ISSN L A TEX babel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISSN1108-4170. L A TEX babel"

Transcript

1 ISSN TÇEÚtupon TeÜqoc 11/12, >AprÐlioc 2004 SflAUTOTOTEUQOS: TEX W ΕνTEXνα & TEXνα... iii Σηµειώσει το τυπογράφου... iv Αντώνη Τσο οµύτη Εγκατάσταση γραµµατοσειρών TrueType στο TEX & L A TEX...1 Dave Pawson Εκτύπωση από την XML: εισαγωγή L A TEX babel στο XSL-FO(µτφ.Β.Τσάγκα ο )... 7 Βασί η Η.Τριζώνη Κώστα Γραµµατόπου ο ( ): χαράκτη τ παιδικ µα ψυχ...15 Luc Maranget On using HeVeA, a fast L A TEX to HTML translator...23 Στράτο ουµάνη καιαπόστο ο Συρόπου ο ηµιουργώντα µιανέαγραµµατοσειρά:ηπερίπτωση τωνσυµβό ωντουδίσκουτη Φαιστού TEXνικέ...51 Βιβ ίο-παρουσίαση TUG2004 Preliminary Programme dvips MÐa periodikÿ êkdosh toü DhmokriteÐou PanepisthmÐou JrĹkhc sà sunergasða mà tän SÔllogo <Ellănwn FÐlwn toü TEX >Ekdìseic: <EtaireÐa >AxiopoÐhshc kai DiaqeÐrishc PeriousÐac DhmokriteÐou PanepisthmÐou JrĹkhc XANJH

2 TÇ EÚtupon ISSN EÚtupon (Eutypon) is a publication of the Democritus University of Thrace (Greece) in collaboration with the Greek TEX s Friends ( εϕτ ) Group. It is published twice a year and it is distributed for free to the members of the εϕτ Group, to selected libraries and to the public in general through Internet. Its articles deal with TEX and, in general, with tools for the electronic typesetting of printed matter. Editor-in-Chief of EÚtupon is Prof. Basil K. Papadopoulos of the Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, Greece. The address of EÚtupon is: Greek TEX s Friends (c/o A. Syropoulos) 366, 28th October Street GR Xanthi Greece URL: obelix.ee.duth.gr/eft Articles appearing in EÚtupon have been carefully and critically refereed with the responsibility of the Editorial Board. Only papers judged to be original and of high quality are accepted for publication. Articles already published in EÚtupon may be copied and redistributed for free, provided their origin is mentionned. EÚtupon, the εϕτ Group and the Democritus University of Thrace do not assume any responsibity for methods, products, instructions or ideas described or expressed in authored articles published in this periodical. The Editorial Board of EÚtupon constists of: Basil K. Papadopoulos (Xanthi, Greece), Apostolos Syropoulos (Xanthi, Greece), Dimitrios Filippou (Volos, Greece) and Ioannis Dimakos (Patras, Greece). Tä EÚtupon ĆpoteleØ mða periodikÿ êkdosh toü DhmokriteÐou Panepisthmiou JrĹkhc sà sunergasðamàtäsôllogo<ellănwnfðlwntoü TEX ( εϕτ ). KukloforeØ ĆnĂ áxĺmhno kaè dianèmetai dwreăn stă mèlh toü Sullìgou, sà âpilegmènec bibliojĺkec kaè stä eírôtero koinä mèsú toü DiadiktÔou. StÈc selðdec tou dhmosieôontai Łrjra sqetikă mà tä TEX kaè tÿn ŽlektronikŸ stoiqeiojesða ântôpwn genikìtera. >ArqisuntĹkthc kaè ÍpeÔjunoc kată tä nìmo giă tä EÚtupon eúnai å k. BasÐleioc K. Papadìpouloc, kajhghtÿc toü Tmămatoc PolitikÀn MhqanikÀn toü DhmokriteÐou PanepisthmÐou JrĹkhc. <H dieôjunsh toü EÙtÒpou eúnai: SÔllogoc <Ellănwn FÐlwn toü TEX (Ípìyh >Apìstolou Surìpoulou) 28hc >OktwbrÐou XĹnjh URL: obelix.ee.duth.gr/eft H/T: TĂ Łrjra poì dhmosieôontai stä EÚtupon ê- qoun krijeø kaè âpilegeø prosektikă mà eîjônh tĺc Suntaktikĺc >Epitropĺc toü periodikoü. Mìnon prwtìtupa Łrjra Íyhlĺc poiìthtac gðnontai dektă präc dhmosðeush. <H ĆnadhmosÐeush kaè dianomÿ Łrjrwn poì êqoun ćdh dhmosieujeø stä EÚtupon âpitrèpetai Ípä tän íro íti jă Ćnafèretai Ź proèleusă touc. Tä EÚtupon, å SÔllogoc εϕτ kaè tä DhmokrÐteio Panepistămio JrĹkhc dàn ĆnalambĹnoun kamða eîjônh giă mejìdouc, proðìnta, ådhgðec kaè Êdèec poì perigrĺfontai ń âkfrĺzontai ântäc âpwnômwn Łrjrwn dhmosieumènwn stä periodikì. <H SuntaktikŸ >EpitropŸ toü EÙtÒpou ĆpoteleØtai Ćpä tän BasÐleio K. Papadìpoulo(XĹnjh), tän >Apìstolo Surìpoulo(XĹnjh), tän Dhmătrio A. FilÐppou(Bìloc) kaè tän >IwĹnnh DhmĹko(PĹtra).

3 Tä TUG2004 stÿn telikÿ eîjeða ENTEXNA & ATEXNA Φί οισυνtexνίτε, Οτανξεκινήσαµετ ν κδοσητο EÎtÔpouπρ ν π πέντε χρόνια,ε χαµεκατ νο ναπαράδειγµαπρ ποφυγή τ συναδε φικ περιοδικ TUGboat,τ πο οκυκ οφορε µ καθυστέρησηδύο τ ν. Εµε,ε παµετότε, θ ε µαστετακτικο κα δ νθ ξεπέσουµεποτ στ χά ιτο TUGboat!Νά µω πο φέτο µ προέκυψετ συνέδριο TUG2004.Γι α τ τ συνέδριοχρειάστηκεν γίνουνκάποιε θυσίε.μεταξ ων, όγ φόρτου ργασία ναγκαστήκαµεν συµπτήξουµετ τε χο το Οκτωβρίου2003µ τ τε χο το Απρι ίου2004.κι τσισή- µερασ στέ νουµε ναδιπ τε χο,µαζ µ τ νταπεινήµα συγγνώµηκαιτ ν πόσχεση τιθ ξαναγίνουµετακτικο µετ τ συνέδριο. Οσογι τ συνέδριο TUG2004,α τ βρίσκεται δηστ ν τε ικ ε θεία.στ πρόγραµµα,πο θ τ βρε τεκα στ τε ευτα ε σε ίδε τούτουτο τεύχου,συµπερι αµβάνονταιπερίπου ε κοσιπέντε νακοινώσει. Επιπ έονστ συνέδριοθ µι ήσουν κα ρισµένοιδιακεκριµένοι TEXνίτε µ πο ύχρονηπείραστ TEX/L A TEX κα στ νσχεδιασµ γραµµατοσειρ νκα ντύπων γενικότερα. Εχουµεπε κα πα ιότερα τιθέ ουµετ TUG2004ν ε ναι συνέδριοµαζικό.γι τ ν όγοα τό,σ προσκα ο µε,γι η µι φορά, ου κα ε στ νγοητευτικ άνθη π τ 30 Α γούστου ω τ 3Σεπτεµβρίου. Ο Σύ ογο εϕτ ε ναι διατιθεµένο ν κάνει κόµακα σηµαντικ κπτωσηστ ντιµ τ συµµετοχ στ TUG2004γι τ µέ ηπο δυνατο νν καταβά ουντ π ρε ντίτιµο. Ε πίζοντα οιπ ν τιθ χουµετ νχαρ ν τ πο µε π κοντ στ ν άνθηστ τέ ο Α γούστου,σ χαιρετο µεκα σ φήνουµεν διαβάσετετ κρω νδιαφέροντα TEXνικ κα στορικ ρθρα τούτουτο EÎtÔpou. Μ TEXνικο χαιρετισµού, ΗΣυντακτικ Επιτροπ

4 OÉ shmeiÿseic toü tupogrĺfou Τ EÚtuponστοιχειοθετήθηκεµ τ L A TEX. Ω βασικ πακέταχρησιµοποιήθηκαντ cah-gut.cls(τ πακέτοτο γα ικο περιοδικο Les Cahiers GUTenberg) κα τ babelµ τ ν γγ ικ κα τ ν ηνικ πι ογή.γι τ διάφορε γραφικ παραστάσει,χρησιµοποιήθηκαν πίση τ πακέτα graphicx, colorκα wrapfig. Ηε κόνα τούτη τ σε ίδα µ τίτ ο The Inland Printerπροέρχεται π τ ν εκτρονικ πινακοθήκητ Briar Press (http://www.briarpress.org). (Κατ π σαπιθανότητα, ε κόναε ναι ναπαραγωγ π τ περιοδικ γι τ ν τυπογραφία The Inland Printer,πο κυκ οφόρησεστ Σικάγοτ νηπαπρ τ τέ ο το 19ουα.) <Okìkoracστ τέ ο τ Βιβ ιοπαρουσίαση ε ναι ργοτο µεξικανο χαράκτη José Guadalupe Posada(Χοσ Γκουαντα ο πεποσάντα, )κα προέρχεται π τ βιβ ίοvenackìsmocćnĺpodaτο ΕντουάρντοΓκα εάνο(µτφ. Γεωργία Ζακοπού ου, κδ.στάχυ, Αθήνα2000). Τ σκίτσαγι τ συνέδριο TUG2004τ σχεδίασαν Στάθη Σταυρόπου ο κα Duane Bibby. Ογραµµικ κώδικα το πισθόφυ ουε ναιµι ε γενικ προσφορ το ΓιάννηΧαρα άµπου Ηπρώτη κτύπωση γινεµ τ πρόγραµµα dvipsσ κτυπωτ HP LaserJet 1200 Series (1200dpi). Ηφωτοτυπικ ναπαραγωγ κα βιβ ιοδεσίαπραγµατοποιήθηκανστ Τυπογραφε οτο ηµοκριτείουπανεπιστηµίουθράκη στ ν άνθη.

5 EÖtupon TeÜqoc No. 11/12 >AprÐlioc EgkatĹstash grammatoseirÿn TrueTypesto TEX & L A TEX Antÿnhc TsolomÔthc Panepistămio AigaÐou Tmăma Majhmatikÿn 83200GorgÔra SĹmoc PerÐlhyh PerigrĹfoume thn egkatĺstash TrueType grammatoseirÿn sto TEX & L A TEXmethboăjeiatouprogrĹmmatoc ttf2pk. ΣεπροηγούµενοάρθροστοEÔtupon(δε [1])αναφερόµενοιστηνεγκατάσταση TrueTypeγραµµατοσειρώναναφέραµεότιµιάτέτοιαεγκατάστασηκα όθα ήτανναπεράσειµέσααπόµετατροπήτη γραµµατοσειρά σε Type1µορφήκαι ναεγκατασταθείω τέτοια.οκύριο όγο είναιότιµόνοανείναισε PostScript µορφήµπορείναενσωµατωθείστοτε ικόpsαρχείοω scalable(καιόχι bitmap). Παρό ααυτάυπάρχουν όγοιγιατου οποίου κάποιο θαήθε εναεγκαταστήσειµια TrueTypeγραµµατοσειρά.Οκυριότερο (γιαγ ώσσε όπω η Ε ηνική)είναιτογεγονό ότιυπάρχουνπο έ διαθέσιµε TrueTypeγραµ- µατοσειρέ καιαυτέ πουγιαπαράδειγµασυνοδεύουντο ειτουργικόσύστηµα Microsoft-Windowsµπορούνναεγκατασταθούνπο ύεύκο α.γιαά ε γ ώσσε υπάρχουνπο ύσοβαρότεροι όγοι.γιαπαράδειγµαγιαγ ώσσε µεπο ού χαρακτήρε όπω τακινέζικαοιγραµµατοσειρέ TrueTypeδίνουνµίακα ή ύσηστι δυσκο ίε πουπαρουσιάζονταιµετι Type1γραµµατοσειρέ,εξαιτία τουότιοιτε ευταίε παρουσιάζουνσυχνάσοβαράπροβ ήµαταότανπεριέχουν περισσότερου από256χαρακτήρε. Βέβαιαθαπρέπειναπροειδοποιήσουµετου αναγνώστε καιαναγνώστριε ότιοιεν όγωγραµµατοσειρέ απέχουνπο ύαποτοναείναιπ ήρει.γιαπαράδειγµακαµίατου δενέχειπεζοκεφα αίαούτεγιατααγγ ικάούτεγιατα Ε ηνικάούτεέχουνέναικανόσύνο οσυνδέσµων.συνήθω είπουνοισύνδεσµοι ff, ffi, fflκαιπο ύσυχνάκαιοι fiκαι fl.ακόµασοβαρότεροπρόβ ηµα είναι ότι συχνά δεν υπάρχει συµβατή rèousa γραµµατοσειρά(ρέουσα=italic) και Karlìbasi

6 2 Antÿnhc TsolomÔthc αναγκαστικάχρησιµοποιούµετηνόρθιαµεκ ίση(κεκ ιµένη).επίση ηποιότητα στι TrueTypeγραµµατοσειρέ είναικατώτερητων Type1όχι όγωσχεδίου α άγιακαθαράµαθηµατικό όγο. 1. ProetoimasÐa Κατ αρχά χρειαζόµαστεµίαγραµµατοσειρά TrueType.Εδώθαχρησιµοποιήσουµε για παράδειγµα την Garamond των Microsoft-Windows. Το αρχείο τη όρθια έγεται Gara.ttf.Χρειαζόµαστεµίαεγκατάστασηπουναυποστηρίζει TrueTypeγραµµατοσειρέ µέσωτουπρογράµµατο ttf2pk.σε Unixπεριβά ονχρειαζόµαστεµιαπρόσφατηεγκατάστασητου tetex(πχ TEXLive 5 ήνεώτερο).σεπεριβά ον MS-Windowsαρκείµιάεγκατάστασητου MikTEX έκδοση 1.2ήνεώτερη. Γιαναδου έψουνταε ηνικάχρειαζόµαστεκαιένααρχείοκωδικοποίηση γιατηγ ώσσαµα. Ενατέτοιοαρχείοµπορούµεναπάρουµεαπότηδιανοµή τη γραµµατοσειρά Κέρκη τουτµήµατο ΜαθηµατικώντουΠανεπιστηµίου Αιγαίου από τη διεύθυνση Συγκακριµένα χρειαζόµαστε το αρχείο gkerkis.enc που διανέµεται µε την παραπάνω γραµµατοσειρά. Για τι περισσότερε γραµµατοσειρέ των Microsoft- Windowsτοαρχείοαυτόείναιέτοιµογιαχρήσηα άυπάρχουνεξαιρέσει όπω στηνπερίπτωσητη Garamond,όπουοκατασκευαστή τη εν όγωγραµµατοσειρά έχειονοµάσειpi1τοε ηνικόπαντίγιαpi. Ετσιπρέπεινααντιγράψουµε το gkerkis.enc σε ggaramond.enc να το ανοίξουµε µε ένα επεξεργαστή κειµένουκαιναα άξουµετηδή ωση /piσε /pi1καθώ καιτοεσωτερικόόνοµα του αρχείου από /gkerkis σε /ggaramond. Τώραείµαστεέτοιµοιγιατηδηµιουργίατωναρχείωνυποστήριξη. 2. DhmiourgÐa metrikÿn kai en dunĺmei grammatoseirÿn Εκτε ούµετι εντο ή ttf2tfm Gara -N -q -T ggaramond -v ggara8a ggara8r Ηεντο ήαυτήθαπαράγεικάποιαµυνήµατα άθου (αβ αβήόµω )καιµια γραµµή(ητε ευταία)τηνοποίατηνπροσθέτουµεστοαρχείο ttfonts.mapτη εγκατάστασή µα.γιατηνπαραπάνωεντο ήαυτήηγραµµήείναι

7 Grammatoseirèc TrueTypesto TEX & L A TEX 3 ggara8r Gara Encoding=ggaramond.enc PS=Only Στησυνέχειαεκτε ούµετην vptovf ggara8a Τώραηγραµµατοσειράµα είναιέτοιµηγιαχρήσηστο TEX.Μπορούµεγια παράδειγµα να τρέξουµε tex testfont πάνω στο αρχείο ggara8a για να δούµε τονπίνακατη γραµµατοσειρά. Γιαναχρησιµοποιηθείηγραµµατοσειράστο L A TEX2εθαπρέπειναφτιάξουµε τααρχείαορισµούγραµµατοσειρά όπω περιγράφονταιστο[1]ή[2] EgkatĹstash twn arqeðwn sto sôsthma Αφούφτιαχτούντααρχείαορισµούγραµµατοσειρά καιτοσχετικό style file µετακινούµετα tfmαρχείασεκάποιονυποκατά ογοτουκατα όγουfonts/tfm/ του texmfδέντρουτη εγκατάσταση.οµοίω τα vfαρχείαπάνεσευποκατά- ογοτου fonts/vf/καιτα ttfαρχείασευποκατά ογοτου fonts/truetype/. Τααρχείαορισµούγραµµατοσειρά καιτο style file πάνεσυνήθω σευποκατά ογοτου tex/latex/.τέ ο τρέχουµε texhashσε Unixήανανεώνουµετην βάση αρχείων του MikTEX από τα µενού του. 3. Upostărixh tou latinikoô alfabătou Η δηµιουργία των απαραίτητων αρχείων για του ατινικού χαρακτήρε γίνεταιµεανά ογοτρόπο.ηδιαφορέ είναιστηνεπι ογήτουαρχείουκωδικοποίηση καιστοότιδενχρειάζεταιηπαράµετρο -Nστηνεκτέ εσητουπρογράµµατο ttf2tfm.συγκεκριµέναεκτε ούµετι ttf2tfm Gara -q -T 8r -v gara8a gara8r vptovf gara8a γιατην OT1κωδικοποίηση(τοαρχείο 8r.encυπάρχεισεό ε τι σύγχρονε εγκαταστάσει )και ttf2tfm Gara -q -T T1-WGL4 -v ecgara8a ecgara8r vptovf ecgara8a γιατην T1κωδικοποίηση(τοαρχείο T1-WGL4.encυπάρχεισεό ε τι σύγχρονε εγκαταστάσει ).

8 4 Antÿnhc TsolomÔthc 4. DhmiourgÐa yeudo-pezokefalaðwn Οπω είπαµεπαραπάνωαυτέ οιγραµµατοσειρέ δενσυνοδεύονταιαπόπεζοκεφα αία.μπορούµεόµω ναπαράγουµεενδυνάµειγραµµατοσειρέ πουαντί γιαπραγµατικάπεζοκεφα αίαναδίνουντακεφα αίατη γραµµατοσειρά µεµία σµίκρυνση,γιαπαράδειγµα,80%.αυτόγίνεταιεύκο αµετο ατινικόα φάβητο χρησιµοποιόντα τι παραπάνωεντο έ,α άζοντα τηνπαράµετρο -vσε -V. Ετσιεκτε ούµετι εντο έ ttf2tfm Gara -q -T 8r -V garac8a garac8r vptovf garac8a για την OT1 κωδικοποίηση και ttf2tfm Gara -q -T T1-WGL4 -V ecgarac8a ecgarac8r vptovf ecgarac8a γιατην T1κωδικοποίηση.Οιενδυνάµειγραµµατοσειρέ τωνπεζοκεφα αίων είναι τώρα τα garac8a και ecgarac8a. Bèbaia den ja prèpei na xeqĺsoume na prosjèsoumeticaparaðthteckataqwrăseicstoarqeðo ttfonts.mapοιοποίε είναιοιτε ευταίε γραµµέ σταµυνήµαταπουπαράγουνοιπαραπάνω ttf2tfm εντο έ. Γιαταε ηνικάόµω ταπράγµαταείναι ίγοδυσκο ότερα.τοπιοπιθανό είναιότικάποιοιχαρακτήρε δενθαδου εύουνσωστά.ετοιµάζοντα τααρχεία γιατην Garamondείχαµεπροβ ήµαταµετου πεζοκεφα αιου χαρακτήρε dκαι u.αρχικάεκτε ούµετηνεντο ή ttf2tfm Gara -N -q -T gkerkis -V ggarac8a ggarac8r και προσθέτουµε την απαραίτητη καταχώρηση στο αρχείο ttfonts.map. Στη συνέχειαprinεκτε έσουµετηνεντο ή vptovf ggarac8a πρέπεινακάνουµεα αγέ στοαρχείο ggarac8a.vpl.ανοίγουµετοαρχείο αυτόσεένανεπεξεργαστήκειµένουκαιεντοπίζουµετι γραµµέ (CHARACTER C d (CHARWD R 491.2) (CHARHT R 541.6)

9 Grammatoseirèc TrueTypesto TEX & L A TEX 5 (MAP (SELECTFONT D 1) (SETCHAR O ) ) ) Εδώβ έπουµεότιηδή ωσηγιατοδτοαπεικονίζεισεκάποιονανύπαρκτο χαρακτήρα(µεοκταδικόαριθµό ). Ετσια άζουµετοπαραπάνω σε (CHARACTER C d (CHARWD R 500) (CHARHT R 497) (MAP (SELECTFONT D 1) (SETCHAR C D) ) ) (τροποποιήσαµεκαιτι διαστάσει τουχαρακτήραµετααπόδοκιµέ ). Μετουταπράγµαταείναιδιαφορετικά.Εδώοκώδικα στοαρχείοείναιο (CHARACTER C u (CHARWD R 416) (CHARHT R 400) (CHARDP R 10) ) Β έπουµε δη αδή ότι δεν απεικονίζεται σε κεφα αίο γράµµα. Ετσι το α άζουµεσε (CHARACTER C u (CHARWD R 476) (CHARHT R 400) (CHARDP R 10) (MAP (SELECTFONT D 1) (SETCHAR C U) ) )

10 6 Antÿnhc TsolomÔthc Καιεδώ,όπω παραπάνω,τροποποιήσαµετι διαστάσει τουχαρακτήραµετά απόδοκιµέ.στησυνέχειατρέχουµετηνεντο ή vptovf ggarac8a οκιµάζουµε τη γραµµατοσειρά ggarac8a, και αν δεν είναι εντάξει οι διαστάσει τωνδκαιυτροποποιούµεανά ογατου παραπάνωαριθµού καιξανατρέχουµε την vptovf ggarac8a. 5. Parathrăseic Ταονόµαταπουχρησιµοποιήσαµεγιατι ενδυνάµειγραµµατοσειρέ δενακο- ουθούντοσχήµατου K. Berry.Ο όγο είναιότιτοπαραπάνωσχήµαδενσυµπερι αµβάνειε ηνικέ γραµµατοσειρέ.επίση οπεριορισµό ονοµατοδοσία των αρχείων 8 3 δενέχειπια όγούπαρξη εφόσοντο dosέχειεγκατα ηφθεί πιάκαιαπότονδηµιουργότου. BibliografÐa [1]Α.Συρόπου ο καια.τσο οµύτη,egkatĺstashnèwngrammatoseirÿn sto L A TEX2e,Εύτυπον,3,57 68,2000. [2] A. Syropoulos, A. Tsolomitis, N. Sofroniou, Digital Typography Using L A TEX, Springer Verlag,Οκτώβριο 2002.

11 EÖtupon TeÜqoc No. 11/12 >AprÐlioc EktÔpwsh apì thn XML: Eisagwgă sto XSL-FO Dave Pawson MetĹfrash apì ton BasÐleio TsĹgkalo me thn Ĺdeia tou suggrafèa. To prwtìtupo keðmeno brðsketai ston parakĺtw diktuakì tìpo 1. Eisagwgă Ενααπόταπροβ ήµαταπουαντιµετωπίζουνπο οίχρήστε ότανξεκινούν τηνπαραγωγήεκτύπωση απότην XMLείναιτοπρόβ ηµατη διάταξη σε ίδα. Ανδενρυθµιστείσωστάηδιάταξησε ίδα,δενέχετεπιθανότητε ναπροχωρήσετε.προτείνοντα τη ύση W3C XSL Formatting Objects,θέ ωναπαρουσιάσω µίααπ οποιηµένηπροσέγγισηπουθαδώσειστονέοχρήστητηδυνατότητανα πατήσεισεστέρεοέδαφο στοθέµατη διάταξη σε ίδα. Οστόχο αυτούτουάρθρουείναιναδηµιουργήσουµετηνπρώτηεκείνησε ίδα εξόδου-α τηνονοµάσουµεπρόγραµµα Hello World -µεαρκετέ π ηροφορίε πουεπιτρέπουνσεκάποιοχρήστηναπροχωρήσεισεπιοχρήσιµαπράγµατα. Θαπαρουσιάσωτηνπιοαπ ήαπότι διατάξει σε ίδα για XSL-FO,χρησιµοποιώντα όσοτοδυνατόν ιγότεραστοιχείαµπορώαπότααπαιτούµενα,ώστενα εξασφα ίσωµίαεύ ογηέξοδο. Ενααπόταπροβ ήµαταείναιότι,σεαντίθεσηµετηνπαραγωγήενό εγγράφου HTMLαπόπηγή XMLµεχρήσητη XSLT,ηεπεξεργασίατωναπογόνων τωνριζικώνστοιχείωνδενείναιµίααπ ή xsl:apply-templatesαπόεντό του ριζικούστοιχείου.απαιτείταιπο ύπερισσότερηαρχικήέξοδο προκειµένουνα µπορέσειοµορφοποιητή ναπαράξειτι σε ίδε. Α δούµετηναπαραίτητηεπεξεργασίαγιαναµεταβείτεαπότοέγγραφο XML σεεκτυπώσιµοέγγραφο PDF.Κατ αρχήν,ηxmlπρέπεινατροφοδοτείταισε επεξεργαστή XSLTµεµίακατά η ησε ίδαµορφοποιήσεων(πουαναπτύσσεται παρακάτω)προκειµένουναπαραχθείέναά οέγγραφο XMLπουχρησιµοποιεί τοδιάστηµαονόµατο (name space) XSL-FOκαιπροορίζεταιγιατοµορφοποιητή XSL-FO.Τοδεύτεροστάδιοείναιητροφοδότησητη εξόδουτουπρώτουσταδίου

12 8 D. Pawson στοµορφοποιητή XSL-FO,πουµπορείστησυνέχειαναπαράξειτοτε ικόπρο όν: ένα εκτυπώσιµο έγγραφο, διαµορφωµένο για οπτική παρουσίαση. έγγραφο XML έγγραφο XSLT εκτυπώσιµο έγγραφο XSL-FO εκτυπώσιµο έγγραφο µορφοποιητή XSL-FO σε ίδα µορφοποιήσεων XSLT Ηπροσέγγισηαυτήέχειτοπ εονέκτηµαότιτοέγγραφοπηγή XMLείναιακόµη µορφοουδέτεροκαιµπορείναχρησιµοποιηθείµεά ε σε ίδε µορφοποιήσεων XSLTγιατηνπαραγωγήά ωνµέσων. 2. To èggrafo XSL-FO Πρέπειναγνωρίζουµεγιατοναρχικόστόχοτη µετατροπή του XSLT,το έγγραφο XSL-FO. Το έγγραφο που παράγετε, το οποίο τροφοδοτείται στο µορφοποιητή XSL-FO, περιέχει ένα µικρό αριθµό στοιχείων: <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/xsl/format"> <fo:layout-master-set> [1] <fo:simple-page-master master-name="simple" > [2] <fo:region-body/> </fo:simple-page-master> </fo:layout-master-set> <fo:page-sequence master-reference="simple"> [3] <fo:flow flow-name="xsl-region-body"> [4] content [5] </fo:flow> </fo:page-sequence> </fo:root> Α δούµετοκαθένααπότααριθµηµέναστοιχείαµετησειρά. 1

13 Eisagwgă sto XSL-FO 9 [1]Γιαναδιαταχθείτοπεριεχόµενοσεµιασε ίδα,οµορφοποιητή πρέπεινα γνωρίζει µε ποια µεγέθη έχει να κάνει. Το layout-master-set περιέχει το [2] simple-page-masterπουπεριέχειαυτέ τι π ηροφορίε,δη.αν χρησιµοποιείτεµέγεθο σε ίδα Α4ήµέγεθο US-letter.Περιέχειεπίση τοστοιχείορεγιον-βοδψ,τοοποίοµπορείναθεωρηθείω τοκυρίω σώµα τη διάταξη σε ίδα. [3]Γιαναυποστηριχτείηπερίπ οκησε ιδοποίηση,χρησιµοποιείταιτοστοιχείο page-sequence.γιαδιάταξηµια απ ή σε ίδα,απαιτείταιπο ύµικρόπεριεχόµενο,διαφορετικήαπότηναναφοράσεορισµόσυγκεκριµένη σε ίδα (το simple-page-master). [4]Επίση,εντό τουστοιχείουpage-sequenceυπάρχειέναστοιχείοροή (flow element).ηιδέατη ροή µπορείκαιναµηνσα είναιοικεία.τησυνάντησαότανχρησιµοποίησα ογισµικάεπιτραπέζια τυπογραφία,ότανέπρεπε ναρίξωκείµενοµέσασεπεριοχέ σε ίδα γιατηδηµιουργίαστη ώνσε κάποιοκο εγιακόπεριοδικό,οπότετοπεριεχόµενοέρεεµέσασεπεριοχέ τη σε ίδα. [5]Οεντοπισµό τη περιοχή τη σε ίδα στηνοποίαπρέπειναρίξουµετο κείµενο είναι και το σκεπτικό για το xsl-region-body. Αυτό διαφοροποιεί τοσώµατη σε ίδα απότι εξωτερικέ περιοχέ (περιθώρια,κεφα ίδα, υποσέ ιδο,κ π.)τη σε ίδα.τέ ο,κάποιοπεριεχόµενο,τοοποίοείναι απόγονο τη κύρια ροή. ενµπορείναεισαχθείαπ όκείµενοεδώ,επειδή οµορφοποιητή θαέπρεπεναµαντέψειτιθαθέ ατενατοκάνει,εποµένω το πραγµατικό περιεχόµενο για τη ροή θα έπαιρνε τη µορφή <fo:block>perieqìmeno</fo:block> πουορίζειέναµπ οκκειµένου(ορθογώνιουσχήµατο,όσοµεγά οθέ ετε, αµβάνοντα π ήρη ίστατωνπροκαθορισµένωντιµώνγιατοκαθετί)που θατοποθετηθείω πρώτοστοιχείοεπάνωστησε ίδα. Για να τακατα άβετεκα ύτεραό ααυτά,α συµπ ηρώσουµε,στοε άχιστο δυνατό,ό,τιθαέµπαινεστησε ίδαµορφοποιήσεωνµεσκοπόνα άβειένααπ ό έγγραφο XMLκαιναπαραγάγειέναά οέγγραφο XML,τοοποίοστησυνέχεια τροφοδοτείται σε µορφοποιητή XSL-FO. είτεπαρακάτωµίαβασικήσε ίδαµορφοποιήσεων XSLTγιαπαραγωγή XSL- FO: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" [1]

14 10 D. Pawson xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/xsl/format"> [2] version="1.0"> <xsl:output method="xml"/> [3] <xsl:template match="/">... [4] </xsl:template> Other prototypes [5] </xsl:stylesheet> Στο[1]και[2]β έπουµεταδιαστήµαταονοµάτων,αντίστοιχα,του XSLT καιτουπεριεχοµένου FOσεαυτότοέγγραφο,πουδιαφοροποιείτι αιτήσει µετασχηµατισµού από το περιεχόµενο εξόδου. Ανηµηχανή XSLTδειπεριεχόµενοστοδιάστηµαονόµατο FO,απ άτο γράφειστηνέξοδο,πουείναιακριβώ ό,τιθέ ουµε.το[3] έειότιθέ ουµε τοέγγραφοεξόδουναείναιέναέγκυρο XML,πουείναιακριβώ ό,τιείναιένα έγγραφο XSL-FO, ένα έγγραφο XML. Το[4] είναι το ριζικό πρότυπο, που ενεργοποιείται πρώτο, οπότε αυτό είναι το σηµείο στο οποίο προσθέτουµε το ουσιαστικόπεριεχόµενοπεριγράµµατο πουαναφέραµεπαραπάνω. Τέ ο,στο[5],µπορούµεναξεκινήσουµεναπροσθέτουµεχρήσιµε επεξεργασίε.μπορούµετώρανασυνδυάσουµεταδύοπαραπάνωκοµµατάκιαγιανα κάνουνκάτιχρήσιµο.παρακάτωέχουµεµίαπ ήρησε ίδαµορφοποιήσεων XSLT, ηοποίαχρησιµοποιείταιαπότηµηχανή XSLTγιατηνπαραγωγήενό έγκυρου εγγράφου XSL-FO. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/xsl/format"> version="1.0"> <xsl:output method="xml"/> <xsl:template match="/"> <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/xsl/format"> <fo:layout-master-set> <fo:simple-page-master master-name="simple" page-height ="29.7cm" [1] page-width ="21cm" margin-left ="2.5cm"

15 Eisagwgă sto XSL-FO 11 margin-right ="2.5cm"> <fo:region-body margin-top="3cm"/> [2] </fo:simple-page-master> </fo:layout-master-set> <fo:page-sequence master-reference="simple"> [3] <fo:flow flow-name="xsl-region-body"> [4] <xsl:apply-templates/> [5] </fo:flow> </fo:page-sequence> </fo:root> </xsl:template> <xsl:template match="document"> [6] <fo:block> <xsl:apply-templates/> </fo:block> </xsl:template> <xsl:template match="head"> [7] <fo:block> <xsl:apply-templates/> </fo:block> </xsl:template> <xsl:template match="para"> [8] <fo:block> <xsl:apply-templates/> </fo:block> </xsl:template> <xsl:template match="em"> [9] <fo:inline font-style="italic"> <xsl:apply-templates/> </fo:inline> </xsl:template> <xsl:template match="*"> [10] <fo:block background-color="red">

16 12 D. Pawson <xsl:apply-templates/> </fo:block> </xsl:template> </xsl:stylesheet> Πρινεξηγήσουµετηδοµή,θαπρέπεινααναφέρουµετοέγγραφοπηγή γιατο οποίοσχεδιάζουµεαυτήτησε ίδαµορφοποιήσεων. εκινώµετροφοδοσίααπό µία κατηγορία εγγράφου που έχει 4 στοιχεία, µε τη δοµή που φαίνεται παρακάτω. Τηδιατηρώαπ ήδιότιαναπαριστάτηµεγά ηπ ειοψηφίαπεριεχοµένου XMLπου προορίζεταιγιαέναέγγραφο XSL-FO.Περιέχειµόνοδύοστοιχείαµπ οκ(head και para) και ένα εσωτερικό στοιχείο(em). Τοέγγραφόµα περιέχεταισεέναεξωτερικόστοιχείοεγγράφου,καθώ και σεέναµείγµαστοιχείων headκαι paraπουπερι αµβάνουνκάποιαέµφαση: <document> <head>my very first xsl-fo document</head> <para>has an <em>important</em> paragraph inside it</para> </document> Τοµέγεθο σε ίδα καθορίζεταιστο[1],µεχρήσηευρωπα κώνδιαστάσεων. Α άξτετι βάζοντα τοδικόσα µέγεθο χαρτιούανείναιδιαφορετικό. Εχω προσθέσειπεριθώριαεπειδήτοπεριεχόµενοπουεκτείνεταιπρο τι άκρε τη σε ίδα δενείναιευπαρουσίαστο. Στο[2]έχωπροσθέσειέναάνωπεριθώριοστηνκύριαπεριοχήτη σε ίδα. Το[3]και[4]είναιόπω πριν.στο[5]έχουµεµίακαθοριστικήδιαφορά:στο σηµείοαυτό,όπουπριναπ ώ είπα περιεχόµενο,χρησιµοποιώτώρατι δυνατότητε τη XSLTγιανακαθοδηγήσωτηµηχανή XSLTναεπεξεργαστείτο έγγραφο εισόδου. Στο[6] η µηχανή XSLT επεξεργάζεται το στοιχείο εγγράφου τουαρχείουεισόδου XMLµεπαραγωγήεξόδουενό στοιχείου fo:block,εντό τουοποίουτοποθετείταιό οτουπό οιποπεριεχόµενο.επειδήταµπ οκµπορούν ναεµπερικ είονταιαρκετάεύκο αστο XSL-FO,αυτόδενείναιπρόβ ηµα.αυτόπουπραγµατικάκάνει,είναιναεξασφα ίζειτηδιατήρησητουπεριεχοµένου πουξεχει ίζει-δη αδή,δεντοχειρίζεταισαφώ ησε ίδαµορφοποιήσεων-εντό κάποιουµπ οκ. Στα[7],[8]και[9]επιστρέφωστονκανονικόκόσµοτη XMLκαι XSLT. Ηαντιστοίχησηενό στοιχείουτουεγγράφουπηγή καιηπαραγωγήεξόδουενό κατά η ουστοιχείουαπότο εξι όγιοτου XSL-FO.Ταπρώταδύοείναιταυτόσηµακαιαπ ώ χρειάζονταιδιακόσµηση,τοτε ευταίοείναιε αφρώ διαφορετικό κατάτοότιείναιένααντικείµενοεσωτερική µορφοποίηση καιπαράγειέξοδο π άγια γραφή.

17 Eisagwgă sto XSL-FO 13 Το[10]είναιοsĹkocmetapĹntaπουδείχνει(στηνέξοδο)ποιαστοιχεία,αν υπάρχουν, δεν έχουν υπαχθεί σε µορφοποίηση. Από τη στιγµή που θα εφαρµοστεί µορφοποίησησεό αταστοιχεία,τίποτεδενθαυποστείεπεξεργασίααπόαυτό τοπρότυπο.είναικα όω δυνατότηταεκσφα µάτωση κατάτηδιάρκειατη ανάπτυξη. Αυτήησε ίδαµορφοποιήσεωνεισάγειδύονέαστοιχεία.τοπρώτοείναιτο στοιχείο fo:block,πουχρησιµοποιείταιγιαπο άστοιχείαστησε ίδαµορφοποιήσεων.αυτόείναιτοβασικόστοιχείοδιάταξη πουχρησιµοποιείταιγιααναδίπ ωσηπεριεχοµένου-σκεφτείτετοω στοιχείο <p>σε HTML. Τοστοιχείο fo:inlineείναιένασύνο οεγκ εισµούγιαεσωτερικάστοιχεία σε XSL-FO.Τοκαθένααπόταδύοαυτάστοιχείαέχειέναο όκ ηροφάσµαιδιοτήτων,εκφρασµένωνσυντακτικάω ιδιοχαρακτηριστικών,πουχρησιµοποιούνται γιατηδιακόσµησητουπεριεχοµένουπουαναδιπ ώνουν. 3. Enarxh nèwn selðdwn Α επεκτείνουµετηδοµήτουεγγράφουπηγή γιανασυµπερι άβειµίαενότητα πουθαπρέπειναέχεισηµείοέναρξη νέα σε ίδα.εποµένω,τοέγγραφοτώρα µπορείναέχειτηνεξή εµφάνιση: <document> <section> <head>my very first xsl-fo document</head> <para>has an <em>important</em> paragraph inside it</para> </section> <section> <head>the second section, starting on a new page </head> <para>some content in the second section</para> </section> </document> Τώραχρειάζεταιναδώσουµεστι σεαυτήντηνπροσθήκη,χρησιµοποιώντα µίααπότι διαθέσιµε ιδιότητε ενό µπ οκ. <xsl:template match="section"> <fo:block break-before="page"> <xsl:apply-templates/> </fo:block> </xsl:template>

18 14 D. Pawson Αυτό έειστηµηχανήµορφοποίηση XSL-FOναδηµιουργήσειµίανέασε ίδα ότανβρεθείσεενότητα. Ο αταπεριεχόµενααυτή τη ενότητα υφίστανται επεξεργασίαεντό αυτούτουτµήµατο.γιανακάνουµετοστοιχείοκεφα ή ναξεχωρίζει,βε τιώνουµετηνεµφάνισήτουεπι έγοντα µεγα ύτερο,έντονο µέγεθο γραµµατοσειρά καιπροσθέτοντα µικρόδιάστηµαµετάτοπεριεχόµενο. <xsl:template match="head"> <fo:block font-size="14pt" font-weight="bold" space-after="1cm" space-after.conditionality = retain > <xsl:apply-templates/> </fo:block> </xsl:template> Αυτόήταν!Ανακεφα αιώνοντα :ηεπεξεργασίαείναιδιαδικασίαδύοσταδίων µεαπ ά όγια. ώστετοέγγραφοπηγή σα καιτηνπαραπάνωσε ίδαµορφοποιήσεων XSLTσεένανεπεξεργαστή XSLT,καιηέξοδο θαπρέπειναείναιένα έγκυρο έγγραφο XSL-FO. Στη συνέχεια αυτό µπορεί να τροφοδοτηθεί σε µηχανή XSL-FO RenderXήAntenna House(εµπορικάπρο όντα,µεδοκιµαστικέ εκδόσει )ήστην PassiveTEXήFOP(µηεµπορικάδωρεάνπρο όντα).

19 EÖtupon TeÜqoc No. 11/12 >AprÐlioc Kÿstac Grammatìpouloc(1916`2003): <O qarĺkthc tĺc paidikĺc mac yuqĺc BasÐlhc H. Trizÿnhc <AgÐou DhmhtrÐou BÔrwnac >Attikă Abstract Kostas Grammatopoulos, a prolific Greek painter and engraver, died in Athens, Greece, on October 1, 2003, at the age of 87. Grammatopoulos was a student of another great Greek engraver, Yiannis Kefallinos ( ), at the Athens School of Fine Arts. In 1959, he became a professor of Engraving at the same school, only to raise the level of his profession from a book-decorating craft to a visual art equal to painting. Grammatopoulos, though not a household name in his native Greece, has marked the childhood memory of several generations of Greeks. In 1955, he engraved the drawings for an abécédaire to be used by the first-year elementary school students. That book was used and abused for more than 30 years in the Greek educational system. EÊsagwgŸ Σπάνιατ ργο ν νθρώπουµπορε ν γγίξειτ νµνήµηπο νγενε- νχωρ διο δηµιουργ ν ε ναιε ρέω γνωστό.α τ συµβαίνειστ ν

20 16 B. H. Trizÿnhc GunaØkec tĺc PÐndou >Empräc tĺc <EllĹdoc paidiĺ! (êgqrwmh lijografða, 1940) (êgqrwmh lijografða, 1940) περίπτωσητο ΚώσταΓραµµατόπου ου,το ζωγράφουκα χαράκτη πο ο δηµιούργησετ ε κόνε µ τ ν Αννα,τ ν Ε η,τ ν ό ακα τ νμίµηγι τ Αναγνωστικ πο θρεψεκάµποσε γενι πρωτάκια π τ 1955 ω τ ΟΚώστα Γραµµατόπου ο πέθανεστ ν Αθήνα τ ν1η Οκτωβρίουτο 2003,µετ π µακροχρόνιαπά ηµ νίατη σθένεια. Ετο τοτ κείµενο ποτε ε νανσύντοµοφόροτιµ κι ναν στατοχαιρετισµ σ α τ νπού σω θε άτου χάραξεγι πάντατ νπαιδικήµα µνήµη. TĂ pràta qrìnia ΟΚώστα Γραµµατόπου ο γεννήθηκεστ ν Αθήναστ 4Σεπτεµβρίουτο 1916.Μ µφυτηκ ίσηπρ τ κα τέχνε,στ ν ικίατ ν14 τ νδηµιούργησετ πρ τε ριµε αιογραφίε του.μαθήτευσεστ ν ΑνωτάτηΣχο Κα ντεχν ν(ασκτ), που σχο ήθηκεκυρίω µ τ νχαρακτικ χοντα γι δάσκα οτ νµεγά ο ηναχαράκτηγιάννηκεφα ηνό( Α εξάνδρεια1894 Αθήνα1957).Φοίτησε πίση στ ν ΑνωτάτηΣχο Κα ντεχν ντο Παρισιο (École nationale supérieure des beaux-arts, ENSBA).Συµµαθητ το Γραµµατόπου ουστ νασκτ τανο µετέπειταπο γνωστο χαράκτε Τάσσο (Τάσσο Α εβίζο, )κα ΒάσωΚατράκη( ).

21 Kÿstac Grammatìpouloc: <O qarĺkthc tĺc paidikĺc mac yuq ĺc 17 TĂ ĆlfabhtĹria poì eêkonogrĺfhse å Kÿstac Grammatìpouloc: ĆristerĂ TĂ kală paidiĺ toü >Epameinÿnda Gerantÿnh(1949) kaè dexiă tä >AlfabhtĹrio toü >IwĹnnh Giannèlh kaè toü GewrgÐou SakkŘ(1955). Μ τ νκήρυξητο Ε ηνο τα ικο Πο έµουτ 1940, Γραµµατόπου ο κα ο συµµαθητέ του, π τ νκαθοδήγησητο ΓιάννηΚεφα ηνο,καταπιά- στηκανµ τ νδηµιουργία φισ νπροπαγανδιστικ νγι τ νάγκε το πο έ- µου( θνικ σκοπιµότητο τ ποκά εσετ Υπουργε οστρατιωτικ νπο τ παρήγγει ε). υ π τ π έονγνωστ φίσε πουφι οτέχνησε διο ο Γραµµατόπου ο τ 1940ε ναιο GunaØkectĺcPÐndouκα >Empräctĺc<EllĹdocpaidiĹ.Στ σκοτειν χρόνιατ γερµανικ κατοχ,ο µαθητ το Γιάννη Κεφα ηνο φι οτέχνησανχαρακτικ γι προπαγανδιστικ φίσε ναντίοντ ν κατακτητ ν. TĂ biblða kaè tă ĆnagnwstikĂ Ακο ουθώντα τ βήµατατο δασκά ουτου, Κώστα Γραµµατόπου ο καταπιάστηκεκατ ρχ µ τ νξυ ογραφίαγι τ νδιακόσµησηβιβ ίων. ίγα π τ βιβ ίαπο φι οτέχνησε Γραµµατόπου ο στ ν ρχ τ σταδιοδροµία του, πω τ >Earinäτο Α κη Αγγέ ογ ου( Εκδόσει Α φα,1943)κα τ Sfl>AgapÀ( νθο ογίανεοε ηνικ ν ρωτικ νποιηµάτων, Εκδόσει τ νφί ων, 1951),τ βρίσκεικανε σήµεραστ πα αιοβιβ ιοπω ε α.

22 18 B. H. Trizÿnhc <H VEllh kaè Ź ^Anna poì sunìdeusan pĺmpollec geniàc stă pràta sqolikĺ touc bămata kaè traômata. Ηπρώτη παφ το Γραµµατόπου ουµ τ ε ρ ηνικ κοιν γινετ 1949, τανφι οτέχνησετ ν ξαιρετικ γχρωµε ε κόνε γι τ ναγνωστικ τ Α τάξη τουδηµοτικο σχο είουtăkalăpaidiĺ.τ βιβ ίοα τό,γραµ- µένο π τ ν ΕπαµεινώνδαΓεραντώνη,ε χεγι κεντρικο χαρακτ ρε τέσσερα κορίτσια:τ ν Ε η,τ ννίνα,τ ν έ ακα τ ν ένη. Ητανβιβ ίοπο πρωτοποριακ γι τ ν ποχήτου,µι κα δ ν µοιαζεκαθό ουµ τ κρω θνικιστικ ναγνωστικ τ νµεγα υτέρωντάξεων.χρησιµοποιήθηκε, στόσο,στ δηµοτικ σχο ε αµόνογι µίαπενταετία. Τ 1955,TĂkalĂpaidiĂ ντικαταστάθηκαν π τ >AlfabhtĹrio,πο γραψαν Ιωάννη Γιαννέ η κα Γεώργιο Σακκ κα ε κονογράφησεκα πά ι Κώστα Γραµµατόπου ο.τ >AlfabhtĹrio µε εν ε ναι να π τ µακροβιότερα ναγνωστικά.χρησιµοποιήθηκεστ νπρώτητάξητο δηµοτικού σχο είουµέχριτ 1978! Εκανεσυνο ικ τρε κδόσει,τ 1955,τ 1965κα τ 1978.Κατ τ νπερίοδοτη δικτατορία, ντικαταστάθηκε π ο φαβητάριοµ διαφορετικ ξώφυ οκα τ νπαράστασητ 21η Απρι ίουµ τ ν φοίνικαστ νδεύτερησε ίδα, παν θεσ χρήσηµ τ νµεταπο ίτευσητο Στ >AlfabhtĹrio, ό α, Αννα, Ε ηκα Μίµη ξεναγο ντο ξάχρονου µαθητ στ γράµµατατ φαβήτα µ µικρέ, π φράσει κα ρα ε ζωνταν ε κόνε παρµένε π τ νκαθηµεριν ζω τ ηνικ παρχία το 1950.Τ παιδι µαθαίνουνγι τ ν νοιξη,τ χε ιδόνια,τ ψωµί,τ

23 Kÿstac Grammatìpouloc: <O qarĺkthc tĺc paidikĺc mac yuq ĺc 19 K. Grammatìpouloc, Mèjumna (êgqrwmh xulografða, 1971) ζ α,τ φεγγάρι,τ ν ιοπο δύει,κα πηγαίνουν κδροµ στ νθά ασσαµ να α τοκίνητο...πο φερε πατέρα π τ ν γορά. Αξίζειν σηµειωθε τιτ >AlfabhtĹrioε χεστοιχειοθετηθε µ το πα ιο χαρακτ ρε Nebiolo.Ο χαρακτ ρε α το ε ναικατ πο πι ε ανάγνωστοιγι τ µικρ παιδι π τιο χαρακτ ρε Helvetica,ο πο οιχρησιµοποιο νταικατ κόρονστ νέαβιβ ίατο ΟΕ Β. Οµω,δυστυχ,ο χαρακτ ρε Nebioloδ ν κυκ οφόρησανποτ σ ψηφιακ µορφή. Kallitèqnhc kaè dĺskaloc Τ 1959, Κώστα Γραµµατόπου ο διαδέχθηκετ νγιάννηκεφα ην στ ν διεύθυνσητο ργαστηρίουχαρακτικ τ ΑΣΚΤ. Απ τ νθέσηα τή,στ ν ποίαπαρέµεινεµέχριτ 1985, Γραµµατόπου ο ε σήγαγεστ νχαρακτικ τ ν εύθερητεχνικ ποδεσµευµένη π τ παραδοσιακ ικά.κατ α τ ντ ν τρόπο, Γραµµατόπου ο βοήθησετο κα ιτέχνε, διαίτεραµετ τ 1960,ν κφραστο νπι προσωπικ κα σχεδ νζωγραφικά.γι α τ κα τ µαθήµατάτου τ πέ εγανπο ο σπουδαστέ, ρκετο π το ποίου πήγαινανγι δεύτερο πτυχίο.συνήθιζεδ Γραµµατόπου ο ν πηγαίνει,µ τ νβοήθειαχορηγ ν,

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial Introduction Το Javadoc είναι ένα εργαλείο που παράγει αρχεία html (παρόμοιο με τις σελίδες στη διεύθυνση http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html) από τα σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic Lecture 2 Soundness and completeness of propositional logic February 9, 2004 1 Overview Review of natural deduction. Soundness and completeness. Semantics of propositional formulas. Soundness proof. Completeness

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

CRASH COURSE IN PRECALCULUS

CRASH COURSE IN PRECALCULUS CRASH COURSE IN PRECALCULUS Shiah-Sen Wang The graphs are prepared by Chien-Lun Lai Based on : Precalculus: Mathematics for Calculus by J. Stuwart, L. Redin & S. Watson, 6th edition, 01, Brooks/Cole Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

2. Let H 1 and H 2 be Hilbert spaces and let T : H 1 H 2 be a bounded linear operator. Prove that [T (H 1 )] = N (T ). (6p)

2. Let H 1 and H 2 be Hilbert spaces and let T : H 1 H 2 be a bounded linear operator. Prove that [T (H 1 )] = N (T ). (6p) Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Andreas Strömbergsson Prov i matematik Funktionalanalys Kurs: F3B, F4Sy, NVP 2005-03-08 Skrivtid: 9 14 Tillåtna hjälpmedel: Manuella skrivdon, Kreyszigs bok

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 7η: Consumer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τέλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Forecasting ARMA processes

6.3 Forecasting ARMA processes 122 CHAPTER 6. ARMA MODELS 6.3 Forecasting ARMA processes The purpose of forecasting is to predict future values of a TS based on the data collected to the present. In this section we will discuss a linear

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Bounding Nonsplitting Enumeration Degrees

Bounding Nonsplitting Enumeration Degrees Bounding Nonsplitting Enumeration Degrees Thomas F. Kent Andrea Sorbi Università degli Studi di Siena Italia July 18, 2007 Goal: Introduce a form of Σ 0 2-permitting for the enumeration degrees. Till now,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Basic OSPF Configuration Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV Μιλτιάδους Γιώργος Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... To answer this

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα