ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε."

Transcript

1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1η Ιανουαρίου-30η Ιουνίου 2015) (σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13) ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δη τις Αποφάσεις με αριθμούς 7/448/ και 1/434/ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά στοιχεία (σε αντίστοιχα Κεφάλαια-Ενότητες) : 1. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 2. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή 4. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου Στοιχεία και πληροφορίες, ενοποιημένα και μη, περιόδου Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση της περιόδου είναι εκείνη που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», κατά την συνεδρίαση αυτού της 28 ης Αυγούστου 2015 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Οι κάτωθι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και ειδικότερα οι κκ: 1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, κάτοικος Μαγούλας Αττικής, θέση Σκλήρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 9, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου (άρθρο 5 παρ. 3 έως 5 του ν. 3556/2007) οριζόμενα αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ»), κατά τα υπό του νόμου επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την περίοδο , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και (β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα σημαντικά γεγονότα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τις σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεομένων με αυτήν μερών, καθώς επίσης και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, όπως επίσης και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Μαγούλα Αττικής, 28 Αυγούστου 2015 Οι δηλούντες, Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη Γεώργιος Κ. Γεράρδος Κωνσταντίνος Γ. Γεράρδος Γεώργιος Χ. Λιάσκας Α.Δ.Τ. ΑΙ Α.Δ.Τ. ΑΜ Α.Δ.Τ. ΑΒ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας και ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2015 ( ). H Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α / ) καθώς και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμούς 7/448/ και 1/434/ Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο και ουσιαστικό, όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΠΛΑΙΣΙΟ») καθώς και του Ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ στον οποίο Όμιλο, περιλαμβάνονται πλην της ΠΛΑΙΣΙΟ και οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες: α) Plaisio Computers JSC που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 100%, β) Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. που εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 20% και γ) Plaisio Estate JSC, που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η ΠΛΑΙΣΙΟ συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 20%. Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου και ενόψει του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν ως άνω επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, στα σημεία εκείνα όπου τούτο έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά στην χρονική περίοδο Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: ΕΝΟΤΗΤΑ Α Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του Α εξαμήνου 2015 Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα, με χρονική σειρά, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2015 ( ) καθώς και η όποια τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 1.. Ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ( ,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού ,97 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ,03 Ευρώ, Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,01 Ευρώ ήτοι από 0,32 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ. 4

5 Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ( ,00) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλ. κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τριών λεπτών του Ευρώ (0,33) εκάστης. Την καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 7315/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την νέα ονομαστική τους αξία ορίσθηκε η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της στις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,01 Ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, από τις οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική τους αξία, ήτοι 0,33 Ευρώ ανά μετοχή. 2. Σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης Η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή της στις 27 Φεβρουαρίου 2015 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος της ΕΧΑΕ «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και παράλληλα όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του ΧΑ σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ» με τους εξής βασικούς όρους: 1. Η «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ» θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στην «Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ». 2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας. 3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των επενδυτών της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν την 12η Μαρτίου 2015, οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση Με αύξηση κερδοφορίας προ φόρων κατά 14,5% και πωλήσεις αυξημένες κατά 5,2%, η Εταιρεία πέτυχε εκτός από την αύξηση της κερδοφορίας, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια και ανάπτυξη πωλήσεων. Ο Κώστας Γεράρδος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ανέλυσε τη στρατηγική που ακολουθήθηκε το 2014, η οποία είχε τους παρακάτω κύριους άξονες: Ενίσχυση της θέσης των brands της Εταιρείας, Βελτίωση της θέσης της Εταιρείας στα Consumer Electronics και στην Τηλεφωνία, Επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Βασισμένο σε αυτούς τους άξονες, η Εταιρεία ισχυροποίησε το Turbo-X στην κατηγορία των tablet (στην οποία κατηγορία κατέχει πλέον την πρώτη θέση στην Ελλάδα), πέτυχε τριψήφια ανάπτυξη στην κατηγορία των Turbo-X τηλεοράσεων, επίσης τριψήφια ανάπτυξη στα Turbo-X κινητά, αλλά και διπλασιασμό πωλήσεων των προϊόντων goomby στην τελευταία σχολική περίοδο. 4. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Την 2α Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας, Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα 5

6 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απαρτίας 89,18% επί συνόλου μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.plaisio.gr). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 26ης εταιρικής χρήσης που έληξε την μετά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και τις σχετικές ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, στην μορφή ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την καθώς και την διανομή των αποτελεσμάτων της 26ης εταιρικής χρήσης 2014 ( ) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της 26ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν της σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173), και ειδικότερα του κ. Αντωνίου Αναστασόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 33821) ως Τακτικού Ελεγκτή και της κας. Κλεοπάτρας Καλογεροπούλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 36121) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2015 ( ) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίοι επίσης θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, η οποία (αμοιβή) πάντως δεν θα υπερβαίνει και για τις δύο (2) εργασίες, ήτοι για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού κατά τα ως άνω αναφερόμενα, το ποσό των ,00 Ευρώ, πλέον του ισχύοντος κατά νόμο Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την σχετική προσφορά της Ελεγκτικής Εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την σχετική έγγραφη ειδοποίησηεντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. Στο 5ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα: 1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, 2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, 3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαρίλαου 4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη 5) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου και 6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου. Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Νικόλαο Τσίρο του Κωνσταντίνου και Ηλία Κλή του Γεωργίου. Στο 6ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα από δύο (2) μη 6

7 εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, ήτοι τους κ.κ.: 1) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, 2) Νικόλαο Τσίρο του Κωνσταντίνου και 3) Ηλία Κλή του Γεωργίου. Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 ( ), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2015 ( ) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ επέκταση του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,83 Ευρώ. Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,83 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Στο 11ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει των ληφθεισών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία. Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες ενώπιον οιασδήποτε αρμοδίας αρχής και οργανισμού για την υλοποίηση αμφοτέρων των εν λόγω αποφάσεων, όπως ενδεικτικώς ορισμό ημερομηνίας δικαιούχων (record date), ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία πληρωμής-επιστροφής και εν γένει ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως και την επιστροφή-καταβολή του ποσού της μειώσεως στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας. Στο 13ο θέμα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό. Και κατά την παρούσα χρήση το υψηλό ποσοστό απαρτίας και η άρτια και υποδειγματική οργάνωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέδωσαν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο εταιρικό αυτό γεγονός που αποτελεί την κορωνίδα των εταιρικών γεγονότων στην διάρκεια κάθε χρήσεως. 5. Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις παραγράφους εδ. 4 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 10 του ν. 3340/2005, και τα άρθρα 2 και 3 της απόφασης 3/347/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Απριλίου 2015 νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 5) Νικόλαος Τσίρος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και 6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 7

8 6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους της Εταιρείας Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2α Απριλίου 2015, αποφάσισε μεταξύ άλλων: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,83 Ευρώ και β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ,00 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,83 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστης. Την καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 43495/ απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., της Δ/σης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,50 Ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, από την οι μετοχές της Εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική ονομαστική αξία των 0,33 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,50 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ορίσθηκαν οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων record date) για την Εταιρεία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,50 Ευρώ ανά μετοχή) ορίστηκε η , ενώ η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μέσω της «Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.». Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου μέσω της ως άνω Τράπεζας είναι εφικτή μέχρι την Πέραν της ως άνω ημερομηνίας η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής). 7. Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης Η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που είχε συνάψει με το μέλος της ΕΧΑΕ «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 4η Μαΐου Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της, η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η ύπαρξη δύο Ειδικών Διαπραγματευτών καταδεικνύει την διαρκή και σταθερή βούληση της Διοίκησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της Εταιρείας προς όφελος του συνόλου των μετόχων της. 8. Έναρξη εφαρμογής της από αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών Η Εταιρεία στο πλαίσιο του άρθρου του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοίνωσε ότι από την προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση-εφαρμογή της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας 8

9 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, η αγορά κατ ανώτατο όριο ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή 3,00 Ευρώ και ανώτατη 10,00 Ευρώ για κάθε μετοχή και με ημερομηνία λήξης του εν λόγω προγράμματος αγορών την 16η Δεκεμβρίου Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου , η εταιρεία προέβη σε αγορά μετοχών με μέση τιμή αγοράς 5,11 ευρώ. 9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» Η Εταιρεία γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 20%, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2015 αποφάσισε μεταξύ άλλων την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων σαράντα ( ,00) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εν λόγω εταιρείας από 5,05 Ευρώ σε 2,35 Ευρώ και με επιστροφή-καταβολή του εν λόγω ποσού προς τους μετόχους της. Την καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης η από απόφαση της ως άνω ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού αυτής όπως ισχύει μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του Συνεπεία της ως άνω μειώσεως πρόκειται να επιστραφεί στην Εταιρεία χρηματικό ποσό ,00 Ευρώ και ως εκ τούτου θα επηρεαστεί ισόποσα η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται ν αντιμετωπίσει και κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2015, είναι οι ακόλουθοι: Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισμοί στην διακίνηση κεφαλαίων Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Εταίρους, έχει αναλάβει και υλοποιεί σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω ενός προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («τα θεσμικά όργανα»). Οι ως άνω μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων ειδικότερα δε σε πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2013 και το 2014 και σε οριακή αύξηση του ΑΕΠ το 2014, για πρώτη φορά μετά από πέντε έτη.. Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, η νέα ελληνική κυβέρνηση επέτυχε παράταση τεσσάρων μηνών της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Διευκόλυνσης (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA). Η μη επίτευξη της συμφωνίας εντός της τεθείσας προθεσμίας οδήγησε σε επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων για το τραπεζικό σύστημα, οι δε συζητήσεις για το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης με τα θεσμικά όργανα που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή της Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (ν. 4336/ ). Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που επιβλήθηκαν στη χώρα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και περιορισμούς στις πληρωμές στο εξωτερικό και κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές. Συνεπακόλουθο των ανωτέρω οι οικιακοί καταναλωτές και οι εταιρείες πελάτες του Ομίλου ενδέχεται να καθυστερήσουν τις πληρωμές των υποχρεώσεών τους, επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητα του, η οποία ωστόσο διατηρείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η τροφοδοσία των αποθεμάτων της Πλαίσιο στην Ελλάδα εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Υποθέτοντας ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων που έχουν επιβληθεί επί του παρόντος θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος της χρήσης, έστω και με πιο ευέλικτους όρους, η Εταιρεία θα πρέπει να ζητά έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις πληρωμές προμηθευτών εκτός Ελλάδος. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης κατά το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα και οι εκτιμήσεις για μείωση του ΑΕΠ κατά το 2015 δύναται να επιδράσουν στο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών της Εταιρίας ή στις καταναλωτικές τους συνήθειες και κατά συνέπεια να επηρεαστούν οι δραστηριότητές του Ομίλου. Παρά το γεγονός αυτό, με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα εφαρμοστεί, χωρίς ουσιώδεις παρεκκλίσεις, η επίδραση των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών στην εξέλιξη της πορείας του Ομίλου αναμένεται να είναι περιορισμένη, στο μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της για να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων καθώς και το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως αναλύθηκαν παραπάνω: 1. Κίνδυνος επιτοκίου Ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου την ανερχόταν σε χιλ. (5.645 χιλ. την ) και ο βραχυπρόθεσμος ομολογιακός δανεισμός σε χιλ. (4.334 χιλ. την ). Από το σύνολο του ομολογιακού δανεισμού, ο οποίος για μια ακόμα περίοδο εμφανίζεται μειωμένος (κατά 18% περίπου έναντι της ) τα

11 χιλ. αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα με σταθερό επιτόκιο, τα 750 χιλ. κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει καλυφθεί από την Alpha Bank με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ τα υπόλοιπα χιλ. αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την Τράπεζα Eurobank. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας την είναι μηδενικός, όπως και την Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +1% ή -1%. Οι σχετικές επιδράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: Α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: - τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρύνονταν κατά 30 χιλ. την και κατά 46 χιλ. την αντιστοίχως. Β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: - τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση θα αυξάνονταν κατά 30 χιλ. την και κατά 46 χιλ. την αντιστοίχως. Καθώς στο διεθνές επίπεδο αναμένεται αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο η FED θα προβεί σε μια ή περισσότερες, τέτοιες κινήσεις, η επίπτωση τους στο ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Η Διοίκηση του Ομίλου συνεκτιμώντας την αυξημένη επικινδυνότητα του επιτοκιακού επιπέδου, εξετάζει ενδελεχώς τις σχετικές εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εξομαλύνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η περιορισμένη και διαρκώς αποκλιμακούμενη έκθεση του Ομίλου σε δανειακά κεφάλαια, καθιστά μια ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων μη σημαντική για τα αποτελέσματά του. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου κατά την , υπερκαλύπτουν το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κατά το ποσό των χιλ.. 2. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του (πάνω από πελάτες - επιχειρήσεις). Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις ο Όμιλος, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας του, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Επιπρόσθετα κατά πάγια τακτική του Ομίλου το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες ασφαλίζεται. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε κατονομαζόμενους και μη κατονομαζόμενους πελάτες. Τόσο στην πρώτη όσο και την δεύτερη κατηγορία πελατών, η Εταιρεία συμμετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο με ποσοστό 15% (ποσοστό απαλλαγής). Τα υπόλοιπα του Δημοσίου δεν αποτελούν αντικείμενο ασφάλισης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών πελατών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση 11. Την το σύνολο των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων πλην της θυγατρικής, για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ήταν χιλ. και χιλ., ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών έφθασε τις χιλ. και χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Την το σύνολο του λογαριασμού των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ήταν χιλ. και χιλ., ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ήταν χιλ. και χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών - χρεωστών περιλαμβάνει: α) τη διενέργεια σαφώς καθορισμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς, β) τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων τους, γ) τη διενέργεια πρόβλεψης, βάσει αυξημένου συντελεστή κινδύνου επισφάλειας, εξαιτίας των συνθηκών του ευρύτερου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ όψη τη μειωμένη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δυσχέρεια πρόσβασής τους σε τραπεζική χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις. Στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πρόβλεψης έχει ληφθεί υπ όψη το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες, πλην των απαιτήσεων από την Plaisio Computers JSC, καθώς, στην 11

12 τελευταία περίπτωση εκτιμάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος αδυναμίας είσπραξής τους, δεδομένου ότι η Plaisio Computers JSC ελέγχεται κατά 100% από τη Μητρική Εταιρεία. Το χρεωστικό υπόλοιπο της εν λόγω θυγατρικής προς την Πλαίσιο, ανερχόταν στις σε 256 χιλ.. δ) τη διενέργεια, σε επίπεδο Ομίλου, πρόβλεψης για τα υπόλοιπα απαιτήσεων από το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι η παραπάνω πρόβλεψη περιλαμβάνει και μη καθυστερούμενες απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της σχηματισθείσας πρόβλεψης επί του συνόλου των απαιτήσεων για την τρέχουσα περίοδο παραμένει σταθερά υψηλό (28,4% έναντι 26,0% τη χρήση 2014), πιστοποιώντας τη συντηρητική προσέγγιση της Διοίκησης, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιστωτικών κινδύνων, όπου δεν έχουν περιορισθεί ουσιωδώς οι πιθανότητες δημιουργίας επισφαλειών. Το υψηλό ποσοστό προβλέψεων, σε συνδυασμό με την πρακτική της Εταιρείας να ακολουθεί συντηρητική προσέγγιση στην πρόβλεψη απομείωσης και στην παρούσα χρονική περίοδο, οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον περιορισμένες. 3. Κίνδυνος αποθεμάτων-προμηθευτών Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα εξαιτίας του ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι σημαντικός, η Διοίκηση επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξία τους. Την το σύνολο αποθεμάτων ήταν χιλ. και χιλ., ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν χιλ. και χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Στην εξεταζόμενη περίοδο, ο Όμιλος προέβη σε περαιτέρω αύξηση της πρόβλεψης απομείωσης των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα το σχετικό ποσοστό να διατηρηθεί στο 25%. Επισημαίνεται τέλος ότι η Εταιρεία θεωρεί περιορισμένο τον κίνδυνο εξάρτησης από τους προμηθευτές και σε κάθε περίπτωση μη σημαντικό για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, καθώς δεν υφίστανται, εκτός μίας περίπτωσης, άλλοι προμηθευτές που να ξεπερνούν το 10% του συνόλου της αξίας των προμηθειών. Τα παραπάνω σηματοδοτούν την πάγια πολιτική της Διοίκησης για λειτουργική ανεξαρτησία σε σχέση με επιμέρους προμηθευτές, ενώ δεν αναμένεται ουσιώδης αλλαγή της εν λόγω πολιτικής κατά το β εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Παράλληλα ο Όμιλος διατηρεί καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα. Επίσης, ο Όμιλος, εφόσον είναι αναγκαίο, προβαίνει σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω σύναψης συμβάσεων παραγώγων, αλλά δεν κάνει χρήση της λογιστικής της αντιστάθμισης. Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Βουλγαρία δε θεωρείται ότι επηρεάζει τον υπό εξέταση κίνδυνο, καθώς η ισοτιμία του βουλγάρικου νομίσματος με το Ευρώ είναι σταθερή. 5. Κίνδυνος ρευστότητας Ο Όμιλος διατηρεί πολύ υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, των οποίων το ύψος υπερβαίνει το σύνολο της έκθεσής του σε δανεισμό, ενώ παράλληλα διατηρεί εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της 45ετους και πλέον δυναμικής πορείας του στην ελληνική αγορά. 12

13 Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30η Ιουνίου 2015 αναλύεται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις Σύνολο Δανείων και Τόκων Σύνολο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις Σύνολο Δανείων και Τόκων Σύνολο ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις Σύνολο Δανείων και Τόκων Σύνολο ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 12 μήνες από 1 έως 2 έτη από 2έως 5 έτη άνω των 5 ετών Προμηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις Σύνολο Δανείων και Τόκων Σύνολο Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι βραχυπρόθεσμες. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις από φόρους. Με βάση τις ως άνω παραδοχές κατά την παρούσα χρονική στιγμή και για το υπόλοιπο της χρήσης, ο συγκεκριμένος κίνδυνος θεωρείται αμελητέος. Σημειωτέο ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου έχει μειωθεί κατά περίπου 7,8 εκ., από σε 53,3 εκ. 45,5 εκ. την Πέραν των προαναφερομένων δεν υφίστανται λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι χρήζουν παραθέσεως στην παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση. 13

14 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Στην παρούσα Ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες που είναι μέλη του Ομίλου, είναι οι ακόλουθες: 1. Plaisio Computers JSC (Θυγατρική), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%. 2. Plaisio Estate JSC (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Σόφια Βουλγαρίας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%. 3. Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. (Συνδεδεμένη), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 20%. Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται και η εταιρεία BULDOZA Α.Ε., στην οποία μέτοχος με ποσοστό 100% είναι ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers A.E.B.E. Σημειωτέον, ότι η εταιρεία αυτή δεν περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9 του ΔΛΠ 24. Στις οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. καθώς και τα έσοδα και έξοδα καθεμίας εταιρείας που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους με την Πλαίσιο Computers A.E.B.E. στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. είναι οι ακόλουθες (ποσά σε χιλ. Ευρώ): Εταιρεία Απαιτήσεις της Πλαίσιο Computers Υποχρεώσεις της Πλαίσιο Computers Έσοδα από συναλλαγές με την Πλαίσιο Computers Έξοδα από συναλλαγές με την Πλαίσιο Computers Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε Plaisio Computers JSC Plaisio Estate JSC Buldoza Α.Ε Σύνολο Αναλυτικότερα και με σκοπό ειδικότερου προσδιορισμού των ως άνω συναλλαγών διευκρινίζονται τα κάτωθι: 1) Η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. παρείχε προς την Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. υπηρεσίες αξίας 593 χιλ., που αφορούν σε μισθώματα (ενοίκια) και παροχή υπηρεσιών από εκμίσθωση ακινήτων (507 χιλ. και 86 χιλ. αντίστοιχα). 2) Η Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. τιμολόγησε την Plaisio Computers JSC για πωλήσεις εμπορευμάτων προς την τελευταία με το ποσό των χιλιάδων. Διευκρινίζεται ότι για το προαναφερθέν διάστημα, η εταιρεία Plaisio Estate JSC είχε έσοδα 62 χιλ. από την Plaisio Computers JSC που προέρχονται από μισθώματα (ενοίκια). 3) Η Πλαίσιο Computers A.E.B.E. τιμολόγησε την Buldoza A.E. για παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις εμπορευμάτων με το ποσό των 80 χιλ.. 4) Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 283 χιλ. Ευρώ για το διάστημα , οι δε απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης κατά την ανέρχονταν σε 1 χιλ. Ευρώ. Οι συναλλαγές και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν σε 284 χιλ. για το διάστημα , ενώ οι απαιτήσεις της Εταιρείας από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης κατά την ανέρχονταν σε 2 χιλ. και οι υποχρεώσεις σε 8 χιλ.. Η Plaisio Estate JSC έλαβε στην την απόφαση να καταβάλλει στην Εταιρεία μέρισμα για τη χρήση 2014, ποσού 10 χιλ.. Η θυγατρική της Πλαίσιο Computers, Plaisio Computers JSC αποφάσισε στις τη διανομή μερίσματος ποσού 76 χιλ.. Τα ως άνω ποσά μερίσματος της Plaisio Estate JSC και Plaisio Computers JSC θα λογιστικοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου. 14

15 Οι εν λόγω συναλλαγές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκφεύγοντα της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας, τα οποία να καθιστούν αναγκαία την ειδική αναφορά σε αυτές και σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας-Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται συνοπτική αλλά ουσιαστική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας, με τρόπο ώστε να παρουσιάζεται μια ισορροπημένη ανάλυση του Ομίλου, σε συνάρτηση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητά του. Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου Η εξέλιξη των μεγεθών του Ομίλου, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: Σε χιλ. Ευρώ (*) Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής, οι επιδόσεις του Ομίλου για τις ίδιες χρήσεις, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 2012 vs 2011 (*) 2013 vs 2012 (*) 2014 vs Μ 2015 vs 6M 2014 Κύκλος Εργασιών (8,1%) (1,4%) 5,2% (7,0%) Μικτά κέρδη (8,2%) 6,8% 6,2% (17,7%) Κέρδη προ φόρων 47,5% 48,2% 14,5% (58,1%) Κέρδη μετά από φόρους 60,0% 39,3% 12,9% (59,3%) (*)Τα στοιχεία έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής στις παροχές στους εργαζόμενους. Η επίπτωση της αναμόρφωσης δεν είναι σημαντική Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων του Ομίλου Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης ,6% 75,3% 27,4% 24,7% Η κατανομή του ενεργητικού σε κυκλοφορούν και πάγιο Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων 175,3% 165,9% Σχέση ιδίων προς δανειακά κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Παθητικού 36,3% 37,6% Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Παθητικού 63,7% 62,4% Η κατανομή του παθητικού σε ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια/ Πάγιο Ενεργητικό 232,0% 252,4% Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ο βαθμός χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια 242,1% 248,4% Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 15

16 Κεφάλαιο κίνησης/ Κυκλοφορούν Ενεργητικό 58,7% 59,7% Δείκτης κάλυψης του ενεργητικού από το κεφάλαιο κίνησης Καθαρά Αποτελέσματα Προ φόρων/ Σύνολο Πωλήσεων Καθαρά Αποτελέσματα Προ φόρων/ Ίδια Κεφάλαια Μικτά Αποτελέσματα/ Σύνολο Πωλήσεων Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας ,5% 5,6% Καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους 4,2% 10,3% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 21,6% 24,4% Μικτό περιθώριο κέρδους Κύκλος Εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 7%. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας μείωση 12,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 αντικατοπτρίζοντας το 51,8% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου (6Μ 2014: 55,0 %), οι πωλήσεις από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και συμμετέχουν κατά 14,6 % στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (6Μ 2014: 12,6%), ενώ οι πωλήσεις από είδη γραφείου ανήλθαν σε χιλ., ελαφρά μειωμένες κατά 3,5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2014, συνεισφέροντας ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων 32,9% (6Μ 2014: 31,7%). Τέλος, οι πωλήσεις υπηρεσιών δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή, ανήλθαν δε σε 939 χιλ. και τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 30χιλ.. Είδη Γραφείου Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές Τηλεφωνία Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις 6M Πωλήσεις 6M Μεταβολή -3,5% -12,4% 7,9% -3,6% -7,0% Μικτό κέρδος Καθόσον η μείωση του κόστους πωληθέντων ήταν μικρότερη από αυτής των πωλήσεων, το μικτό κέρδος του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014, μειωμένο κατά 17,7%. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε τρεις περίπου ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 21,6%, ιδίως λόγω της ανατίμησης του δολαρίου. Λειτουργικά Έξοδα - Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη από Συγγενείς Τα έξοδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου των χρηματοοικονομικών, το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε χιλ. περίπου, έναντι χιλ. πέρσι, υποχωρώντας κατά 5,6 % και αναλύονται ως εξής: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: χιλ. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης: χιλ. Λοιπά Έσοδα: χιλ. Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα: 354 χιλ. και Κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες: 51 χιλ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2014 αναλύονται ως εξής: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας: χιλ. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης: χιλ. Λοιπά Έσοδα: 741 χιλ. 16

17 Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα: 696 χιλ. και Κέρδη από Συγγενείς Εταιρείες: 47 χιλ. Σημαντική εμφανίζεται η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά περίπου 350 χιλ. ευρώ, οφείλεται στην αποδοτική χρήση των ρευστών διαθεσίμων του Ομίλου και τις συνεχόμενες θετικές ταμειακές του ροές που συνέτειναν στη δραστική μείωση του δανεισμού του Ομίλου. Κέρδη Η μεγαλύτερη μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το κόστος λειτουργίας του Ομίλου και, παρά τη μείωση των λειτουργικών/ χρηματοοικονομικών εξόδων του, συνέβαλαν στη διαμόρφωση των κερδών προ φόρων του Ομίλου σε χιλ., έναντι των χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντιστοίχως, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα, ανήλθαν σε 10,70 ευρωλεπτά, έναντι 26,27 λεπτά του το αντίστοιχο εξάμηνο του ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Η Plaisio Estate JSC έλαβε στην την απόφαση να καταβάλλει στην Εταιρεία μέρισμα για τη χρήση 2014, ποσού 10 χιλ.. Επίσης, η θυγατρική της Πλαίσιο Computers, Plaisio Computers JSC αποφάσισε στις τη διανομή μερίσματος ποσού 76 χιλ.. «Με το άρθρο 1 παρ. 4, του ν. 4334/2015 από το φορολογικό έτος 2015 ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 26% σε 29%. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 (παρ. 47) και το ΔΛΠ 10 (παρ. 22) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που ψηφίστηκε στις αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός». Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες). ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το Β εξάμηνο 2015 Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που επιβλήθηκαν στη χώρα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και περιορισμούς στις πληρωμές στο εξωτερικό και κατά συνέπεια, επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές. Συνεπεία των ανωτέρω ενδέχεται οι οικιακοί καταναλωτές και οι εταιρικοί πελάτες της Πλαίσιο να καθυστερήσουν τις πληρωμές των υποχρεώσεών τους, επηρεάζοντας αρνητικά τη ρευστότητα του Ομίλου, η οποία, ωστόσο διατηρείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η τροφοδοσία των αποθεμάτων του Ομίλου στην Ελλάδα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές. Υποθέτοντας ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων που βρίσκονται σε ισχύ θα παραμείνουν, ο Όμιλος και η Εταιρεία πρέπει να ζητούν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να χρησιμοποιήσουν ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα για να εξυπηρετήσουν τις πληρωμές προμηθευτών εξωτερικού. Η διαδικασία έγκρισης των εισαγωγών μέχρι σήμερα κινείται με ικανοποιητικό ρυθμό, τηρουμένων των αναλογιών αλλά και του μεγέθους των προμηθειών του Ομίλου από το εξωτερικό και φαίνεται να μπορεί να ικανοποιεί σχεδόν πλήρως τις σχετικές ανάγκες ακόμα και σε περιόδους με αυξημένη ζήτηση, όπως πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς ή πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. 17

18 Παρά το γεγονός αυτό, με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα εφαρμοστεί, χωρίς ουσιώδεις παρεκκλίσεις, η επίδραση της παρούσας οικονομικής κατάστασης στις δραστηριότητες του Ομίλου αναμένεται να είναι περιορισμένη, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι επερχόμενές εκλογές, η αβεβαιότητα του εκλογικού αποτελέσματος και η αμφιβολία για το σχηματισμό κυβέρνησης με τέτοια υποστήριξη που θα μπορέσει να εφαρμόσει με συνέπεια τις ελληνικές δεσμεύσεις, έχουν επίπτωση στις καταναλωτικές συνήθειες και δύναται να επηρεάσουν και κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης τις πωλήσεις και κατά συνέπεια και την κερδοφορία του Ομίλου. Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση στοχεύει σε περαιτέρω περιορισμό των λειτουργικών εκείνων εξόδων που δεν είναι ανελαστικού χαρακτήρα. Μαγούλα, 28 Αυγούστου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο 18

19 3. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Προς τους μετόχους της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E, της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αγία Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αντώνιος Γ. Αναστασόπουλος Α.Μ.ΣΟΕΛ BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 449 T.K.15343, Αθήνα Α.Μ.ΣΟΕΛ

20 4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Περιεχόμενα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Περιόδου Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30 ης Ιουνίου 2015 Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Περιόδου Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Περιόδου Σημειώσεις επί των Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 20

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) 1 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 27 Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556 / 2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 34192/06/B/95/2 Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 (περιόδου: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου2014) Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΑρΜΑΕ 15353/06/Β/87/07 Αρ. ΓΕΜΗ 001521501000 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (περιόδου: 1 η Ιανουαρίου 31 η Ιανουαρίου 2013) Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Αρ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 001521501000

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σελίδα 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Medicon Hellas ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.

Medicon Hellas ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E. Medicon Hellas ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μελίτωνα 5-7, 153 44 Γέρακας Αττικής ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Βιομηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αρ. Μ.Α.Ε. 11188/06/Β/86/31 Α.Γ.Ε.ΜΗ.12512246000 Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6015/06/B/86/135 Βασιλέως Γεωργίου Α1, 10654, Αθήνα Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Η συνημμένη Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΕΔΡΑ: 56 ο χλμ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Σελίδα 1 από 42 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Γ.Ε.ΜΗ 361801000 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Γ.Ε.ΜΗ 361801000 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Γ.Ε.ΜΗ 361801000 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2014 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα