. Παχινπ Υαξακή), Κέληξν Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο (ζην εμήο αλαθέξεηαη σο ΚΔΜΔ), ΟΔΓΒ, Αζήλα 2004 {αληίηππν ηνπ βηβιίνπ, φπσο θαη γηα ηα ηξία επφκελα ζηε ζεηξά, δηαηίζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ (ζην εμήο αλαθέξεηαη σο ΠΙΚ)}. Μπνξνύκε Μαδί Δλσκέλνη, βηβιίν ηνπ καζεηή /ηεο καζήηξηαο (επηκ. Παχινπ Υαξακή), ΚΔΜΔ, ΟΔΓΒ, Αζήλα ρνιείν ρσξίο ζύλνξα, Μαζεηηθά γπκλάζκαηα ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (επηκ. Παχινπ Υαξακή), ΚΔΜΔ, ΟΔΓΒ, Αζήλα ρνιείν ρσξίο ζύλνξα, βηβιίν ηεο θαζεγήηξηαο/ηνπ θαζεγεηή (επηκ. Παχινπ Υαξακή), ΚΔΜΔ, ΟΔΓΒ, Αζήλα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α Γπκλαζίνπ, α έθδ., ΟΔΓΒ, Αζήλα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β Γπκλαζίνπ, α έθδ., ΟΔΓΒ, Αζήλα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α Γπκλαζίνπ, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, α έθδ., ΟΔΓΒ, Αζήλα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Β Γπκλαζίνπ, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, α έθδ., ΟΔΓΒ, Αζήλα ii. Ιζηνρψξνη γηα άληιεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ {ςεθηαθψλ θαθέισλ, εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ, δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ θ.ά.}: δηαδηθηπαθφ δηαδξαζηηθφ θαη βησκαηηθφ παηρλίδη κε ηίηιν «Σαμίδη θπγήο», ην νπνίν εηνηκάζηεθε απφ ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Τπάηεο Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο. (ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ), θαη αθξηβέζηεξα ςεθηαθφο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο κε ηίηιν «Ο μέλνο: εηθφλεο ηνπ άιινπ ζηε ινγνηερλία» (ζπληνληζκφο: Δι. Υνληνιίδνπ). (ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο UNICEF), γηα άληιεζε πιηθνχ πνπ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 19 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο (πνπ είλαη ελδεηθηηθή) έγηλε απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ κε βαζηθφ θξηηήξην ηε ζπλάθεηά ηεο κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο - Αλζξψπηλνη ραξαθηήξεο» θαη εηδηθφηεξα κε ηελ επηκέξνπο πηπρή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Η αλαδήηεζε, κάιηζηα, ηεο επηιεγκέλεο βηβιηνγξαθίαο επηθεληξψζεθε ζηελ αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ι.ρ. δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ, ςεθηαθψλ θαθέισλ, βηληενηαηληψλ θαη πνιπκεζηθνχ πιηθνχ), ην νπνίν ζα εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, είρε ιεθζεί ππφςε θαη ην θξηηήξην ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζην επηθνπξηθφ πιηθφ ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη γηα ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ. ε ζρέζε κε απηφ, ζεκεηψλεηαη φηη ζρεδφλ φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία δηαηίζεληαη online ή ππάξρνπλ ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ ή έρνπλ ήδε ζηαιεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηα ζρνιεία γηα εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπο. 8

9 (δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Πξνψζεζεο ηνπ Δζεινληηζκνχ), γηα άληιεζε πιηθνχ - αλάκεζα ζε άιια - πνπ αθνξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. (δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ) > εθδφζεηο {θείκελα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ}. (ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ) > Μέζε Δθπαίδεπζε > Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ > Νέα Διιεληθά Γπκλαζίνπ > Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο: «Ο Βάλθαο - Ο Κσλζηαληήο». (ηζηνζειίδα Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ) > ΤΑΠ (Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ) > Οηθνζειίδα ΤΑΠ > Σειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο: Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηα ινγνηερληθά βηβιία Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ (βηβιία εθπαηδεπηηθνχ), Α. Π. Σζέρνθ, Γηεγήκαηα {γηα ην θείκελν «Ο Βάλθαο»}. > Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ > Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ Λεηηνπξγψλ Π.Ι. > Μέζε Δθπαίδεπζε > Νενειιεληθή Γιψζζα > δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε (ζπγγξαθή: Μαξία Παπαιενληίνπ). II. Άλλες πηγές i. Δθπαηδεπηηθά παθέηα: «Γελ είλαη κφλν αξηζκνί»: εθπαηδεπηηθφ παθέην (έληππν πιηθφ θαη DVD) γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ην άζπιν ζηελ Δπξψπε, UNHCR, έθδ {ην παθέην ζηάιεθε παιαηφηεξα ζηα θππξηαθά ζρνιεία κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ην έληππν πιηθφ δηαηίζεηαη, επίζεο, online ζηε δηεχζπλζε «Δγψ θαη εζχ, εδψ θαη εθεί»: εθπαηδεπηηθφ παθέην πνπ αθνξά ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ πξνζθπγηά θαη ηελ έλλνηα ηνπ «άιινπ» (επηκ. Αιεμάλδξαο Αλδξνχζνπ), Θεκέιην, Αζήλα 1996 {αληίγξαθν ηνπ παθέηνπ ππάξρεη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΠΙΚ}. ii. Οπηηθναθνπζηηθφ - πνιπκεζηθφ πιηθφ {ινγηζκηθά, βηληενηαηλίεο, θηικάθηα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο}: «Όινη δηαθνξεηηθνί φινη ίζνη»: πνιπκεζηθή εθαξκνγή πνπ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο, παξαγσγή ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Μ.Μ.Δ. ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ (επηζηεκ. ππεχζπλνο: Μηράιεο Μετκάξεο), {αληίγξαθν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ππάξρεη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΠΙΚ}. «Σα παηδηά ησλ θαλαξηψλ»: βηληενηαηλία (DVD), δηάξθεηαο 14, παξαγσγή Δθπαηδεπηηθήο Σειεφξαζεο (ΔΣ) ηεο Διιάδαο, γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε {νη βηληενηαηλίεο παξαγσγήο ΔΣ, εθηφο ηνπ φηη κπνξνχλ λα απνζηαινχλ δσξεάλ ζηα ζρνιεία απφ ην ΠΙΚ (θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ ηα ζρνιεία), δηαηίζεληαη θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΠΙΚ επηπιένλ, δηαηίζεληαη θαη online ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣ, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο αιιά θαη ιήςεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηαηληψλ}. «Ραηζηζκφο - μελνθνβία», βηληενηαηλία (DVD), δηάξθεηαο 16, παξαγσγή ΔΣ γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. «Η δηαθνξά θαη ην δηθαίσκά ηεο», κέξνο βηληενηαηλίαο κε ηίηιν «Αθνχσ - αηζζάλνκαη - ζπδεηψ» (3 επεηζφδηα, δηάξθεηαο 20 πεξίπνπ ην θαζέλα), παξαγσγή ΔΣ γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. «Σν ρακίλη», θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία (ζθελνζεζία: Σζάξιη Σζάπιηλ) {δηαηίζεηαη θαη online κε ηνλ ηίηιν The Kid ζην 9

10 «άξα, παηδηά ελφο θαηψηεξνπ Θενχ» (αγγιηθφο ηίηινο: Children of a Lesser God ), θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. «Νχθεο», θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία (ζθελνζεζία: Παληειήο Βνχιγαξεο) iii. Σξαγνχδηα (ελδεηθηηθά) «Παξακνλή Πξσηνρξνληάο», ηξαγνχδη ησλ αδειθψλ Καηζηκίρα {ζε ζρέζε κε ην παξακχζη ηνπ Υαλο Άληεξζελ «Σν θνξηηζάθη κε ηα ζπίξηα»}. «Πνπιάθη μέλν» (εξκελεία: Υάξηο Αιεμίνπ) «ηηο θάκπξηθεο ηεο Γεξκαλίαο» (εξκελεία: ηέιηνο Καδαληδίδεο). 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ GRIZLI777 το νέο πρόγραμμα ςπουδών για το μάθημα των Εικαστικών ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ οδηγός εκπαιδευτικού ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ [Type the document subtitle] ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά»

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΣΟΡΙΑ Δ ηάμε «Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» «Τν θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα