Δθμοτικζσ Εκλογζσ: Η ΝΕΔΗΤ δίνει δυναμικό παρόν. Η ανεργία ςυνεχίηει τθν ξζφρενθ τθσ πορεία φτάνοντασ ςτο 8.2%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθμοτικζσ Εκλογζσ: Η ΝΕΔΗΤ δίνει δυναμικό παρόν. Η ανεργία ςυνεχίηει τθν ξζφρενθ τθσ πορεία φτάνοντασ ςτο 8.2%"

Transcript

1 ΕΚΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΑΞΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Νεολαία Δθμοκρατικοφ υναγερμοφ (ΝΕΔΗΤ- NEDISY) θμαντικά ςθμεία * Η Ανεργία ςτο 8.2% * Δθμοτικζσ Εκλογζσ Η ΝΕΔΗΤ δίνει δυναμικά το παρόν τθσ *Ημερίδα για το AIDS Δείτε μζσα στο τεφχος: Η ανεργία κτυπά κόκκινο ςτο 8.2% ΝΕΔΗΤ-ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΣΟ ΠΑΡΩΝ ΣΙ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕ Ειςφορά ςτο φνδεςμο Κωφϊν απο ΝΕΔΗΤ Λ/ςου Ημερίδα Οικονομίασ- ΝΕΔΗΤ Λ/ΟΤ Εκδιλωςθ ΟΝΕ για Φωτοβολταϊκα Προγραμματιςμζνεσ Εκδθλϊςεισ Φ.Π.Κ. ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ 8 υγκζντρωςθ Νεολαίασ- Coctail Party Παρουςίαςθ Τποψθφίων ΝΕΔΗΤ Γωμία Πιμδάοξυ & κόκξυ, Σύμβιξ Μέγαοξ, 1ξπ Όο. Σηλ: Υαν: Τ Πέμπτη, 1 Δεκεμβοίξυ 2011 / Αοιθμόπ Υύλλξυ 205 Η ανεργία ςυνεχίηει τθν ξζφρενθ τθσ πορεία φτάνοντασ ςτο 8.2% Μ εγαλφτερθ απόγνωςθ προκαλοφν τα νζα ςτατιςτικά δεδομζνα τθσ Επίςθμθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ Ε.Ε. (Eurostat) που δθμοςιοποιικθκαν χκεσ 30 Νοεμβρίου ςε ςχζςθ με τθν ανεργία ςτθν Κφπρο για τον μινα Οκτϊβριο. Θ ανεργία ςτθν Κφπρο αυξικθκε ακόμθ περιςςότερο ςυνεχίηοντασ τθν ξζφρενθ πορεία του δείκτθ τθσ ανεργίασ όπου ςφμφωνα με επίςθμα ςτοιχεία αγγίηει το 8.2% (θ χειρότερθ επίδοςθ μζςα από επίςθμα ςτοιχεία) του ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου ςε ςχζςθ με το 7.9 % του μινα Σεπτεμβρίου. Ο αρικμόσ των ανζργων ζφταςε τουσ παρουςιάηοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 0.3%. Συνζχεια στη σελ. 2 Δθμοτικζσ Εκλογζσ: Η ΝΕΔΗΤ δίνει δυναμικό παρόν τελζχθ τθσ ΝΕΔΗΤ ςτα ψθφοδζλτια του κόμματοσ ςε όλθ τθν Κφπρο θν Κυριακι 18 Δεκεμβρίου κα πραγματοποιθκοφν ςε ολόκλθρθ τθν Κφπρο οι Δθμοτικζσ Εκλογζσ. Θ Νεολαία του Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ, ανταποκρινόμενθ ςτο κάλεςμα τθσ θγεςίασ του κόμματοσ για ενεργοποίθςθ ενεργϊν ςτελεχϊν τθσ ςτα κομματικά ψθφοδζλτια, κατζρχεται δυναμικά ςτισ εκλογζσ αυτζσ με υποψιφιουσ ςτθν πλειοψθφία των Διμων. Το γεγονόσ αυτό, αποτελεί ακόμθ ζνα δείγμα τθσ πορείασ εκςυγχρονιςμοφ και αναςυγκρότθςθσ τθσ νεολαίασ μασ, αφοφ τα ςτελζχθ τθσ ΝΕΔΘΣΥ και μποροφν και επιβάλλεται να εμπλακοφν ςτα κοινά, με όρεξθ για δουλειά και ανιδιοτελι προςφορά. Απευκφνουμε λοιπόν κάλεςμα ςε όλα τα μζλθ και φίλουσ τθσ οργάνωςθσ μασ, όπωσ βοθκιςουν ενεργά ςτθν εκλογι, τόςο των υποψιφιων Δθμάρχων που ςτθρίηει ο ΔΘΣΥ, όςο και των ςτελεχϊν τθσ νεολαίασ που κατζρχονται ςτθν μάχθ των Δθμοτικϊν Εκλογϊν. Συνζχεια στη σελ. 3

2 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 2 Συνζχεια από 1η σελίδα Άνεργοι οι νεοειςερχόμενοι ςτθν αγορά εργαςίασ Πλεσ οι μελζτεσ καταδεικνφουν ότι θ πιο ευάλωτθ ομάδα του πλθκυςμοφ είναι οι νζοι κάτω των 25 χρονϊν οι οποίοι είναι και νεοειςερχόμενοι ςτθ αγορά εργαςίασ, ενϊ εάν λάβουμε υπόψθ και το μεγάλο αρικμό ατόμων που υπο-απαςχολοφνται ςε τομείσ άςχετουσ με τον κλάδο ςπουδϊν τουσ, μποροφμε να αντιλθφκοφμε ότι το μζγεκοσ του προβλιματοσ είναι ακόμθ μεγαλφτερο από όςο το φαντάηεται κανείσ. υγκεκριμζνα, το ποςοςτό ανεργίασ ανάμεςα ςτουσ νζουσ, ανζρχεται ςτο εξωπραγματικό 22,7%, δθλαδι ςχεδόν 1 ςτουσ 4 νζουσ που ειςζρχονται ςτθν αγορά εργαςίασ, μζνουν άνεργοι. Ο Οκτϊβριοσ είναι ο όγδοοσ μινασ που ςθμειϊνεται αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςτθν Κφπρο και τουσ τελευταίουσ τζςςερισ μινεσ θ αφξθςθ ξεπζραςε τθν μία ποςοςτιαία μονάδα, ενϊ ςτθν τελευταία ζκκεςθ του Διεκνζσ Νομιςματικοφ Ταμείου για τθν Κυπριακι Οικονομία εκτιμόταν ότι τον επόμενο χρόνο το ποςοςτό ανεργία κα φκάςει ςτο 8.5%. Δυςτυχϊσ, καμία υπεφκυνθ και ουςιαςτικι κίνθςθ δεν ζχει υλοποιθκεί τουσ τελευταίουσ μινεσ από τθν κυβζρνθςθ για να βάλει φρζνο ςτθν ςυνεχισ αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ χϊρα μασ, αφοφ τα πάντα όπωσ φαίνεται αντικρίηονται από τουσ κυβερνϊντεσ μζςα από αγκυλϊςεισ και μικροκομματικζσ ςκοπιμότθτεσ, απότοκο τθσ ξεπεραςμζνθσ κομμουνιςτικισ τθσ ιδεολογίασ. Αντί το ΑΚΕΛ και οι κυβερνϊντεσ να ςτθρίξουν τθν πραγματικι οικονομία του τόπου δίνοντασ κυρίωσ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ που κα οδθγιςει με τθν ςειρά τθσ, ςε αφξθςθ των εςόδων του κράτουσ και τθν δθμιουργία νζων ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ, επιχειροφν να αυξιςουν τα ζςοδα του κράτουσ μζςα από φόρουσ και αυξιςεισ τελϊν, (όπωσ, αφξθςθ τιμισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, αφξθςθ φορολογίασ ςτα καφςιμα, αφξθςθ φόρου ακίνθτθσ περιουςίασ, πρόκεςθ για αφξθςθ του Φ.Ρ.Α. κ.α.), τακτικζσ όμωσ που περαιτζρω πλιττουν τθν ανάπτυξθ και ςτθν πραγματικότθτα μειϊνουν τα ζςοδα του κράτουσ. Επίςθσ οι κυβερνϊντεσ προςπακϊντασ να εξοικονομιςουν χριματα προβαίνουν ςε πολιτικζσ, όπωσ τθν ςτόχευςθ κοινωνικων παροχϊν (φοιτθτικι χορθγία και επίδομα τζκνου), αντί να μειϊςουν τισ τεράςτιεσ δαπάνεσ του ςπάταλου μασ κράτουσ που αφαιμάςςουν τον ιδθ εξαντλθμζνο οικονομικά κφπριο πολίτθ, ενϊ τα χριματα που μαηεφουν δυςτυχϊσ καταςπαταλοφνται ςε πολιτικζσ που μάλλον όηουν μικροκομματικϊν ςκοπιμοτιτων παρά ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ (π.χ. πρόςλθψθ 1200 εκτάκτων υπαλλιλων τα τελευταία χρόνια για βόλεμα θμετζρων, κ.α.). Ραράλλθλα, πολιτικζσ όπωσ θ ενίςχυςθ τθσ νεανικισ και γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ, θ επζνδυςθ ςτθν ζρευνα και τθν τεχνολογία, θ απλοποίθςθ τθσ γραφειοκρατίασ και θ απομάκρυνςθ του κράτουσ από επιηιμιεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, θ δθμιουργία ςυνκθκϊν οικονομικισ ςτακερότθτασ θ οποία κα προςελκφςει νζεσ επενδφςεισ και θ προϊκθςθ τθσ αξιοκρατίασ και τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πολιτϊν, είναι δοκιμαςμζνεσ και εφαρμόηονται ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, αποτελοφν άγνωςτεσ ζννοιεσ για τθν κυβζρνθςθ του ΑΚΕΛ. Το πιο απίςτευτο είναι ότι, ενϊ θ οικονομία ανά το παγκόςμιο κλυδωνίηεται και επίςθμα ςτοιχεία το αποδεικνφουν, το ΑΚΕΛ και θ κυβζρνθςθ μζχρι και πριν λίγουσ μινεσ διακφρθτταν ότι θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ κα περάςει και κα αφιςει αλϊβθτθ τθν κυπριακι οικονομία. Οι κυβερνϊντεσ πρζπει να αφιςουν κατά μζροσ τισ κομματικζσ τουσ ιδεολθψίεσ και να λαβουν υπόψθ τισ κρίςιμεσ εξελίξεισ που παρακολουκοφμε αυτζσ τισ θμζρεσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε όλθ τθν Ευρωηϊνθ, κακϊσ και τισ αναπόφευκτεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που αυτζσ ζχουν και κα ζχουν ςτθν κυπριακι οικονομία. Ακόμθ πιο αναγκαίο είναι οι κυβερνϊντεσ να λάβουν ςοβαρά υπόψθ τισ προτάςεισ των άλλων κοινοβουλευτικϊν κομμάτων και κυρίωσ τισ υπεφκυνεσ προτάςεισ του ΔΘΣΥ για αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ.

3 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 3 Συνζχεια από 1η σελίδα τελζχθ τθσ ΝΕΔΗΤ ςτα ψθφοδζλτια του κόμματοσ ςε όλθ τθν Κφπρο Ραράλλθλα, ωσ ΝΕΔΘΣΥ πιςτεφουμε ότι, πζραν τθσ ςθμαςίασ των εκλογϊν, αυτϊν κακαυτϊν, για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τθν βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ του πολίτθ, ζχει ςθμαςία να κυμόμαςτε ότι οι εκλογζσ αυτζσ κα είναι και οι πρϊτεσ μετά τθν φονικι ζκρθξθ ςτο Μαρί και τθν δικαιολογθμζνθ - αλλά πρωτοφανι - απαξίωςθ των κεςμϊν του κράτουσ από τουσ πολίτεσ και κα είναι ςυνάμα, οι τελευταίεσ πριν τισ επόμενεσ Προεδρικζσ Εκλογζσ. Με δεδομζνθ λοιπόν τθν άρνθςθ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ να αναλάβει τισ πολιτικζσ ευκφνεσ που του αναλογοφν, οφείλουμε, και μζςα από το αποτζλεςμα των Δθμοτικϊν Εκλογϊν, να ςτείλουμε το ξεκάκαρο μινυμα ότι, ο ΔΘΣΥ αποτελεί τθν μοναδικι αξιόπιςτθ επιλογι που ζχουν ενϊπιον τουσ ςιμερα οι πολίτεσ, για ζξοδο από τα πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και εκνικά αδιζξοδα που ζχει επιφζρει ςτον τόπο θ διακυβζρνθςθ Χριςτόφια. Ζνασ ενδυναμωμζνοσ Δθμοκρατικόσ Συναγερμόσ, με ιςχυρι παρουςία ςτα νζα Δθμοτικά Συμβοφλια, κα δϊςει τθν ευκαιρία ςε πολλά αξιόλογα ςτελζχθ του χϊρου μασ να εργαςτοφν για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου των Δθμοτικϊν Συμβουλίων, εφαρμόηοντασ τισ εκςυγχρονιςτικζσ προτάςεισ του κόμματοσ μασ για ςυμμετοχι των δθμοτϊν ςε ςθμαντικζσ αποφάςεισ, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, αξιοκρατία και ενίςχυςθ του κοινωνικοφ προςϊπου των Δθμοτικϊν Υπθρεςιϊν. Αναλσηικά οι σποψήθιοι ηης ΝΕΔΗΤ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΣΤΑΥΙΔΘΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΣΤΟΒΟΛΟΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΟΥΦΕΞΘΣ ΦΑΝΟΣ ΣΤΟΒΟΛΟΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΛΥΚΑΡΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΛΑΣΤΟΥ ΕΙΘΝΘ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΛΘΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΡΡΟΥ ΚΥΡΙΑΝΟΣ ΛΑΤΣΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΘΣ ΚΟΥΜΜΕΤΟΣ ΑΓΛΑΝΤΗΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΓΚΩΜΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΟΥΛΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΔΑΛΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΑΝΤΟΥΣΘ ΕΙΘΝΘ ΚΟΚΚΙΝΟΤΙΜΙΘΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΦΟΟΣ Συνζχεια στη σελ. 4

4 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 4 Συνζχεια από 3η σελίδα ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΟΤ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΘ ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΑΙΣΚΑΚΘΣ ΕΥΙΡΙΔΘΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙΪΝΟΣ ΜΙΧΑΛΘΣ KATΩ ΡΟΛΕΜΙΔΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΑΡΑΜΙΧΑΘΛ ΧΙΣΤΟΣ ΓΕΜΑΣΟΓΕΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΡΟΣ ΛΑΜΡΟΥ ΕΘΜΘ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΩΓΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΕΟΥΝΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΑΜΑΝΙΔΘΣ ΚΛΕΑΝΘΘΣ ΥΨΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΤΑΜΙΤΘΣ ΛΟΪΗΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΦΟΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΜΑΙΛΕΝΑ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΦΟΟΣ ΑΝΔΟΝΙΚΟΥ ΔΘΜΘΤΘΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΦΟΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΓΕΩΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΛΑΝΑΚΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΕΚΚΘΣ ΜΙΧΑΛΘΣ ΛΑΝΑΚΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΑΜΡΙΤΘΣ ΜΑΙΟΣ ΑΑΔΙΡΡΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΟΥ ΗΑΧΑΙΑΣ ΑΑΔΙΡΡΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΓΚΛΘΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΘΑΙΝΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΡΡΟΥ ΜΑΙΟΣ ΟΟΚΛΙΝΘ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΑΧΑΙΟΥ ΑΝΤΗΕΛΙΚΑ ΛΑΝΑΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΦΟΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΟΤ ΛΟΙΗΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΑΛΙΜΝΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΣΩΤΘΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΙΣΤΟΦΘ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΦΕΝΑΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΛΟΚΚΑΣ ΜΙΧΑΛΘΣ ΡΑΑΛΙΜΝΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΦΟΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΤ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΑΝΔΕΑΣ ΡΕΓΕΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 5 Ειςφορά ςτο φνδεςμο Κωφϊν απο τθν ΝΕΔΗΤ Λεμεςοφ Τ θν περαςμζνθ Τετάρτθ 23 Νοεμβρίου, παραδόκθκαν ςτο Σφνδεςμο Κωφϊν τα ζςοδα από το φιλανκρωπικό τουρνουά futsal 5x5 και basket 3x3 από τθ ΝΕΔΘΣΥ Λεμεςοφ, που πραγματοποιικθκε εισ μνιμθ του φίλου και ςυναγωνιςτι τθσ παράταξισ μασ, Νικόλα Ριτςιλλίδθ, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ςτα γιπεδα του ΓΣΟ, με μεγάλθ επιτυχία για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά. Τα λεφτά που μαηεφτθκαν απο τθν εν λόγω ακλθτικι διοργάνωςθ παραδϊκθκαν από τον βουλευτι του ΔΘΣΥ Λεμεςοφ κ. Αντρζα Μιχαθλίδθ, ςτθν παρουςία τθσ προζδρου του ςυνδζςμου Ινϊσ Χατηθπαφλου, του προζδρου και μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ομίλου και των γονιϊν του Νικόλα. Το ποςό που παραδϊκθκε ανιλκε ςτα 1220 ευρϊ. Τα μζλθ του ςυνδζςμου μασ πλθροφόρθςαν ότι κα προβοφν ςε αγορά θλεκτρονικοφ υπολογιςτι για το ςφνδεςμο ςτον οποίο κα αναγράφεται το όνομα του Νικόλα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον Πμιλο Κωφϊν Λεμεςοφ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Από τθν ειςφορά ςτο φνδεςμο Κωφϊν ΝΕΔΗΤ Λεμεςοφ

6 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 6 Ημερίδα «Οικονομία Ώρα Μθδζν» Ρ ραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία, τθν περαςμζνθ Τρίτθ 29 Νοεμβρίου ςτο Ρολιτιςτικό Κζντρο Ράνοσ Σολωμονίδθσ, θ εκδιλωςθ «Οικονομία Ϊρα Μθδζν» που διοργάνωςε θ ΝΕΔΘΣΥ και θ ΟΝΕ Λεμεςοφ. Στθν εκδιλωςθ παρευρζκθκαν πλικοσ κόςμου και αξιωματοφχοι του κόμματοσ. Βαςικοί ομιλθτζσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν ο Αναπλθρωτισ πρόεδροσ του Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ κφριοσ Αβζρωφ Νεοφφτου και ο πρϊθν Υπουργόσ Οικονομικϊν κφριοσ Μιχάλθσ Σαρρισ, οι οποίοι ανζλυςαν τθ οικονομικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ Κφπροσ και απάντθςαν ςτισ ερωτιςεισ των παρευριςκομζνων. Τθν εκδιλωςθ χαιρζτθςε και ο βουλευτισ και υποψιφιοσ Διμαρχοσ Λεμεςοφ κφριοσ Ανδρζασ Κυπριανοφ, ο οποίοσ ζκανε μια ςφντομθ αναφορά ςτα οικονομικά τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ιδιαίτερα τθσ Λεμεςοφ. Απο τθν Ημερίδα Οικονομίασ ςτθ Λεμεςό Εκδιλωςθ Γραμματείασ Περιβάλλοντοσ ΟΝΕ με κζμα «χεδίαςθ και Διαςφνδεςθ των Φωτοβολταϊκϊν υςτθμάτων» Μ ε επιτυχία διεξιχκθ τθν περαςμζνθ Τρίτθ 29 Νοεμβρίου θ εκδιλωςθ τθσ Οργάνωςθσ Νζων Επιςτθμόνων του Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ με κζμα «Σχεδίαςθ και Διαςφνδεςθ των Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων» ςτο Ξενοδοχείο Cleopatra ςτθ Λευκωςία. Κφριοι ομιλθτζσ ιταν ο κ. Ραναγιϊτθσ Κελίρθσ, Λειτουργόσ Ενζργειασ τθσ ΑΕΚ, ο κ. Χριςτόδουλοσ Φαρκωνίδθσ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ Ergo Home Energy Ltd και ο κ. Κυριάκοσ Καλάττασ, Γενικόσ Γραμματζασ ΣΕΡΑΕΚ. Θ εκδιλωςθ ξεκίνθςε με ζνα ςφντομο χαιρετιςμό του Βουλευτι του Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ κ. Ιωνά Νικολάου, ο οποίοσ διλωςε τθν υποςτιριξθ του ΔΘ.ΣΥ. ςτθν αξιοποίθςθ των ΑΡΕ. Στθ ςυνζχεια οι ομιλθτζσ αναφζρκθκαν αφ ενόσ ςτουσ ςτόχουσ τθσ Ευρϊπθσ για τθν κατά 16% υποχρεωτικι κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του κράτουσ από ΑΡΕ μζχρι το 2020, ςτισ ιδανικζσ για τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ςυνκικεσ ςτθν Κφπρο, κακϊσ και ςτα πλεονεκτιματα ζναντι των άλλων πθγϊν ενζργειασ. Αφ ετζρου, αναφζρκθκαν θ υφιςτάμενθ πολφμθνθ, ανά αίτθςθ εγκατάςταςθσ, διαδικαςία αδειοδότθςθσ λόγω των 19 διαφορετικϊν υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςε αυτι, τα πολυςφνκετα προβλιματα επιβίωςθσ για τισ εγκαταςτάτριεσ εταιρείεσ που προκαλεί θ ζλλειψθ κυβερνθτικοφ προγραμματιςμοφ, και θ ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ για τθν προϊκθςθ των Α.Ρ.Ε. λόγω τθσ εμμονισ ςτο φυςικό αζρίο και μίασ γενικότερθσ κοντόφκαλμθσ πολιτικισ. Απο τθν εκδιλωςθ για τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα τθσ ΟΝΕ

7 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 7

8 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 8 Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΟΤ ΝΕΟΕΙ ΕΡΥΟΜΕΝΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ Η Φοιτθτικι Παράταξθ Κυπρίων ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ςυνεχίηει και φζτοσ τθ λειτουργία τθσ παγκφπριασ τθλεφωνικισ γραμμισ επικοινωνίασ, , θ οποία λειτουργεί κακθμερινϊσ ςτθν οποία τόςο οι φοιτθτζσ όςο και οι γονείσ τουσ μποροφν να απευκφνονται για οποιαδιποτε βοικεια ι πλθροφορία ςτθν Κφπρο και το εξωτερικό. Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ πάντα δίπλα ςτουσ φοιτθτζσ. Πρόζκληζη προς Ενδιαθερόμενοσς για Διαθήμιζη Το Δελτίο Ρολιτικισ Επικοινωνίασ εκδίδεται ςτακερά κάκε Τετάρτθ με Ρζμπτθ, με περίπου 50 εκδόςεισ το χρόνο και αποτελεί το πλζον κακιερωμζνο βιμα ενθμζρωςθσ τθσ Νεολαίασ προσ τα μζλθ τθσ, όςον αφορά τισ δράςεισ και κζςεισ πολιτικισ τθσ παράταξθσ. Με ζνα ςτακερό αναγνωςτικό κοινό τθσ τάξεωσ των 4500 αναγνωςτϊν, είναι ζνα πολφ καλό μζςο ενθμζρωςθσ για οποιονδιποτε ενδιαφζρεται να διαφθμιςτεί ςτο χϊρο μασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ ςχετικζσ τιμζσ αλλά και οποιαδιποτε άλλθ Πέμπτη, 1 πλθροφορία, παρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτα: Δεκεμβοίξυ Τθλ: , Φαξ: , / Αοιθμόπ Υύλλξυ 205

9 Δεληίο Πολιηικής Επικοινωνίας: 205 ελίδα 9

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό

ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ. Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό ΚΕΡΚΤΡΑ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Αρχικι ζκκεςθ και χριςιμο πλθροφοριακό υλικό Δρ. Heather Skinner Ρανεπιςτιμιο South Wales heather.skinner@southwales.ac.uk Απρίλιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ Μάρτιοσ 2014 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΘ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ...1 1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΘΜΑΧΩΝ... 1 1.2 ΤΟ ΕΓΟ SEAP-PLUS... 2 1.3 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα