15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003056466 2015-09-17"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, Θεζζαλονίκη Τηλ.: , Fax ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 2 ΔΠ 04 /2014 Αλνηρηφο Eληαίνο Γεχηεξνο Δπαλαιεπηηθφο Ηιεθηξνληθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ ΑΠΟΚΟ- ΜΙΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ CPV & Τ- ΠΗΡΔΙΔ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΩΝ,ΣΟΞΙΚΩΝ,ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ CPV πξνυπνινγηζκνχ εηήζηαο δαπάλεο # ,59 # Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΠΤΤ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:9/11/2015 ΗΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ.: 17/09/2015 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : 23/10/2015 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 5/11/ :00 ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ. 1

2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Αλνηρηφο Δληαένο 2oο Δπαλαιεπηηθφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο Υακειφηεξε ηηκά ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 9/11/2015 εκϋξα ΓΔΤΣΔΡΑ ΚΑΗ ΧΡΑ 11:00 ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ Δ..Η.ΓΗ. ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ,ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΝΟΟ- ΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΡΑ- ΓΗΔΝΔΡΓΧΝ,ΣΟΞΗΚΧΝ,ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝ- ΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΧΓΗΚΟ CPV & ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑ- ΝΖ-ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΜΔ Φ.Π.Α. ΑΞΗΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΔΣΖ- ΗΑ ΠΑΡΑΣΑΖ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑ- ΔΧΝ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑ- ΠΑΝΖ (ΔΠΗ ΣΖ ΟΠΟΗΑ ΘΑ ΤΠΟΛΟ- ΓΗΘΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΤΜ- ΜΔΣΟΥΖ) ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖ- ΡΖΖ ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖ- ΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ ΔΦΖ- ΜΔΡΗΓΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖ- ΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΟΗΚΟ- ΝΟΜΗΚΟ ΣΤΠΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖ- ΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ,59, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ ,00 Π.Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ», ,00 Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ», ,53 Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗ- ΝΖ, ,00 Γ.Ν. «ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ»,37.419,01 Γ.Ν. «ΝΑΟΤΑ», ,00 Γ.Ν. ΔΓΔΑ, ,23 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ, ,31 Γ.Ν. «ΒΔΡΟΗΑ»,49.704,97 Γ.Ν.»Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖ- ΣΡΗΟ», ,55 Γ.Ν. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ», 8.030,00 3 Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΤ ΤΓΔΗΑ ΚΔ- ΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) ,59, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ ,18 ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ Όπσο αλαιπηηθϊ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Β Έλα (1) Ϋηνο, κε δπλαηφηεηα ελφο (1) Ϋηνπο παξϊηαζεο κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη ζπκθσλέεο (βιϋπε ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο δηαγσληζκνχ). Όπσο νξέδεηαη ζηηο ζην Ϊξζξν 10 ηεο δηαθάξπμεο. Οη ηηκϋο ππφθεηληαη ζηηο ππϋξ ηνπ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ λφκηκεο θξαηάζεηο (βιϋπε Ϊξζξν 11) ΚαηΪ ηελ πιεξσκά παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδάκαηνο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 14/09/ /9/ /9/2015 2

3 1. Σηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: Έρνληαο ππφςε: 1.1. Σνπ Π.Γ.63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) «Κσδηθνπνέεζε ηεο λνκνζεζέαο γηα ηελ ΚπβΫξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθϊ φξγαλα» Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (ΦΔΚ Α 19/ ), φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005» (Φ.Δ.Κ. Α 64/ ) Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α 150/ ) Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 81/ ), φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 134/ ) Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλϊδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 256/ ), φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη Σνπ Ν. 3377/2005 «ΑξρΫο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγέαλζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ηνκϋσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο αγνξϊο ΘΫκαηα Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α 202/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ϊξζξνπ 35 (θαηαβνιά παξαβφινπ γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηϊ ην Ϊξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.) Toπ Ν. 2362/1995 «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειϋγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 247/ ), φπσο ηζρχεη Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξέ Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζένπ Γηθαένπ» (Φ.Δ.Κ. Α 204/ ), φπσο ηζρχεη Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο (Κ.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη, ν νπνένο Ϋρεη θπξσζεέ κε ην Ϊξζξν πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 45/ ) Σνπ Ν. 2741/1999 «Δληαένο ΦνξΫαο ΔιΫγρνπ Σξνθέκσλ, Ϊιιεο ξπζκέζεηο ζεκϊησλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 199/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ϊξζξνπ 8 (ΚξαηηθΫο Πξνκάζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηάζεθε κε ηα Ϊξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (Φ.Δ.Κ. Α 242/ ) θαη 9 ηνπ Ν. 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. Α 329/ ), φπσο ην Ϊξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηϊ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/ Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α 43/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ϊξζξνπ 24 (παξαθξϊηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθϋο επηρεηξάζεηο) Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 68/ ) Σελ ππ αξηζ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηεέαο «Καζνξηζκφο εκεξάζησλ θαη εβδνκαδηαέσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξάζησλ θαη εβδνκαδηαέσλ ηνπηθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθάο θαη Θεζζαινλέθεο) πνπ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ» (Φ.Δ.Κ. Β 1226/ ) Σελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξϊ ηε βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγάο ζηνλ ηνκϋα ηεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβϊζεσλ (ΔΔ L 335/ ) Σελ ππ αξηζκ. ΓΤ6α/Οηθ (ΦΔΚ 545/Β / ) Τπνπξγηθά Απφθαζε «Σξφπνο θαη δηαδηθαζέα εέζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξϊηεζεο πνζνζηνχ 2% θαηϊ ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ 3

4 ησλ ζπκβϊζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγεέαο» φπσο ηϋζεθε ζην Ϊξζξν 3 παξ. εε ηνπ Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/Α / ) Σνπ Ν.2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλέαο πεξέ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ» Σνπ Ν.3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173/Α/10) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηϊ ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21 εο Ηνπλένπ 1989 (L76) φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11 εο Γεθεκβξένπ 2007 (L335) Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγϋο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α/ ) Δμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκεέσλ θαη ξπζκέζεηο ζεκϊησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ» φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.3918/ Σνπ Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/ ) «Πξνζηαζέα ηεο Δζληθάο Οηθνλνκέαο - Δπεέγνληα κϋηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο» Ϊξζξν 12 Αλαπξνζαξκνγά Φ.ΠΑ. θαη Ϊξζξν 20 3 «Έλαξμε ηζρχνο» Σνπ Ν.3527/2007 «Κχξσζε ζπκβϊζεσλ ππϋξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τ- πνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ 25/Α/9-2007) Σν Ν (ΦΔΚ 204/ ) χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ϊξζξν 61 ηνπ Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ90/ ) Σν Ν (ΦΔΚ 38/ ) «ΠξσηνβΪζκην Δζληθφ Γέθηπν Τγεέαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγά ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο Σν Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107) πεξέ ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α «ΓηνηθεηηθΫο απινπζηεχζεηο θαηαξγάζεηο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» Σν Ν.3310/2005 πεξέ κϋηξα δηαζθϊιηζεο ηεο δηαθϊλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/ ) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ ππνπαξϊγξαθν Σ 20,ηνπ πξψηνπ Ϊξζξνπ ηνπ Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α ) Σν Ν.4281/2014 «ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλϊπηπμεο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθϊ ζϋκαηα ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο ΓηαηΪμεηο» Tελ ππ αξηζκ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηεέαο (ΦΔΚ 1806 ΣΔΤΥΟ Β ) πεξέ ηξνπνπνέεζεο θαη ζπκπιάξσζεο ηεο ππ αξηζκ / (ΦΔΚ Β /1716/ ) ππνπξγηθάο απφθαζεο «Καζνξηζκφο εκεξάζησλ θαη εβδνκαδηαέσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξέδσλ πνπ Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο δεκνζηεχζεσλ» 2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 2.1. Σελ ππ αξηζκ. 3567/ Απφθαζε Τπ. Τγεέαο «Έγθξηζε ΠΠΤΤ Ϋηνπο 2012» (ΦΔΚ 1585/Β/ Σελ ππ αξηζκ. 5805/ Απφθαζε Τπ. Τγεέαο «Οξηζκφο ΦνξΫσλ δηελϋξγεηαο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ΠΠΤΤ Ϋηνπο 2012» (ΦΔΚ 2309/ ) 2.3. Σελ ππ αξηζκ. 6881/ Απφθαζε (ΑΓΑ Β434Θ-3ΘΚ) «νδεγέεο εθηϋιεζεο θαη εθαξκνγάο ηνπ ΠΠΤΤ Ϋηνπο » 2.4. Σελ ππ αξηζκ / Δγθχθιην ηνπ Γελ. ΓξακκαηΫα ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο, αλαθνξηθϊ κε ηηο ζπκβϊζεηο αλϊζεζεο ππεξεζηψλ. 2.5 Σελ ππ αξηζκ 231/2014 απφθαζε ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ- Καηεπζπληάξηα Οδεγέα 2(αξηζκ.πξση.3107/ ) πεξέ ζχληαμεο δηαθεξχμεσλ θαη ηεπρψλ δηα γσληζκνχ πξνο απνθπγά ζπλάζσλ πιεκκειεηψλ ησλ φξσλ απηψλ Σελ αξηζ.429ε/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά ηεο 3εο ΤΠΔ Μαθεδνλέαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ρνξεγεέ εμνπζηνδφηεζε ζην Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (Ννζνθνκεέν Ϋδξαο Γ.ΓελλεκαηΪο) γηα λα δηελεξγάζεη εληαέν δηαγσληζκφ γηα ηελ «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ,ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΘΔΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ CPV: & ΤΠΖΡΔΗΔ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΧΝ, ΣΟΞΗΚΧΝ,ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ CPV: γηα ηηο αλϊγθεο 4

5 ηνπ ΓΝ ΠαπαληθνιΪνπ, ΓΝ ΓελλεκαηΪο-Αγ.Γεκάηξηνο, ΓΝ Παπαγεσξγένπ, ΓΝ λνκνχ Ζκαζέαο, ΓΝ λνκνχ ΠΫιιαο, ΓΝ Καηεξέλεο. 2.7 Σελ ΚΤΑ (ΦΔΚ 1537) 8 ΜΑΗΟΤ 2012 «ΜΫηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρεέξηζε απνβιάησλ πγεηνλνκηθψλ κνλϊδσλ». 2.8 Σελ εγθχθιην κε αξ.πξση / κε ζϋκα «ΔλδεηθηηθΫο θαηεγνξέεο απνβιάησλ Τγεηνλνκηθψλ κνλϊδσλ. ΔλδεηθηηθΫο θαηϊιιειεο εξγαζέεο δηαρεέξηζεο ΑΤΜ-Γηεπθξηλέζεηο επέ νξηζκϋ λσλ απαηηάζεσλ ηεο ΚΤΑ νηθ / Σελ αξέζκ. 496ε/ (ΑΓΑ: ΒΛΧΦΟΡΔΠ-8Η7) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά ηεο 3εο ΤΠΔ ζρεηηθϊ κε ηνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ ζπκβϊζεσλ γηα ηνπο εληαένπο παξνράο ππεξεζηψλ Σελ αξηζ.585 ε /2014 πξϊμε ηνπ Γηνηθεηά ηνπ Ννζνθνκεένπ πεξέ Ϋγθξηζεο δηελϋξγεηαο ηνπ αλσηϋξνπ Γηαγσληζκνχ Σελ αξηζκ.600 ε /2014 πξϊμε ηνπ Γηνηθεηά ηνπ Ννζνθνκεένπ πεξέ επηθχξσζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κεηϊ ηε δηαδηθαζέα ηεο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ αλσηϋξσ δηαγσληζκνχ Σν αξηζκ.πξση.20129/ Ϋγγξαθν ηεο 3 εο Τγεηνλνκηθάο ΠεξηθΫξεηαο Μαθεδνλέαο πεξέ ειϋγρνπ ζρεδένπ δηαθάξπμεο αλϊζεζεο ηεο ππεξεζέαο δηαρεέξηζεο απνβιάησλ Σελ αξηζκ. 841ε/ ΠξΪμε ηνπ Γηνηθεηά ηνπ Ννζνθνκεένπ πεξέ επηθχξσζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κεηϊ ηνλ Ϋιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζρεδένπ ηεο δηαθά ξπμεο απφ ηελ 3 ε Τγεηνλνκηθά πεξηθϋξεηα Μαθεδνλέαο Σελ απφθαζε πνπ Ϋιαβε ε Δπηηξνπά Πξνκεζεηψλ Τγεέαο θαηϊ ηελ ππ.αξηζκ 48/ (ζϋκα 17 ν ) ζπλεδξέαζε ηνπ κε ηελ νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ εγθξέζεθαλ θαη νη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο γηα ηηο ππεξεζέεο ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ,ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΧΝ,ΣΟΞΗΚΧΝ,ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 2.15 Σελ 5ε/ζΫκα 2ν/ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ λνζνθνκεένπ πεξέ πξνθάξπμεο Β επαλαιεπηηθνχ αλνηρηνχ εληαένπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 2.16 Σν ππ αξηζκ. 2991/ Ϋγγξαθν ηεο ΔΠΤ πεξέ παξϊηαζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2011 θαη Σηο αξηζκ. 481 ε /8015/ , 11 ε /10360/ , 250 Ζ / , 12657/ , 447/ (ζ.21), 5701/ , 264 ε /10945/ , 698 Α / , Γ5α.νηθ/5950/ ,27778/ απνθϊζεηο δϋζκεπζεο πέζησζεο ησλ Γ.Ν Ζκαζέαο, ΓΝΘ Ο Άγηνο Γεκάηξηνο, ΓΝ Καηεξέλεο, ΓΝ Γ. ΠαπαληθνιΪνπ, ΓΝ Παπαγεσξγένπ, ΓΝ ΝΪνπζα, ΓΝ Γ.ΓελλεκαηΪο, ΓΝ Έδεζζαο, ΓΝ Γηαλληηζψλ, 3 ε ΤΠΔ Μαθεδνλέαο. Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι Αλνηρηφ εληαίν 2 ν επαλαιεπηηθφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αξηζκ.δ/μεο 2 ΔΠ 4/2014 κε ζθξαγηζκϋλεο πξνζθνξϋο, ζε επξψ, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκά, γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ΑΠΟΚΟ- ΜΗΓΖ,ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ & ΡΑΓΗΔΝΔΡ- ΓΧΝ,ΣΟΞΗΚΧΝ,ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ. Ο ζπλνιηθφο εηάζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλϋξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,59, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη αλαιπηηθϊ αλϊ θνξϋα Ϋρεη σο εμάο: ,00 Π.Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ», ,00 Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ», ,53 Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ, ,00 Γ.Ν. «ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ»,37.419,01 Γ.Ν. «ΝΑΟΤΑ», ,00 Γ.Ν. ΔΓΔΑ, ,23 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ, ,31 Γ.Ν. «ΒΔΡΟΗΑ»,49.704,97 Γ.Ν.»Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», ,55 Γ.Ν. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ», 8.030,00 3 Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΤ ΤΓΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ). Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ αηηνχκελσλ ππεξεζηψλ, γέλεηαη ζην παξϊξηεκα Α ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ θαη ζα πινπνηεζεέ ζχκθσλα κε φζα πξνβιϋπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα παξαξηάκαηα απηάο (γεληθνέ φξνη, ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ζρϋδην ζχκβαζεο θ.ι.π.). 5

6 2. Ζ δαπϊλε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θαιπθζεέ απφ πηζηψζεηο ησλ Ννζνθνκεέσλ,ελψ ε θϊιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ ΚΫληξσλ Τγεέαο ζα θαιπθζεέ απφ ηελ 3 ε ΤΠΔ Μαθεδνλέαο ζχκθσλα κε ην Ν.4238/2014 θαη ηελ πιάξε εθαξκνγά ηνπ. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ θαηφπηλ δεκνζέεπζεο ζρεηηθάο πξνθάξπμεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.), ζηελ Τπεξεζέα Δπέζεκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ζην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ Γεκφζησλ πκβϊζεσλ ηεο Δθεκεξέδαο ηεο Κπβεξλάζεσο, ζηνλ Διιεληθφ ηχπν, ζην Κεληξηθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ, ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζηα εκπνξηθϊ-βηνκεραληθϊ,βηνηερληθϊ-επαγγεικαηηθϊ Δπηκειεηάξηα θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ 4. O δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (ΔΖΓΖ)κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο χζηεξα απφ πξνζεζκέα ηνπιϊρηζηνλ πελήληα δχν (52) εκεξψλ,απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ειεθηξνληθϊ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ νξέζηεθε κε ηελ ππ.αξ 973 ε / απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά ηεο 3 εο Τγεηνλνκηθάο ΠεξηθΫξεηαο Μαθεδνλέαο. 6. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ειεθηξνληθά,κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ κϋρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζε ειεθηξνληθφ θϊθειν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιϋςεηο ηνπ Ν.4155/13,ηεο Τ.Α Π1/2390/ ,ηνπ ΠΓ 118/07 θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 7. Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην Γηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο (πξνκεζεπηϋο) απαηηεέηαη λα δηαζϋηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγεκϋλε απφ πηζηνπνηεκϋλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη λα Ϋρνπλ εγγξαθεέ ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ πκβϊζεσλ (ΔΖΓΖ). 8. Οη πξνζθνξϋο πξϋπεη λα Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ά λα εέλαη επηζάκσο κεηαθξαζκϋλεο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 9. ΚΪζε Τπνςάθηνο ζπκκεηϋρεη ζην Γηαγσληζκφ κε κέα κφλν πξνζθνξϊ. Δθφζνλ Τπνςάθηνο, θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, ππνβϊιιεη αηνκηθϊ πξνζθνξϊ, δελ δχλαηαη λα ζπκκεηϊζρεη ζην Γηαγσληζκφ σο κϋινο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ ά θνηλνπξαμέαο. ηελ ηειεπηαέα απηά πεξέπησζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ παξαπϊλσ απφ κέα πξνζθνξϋο θαη απνξξέπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο σο απαξϊδεθηεο. 10. Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΔΖΓΖ νξέδεηαη ε: 23/10/2015 Χο θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΔΖΓΖ νξέδεηαη ε : 5/11/2015 θαη ψξα 17:00:00 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ή ζα θαηαηεζνχλ κε επηζηνιή εθηφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ινγίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη. 11. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο θαη θϊζε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κϋζσ ηνπ πζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ αξ.6 ηνπ Ν.4155/2013 θαζψο θαη ζην Ϊξζξν 6 ηεο ΤΑ/π1/2390/ Ζ απνζθξϊγηζε πξνζθνξψλ θαη ε αμηνιφγεζά ηνπο γέλεηαη ειεθηξνληθϊ απφ ηα αξκφδηα πηζηνπνηεκϋλα ζην χζηεκα φξγαλα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο,άηνη απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ. ε θϊζε ζηϊδην ηεο απνζθξϊγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ακϋζσο κεηϊ ηελ απνζθξϊγηζε, νη Ϋρνληεο ην ζρεηηθφ δηθαέσκα πξνζθϋξνληεο δχλαηαη λα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ησλ απνζθξαγηζζϋλησλ θαθϋισλ ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ νηθεέα λνκνζεζέα. 13. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηϋο ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, ζρεηηθϋο κε ηα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κϋρξη θαη νρηψ (8) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2 πεξ.α ηνπ ΠΓ 118/07, απηϋο παξϋρνληαη ειεθηξνληθϊ ζ απηνχο κϋζσ ηεο εθαξκνγάο πνπ παξϋρεηαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Γηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηϋο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, απηϋο δέλνληαη νκνέσο ειεθηξνληθϊ ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ Ϋρνπλ δεηεζεέ εκπξφζεζκα, άηνη κϋρξη ηελ εκεξνκελέα εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2 πεξ.α ηνπ ΠΓ 118/07, ρσξέο ν πξνζθϋξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα ηεο ελ ιφγσ Ϋλζηαζεο. 14. Σα αλσηϋξσ αηηάκαηα ππνβϊιινληαη ειεθηξνληθϊ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκϋλνπ δηαγσληζκνχ κϋζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ θαη θϋξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. 6

7 Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ-δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδά δηαζϋηνπλ ζρεηηθϊ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Σα εξσηάκαηα/αηηάκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθϊ ζηελ ειιεληθά γιψζζα, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξέδνληαη παξαπϊλσ θαη απεπζχλνληαη ζηελ ππεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ην Γηαγσληζκφ ά ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ ζα απαληάζεη ζε εξσηάκαηα πνπ ζα Ϋρνπλ ππνβιεζεέ κε ηξφπν Ϊιιν απφ ηνλ σο Ϊλσ πξνδηαγεγξακκϋλν. 15. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ, ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζηεέ πξνθνξηθϋο απαληάζεηο εθ κϋξνπο ηεο Τπεξεζέαο, ζρεηηθϊ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 16. Πιεξσκή: H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 1ν (ΠΛΖΡΧΜΖ) ηνπ παξαξηάκαηνο Α, κεηϊ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικϊησλ πιεξσκάο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. 17. Γηθαέσκα πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηϋξσ, εθφζνλ αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ: α) Όια ηα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα, εκεδαπϊ ά αιινδαπϊ. β) Δλψζεηο πνπ ππνβϊιινπλ θνηλά πξνζθνξϊ. γ) πλεηαηξηζκνέ. δ) Κνηλνπξαμέεο. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμέεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβϊλνπλ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκϋλνπ λα ππνβϊινπλ πξνζθνξϊ, εθφζνλ απφ ηε δάισζε ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμέαο ά ηεο ελψζεσο θαζνξέδεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο, ην κϋξνο ηνπ αληηθεηκϋλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζϋλα εμ απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξϊο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο(Ννζνθνκεέν) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκϋλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. Ζ θνηλνπξαμέα ζα θαηαζϋζεη ηελ ειεθηξνληθά πξνζθνξϊ κϋζσ ηνπ ΔΖΓΖ κε ην ΑΦΜ ηεο εηαηξεέαο πνπ νξέζηεθε εθπξφζσπνο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Χζηφζν, ε ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζα γέλεη κε φινπο ηνπο ζπκκεηϋρνληεο ζηελ θνηλνπξαμέα, νη νπνένη ζα δηαηεξνχλ δηαθξηηνχο ξφινπο φπσο Ϋρνπλ δηαηππσζεέ κε ηελ πξνζθνξϊ ηεο Ϋλσζεο θαη ηελ νηθνλνκηθά ηνπο αλεμαξηεζέα (ηηκνιφγεζε, εληαικαηνπνέεζε, πιεξσκά θιπ). Πξναπαηηνχκελα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ΔΗΓΗ. Γηα ηελ ζπµµεηνρά ζην δηαγσληζµφ,νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνέ θνξεέο (ΠξνµεζεπηΫο) απαηηεέηαη λα δηαζϋηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγνχµελε απφ πηζηνπνηεµϋλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη λα Ϋ- ρνπλ εγγξαθεέ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεµα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ(δ..ζ. Ζ.. ηαδηθηπαθά πχιε gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηϋξσ δηαδηθαζέα : 1. Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο ρξάζηεο αηηνχληαη µϋζσ ηνπ ζπζηάµαηνο ηελ εγγξαθά ηνπο ζε απηφ παξϋρνληαο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο θαη απνδερφµελνη ηνπο φξνπο ρξάζεο ηνπ, ηαπηνπνηνχµελνη σο εμάο: Όζνη απφ ηνπο αλσηϋξσ δηαζϋηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη µε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ(φλνµα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνέ θαηϋρνπλ απφ ην ζχζηεµα TAXISNet ηεο Γεληθάο Γξαµµαηεέαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεµϊησλ. Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σµάµα Πξνγξαµµαηηζµνχ θαη ηνηρεέσλ ηεο ηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνµεζεηψλ ηεο Γεληθάο ηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνµεζεηψλ. Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο ρξάζηεο ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο νη νπνένη δελ δηαζϋηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο ζπµπιεξψλνληαο ηνλ αξηζµφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη µε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ πνπ θαηϋρνπλ απφ ην αληέζηνηρν ζχζηεµα. Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σµάµα Πξνγξαµµαηηζµνχ θαη ηνηρεέσλ ηεο ηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνµεζεηψλ ηεο Γεληθάο ηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνµεζεηψλ. Οη νηθνλνµηθνέ θνξεέο ρξάζηεο ηξέησλ ρσξψλ(3) αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηϋιινληαο: Α)Δέηε ππεχζπλε δάισζε ςεθηαθϊ ππνγεγξαµµϋλε µε επέζεµε µεηϊθξαζε ζηελ ειιεληθά. Β)Δέηε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ ζε µνξθά αξρεένπ.pdf µε επέζεµε µεηϊθξαζε ζηελ ειιεληθά, φ- 7

8 πσο απηϊ πξνζδηνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεµα IX Α γηα ηηο δεµφζηεο ζπµβϊζεηο Ϋξγσλ, ζην ΠαξΪξηεµα IX Β γηα ηηο δεµφζηεο ζπµβϊζεηο πξνµεζεηψλ θαη ζην ΠαξΪξηεµα IX Γ γηα ηηο δεµφζηεο ζπµβϊζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π 60/2007, θαη ζχµθσλα µε ηνπο πξνβιεπφµελνπο φξνπο ζην θξϊηνο µϋινο εγθαηϊζηαζεο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξϋα, ζηα νπνέα λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθά ηνπ ζε επαγγειµαηηθφ ά εµπνξηθφ µεηξψν, πξνζθνµηδφµελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέµσλ εµεξψλ θαη ζε Ϋληππε µνξθά (πξσηφηππν ά αθξηβϋο αληέγξαθν) ζηελ αξµφδηα ππεξεζέα. Σν αέηεµα εγγξαθάο ππνβϊιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςάθηνπο ρξάζηεο ειεθηξνληθϊ µϋζσ ηνπ πζηάµαηνο. 2. Ο ππνςάθηνο ρξάζηεο ελεµεξψλεηαη απφ ην χζηεµα ά µϋζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµεένπ ζρεηηθϊ µε ηελ εμϋιημε ηνπ αηηάµαηνο εγγξαθάο ηνπ. Δθφζνλ ην αέηεµα εγγξαθάο εγθξηζεέ, ν ππνςάθηνο ρξάζηεο ιαµβϊλεη ζχλδεζµν ελεξγνπνέεζεο ινγαξηαζµνχ σο πηζηνπνηεµϋλνο ρξάζηεο θαη πξνβαέλεη ζηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ ινγαξηαζµνχ ηνπ. 18. ΚαηΪ ηα ινηπϊ, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ θαη ζα πινπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηα παξαθϊησ ΠΑΡΑΡΣΖ- ΜΑΣΑ πνπ επηζπλϊπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο. 1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 2 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 3 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 4 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 19. Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο Ϋρεη απνζηαιεέ γηα δεκνζέεπζε: 1. ηελ επέζεκε εθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ζηηο 14/9/ ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηεο Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο, ηελ 25/9/ ηελ πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (ΔΖΓΖ),ηελ 17/9/ ηηο εθεκεξέδεο: 1. ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ & ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΧΝ 2. ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ 3. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 4. ΛΑΟ ΖΜΑΘΗΑ 5.ΒΔΡΟΗΑ ΖΜΑΘΗΑ 6.ΖΜΔΡΖΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΣΖ ΠΗΔΡΗΑ 7.ΔΜΖΜΔΡΧΖ ΠΗΔΡΗΑ 8.Ο ΛΟΓΟ ΣΖ ΠΔΛΛΑ 9.ΓΗΑΝΝΗΣΑ 20. Πεξέιεςε ηεο δηαθάξπμεο: α) ζα αλαξηεζεέ ζηνλ πέλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ επέζεκε ηζηνζειέδα ηεο Τπεξεζέαο. β) ζα απνζηαιεέ ζηνπο παξαθϊησ θνξεέο: 1. ΔκπνξηθΪ - ΒηνκεραληθΪ Δπηκειεηάξηα: α. Θεζζαινλέθεο β. Αζελψλ 2. ΒηνηερληθΪ - ΔπαγγεικαηηθΪ Δπηκειεηάξηα: α. Θεζζαινλέθεο β. Αζελψλ 21.Σα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζηελ επέζεκε εθεκεξέδα ησλ Δ.Κ. βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε, ηα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζην ΦΔΚ βαξχλνπλ ην Δζληθφ Σππνγξαθεέν, ελψ νη δαπϊλεο δεκνζέεπζεο θαη ηα ινηπϊ Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, αξρηθάο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθάο, ζα θαηαβϊιινληαη ζε θϊζε πεξέπησζε απφ ηνλ κεηνδφηε πνπ αλαθεξχρζεθε πξνκεζεπηάο κε ηε δηαδηθαζέα, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ πα- 8

9 ξαζηαηηθψλ (άρθρο 4 ηνπ Ν. 3548/2007,Ϊξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009). ΜεηΪ ηελ 1/1/2016 ζχκθσλα κε ην Ν. 4281/ΦΔΚ 160/ Ϊξζξν 152 παξ.4 ε δαπϊλε ησλ δεκνζηεχζεσλ βαξχλεη ηελ αλαζϋηνπζα αξρά/ηνλ αλαζϋηνληα θνξϋα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟI ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Άξζξν 1o Πξoζφvηα θαη δηθαηoιoγεηηθά ζπκκεηνρήο Α. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δληφο ηνπ θπξέσο ειεθηξνληθνχ θαθϋινπ ηεο πξνζθνξϊο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθϊ ηα αλαθεξφκελα θαησηϋξσ δηθαηνινγεηηθϊ ζπκκεηνράο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθϋξνληεο ππνβϊιινπλ: 1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: α. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ θαηϊ ην αξζ.157 ηνπ Ν.4281/14 θαη ηελ παξϊγξαθν ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13.Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ πξνζθϋξνληα ειεθηξνληθϊ ζε κνξθά αξρεένπ PDF θαη πξνζθνκέδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζέα Γηεμαγσγάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγϊζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. Δγγχεζε ζπκκεηνράο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπϊλεο κε Φ.Π.Α.(εηάζηα δαπϊλε θαη αμέα δηθαηψκαηνο εηάζηαο παξϊηαζεο), ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξϊ αθνξϊ ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξέπησζε πνπ θαηαηεζεέ πξνζθνξϊ γηα κϋξνο ησλ δεηνχκελσλ π- πεξεζηψλ φπσο αλαιχεηαη ζην παξϊξηεκα Β,ηφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ζα αθνξϊ ζην 2% ηνπ επηκϋξνπο πξνυπνινγηζκνχ(εηάζηαο δαπϊλεο θαη αμέα δηθαηψκαηνο εηάζηαο παξϊηαζεο) ηεο θϊζε θαηεγνξέαο κε ζαθά αλαθνξϊ ζην ζψκα ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ά ζε ζπλεκκϋλε ππεχζπλε δάισζε. β. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ ΠΓ 118/07,φπσο ηζρχεη ζάκεξα, κϋρξη θαη ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο, ππνγεγξακκϋλε ςεθηαθϊ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ζηελ νπνέα: i) Να αλαγξϊθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηϋρνπλ. ii) Να δειψλεηαη φηη, κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο, - δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε α) γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απ απηϊ πνπ νξέδνληαη ζηε δηαθάξπμε, ά γ) γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απϊηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο, φπσο φια απηϊ εμεηδηθεχνληαη θαησηϋξσ, ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ππφ ζηνηρ. Α.1.α, - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, - εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δ- πηπξνζζϋησο, δειψλνληαη ζαθψο νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη απαζρνινχκελνη(κε νπνηαδάπνηε ζρϋζε) ζηελ επηρεέξεζε. - εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην, πξνζδηνξέδνληϊο ην ζαθψο, θαηϊ ηφπν θαη εηδηθά αξκνδηφηεηα, εθφζνλ ππϊξρεη (π.ρ. Δπηκειεηάξην Πηεξέαο, Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην Θεζζαινλέθεο θ.ν.θ.) θαη - ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο. Δ- πηπιϋνλ, φηη δελ ηειεέ ζε παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά αλαζηνιά εξγαζηψλ θαη δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βϊξνο ηνπο δηαδηθαζέα αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 9

10 iii) Να αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ ηδένπ ΓηαηΪγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. ΠΡΟΟΥΗ Γηεπθξηλέδεηαη φηη: ε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο δελ ζπληάζζεηαη απφ πξφζσπα πέξαλ απηψλ πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, εθηφο θαη αλ θαηαηεζεί ζρεηηθφ πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε. Για ηην παπαπάνω δήλωζη ιζσύει ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α «Διοικηηικέρ απλοςζηεύζειρ καηαπγήζειρ..και λοιπέρ διαηάξειρ» καηά ζςνέπεια δε σπειάζεηαι θεώπηζη για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ. Για ηιρ παπακάηω ςπεύθςνερ δηλώζειρ απαιηείηαι η θεώπηζη για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ. γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηϋρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. δ. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνέα λα αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε φζσλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηνχληαη κε ηελ δηαθάξπμε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 8α παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007, γηα ηνλ πξνζθϋξνληα ά/θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαηϊ πεξέπησζε. ε. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνέα λα δειψλεηαη φηη: i) δελ Ϋρνπλ δηαπξϊμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα ζπλαθϋο κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε ζρϋζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα θαη ii) δελ εέλαη Ϋλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηϊ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη εθαξκνγά ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Π.Γ. 60/2007 ά φηαλ δελ Ϋρνπλ παξϊζρεη ηηο πιεξνθνξέεο απηϋο (Ϊξζξν 43 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 60/2007). Ζ κε εθπιάξσζε ηεο πξνυπφζεζεο ππφ ζηνηρ. i αληαπνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαζϋηνπζα Aξρά ά Ϊιιν ππνςάθην κε ζρεηηθά ακεηϊθιεηε απφθαζε δηθαζηηθάο αξράο ά απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθάο αξράο, ε νπνέα δελ ππφθεηηαη πιϋνλ ζε πξνζβνιά κε Ϋλδηθα κϋζα. ζη. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ηελ νπνέα λα δειψλεηαη: i) φηη δελ πθέζηαληαη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζάο ηνπο, ii) φηη δελ Ϋρεη απνθιεηζηεέ ε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, iii) φηη κϋρξη ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο, ε επηρεέξεζά ηνπο ππάξμε ζπλεπάο σο πξνο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ά Ϊιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο Ϋλαληη θνξϋσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα, iv) φηη νη πιεξνθνξέεο θαη ηα ζηνηρεέα πνπ πεξηϋρνληαη ζηελ πξνζθνξϊ ηνπο εέλαη αιεζά θαη αθξηβά σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ηεο νπνέαο Ϋιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδϋρνληαη πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Ζ κε εθπιάξσζε ησλ πξνυπνζϋζεσλ ππφ ζηνηρ. i, ii θαη iii αληαπνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαζϋηνπζα Αξρά ά Ϊιιν ππνςάθην κε ζρεηηθά ακεηϊθιεηε απφθαζε δηθαζηηθάο αξράο ά απφθαζε αξκφδηαο δηνηθεηηθάο αξράο, ε νπνέα δελ ππφθεηηαη πιϋνλ ζε πξνζβνιά κε Ϋλδηθα κϋζα. 2. Οη αιινδαπνί: α. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ θαηϊ ην αξζ.157 ηνπ Ν.4281/14 θαη ηελ παξϊγξαθν ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13.Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ πξνζθϋξνληα ειεθηξνληθϊ ζε κνξθά αξρεένπ PDF θαη πξνζθνκέδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζέα Γηεμαγσγάο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγϊζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. Δγγχεζε ζπκκεηνράο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπϊλεο κε Φ.Π.Α.(εηάζηα δαπϊλε θαη αμέα δηθαηψκαηνο εηάζηαο παξϊηαζεο), ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξϊ αθνξϊ ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξέπησζε πνπ θαηαηεζεέ πξνζθνξϊ γηα κϋξνο ησλ δεηνχκελσλ π- πεξεζηψλ φπσο αλαιχεηαη ζην παξϊξηεκα Β,ηφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ζα αθνξϊ ζην 2% ηνπ επηκϋξνπο πξνυπνινγηζκνχ(εηάζηαο δαπϊλεο θαη αμέα δηθαηψκαηνο εηάζηαο παξϊηαζεο) ηεο θϊζε θαηεγνξέαο κε ζαθά αλαθνξϊ ζην ζψκα ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ά ζε ζπλεκκϋλε ππεχζπλε δάισζε. β. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, κε ζεψξεζε γλάζηνπ ππνγξαθάο, ε νπνέα ζα Ϋρεη ην πεξηερφκελν πνπ αλαθϋξεηαη πην πϊλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.β. γ. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηϋρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο. δ. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ε νπνέα ζα Ϋρεη ην πεξηερφκελν πνπ αλαθϋξεηαη πην πϊλσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ. 10

11 ε. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.ζη, ηα νπνέα εθαξκφδνληαη αλϊινγα. ζη. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1.δ, ηα νπνέα εθαξκφδνληαη αλϊινγα. 3. Σα voκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: α. Όια ηα αλσηϋξσ δηθαηνινγεηηθϊ ησλ παξαγξϊθσλ A.1 θαη Α.2, θαηϊ πεξέπησζε. Γηεπθξηλέδεηαη φηη: i) Οη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη ςεθηαθϊ, επέ εηαηξηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ φινπο ηνπο δηαρεηξηζηϋο ηνπο, ά πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκϋλν απ απηνχο θαη επέ αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ά πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκϋλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξέαο. ii) Χο πξνο φ,ηη αθνξϊ εηδηθψο ηελ αλππαξμέα πνηληθάο θαηαδέθεο, νη ππεχζπλεο δειψζεηο αθνξνχλ ηα πξφζσπα φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. (πξνζνρά, εθφζνλ ππϊξρεη πϋξαλ ηνπ ελφο δηαρεηξηζηάο, ε αλαθεξφκελε δάισζε ζα πξϋπεη λα ζπληαρζεέ θαη απφ φινπο ηνπο δηαρεηξηζηϋο) θαη ηνπ πξνϋδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ησλ Α.Δ., ππνγξϊθνληαη δε κφλνλ απφ απηνχο, εθηφο θαη αλ θαηαηεζεέ ζρεηηθφ πιεξεμνχζην ά εμνπζηνδφηεζε. β. Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηϋξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα πξνζθνκέδνπλ επηπξφζζεηα: i) Οη πξνζσπηθϋο εηαηξέεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκϋλν η- ζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκϋλνπ. ii) Οη Δ.Π.Δ., αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκϋλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκϋλνπ, καδέ κε ηα αληέζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). iii) Οη Α.Δ., αληέγξαθν θσδηθνπνηεκϋλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο Ϋρεη θαηαηεζεέ ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθά Αξρά, καδέ κε ηα αληέζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζηα νπνέα Ϋρνπλ δεκνζηεπηεέ ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξέαο θαη νη ηξνπνπνηάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ζην νπνέν Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιένπ. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε δηαδηθαζέα δεκνζηφηεηαο, αξθεέ ε πξνζθφκηζε αλαθνέλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθάο αξράο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ ζηελ ΓΔ- ΜΖ. iv) Γηα φιεο ηηο πην πϊλσ πεξηπηψζεηο, βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηϊ πεξέπησζε δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιϋο πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. γ. Αληηζηνέρσο, ηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα πξνζθνκέδνπλ επηπξφζζεηα: i) αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ηξνπνπνηεκϋλν ηζρχεη, θαη ησλ εγγξϊθσλ απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη, κε βϊζε ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, ε ηάξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο φ,ηη αθνξϊ ηελ έ- δξπζε θαη ηηο κεηαβνιϋο απηνχ, θαζψο θαη, ζπκπιεξσκαηηθϊ, γηα ηα λνκηθϊ πξφζσπα (Α.Δ. ά Ϊιια) πνπ δηνηθνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Γ..), αληέγξαθν ηεο απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγϊλνπ δηνέθεζεο θαη ησλ εγγξϊθσλ απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε ηάξεζε, σο πξνο ην φξγαλν απηφ, ησλ αληέζηνηρσλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο θαη ii) βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηϊ πεξέπησζε αξράο ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιϋο πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. 4. Οη πλεηαηξηζκνί: ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ πξνβιϋπνληαη αληηζηνέρσο αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρ. Α.1, Α.2 θαη A.3. Γηεπθξηλέδεηαη φηη α) νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη ςεθηαθϊ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ελψ, β) σο πξνο φ,ηη αθνξϊ εηδηθψο ηελ αλππαξμέα πνηληθάο θαηαδέθεο, αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ ηδένπ. 5. Οη ελψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη νη θνηλνπξαμίεο: α. Σα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ ςεθηαθϊ ππνγεγξακκϋλα, γηα ηνλ θϊζε Ϋλα πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε ά ηελ θνηλνπξαμέα ά απφ ηνλ επέζεκν εθπξφζσπν πνπ Ϋρεη νξηζηεέ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο. 11

12 β. Γάισζε ζχζηαζεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, λφκηκα ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο, ην κϋξνο ηνπ αληηθεηκϋλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζϋλα εμ απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξϊο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκϋλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 6. Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ α. χκθσλα κε ην Ϊξζξν 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 30/2005),φπσο ηξνπνπνηεκϋλνο ηζρχεη, νη κεηνρϋο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηϋρνπλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, απηνηειψο ά ζε θνηλνπξαμέα ά Ϋλσζε πξνζψπσλ ά ζε νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο λνκηθάο κνξθάο νληφηεηα, εέλαη ππνρξεσηηθϊ νλνκαζηηθϋο.δθφζνλ κϋηνρνο ησλ εηαηξηψλ απηψλ εέλαη Ϊιιε αλψλπκε εηαηξέα κε πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζην κεηνρηθφ θεθϊιαην ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρϋο ηεο εηαηξέαο απηάο εέλαη ππνρξεσηηθϊ νλνκαζηηθϋο ζην ζχλνιφ ηνπο κϋρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξέπησζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ εηαηξηψλ Ϊιιεο λνκηθάο κνξθάο, πιελ ησλ αλσλχκσλ, ζηηο νπνέεο ζπκκεηϋρνπλ ά θαηϋρνπλ εηαηξηθϊ κεξέδηα αλψλπκεο εηαηξέεο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζην εηαηξηθφ θεθϊιαην ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρϋο ηνπο εέλαη ππν ρξεσηηθϊ νλνκαζηηθϋο κϋρξη θαη ηνπ ηειεπηαένπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. β. Χο πξνο φηη αθνξϊ ηηο εκεδαπϋο επηρεηξάζεηο, ε ππνρξϋσζε γηα ηελ θαηϊ ηα αλσηϋξσ νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ζεσξεέηαη φηη εθπιεξψζεθε, εθφζνλ ε ειιεληθά αλψλπκε εηαη ξέα (ά ε ηπρφλ Ϊιιεο λνκηθάο κνξθάο νληφηεηα, ζηελ νπνέα ζπκκεηϋρεη) ππνβϊιεη ζηελ ΑλαζΫ ηνπζα Αξρά κε ηελ πξνζθνξϊ ηεο: i) Πηζηνπνηεηηθφ ηα αξκφδηαο αξράο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ηελ ε- ηαηξέα, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρϋο ηεο, κε βϊζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, εέλαη νλνκαζηηθϋο. ii) Έγθπξε αλαιπηηθά θαηϊζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θϊζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεέα απηϊ εέλαη θαηαρσξεκϋλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο Δηαηξέαο. γ. Οη αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρεέν 6.α ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αιινδαπϋο αλψλπκεο εηαηξέεο, αλεμαξηάησο ηεο ζπκκεηνράο ηνπο ά κε ζε ειιεληθϋο αλψλπκεο εηαηξέεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δέθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνέα Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο, επηβϊιιεη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηϊο ηνπο ά γηα ζπγθεθξηκϋλε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο, κϋρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. ε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε, ηζρχνπλ ηα εμάο: i) Δθφζνλ δελ επηβϊιιεηαη ππνρξϋσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαηϊ ην δέθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνέα Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο, πξνζθνκέδεηαη ζρεηηθά βεβαέσζε απφ αξκφδηα αξρά ηεο ρψξαο απηάο, εθφζνλ ππϊξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε, δηαθνξεηηθϊ πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ. ii)ηελ πεξέπησζε πνπ δελ επηβϊιιεηαη ππνρξϋσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο, ε αιινδαπά αλψλπκε εηαηξέα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη Ϋγθπξε θαη ελεκεξσκϋλε θαηϊζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, πνπ θαηϋρνπλ ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκϊησλ ςάθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξέαο. iii) ε πεξέπησζε πνπ ε εηαηξέα δελ ηεξεέ ελεκεξσκϋλε θαηϊζηαζε κεηφρσλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ζρεηηθά θαηϊζηαζε κεηφρσλ, πνπ θαηϋρνπλ ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκϊησλ ςάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλϋιεπζε, εθφζνλ νη κϋηνρνη απηνέ εέλαη γλσζηνέ ζηελ εηαηξέα. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε εηαηξέα νθεέιεη λα αηηηνινγάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ εέλαη γλσζηνέ νη σο Ϊλσ κϋηνρνη, ε δε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ δηαζϋηεη δηαθξηηηθά επρϋξεηα θαηϊ ηελ θξέζε ηεο αηηηνινγέαο απηάο. Δλαπφθεηηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα απνδεέμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξέαο λα ππνβϊιεη ηελ πξναλαθεξφκελε θαηϊζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, δηαθνξεηηθϊ ε κε ππνβνιά ηεο ζρεηηθάο θαηϊζηαζεο δελ επηθϋξεη Ϋλλνκεο ζπλϋπεηεο ζε βϊξνο ηεο εηαηξέαο. δ. Οη αιινδαπϋο επηρεηξάζεηο πνπ ζπκκεηϋρνπλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, εθφζνλ ζην δέθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο, επηβϊιιεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηϊο ηνπο ά γηα ζπγθεθξηκϋλε δξαζηεξηφηεηα ε νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο κϋρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξϋπεη λα ππνβϊινπλ ειεθηξνληθϊ κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπο ηα αθφινπζα Ϋγγξαθα: i) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρά θαηϊ ην δέθαην ηνπ θξϊηνπο ηεο Ϋδξαο ηεο εηαηξέαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρϋο ηεο, κε βϊζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, εέλαη νλνκαζηηθϋο. ii) Έγθπξε αλαιπηηθά θαηϊζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θϊζε 12

13 κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεέα απηϊ εέλαη θαηαρσξεκϋλα ζην ηεξνχκελν βηβιέν κεηφρσλ θαηϊ ην δέθαην ηνπ θξϊηνπο ηεο Ϋδξαο ηεο. iii)κϊζε Ϊιιν Ϋγθπξν Ϋγγξαθν απφ ην νπνέν κπνξεέ λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνέεζε κϋρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξέαο. Σα αλσηϋξσ δηθαηνινγεηηθϊ ππνβϊιινληαη ειεθηξνληθϊ, επέζεο, ελεκεξσκϋλα, απφ ηελ αλαθεξπρζεέζα πξνκεζεχηξηα εηαηξέα, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. Απφ ηα αλσηϋξσ Ϋγγξαθα ησλ εδαθέσλ (ii) θαη (iii) πξϋπεη λα πξνθχπηεη νλνκαζηηθνπνέεζε κϋρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξέαο. Όια ηα παξαπϊλσ Ϋγγξαθα πξϋπεη λα εέλαη επηθπξσκϋλα απφ ηελ θαηϊ λφκν αξκφδηα αξρά ηνπ θξϊηνπο ζπζηϊζεσο ηεο ππνςάθηαο εηαηξέαο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηϊθξαζε ζηελ ειιεληθά. ε. Οη αιινδαπϋο επηρεηξάζεηο πνπ ζπκκεηϋρνπλ ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ ζην δέθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο, δελ πξνβιϋπεηαη, γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηϊο ηνπο ά γηα ζπγθεθξηκϋλε δξαζηεξηφηεηα, ε νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κϋρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, πξϋπεη λα πξνζθνκέζνπλ κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπο: i) Βεβαέσζε (ά ππεχζπλε δάισζε), θαηϊ ην εδϊθην (i) ηεο αλσηϋξσ πεξ. γ. ii) Έγθπξε θαη ελεκεξσκϋλε θαηϊζηαζε ησλ κεηφρσλ ηνπο πνπ θαηϋρνπλ ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκϊησλ ςάθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξέαο, θαηϊ ηα πξνβιεπφκελα ζην εδϊθην (ii) ηεο αλσηϋξσ πεξ. γ. iii)ε πεξέπησζε πνπ ε εηαηξέα δελ ηεξεέ ελεκεξσκϋλε θαηϊζηαζε κεηφρσλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη, θαηϊ ηα πξνβιεπφκελα ζην εδϊθην (iii) ηεο αλσηϋξσ πεξ. γ, ζρεηηθά θαηϊζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηϋρνπλ ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκϊησλ ςάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλϋιεπζε, εθφζνλ νη κϋηνρνη απηνέ εέλαη γλσζηνέ ζηελ εηαηξέα. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε εηαηξέα νθεέιεη λα αηηηνινγάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ εέλαη γλσζηνέ νη σο Ϊλσ κϋηνρνη, ε δε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ δηαζϋηεη δηαθξηηηθά επρϋξεηα θαηϊ ηελ θξέζε ηεο αηηηνινγέαο απηάο. Δλαπφθεηηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα απνδεέμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξέαο λα ππνβϊιιεη ηελ πξναλαθεξφκελε θαηϊζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, δηαθνξεηηθϊ ε κε ππνβνιά ηεο ζρεηηθάο θαηϊζηαζεο δελ επηθϋξεη Ϋλλνκεο ζπλϋπεηεο ζε βϊξνο ηεο εηαηξέαο. Όια ηα παξαπϊλσ Ϋγγξαθα πξϋπεη λα εέλαη επηθπξσκϋλα απφ ηελ θαηϊ λφκν αξκφδηα αξρά ηνπ θξϊηνπο ηεο Ϋδξαο ηεο εηαηξέαο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηϊθξαζε ζηελ ειιεληθά. ζη. Οη εκεδαπϋο αλψλπκεο εηαηξέεο, ησλ νπνέσλ νη κεηνρϋο εέλαη εηζεγκϋλεο ζην Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ, πξϋπεη επηπξνζζϋησο λα απνδεηθλχνπλ φηη Ϋρνπλ ηεξάζεη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 1. Παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 82/1996, φπσο ηξνπνπνηεκϋλν ηζρχεη. δ. Ζ ππνρξϋσζε πεξαηηϋξσ νλνκαζηηθνπνέεζεο κϋρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ ηζρχεη σο πξνο ηηο εηαηξέεο πνπ εέλαη εηζεγκϋλεο ζηα Υξεκαηηζηάξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (Ο.Ο..Α.). ε. Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξϊθσλ απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδεθηά ζπκκεηνρά ηεο αλψλπκεο εηαηξέαο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϋλσζεο πξνζψπσλ ά νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο λνκηθάο κνξθάο νληφηεηαο ζηελ νπνέα κεηϋρεη αλψλπκε εηαηξέα, ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ειϋγρεη επέζεο, επέ πνηλά απαξαδϋθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εϊλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζπκκεηϋρεη εμσρψξηα εηαηξέα θαηϊ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξέπησζε α ηεο παξαγξϊθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/2005,φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3414/2005. ηελ πεξέπησζε απηά, ε θάξπμε ηνπ απαξαδϋθηνπ γέλεηαη ακϋζσο κεηϊ ηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξϊ απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε. 7.ε πεξέπησζε πνπ ην νηθεέν θξϊηνο δελ εθδέδεη θϊπνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, απφ απηϊ πνπ δεηνχληαη πην πϊλσ, ά πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηϋξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋ- λνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά, ζηα θξϊηε κϋιε ηεο Δ.Δ. φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξϊηνπο θαηαγσγάο ά πξνϋιεπζεο. Ζ ππνρξϋσζε απηά αθνξϊ φιεο ηηο πην πϊλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. 8.ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 13

14 Β. ΣΔΥΝΙΚΔ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 15PROC χκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/ , νη Τπνςάθηνη ΑλΪδνρνη ππνβϊιινπλ ηελ πξνζθνξϊ ηνπο ζε ειεθηξνληθφ θϊθειν εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζηε δηαθάξπμε πξνζεζκέαο. 2. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηϋξνπ θαθϋινπ νξέδνληαη σο εμάο: -Έλαο (1) (ππν)θϊθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-σερληθά πξνζθνξϊ»,θαη -Έλαο (1) (ππν)θϊθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά πξνζθνξϊ». Όπνπ (ππν)θϊθεινο λνεέηαη ε ζρεηηθά θαηεγνξέα επηζπλαπηφκελσλ αξρεέσλ ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθάο δηελϋξγεηαο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. 3. ηνλ (ππν)θϊθειν «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-σερληθά ΠξνζθνξΪ» πεξηιακβϊλνληαη ηα θαηϊ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθϊ ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ αλϊζεζε δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ. Ζ ηερληθά πξνζθνξϊ ζπληϊζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηε ζπλϋρεηα, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξϊθεηαη ςεθηαθϊ θαη ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ πξνζθϋξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβϊλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθϊ π- πνγεγξακκϋλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξϋπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθϋξσλ θαιεέηαη λα παξϊγεη εθ λϋνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf. Δθφζνλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 4. ηνλ (ππν)θϊθειν «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηιακβϊλεηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ ηνπ Τπνςεθένπ Αλαδφρνπ. Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ ζπληϊζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηε ζπλϋρεηα, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξϊθεηαη ςεθηαθϊ θαη ππνβϊιιεηαη απφ ηνλ πξνζθϋξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβϊλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθϊ ππνγεγξακκϋλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξϋπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξϊγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθϋξσλ θαιεέηαη λα παξϊγεη εθ λϋνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf. Δθφζνλ, ε νηθνλνκηθή δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ε- ιεθηξνληθά αξρεία. 5. Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξϊο ηνπ, ν Τπνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζεκαέλεη, κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ειεθηξνληθάο δηελϋξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξϊο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα. 6. Απφ ην ζχζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξϊο. 7. ε πεξέπησζε ελψζεσλ ά θνηλνπξαμηψλ, πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη ε πιάξεο επσλπκέα θαη ε δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 8. Γελ ιακβϊλνληαη ππφςε πξνζθνξϋο πνπ δελ ππνβιάζεθαλ ειεθηξνληθϊ ά πνπ ππνβιάζεθαλ εθηφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζηε δηαθάξπμε πξνζεζκέαο ππνβνιάο ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ φ- πσο ηεξεέηαη κϋζσ ησλ ππεξεζηψλ ρξνλνζάκαλζεο ηνπ ζπζηάκαηνο. 9. Ζ πξνζθνξϊ πξϋπεη λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. 10. Οη ππνςάθηνη, εθφζνλ δελ Ϋρνπλ αζθάζεη, εκπξνζϋζκσο, ηελ Ϋλζηαζε ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2.πεξ. α (1) ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηϊ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά ε αλσηϋξσ Ϋλζηαζε Ϋρεη απνξξηθζεέ, ζεσξεέηαη φηη απνδϋρνληαη πιάξσο θαη αλεπηθπιϊθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. 11. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηϊδνπλ επηθπιϊμεηο ά ηξνπνπνηάζεηο ζε νπνηνλδάπνηε φξν ηεο δηαθάξπμεο απνξξέπηνληαη. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 14

15 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηϊ ην Ϊξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ ν- πνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθά ειεθηξνληθά εηδνπνέεζά ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ δηαγσληζκνχ, νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κνξθή pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά: Α. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: 1. Οη Έιιελεο πνιίηεο: α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθάκαηα: i. Σα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδά: α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). β) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). γ) απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). δ) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α 173/1995) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 305/2005). ii. ΠαξΪβαζε ησλ Ϊξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. iii. Τπεμαέξεζε, απϊηε, εθβέαζε, πιαζηνγξαθέα, ςεπδνξθέα, δσξνδνθέα θαη δφιηα ρξεσθνπέα. β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηϊ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηϊζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθϊ ησλ παξαπϊλσ πεξηπηψζεσλ β θαη γ εθδέδνληαη κε βϊζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηϋρνληνο ζα αθνξϊ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδάπνηε ζρϋζε εξγαζέαο ζηελ επηρεέξεζά ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρϋζε εμαξηεκϋλεο εξγαζέαο. Γηα ηε δηαπέζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθάο αζθϊιηζεο ζηνλ νπνέν εέλαη αζθαιηζκϋλνο θϊζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ ζπκκεηϋρνληνο, πξνζθνκέδνληαη i) θαηϊζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηϊ εηδηθφηεηα, ζεσξεκϋλε απφ αξκφδηα αξρά θαη ii) ππεχζπλε δάισζε ηνπ ζπκκεηϋρνληνο, λφκηκα ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, κε ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκϋλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρεέξεζά ηνπ. Ζ δάισζε απηά ππνβϊιιεηαη καδέ κε ηα ινηπϊ πηζηνπνηεηηθϊ ηεο παξνχζαο παξαγξϊθνπ. δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επϊγγεικϊ ηνπο, θαηϊ ηελ εκϋξα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηϋξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακϋλνπλ εγγεγξακκϋλνη κϋρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 2. Οη αιινδαπνί: α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊ- 15

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ

Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε (Πχιε Δ1-Δ2) Σαρ. Κψδηθαο : 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 20-03-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ηος ΠΟΛΙΣΗ Απιθμ. Γιακήπςξηρ: 12/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ469073-ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.2273050258 FAX.2271044311 Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail.

Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail. Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail.com 1 η ΠΡΟΚΛΗΗ MINI ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΔ ΣΗ ΤΜΦΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα