ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY (N.C.R.T.),

2 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH & TECHNOLOGY (N.C.R.T.) Chair Stamatis Krimizis Johns Hopkins Universitty, USA Vice-Chair George Chrousos Athens University Medical School, Greece Members Constantinos Dafermos Brown University, USA Kevin Featherstone London School of Economics Michael Haliassos Goethe University, Frankfurt Ioannis Iliopoulos Ecole Normale Superieure Paris Amedeo Odoni MIT, USA Aristides Patrinos Synthetic Genomics Inc George Pavlakis Researcher, USA Artemis P. Simopoulos The Center for Genetics, Nutrition and Health, Washington, DC, USA Doros Theodorou National Technical University of Athens Γιάβημα ηοσ Δθνικού σμβοσλίοσ Έρεσνας και Σετνολογίας προς ηη Γιεθνή Ακαδημαϊκή και Δρεσνηηική Κοινόηηηα Οκηώβριος Γεκέμβριος 2011 Σνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην ην Εζληθό πκβνύιην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΕΕΣ) απεύζπλε αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηε δηεζλή αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλόηεηα δεηώληαο ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηελ Ειιάδα ε απαξαίηεηε πίζησζε ρξόλνπ έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα εθαξκόζεη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζην ρώξν ηεο έξεπλαο κε ηξόπν νκαιό θαη ζπληεηαγκέλν. Η επηζηνιή κε ηίηιν «Η Ειιάδα ζε ζηαπξνδξόκη» εζηάιε από ηα κέιε ηνπ ΕΕΣ ζε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη επηζηεκνληθέο νξγαλώζεηο πςεινύ θύξνπο θπξίσο ζηελ Επξώπε θαη ζηηο Η.Π.Α ελώ πξόζθαηα δεκνζηεύζεθε ζην έγθξηην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Nature [πλεκκέλα 1 ν έσο 3 ν ]. ρεηηθό άξζξν ηνπ κέινπο ηνπ ΕΕΣ, θαζεγεηή ηνπ London School of Economics, K. Featherstone, δεκνζηεύζεθε ζηνπο Financial Times ζηηο 18 Οθησβξίνπ [πλεκκέλν 4 ν ]. Παξάιιεια, ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φξαλθθνύξηεο θαη κέινο ηνπ ΕΕΣ Μ. Χαιηάζνο, έδσζε ζπλεληεύμεηο ζην ξαδηόθσλν, ζηνλ εκεξήζην Γεξκαληθό ηύπν (Frankfurter Allegmeine Zeitung, 25/10/11) [πλεκκέλν 5 ν ]. Επηπξνζζέησο κε πξσηνβνπιία ηνπ Αθαδεκατθνύ Λ. Χξηζηνθόξνπ, εζηάιε από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ αλνηρηή επηζηνιή πξνο όιεο ηεο Αθαδεκίεο Επηζηεκώλ ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο [πλεκκέλν 6 ν ] Messogeion Avenue, Athens, Greece

3 Η κέρξη ηώξα αληαπόθξηζε είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή θαη ην πκβνύιην έρεη ιάβεη πιήζνο επηζηνιώλ ππνζηήξημεο από εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη επηζηεκνληθέο νξγαλώζεηο. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη επηζηνιέο ππνζηήξημεο από ηνλ πξόεδξν ηνπ CNRS (National Center for Scientific Research of France) [πλεκκέλν 7 ν ] θαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ (ECPR- European Consortium for Political Research) [πλεκκέλν 8 ν ]. Ο πξόεδξνο ηνπ CNRS, Alain Fuchs ηνλίδεη κεηαμύ άιισλ «ειπίδω όηη νη Επξωπαϊθέο Κπβεξλήζεηο θαη νη Δηεζλείο Οξγαληζκνί ζα θαηαλνήζνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο επηζηεκνληθήο Έξεπλαο θαη ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο θαη ζα θάλνπλ όηη είλαη δπλαηό γηα λα θξαηήζνπλ δωληαλό ην ρώξν απηό ζηελ Ειιάδα παξά ηελ εμαηξεηηθά δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία». Μεηαμύ ησλ δηαβεκάησλ ηεο δηεζλνύο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβαλ θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο κε επηζηνιή πνπ απεύζπλαλ ζηελ Καγθειάξην Α. Μέξθει, επαηλώληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ρώξαο γηα ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζην ρώξν ηεο Έξεπλαο θαη δεηώληαο ππνζηήξημε έηζη ώζηε νη πξνζπάζεηεο απηέο λα απνδώζνπλ ηα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα [πλεκκέλν 9 ν ]. Αθνινπζεί ζπλνπηηθόο θαηάινγνο ησλ ζρεηηθώλ δεκνζηεπκάησλ θαη ελεξγεηώλ ηνπ ΕΕΣ θαη ησλ αληαπνθξίζεσλ ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο. Επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθά δείγκαηα ζρεηηθώλ εγγξάθσλ [πλεκκέλα 10 ν έσο 18 ν ]. σνοπηικός καηάλογος ενεργειών & αποκρίζεων ζηην επιζηολή ηοσ ΔΔΣ «Η Δλλάδα ζε ζηασροδρόμι» H επηζηνιή ηνπ ΕΕΣ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, «Greece is at Crossroads», 19 Οθησβξίνπ Η επηζηνιή ηνπ ΕΕΣ ζηα Ειιεληθά, «Η Ειιάδα ζε ζηαπξνδξόκη», 19 Οθησβξίνπ Επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΕΕΣ, θαζεγεηή. Κξηκηδή θαη ηνπ κέινπο ηνπ ΕΕΣ, Άξε Παηξηλνύ ζην πεξηνδηθό Nature, «Economic Crisis: Call to support Greek research reforms», 3 Ννεκβξίνπ Επηζηνιή ηνπ κέινπο ηνπ ΕΕΣ, θαζεγεηή Κ. Featherstone ζηνπο Financial Times of London, 18 Οθησβξίνπ 2011 Απνζηνιή ηεο αλνηρηήο επηζηνιήο ηνπ ΕΕΣ ζην γξαθείν ηνπ P. Thomsen, ζηειέρνπο ηνπ Δηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ, 24 Οθησβξίνπ Messogeion Avenue, Athens, Greece

4 Άξζξν ηνπ κέινπο ηνπ ΕΕΣ, θαζεγεηή Μ. Χαιηάζνπ, "Griechische Patienten nicht durch Ueberdosis toeten" Handelsblatt, 24 Οθησβξίνπ 2011 Άξζξν ηνπ Μ. Χαιηάζνπ Don t kill the patient through medicine Overdose Με ζθνηώζεηε ηνλ αζζελή γηα λα πεηύρεη ε εγρείξεζε!» 26 Οθησβξίνπ 2011 πλέληεπμε ηνπ Μ. Χαιηάζνπ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27/10/2011 πλέληεπμε ηνπ Μ. Χαιηάζνπ ζην Ειιεληθό Πξόγξακκα ηεο Γεξκαληθήο Ραδηνθσλίαο, 13 Ννεκβξίνπ 2011 πλέληεπμε ηνπ Μ. Χαιηάζνπ ζηελ International Herald Tribune, 11 Ννεκβξίνπ Επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαζεγεηή Απόζηνινπ Γεσξγηάδε, πξνο ηηο Αθαδεκίεο Επηζηεκώλ ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, Ννέκβξηνο Επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ CNRS, Alain Fuchs, ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΕΕΣ,. Κξηκηδή, 4 Ννεκβξίνπ, 2011 Μήλπκα ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο Πνιηηηθήο Επηζηήκεο (European Consortium for Political Research), 4 Ννεκβξίνπ 2011 Επηζηνιή ηνπ θαζεγεηή Marcello Coradini ζπληνληζηή πξνγξακκάησλ ηνπ Επξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Δηαζηήκαηνο (European Space Agency-ESA), 9 Ννεκβξίνπ πκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΕΕΣ θ.. Κξηκηδή θαη ηνπ κέινπο ηνπ ΕΕΣ Γ. Παπιάθε ζε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ζηελ Οπάζηγθηνλ κε εθπξνζώπνπο ηεο Ειιελν-Ακεξηθαληθήο Αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, 9 Ννεκβξίνπ Αλνηρηή επηζηνιή ππνζηήξημεο από ηελ Dr. C. Plainaki, National Institute for Astrophysics, Rome, (INAF/IFSI), 14 Ννεκβξίνπ 2011 Αλνηρηή επηζηνιή ππνζηήξημεο από ηελ Dr. M. Laurenza, National Institute for Astrophysics, Rome (INAF/IFSI), 15 Ννεκβξίνπ 2011 Αλνηρηή επηζηνιή ππνζηήξημεο από ηελ Dr. M. Storini, National Institute for Astrophysics, Rome, (INAF/IFSI), 15 Ννεκβξίνπ 2011 Αλνηρηή επηζηνιή ππνζηήξημεο από ηνλ Dr. A. Mura, National Institute for Astrophysics, Rome, (INAF/IFSI), 15 Ννεκβξίνπ 2011 Αλνηρηή επηζηνιή ππνζηήξημεο από ηελ Dr. G. Rinaldi, National Institute for Astrophysics, Rome, (INAF/IFSI), 15 Ννεκβξίνπ 2011 Αλνηρηή επηζηνιή ππνζηήξημεο από ηελ Dr. R. Rispoli, National Institute for Astrophysics, Rome, (INAF/IFSI), 15 Ννεκβξίνπ 2011 Επηζηνιή θαζεγεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο πξνο ηελ Καγθειάξην Α. Μέξθει, 20 Ννεκβξίνπ Κεληξηθό Άξζξν (editorial) ζην πεξηνδηθό Nature, vol. 480, No 5, 5 Δεθεκβξίνπ 2011, Half Way There, Spain, Italy and Greece all have new Governments and new research laws. Despite the pressures of economic austerity, investing in science now could bring disproportionate benefits Messogeion Avenue, Athens, Greece

5 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH & TECHNOLOGY (N.C.R.T.) Chair Stamatis Krimizis Johns Hopkins Universitty, USA 19/10/ 2011 REF: 81/ ESET Vice-Chair George Chrousos Athens University Medical School, Greece Dear fellow members of the academic and research communities, Members Constantinos Dafermos Brown University, USA Greece is at a Crossroads Kevin Featherstone London School of Economics Michael Haliassos Goethe University, Frankfurt Ioannis Iliopoulos Ecole Normale Superieure Paris Amedeo Odoni MIT, USA Aristides Patrinos Synthetic Genomics Inc George Pavlakis Researcher, USA Artemis P. Simopoulos The Center for Genetics, Nutrition and Health, Washington, DC, USA Doros Theodorou National Technical University of Athens We write to you as members of the National Council for Research and Technology of Greece (ESET). Our role is to provide advice on the reorganization of the Greek research landscape, as an engine for future growth and as a tool for exit from the current economic crisis. There is, of course, a lot that needs to be achieved in order for Greece to correct errors of the past and to return to a path of economic growth. The Council has been working on orderly and realistic plans to reform the country s research infrastructure and, in doing so, we have witnessed the determination of key stakeholders to reform the entire system and put Greece on a more effective track. Indeed, a new spirit is evident in favour of radical change and there is a great determination to restructure and overcome the present calamitous situation. There is much talent, dedication, and pockets of excellence to build on within the Greek scientific community. But, the grave present danger is that the research infrastructure, as well as many other essential institutions relevant to its upgrading, may disintegrate due to the inordinate pressures being placed on the country. Please imagine if you were asked to restructure an entire research establishment, not even in months but in only a few weeks, as is being presently demanded by Greece s international creditors. Under such inordinate time pressure, the only choice is to make financial cuts indiscriminately and without evaluation, with potentially grave consequences to future prospects for recovery. It is imperative that Greece is afforded the opportunity for an orderly implementation of the much-needed reforms: these will take time and will need appropriate support. The process of restructuring has already been initiated, is under way, and should be allowed to proceed as such, with follow-on refinements as necessary, but must not be jeopardized. In the present critical situation, we appeal in the strongest possible terms to our colleagues in the international scientific community to lend us their support and to make representations to help convince governments and relevant international bodies to show greater understanding and to establish a more reasonable path that will enable Greece to more realistically achieve objectives which we hold in common. We would welcome your statements of support and to be informed of any representations you undertake in this regard. S. Krimizis ESET Chair

6 Chair Stamatis Krimizis Johns Hopkins Universitty, USA Vice-Chair George Chrousos Athens University Medical School, Greece Members Constantinos Dafermos Brown University, USA Kevin Featherstone London School of Economics Michael Haliassos Goethe University, Frankfurt Ioannis Iliopoulos Ecole Normale Superieure Paris Amedeo Odoni MIT, USA Aristides Patrinos Synthetic Genomics Inc George Pavlakis Researcher, USA Artemis P. Simopoulos The Center for Genetics, Nutrition and Health, Washington, DC, USA Doros Theodorou National Technical University of Athens ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, Απευθυνόμαστε σε εσάς εκ μέρους του, και ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας. Ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός ως προς την αναδιοργάνωση του Ελληνικού ερευνητικού χώρου με στόχο την μελλοντική ανάπτυξη και την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Είναι βέβαια πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η Ελλάδα να διορθώσει λάθη του παρελθόντος και να επιστρέψει στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης. Εργαζόμαστε με βάση οργανωμένα και συγχρόνως ρεαλιστικά σχέδια για τη μεταρρύθμιση της ερευνητικής δομής της χώρας και σε όλο αυτό το διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες της αποφασιστικότητας της ηγεσίας και των κυρίως εμπλεκομένων φορέων για στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να επανέλθει σε μια πορεία υγιούς ανάπτυξης. Είναι πράγματι εμφανές ένα νέο πνεύμα για ριζικές αλλαγές. Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε ισχυρή αποφασιστικότητα για αναδιοργάνωση που θα συμβάλλει στο να ξεπεραστεί η εξαιρετικά δύσκολη παρούσα συγκυρία. Υπάρχει πολύ ταλέντο, αφοσίωση και θύλακες αριστείας ως θεμέλια στην Ελληνική ερευνητική κοινότητα. Υπάρχει, παραταύτα, μεγάλος κίνδυνος αποσύνθεσης όλου του ερευνητικού συστήματος εξαιτίας των υπέρμετρων πιέσεων που ασκούνται στη Χώρα. Φανταστείτε να σας ζητούσαν να αναδομήσετε ριζικά μια ερευνητική δομή μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα λίγων εβδομάδων, όπως απαιτούν σήμερα οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας. Κάτω από αυτή την υπέρμετρη πίεση χρόνου η μόνη επιλογή είναι να προβεί κανείς σε δημοσιονομικές περικοπές, αδιακρίτως και χωρίς αξιολόγηση, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τις μελλοντικές προοπτικές ανάκαμψης. Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί στην Ελλάδα η ευκαιρία να εφαρμόσει τις, δίχως άλλο απαραίτητες, μεταρρυθμίσεις με τρόπο ομαλό και συντεταγμένο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται περισσότερος χρόνος και κατάλληλη υποστήριξη. Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας η οποία έχει ήδη ξεκινήσει πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα (με όποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις χρειάζονται) και να μην υπονομευτεί και διακινδυνεύσει. Στην παρούσα κρίσιμη κατάσταση, κάνουμε έκκληση σε εσάς, τους συναδέλφους μας στην διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και ζητούμε την υποστήριξή σας προς τις κυβερνήσεις σας και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς για να πεισθούν να δείξουν μεγαλύτερη κατανόηση και να υποστηρίξουν μια πιο ορθολογική αντιμετώπιση της κατάστασης έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει ρεαλιστικά να φθάσει στους κοινούς μας στόχους. υποστήριξης προς αυτόν το σκοπό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Κάθε κίνηση Σ. Κριμιζής Πρόεδρος ΕΣΕΤ

7 Correspondence European stem-cell ruling is misleading Last month the European Court of Justice ruled that inventions derived from human embryonic stem cells are largely unpatentable. This ruling will shape the development of stemcell technology. So, to prevent confusion, we wish to point out that the ruling contains crucial errors with respect to the underlying science. At issue is the dividing line between what does and does not constitute an individual human. Under European law, individuals are not patentable. The new ruling misleadingly classifies pseudo-fertilized eggs, or parthenotes (lumping together those made with and without nuclear transfer), as requiring the protections of personhood. This classification was made on the grounds that these eggs are capable of commencing the process of development of a human being just as an embryo created by fertilization of an ovum can. However, mammalian parthenogenetic embryos do not develop in the same way as normal embryos; nor are they developmentally viable if made without nuclear transplant. They are far down the sliding scale of developmental potential shared by all cells (including cells in the adult human body). It is therefore misguided for the ruling to put all parthenotederived cells, which have technological potential (see A. A. Kiessling Nature 434, 145; 2005), at the same end of the scale as cells that can fully differentiate (totipotent cells). The ruling sensibly prevents a second confusion: inventions derived from human embryonic stem cells that require prior destruction of embryos are, it says, unpatentable. Because the technology already exists to make human embryonic stem-cell lines that preserve the viability of the donor embryo (Y. Chung et al. Cell Stem Cell 2, ; 2008), embryo destruction is unnecessary. The scope of the ruling may therefore be narrower than some might conclude. Whether one is for or against biological patenting (and we have no settled view or financial interest at stake here), it will be unfortunate if the wording of the European Court s ruling should inadvertently inhibit a potentially useful, ethical technology using parthenotes just because of a lapse in scientific understanding. Jeremy B. A. Green on behalf of 6 co-authors*, King s College London, UK. Competing interests declared. See for declaration and *full author list. Call to support Greek research reforms As members of the Greek National Council for Research and Technology, we appeal to the global scientific community to lend us its support in Greece s present critical economic situation. We must convince governments and relevant international bodies that we need a more realistic time frame to enable Greece to achieve the objectives that we all hold in common. The council s role is to advise on the reorganization of Greek research as an engine for future growth and as a way out of the current crisis. There is a grave danger, however, that the research infrastructure, and many institutions essential to its upgrading, could disintegrate because of the pressures being placed on the country. Greece s international creditors are demanding rapid restructuring of the entire research establishment, forcing financial cuts to be made indiscriminately, with serious implications for recovery prospects. In working to reform the research infrastructure, the council has seen that key stakeholders are determined to put Greece on a more effective track and are enthusiastic about radical change. The Greek scientific community contains pockets of excellence and much talent and dedication. It is imperative that Greece is allowed time to implement the muchneeded reforms in a careful and orderly way. Stamatios M. Krimigis Academy of Athens, Greece. Aristides A. N. Patrinos Synthetic Genomics, La Jolla, California, USA. Easter Island s complex history The history of Easter Island is important because it offers a lesson in long-term survival in an isolated and resource-poor environment. In his review of our book, The Statues That Walked, Paul Bahn makes some potentially misleading assertions (Nature 476, ; 2011). He implies that we have overlooked other people s work, but those studies are unpublished. We instead acquired our own data, controlling for content and quality. Our excavations and radiocarbon dating indicate that Easter Island was colonized several centuries later than Bahn contends (T. L. Hunt and C. P. Lipo Science 311, ; 2006). Settlement of this and other islands in eastern Polynesia occurred over the past 800 1,000 years. On the basis of new evidence, most archaeologists working on Easter Island now reject the notion that its population collapsed before the arrival of Europeans. It is generally agreed that the island was almost completely deforested by the time Europeans arrived in We never argued that rats were the only cause of deforestation, which happened over centuries and resulted from people burning vegetation for agriculture, and from rat predation of seeds. Although there is skeletal evidence for some violence on the island, only a few examples indicate mortal wounding. As we explain in our book, the statues were a focus of competitive signalling that staved off lethal violence. Terry L. Hunt University of Hawaii-Manoa, Honolulu, Hawaii, USA. Carl P. Lipo California State University, Long Beach, California, USA. Control of dengue fever in Pakistan Five years ago the Indian subcontinent experienced its first epidemic of dengue fever, with more than 5,000 people in India and more than 2,000 in Pakistan hospitalized (M. A. Rai and H. Khan J. Clin. Virol. 38, ; 2007). Pakistan is now in the middle of a dengue resurgence: more than 15,000 cases have been recorded in Lahore alone. This is potentially disastrous for the country s health-care system, which is already on its knees. Mortality is much higher this time. There have also been reports in Pakistan of resistance to agrochemicals evolving in dengue mosquitoes (H. A. Khan et al. Parasite Vectors 4, 146; 2011), calling into question the current massive fumigation drive. Last year s record floods have aggravated the situation. Dengue experts have been flown in from Sri Lanka, Indonesia and the World Health Organization, but they may be too late. Prior planning and policy formulation by Pakistan s health-care authorities are key to the prevention of future dengue outbreaks. Mohammad A. Rai Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, UK. 3 NOVEMBER 2011 VOL 479 NATURE Macmillan Publishers Limited. All rights reserved

8 Hasty, indiscriminate cuts will not help Greece From Prof Kevin Featherstone. Sir, The debt crisis demands deep reforms by the Greek government. What it doesn t require is a ham-fisted insistence on public expenditure cuts that stifle future prospects for recovery. I write as a member of the Greek National Council for Research and Technology, which provides advice to the Ministry of Education on policies towards universities and research institutes. We are busy putting in place reforms that will radically alter the research landscape, helping to find an exit from the crisis and to establish an engine for future economic growth. There are many inherited problems, built up over successive governments, to overcome, including inertia, poor monitoring and the misallocation of resources. Yet, we have witnessed the determination of key stakeholders to engage in serious reform. A cross-party consensus is evident on future research policy. There is much scientific talent and dedication, with pockets of excellence, to build on. But the danger today is that the research infrastructure, as well as many other related institutions, may disintegrate due to the inordinate pressures being placed on the country. I ask your readers to appreciate being asked to restructure an entire research establishment, not even in months but in only a few weeks, as is being currently demanded by Greece s international creditors. Under the inordinate time pressure of the troika, the only choice is to make financial cuts indiscriminately and without evaluation, with potentially grave consequences to the future prospects for recovery. Already, there is a worrying brain-drain; scientists have faced drastic cuts; and there is an imminent and general threat of salaries not being paid. Greece s creditor governments need not doubt the will to engage in deeprooted reforms, but it is imperative indeed, in the interests of both Greece and Europe that the country be afforded the opportunity for an orderly implementation of such measures. Kevin Featherstone, London School of Economics, U

9 Im Gespräch: Michael Haliassos: Zu viel Druck kann den Pa... HERAUSGEGEBEN VON WERNER D'INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, FRANK SCHIRRMACHER, HOLGER STELTZNER Aktuell Wirtschaft Europas Schuldenkrise Im Gespräch: Michael Haliassos Zu viel Druck kann den Patienten töten Griechenland benötigt Reformen. Aber es hat keinen Sinn, den öffentlichen Dienst völlig zu enthaupten, sagt der griechischstämmige Ökonom Michael Haliassos im F.A.Z.-Interview Artikel Michael Haliassos ist Professor für Makroökonomik an der Universität Frankfurt. Es gebe erfolgreiche Unternehmen, aber vielen Griechen fehle die richtige Qualifizierung, sagt er im Gespräch. Professor Haliassos, wie sehen Sie die aktuelle Lage in Griechenland? Griechenland braucht Reformen. Die Politik hat unter dem Druck von Interessensgruppen, der Opposition und des Widerstands in den eigenen Reihen zu lange mit Reformen gezögert. Insofern ist es gut, wenn nun auf die griechische Regierung Druck ausgeübt wird. Aber zu viel Druck kann den Patienten töten. Michail Haliassos, geboren 1959, besitzt die griechische Staatsbürgerschaft HOF FRANKFURT Was meinen Sie damit? Man verlangt jetzt von Griechenland, innerhalb kurzer Zeit umfangreiche Reformen umzusetzen. Das ist kontraproduktiv, weil die Gefahr besteht, dass durch übertriebene Eile künftiges wirtschaftliches Wachstumspotential beschädigt wird. Können Sie ein Beispiel nennen? Natürlich ist der öffentliche Dienst in Griechenland personell überbesetzt und wenig effizient. Er muss kleiner werden. Aber es hat auch keinen Sinn, den öffentlichen Dienst zu enthaupten. Es besteht die Gefahr, dass durch zu rasches Handeln gute Leute entlassen werden und schlechte an ihren Plätzen bleiben. In Griechenland erhalten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst grundsätzlich sehr gute Arbeitsbewertungen, die nicht unbedingt ihre tatsächliche Leistung reflektieren. Es braucht etwas Zeit, um die produktiven von den weniger produktiven Mitarbeitern zu unterscheiden. Was meinen Sie mit der Enthauptung des öffentlichen Dienstes? Um die Auflagen zu erfüllen, will die griechische Regierung vor allem ältere Beschäftigte entlassen. Damit würde man sich zwar durchaus auch von korrupten und wenig leistungsfähigen Leuten trennen, aber eben auch von fast allen leitenden Mitarbeitern. Das verstehe ich unter einer Enthauptung. Wo liegt die Zukunft? Die griechische Wirtschaft braucht einen effizienten öffentlichen Dienst, um ihre volle Leistungskraft zu entfalten. Um in Griechenland ein Gerichtsurteil zu erwirken, braucht es acht bis zehn Jahre. Wir benötigen auch einen effizienteren öffentlichen Dienst, um gegen Korruption und Steuerflucht vorzugehen, und vor allem, um Investitionen und das Entstehen von dynamischen, qualitäts- und exportorientierten Unternehmen zu fördern. Generell haben sich die Bedingungen für Unternehmen in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen Ländern verschlechtert. Außerdem muss sich die Abhängigkeit der Privatwirtschaft vom Staat verringern. Ist sie so groß? 1 of 3 10/27/11 5:10 PM

10 Im Gespräch: Michael Haliassos: Zu viel Druck kann den Pa... Sie hat in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugenommen. Viele griechische Unternehmen haben sich vor allem um Staatsaufträge bemüht, zum Beispiel die Bauunternehmen. Das grundsätzliche Problem der griechischen Wirtschaft besteht in einer zu geringen Produktion hochwertiger Güter und Dienstleistungen. Es geht hier nicht um ein zu hohes Preisniveau für solche Güter, sondern um ihr Fehlen. Deshalb könnte uns ein Austritt aus der Währungsunion und die Rückkehr zu einer Drachme, die dann deutlich abwerten würde, nicht viel helfen. Heiße Luft kann man nun einmal in keiner Währung verkaufen. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Potential ist vorhanden. Die griechische Wirtschaft kennt auch Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel? Kretafarm ist ein auf der Insel Kreta ansässiges, international tätiges Unternehmen, das für gesundheitsbewusste Verbraucher einen Teil der tierischen Fette aus Fleisch entfernt und durch pflanzliches Fett in Form des auf Kreta verbreiteten Olivenöls ersetzt. Das Unternehmen verfügt über ein für griechische Verhältnisse sehr hohes jährliches Forschungsbudget von 30 Millionen Euro. Ein anderes auch international erfolgreiches Unternehmen ist Korres, das Kosmetika auf der Basis von Naturprodukten herstellt. Corallia, ein Cluster aus Unternehmen aus der Mikroelektronik, hat unter anderem einen Auftrag von der Nasa erhalten. Wie steht es mit der Ausbildung? Es gibt in Griechenland das Phänomen einer Überqualifizierung. Viele Griechen haben das Abitur und an der Universität studiert. Allerdings haben sie nicht immer Fächer studiert, mit denen sich in der Wirtschaft viel anfangen lässt. So existiert ein Mangel an Ingenieuren. Auch fehlt es zum Beispiel an kompetenten Klempnern. Das vorhandene Potential muss richtig verteilt werden. Wie soll dies geschehen? Das wäre eine Aufgabe für die Politik. Aber die Griechen haben kein großes Vertrauen in ihre Politiker. Das große Problem besteht darin, dass niemand langfristige Visionen für Wirtschaftswachstum entwickelt und der Bevölkerung wirkungsvoll vermittelt. Stattdessen fragt man sich nur, was Griechenland kurzfristig erledigen muss, um die nächste Rate Hilfsgelder zu erhalten. Dieser Vorwurf trifft Griechenland, wo man sich lange um Reformen drücken wollte, ebenso wie seine Geldgeber, die über das geringe Reformtempo verständlicherweise frustriert sind. Beide Seiten sind wütend aufeinander und reden aneinander vorbei. Das ist wie in einer Ehe kurz vor der Scheidung. Wird man die Scheidung vermeiden? Keine der beiden großen Parteien will die Währungsunion verlassen. In einer Umfrage unter der griechischen Bevölkerung sprachen sich kürzlich 80 Prozent für einen Verbleib im Euro aus. Die Griechen machen nicht den Euro für ihre Lage verantwortlich. Eine Scheidung ist auch gar nicht notwendig, wenn alle Beteiligten stärker an die langfristige Entwicklung des wirtschaftlichen Potentials in Griechenland durch geeignete Reformen denken würden. Das Gespräch führte Gerald Braunberger. Quelle: F.A.Z. Hier können Sie die Rechte an diesem Artikel erwerben 2 of 3 10/27/11 5:10 PM

11 Im Gespräch: Michael Haliassos: Zu viel Druck kann den Pa... Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2011 Alle Rechte vorbehalten. 3 of 3 10/27/11 5:10 PM

12

13 Paris, november 4, 2011 Dear Professor KRIMIZIS, I am writing to you as the head of CNRS, in support of the french scientific community to our Greek collegues in these times of severe economical difficulties. It is common wisdom today in scientific developed, as well as in the strongly emergent countries, that Science and Technology will greatly help us to develop a knowledge-based global economy, in order to find the path towards a sustainable economic growth. In this respect, we are faced, in many countries, with the necessity of reshaping and reorganizing our research and higher education system. This is the case in France, where the government has launched an ambitious-10 years longexcellence initiative plan in order to set out a few elite, research-oriented multidisciplinary universities. As we all know, Greece is full of talented scientists and excellent research centers, and your higher education system certainly deserves the kind of middle-tolong term restructuring effort that many other countries have launched these last few years. But restructuring is by no means equivalent to a destruction today, followed by a reconstruction some time in an undecided future when economy will do better. I certainly hope that governments and relevant international bodies will understand the specific nature and the importance of keeping scientific research and higher education alive in Greece, despite the present difficulties. With all my best wishes, Alain FUCHS Professor Stamatis KRIMISIS ESET Chair

14 Response from the Executive Committee of the European Consortium for Political Research (ECPR) The ECPR remains committed to working with all Greek institutions to make more manageable the funding cuts to the political and social sciences in Greece. Already, in the last month, the ECPR, aware of the difficulties confronting Greek and other European universities, adjusted its membership policy to provide assistance to those member institutions which are finding it difficult to meet the standard membership fees. In difficult times such as these, the political and social sciences are essential to the maintenance of social cohesion and retention of policy expertise, without which ongoing political challenges cannot be faced easily. ECPR will maintain its cooperation and solidarity with Greek academics during the period ahead.

15 University of Cologne Universität zu Köln Albertus-Magnus-Platz Koeln Bundeskanzleramt Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel Willy-Brandt-Straße Berlin Institute of Geophysics and Meteorology Prof. Dr. Joachim Saur Phone +49 (0) Phone Office +49 (0) Fax +49 (0) Köln, Restructuring of the scientific landscape in Greece Dear Chancellor Dr. Merkel, Greece and Europe are facing difficult times due to the financial crisis, which also leads to a very demanding situation for the German government. We are glad to see your efforts to master the current crisis and sincerely appreciate your commitments for a strong, unified and prosperous Europe. Our scientific colleagues from Greece informed us that their country is expected to restructure in many areas, which they largely support. In particular, they also see the necessity to reshape their scientific landscape. But we also learned that the Greek scientific community is exposed to enormous pressure to set these plans in place immediately. With this letter we like to stress our conviction that reasonable changes to a scientific system must only be made after careful assessments and deliberate considerations. Such assessments need to be allocated sufficient time to arrive at prudent and balanced decisions and to not jeopardize any existing well functioning structures and local centers of excellence. We would also like to stress that some core financial allocations to science and education need to be maintained in Greece as well since one of the most important investments in the future of a country are the investments in education and basic science. Therefore we would like to ask you - in case a possibility arises to you on an European policy level - to support the restructuring of the Greek scientific landscape based on reasonable core finances and based on a sensible time schedule. We assume that you as a former scientist and due to your contacts to the scientific world through your husband Prof. Dr. Joachim Sauer will be very understanding of our requests. Visiting Address: Zülpicher Str. 49a Köln Postal Address: Albertus-Magnus-Platz Köln

16 In addition to the German version of our letter we provide an English copy, which we will also send as a sign of our support to Dr. S. Krimigis, the Head of the National Council for Research and Technology of Greece. Sincerely, Prof. Joachim Saur Prof. Fritz M. Neubauer Dr. Norbert Krupp (Univ. of Cologne) (Univ of Cologne) (Max Planck Institute for Solar System Research) Seite 2

17 11/17/11 Ökonomen: Griechischen Patienten nicht durch Überdosis töten - International - Politik - Handels 17. November 2011» Drucken ÖKONOMEN Griechischen Patienten nicht durch Überdosis töten Noch ist die Griechenland-Rettung nicht unter Dach und Fach. Unklar ist, wie stark Banken und Versicherer einbezogen werden können. Griechische Forscher warnten, ihrem Land zu viel abzuverlangen. Frankfurt. Griechische Wissenschaftler haben einen dramatischen Appell an die internationale Forschungsgemeinde gerichtet. Wegen der Krise ihres Landes sorgen sie sich um den dortigen Wissenschaftsstandort. Mit ihrem Aufruf versuchen sie, Regierungen und internationale Organisationen für die Situation der griechischen Forschungslandschaft zu sensibilisieren. Die geordnete Durchführung der dringend benötigten Reformen braucht Zeit, heißt es in dem Appell des Nationalen Rates für Forschung und Technologie, dem Michalis Haliassos, Professor für Makroökonomie und Finanzmärkte am House of Finance der Goethe- Universität Frankfurt, angehört sowie weitere renommierte Forscher u. a. des MIT, der London School of Economics und der Ecole Normale Superieure Paris. Eine Restrukturierung innerhalb weniger Wochen, wie von der internationalen Gläubigergemeinschaft gefordert, ließe sich nur durch willkürliche Kürzungen erreichen. Eine solche Maßnahme ohne vorherige Evaluationen würde jedoch die erhoffte zukünftige Erholung des gesamten Landes gefährden. Es besteht kein Zweifel, dass umfangreiche Reformen auch in der griechischen Forschungsinfrastruktur nötig sind, sagt Michalis Haliassos. Eine flächendeckende Kürzung von Forschungspersonal sowie unbedachtes Schließen oder Fusionieren von Forschungszentren hätten indes katastrophale Folgen für das langfristige Ziel, die Grundlagen für künftiges Wachstum zu schaffen. Die internationalen Gläubiger müssen Druck ausüben für Reformen, sie dürfen jedoch nicht ungeduldig und unvernünftig sein, was den Zeitrahmen angeht. Der Patient muss geheilt und sollte nicht durch eine Überdosis getötet werden, so Michalis Haliassos. Die EU-Kommission zeigte sich derweil zuversichtlich für das zweite Griechenland-Hilfspaket. Wir sind relativ nahe an einer Abmachung, sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn am Montag in Brüssel. Details nannte er nicht. Die Kommission bleibe bei ihrer Haltung, dass Privatgläubiger wie Banken und Versicherungen auf freiwilliger Basis an dem Paket beteiligt werden sollen. Beim EU-Gipfel am Sonntag war deutlich geworden, dass Banken und Versicherer weit stärker an der Rettung beteiligt werden sollen. Bisher wollen sie freiwillig auf 21 Prozent ihrer Forderungen verzichten. Die Politik pocht aber auf 40 bis 60 Prozent. Das zweite Rettungspaket mit öffentlichen Hilfen von 109 Milliarden Euro muss neu verhandelt werden, weil sich die Finanzierungsbedingungen für das Land verschlechterten. Ein Gipfel der Euro-Staats- und Regierungschefs soll sich am Mittwoch auf das neue Paket einigen. dne/rtr 2011 Handelsblatt GmbH - ein Unternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH & Co. KG Verlags-Services für Werbung: (Mediadaten) Verlags-Services für Content: Content Sales Center Sitemap Archiv Realisierung und Hosting der Finanzmarktinformationen: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min. handelsblatt.com/politik/international/ /v_detail_tab_print, html 1/1

18 Με ζθνηώζεηε ηνλ αζζελή γηα λα πεηύρεη ε εγρείξεζε! Posted on Οθησβξίνπ 26, 2011 by M_Haliassos Τν Εζληθό Σπκβνύιην Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΕΣΕΤ), ην αλώηαην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθό ζώκα πξνο ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξεπλεηηθή ππνδνκή θαη ρξεκαηνδόηεζε, έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα κηα αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξέρνληα κέηξα. Τν βαζηθό κήλπκα είλαη ην εμήο: Δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη εθηεηακέλεο κεηαξξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηαζύλδεζήο ηεο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ παξαγσγή. Τν ΕΣΕΤ εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ αλακόξθσζε απηνύ ηνπ ηνκέα θαη κπνξεί λα δηαβεβαηώζεη ηελ δηεζλή θνηλόηεηα γηα ηελ απνθαζηζηηθόηεηα απηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα πξνσζήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή αξηζηεία. Με βάζε ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή ππνδνκή θαη ηνπο ζεζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα, ππεξβνιηθή πίεζε γηα ξηδηθή αλαδηάξζξσζε (όπσο θιείζηκν θαη ζπγρσλεύζεηο εξεπλεηηθώλ θέληξσλ κε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ) ζε κεξηθέο κόλνλ εβδνκάδεο κπνξεί λα ππνζθάςεη ηνλ απώηαην ζηόρν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ γηα κειινληηθή αλάπηπμε. Απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή, νη δηεζλείο πηζησηέο κπνξνύλ λα είλαη ζαθείο σο πξνο ηελ αλάγθε πξνώζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ αιιά όρη αλππόκνλνη θαη παξάινγνη ζηηο ρξνληθέο πηέζεηο πνπ αζθνύλ. Ο αζζελήο πξέπεη λα ζεξαπεπζεί, όρη λα ζθνησζεί από ππεξβνιηθή δόζε θαξκάθσλ! Τν πιήξεο θείκελν ηεο επηζηνιήο εδώ. Μηα ζρεηηθή ζπλέληεπμε ηνπ Μηράιε Φαιηάζζνπ ζηελ Frankurter Allgemeine Zeitung εδώ.

19 Roma, 14 November 2011 To Whom It May Concern Dear Sir/Madam, I am writing to urge you to support the plan that is currently being designed and will be soon laid out by the National Council for Research & Technology of Greece regarding the modification of the legislative and operational structure of scientific research in Greece. Sustained support for science and research is critical to the future success and competitiveness of any country and especially under situations of extreme need for technological development and financial sustainability, which currently need to be encouraged in Greece. Constant funding will translate into new insights, treatments, and technologies that will improve health, technology and enhance the well-being of Greek citizens. If the process of restructuring is not allowed to proceed in an orderly manner, important scientific investigations will be terminated, graduate training stunted, and young scientists discouraged, who will most probably emigrate to other countries, with apparent aggravating consequences on the age composition of the manpower and eventually on the economy of the country. We must avoid further erosion of research and training programs generating the knowledge and scientific advances that expand the quality of life and result in new high technology and high-wage jobs. The broad program of consolidation of Greece s research infrastructure is currently being designed and will be implemented within the next months with the assistance of the National Council for Research & Technology of Greece. The new structure is essential for enabling innovations, but more importantly provides investments from European Union structural funds that neither Greece nor the private sector could afford to undertake. Thus I urge you to make representations to help convince governments and relevant international bodies to show greater understanding and to establish a more reasonable path that will enable Greece to more realistically achieve objectives, so that the restructuring can proceed with proper evaluation procedures. This will allow the National Council for Research & Technology of Greece to succeed in putting in place a viable and lasting process that will definitely make an important contribution to the new Greece that will hopefully emerge from the present calamity. Sincerely, Christina Plainaki, Ph.D Planetary Scientist at Italian National Institute for Astrophysics, Rome

20 Roma, 15 November 2011 To Whom It May Concern Dear Sir/Madam, I am writing to urge you to support the plan that is currently being designed and will be soon laid out by the National Council for Research & Technology of Greece regarding the modification of the legislative and operational structure of scientific research in Greece. Sustained support for science and research is critical to the future success and competitiveness of any country and especially under situations of extreme need for technological development and financial sustainability, which currently need to be encouraged in Greece. Constant funding will translate into new insights, treatments, and technologies that will improve health, technology and enhance the well-being of Greek citizens. If the process of restructuring is not allowed to proceed in an orderly manner, important scientific investigations will be terminated, graduate training stunted, and young scientists discouraged, who will most probably emigrate to other countries, with apparent aggravating consequences on the age composition of the manpower and eventually on the economy of the country. We must avoid further erosion of research and training programs generating the knowledge and scientific advances that expand the quality of life and result in new high technology and high-wage jobs. The broad program of consolidation of the Greece s Research infrastructure is currently being designed and will be implemented within the next months with the assistance of the National Council for Research & Technology of Greece. The new structure is essential for enabling innovations, but more importantly provides investments from European Union structural funds that neither Greece nor the private sector could afford to undertake. Thus I urge you to make representations to help convince governments and relevant international bodies to show greater understanding and to establish a more reasonable path that will enable Greece to more realistically achieve objectives, so that the restructuring can proceed with proper evaluation procedures. This will allow the National Council for Research & Technology of Greece to succeed in putting in place a viable and lasting process that will definitely make an important contribution to the new Greece that will hopefully emerge from the present calamity. Sincerely, Dr. Monica Laurenza Researcher at the Italian National Institute for Astrophysics, Rome.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό υμβοφλιο Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Ε..Ε.Σ.

Εθνικό υμβοφλιο Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Ε..Ε.Σ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Εθνικό υμβοφλιο Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Ε..Ε.Σ. National Council for Research and Technology (an advisory council to the Ministry of Education, Lifelong

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH & TECHNOLOGY (N.C.R.T.) Chair Stamatis

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΘΔΜΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ Δπηβιέπωλ: Γρ. Γεώργηος Ν. Σράληας ποσδάζηρηα: Κάληδηοσ Υρσζάλζε

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 8: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ο..Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ, ΕΝ ΟΓΕΝEIΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝEIΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» (THE IMPACT OF GERMAN REUNIFICATION THE FOREIGN POLICY FRY. HISTORICAL

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγγλικά Dear Mr. President, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Αγαπητέ κύριε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα