ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. «Σύµβουλος Παροχής Εξειδικευµένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. «Σύµβουλος Παροχής Εξειδικευµένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Σύµβουλος Παροχής Εξειδικευµένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Η χρηµατοδότηση του έργου θα πραγµατοποιηθεί από πόρους του ΕΠΕ ΒΜ (συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο σε ποσοστό 65,28% για τον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 8 περιφέρειες αµιγούς στόχου 1», 38,62% για τον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης» και 41,37% για τον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». Σελίδα 1 από 12

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 ΑΡΘΡΟ 3: ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 4: ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 4 ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ... 6 ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ... 7 ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 11: ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 12: ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ... 9 ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 16: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 18: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ ΑΡΘΡΟ 19: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 20: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 2 από 12

3 Στην Αθήνα σήµερα στις., ηµέρα., µεταξύ : 1. αφενός της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠΕ ΒΜ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εδρεύει στην Αθήνα (οδό Περιάνδρου και Πιττακού 2-4) και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντοµία «ΕΥ -ΕΠΕ ΒΜ», εκπροσωπούµενης νόµιµα από τον Ειδικό Γραµµατέα Ενιαίου ιοικητικού Τοµέα ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ, κ. Κοντογιάννη Ευάγγελο, κατά τη σύναψη της παρούσης, και 2. αφετέρου της Εταιρίας µε την επωνυµία. που εδρεύει στ.,.., µε ΑΦΜ.( ΟΥ...), το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ..,..(αφμ... ΟΥ...) και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 8448/ Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου «Σύµβουλος Παροχής Εξειδικευµένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)», το µε αρ.εισ.πρ. / έγγραφο υποβολής προσφοράς του Αναδόχου και την υπ αριθµόν / Απόφαση ανάθεσης του έργου, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει υπηρεσίες στο πλαίσιο του υποέργου 1 µε τίτλο «Σύµβουλος Παροχής Εξειδικευµένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)». ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασικός στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τον ΟΕΠΕΚ για το σχεδιασµό, υλοποίηση και παρακολούθηση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει από το ΕΠ «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», καθώς και για την αποτελεσµατική διαχείρισή τους. Το αντικείµενο του Υποέργου 1 του Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες υπηρεσιών: 1. Υπηρεσίες προγραµµατισµού, διαχείρισης και παρακολούθησης των επιχειρησιακών δράσεων του ΟΕΠΕΚ που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΕ ΒΜ. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις εξής υπηρεσίες: 1.1 Επεξεργασία σχεδίων προκηρύξεων κατά το τεχνικό τους µέρος για τις δράσεις του ΟΕΠΕΚ. 1.2 Τεχνική υποστήριξη και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες του ΟΕΠΕΚ για την αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεών του, σύµφωνα µε το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα τους κανονισµούς του ΕΣΠΑ. 1.3 Συνεχής παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των δράσεων. 1.4 Αναθεώρηση των Τεχνικών ελτίων Έργων / Υποέργων εφόσον χρειασθεί. 1.5 Υποστήριξη του ΟΕΠΕΚ στην κατάρτιση των απαραίτητων Μηνιαίων ελτίων απανών Υποέργων και Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης. 1.6 Υποστήριξη στην ολοκλήρωση των δράσεων του ΟΕΠΕΚ. Σελίδα 3 από 12

4 2. Υπηρεσίες υποστήριξης της οικονοµικής διαχείρισης δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΕ ΒΜ. Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τη συνεχή υποστήριξη του Λογιστηρίου και των υπηρεσιών οικονοµικής και ταµειακής διαχείρισης του ΟΕΠΕΚ, για την έγκαιρη διεκπεραίωση των οικονοµικών και ταµειακών συναλλαγών του Οργανισµού, σύµφωνα µε το εθνικό πλαίσιο και τους κανονισµούς του ΕΣΠΑ. 3. Εµπειρογνωµοσύνες 3.1 Υποστήριξη της ωρίµανσης και κατάρτιση των προτεινόµενων Πράξεων για προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ή άλλες δράσεις που θα αναλάβει ο ΟΕΠΕΚ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, καθώς και υποστήριξη του ΟΕΠΕΚ έως την έγκρισή τους. 3.2 Σύνταξη σχεδίου Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης Επιµορφωτικών ράσεων του ΟΕΠΕΚ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Προγραµµατικής Περιόδου ΑΡΘΡΟ 3: ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 3.1. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 6 (έξι) µήνες η οποία άρχεται µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του Έργου H απασχόληση του ΚΥΣΕ και των υπολοίπων µελών της οµάδας έργου θα ανέρχεται συνολικά σε 30 ανθρωποµήνες. Ο ανθρωποχρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πρώτης και της δεύτερης εµπειρογνωµοσύνης ορίζεται στους... και... ανθρωποµήνες αντίστοιχα ενώ ο ανθρωποχρόνος για την ολοκλήρωση του έργου που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε την υπ. αριθµ / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΑΡΘΡΟ 4: ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4.1. Η εκτέλεση θα γίνει από Οµάδα Έργου όπως αυτή περιγράφεται, στο υπ.αρ.εισ.πρ../ προσφορά του Αναδόχου Η Οµάδα Έργου του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται µε οποιαδήποτε µορφή σχέσης εργασίας µε την ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ και τον ΟΕΠΕΚ και, συνεπώς, δεν γεννάται καµία υποχρέωση, οποιασδήποτε µορφής, της ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ και του ΟΕΠΕΚ απέναντι στα στελέχη του Αναδόχου Αντικατάσταση των µελών της Οµάδας Έργου επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο και µόνο µε στελέχη ανάλογων προσόντων και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.1. Ο Τεχνικός Σύµβουλος για την υποστήριξη του ΟΕΠΕΚ θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Οργανισµού (3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, Αθήνα). Ο ΟΕΠΕΚ θα παραχωρήσει τον κατάλληλο και επαρκή χώρο εγκατάστασης της Οµάδας Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Υποστήριξης Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού και την εκπόνηση των παραδοτέων του Σελίδα 4 από 12

5 Άρθρου 4, ο Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης υποχρεούται να εξασφαλίσει τον εξοπλισµό των θέσεων εργασίας µε αντίστοιχους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Ο εξοπλισµός σε εκτυπωτές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως επίσης η δικτύωση και η τηλεφωνική σύνδεση των χώρων εργασίας της οµάδας του Τεχνικού Συµβούλου στην έδρα του ΟΕΠΕΚ αποτελεί υποχρέωση του ίδιου του Οργανισµού Οι τυχόν απαιτούµενες µετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση της µελέτης-σχεδίου δράσης, συναντήσεις και συνεντεύξεις µε υπευθύνους κ.λ.π. αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και πραγµατοποιούνται µε δικά του µέσα. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6.1. Το αρµόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που συγκροτείται µε Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Ενιαίου ιοικητικού Τοµέα ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ Τα παραδοτέα του έργου του Τεχνικού Συµβούλου Υποστήριξης είναι τα εξής: Παραδοτέο 1. Αναγνωριστική Έκθεση Η Αναγνωριστική Έκθεση υποβάλλεται σε 10 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης και περιλαµβάνει την υφιστάµενη κατάσταση των δράσεων του ΟΕΠΕΚ. Παραδοτέο 2. Έκθεση Προγραµµατισµού Εργασιών του ΣΤΥ Η Έκθεση Προγραµµατισµού Εργασιών του ΣΤΥ υποβάλλεται σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης και περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό των εργασιών του ΣΤΥ για το 1 ο Τρίµηνο. Παραδοτέο 3. Εµπειρογνωµοσύνες 3.1. Υποστήριξη της ωρίµανσης και κατάρτιση των προτεινόµενων Πράξεων για προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ή άλλες δράσεις που θα αναλάβει ο ΟΕΠΕΚ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, καθώς και υποστήριξη του ΟΕΠΕΚ έως την έγκρισή τους Σχέδιο Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης Επιµορφωτικών ράσεων του ΟΕΠΕΚ της Προγραµµατικής Περιόδου Αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2: «Αντικείµενο του έργου», όπως περιγράφεται πιο πάνω. Το παραδοτέο αυτό θα υποβληθεί έως το τέλος του 3 ου µήνα από την υπογραφή της σύµβασης. Παραδοτέο 4. ύο (2) Τακτικές Τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου ράσεων του ΟΕΠΕΚ Οι Τακτικές Τριµηνιαίες Εκθέσεις Προόδου ράσεων ΟΕΠΕΚ θα υποβάλλονται εντός του επόµενου µηνός που ακολουθεί την ολοκλήρωση του σχετικού τριµήνου αναφοράς και θα περιλαµβάνει την περιγραφή της προόδου των δράσεων του ΟΕΠΕΚ. Παραδοτέο 5. Έκθεση Προγραµµατισµού Εργασιών του ΣΤΥ Η Έκθεση Προγραµµατισµού Εργασιών του ΣΤΥ υποβάλλεται 15 ηµέρες πριν την ολοκλήρωση του 1 ου Τριµήνου και περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό των εργασιών του ΣΤΥ για το 2 ο Τρίµηνο. Σελίδα 5 από 12

6 Παραδοτέο 6. Τελική Έκθεση Προόδου ράσεων ΟΕΠΕΚ και Απολογισµού των Ενεργειών του ΣΤΥ Η Τελική Έκθεση υποβάλλεται µε την ολοκλήρωση του έργου και περιλαµβάνει την περιγραφή της προόδου όλων των δράσεων του ΟΕΠΕΚ για όλη τη διάρκεια του έργου και τον συνολικό απολογισµό των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ΣΤΥ προς τον ΟΕΠΕΚ. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 7.1. Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠΕ ΒΜ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, του Έργου. Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: - Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην σύµβαση τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις της Επιτροπής εφ' όσον διαπιστωθούν συγκεκριµένες ελλείψεις σε σχέση µε τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή µη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχοµένου βάσει των οριζοµένων στην παρούσα. - Στην προηγούµενη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα Παραδοτέα µε συµπληρωµένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. Εάν τα επανυποβληθέντα Παραδοτέα δεν θεωρηθούν και πάλι κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικά, µε έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου. - Ο διατιθέµενος ανθρωποχρόνος απασχόλησης πιστοποιείται µε τη συµπλήρωση από τα µέλη της οµάδας έργου του Αναδόχου ηµερήσιων φύλλων χρέωσης ανθρωποηµερών. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συµπλήρωσης των ηµερήσιων φύλλων χρέωσης ανθρωποηµερών είναι αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα του ΟΕΠΕΚ. - Η αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα του ΟΕΠΕΚ, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός που έπεται της συµπλήρωσης εκάστου τριµήνου, διαβιβάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, τα ηµερήσια φύλλα χρέωσης ανθρωποηµερών καθώς και σχετική συνολική κατάσταση του πραγµατοποιηθέντος ανθρωποχρόνου. - Η Επιτροπή δικαιούται να διατυπώσει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός δέκα (10) ηµερών, οπότε οφείλει να καλέσει τον Ανάδοχο για επίλυση της διαφοράς Η Επιτροπή καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωµα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου να ζητούν ενδιάµεσες εκθέσεις για την πορεία του µε σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, όποτε κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής που τα διαβιβάζει στη Μονάδα της ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου θα εκδώσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου, µε το οποίο Σελίδα 6 από 12

7 πιστοποιείται και η λήξη της Σύµβασης. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου είναι απαραίτητα για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 8.1. Η αµοιβή του Αναδόχου για το σύνολο του ζητούµενου έργου ανέρχεται στις ΕΥΡΩ ( χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ, και κάθε υπέρ τρίτου κράτηση, σύµφωνα µε την προσφορά του Στην αµοιβή περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας και ενδεικτικά: - Η αµοιβή των µελών της Οµάδας Έργου του Ανάδοχου, - Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της παρούσας Σύµβασης, όπως και οι απαιτούµενες µετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση της µελέτης σχεδίου δράσης, για συναντήσεις και συνεντεύξεις µε υπευθύνους, κ.λπ., - Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, βαρύνει τον Ανάδοχο Για την είσπραξη της αµοιβής ο Ανάδοχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στο άρθρο 8 του Π. 4/2002. ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1 Πρώτη πληρωµή: Η πρώτη πληρωµή θα γίνει µε την παράδοση του τέταρτου παραδοτέου, δηλαδή του παραδοτέου «1η Τακτική Τριµηνιαία Έκθεση Προόδου ράσεων του ΟΕΠΕΚ» και θα ανέρχεται στο 50% συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ του συνόλου της σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι το τίµηµα του παρασχεθέντος ανθρωποχρόνου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 50% του συµβατικού τιµήµατος. Η παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, µε την έκδοση σχετικού πρωτόκολλου. Αποπληρωµή: Η αποπληρωµή, ποσοστού 50% της συνολικής συµβατικής αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ θα καταβληθεί µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης και την οριστική παραλαβή του έργου. Η παραλαβή αυτή βεβαιώνεται µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού πρωτοκόλλου παραλαβής και πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και βεβαίωση ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου της ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ. Το υπόλοιπο της αµοιβής θα αντιστοιχεί στο τίµηµα του παρασχεθέντος ανθρωποχρόνου Όλα τα ποσά και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σελίδα 7 από 12

8 9.3. Επισηµαίνεται ότι οι πληρωµές θα ακολουθούν την ροή χρηµατοδοτήσεων του έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση µη οµαλής ροής των χρηµατοδοτήσεων που επιφέρουν την µη έγκαιρη καταβολή πληρωµών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, ΚΑΝΟΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζηµίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συµβατικές του υποχρεώσεις λόγω µη έγκαιρης καταβολής της συµφωνηµένης αµοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από τις πιστώσεις της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του ΕΠΕ ΒΜ µε συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών και παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόµο βαρύνουν τον Ανάδοχο. Για την είσπραξη της αµοιβής ο Ανάδοχος υποβάλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στο Άρθρο 8 του Π 4/2002. ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, µε την υπογραφή της παρούσης, στην ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής συµβατικής αµοιβής, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόµενη για το έργο χρηµατοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της εν λόγω σύµβασης αζηµίως υπέρ αυτής. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής της συµφωνηµένης αποζηµίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζηµίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συµβατικές του υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 11: ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν υλοποιεί το έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. Σελίδα 8 από 12

9 11.2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσµία άρσης της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου. ΑΡΘΡΟ 12: ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωµα να διακόπτει την εφαρµογή µέρους ή ολόκληρης της Σύµβασης, µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούµενη εύλογη διάρκειά της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως τον Ανάδοχο εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, από αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο συγκεκριµένο έργο. Σελίδα 9 από 12

10 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/2007). ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύµβαση ή µέρος αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωµα είσπραξης της συµβατικής αµοιβής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση µε τη Σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουµένης της αναφοράς της υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο στην εµπειρία του, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεµύθεια θα λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο υποσχόµενος και εγγυώµενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούµενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισµού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέµιτου ανταγωνισµού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά µε το Έργο. β. Θα κρατεί µυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδοµένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ αιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεµύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεµύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζηµίας και την αποζηµίωση της στρεφόµενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζηµίωση Η παραβίαση του όρου της εχεµύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύµβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρµόσει τις κυρώσεις του Π.. 118/07 (ΦΕΚ Α/150/2007). Σελίδα 10 από 12

11 ΑΡΘΡΟ 16: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ., είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιήσει για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993, περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος τους Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. ΑΡΘΡΟ 18: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ Η ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ και ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) θα παράσχουν στην Οµάδα Έργου του Αναδόχου τις βασικές κατευθύνσεις, και διευκρινίσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα και εν γένει κάθε υποστήριξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 19: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιδείξει όλες τις απαραίτητες ικανότητες και επιδεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης, δεσµεύεται ότι θα εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και τους κανόνες της γνώσης και της επιστήµης. ΑΡΘΡΟ 20: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Αθηνών, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Σελίδα 11 από 12

12 ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγµή της υπογραφής της και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα: (α) (β) (γ) Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης έργου και υποέργων, Προσφορά του Αναδόχου Απόφαση ανάθεσης έργου και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών ή παραλείψεων Η παρούσα Σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠΕ ΒΜ του ΥΠΕΠΘ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ Σελίδα 12 από 12

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Αριθμ Πρωτ.: 4948 Αθήνα, 07 / 12 /2012 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 60.010,11 (εξήντα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου»,

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Στην Αθήνα σήμερα την 2015 και στην έδρα (λεωφ. Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ Για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα: 7-02-2011 Αρ. Πρωτ. :ΤΟ-318 Αρ. ιακήρυξης:01 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 06/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 06/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 06/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS)

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS) Πάτρα : 19/12/2012 Αριθ. Πρωτ : 3628 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜJΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτικά μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα