ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1

2 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και ορθή ανάθεση των εργολαβιών της Υπηρεσίας, κατά τον πλέον συµφέροντα για το ηµόσιο τρόπο (βλ. και ΟΕΜΚ-Β-1, παρ ). 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η συγκεκριµένη πράξη εφαρµόζεται στις περιπτώσεις ανάθεσης δηµοσίων έργων µε δηµοπρασία (ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, µελέτη - κατασκευή). 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Υπεύθυνοι για την εφαρµογή της υπόψη διαδικασίας είναι: Ο ιευθυντής της Υπηρεσίας για την εποπτεία της εξέλιξής της και την έγκριση. Ο Προϊστάµενος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ( Υ) Κατασκευών για τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής της πράξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση που συγκροτείται για το σκοπό αυτό. 4. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΕΑ : Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Άρθρο 22 του Π 609/85) (1.Σ) : 1 η Σειρά των παραδεκτών προσφορών (Άρθρο 2 του Ν. 2576/98 και ΑΥ ΠΕΧΩ Ε 17α/08/16/Φ.Ν. 402/1998) (τ.υ.χ.π.) : τελικά υπερβολικά χαµηλές προσφορές (Άρθρο 2 του Ν. 2576/98 και ΑΥ ΠΕΧΩ Ε 17α/08/16/Φ.Ν. 402/1998) (ε.υ.χ.π.) : εξαιρετικά υπερβολικά χαµηλές προσφορές (Άρθρο 3 2 της ΑΥ ΠΕΧΩ Ε 17α/08/16/Φ.Ν. 402/1998 όπως συµπληρώθηκε µε την ΑΥ ΠΕΧΩ Ε 17α/10/65/Φ.Ν. 402/1998 και τροποποιήθηκε µε την ΑΥ ΠΕΧΩ Ε 17α/03/52/Φ.Ν. 402/2003) 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Μετά από την υποβολή στην Προϊσταµένη Αρχή των Πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού (βλ. έντυπα ΠΚ3/Ε13, Ε15 και Ε16) και την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων (βλ. έντυπο ΠΚ3/Ε17), ο ιευθυντής της Υπηρεσίας χρεώνει το αντικείµενο της παρούσας πράξης στο Τµήµα Κατασκευών. Ο Προϊστάµενος της Υ Κατασκευών, συνήθως, χρεώνει την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών σε µηχανικό του τµήµατος που παρακολουθεί το έργο, ο οποίος συντάσσει σχέδιο εγγράφου (έντυπο ΠΚ4/Ε2) για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στον Πρόεδρο της ΕΕΑ, που έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια της ΠΚ3 (βλ. έντυπο ΠΚ3/Ε6 που για λόγους πληρότητας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη ως έντυπο ΠΚ4/Ε1). Εάν οι προσφορές διαβιβάστηκαν απ ευθείας από την Επιτροπή του ιαγωνισµού στην ΕΕΑ ή η ίδια η Επιτροπή του ιαγωνισµού εκτελεί χρέη και ΕΕΑ, το βήµα αυτό παρέλκει. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α, συγκαλεί µε έγγραφό του (έντυπο ΠΚ4/Ε3) την Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προκει- µένου να οριστεί η περαιτέρω διαδικασία. 2 από 7 Έκδοση : 1 2

3 5.1 ιαγωνισµός µε το σύστηµα προσφοράς σύµφωνα µε τις παραγράφους 4α (προσφορά µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης), 4β (προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης), 4δ (προσφορά µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου) και 4στ (µειοδοσία επί ποσοστού οφέλους απολογιστικών εργασιών) του νόµου 1418/ Έργα που ΕΝ εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/37 (άρθρο 6) / Π 334/ Στην περίπτωση αυτή µε την προαναφερθείσα συνεδρίαση της Ε.Ε.Α. ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης και οικονοµικής αξιολόγησης των προσφορών. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση 17α/10/16/ΦΝ/402/ του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται, κάθε προσφορά ελέγχεται σε ό,τι αφορά την οµαλότητα της (αν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη ιακήρυξη) καθώς και για την πληρότητα και τη σύνταξή της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. Με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Ε.Α. οι υπόλοιποι φάκελοι εκτός από τον ελεγχόµενο παραµένουν σφραγισµένοι. Αφού περαιωθεί η παραπάνω διαδικασία, σε κλειστή συνεδρίαση η Ε.Ε.Α. συντάσσει Παράρτηµα Πρακτικού (έντυπο ΠΚ4/Ε4) που υπογράφεται από τα µέλη της. Στο παράρτηµα αυτό θα πρέπει να γίνεται πλήρης αιτιολογία της τυχόν απόρριψης προσφορών. Επίσης, το παράρτηµα περιέχει τον αναλυτικό υπολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2576/98, της 1 ης Σειράς (1.Σ) µε τις εκπτώσεις των παραδεκτών προσφορών και τη διαδικασία προσδιορισµού των τελικά υπερβολικά χαµηλών προσφορών (τ.υ.χ.π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2576/98 και των αποφάσεων και 17α/08/16/ΦΝ402/98, 17α/10/16/ΦΝ/402/98, 17α/07/37/ΦΝ 402/00 και 17α/07/53/ΦΝ 402/02 του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Ε.Α. στον Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (έντυπο ΠΚ4/Ε5) όπου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι το προαναφερθέν παράρτηµα του πρακτικού διατίθεται για ενηµέρωσή τους και καθορίζεται, ταυτόχρονα, ηµεροµηνία έναρξης και πέρατος της υποβολής τυχόν αντιρρήσεων κατά του υπόψη Πρακτικού Αφού παρέλθει η ανωτέρω καθορισθείσα διορία και έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η Επιτροπή συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου της και συντάσσει τις απόψεις της επί των εν λόγω αντιρρήσεων. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαβιβάζει µε αναφορά του (έντυπο ΠΚ4/Ε6) στο ιευθυντή της Υπηρεσίας: α. Τα πρακτικά της Επιτροπής β. Τις προσφορές των διαγωνιζοµένων γ. Τις σχετικές αντιρρήσεις των διαγωνιζοµένων. δ. Τις απόψεις της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρεώνονται στον αρµόδιο µηχανικό του έργου για σύνταξη σχεδίου απόφασης εκδίκασης των αντιρρήσεων (σύµφωνα µε το έντυπο Β Κ3/Υ17), το οποίο ελέγχεται και υπογράφεται από τον Τµηµατάρχη Κατασκευών, το ιευθυντή της Υπηρεσίας και αποστέλλεται για έγκριση στον αρµόδιο Πολιτικό Προϊστάµενο, που εκδίδει την απόφαση εκδίκασης των υπόψη αντιρρήσεων. Αν µε την απόφαση εκδίκασης των αντιρρήσεων επέρχεται αλλαγή στην 1.Σ των αρχικά παραδεκτών εκπτώσεων, η Ε.Ε.Α. εφαρµόζει εκ νέου τη διαδικασία προσδιορισµού των τ.υ.χ.π.. Μόνο µετά από αυτό το στάδιο οι τ.υ.χ.π. απορρίπτονται οριστικά. Η δεύτερη εφαρµογή της διαδικασίας όπως και η πρώτη συνοδεύει το Πρακτικό τη Ε.Ε.Α. και υπογράφεται από τα µέλη της και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Αφού παρέλθει η ανωτέρω καθορισθείσα διορία για την υποβολή αντιρρήσεων και δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η Ε.Ε.Α. γνωµοδοτεί απευθείας για την ανάθεση του έργου. (έντυπο ΠΚ4/Ε7). Για να γνωµοδοτήσει η Ε.Ε.Α., λαµβάνει υπόψη της όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που υπάρχουν για την Εργοληπτική Επιχείρηση, ιδιαίτερα στην Υπηρεσία Μητρώου του ΥΠΕΧΩ Ε ( ιεύθυνση 15). Για το σκοπό αυτό, µε 3 από 7 Έκδοση : 1 3

4 µέριµνα του Προέδρου, αποστέλλεται έγγραφο προς τη /νση 15 (βλέπε έντυπο ΠΚ4/Ε8), µε το οποίο υποβάλλεται ερώτηµα αν υπάρχουν δυσµενή ή επιβαρυντικά στοιχεία για τη συγκεκριµένη Εργοληπτική Επιχείρηση (ή για κάθε µία από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε περίπτωση Κοινοπραξίας). Το απαντητικό έγγραφο της /νσης 15, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, που κατά την κρίση της Ε.Ε.Α. µπορεί να ληφθεί υπόψη, αποτελούν το υλικό µε βάση το οποίο διατυπώνεται η γνωµοδότηση της Ε.Ε.Α. για την ανάθεση του έργου. Κατά συνέπεια η Ε.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωµα να µην εισηγηθεί την κατακύρωση του έργου στο προσωρινό µειοδότη, εφόσον από τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύεται, ή εν πάση περιπτώσει, κατά πρόσφορη αιτιότητα ενδείκνυται σοβαρώς η αδυναµία εκτέλεσης του έργου από τον προσωρινό µειοδότη. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Α. οφείλει να γνωµοδοτήσει για το συµφέρον ή όχι της υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς και η άποψη της πρέπει να είναι απολύτως τεκµηριωµένη. Εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και, κατά κανόνα είναι ιδιαίτερα δυσχερές να συντρέχουν, ακόµη δε περισσότερο να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του Μητρώου η συνδροµή τους, η Ε.Ε.Α. είναι υποχρεωµένη να εισηγηθεί την κατακύρωση του έργου στον προσωρινό µειοδότη Έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας 93/37 Ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία µέχρι και την παράγραφο Όµως οι ε.υ.χ.π. και οι τ.υ.χ.π. δεν α- πορρίπτονται αυτόµατα. Με την οριστικοποίησή τους, ο αρµόδιος µηχανικός του τµήµατος Κατασκευών συντάσσει σχέδιο εγγράφου (έντυπο ΠΚ4/Ε9), το οποίο υπογράφεται από τον Τµηµατάρχη Κατασκευών και το ιευθυντή και µε το οποίο ζητείται η αιτιολόγησή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2576/98 και των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του. Η αιτιολόγηση υποβάλλεται σε προθεσµία το πολύ οκτώ (8) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία που θα ζητηθεί. Όσοι διαγωνιζόµενοι δεν υποβάλουν αιτιολόγηση αποκλείονται αυτόµατα από την περαιτέρω διαδικασία. Σύµφωνα µε την απόφαση 17α/08/16/ΦΝ/402/98 του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, η προσφορά που αντιστοιχεί στο Ο- ριακό Κόστος Εργασιών είναι µια προσφορά εκτέλεσης των συµβατικά προβλεποµένων εργασιών µε πλήρως συ- µπιεσµένο κόστος και µηδενικό κέρδος και ειδικότερα αντιστοιχεί σε µία προσφορά που διαµορφώνεται µε ελαχιστοποίηση των γενικών εξόδων (εργοταξίου, έργου, επιχείρησης) και του αµέσου κόστους (εργατικών, υλικών, µηχανηµάτων, εξόδων τρίτων). Τα προαναφερθέντα ή άλλα ευνοϊκά στοιχεία που επιδρούν θετικά στη µείωση του κόστους είναι ανηγµένα και ενσωµατωµένα στο µέγεθος της προσφοράς Οριακού Κόστους Εργασιών. Μέχρι πρότινος οι ε.υ.χ.π. απορρίπτονταν αυτοµάτως από της διαδικασία αξιολόγησης, ενώ η αιτιολόγηση µιας τ.υ.χ.π. που υπολειπόταν της προσφοράς Οριακού Κόστους Εργασιών, προκειµένου να εξεταστεί, αξιολογηθεί και κριθεί, έπρεπε, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 36/98 του ΥΠΕΧΩ Ε, να αναφέρεται στην οικονοµία που επιτυγχάνεται λόγω της ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής που θα εφαρµοζόταν σε σηµαντικά επί µέρους στοιχεία του έργου, τα οποία αντιστοιχούσαν σε σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού του, ή λόγω τεχνικών λύσεων, οι οποίες ήταν πρωτότυπες σε σχέση µε τις κοινά εφαρµοζόµενες ή τις συµβατικά καθοριζόµενες τεχνικές λύσεις. Ωστόσο η ανάγκη συµµόρφωσης µε τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου (αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού) αλλά και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις του.ε.κ. (βλέπε απόφαση.ε.κ. 285/99 Lombardini κατά Anas) ο- δήγησαν στην έκδοση των υπ. αριθµ. 17α/03/52/ΦΝ402/ και 17α/10/67/ΦΝ402/ αποφάσεων της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. Σύµφωνα µε τις παραπάνω εγκυκλίους γίνονται πλέον δεκτές και αξιολογούνται από την Ε.Ε.Α. τόσο οι ε.υ.χ.π. και τ.υ.χ.π. και οι αιτιολογήσεις τους µπορούν να στηρίζονται και στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα εκτελέσει τις εργασίες του δηµοπρατούµενου έργου, εκτός από τους µέχρι σήµερα λόγους αιτιολόγησης (οικονοµία που επιτυγχάνεται µέσω της µεθόδου κατασκευής ή πρωτότυπων τεχνικών λύσεων που πρόκειται να εφαρµοστούν στην κατασκευή του έργου.) Η ρύθµιση αυτή περιλαµβάνει τόσο τα έργα που δηµοπρατήθηκαν µετά τις , όσο και τα έργα που δηµοπρατήθηκαν πριν από την ηµερο- µηνία αυτή αλλά η έκδοση της κατακυρωτικής τους απόφασης εκκρεµούσε έως την ηµεροµηνία αυτή. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 36/98 του ΥΠΕΧΩ Ε οι υποβαλλόµενες αιτιολογήσεις δεσµεύουν συµβατικά τις εταιρείες στην περίπτωση που αυτές γίνουν δεκτές από την Ε.Ε.Α. Σε περίπτωση που οι αιτιολογήσεις των προσφορών κριθούν µη επαρκείς από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, τότε οι διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν αυτές αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Στη συνέχεια εξετάζεται η πρώτη εναποµείνασα κατά σειρά µειοδοσίας προσφορά που βρίσκεται πλησιέστερα στο Οριακό Κόστος των Εργασιών. Ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία όπως στη παράγραφο από 7 Έκδοση : 1 4

5 5.2 Περίπτωση διαγωνισµού µε το σύστηµα προσφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 4ε του νόµου 1418/84 (σύστηµα µελέτη κατασκευή) Στην περίπτωση αυτή, αποσφραγίζονται και αξιολογούνται από την Ε.Ε.Α. οι τεχνικές προσφορές, ενώ οι οικονο- µικές προσφορές παραµένουν σφραγισµένες και φυλάσσονται µε µέριµνα του Προέδρου της Ε.Ε.Α. από τον Τµη- µατάρχη ιοικητικού / Οικονοµικού. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής µε βάση τα κριτήρια που περιέχονται στη ιακήρυξη. Αφού αξιολογηθούν όλες οι προσφορές, συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης, όπου, εκτός από τη βαθµολογία κάθε προσφοράς (σε κάθε κριτήριο της ιακήρυξης), εµπεριέχεται και αιτιολόγηση αυτής της βαθµολογίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτή είναι ιδιαίτερα δυσµενής (κάτω της ελάχιστης επιτρεπόµενης σε κάποιο κριτήριο) ή ιδιαίτερα ευµενής. Το πρακτικό αυτό (έντυπο ΠΚ4/Ε10) ανακοινώνεται σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής και κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους µε µέριµνα του προέδρου της Ε.Ε.Α. Κατά του πρακτικού αυτού οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων σε χρονικό διάστηµα που προσδιορίζεται από τη ιακήρυξη. Επί των αντιρρήσεων γνωµοδοτεί η Επιτροπή και ο Πρόεδρός της υποβάλει τα πρακτικά της Επιτροπής µαζί µε τις ενστάσεις και τη γνωµοδότησή της Ε.Ε.Α. (έντυπο ΠΚ4/Ε11) στην Προϊστα- µένη Αρχή. Τα παραπάνω υποβληθέντα χρεώνονται στον αρµόδιο µηχανικό του έργου για τη σύνταξη σχεδίου απόφασης επί των ενστάσεων (σύµφωνα µε το έντυπο ΠΚ4/Ε12) το οποίο ελέγχεται και υπογράφεται από τον Προϊστάµενο Υ Κατασκευών, το ιευθυντή της Υπηρεσίας και αποστέλλεται για έγκριση και υπογραφή στο αρµόδιο Όργανο για έκδοση απόφασης επί των υποβληθεισών ενστάσεων. Με την απόφαση αυτή οριστικοποιείται η βαθµολογία των τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, ελέγχονται, εξάγεται η βέλτιστη προσφορά και ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην παράγραφο ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΚ4/Ε1 ΠΚ4/Ε2 ΠΚ4/Ε3 ΠΚ4/Ε4 ΠΚ4/Ε5 ΠΚ4/Ε6 ΠΚ4/Ε7 ΠΚ4/Ε8 ΠΚ4/Ε9 ΠΚ4/Ε10 ΠΚ4/Ε11 ΠΚ4/Ε12 Συγκρότηση Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ιαβίβαση προσφορών διαγωνιζοµένων και πρακτικών της Επιτροπής του ιαγωνισµού Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση Ανακοίνωση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση προς τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό Αποστολή Προσφορών διαγωνιζοµένων, Πρακτικών Επιτροπής, υποβληθεισών Ενστάσεων και Απόψεις επί των Ενστάσεων της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση Αποστολή Προσφορών διαγωνιζοµένων και Πρακτικών Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση Αίτηση παροχής στοιχείων για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για το ιαγωνισµό Πρόσκληση για την υποβολή Αιτιολόγησης τελικά υπερβολικών χαµηλών προσφορών ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αξιολόγησης προσφορών του ιαγωνισµού ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γνωµοδότησης επί των υποβληθεισών αντιρρήσεων σχετικά µε το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της ΕΕΑ Εξέταση αντιρρήσεων κατά του σταδίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του διαγωνισµού 7. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β ΠΚ5 Υπογραφή σύµβασης εργολαβίας 5 από 7 Έκδοση : 1 5

6 6 από 6 Έκδοση : 0 6

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20685/19-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ: 720 Από το πρακτικό 41 ης /2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 189.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 189. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 107/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 258.000,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 258.000,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) ΑΡΤΑ 22-02-2013 Αριθµ. Πρωτοκ. 420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.Ε.Υ.Α.Α. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Π..Ε. 1982ΣΕ04600002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008 Διεύθυνση Οργάνωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΠΥ) Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008 Εκπονήθηκε: α. Ομάδα Εργασίας: - Γ. Ευταξίας (Συντονιστές) - Ε. Μ. Παναγιωτάκης - Ε. Σταθόπουλος (Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ιαµόρφωση Κοινόχρηστων χώρων.ε Αρχανών και Ολοκλήρωση Ενδοδηµοτικής Οδοποιίας. Προϋπολογισµού: 314.418,53 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ιαµόρφωση Κοινόχρηστων χώρων.ε Αρχανών και Ολοκλήρωση Ενδοδηµοτικής Οδοποιίας. Προϋπολογισµού: 314.418,53 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση Κοινόχρηστων χώρων.ε Αρχανών και Ολοκλήρωση Ενδοδηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" Προϋπολογισµού: 3.049.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Προϋπολογισµού: 3.049. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 14/2012 Αρ.Πρωτ.: 6.123 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 3 : Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Προϋπολογισµού 498.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), καλεί

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 3 : Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Προϋπολογισµού 498.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), καλεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : ΚΑΕ 30.7331.11 ΣΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014 100.000,00 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα