ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2011-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ Αγαπθτοί ςυνεργάτεσ, Ρριν από λίγθ ϊρα ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ ειςακτζων για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ κακϊσ και ειδικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με δεδομζνα που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ειςαγωγισ. Ακολοφκωσ παρακζτουμε τα ςχετικά ςτοιχεία από τα οποία τονίηουμε τα ςχετικά ςθμεία τα οποία κεωροφμε πωσ πρζπει να δϊςετε ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςασ και επιπρόςκετα παρακζτουμε ειδικζσ επιςθμάνςεισ αναφορικά με το ςχετικό δελτίο που εξζδωςε το Υπουργείο Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Ειδικότερα: 1. Ο αρικμόσ ειςακτζων για τα Πανεπιςτιμια και τα Σ.Ε.Ι. ορίηεται ςτουσ αιςκθτά χαμθλότεροσ αρικμόσ ςυγκριτικά με τισ που ιταν πζρυςι. 2. Καταργοφνται και επίςθμα πλζον οι μετεγγραφζσ. 3. Ο αρικμόσ τθσ ειδικισ κατθγορίασ (φοιτθτζσ τρίτεκνοι, πολφτεκνοι κ.λπ.) ορίηεται ςτα άτομα. Αυτζσ κα είναι ςυνολικά οι κζςεισ που κα δοκοφν ςτθν ειδικι κατθγορία (δθλ. ςτουσ μακθτζσ που μζχρι πζρυςι κεωρθτικά δικαιοφνταν μετεγγραφισ). 4. ε 24 Σ.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε 1 Α.Ε.Ι. δεν κα υπάρξουν φζτοσ ειςακτζοι. 5. Οι πόλεισ και τα Ιδρφματα τα οποία «χάνουν» ειςακτζουσ είναι το Μεςολόγγι, θ Καλαμάτα, το ΣΕΙ Ιονίων Νιςων (Λευκάδα, Κεφαλονιά,), το ΣΕΙ Καβάλασ (Δράμα),το ΣΕΙ Λάριςασ, το ΣΕΙ Ηπείρου, Κριτθσ, Δυτικισ Μακεδονίασ, Πάτρασ & Θεςςαλονίκθσ. 6. Δεν αναφζρεται πουκενά ςτο δελτίο ότι αυτά τα τμιματα καταργοφνται αλλά πωσ δε κα δεχτοφν ειςακτζουσ ενϊ για το τμιμα τθσ Κοινωνικισ Θεολογίασ αναφζρει πωσ εξετάηεται και αυτό το δεδομζνο. 7. Η υγειονομικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία (Αγωνίςματα) των υποψθφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α., κα διεξαχκοφν από τθν Σετάρτθ 8 Ιουνίου 2011 μζχρι και τθν Σετάρτθ 22 Ιουνίου Αναλυτικά: ΑΚΑΔ ΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΣΕΙ & ΑΠΑΙΣΕ ΤΝΟΛΟ ΑΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

2 τον αρικμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι κζςεισ: Για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ Για τισ Σχολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ Για τισ Σχολζσ τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ Για τισ Σχολζσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων όδου (ΑΣΤΕ) Ανϊτερθ Σχολι Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ) ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΟΤΝ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟ ΑΚ.ΕΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΕΙ 1. ΣΕΙ ΘΕ/ΚΗ, ΣΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑ & ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με ζδρα τα Μουδανιά) 2. ΣΕΙ ΜΕΟΛΛΟΓΓΙΟΤ, ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 3. ΣΕΙ ΜΕΟΛΛΟΓΓΙΟΤ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 4. ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 5. ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6. ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 7. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τη Λευκάδα) 8. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (με ζδρα την Κεφαλονιά) 9. ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (με ζδρα την Κεφαλονιά) 10. ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΩΝ (με ζδρα τη Δράμα) 11. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (με ζδρα την Ηγουμενίτσα) 12. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ, ΙΧΘΤΟΚΟΜΙΑ ΑΛΙΕΙΑ (με ζδρα την Ηγουμενίτσα) 13. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ, ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (με ζδρα την Άρτα) 14. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) 15. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ (με ζδρα τον Άγ. Νικόλαο) 16. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 17. ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ, ΔΑΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (με ζδρα την Καρδίτσα) 18. ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 19. ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 20. ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (με ζδρα τα Τρίκαλα) 21. ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (με ζδρα τη Φλώρινα) 22. ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (με ζδρα τη Φλώρινα) 23. ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (με ζδρα τα Γρεβενά) 24. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ (με ζδρα την Αμαλιάδα) 2

3 Ειδικοί αρικμοί ειςακτζων Ωσ ειδικόσ αρικμόσ ειςακτζων ορίηεται θ κατθγορία των μακθτϊν που κα μπορζςει να ενταχκεί και να αξιολογθκεί και ςτθν ειδικι ςειρά-βάςθ λόγω ειδικϊν κριτθρίων (τρίτεκνοι, ορφανοί, πολφτεκνοι κλπ) Ππωσ αναφζρεται ςτο δελτίο τφπου του Υπουργείου, οι ειδικοί αρικμοί ειςακτζων είναι τζτοιοι, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτον αρικμό των φοιτθτϊν που άςκθςαν το ακαδ. ζτοσ το δικαίωμα τθσ μετεγγραφισ, τόςο ςτουσ νομοφσ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ όςο και ςτα Ρεριφερειακά Ιδρφματα. Η λογικι είναι οι αρικμοί αυτοί να κατανεμθκοφν ςε όλα τα Τμιματα των πόλεων αυτϊν, ϊςτε να μθν επιβαρφνονται μόνο κάποια μεμονωμζνα Τμιματα όπωσ ςυνζβαινε μζχρι ςιμερα. Με αυτόν τον τρόπο Σμιματα των νομϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ που το ακαδ. ζτοσ είχαν αφξθςθ φοιτθτϊν λόγω μετεγγραφϊν ακόμα και 200%, φζτοσ κα ζχουν μία αφξθςθ τθσ τάξθσ του 40%, ενϊ θ προςπάκεια κατανομισ γίνεται ϊςτε και τα άλλα Σμιματα των αντίςτοιχων νομϊν να μθν ζχουν αφξθςθ μεγαλφτερθ του 30%. υνολικά ο αρικμόσ των επιπλζον κζςεων δεν ξεπερνά το 20% των ειςακτζων, όπωσ ορίηει θ διάταξθ. Από τον ςυνολικό αρικμό των κζςεων διατίκενται: ποςοςτό 90% των κζςεων των Ρανεπιςτθμίων και των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν και ποςοςτό 69% των κζςεων των ΤΕΙ, τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και των Ανϊτερων Σχολϊν Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, ςτουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ του θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) και τουσ αποφοίτουσ Λυκείων που κα λάβουν μζροσ ςτισ φετινζσ πανελλινιεσ εξετάςεισ. Για τισ Στρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ο ακριβισ αρικμόσ των κζςεων ειςακτζων κακορίηεται με αποφάςεισ των αντίςτοιχων Υπουργείων. Τα ανωτζρω ποςοςτά κζςεων αναμζνεται να διεκδικιςουν περίπου εν δυνάμει υποψιφιοι, δθλαδι όςοι από τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ΓΕΛ και τουσ 464 μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) κα υποβάλλουν τελικά μθχανογραφικό δελτίο και οι απόφοιτοι προθγοφμενων ετϊν που υπολογίηεται ότι κα λάβουν μζροσ ςτισ φετινζσ εξετάςεισ. ποςοςτό 10% των κζςεων των Ρανεπιςτθμίων, των ΤΕΙ, των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν, τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και των Ανϊτερων Σχολϊν Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, ςε υποψιφιουσ που δε ςυμμετζχουν ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ του ακαδ. ζτουσ και είναι κάτοχοι απολυτθρίου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζλαβαν μζροσ ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ των θμεριςιων Γενικϊν Λυκείων τα ακαδ. ζτθ , ι είναι κάτοχοι απολυτθρίου ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) που ζλαβαν μζροσ ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ το ακαδ. ζτοσ Για τισ Στρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ο ακριβισ αρικμόσ των κζςεων ειςακτζων κακορίηεται με αποφάςεισ των αντίςτοιχων Υπουργείων. Τα ανωτζρω ποςοςτά κζςεων αναμζνεται να διεκδικιςουν περίπου με υποψιφιοι. Ο ακριβισ αρικμόσ των υποψθφίων κα γνωςτοποιθκεί μετά τθν υποβολι των μθχανογραφικϊν δελτίων. ποςοςτό 20% των κζςεων των Τ.Ε.Ι., τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε., των Ανϊτερων Σχολϊν Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ ςτουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) και αποφοίτουσ ΕΡΑΛ που κα λάβουν μζροσ ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ των τεςςάρων μακθμάτων. Δίδεται επιπλζον ςε κάκε Τμιμα ι Σχολι Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλζον κζςθ για το ςφνολο των κατθγοριϊν με ειδικό αρικμό κζςθσ πζραν του κανονικοφ. Για τισ Ανϊτερεσ Στρατιωτικζσ Σχολζσ Υπαξιωματικϊν, τισ Σχολζσ Αςτυφυλάκων τθσ Αςτυνομίασ και τισ Σχολζσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ο ακριβισ αρικμόσ των κζςεων ειςακτζων κακορίηεται με αποφάςεισ των αντίςτοιχων Υπουργείων. Το ποςοςτό αυτό κα διεκδικιςουν περίπου εν δυνάμει υποψιφιοι, μακθτζσ και απόφοιτοι θμερθςίων ΕΡΑΛ (Ομάδα Α ). ποςοςτό 1% των κζςεων των Τ.Ε.Ι., τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ και των Ανϊτερων Σχολϊν Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ ςτουσ μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ εςπερινϊν ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) που κα λάβουν μζροσ ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ των δφο μακθμάτων. Δίδεται επιπλζον ςε κάκε Τμιμα ι Σχολι Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλζον κζςθ για το ςφνολο των κατθγοριϊν με ειδικό αρικμό κζςθσ πζραν του κανονικοφ. Για τισ Σχολζσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ο ακριβισ αρικμόσ των κζςεων ειςακτζων κακορίηεται με απόφαςθ του αντίςτοιχου Υπουργείου. Ροςοςτό 1% πζρα από τον αρικμό ειςακτζων, διατίκενται για τουσ μακθτζσ και αποφοίτουσ των Εςπερινϊν Γενικϊν Λυκείων κακϊσ και τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ εςπερινϊν ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ) που κα λάβουν μζροσ ςτισ αντίςτοιχεσ πανελλινιεσ εξετάςεισ τθσ Δϋ τάξθσ των Λυκείων αυτϊν. Δίδεται επιπλζον ςε κάκε Τμιμα ι Σχολι Ρανεπιςτθμίων ι Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλζον κζςθ για το ςφνολο των κατθγοριϊν με ειδικό αρικμό κζςθσ πζραν του κανονικοφ. 3

4 Ο αρικμόσ ειςακτζων για κάκε χολι ι Σμιμα ζχει ωσ εξισ: Αρικμόσ ειςακτζων φνολο ειδικϊν αρικμϊν ειςακτζων ΙΔΡΤΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΙΚΗΣ ΙΣΡΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 26. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥΚΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΝΟΛΑ

5 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΡΟΓΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με ζδρα τισ ζρρεσ) 14. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΑΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΑΦΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΡΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΝΟΛΑ

6 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 1. ΑΓΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΡΟΓΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΡΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΡΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΝΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 70 9 ΤΝΟΛΑ

7 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 40 5 ΤΝΟΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 1. ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ (με ζδρα τθ Λαμία) ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΙΚΗ (με ζδρα τθ 75 5 Λειβαδιά) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα τθ Νάουςα) ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ (με ζδρα τθν Έδεςςα) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΤΝΟΛΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 1. ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΑΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 90 6 ΡΟΩΝ (με ζδρα τθν Ορεςτιάδα) 5. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 10. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (με ζδρα τθν

8 Ξάνκθ) 11. ΙΑΤΙΚΗΣ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΜΟΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 17. ΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ) 19. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Ξάνκθ) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 1. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 7. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΙΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 12. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΟΝΑΥΡΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΡΙΑΓΩΓΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

9 10. ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ (με ζδρα τθ Χίο) ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΦΗΣ (με ζδρα τθ Λιμνο) ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (με ζδρα τθ Ρόδο) 5. ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙΑΣ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) 7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με ζδρα το Καρλόβαςι άμου) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (με ζδρα τθ Ρόδο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (με ζδρα τθ Χίο) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με ζδρα τθ άμο) 12. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με ζδρα 80 6 τθ φρο) 13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ (με ζδρα τθ Χίο) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ζδρα τθ Ρόδο) ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με ζδρα τθ Μυτιλινθ) 17. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με ζδρα τθ άμο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 1. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα τθ Λάριςα) ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με 50 6 ζδρα το Βόλο) 4. ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΤΙΚΟΥ 60 6 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με ζδρα το Βόλο) 5. ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με ζδρα τα Σρίκαλα) 6. ΙΑΤΙΚΗΣ (με ζδρα το Βόλο) ΙΣΤΟΙΑΣ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα το Βόλο) 8. ΚΤΗΝΙΑΤΙΚΗΣ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (με ζδρα το Βόλο) 10. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗΣ 70 6 ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ (με ζδρα το Βόλο) 11. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο)

10 12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ (με ζδρα το Βόλο) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ζδρα το Βόλο) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ζδρα το Βόλο) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με ζδρα το Βόλο) ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα το Βόλο) 75 6 ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (με ζδρα τθν 90 6 Φλώρινα) 3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα 80 6 τθν Κοηάνθ) 4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ζδρα τθ Φλώρινα) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΡΙΑΓΩΓΩΝ (με ζδρα τθ Φλώρινα) ΤΝΟΛΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 1. ΑΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΜΗΝΕΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 80 6 ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) 2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 75 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ (με ζδρα το Αγρίνιο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΙΑΤΙΚΗΣ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (με ζδρα το Ρζκυμνο) 15. ΦΥΣΙΚΗΣ (με ζδρα το Ηράκλειο)

11 16. ΧΗΜΕΙΑΣ (με ζδρα το Ηράκλειο) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΤΝΟΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1. ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθν Σρίπολθ) 2. ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με ζδρα τθν 85 6 Σρίπολθ) 3. ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (με ζδρα το Ναφπλιο) ΙΣΤΟΙΑΣ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (με ζδρα τθν Καλαμάτα) 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ (με ζδρα τθν Κόρινκο) 6. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με ζδρα τθν πάρτθ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ (με ζδρα τθν Σρίπολθ) ΟΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με ζδρα τθν πάρτθ) ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (με ζδρα τθν 90 6 Κόρινκο) 10. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα τθν Καλαμάτα) 70 6 ΤΝΟΛΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 1. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ ΡΟΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 90 6 ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΝΟΛΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 30 3 ΤΝΟΛΑ 60 6 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 30 3 ΤΝΟΛΑ 60 6 ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΕΑΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 60 6 ΤΝΟΛΑ

12 ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΛΗΟΦΟΗΣΗΣ ΓΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ/ΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 12. ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΥΡΗΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΤΩΝ ΟΡΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΤΟΜΕΤΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΗΣ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΑΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ (με ζδρα τισ πζτςεσ) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

13 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (με ζδρα τθ Θιβα) ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΟΣΚΑΦΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1. ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ 2. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΛΗΟΦΟΗΣΗΣ ΒΕΦΟΝΗΡΙΟΚΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΡΟΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (με ζδρα το Κιλκίσ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΤΥΡΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΡΟΙΟΝΤΩΝ (με ζδρα τθν Κατερίνθ) 21. ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ 1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4. ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθν Αμαλιάδα) 5. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΡΑΤΑΣ (με ζδρα τον Πφργο) 11. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΤΟΜΕΤΙΑΣ (με ζδρα το Αίγιο)

14 13. ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ (με ζδρα τον Πφργο) 14. ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ (με ζδρα το Αίγιο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με ζδρα τθν Καςτοριά) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΡΟΙΟΥ (με ζδρα τθν Καςτοριά) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ & ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ (με 40 8 ζδρα τθ Φλώρινα) 7. ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ (με ζδρα τα Γρεβενά) ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τα Γρεβενά) 9. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με ζδρα τθν Καςτοριά) 14. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΥΡΑΝΣΗΣ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ (με ζδρα τθν Κοηάνθ) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ 1. ΔΙΑΤΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΡΙΡΛΟΥ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) 13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (με ζδρα τθν Καρδίτςα) ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΤΝΟΛΑ

15 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 1. ΔΙΑΤΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα τθ θτεία) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με ζδρα τθν Ιεράπετρα) ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΡΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (με ζδρα τα Χανιά) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (με ζδρα το Ρζκυμνο) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με ζδρα τα Χανιά) ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (με ζδρα τον Άγ Νικόλαο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ 1. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΡΙΟΥ (με ζδρα τθν Άρτα) ΒΕΦΟΝΗΡΙΟΚΟΜΙΑΣ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΕΦ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΟ ΕΜΡΟΙΟ (με ζδρα τθν Ηγουμενίτςα) 4. ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (με ζδρα τθν Άρτα) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με ζδρα τθν Πρζβεηα) ΛΟΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με ζδρα τα Ιωάννινα) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθν Άρτα) 9. ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ (με ζδρα τθν Άρτα) ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ (με ζδρα τθν Πρζβεηα) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 1. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΡΙΟΥ (με ζδρα τθ Δράμα) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΔΑΣΟΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με 60 6 ζδρα τθ Δράμα) 4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με ζδρα το Διδυμότειχο) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ ΤΝΟΛΑ

16 ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με ζδρα το Αργοςτόλι) ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (με ζδρα τθ Λευκάδα) 3. ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΟΝΟΜΙΑΣ (με ζδρα τθ Ζάκυνκο) 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ (με ζδρα το 80 9 Λθξοφρι) 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (με ζδρα τθ 80 9 Ζάκυνκο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ 3. ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (με ζδρα τθ Ναφπακτο) ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΡΟΝΟΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΑΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με ζδρα τθ πάρτθ) 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ 1. ΓΕΩΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΤΟΡΟΓΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΤΝΟΛΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ 1. ΔΑΣΟΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με 80 8 ζδρα το Καρπενιςι) 2. ΕΜΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με ζδρα τθν Άμφιςςα) ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ

17 ΤΝΟΛΑ ΑΠΑΙΣΕ 1. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΥΡΟΔΟΜΗΣ 60 3 ΤΝΟΛΑ

Ανακοίνωςη αριθμοφ ειςακτζων ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011-2012

Ανακοίνωςη αριθμοφ ειςακτζων ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 613 ΑΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 614 ΑΣΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825)

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825) 1 Θεολογίας 350 2 Κοινωνικής Θεολογίας 350 3 Φιλολογίας 330 4 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 200 5 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 320 6 Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016 Κωδ Τμήμα 2016 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679 ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛ ΚΟΙΝ/3Τ ΚΟΙΝ/ΠΟΛ 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 20229 19827 19937 19190-110 637 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21054 20782 20615 20083 167 699

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 2000 ΕΩΣ 2009 ΕΞΕΛ ΤΕΙ Α/Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

Εισακτέοι /3/2016

Εισακτέοι /3/2016 417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 60-50 -83% 418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 20 90-70 -78% 415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΒΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισακτέοι /3/2016

Εισακτέοι /3/2016 721 Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Κοζάνη) 200 120 80 67% 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη) 200 120 80 67% 412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) 100 70 30 43% Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)-Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 125

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 21 16 19.499 10.907 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 16 16 19.118 15.713 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013 ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 0 0 95 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 0 9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 0 67 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 08 4 0 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 07 5 0 7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10% Σελίδα 1

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10% Σελίδα 1 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20261 16,65 32,5 21216 17,6 37-955 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16409 13,87 20,5 21400 18,58 36,6-4991 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) 4 4 17,910 1 16,630 1 129

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

Σχολή Επιτυχίας. http://sep4u.gr ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 Σχολή Επιτυχίας Πλήθος ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 4 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ 519 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1 19487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90%

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% 520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14722 12570 2152 17% 750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 15311 13389 1922 14% 753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ.Π. Σ.Π. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 127 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 67 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 27 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 22 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 9 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 16677 535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 15958

533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 16677 535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 15958 Σχολή Βάση 2009 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 18315 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18206 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 18244 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 ΤΕΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 10%

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 ΤΕΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 10% 520 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 21455 18,15 37,9 19842 17,59 33,2 1613 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 21400 18,58 36,6 20505 16,51 37,7 895 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (90% )

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (90% ) 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19487 19161 326 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17808 17890-82 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16634 16261 373 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Βάση 2009. Sheet1 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Σχολή Βάση 2009. Sheet1 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή Βάση 2009 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ 13215 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12803 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI 14493 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10% 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10% 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450 1.646 17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 0 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Σ.Π. ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TMHMATA TEI ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TMHMATA TEI ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α Σ Ε Λ Ι Δ Α 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TMHMATA TEI ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ =================================================================================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΤΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΤΕΙ με το 90% Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΤΕΙ με το 90% Ίδρυ Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση Βάση ΚΩΔ. Σχολή μα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου), Ίδρυμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου), Ίδρυμα 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2) 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18. 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8146 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α) Μαθηματικά Προσανατολισμού [x 1,3] β) Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΑΘΗΝΑ) (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα