Αριθµός ιακήρυξης: 5/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός ιακήρυξης: 5/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ε ΕΣΣΑ 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΠΚΜ /3564 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο. Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα. Πληροφορίες ως προς τους όρους της διακήρυξης : Κενανίδου Γ. Τηλ: Fax: Πληροφορίες ως προς τις τεχνικές Προδιαγραφές: Χήτα Άννα - Κολοβού Ε. Τηλ: , 324 Fax: ΘΕΜΑ: ιακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά που αφορά την µίσθωση εκχιονιστικών µηχανηµάτων για το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ίκτυο ΠΕ Πέλλας στα πλαίσια του υποέργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για τον αποχιονισµό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ικτύου ΠΕ Πέλλας για το έτος 2015» ποσού ,00 (µε ΦΠΑ) του έργου «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ της ΠΚΜ» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ ) Κωδ. Έργου 2014ΕΠ της ΣΑΕΠ 508. Αριθµός ιακήρυξης: 5/2015 Ανοιχτός Τακτικός Ηλεκτρονικός ιαγωνισµός: ,56 πλέον ΦΠΑ 23% ύψους δηλαδή στο συνολικό ποσό των ,00. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου Έργου 2014ΕΠ της ΣΑΕΠ 508 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ ) Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Ο ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η..Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ Σελίδα 1 από 45

2 2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και συµπληρωµατικά στο Π.. 118/07. Ηµεροµηνία ηµοσίευση ΣΤΟ ΦΕΚ 28 Αυγούστου 2015 Ηµεροµηνία ηµοσίευσης στον Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 28 & 29 Αυγούστου 2015 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή πύλη ου Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η. Η.Σ. 28 Αυγούστου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22 Σεπτεµβρίου 2015 Ώρα 15:00π.µ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 Σεπτεµβρίου 2015 Ώρα 15:00µ.µ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αποτελεί το Παράρτηµα Α δηλαδή οι Τεχνικές Προδιαγραφές όπως διαβιβάστηκαν από την /νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πέλλας και το Σχέδιο της Σύµβασης που θα υπογραφεί. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 2. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 3. Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α / ) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «Περί Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» λαµβάνοντας υπόψη την αριθµ /739 Απόφαση του Υπουργού Οικ/κων (ΦΕΚ 1291/ ) µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 83 παρ.1 του Ν. 2362/ Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α. 6. Την µε αριθ. πρωτ /601/0026/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες». 7. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 (ΦΕΚ 204/74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π... όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε». 8. Τις διατάξεις του Ν 4013/2011(ΑΗ ΜΣ) Σελίδα 2 από 45

3 9. ΤΙΣ ΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3852/ <<ΝΈΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΙΟΊΚΗΣΗΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ>>. 10. Τις διατάξεις του Π.. 113/2010 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 11. Το Π 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / ) Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 12. Το Αριθµ. Οικ (9980) ΦΕΚ 3129 ( ) περί Μεταβίβασης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους Προϊστάµενους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 13. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 που ισχύουν σήµερα. 14. Τις διατάξεις του Ν. 4155/ Τα οριζόµενα στην ΥΑ αριθµ. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 16. Την από εγκριθείσα ΣΑΕΠ 008 τροπ.1 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων το έργο <<Αποχιονισµός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ>> µε κωδικό αριθµό 2013 ΕΠ και προϋπολογισµό , Την από 07/08/2014 εγκριθείσα ΣΑΕΠ 508 τροπ.0 (Α Α:7ΨΙ0Φ-55Φ) 18. Το αρ. πρωτ / (Α Α:ΩΕ6Ψ7ΛΛ-ΠΝ1) έγγραφο της Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών ΠΚΜ που αφορά την σχετική έγκριση πίστωσης. 19. Τo αριθµ. πρωτ ΠΚΜ /1698 αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πέλλας περί ιενέργειας σχετικού διαγωνισµού, (Α ΑΜ:15REQ ). 20. Την αριθµ. 1351/2015 (Α Α:70ΓΩ7ΛΛ-ΚΧ2) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά έγκριση όρων της παρούσης και την διενέργεια του διαγωνισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την ιενέργεια Ανοιχτού Τακτικού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά που αφορά την µίσθωση εκχιονιστικών µηχανηµάτων για το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ίκτυο ΠΕ Πέλλας στα πλαίσια του υποέργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για τον αποχιονισµό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ικτύου ΠΕ Πέλλας για το έτος 2015» κατά την χειµερινή περίοδο ποσού ,00 (µε ΦΠΑ) του έργου «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ της ΠΚΜ» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ ) Κωδ. Έργου 2014ΕΠ της ΣΑΕΠ 508. Σελίδα 3 από 45

4 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ «Εργοδότης» / «Κύριος του έργου» είναι η «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας» «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας «Ενδιαφερόµενος» / «Ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που υποβάλλει κοινή προσφορά και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία. «Προσφέρων» / «ιαγωνιζόµενος» είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που έχουν υποβάλει Προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. «Ανάδοχος» είναι ο Προσφέρων / ιαγωνιζόµενος στον οποίο θα ανατεθεί µε Σύµβαση η εκτέλεση του Έργου. ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ. 2.1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Πέλλας, προτίθεται ενόψει της χειµερινής περιόδου να προβεί στη µίσθωση 10 (δέκα) εκχιονιστικών µηχανηµάτων (πολυεργατών) 4x4 µετά των χειριστών τους, για τις ανάγκες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ίκτυο αρµοδιότητας της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για τη χειµερινή περίοδο στα πλαίσια του υποέργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για τον αποχιονισµό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ικτύου Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ για το έτος 2015» Προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ του έργου «Αποχιονισµός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόµενο έργο 2013ΕΠ )» Κωδ. Έργου 2014ΕΠ της ΣΑΕΠ 508. Οι εργασίες αποχιονισµού αφορούν τον καθαρισµό του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ικτύου αρµοδιότητας της Π.Ε. Πέλλας και περιλαµβάνουν αποχιονισµό, καθαρισµό και ρίψη άλατος. Ο αποχιονισµός και η αντιµετώπιση του παγετού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Πέλλας κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου επιβάλλεται για την ασφαλή κίνηση των διερχόµενων οδηγών (δυσκολία πρόσβασης στις οδούς κ.λ.π.) και οχηµάτων. Σελίδα 4 από 45

5 2.2 Τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται κατά την χειµερινή περίοδο προκειµένου να διατηρηθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο περιλαµβάνουν εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης του παγετού. Οι εργασίες αποχιονισµού σκοπό έχουν να διατηρήσουν τη βατότητα της Εθνικής και Επαρχιακής οδού σε ικανοποιητικό για την εποχή επίπεδο ή και να διανοίξουν τους δρόµους στις περιπτώσεις που αυτοί έχουν κλείσει λόγω έντονων και εκτεταµένων χιονοπτώσεων. Οι εργασίες κατά του παγετού εξάλλου αποβλέπουν την πρόληψη της ολισθηρότητας των οδών λόγω του σχηµατισµού λεπτού στρώµατος πάγου και περιλαµβάνουν την διανοµή άλατος στα αντίστοιχα σηµεία των δρόµων. 2.3 Ο αριθµός των µηχανηµάτων προς µίσθωση είναι 10 (δέκα) εκχιονιστικά (πολυεργάτες) 4x4 µετά των χειριστών τους, µε έδρες τις παρακάτω θέσεις του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Ν. Πέλλας αρµοδιότητας ΤΕ Π.Ε. Πέλλας: α/α Ε ΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ / ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ 1 Άγρας ύο (2) ΤΜΗΜΑ 2 Άρνισσα ύο (2) ΤΜΗΜΑ 3 Γιαννιτσά ύο (2) ΤΜΗΜΑ 4 Έδεσσα ύο (2) ΤΜΗΜΑ 5 Αριδαία Ένα (1) ΤΜΗΜΑ 6 Σκύδρα Ένα (1) Τα προς µίσθωση εκχιονιστικά µηχανήµατα (πολυεργάτες) θα χρησιµοποιηθούν για εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού (διασπορά αλατιού) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας Π.Ε. Πέλλας και θα πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Να έχουν ελάχιστη ιπποδύναµη 180 ίππων (ΗΡ) για τους πολυεργάτες και να έχουν τετρακίνηση (κίνηση στον εµπρός και στον/στους πίσω άξονες). 2. Να είναι µηχανήµατα έργου χαρακτηρισµένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά (πολυεργάτες). 3. Να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού ελάχιστου µήκους 2,70 µέτρων µέτρων και ύψους τουλάχιστον 0,9 εκατοστών, µε δυνατότητα υδραυλικής περιστροφής της λεπίδας αριστερά - δεξιά και πάνω - κάτω. Στις λεπίδες θα είναι προσαρµοσµένο ρυθµιζόµενο ειδικό ελαστικό έλασµα (πλαστικό ή καουτσούκ ή τεφλόν) πάχους τουλάχιστον 4εκ. και ύψους 30εκ., το οποίο θα εφάπτεται στην άσφαλτο. Η λεπίδα αποχιονισµού θα φέρει µικρούς τροχούς ρυθµιζόµενους ώστε να αποφεύγονται φθορές επί του οδοστρώµατος και σήµανση µε φώτα όγκου και σηµαιάκια στα άκρα. Σελίδα 5 από 45

6 4. Να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο αλατοδιανοµέα, ελάχιστης χωρητικότητας τεσσάρων (4) κυβικών µέτρων, καλυµµένο µε µουσαµά, µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού. Θα φέρουν επίσης κοτσαδόρο, συρµατόσχοινο και σύστηµα ράβδου για έλξη µικρών και µεγάλων οχηµάτων. Όλα τα προσφερόµενα µηχανήµατα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε εργαλεία και αλυσίδες για τους τροχούς, οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας κατά τις ηµεροµηνίες που θα καθοριστούν για εκπαίδευση και ενηµέρωση στις ακολουθούµενες διαδροµές και διαδικασίες, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Το προσωπικό του προµηθευτή που εµπλέκεται στις εργασίες χειµερινής συντήρησης πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται µε επιτυχία στις δυσκολίες της χειµερινής συντήρησης και να γνωρίζει τις τεχνικές αποχιονισµού στα τµήµατα του δικτύου που είναι υπεύθυνο καθώς και τα προβλήµατα ή ιδιαιτερότητες που πιθανόν παρουσιάζονται. Οι χειριστές των µηχανηµάτων θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα επαγγελµατικά προσόντα. Τα εκχιονιστικά µηχανήµατα (πολυεργάτες) εκτός των βασικών στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε µηχάνηµα, θα πρέπει να φέρουν για λόγους ασφαλείας απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισµό: 1. Κουβούκλιο χειριστού 2. Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 3. Περιστρεφόµενους φάρους (δύο εµπρός και ένα πίσω) 4. Καλής κατάστασης ελαστικά 5. Προβολείς εργασίας, εµπρός και πίσω 6. Προβολείς οµίχλης, εµπρός και πίσω 7. Αντιολισθητικές αλυσίδες (2 ζεύγη) 8. Αντιπηκτική προστασία καυσίµων και λαδιών 9. Σήµατα σήµανσης αποχιονισµού Τα εκχιονιστικά µηχανήµατα (πολυεργάτες) τα οποία δεν θα διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά στο σύνολο τους δεν θα γίνονται δεκτά στο διαγωνισµό (επί ποινή απαραδέκτου). ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ιάρκεια της Σύµβασης θα είναι κατά την χειµερινή περίοδο ( έως ) εφόσον µε τις εργασίες που θα γίνουν καθ υπόδειξη της αρµόδιας /νσης Τεχνικών Έργων δεν έχει εξαντληθεί ο συνολικός προϋπολογισµός. Σελίδα 6 από 45

7 ΑΡΘΡΟ 4: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου του παρόντος ιαγωνισµού, ανέρχεται στο ποσό ,56 πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή στο συνολικό ποσό των ,00. Η πληρωµή θα γίνει µε το προβλεπόµενο παραστατικό από το ΚΒΣ. Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της ΠΚΜ σταδιακά µετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και παραλαβής τους από την Αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της /νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πέλλας και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται : α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία : Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η Σελίδα 7 από 45

8 εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. ΆΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», (β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Τα σχετικά δικαιολογητικά όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Σελίδα 8 από 45

9 6.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» Στον (υπο) φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 3 ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προφορών δηλαδή έως 01 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (αρ.1 Ν.4250/2014) καθώς και η πρωτότυπη εγγυητική συµµετοχής. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν της παρούσα προκήρυξη κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: 1. εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. εν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναγκαστική διαχείριση. 3. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 5 Είναι εγγεγραµµένοι σε οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο (εντός παρενθέσεως να δηλώνετε ποιο είναι αυτό) καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελµά τους. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των Σελίδα 9 από 45

10 δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν προκειµένου να αποδείξουν τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης γ. Οποιαδήποτε έγγραφα και παραστατικά είναι απαραίτητα προκειµένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η νοµική µορφή της εταιρίας και η διοίκησή της. δ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνονται ο χρόνος ισχύς της προσφοράς του (120 ηµέρες) µε δυνατότητα παράτασης επιπλέον 120 ηµέρες. ε. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν 4281/2014 δηλαδή ύψους 2.121,95. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Τεχνική προσφορά Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Οµοίως, όπως και µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού σε µορφή αρχείου.pdf τα απαιτούµενα έγγραφα της Τεχνικής Προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 Σελίδα 10 από 45

11 Στον (υπό) φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», αναφορικά µε την Τεχνική προσφορά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τον παρακάτω πίνακα συµµόρφωσης και όπως αυτά έχουν περιγραφεί στο Παράρτηµα Α Τεχνικές Προδιαγραφές της ΤΕ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΤΗΣΗ ΜΠΗ 1 Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του µηχανήµατος, η οποία θα επιστραφεί µετά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών. Επισηµαίνεται, ότι οι ιδιοκτήτες των εκχιονιστικών µηχανηµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3, θα πρέπει να προσκοµίσουν τον απαραίτητο αριθµό αδειών κυκλοφορίας εκχιονιστικών µηχανηµάτων που ανταποκρίνονται στο σύνολο των τµηµάτων (εδρών). ΝΑΙ 2 Επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του µηχανήµατος καθώς και βεβαίωση πληρωµής τελών χρήσης για το έτος 2015 (και 2016 εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, αυτά έχουν βεβαιωθεί στις εφορίες). ΝΑΙ 3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών και ότι θα συµβληθεί µε αναγνωρισµένη Ασφαλιστική εταιρεία για την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και του µηχανήµατος, για όλη την διάρκεια της σύµβασης. Το Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και ένα επικυρωµένο αντίγραφό του θα πρέπει να είναι εν ενεργεία και να κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης. ΝΑΙ 4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνεται: α) Η πραγµατική ισχύς του µηχανήµατος. β) Το ονοµατεπώνυµο, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ΝΑΙ Σελίδα 11 από 45

12 διαµονής και ο αριθµός κινητού τηλεφώνου του χειριστή κάθε µηχανήµατος που θα εργασθεί στον αποχιονισµό καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος. 5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόµενου ότι θα διαθέσει άµεσα εφεδρικά µηχανήµατα σε περίπτωση βλάβης µισθωµένου µηχανήµατος και για όσο διάστηµα διαρκεί η βλάβη. ΝΑΙ 6 Εφόσον το έτος κατασκευής των µηχανηµάτων δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, θα υποβάλλεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται το έτος κατασκευής των προσφερόµενων µηχανηµάτων. ΝΑΙ 7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: a. Ότι σε περίπτωση ελέγχου ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήµατος, ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την κατάσταση του µηχανήµατος και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας, όσο και για την τήρηση των τυπικών προσόντων του χειριστή. b. Ότι κάθε εκχιονιστικό µηχάνηµα (πολυεργάτης) διαθέτει για λόγους ασφαλείας απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισµό: 1. Κουβούκλιο χειριστού 2. Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 3. Περιστρεφόµενους φάρους (δύο εµπρός και ένα πίσω) 4. Καλής κατάστασης ελαστικά 5. Προβολείς εργασίας, εµπρός και πίσω 6. Προβολείς οµίχλης, εµπρός και πίσω 7. Αντιολισθητικές αλυσίδες (2 ζεύγη) 8. Αντιπηκτική προστασία καυσίµων και λαδιών 9. Σήµατα σήµανσης αποχιονισµού (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθµιστικές κυκλοφορίας, πληροφοριακές πρόσθετες κλπ) ΝΑΙ Σελίδα 12 από 45

13 Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τον παραπάνω πίνακα συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων Στη Στήλη «Προδιαγραφή», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και απαιτεί συµµόρφωση καθώς είναι απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της απαίτησης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο φύλλο αναλυτικής περιγραφής ή αναφορά µεθοδολογίας κ.λπ. που θα παρατεθούν σε αντίστοιχο παράρτηµα της τεχνικής προσφοράς. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται µε βάση των παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ Κριτηρίων Αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια εκχιονιστικών µηχανηµάτων α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Ιπποδύναµη µηχανήµατος 50% 2 Έτος Κατασκευής 50% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές και προσαυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές. Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές δεν πραγµατοποιείται βαθµολόγηση και απορρίπτονται. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική Σελίδα 13 από 45

14 βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων Οικονοµική Προσφορά Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α παρακάτω: Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Ειδικότερα από τους διαγωνιζόµενους θα δοθούν τιµές µισθώµατος προσφοράς σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για όλα τα µηχανήµατα των Πολυεργατών (εκχιονιστικά) ως προς τις µέγιστες τιµές που προσδιορίζονται κατωτέρω: 1. τιµή µισθώµατος ωροµισθίου εργασίας του µηχανήµατος (εκχιονιστικό) σε οποιαδήποτε εργάσιµη ή µη ηµέρα και ώρα του 24ώρου, µε ανώτατο όριο 75,00 /ώρα (χωρίς ΦΠΑ) 2. τιµή µισθώµατος για επιφυλακή του µηχανήµατος (εκχιονιστικό ή φρέζα) ενός 24ώρου, µε ανώτατο όριο 70,00 /ηµέρα (χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπ όψιν για την σύγκριση των προσφορών. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής (η οποία θα προκύπτει από το µέσο όρο των προσφερόµενων τιµών χωρίς ΦΠΑ) προς την βαθµολογία της. Σελίδα 14 από 45

15 ΆΡΘΡΟ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο πρώτο στάδιο δηλαδή στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των ικαιολογητικών Συµµετοχής Τεχνικής Προσφοράς και αφού εκδοθεί η σχετική απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ που εγκρίνει το 1 ο Πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του ιαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρείς ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η µέρα αυτή είναι αργία, ο ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους ιαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, ορίζεται εκ νέου ηµεροµηνία αποσφράγισης. Σελίδα 15 από 45

16 ΆΡΘΡΟ 8: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της Επιτροπή ιαγωνισµού, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού που είναι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα οποία διαβιβάζονται προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή της ΠΚΜ και εκδίδονται σχετικές αποφάσεις έγκρισης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους έπειτα από την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή της ΠΚΜ. Η επιτροπή διαγωνισµού απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. ΆΡΘΡΟ 9 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Σελίδα 16 από 45

17 9.1 ικαιολογητικά Κατακύρωσης Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα ακόλουθα: α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ηµεροµηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β) ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της Σελίδα 17 από 45

18 υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ηµεροµηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ 1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων[α] & [β] ανωτέρω και επιπλέον : 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σελίδα 18 από 45

19 4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών το πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδονται από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένοι η συµµετάσχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/1990,όπως εκάστοτε ισχύει από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύµου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/ ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 3) Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η υποβαλλόµενη προσφορά της Ένωσης προµηθευτών θα υπογράφεται είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν µε την προσφορά: Σε περίπτωση επαναλήψεως του διαγωνισµού, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον αρχικό διαγωνισµό, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν εφόσον ισχύουν. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Σελίδα 19 από 45

20 Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης». Για τα αλλοδαπά Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 9.2 Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Η αρµόδια πιστοποιηµένη στο σύστηµα Επιτροπή ιαγωνισµού θα εισηγηθεί για την τελική έγκριση τόσο του Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών όσο και του Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των ικαιολογητικών Κατακύρωσης στην Οικονοµική Επιτροπή της ΠΚΜ από την οποία και θα εκδοθεί η τελική απόφαση. ΆΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και καταθέσει πριν την υπογραφή της σύµβασης τα τεχνικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. Σελίδα 20 από 45

21 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί κατά την αιτιολογηµένη κρίση της να µαταιώσει το ιαγωνισµό ολικά ή µερικά ή να τον αναβάλει, σε οποιοδήποτε στάδιο. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους ιαγωνιζόµενους τη µαταίωση ή την αναβολή. Κανείς από τους ιαγωνιζόµενους δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση ούτε δύναται να εγείρει οιαδήποτε απαίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδήποτε άλλη. Με απόφαση του αρµόδιου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατακύρωση και ανάθεση του Έργου στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία. Ο επιλεγείς καλείται να υπογράψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή που θα βασίζεται στην απόφαση ανάθεσης του Έργου και στους όρους της παρούσας ιακήρυξης, υποχρεούται δε να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός 10 ηµερών µετά από σχετική ειδοποίηση, προσκοµίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ύψους.(έως 5%) επί της αξίας της σύµβασης µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν 4281/2014. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε ο επιλεγείς κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση. Στην περίπτωση που εξ αυτού του γεγονότος επαναληφθεί ο ιαγωνισµός, ο κηρυχθείς έκπτωτος βαρύνεται µε τα έξοδα επαναλήψεως του διαγωνισµού, καταπίπτει δε υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου η εγγυητική επιστολή συµµετοχής χωρίς καµία άλλη προϋπόθεση ή ενέργεια. εν αποκλείεται επίσης το Ελληνικό ηµόσιο να αξιώσει επιπροσθέτως και κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που ενδεχοµένως θα υποστεί από την ως άνω συµπεριφορά του επιλεγέντος και κληθέντος να υπογράψει τη Σύµβαση. Το Ελληνικό ηµόσιο έχει την ευχέρεια, αντί της επαναλήψεως του ιαγωνισµού, να κατακυρώσει το ιαγωνισµό στον αµέσως επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο (στον πρώτο επιλαχόντα δηλαδή) κ.ο.κ. Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το Έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Η παρούσα ιακήρυξη µε το Παράρτηµα της 2. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 3. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου Η Σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα υπογραφεί από το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής δηλαδή τον Αντιπεριφερειαρχη ΠΕ Πέλλας. Σελίδα 21 από 45

22 ΆΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία [ άρθρο 15 του Π.. 118/07 και Ν (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/ ), µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 12: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. ΆΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από Αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίσηµη σφραγίδα " Apostile" σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από αρµόδιο Προξενείο είτε από µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σελίδα 22 από 45

23 ΆΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Τα αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες - διευκρινήσεις επί των εγγράφων του ιαγωνισµού ( ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η. Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να ζητήσουν µε την ανωτέρω διαδικασία συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ιακήρυξης µέχρι και την 10η ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή µέχρι την 18/09/2015. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι 6 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Οι ενδεχόµενες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από όλες τις απαντήσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σ' οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες. ΆΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οι συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, εντός του υποφακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., στα κράτη του ΕΟΧ και στα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και που έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των εν λόγω κρατών αυτό το δικαίωµα, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σελίδα 23 από 45

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002912030 2015-07-15

15PROC002912030 2015-07-15 15PROC002912030 2015-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΔΑ: ΩΨ1Τ465ΦΘΘ-4ΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 15PROC002750713 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΟΝΟΣ Αρ. Πρωτ.: 16109/11-09-2015 [1] ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002963569 2015-08-10

15PROC002963569 2015-08-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: οικ.3417 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV 90910000-9 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

CPV 90910000-9 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 27/04/2015 Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 1/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : 30/12/2014 Αρ. Πρωτ. : 7624 Ταχ. ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 40518 Fax : 28430 29243 e-mail : info@sitia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθ. Πρωτ.Διακήρυξης: Ηράκλειο..././2015. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Eυρώ

Aριθ. Πρωτ.Διακήρυξης: Ηράκλειο..././2015. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Eυρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 2610965300 FAX : +30 2610990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα