Δηαιπικόρ Σομέαρ: Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Σομέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηαιπικόρ Σομέαρ: Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Σομέα 2012-2013"

Transcript

1 Δηαιπικόρ Σομέαρ: Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Σομέα ( εκαη.) Κλάδορ Δνεπγηηικό Κύκλορ επγαζιών Κέπδη ππο θόπος % % % Μη σπημαηοπιζηωηικόρ ηομέαρ Γεσξγία-αιηεία , , ,3 Νξπρεία-ιαηνκεία , , ,31 Κεηαπνίεζε , , ,2 Δλέξγεηα-χδξεπζε , , ,0 Θαηαζθεπέο , , ,4 Δκπφξην , , ,1 Μελ/ρεία-εζη/ξηα , , ,4 Κεη/ξέο-επηθ/λίεο , , ,0 Ινηπέο ππεξεζίεο , , ,7 ύνολο , , ,5 Υπημαηοπιζηωηικόρ ηομέαρ Ρξάπεδεο , , ,3 Αζθάιεηεο , , ,6 Ινηπέο ρξεκ/ηηθέο , , ,2 ύνολο , , ,8 Γενικό ύνολο , , ,2 Δηαιπικόρ Σομέαρ: Βαζικοί Υπημαηοοικονομικοί Γείκηερ (Εξαιποςμένων ηων Χπημαηοπιζηωηικών Υπηπεζιών) Κλάδορ ΠΜΚ % ΠΚΚ % ΓΔ ΓΡ Γεσξγία-αιηεία 13,46 5,00-2,69-12,12 0,69 0,75 1,19 1,06 Νξπρεία-ιαηνκεία 20,34 17,77-2,88-0,24 0,64 0,59 1,06 1,17 Κεηαπνίεζε 13,92 14,08-1,77-1,40 0,62 0,63 1,15 1,15 Δλέξγεηα-χδξεπζε 7,40 6,96 1,83 3,25 0,57 0,57 0,92 0,92 Θαηαζθεπέο 13,24 10,95-14,03-14,32 0,56 0,58 1,27 1,28 Δκπφξην 19,11 19,37-0,08 1,98 0,69 0,66 1,16 1,19 Μελ/ρεία-εζη/ξηα 22,86 29,21-14,03-1,73 0,51 0,50 0,83 0,81 Κεη/ξέο-επηθ/λίεο 36,31 36,64-5,20-2,35 0,69 0,68 0,66 0,59 Ινηπέο ππεξεζίεο 20,76 18,33-2,61-4,86 0,48 0,48 1,09 1,08 ύνολο 17,68 17,54-1,68-0,57 0,61 0,61 1,05 1,03 ΠΜΚ = μικηού κέπδοςρ ΠΚΚ = καθαπού κέπδοςρ ΔΕ = Δανειακή επιβάπςνζη ΓΡ = Γενική πεςζηόηηηα Δπιδόζειρ Δπιλεγμένων Κλάδων/Τποκλάδων Οικονομικήρ Γπαζηηπιόηηηαρ. ICAP Group A.E. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ, ΠΚΒΝΙΝΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΟΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Γξαθείν Ρχπνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 2, Θαιιηζέα ηει: , fax:

2 Πίνακαρ 1Α. Μεηαποίηζη: Υπημαηοοικονομικοί Γείκηερ Γιάπθπωζηρ Κεθαλαίων, Γπαζηηπιόηηηαρ και Ρεςζηόηηηαρ ηων Κλάδων Κλάδορ Δπισειπήζειρ Βαθμόρ παγιοποίηζηρ Ξένα ππορ ίδια κεθάλαια Κςκλοθοπιακή ηασύηηηα αποθεμάηων (ημέπερ) Μέζορ όπορ είζππαξηρ απαιηήζεων (ημέπερ) Μέζορ όπορ εξόθληζηρ ππομηθεςηών (ημέπερ) Γενική πεςζηόηηηα Ρξφθηκα-πνηά ,93 45,34 1,59 1, ,17 1,25 Ξξντφληα θαπλνχ ,93 30,92 1,56 1, ,46 2,22 Θισζηνυθαληνπξγία ,60 57,85 1,07 1, ,44 1,30 Δίδε έλδπζεο ,35 33,95 1,51 1, ,43 1,41 Γέξκα ,48 44,79 1,12 1, ,45 1,44 Μχιν ,23 64,08 2,27 3, ,90 0,76 Σαξηί ,48 44,23 1,91 1, ,09 1,12 Δθδφζεηο-εθηππψζεηο ,60 54,52 3,69 5, ,84 0,20 Ξξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ ,15 57,55 2,24 2, ,83 0,81 Σεκηθά ,27 39,35 1,10 1, ,38 1,51 Φάξκαθα ,55 29,55 1,66 1, ,32 1,43 Διαζηηθφ-πιαζηηθέο χιεο ,02 48,48 0,81 0, ,52 1,56 Ξξντφληα απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά ,50 70,01 1,03 1, ,37 1,30 Βαζηθά κέηαιια ,74 60,07 1,67 2, ,15 1,09 Κεηαιιηθά πξντφληα ,16 44,58 2,71 2, ,42 1,34 Κεραλήκαηα-εμνπιηζκφο ,66 38,92 1,53 1, ,32 1,39 Ζ/, ειεθηξνληθά & νπηηθά πξντφληα ,08 45,14 1,10 1, ,29 1,20 Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ,39 41,69 1,39 1, ,40 1,35 Απηνθίλεηα ,34 34,74 5,58 2, ,91 1,10 Ινηπφο εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ ,49 54,23 12,59 116, ,65 0,60 Έπηπια ,67 50,27 2,00 1, ,01 1,11 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,05 33,20 9,47 11, ,97 2,03 ύνολο ,95 49,50 1,71 1, ,15 1,15

3 Πίνακαρ 1Β. Μεηαποίηζη: Υπημαηοοικονομικοί Γείκηερ Κεπδοθοπίαρ και ρ ηων Κλάδων Κλάδορ Δπισειπήζειρ μικηού κέπδοςρ λειηοςπγικού κέπδοςρ καθαπού κέπδοςρ ιδίων κεθαλαίων απαζσ. κεθαλαίων Ρξφθηκα-πνηά ,88 24,75 1,00 1,37-0,51 0,37-1,13 0,84 1,76 2,29 Ξξντφληα θαπλνχ ,17 29,88 2,34 11,06 5,67 9,65 6,58 10,87 5,21 6,25 Θισζηνυθαληνπξγία ,77 13,61-11,28-4,33-11,94-6,11-10,10-5,24-3,26-1,15 Δίδε έλδπζεο ,87 27,12-1,33 2,12-1,33 1,36-2,22 2,46 1,75 3,55 Γέξκα ,08 18,19-4,94-1,04-7,22-1,52-7,35-1,61-0,49 1,83 Μχιν ,33 6,22-28,29-28,15-30,39-34,88-25,54-32,30-6,51-7,25 Σαξηί ,88 19,75-1,13 1,84-1,55 1,27-3,91 3,20 1,76 3,78 Δθδφζεηο-εθηππψζεηο ,94 29,84-14,23-5,66-18,30-13,02-38,53-36,62-7,38-4,83 Ξξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ ,21 1,28 1,28-1,88 1,33-1,87 10,07-14,03 4,28-1,00 Σεκηθά ,86 29,49 0,99 6,34-1,97 4,93-3,20 7,37 0,95 5,35 Φάξκαθα ,83 30,79 4,91 4,02 4,31 3,59 13,52 8,89 5,51 4,40 Διαζηηθφ-πιαζηηθέο χιεο ,82 18,13 0,67 3,33 0,62 3,00 0,73 3,85 2,15 3,56 Ξξντφληα απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά ,19 18,68-13,50-13,40-17,23-8,03-9,61-4,72-2,55-0,25 Βαζηθά κέηαιια ,38 3,36-5,76-7,54-7,10-8,57-12,68-15,02-2,65-2,81 Κεηαιιηθά πξντφληα ,81 13,33-4,57 1,23-5,47 0,91-11,00 1,83-0,35 3,26 Κεραλήκαηα-εμνπιηζκφο ,35 26,41-0,42 2,50-1,10 1,77-1,41 2,03 1,90 3,37 Ζ/, ειεθηξνληθά & νπηηθά πξντφληα ,23 15,74-15,82-12,88-18,43-13,46-15,55-12,37-5,15-2,75 Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ,65 13,39-0,79-0,81-1,13-1,43-3,14-3,52 1,86 1,16 Απηνθίλεηα ,49 23,12-20,56-5,32-23,81-11,40-52,47-28,81-5,25-0,86 Ινηπφο εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ ,81 12,92-44,42-17,07-45,47-18,34-70,72-115,74-7,12-4,33 Έπηπια ,03 27,15-25,74-8,55-27,12-9,59-24,59-8,97-5,51-0,49 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ,11 29,80 3,30 7,39-3,24 2,50-17,79 10,12-0,42 1,51 ύνολο ,92 14,08-0,88-0,81-1,77-1,40-4,32-3,36 0,50 0,96

4 Πίνακαρ 2 Υπημαηοοικονομικοί Γείκηερ Δπιλεγμένων Κλάδων Α. Κεπδοθοπία Β. Γ. Υπημαηοοικονομική Γιάπθπωζη Κλάδοι μικηού κέπδοςρ καθαπού κέπδοςρ καθ. κέπδοςρ EBITDA ιδίων κεθαλαίων απαζσολοςμένων κεθαλαίων σέζη ξένων ππορ ίδια κεθάλαια (:1) Real Estate 47,81-35,96 20,76-9,10-3,29 1,76 Super Markets 20,58 1,82 4,08 10,74 3,34 2,21 Αγξνηηθά Δθφδηα - Γεσξγηθά Φάξκαθα/Ππφξνη 26,69 2,24 5,53 9,27 2,90 2,20 Αγξνηηθά Δθφδηα - Ιηπάζκαηα 14,62-5,24 14,67-10,17-2,95 2,45 Αιθννινχρα Ξνηά 36,60 3,11 6,16 12,15 3,53 2,44 Αιπζίδεο Θαηαζηεκάησλ Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Νηθηαθψλ Ππζθεπψλ 20,01-11,24-0,80-120,53-21,22 4,68 Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο 39,29 11,55 47,59 3,40 1,71 0,99 Αληηπξνζσπείεο Απηνθηλήησλ 18,89-5,51 2,24-27,33-3,94 5,94 Βαζηθά Σεκηθά 16,51 3,42 7,11 9,63 4,05 1,38 Γαιαθηνθνκηθά 21,49-3,83 3,04-9,92-4,12 1,41 Διαζηηθά - Εάληεο 20,06-0,60 3,39-10,74-0,97 10,11 Δκθηαισκέλα Λεξά 39,10 9,08 16,34 11,39 6,12 0,86 Δλνηθηάζεηο Απηνθηλήησλ 17,08-3,22 37,42-5,41-1,20 3,51 Επζνπνηία 63,21 0,33 11,37 0,69 0,36 0,92 Επκαξηθά 35,22 7,55 10,70 12,35 8,14 0,52 Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα 42,87 4,40 15,47 14,28 2,05 5,96 Ηδησηηθέο πεξεζίεο γείαο 6,22-15,74 2,96-19,46-5,32 2,66 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο -8,62-35,63-19, ,00 53,70 Θαιιπληηθά 54,49 7,06 13,18 12,05 6,35 0,90 Θαηεςπγκέλα Αιηεχκαηα 17,95-3,05 4,23-21,64-2,82 6,67 Θαθέο - Δηαηξείεο Δπεμεξγαζίαο 52,12 5,16 10,54 28,64 6,32 3,53 Θαθέο - Δηζαγσγηθέο Δηαηξείεο 37,82 7,38 13,25 49,54 9,49 4,22 Θηλεηή Ρειεθσλία 69,90 10,10 30,90 8,74 4,16 1,10 Ιεπθά Δίδε 41,76-0,87 6,99-1,13-0,51 1,23 Ινγηζκηθφ Ζ/ 29,70 0,55 12,99 0,95 0,31 2,07

5 Κάξκαξα-Γξαλίηεο 37,08 14,52 25,34 11,86 6,37 0,86 Μελνδνρεία - Α' Θαηεγνξίαο 27,20 1,48 28,23 0,80 0,37 1,17 Μελνδνρεία - Ξνιπηειείαο 21,34-4,88 24,64-1,88-0,91 1,05 Νπηηθά Δίδε - Δηζαγσγηθέο Δηαηξείεο 39,41 6,24 9,16 15,54 5,12 2,04 Ξξντφληα Σαξηηνχ γείαο-αηνκηθήο γηεηλήο (Tissue) 20,85 2,22 8,23 6,86 2,29 1,99 Πηαζεξή Ρειεθσλία 72,40-13,54 19,90-13,23-4,48 1,96 Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ 25,61 5,67 10,26 17,76 5,38 2,30 Ρζηγάξα-Ξνχξα 34,18 7,85 13,26 11,05 4,74 1,33 Ρππνπνηεκέλα Θξνπαζάλ 27,11-13,95 3,26-37,38-4,84 6,72 Ρππνπνηεκέλα Κπηζθφηα 41,29 5,47 10,95 8,67 3,76 1,31 γξά Θαη Αέξηα Θαχζηκα 4,17-0,60 0,95-8,79-2,45 2,59 πεξεζίεο Third Party Logistics 14,96-2,84 10,72-2,09-1,10 0,90 πεξεζίεο Θαζαξηζκνχ Δπαγγεικαηηθψλ Θηεξίσλ 21,28 5,39 10,00 16,47 5,83 1,83 πεξεζίεο Ραρπκεηαθνξάο 18,41 2,14 5,04 27,10 4,30 5,30 Φαξκαθαπνζήθεο 6,74 1,03 2,9 9,92 2,64 2,75 Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξείεο 31,39 6,16 3,47 18,96 6,76 1,80 Σπκνί - Αλαςπθηηθά 30,36-7,75-0,76-21,73-9,71 1,24

6

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 9 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΩΝ 2014 Απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ HELLENIC SYNDICATE OF LAND GOODS TRANSPORT ΠΔΙΡΑΙΧ 4, 10431 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: 2105231528, 2105234680 FAX: 2105234680 Email: grammateia@psxem.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ)

ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ) 2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΈΟΓΝ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΕΖΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΝ ΓΖΟΑΛΠΖΠ» ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 TREK CONSULTING ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας

Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας 10 2014. Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας Antenna Enterprise Europe Network - Hellas. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ «Γηαρεηξηζηηθή Δπξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών.

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Αθήνα, 5.10.2011 ΠΟΛ. 1208 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ 2004/25ΔΚ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΣΑΔΗ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο Κύριο ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Δ Ι Α Γ Ω Γ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα

Διαβάστε περισσότερα

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα