Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ KLEFER A.E. Αριθµός Μητρώου: 43773/55/B/99/16 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς

2 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 16 ΣΕΛΙ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η παρούσα Ετήσια Έκθεση (η «Έκθεση») του ιοικητικού Συµβουλίου της KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009, περιέχει όλες τις απαραίτητες βάσει του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της, θεµατικές ενότητες, και πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη δραστηριότητά της κατά την ανωτέρω χρήση. Η Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2009 και περιλαµβάνεται αυτούσια στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης. Οι αναγνώστες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να απευθυνθούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία KLEFER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε διακριτικό τίτλο KLEFER A.E. (η «Εταιρεία»), συστάθηκε τον Σεπτέµβριο του 1999 (ΦΕΚ 7588/ ), έχει αριθµό µητρώου Α.Ε /55/Β/99/16 και έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, ενώ η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί έως τις 13 Σεπτεµβρίου Η Εταιρεία είναι µία επιχειρηµατική σύµπραξη µεταξύ της Ελληνικής ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ- KLEEMANN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής 50%, έδρα το Σταυροχώρι Κιλκίς και αντικείµενο εργασιών την κατασκευή και εµπορία ολοκληρωµένων συστηµάτων ανελκυστήρα, και της Ισπανικής TECHNOLAMA S.A., µε ποσοστό συµµετοχής 50%, έδρα το Reus Ισπανίας και αντικείµενο εργασιών την κατασκευή θυρών ανελκυστήρων. Η KLEEMANN κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας και ασκεί την ιοίκηση (βάσει του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 θεωρείται συνδεδεµένη), ενώ η TECHNOLAMA παρέχει την τεχνογνωσία (know-how). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η παραγωγή και εµπορία θυρών ανελκυστήρων, όπως Αυτόµατες πόρτες θαλάµου και ορόφου, Ηµιαυτόµατες πόρτες ορόφου, και Αναδιπλούµενες πόρτες θαλάµου (τύπου BUS) και ετήσια παραγωγική δυναµικότητα , και πορτών αντίστοιχα. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς επί ιδιόκτητου οικοπέδου συνολικής επιφανείας τµ, επί του οποίου βρίσκονται κτίρια παραγωγής και αποθήκης συνολικής επιφανείας τµ. (τα τµ. αφορούν κτίρια διοίκησης). Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρείας είναι τελευταίας τεχνολογίας, µεγάλου βαθµού αυτοµατοποίησης και υψηλής παραγωγικής δυναµικότητας, ενώ τα µεταφορικά της µέσα αποτελούνται από πέντε περονοφόρα οχήµατα εσωτερικών µεταφορών, ένα επαγγελµατικό αυτοκίνητο - φορτηγάκι για την λειτουργία του service, ένα φορτηγό αυτοκίνητο µεταφοράς υλικών και προϊόντων και έξι επιβατικά αυτοκίνητα για την µετακίνηση του προσωπικού της Εταιρείας. Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός περιλαµβάνουν έπιπλα, σκεύη και µηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστήµατα υπολογιστών, εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών και τα κατασκευασµένα εκθέµατα προβολής στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η εξέλιξη του µέσου όρου του προσωπικού για την διετία παρουσιάζει αυξοµείωση λόγω της διαφοροποίησης των εργασιών της Εταιρείας ανά έτος και εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 3

4 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ ιοικητικό προσωπικό Παραγωγικό προσωπικό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον βιοµηχανικό κλάδο παραγωγής και εµπορίας εξαρτηµάτων ανελκυστήρων, των οποίων η ζήτηση σχετίζεται άµεσα µε την οικοδοµική δραστηριότητα, καθώς και τον αριθµό και το είδος των κατοικιών και οικοδοµών που κατασκευάζονται. Επηρεάζεται επίσης από γενικότερες τάσεις, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας, νέες τεχνολογίες, ανάγκη για καλύτερες υπηρεσίες και αυστηρότερους κανονισµούς ασφαλείας. Ανταγωνισµός Όσον αφορά στην αγορά των πορτών, ξεκινώντας από τις αγορές εξωτερικού βάσει του επιπέδου ανταγωνισµού, αυτή διαµορφώνεται ως εξής: Αγορές υψηλού ανταγωνισµού. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αγορών είναι ο µεγάλος αριθµός νέων εγκαταστάσεων και η δυνατότητα παραγωγής πορτών ή µερών αυτών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης αγοράς είναι ότι οι εγκαταστάτες προµηθεύονται κυρίως µέρη ανελκυστήρων αντί ολοκληρωµένων πακέτων. Αγορές µεσαίου ανταγωνισµού. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αγορών είναι η µεγάλη παρουσία πολυεθνικών εταιρειών και ταυτόχρονα η απουσία σηµαντικών κατασκευαστών. Αγορές χαµηλού ανταγωνισµού. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αγορών είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρείες κατέχουν µικρό µερίδιο αγοράς και παράλληλα δεν αποτελούν πόλο έλξης προκειµένου να δηµιουργηθούν παραγωγικές µονάδες. Στις αγορές εξωτερικού ο ανταγωνισµός επικεντρώνεται κυρίως στις αυτόµατες πόρτες. Η αγορά του εσωτερικού κατατάσσεται στις αγορές υψηλού ανταγωνισµού, όπου η Μητρική έχει αναπτύξει υψηλό δίκτυο πωλήσεων και για το λόγο αυτό διενεργούνται όλες οι πωλήσεις µέσω της Μητρικής. Οι ανταγωνιστές της KLEFER στην εγχώρια αγορά καλύπτουν µέρος της παραγωγής της και πιο συγκεκριµένα: στην κατηγορία των ηµιαυτόµατων πορτών, λόγω έλλειψης τυποποιηµένων φρεατίων, κύριοι ανταγωνιστές θεωρούνται µικρές βιοτεχνίες, οι οποίες παρέχουν λύσεις κατόπιν παραγγελίας και δεν κατασκευάζουν τυποποιηµένα προϊόντα όπως η KLEFER, στην κατηγορία των αναδιπλούµενων πορτών θαλάµων, κύριοι ανταγωνιστές είναι εγχώριοι κατασκευαστές και εισαγωγείς πορτών, ενώ στην κατηγορία των αυτόµατων πορτών, κύριοι ανταγωνιστές είναι εγχώριοι κατασκευαστές. Προοπτικές της παγκόσµιας αγοράς Όσον αφορά στη διεθνή αγορά ανελκυστήρων, η αύξηση της ζήτησης στην Ασία οφείλεται κυρίως στην αστυφιλία και την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ στην Ευρώπη και την Βόρεια Αµερική, κυρίως στις νέες κατοικίες, τις ανακαινίσεις, τις αυξηµένες ανάγκες για εµπορικά κέντρα, τις ανάγκες του συνεχώς αυξανόµενου αριθµού ηλικιωµένων στον πληθυσµό τους και την οικονοµική ανάπτυξη. Το 2009 η παγκόσµια αγορά ανελκυστήρων είχε συνολική αξία Ευρώ 34 δις, το 40% των οποίων (Ευρώ 13,6 δις), αφορούσε σε νέες εγκαταστάσεις και υλικά ενώ το υπόλοιπο 60% (Ευρώ 20,4 δις) αφορούσε σε συντήρηση και ανακαινίσεις υπαρχόντων συστηµάτων. Η αγορά αυτή µεταφράζεται σε 9,1 εκ. ανελκυστήρες, εκ των οποίων, το 48% είναι στην Ευρώπη, 17% στην Αµερική, 11% στην Ιαπωνία και Κορέα, 10% στην Κίνα και 14% στον υπόλοιπο κόσµο. Στην αγορά νέων ανελκυστήρων (478 χιλ τεµάχια), το 23% βρίσκεται στην Ευρώπη, 40% στην Κίνα, 4% στην Ινδία, 10% στην Αµερική, 10% στην Ιαπωνία και Κορέα και 6% στον υπόλοιπο κόσµο. Σύµφωνα µε διεθνή κλαδικά στοιχεία, η παγκόσµια αγορά αναµένει ετήσιους ρυθµούς αύξησης 4,3% µέχρι το 2013 και σηµαντική επίδραση από νέες τεχνολογίες και από περισσότερο οικολογικά προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα αναµένεται οι αγορές της Ινδίας και της Κίνας να διαδραµατίσουν το σηµαντικότερο ρόλο, της 4

5 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 Ρωσίας και των Αραβικών χωρών να αποτελέσουν τη νέα πρόκληση µε έντονους ρυθµούς αύξησης ζήτησης, ενώ της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής να αναθερµανθούν από την ανάγκη συµµόρφωσης µε νέους κανονισµούς ασφαλείας. Θέση της Εταιρείας στον κλάδο Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της κατασκευής θυρών ανελκυστήρων στην εγχώρια αγορά επί συνόλου κατασκευής θυρών και το 3,14% της συνολικής Ευρωπαϊκής αγοράς των πορτών και το 0,98% της παγκόσµιας αγοράς των πορτών. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση 2009 ανήλθε σε Ευρώ 16,66 εκατ. (2008: Ευρώ 16,44 εκατ.), παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 1,37%, η οποία οφείλεται στην αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά Ευρώ 556 χιλ. η οποία αντισταθµίστηκε από µείωση των ακινητοποιήσεων κατά Ευρώ 332 χιλ.. Η κεφαλαιακή διάρθρωση βελτιώθηκε, καθώς παρατηρείται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά Ευρώ 1,81 εκατ., µείωση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά Ευρώ 12 χιλ. και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά Ευρώ 1,57 εκατ.. Οι ακόλουθες µεταβολές στους κυριότερους λογαριασµούς ισολογισµού των χρήσεων 2009 και 2008, παρέχουν ποσοστιαία ενηµέρωση για την κάθε χρήση. Ενεργητικό Ακινητοποιήσεις (ενσώµατες και ασώµατες) (6,81%) (4,15%) Αποθέµατα (22,56%) 22,82% Απαιτήσεις από πελάτες (4,59%) 0,16% Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 126,55% 25,18% Υποχρεώσεις Προµηθευτές (24,90%) (3,33%) άνεια (61,54%) (34,00%) Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 47,42% (37,73%) Ίδια κεφάλαια 16,80% 25,90% Επί των Αποτελεσµάτων παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας µε τις ποσοστιαίες µεταβολές Μεταβ. % Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) (17,89%) Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) (19,56%) Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) (13,73%) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης ,80% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) (6,31%) Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης (38.431) (14.703) 161,38% Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ( ) ( ) 2,16% Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (30.207) (99.320) (69,59%) Κέρδη προ φόρων (16,24%) Φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) (4,77%) Καθαρά κέρδη χρήσεως (19,67%) Επίσης παρουσιάζονται οι παρακάτω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, διαχρονικά συγκρινόµενοι, καθώς και κρίσιµα στατιστικά στοιχεία για την Εταιρεία: ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (σε χιλ. ευρώ ή %) Κέρδη µετά φόρων (EΑT) Κέρδη προ φόρων (EBT) Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων - ROE (EΒT/ίδια κεφάλαια) 21,8% 30,3% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων - ROA (EBIT/ενεργητικό) 16,6% 20,5% Αποδοτικότητα απασχολούµενων κεφαλαίων -ROCA (EBIT/απασχ. κεφάλαια) 18,0% 23,4% ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου εργασιών -17,9% 11,8% 5

6 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (σε χιλ. ευρώ ή %) Καθαρών κερδών προ φόρων -16,2% 17,0% Παγίων -6,8% -4,1% Ιδίων κεφαλαίων 16,8% 25,9% ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων (πελάτες, γραµµάτια, επιταγές) Υποχρεώσεων (προµηθευτές, γραµµάτια, επιταγές) Αποθεµάτων Λειτουργικού κύκλου Εµπορικού κύκλου ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σχέση ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 0,8 0,7 Σχέση ιδίων προς συνολικές υποχρεώσεις 3,1 1,9 Τραπεζικά δάνεια προς ίδια κεφάλαια 0,04 0,1 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ολικής ρευστότητας 4,1 2,6 Εξόφλησης χρεών (σε χρόνια) -(DEBT -CASH)/C F) -1,25-0,02 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς καθαρά κέρδη 1,4 1,8 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,2 0,4 εν προέκυψαν γεγονότα από την ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης ως και το χρόνο υποβολής αυτής της Έκθεσης που να είναι ζηµιογόνα και να απαιτούν αποκάλυψή τους στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ή προσαρµογές των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του δηµοσιευµένου ισολογισµού της παρούσας χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της. Η µερισµατική πολιτική της Εταιρείας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την κεφαλαιουχική της διάρθρωση, την αποδοτικότητα της, την αυτοχρηµατοδότηση των επενδύσεών της και τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη, µε κύριο γνώµονα το µακροπρόθεσµο συµφέρον της Εταιρείας και των µετόχων της. Κατόπιν τούτων, για τη χρήση του 2009, το ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανοµή µικτού µερίσµατος Ευρώ 0,26 ανά µετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό Ευρώ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Τα σηµαντικά γεγονότα της χρήσης 2009 και η επίδρασή τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 15 Ιουνίου 2009 για την χρήση 2008 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος ύψους Ευρώ ,11 από το οποίο για το 50% των µετοχών που ανήκουν στην KLEEMANN ΗΕΛΛΑΣ Α.B.E.E παρακρατείται φόρος 10% βάσει του Ν. 3697/2008, για δε το υπόλοιπο 50% που αφορά την TECNOLAMA S.A. µέτοχο - Εταιρεία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρακρατείται φόρος. Έτσι το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανέρχεται σε Ευρώ 0,26 ανά µετοχή. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Λόγω των δυσµενών συνθηκών της αγοράς, η ιοίκηση του Οµίλου εφάρµοσε πρόγραµµα προσαρµογής κόστους και δαπανών στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον και έτσι, η Εταιρεία προχώρησε στο πρώτο τρίµηνο του 2009 σε µείωση του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας κατά µία ώρα µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Το µέτρο έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 και οι εργαζόµενοι επανήλθαν σε πλήρες ωράριο εργασίας. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ INTERLIFT 2009 Η Εταιρεία συµµετείχε στην διεθνή έκθεση ανελκυστήρων Interlift 2009 που διοργανώθηκε στο Augsburg της Γερµανίας, από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου Με αιχµή τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει η Εταιρεία στη γκάµα της και µε βασικό όχηµα επικοινωνίας την έµφαση στο design, η Εταιρεία κέρδισε τις εντυπώσεις των επισκεπτών και βρέθηκε στο 6

7 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, θέτοντας -για µία ακόµη φορά- την καινοτοµία στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασµού. Ειδικότερα, η καινοτοµία της φετινής συµµετοχής ήταν η παρουσίαση της νέας σειράς «KLEEMANN Design», που αφορά σε νέα πρωτοποριακά σχέδια πορτών, προϊόντα συνεργασίας µε τον παγκοσµίου φήµης βιοµηχανικό σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα. εν υπάρχουν λοιπά σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την λήξη της χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης γνωστοποίησης. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ Η επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και συνεχίστηκε καθ όλη τη διάρκεια του 2009, αποτέλεσε αναµφισβήτητα ένα γεγονός που επηρέασε την πλειονότητα των επιχειρηµατικών κλάδων καθώς επίσης και της Εταιρείας, η οποία παρόλα αυτά, προέβη στις κατάλληλες ενέργειες προκειµένου να ανταπεξέλθει στα νέα δεδοµένα της αγοράς. Η οικονοµική κρίση είχε σηµαντική επίδραση στην αγορά των ακινήτων, όπου παρουσιάστηκε µεγάλη µείωση στην ανέγερση νέων κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων, και ακόµα µεγαλύτερη µείωση στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Εάν ληφθεί υπόψη και ο µεγάλος αριθµός αδιάθετων κατοικιών και ο περιορισµός της πιστωτικής επέκτασης, γίνεται προφανές ότι η ελληνική αγορά κατοικιών επηρεάστηκε σε σηµαντικό βαθµό από την χρηµατοοικονοµική κρίση. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2009 η Εταιρεία έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην καινοτοµία και την διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισµού, επενδύοντας στη δηµιουργία νέων προϊόντων και, ειδικότερα, σε πρωτοποριακά σχέδια πορτών. Τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν προϊόν συνεργασίας µε τον διεθνώς καταξιωµένο βιοµηχανικό σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα. Η συγκρατηµένη, σχετικά µε τον κλάδο, πτώση των πωλήσεων, η µείωση των αποθεµάτων (µέσω της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας) και των απαιτήσεων, καθώς και η διατήρηση της κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, είχαν ως αποτέλεσµα την θεαµατική βελτίωση των λειτουργικών ταµειακών ροών της. Στο δεύτερο εξάµηνο του 2009 η αποδοτικότητα της βελτιώθηκε σηµαντικά σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο µε αποτέλεσµα η πτώση των κερδών προ φόρων να είναι µικρότερη από την πτώση των πωλήσεων, ενώ µειώθηκε επίσης ο δανεισµός της κατά 61,5% (σε Ευρώ 500 χιλ). Μέσα στην εξεταζόµενη χρήση η Εταιρεία προγραµµάτισε και ολοκλήρωσε επενδύσεις ύψους Ευρώ 24 χιλ., µε ίδια κεφάλαια, οι οποίες αφορούσαν σε αγορά διαφόρων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο προσπάθειες της ιοίκησης θα εστιαστούν στην περαιτέρω συγκράτηση των εξόδων, στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, στην αύξηση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα και τέλος στην εντατικοποίηση της προσπάθειας διείσδυσης σε νέες αγορές. Το 2010 αναµένεται να είναι ένα ακόµη δύσκολο έτος για τη βιοµηχανία, καθώς τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια κρίση στην αγορά κατοικίας αναµένεται να έχουν επίδραση στις εργασίες της Εταιρείας. Λόγω των συνθηκών της αγοράς που διαφαίνεται να οδηγούν σε περαιτέρω περιορισµό της ζήτησης, η ιοίκηση της Εταιρείας εφαρµόζει πρόγραµµα που περιλαµβάνει δράσεις προσαρµογής του κόστους στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ειδικότερα, πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες εξορθολογισµού των δαπανών, βελτίωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και διαµόρφωσης των αποθεµάτων και των απαιτήσεων σε χαµηλότερα επίπεδα. Τονίζεται ότι οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων στηρίζονται σε παραµέτρους των οποίων η θετική ή αρνητική µεταβολή δε µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια από τη ιοίκηση, οι κυριότερες των οποίων είναι η εξέλιξη της αγοράς της πρώτης ύλης, το κόστος ενέργειας, η πορεία της οικοδοµικής δραστηριότητας, το ύψος των επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση των τραπεζών, ο πληθωρισµός και η αγοραστική δύναµη του καταναλωτικού κοινού. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η Εταιρεία προβαίνει σε ενέργειες περιορισµού της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα από τη διακύµανση στις µεταβλητές κόστους και πωλήσεων και την αδυναµία πρόβλεψης χρηµατοοικονοµικών αγορών, καθώς εκτίθεται στους κάτωθι χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: 7

8 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο εισπρακτικό ρίσκο, έχει συναφθεί ασφάλιση πιστώσεων για εξαγωγές, και υπάρχει µεγάλη διασπορά των υπολοίπων, καθώς δεν υπάρχει πελάτης µε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% των συνολικών εσόδων της πλην της µητρικής εταιρείας. Η πρόβλεψη επισφάλειας αποτελείται από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων σηµαντικού ρίσκου και συγκεντρωτικές ζηµίες για κατηγορίες οµοειδών απαιτήσεων που εκτιµώνται ότι έχουν πραγµατοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόµα γίνει γνωστές. Υπάρχει συνεχής έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των µεγάλων πελατών και έτσι περιορίζεται η έκθεση σε κίνδυνο, φροντίζοντας να υπάρχουν επαρκή ασφαλιστικά όρια σε αυτούς. Στις 31 εκεµβρίου 2009 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Κίνδυνος ρευστότητας Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της, κάτω από συνήθεις ή δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη της, µέσω της ύπαρξης του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιµοποίητες πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων. Η Εταιρεία εξασφαλίζει ταµειακά διαθέσιµα για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για τουλάχιστον 30 ηµέρες, περιλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών της, χωρίς να λαµβάνει υπόψη της την επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν, όπως φυσικές καταστροφές. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, η Εταιρεία συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Στις 31 εκεµβρίου 2009 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, που να µην καλύπτεται είτε από τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας είτε από εγκεκριµένα τραπεζικά όρια πίστωσης. Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής στον ρυθµό ανάπτυξης της οικοδοµικής δραστηριότητας και µεταβολών τιµών υλικών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών, επιτοκίων και τιµών µετοχών, να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών της µέσων. Περιλαµβάνει και την τιµή της βασικής πρώτης ύλης, του χάλυβα (χρηµατιστηριακό είδος), η οποία επηρεάζεται από την προσφορά, τη ζήτηση και το ύψος αποθεµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο, οπότε η Εταιρεία, για να µειώσει την επίπτωσή της στο κόστος παραγωγής, προβαίνει σε µαζική αγορά πρώτων υλών (οικονοµίες κλίµακας) όταν η τιµή τους είναι χαµηλή. Ο σκοπός της διαχείρισης αυτού του κινδύνου είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας σε αυτόν, στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Η έκθεση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας στους ανωτέρω κινδύνους είναι µικρή. o Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εισαγωγές και εξαγωγές σε ξένο νόµισµα και επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού και αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών. Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της πραγµατοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς ως επί το πλείστον διεξάγεται σε Ευρώ, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες διενεργούνται µε ρήτρα Ευρώ και ως εκ τούτου ο συναλλαγµατικός κίνδυνος περιορίζεται. o Κίνδυνος επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας βασίζονται σε προκαθορισµένα περιθώρια επιτοκίων, που ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν να µετατραπούν σε σταθερά µε αποτέλεσµα οι επιπτώσεις των διακυµάνσεών τους στα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές να είναι µικρές. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων και τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών και ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες να καθορίζει τη σχέση µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 8

9 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 Οι µακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές εντοπίζονται στην ανάπτυξη των εξαγωγών για τα επόµενα χρόνια, είτε µέσω ανάπτυξης του πελατολογίου είτε µέσω πρόσβασης σε νέες χώρες. Παράλληλα, τα επόµενα έτη, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε βελτίωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υλικών, σε εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής στη διακίνηση προϊόντων (χρήση barcode), καθώς και σε αναβάθµιση του βαφείου για την υποστήριξη αυξηµένης ζήτησης ειδικών βαφών. Ι.ΠΕ Κιλκίς 24 Μαρτίου 2010 Ο Πρόεδρος Το Μέλος Η Αναπληρώτρια Γενική ιευθύντρια ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΥ 9

10 ! "#$#%&'()&*"#(+& +"(,)-(+&,."(-(""%.)".$#/%-$# "#,0+%1.&-$#,EFGHIJ +"( K 589 LM!JJFM :;< )KNMJKNF Bα:α6:D65;< +IILOLK! "#$#%&'()&*"#(+& KLEFER IQERMIK +IILOLK.IJKINXM L!JIMKNXM,)-(+& -XM "QELJOVM IQ GKI!M,."(-("! +IOLIL! SL! "%.)".$# NIK Q 1MEKNR *!JIKNMJKNS FE!H!M /%-$#!JJ!MPI "#,0+%1.&-$# /FL! IUEXM! NIZX TNJUP NIK (WPVM QPE![! (! +YIEIPVM VM NIK NIK Q K KLEFER & EGKLKNXM QEKKNXM NIK EKQF QH!G!JIKNF «,IKPI») )KNMJKNXM \]^_`a bcdefagah icj kch lcfd`dmcfnh ojkjgkpgqch,klwsji, 31 IO YIJGS TKPN!L! F M KZ!ZP! +IILOLVM,IKPI IQ F!M K LRJYVMI!M,VQIrNS ZRM! J I GKI TKZMS! LRMIH! QI NIK *!JIKNMJKNS!M REG! QILPIL! "MIYO IXM VM QV IS, QILPIL! & ZRM! IS QKEIJUOMK L L!JKXLK. Q NIK YPEMIK NIK KNMJKNXM WKIS!L! L IQO! S LLSJI EOZ QKEFGMI LVKNR K NIK YIJtMI PMIK EFG IQIEEIGJFM L KNO NIOEE!E J! IQ LRMIH! LKXWK EGKLKNF NIK REG! QEKKNF TKNS WKMGXMI EGKLKNF NKJSLK K QP PMIK REG GKI!M smvl!. WKILJ, FEG QI \]^_`a JI \uqifkv ZRM! PMIK! FNYIL! GMXJ! QP IXM VM )KNMJKNXM J UOL! M NIILOLVM, IMINPUK, WKMFGKI NIILOLK TKMGSLIJ M FEG JI LRJYVMI J I TKZMS QI!.I QPLIL!. ) IO IQIKRM! LJJYVLS JI J NIMM!ZKNS WMEGPI NIK L WKILJ NIK EFG JI J LNQ!M IQNJKL! REG! WKILYOEKL! K K KNMJKNF WKIWKNILP PMIK IQIEEIGJFM IQ LKXWK +IILOLVM, LKXW FEG KNO J QKEIJUOMK I QLO NIK K! QE!YP WKMFGKI WKIWKNILKXM Q QKEIJUOMMIK GKI! LGNFMVL! LK KNMJKNF EGNKNXM NJ!PVM )K JI.,EGNKNS. NPJ!L! IMINPUKI QKEFGMIK VM NIO KNMJKNXM!M NPL! EGNS NIK Q QKEIJUOMM YPEIK L!M IQO! NPJ!L! S NKMWRM IMINPUK. L QP NKMWRM EGNS EIJUOMK Q[! LRL!JI LVKNR EFG wki!m QKEIJUOMK NIILOLK. YIJL!NIM KNO J! LRMIH! NIK!M REG! QILPIL! VM KNMJKNXM J LNQ! WKILJ! LMEKNS IQELJIKN!I NIOEE!EVM QPL! QILPIL! NIK!M REG EGNKNXM IHKEG!L! VM VM KNMJKNXM LLSJI WKIWKNILKXM NKJSLVM! NIIEE!E!I LVKNR Q GKI!M FGKMIM QPLIL! VM EFG IQ EGKLKNXM!! NIK K QEKKNXM GKI NIZX!M ) FNYIL! FEG NIK Q IHKEG!L! GMXJ! NIILOLVM, EOZ. IR,, NIILOLVM,,IKPI. TKPN!L!, NIILOLVM

11 KLRJ ZJEPVL! ` ma! K EGNKNS I EGNKNO JI NJSKI Q F J LGNMXLK PMIK QINS NIK NIOEE!EI GKI! <α? D +IO NIOLIL! K QI IJKINF! GMXJ!! F,IKPI! K GKI )KNMJKNF NIO! SL!!M Q +IILOLK TNJUP FE!H!M IQKNMPtM!JJ!MPI NIK INKUWPNIKI!JIKNMJKNS!M KNMJKNS! QPWL! NIK GMXJ!.,QIE!ZRLIJ LRJYVMI J I TKZMS 1JUEP *!JIKNMJKNS"MIYO QV IO F M KZ!ZP IQ!M,VQIrNS OZI NIK 589! K D ;< LJYVMPI NIK!M 3αι IMKLP 3α<?<ι6:ι3A<!L! QK JFM! snzl! TKKN!KNR JI, LM!JJFM )KNMJKNF +IILOLK LI QEIPLKI VM KtJFMVM IQ I 31 IS, smvl!. = 3;:?9 α :9? 53: 37 <α6:d6ι? 4 <α, = = 3;: 53:?ι6: 26 KPMG.. α<α97, I +.#. 2190/ KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόµπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ

12 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις νέο Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 12

13 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Από 1 Ιανουαρίου έως ΣΗΜ. 31 εκ εκ. 08 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 20 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα / (έξοδα) Έξοδα διάθεσης 20 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 20 ( ) ( ) Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 20 (38.431) (14.704) Κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελ/των Χρηµατοδοτικά έσοδα Χρηµατοδοτικά έξοδα 22 (57.658) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος ( ) Κέρδη µετά από φόρους ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Από 1 Ιανουαρίου έως Καθαρά κέρδη περιόδου Κρατικές επιχορηγήσεις Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 13

14 KLLEEFFEER ΑΑΝΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΚΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ιαφορές Υπόλοιπο Σύνολο Μετοχικό Τακτικό Αφορολόγητα Λοιπά αναπροσαρµ. κερδών Ιδίων κεφάλαιο αποθεµατικό αποθεµατικά αποθεµατικά ενεργητικού εις νέο Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσης Μερίσµατα ( ) ( ) Τακτικό αποθεµατικό ( ) - Αφορολ. Αποθεµατικά ( ) - Λοιπά αποθεµατικά (80.000) - Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσης Μερίσµατα Τακτικό αποθεµατικό Αφορολόγητο Αποθεµατικά Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 14

15 KLLEEFFEER ΑΑΝΩΝΥΥΜΟΣΣ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΗ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΜΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ ΑΑΥΥΤΤΟΜΑΑΤΤΩΝ ΘΥΥΡΡΩΝ ΑΑΝΕΕΛΛΚΚΥΥΣΣΤΤΗΡΡΩΝΝ ΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Από 1 Ιανουαρίου έως ΣΗΜ. 31 εκ εκ. 08 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι (59.579) (83.536) Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) Καθαρές Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων (24.273) ( ) Αγορές ασώµατων περιουσιακών στοιχείων - (1.107) Πωλήσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων Εισπραχθέντες τόκοι / Μερίσµατα Καθαρές Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) Μερίσµατα πληρωθέντα ( ) ( ) Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση σε ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών αρχής χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών λήξης χρήσης Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 16 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η KLEFER AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (η «Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 1999, είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 43773/55/Β/99/16 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία αυτόµατων και ηµιαυτόµατων θυρών ανελκυστήρων. Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 έτη από τη ηµεροµηνία δηµοσίευσης του καταστατικού της, δηλαδή µέχρι το Έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, ΤΚ 61100, και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Εταιρείας KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και ως εκ τούτου οι Οικονοµικές Καταστάσεις της, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 24 Μαρτίου 2010, ενοποιήθηκαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. KLEEMANN. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Ε.Ε. στις 19 Ιουλίου ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα Γήπεδα- Οικόπεδα και τα Χρεόγραφα, τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και όλες οι οικονοµικές πληροφορίες απεικονίζονται σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων απαιτεί από τη ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις και να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρηµένα ποσά στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι αναθεωρήσεις των εκτιµήσεων και των σχετικών µε αυτές υποθέσεων γίνονται σε συνεχή βάση και αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν και στις τυχόν επόµενες. Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά µε τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιµήσεων και κρίσιµες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, µε σηµαντική επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, περιγράφονται στις ακόλουθες σηµειώσεις: Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία (Σηµείωση 4) Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σηµείωση 5) Αποθέµατα (Σηµείωση 7) Απαιτήσεις από πελάτες (Σηµείωση 9) Οι βασικές λογιστικές αρχές που παρατίθενται κατωτέρω ακολουθούνται µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται στις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η σηµείωση ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα στοιχεία της παρούσας χρήσης. Στην Εταιρική Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της χρήσης 2009, στο Ενεργητικό ποσό Ευρώ (Προκαταβολές πελατών) έχει µεταφερθεί από τις Απαιτήσεις από πελάτες ( ηµοσιευµένα 2008: Ευρώ ) στις Λοιπές Υποχρεώσεις ( ηµοσιευµένα 2008: Ευρώ ). Επίσης ποσό Ευρώ (Προκαταβολές χρεωστών) έχει µεταφερθεί από τις Λοιπές Απαιτήσεις ( ηµοσιευµένα 2008: Ευρώ ) στις Λοιπές υποχρεώσεις. Ενώ στο παθητικό, ποσό Ευρώ (Προκαταβολές προµηθευτών) µεταφέρθηκε από τους Προµηθευτές ( ηµοσιευµένα 2008: Ευρώ ) στις Λοιπές Απαιτήσεις. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 3.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 16

17 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της νόµισµα και το νόµισµα τήρησης των λογιστικών της βιβλίων. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή ξένου νοµίσµατος της ηµέρας της συναλλαγής. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 3.2 Ι ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτησή τους, µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση της αξίας τους, µε εξαίρεση τα γήπεδα-οικόπεδα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται µε αύξηση της λογιστικής αξίας τους ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον αν είναι πιθανό ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που πωλούνται ή αποσύρονται, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της απόσυρσης και οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του.λ.π. 16, τα κόστη που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις για απόσυρση ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που αυτές δηµιουργούνται και στο βαθµό που µπορεί να γίνει µια λογική εκτίµηση της εύλογης αξίας τους. Τα εν λόγω κόστη κεφαλαιοποιούνται, ως µέρος της αξίας των αποκτώµενων ενσώµατων ακινητοποιήσεων, και αποσβένονται ανάλογα. Τα γήπεδα και οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώµατων παγίων στοιχείων υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης τους ζωής, η οποία έχει ως ακολούθως: Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισµός Μέσα µεταφοράς Λοιπός εξοπλισµός έτη 5-20 έτη έτη 1-20 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων πάγιων στοιχείων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, ενώ οι λογιστικές αξίες τους εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις (βλέπε σχετικά παράγραφο 3.4). 3.3 ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν σε άδειες λογισµικού, οι οποίες αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον σωρευµένες αποσβέσεις και οποιαδήποτε σωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 10 χρόνια. απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσµατα στο έτος που προκύπτουν. Κόστη και δαπάνες αναφορικά µε την εσωτερική δηµιουργία και ανάπτυξη λογισµικού κεφαλαιοποιούνται στο βαθµό που συντρέχουν οι πρόνοιες του σχετικού Προτύπου. 3.4 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν είναι ανακτήσιµες. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται και καταχωρείται απ ευθείας στα αποτελέσµατα, όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, το οποίο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας, µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη, και της αξίας χρήσης αυτών, για την εκτίµηση της οποίας, οι εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους βάσει ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σηµαντικές ανεξάρτητες ταµειακές εισροές, το ανακτήσιµο ποσό καθορίζεται για την µονάδα παραγωγής ταµειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 17

18 Μετά την αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή, επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό και η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται, επαναφέροντας τη λογιστική αξία στο ανακτήσιµο ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η αρχική ζηµία αποµείωσης. 3.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσης ή κόστους παραγωγής, το οποίο προσδιορίζεται µε την µέθοδο FIFO, και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, η οποία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων τυχόν εξόδων ολοκλήρωσης και πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το κόστος παραγωγής περιλαµβάνει άµεσα υλικά, άµεσα εργατικά και τα αναλογούντα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα κατάσταση. ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. 3.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Καταχωρούνται στο κόστος και ελέγχονται σε ετήσια βάση για περίπτωση αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα, ενώ οι διαγραφές απαιτήσεων που κρίνονται ανεπίδεκτες είσπραξης γίνονται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. 3.7 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν τα υπόλοιπα ταµείου και τις καταθέσεις όψεως. 3.8 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ µεταγενέστερα παρακολουθούνται στο ανεξόφλητο υπόλοιπό τους. Ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός αν η Εταιρεία µπορεί να αναβάλει την εξόφλησή τους για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, οπότε ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 3.9 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο φόρος εισοδήµατος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο και καταχωρείται στα αποτελέσµατα, εκτός από την περίπτωση που αφορά σε κονδύλια που καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται κατά ανάλογο τρόπο σε αυτά. Ο τρέχων φόρος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήµατος χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, και κάθε αναπροσαρµογή στον πληρωτέο φόρο προηγούµενων χρήσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται βάσει του ισολογισµού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. εν λογίζεται αν προκύπτει από αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία, όταν έγινε η συναλλαγή, δεν επηρέασε το λογιστικό ή το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να ισχύσουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, οι οποίοι βασίζονται σε νόµους που έχουν ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και µειώνονται όταν αυτό υλοποιηθεί. Όσον αφορά σε φόρους, οι οποίοι είναι πιθανόν να προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους, η Εταιρεία χρησιµοποιεί ιστορικά στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγµένων φορολογικά χρήσεων και µέσω αυτών σχηµατίζουν πρόβλεψη µελλοντικών φορολογικών διαφορών για τις ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των φορολογικά ανέλεγκτων χρήσεων. Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων καταχωρούνται στον ίδιο χρόνο µε αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού µερίσµατος. 18

19 Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα, εκτός από την περίπτωση που αφορά σε κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση, οπότε καταχωρείται οµοίως στην Καθαρή Θέση ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Οι υποχρεώσεις για εισφορές καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα το χρόνο πραγµατοποίησης τους ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2112/1920, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ.Λ.Π. 19 Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα προγράµµατα παροχών είναι η παρούσα αξία των δουλευµένων παροχών, λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για αναλογιστικά αποτελέσµατα (κέρδη και ζηµίες) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών. Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής µελέτης από ανεξάρτητη αναλογιστική Εταιρεία µε τη µέθοδο της προβλεπόµενης µονάδας υποχρέωσης, ενώ η παρούσα αξία της προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές µε το επιτόκιο που ισχύει για εταιρικό οµόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, που έχει εκδοθεί σε νόµισµα κοινό µε αυτό στο οποίο καταβάλλεται η καθορισµένη παροχή και έχει εναποµένουσα διάρκεια που εναρµονίζεται µε τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης. Τα σωρευµένα αναλογιστικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την απόκλιση µεταξύ εκτιµήσεων και εµπειρίας, και τη µεταβολή των χρησιµοποιούµενων αναλογιστικών υποθέσεων, κατά το µέρος που υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου µεταξύ των δουλευµένων υποχρεώσεων και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, αποσβένονται σε περίοδο ίση µε τη µέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή του προσωπικού. Το κόστος από την υπηρεσία παρελθόντων ετών αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως, εκτός αν οι µεταβολές στη βάση υπολογισµού της παροχής εξαρτώνται από την παραµονή των εργαζοµένων στην υπηρεσία για καθορισµένη χρονική περίοδο, οπότε αποσβένεται µε τη γραµµική µέθοδο στη διάρκεια αυτής ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Όσες αφορούν σε έξοδα αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που θα αποζηµιώσουν, ενώ όσες σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο κατά την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή αυτών ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα, συµβατική ή τεκµαιρόµενη, δέσµευση από την οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της, οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και το ποσό της µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της, αντιλογίζονται, ενώ χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες, ενώ οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ΈΣΟ Α Περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές και η αναγνώρισή τους γίνεται ως εξής: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ Όταν οι κίνδυνοι και οι ανταµοιβές της ιδιοκτησίας έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιµήµατος είναι εύλογα εξασφαλισµένη, οι σχετιζόµενες δαπάνες και πιθανές επιστροφές µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα και δεν υπάρχει συνεχιζόµενη ανάµειξη στη διαχείριση των αγαθών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην περίοδο παροχής των υπηρεσιών βάσει του στάδιου ολοκλήρωσής τους σε σχέση µε το σύνολό τους ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α 19

20 Αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί των δανείων και λοιπών εξόδων συναφών µε τις χρηµατοδοτήσεις και τα έσοδα από δουλευµένους πιστωτικούς τόκους από επενδυθέντα διαθέσιµα και τόκους από τρεχούµενους λογαριασµούς πελατών ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύµβασης. Ενδεικτικές περιπτώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη υποχρέωσης, οπότε τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκους) που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης, είναι οι παρακάτω: µεταφορά της ιδιοκτησίας του µισθωµένου παγίου στον µισθωτή στο τέλος της περιόδου µίσθωσης, δικαίωµα αγοράς του µισθωµένου παγίου από το µισθωτή στη λήξη της µίσθωσης µε ευνοϊκούς όρους, διάρκεια της µίσθωσης µεγαλύτερη ή ίση µε το 75% της οικονοµικής ζωής του µισθωµένου παγίου, παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών µίσθωσης µεγαλύτερη ή ίση µε το 90% της πραγµατικής αξίας του µισθωµένου παγίου. Όλες οι υπόλοιπες συµβάσεις µίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές, οπότε τα ενοίκια καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τα βασικά και τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους της Εταιρείας καθαρού κέρδους µετά τους φόρους µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη της Έκθεσης της Εταιρείας, είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2008, αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω Πρότυπα και ιερµηνείες, που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από 1 Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα: ΠΧΑ 8, «Λειτουργικοί τοµείς». Απαιτεί από την Εταιρεία να εντοπίσει τους λειτουργικούς τοµείς, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται και γνωστοποιούνται στην ιοίκησή της κατά την κατανοµή των πόρων και την αξιολόγηση των επιδόσεων του λειτουργικού τοµέα, και αντικαθιστά την απαίτηση για καθορισµό πρωτευόντων και δευτερευόντων τοµέων. Η Εταιρεία καθορίζει ως τρόπο παρουσίασης τον γεωγραφικό τοµέα και συνεπώς τροποποιεί τους πρότερους λειτουργικούς τοµείς. Υιοθετήθηκε από την Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου ΛΠ 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» Απαιτεί όπως στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνονται µόνο οι συναλλαγές µε τους µετόχους. Γίνεται εισαγωγή µια καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µετόχους θα εµφανίζονται µόνο στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Υιοθετήθηκε από την Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση), «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριµένα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή. Υιοθετήθηκε από την Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου ΛΠ 23 (Τροποποίηση), «Κόστος δανεισµού» Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2014 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης 2007, είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013 έως 31.12.2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Για τη χρήση 2011 (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η εκεµβρίου 2011) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») POST BANK GREEN INSTITUTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013 & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2013  & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19. 20.  21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. Α.M.A.E: 62942/03/B07/28, Λ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα