ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ Τηλ FAX: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ , ΒΟΛΟΣ Τηλ FAX: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ Βόλος, σήμερα 22/07/2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, στο κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην 11η Συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ. 8064/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από τα μέλη βρέθηκαν παρόντα:7, απόντα:4 Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Σκοτινιώτης Πάνος Πρόεδρος 2. Μαυρογιάννης Λεωνίδας Αντιπρόεδρος 3. Ξηρακιάς Ηλίας Σύμβουλος 4. Κούντριας Σταμάτης Σύμβουλος 5 Τσιάμη Μαρία Σύμβουλος 6. Οικονόμου Αναστασία Σύμβουλος 7. Κουτσιφέλης Δημήτρης Σύμβουλος Α π ό ν τ ε ς 8. Δουλόπουλος Αριστοτέλης Σύμβουλος 9. Μολοχίδης Ιωάννης Σύμβουλος 10. Σαρούδης Ηλίας Σύμβουλος 11. Φλαμπούρης Κων/νος Σύμβουλος Επίσης παρευρέθηκαν ο Γενικός Δ/ντής Δημήτρης Οικονομίδης, η Δ/ντρια Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών Πηνελόπη Δεληευθυμίου, ο Δ/ντής Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών Μ. Φαναριώτης, ο Δ/ντής Προγραμματισμού & νέων Υποδομών Στ. Τζίνης και ο Νομικός Σύμβουλος Δ. Μακρυγιάννης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:261 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, όπως και την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

2 ΘΕΜΑ: Έγκριση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ». Λαμβάνοντας υπόψη την παρακάτω γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του υπ αριθ. πρωτ. 7037/ Πρακτικού ΙΙΙ για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ». Στο Βόλο την ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 14/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και το υπ αριθμ. πρωτ. 1012/ (α.π. ΔΕΥΑΜΒ 3087/ ) έγγραφο του ΤΕΕ, αποτελούμενη από τους: 1. ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, Πρόεδρο, 2. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ, Χημικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, αναπληρωματικό μέλος, 3. ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Χημικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, 4. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, 5. ΡΑΦΑΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, Εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. τακτικό μέλος, συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ σε κλειστή συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία των παρόντων μελών της επιτροπής, προέβη στη σύνταξη της παρούσας γνωμοδότησης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του από Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού. 1. Γενικές παρατηρήσεις: Όπως αναφέρεται στο Πρακτικό ΙΙI η Επιτροπή κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών: - Έλαβε υπόψη της την Απόφαση 478/2014 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου περί της «Έγκρισης Γνωμοδότησης της Ε.Δ. επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» - Προχώρησε κατά την πρόβλεψη της α.π / Προκήρυξης του έργου στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που μετείχαν στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού και τις έκρινε όλες παραδεκτές. - Ζήτησε με έγγραφό της (α.π. 4230/ ) προς τη σύμπραξη με Α/Φ 2 στο πλαίσιο του άρθρου 48 του Π.Δ. 59/2007 και του άρθρου 57 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, διευκρινήσεις και αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της παραπάνω σύμπραξης καθώς την έκρινε ως ιδιαίτερα χαμηλή. - Εξέτασε το έγγραφο διευκρινήσεων και αιτιολόγησης (α.π. 4584/ ) που η σύμπραξη με Α/Φ 2 χωρίς αντιρρήσεις κατέθεσε και αποδέχθηκε ως βάσιμη την αιτιολόγηση, τις διευκρινήσεις και τις εξηγήσεις που παρείχε η σύμπραξη με Α/Φ 2. Η Ε.Δ. με απόλυτο σεβασμό στις ήδη εγκεκριμένες πράξεις της (Πρακτικό Ι, Πρακτικό ΙΙ, Απόφαση 478/2014 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ) από τις οποίες απορρέει το παραδεκτό της συμμετοχής στο διαγωνισμό και το αποδεκτό της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, επικύρωσε το Πρακτικό ΙΙΙ (α.π. 7037/ ), το οποίο ανακοινώθηκε σε όλους τους διαγωνιζόμενους μέσω τοιχοκόλλησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΜΒ και αποστολή σχετικής ανακοίνωσης (α.π. 7066/ ) με καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων την Κατά το ως άνω διάστημα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στους φακέλους των Οικονομικών Προσφορών και σε κάθε έγγραφο που σχετίζονταν με το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η Ε.Δ. παρέλαβε από το πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ την υποβληθείσα ένσταση της σύμπραξης με Α/Φ 11 (α.π. 7478/ ). Από τον έλεγχο του εμπρόθεσμου της υποβληθείσας ένστασης, προέκυψε ότι είναι εμπρόθεσμη και πρέπει να εξεταστεί από την Ε.Δ.

3 2. Ως προς την ένσταση της σύμπραξης με Α/Φ 11: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. / INTEGER Α.Τ.Ε.Μ. / ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ»: Ως προς τα αναφερόμενα στην σελίδα 2 από 7 της ένστασης, η Ε.Δ. σημειώνει τα εξής: Στο σημείο αυτό η σύμπραξη με Α/Φ 11, προχωρεί σε γενικόλογες αναφορές περί της φύσης των διοικητικών πράξεων και περί της κρίσης της Ε.Δ. επί της αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της σύμπραξης με Α/Φ 2, ενώ προβαίνει σε δική της υποκειμενική κρίση για το περιεχόμενο του Πρακτικού ΙΙΙ της Ε.Δ., ότι φέρει ελαττωματική και ανεπαρκή αιτιολόγηση. Η Ε.Δ. επ αυτών σημειώνει: - Σύμφωνα με την Προκήρυξη η εξέταση των οικονομικών προσφορών γίνεται αποκλειστικά με τα κριτήρια του άρθρου 22 και η Ε.Δ. προχώρησε στην εξέταση με πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων του ως άνω άρθρου. - Επιπλέον όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Ε.2/Δ17γ/06/11/ΦΝ439/ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «δεν απαιτείται ειδική και ορισμένη απάντηση σε αόριστα και γενικόλογα παράπονα». Σε κάθε περίπτωση όμως, η Ε.Δ. αξιολόγησε πλήρως, ειδικά και νομικά τις οικονομικές προσφορές κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η ένσταση της σύμπραξης με Α/Φ 11 περιλαμβάνει 15 διακριτά, χωρίς αρίθμηση σημεία, επί των οποίων η Ε.Δ. αποφαίνεται ως ακολούθως: 1. (σελ 3 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη σύμπραξη ισχυρίζεται ότι η σύμπραξη με Α/Φ 2, δεν απαντά με το α.π. 4584/ έγγραφό της, στα σαφή ερωτήματα της Ε.Δ. Οι ισχυρισμοί είναι παντελώς αστήρικτοι. Το έγγραφο της Ε.Δ. με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήματα, στο σύνολο των οποίων η σύμπραξη με Α/Φ 2 απαντά αναλυτικά. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 2. (σελ 3 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη σύμπραξη ισχυρίζεται ότι: «στη δήθεν αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς ΔΕΝ περιλαμβάνεται καμιά αναφορά και υπολογισμός κόστους με βάση την τεχνική προσφορά και τις συμβατικές απαιτήσεις». Η Ε.Δ. επισημαίνει ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο ερώτημα στο α.π. 4230/ έγγραφό της, για το σύνολο της οικονομικής προσφοράς της σύμπραξης με Α/Φ 2, ώστε να υποχρεώνεται αυτή να παράσχει αντίστοιχη εξήγηση. Τα ερωτήματα αφορούν σε 3 (Υδραυλικές μελέτες, ΗΛΜ μελέτες, τοπογραφικές μελέτες) από τα 6 συνολικά αντικείμενα του διαγωνισμού στα οποία η σύμπραξη με Α/Φ 2 παρείχε τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 3. (σελ 3 από 7) της ένστασης Η ενιστάμενη προχωρά σε υποκειμενικές και αστήρικτες κρίσεις για το μέγεθος προηγούμενων παρόμοιων με το αντικείμενο του διαγωνισμού μελετών που εκπόνησε η σύμπραξη με Α/Φ 2, τις οποίες χρησιμοποιεί ως επιχείρημα γενικό για την «υπεράσπιση» της οικονομικής προσφοράς της. Η Ε.Δ. σημειώνει ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί, όπως προκύπτει από το φάκελο της Τ.Π. της Α/Φ 2. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 4. (σελ 3 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη σύμπραξη ισχυρίζεται ότι η σύμπραξη με Α/Φ 2 «δεν έχει επιδείξει καμία παρόμοια μελέτη την οποία να έχει περαιώσει επιτυχώς με αντίστοιχη έκπτωση με την προσφερθείσα στον παρόντα διαγωνισμό (83,71%)». Η Ε.Δ. σημειώνει ότι δεν προκύπτει από κανένα νόμο, εγκύκλιο, διάταξη, διακήρυξη κλπ, η υποχρέωση των μελετητικών σχημάτων να προσφέρουν τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, ώστε περαιτέρω να καθίσταται αυτό το γεγονός κριτήριο αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Άλλωστε και κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού στο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς, περιλαμβάνονται οι μελέτες που έχει εκπονήσει η σύμπραξη ή ο συντονιστής, αλλά όχι τα ποσοστά έκπτωσης. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 5. (σελ 3 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη σύμπραξη προχωρεί σε ανεπίτρεπτες υποδείξεις προς την Ε.Δ., όπως ότι έπρεπε «να καλέσει το μέλος της σύμπραξης που καλύπτει την κατηγορία 13 των υδραυλικών μελετών, να προβεί σε ανάλυση του κόστους κλπ», ενώ παράλληλα μέμφεται την Ε.Δ. ότι λησμόνησε στο διαγωνισμό ότι υπάρχουν κρατήσεις κλπ. Η Ε.Δ. σημειώνει ότι οι υποδείξεις προς την Ε.Δ. για τον τρόπο που υλοποιεί το αντικείμενο που της έχει ανατεθεί είναι ανεπίτρεπτη ενέργεια, η αποδοχή της οποίας θα δημιουργούσε θέματα ακύρωσης του διαγωνισμού. Περαιτέρω σημειώνει ότι οι κρατήσεις κλπ στον διαγωνισμό αφορούν στον ανάδοχο και όχι στην Ε.Δ. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται.

4 6. (σελ 3 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη σύμπραξη επανέρχεται στο σημείο 3, το οποίο έχει ήδη σχολιάσει η επιτροπή, προβάλλοντας επί πλέον τον ισχυρισμό ότι τίθεται θέμα «ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς της σύμπραξης με Α/Φ 2». Η Ε.Δ. σημειώνει ότι το στάδιο εξέτασης των τεχνικών προσφορών, αφορά σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, που περιγράφεται στο Πρακτικό ΙΙ, κατά την οποία διαδικασία η σύμπραξη με Α/Φ 11 δεν υπέβαλε την οποιαδήποτε ένσταση κατά της σύμπραξης με Α/Φ 2, αποδεχθείσα έτσι την άποψη (βαθμολογία) της Ε.Δ. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 7. (σελ 4 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη σύμπραξη, ισχυρίζεται ότι «όλες οι αναφορές περί συμπίεσης του χρόνου εκπόνησης είναι αυθαίρετες και αόριστες». Η Ε.Δ. σημειώνει ότι ο χρόνος εκπόνησης της υπόψη μελέτης είναι δεδομένος από το Φάκελο του έργου και τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Επομένως ο παραπάνω ισχυρισμός δεν έχει κανένα νόημα. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 8. (σελ 4 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη προβαίνει στον ισχυρισμό ότι «οι αναφορές περί μειωμένων λειτουργικών εξόδων, συγκριτικώς με άλλες εταιρείες είναι αυθαίρετες και αόριστες» και περαιτέρω ότι είναι «απαράδεκτη η προσπάθεια αιτιολόγησης στην οποία προβαίνει η σύμπραξη με Α/Φ 2». Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. σημειώνει ότι η ενιστάμενη προχωρεί σε υποκειμενικές κρίσεις και μάλιστα επί τμημάτων και όχι του συνόλου των διευκρινήσεων, ώστε να προκύπτει το λογικοφανές των ισχυρισμών της. Στο συγκεκριμένο σημείο πχ παραλείπει να σημειώσει ότι η σύμπραξη με Α/Φ 2 «έχει συμπεριλάβει στην ομάδα μελέτης επιστήμονες / μηχανικούς οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν μόνιμη συνεργασία με τα γραφεία μέλη της σύμπραξης και ΔΕΝ αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες, γεγονός το οποίο θα αύξανε το κόστος υλοποίησης της μελέτης». Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 9. (σελ 4 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι ισχυρισμός της σύμπραξης με Α/Φ 2, ότι δηλαδή το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, περιλαμβάνει «πολλές παρόμοιες μονάδες φυσικού αντικειμένου, ήτοι 9 εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, 15 αντλιοστάσια κλπ, με αποτέλεσμα τη σημαντική οικονομία κλίμακος και τη μεγάλη μείωση του κόστους στην εκπόνηση των μελετών», δεν ευσταθεί και «δεν συνάδει με τα συμβατικά δεδομένα του έργου., καταδεικνύει πλήρη έλλειψη της γνώσης του αντικειμένου.. πιστοποιεί ότι εν λόγω σύμπραξη δεν δύναται να εκπονήσει. τις μελέτες του έργου». Η Ε.Δ. σημειώνει ότι ο προβαλλόμενος ισχυρισμός αποτελεί υποκειμενική κρίση της ενιστάμενης και επιπλέον σημειώνει ότι: - Η τεχνική προσφορά της σύμπραξης με Α/Φ 2 έχει κριθεί σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, έχει γίνει αποδεκτή και κατ αυτής ουδεμία ένσταση προέβαλλε η ενιστάμενη σήμερα σύμπραξη με Α/Φ Η ίδια η ενιστάμενη στο ίδιο σημείο της ένστασης της αποδέχεται ότι το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει 9 δίκτυα ακαθάρτων, 15 αντλιοστάσια κλπ, επιβεβαιώνει δηλαδή το αντικείμενο, όπως ακριβώς το περιγράφει η σύμπραξη με Α/Φ 2, για την οποία κρίνει ότι αυτή η περιγραφή πιστοποιεί αδυναμία εκτέλεσης. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 10. (σελ 4 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό, η ενιστάμενη αναφέρει ότι τα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του έργου, συνιστούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και δεν τίθενται στην επιλεκτική κρίση του. Γι αυτό υπολογίζεται και ιδιαίτερη και ανεξάρτητη αμοιβή για κάθε δίκτυο οικισμού, για κάθε αντλιοστάσιο. Η Ε.Δ. δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε στο σημείο αυτό, επισημαίνοντας ότι το σύνολο των παραδεκτών τεχνικά προσφορών που συνέχισαν και στο στάδιο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών αναγνωρίζουν με ευλάβεια το φυσικό αντικείμενο του έργου. 11. (σελ 5 από 7) της ένστασης Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι στην περίπτωση που υφίσταται «οικονομία κλίμακος», αφορά σε μελέτες πολλαπλής εφαρμογής που προβλέπει ο Ν. 3316/2005. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι «ουσία και νόμω» δεν υφίσταται «οικονομία κλίμακος» στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η Ε.Δ. σημειώνει ότι αν υφίστατο «οικονομία κλίμακος» λόγω των μελετών πολλαπλής εφαρμογής, θα περιλαμβάνονταν στον ΦτΕ. Αυτό όμως δεν πρέπει να συγχέεται με τα μοντέλα οργάνωσης

5 των συμπράξεων, τα οποία επιτρέπουν περιορισμό του κόστους εκπόνησης των μελετών. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 12. (σελ 5 από 7) της ένστασης Η ενιστάμενη προχωρεί στον απολύτως αυθαίρετο και υποκειμενικό ισχυρισμό, ότι η οικονομική προσφορά της σύμπραξης με Α/Φ 2, συντάχθηκε με σκοπό την όψιμη διαφοροποίηση των παραδοτέων. Η Ε.Δ. σημειώνει ότι από την εξέταση της τεχνικής προσφοράς της σύμπραξης με Α/Φ 2 στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού δεν προκύπτει η οποιαδήποτε διαφοροποίηση των παραδοτέων της μελέτης, ούτε η ενιστάμενη στο αντίστοιχο στάδιο προέβαλλε οποιαδήποτε αντίρρηση. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 13. (σελ 5 από 7) της ένστασης Σε αυτό το σημείο η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι η σύμπραξη με Α/Φ 2 δεν αιτιολογεί επαρκώς την οικονομική προσφορά για τις τοπογραφικές μελέτες και ότι η φύση των μελετών αυτών δεν επιφέρει την οποιαδήποτε οικονομία. Ο προβαλλόμενος ισχυρισμός είναι υποκειμενικός και αστήρικτος, άλλωστε η οικονομική προσφορά της σύμπραξης με Α/Φ 2, στο αντικείμενο των τοπογραφικών μελετών, δεν διαφέρει ουσιαστικά από την οικονομική προσφορά των υπόλοιπων συμπράξεων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. 14. (σελ 5 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της Α/Φ 2, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους. Η Ε.Δ. δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε στο σημείο αυτό. 15. (σελ 5 από 7) της ένστασης Στο σημείο αυτό η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι η αναφορά της Α/Φ 2 ότι θα τηρήσει τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στη χώρα μας είναι αόριστη και αβάσιμη. Ο ισχυρισμός είναι απολύτως αυθαίρετος και υποκειμενικός. Στο σημείο αυτό η ένσταση απορρίπτεται. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗ Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομοφώνως γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ: 1) την απόρριψη της ένστασης της σύμπραξης με Α/Φ 11 «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. / INTEGER Α.Τ.Ε.Μ. / ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ» στο σύνολο της για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα γνωμοδότηση και 2) την έγκριση του από Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Βόλος, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εισηγούμαι 1. Την έγκριση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ». 2. Την απόρριψη της ένστασης της σύμπραξης με Α/Φ 11 «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. / INTEGER Α.Τ.Ε.Μ. / ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ» στο σύνολο της για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση και 3. Την έγκριση του από Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και κατά την οποία ο Δ/κός Σύμβουλος Δ. Κουτσιφέλης δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας λόγω της συμμετοχής του στην Επιτροπή Διαγωνισμού επί των Ενστάσεων. Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

6 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Κάνει δεκτή ως έχει την εισήγηση της υπηρεσίας. 2. Εγκρίνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ». 3. Απορρίπτει την ένσταση της σύμπραξης με Α/Φ 11 «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. / INTEGER Α.Τ.Ε.Μ. / ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. / ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ» στο σύνολο της για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση. 4. Εγκρίνει το από Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 5. Αναθέτει τη «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου Επέκταση ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», στη σύμπραξη των εταιρειών SIGMA Μελετών Α.Ε. / ΕΠΕΜ Α.Ε. / ΑΛΚΩΝ Μελετητική Ε.Π.Ε. / HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί / ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, όπως αυτή καταγράφηκε και διορθώθηκε στο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, με τιμή 262,697,00, πλέον ΦΠΑ. 6. Ψηφίζει σχετική πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού 2014 στον ΚΑ: Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 261. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά Της 11ης συνεδρίασης της 22ας Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης για την ανάδειξη Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος ISO 9001:2008 μέσω ανάρτησης στο διαδίκτυο, προϋπολογισμού 3.500,00 πλέον ΦΠΑ,για τον κύκλο των 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού για την «Μελέτη Αποχέτευσης ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου Επέκταση ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.612.406,60 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης:

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2012 ΘΕΜΑ: 10 ο ιαγωνισµός για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Συµπληρωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ α) Με την αρ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Διαβίβαση Πρακτικού Ι, Ενστάσεων επί του Πρακτικού Ι και Εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 19/24-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 64-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435

2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 184/201 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα