ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ"

Transcript

1 ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ. Παναγιώηηρ ακούλαρ Γιπλφμαηούτος Πολιηικός Μητανικός πρώην Δπίκοσρος Καθηγηηής TU Berlin Λέξεις κλειδιά: Aνηιζειζμικόηηηα, πσροπροζηαζία, θερμομόνφζη, ητομόνφζη, ακοσζηική, ελεσθερία ζτεδιαζμού, βιοκλιμαηιζμός, ζύζηημα δόμηζης, οικονομία. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Ο ηξφπνο δφκεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ δελ θαζνξίζζεθε κφλν απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο θαη ζεηζκνινγηθέο ζπλζήθεο αιιά επηξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα εγρψξηα δνκηθά πιηθά, ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αλζξψπηλε ηάζε γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε. Η ζπληζηακέλε ησλ παξαπάλσ είλαη ν ζεκεξηλφο βαξχο θαη πνιπδάπαλνο ζπκβαηηθφο ηξφπνο δφκεζεο. Οη νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ν θιάδνο πνπ αθνινχζεζε κε ηνπο πιένλ αξγνχο ξπζκνχο ηελ ηππνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Οη νηθνδνκηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο ζε κεγάιν βαζκφ εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ επηθξαηνχζαλ εδψ θαη αηψλεο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Τν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη έληνλα ζηελ Διιάδα ζηε δφκεζε θαηνηθίαο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη απηήο ηεο πζηέξεζεο ζηελ ηερλνινγία δφκεζεο είλαη ν ρακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ δπλακηθνχ, νη ρακειέο ακνηβέο θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε εθβηνκεράληζεο ηνπ θιάδνπ. Σηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή. Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ ακνηβψλ γεληθφηεξα, ζπκπαξαζχξεη ηηο ακνηβέο ηνπ θιάδνπ, θαζηζηψληαο ηελ δφκεζε κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή ελψ παξάιιεια απμάλνληαη ξαγδαία νη ξπζκνί παξαγσγήο ζχγρξνλσλ θαηλνηνκηθψλ πιηθψλ. Η ζπλέξγεηα ησλ παξαπάλσ νδεγεί φιν θαη πηφ δπλακηθά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ηερλνηξνπηψλ. Δπηπιένλ ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ θφζηνπο δφκεζεο επηδεηεί πην νηθνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ εξγνηάμην. Η απνξξένπζα αλάγθε ηαρχηεηαο ζηελ δφκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο απζηεξνχο πιένλ θαλνληζκνχο γηα απμεκέλε ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή επάξθεηα, ππξαληνρή, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ δηακφξθσζε λέσλ, εμειηγκέλσλ κεζφδσλ δφκεζεο. Η πξαγκαηηθφηεηα απηή δίλεη ζήκεξα ηελ αθνξκή λα επηδεηήζνπκε ηε γλσξηκία κε έλα λέν ηξφπν δφκεζεο. Η ιχζε έγθεηηαη ζηελ ζχλζεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαηλνηνκηθά, παγθνζκίσο δνθηκαζκέλα, έμππλα ηππνπνηεκέλα, βηνκεραληθά δνκηθά πιηθά φπσο ηζηκεληνζαλίδεο, γπςνζαλίδεο, κεηαιιηθά πξνθίι, νξπθηνβάκβαθεο, βίδεο θαη αξκφζηνθνπο ρσξίο θνληάκκαηα (ιάζπεο θ.ι.π.). Απηά ηα βηνκεραλνπνηεκέλα πιηθά πξνζθέξνληαη πιένλ ζηελ ειιεληθή αγνξά σο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δφκεζεο. Η ηερλνινγία θαη κεζνδνινγία θαηαζθεπήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο μεξά δφκεζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν ζχγρξνλν ηξφπν δφκεζεο, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη νηθνδνκηθήο θπζηθήο, είλαη νηθνινγηθφο θαη βηνκεραληθά ζπζηεκαηνπνηεκέλνο. Οη θαηαζθεπέο μεξάο δφκεζεο βειηηψλνπλ ηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ, δηαζθαιίδνπλ κνλαδηθή ζεξκνκφλσζε θαη πξνζηαζία απφ ηε θσηηά φπσο επίζεο θνξπθαία ερνκφλσζε θαη αθνπζηηθή ρψξνπ. Η ηαρχηεηα θαηαζθεπήο, ε θαζαξή δφκεζε ρσξίο ιάζπεο, κπάδα θαη γθξεκίζκαηα, θαζψο επίζεο ε πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαζηζηά ηε δφκεζε απηή σο ιπηξσηηθή ζηνλ ηερληθφ θφζκν ηεο νηθνδνκήο. Δπηπιένλ ε εχθνιε θαη επηζθέςηκε εγθαηάζηαζε ζσιελψλ, αεξαγσγψλ θαη θαισδίσλ, ε εμνηθνλφκηζε πνιχηηκνπ σθέιηκνπ ρψξνπ θαη ε άςνγε ηειηθή επηθάλεηα είλαη αθφκε κεξηθά βαξπζήκαληα πιενλεθηήκαηά ηεο. Τέινο ε δηαζθαιηζκέλε βηνκεραληθή πνηφηεηα κε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα απφ πιηθά θηιηθά ζηνλ άλζξσπν, ε άςνγε αηζζεηηθή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ε εχθνιε αλαθαηαζθεπή γηά θάζε θάζε ηεο δσήο, θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη κεραληθνί, ηερλίηεο θαη ηδηψηεο δηαθξίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο μεξάο δφκεζεο, θαηαζθεπάδνπλ κε γπςνζαλίδεο δνκηθά ζηνηρεία φπσο ηνίρνπο δηαρσξηζηηθνχο ή πιήξσζεο, νξνθέο θαη ζνθίηεο ζε θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ράιπβα ή μχιν. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ Η δηάηαμε, ε δηακφξθσζε θαη ε ζχζηαζε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνηρνπνηίαο επηδξά ζεκαληηθά ζηηο θαηαπνλήζεηο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ. Καίξηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαηλνηνκίεο κε ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο, κπνξνχλ ρσξίο κεγάιν θφζηνο λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο δεκηψλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Η επίδξαζε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπιεξψζεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ιακβάλεηαη ππφςηλ ζηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ κφλν πεξηνξηζκέλα, παξφιν πνπ ε δηάηαμε θαη ε ζχζηαζή ηνπο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ή ζηελ έθιπζε ζεηζκνγελψλ αζηνρηψλ. Οη ζεηζκνγελείο αζηνρίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ πνπ πξνθαιεί ηηο θαηαπνλήζεηο πνπ αζθνχληαη ζηα κε θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ ππέξβαζε ησλ αληνρψλ 1.Σπκβνιή ελζσκαησκέλεο θαη αλεμάξηεηεο ηνηρνπιήξσζεο ζηελ αθακςία ηνπ θηηξίνπ ηνπο θαη ηελ αζηνρία ηνπο. Γχν θηίξηα κε φκνην θέξνληα νξγαληζκφ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ αζηνρηψλ ππφ ηελ θαηαπφληζε ησλ ηδίσλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ αλάινγα κε ηελ ζχζηαζε, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε δηάηαμε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηνηρνπνηίαο. Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ε αληηζεηζκηθφηεηα ελφο θηηξίνπ δελ θξίλεηαη κφλν απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ αιιά θαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θπξίσο ηεο ηνηρνπνηίαο, ελψ ηα εηδηθά αξρηηεθηνληθά δεδνκέλα ηνπ θάζε θηηξίνπ φζνλ αθνξά απηά ηα ζηνηρεία είλαη αδχλαην θάζε θνξά ππνινγηζηηθά λα ιακβάλνληαη ππφςηλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 2. Σπκβνιή ηεο θαζ χςνο θαηαλεκεκέλεο αθακςίαο ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Σηε ρψξα καο ζπλήζσο νη πνιπθαηνηθίεο έρνπλ έλαλ επαίζζεην, εχθακπην φξνθν, ην ηζφγεην, ρσξίο ηνηρνπιεξψζεηο (pilotis), ζην ζεκείν ησλ κεγαιπηέξσλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ ν νπνίνο είλαη άθξσο επάισηνο ζηα νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία. Σχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ΔΑΚ ν ζπλππνινγηζκφο ηεο πξφζζεηεο αθακςίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο ηνίρνπο πιήξσζεο θαη ρσξηζκάησλ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Η ρξήζε ελφο απινχ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηα επεξγεηηθά πιενλεθηήκαηα κίαο ηζνκεξνχο θαηαλνκήο ηεο αθακςίαο ζην θηίξην, πέξαλ ηνπ φηη ε ηζρπξή επίδξαζε ηεο αληζνκεξψο θαηαλεκεκέλεο αθακςίαο ζηε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ έρεη πξνθαλψο ππνηηκεζεί. Πξνζπάζεηα ζπλππνινγηζκνχ ηεο αθακςίαο ησλ ηνίρσλ πιηλζνδνκήο ζα ζπληζηνχζε πνιχπινθε θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία κειέηεο θαη ιφγσ ελδερνκέλσλ εθ ησλ πζηέξσλ επεκβάζεσλ ζηηο ηνηρνπνηίεο ζα ήηαλ νχησο ή άιισο επηζθαιήο. Η επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζεσξεηηθά, ζα ήηαλ ε απνκφλσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνίρσλ πιήξσζεο απφ ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ κε εηδηθνχο αξκνχο, ε θαηάξξεπζε φκσο ησλ ηνίρσλ απηψλ ζηελ πεξίπησζε ζεηζκνχ ζα ήηαλ αθφκε πην εχθνιε. Η ιχζε απηή γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δελ είλαη πινπνηήζηκε. Δπίζεο εθηηκάηαη φηη ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηεο αθακςίαο ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο θαη ρσξηζκάησλ ησλ ππεξθείκελσλ νξφθσλ θαηά ηελ κειέηε ηνπ θηηξίνπ γηα λα επηηεπρζεί ε ίδηα αθακςία, ζα νδεγνχζε ζε ππεξβνιηθή αχμεζε ησλ δηαηνκψλ ησλ ππνζηεισκάησλ ηνπ θηηξίνπ ζην ηζφγεην. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο δεκηέο ιφγσ ζεηζκψλ παξαηεξήζεθαλ ζε ρακειέο πνιπθαηνηθίεο pilotis, έλεθα ηεο επηινγήο κηθξφηεξσλ δηαηνκψλ ππνζηεισκάησλ ιφγσ ηεο δηαζηαζηνιφγεζήο ηνπο βάζεη ησλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ. Τα παξαπάλσ απνδείρηεθαλ ζηελ πξάμε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ην 1978 ζην ζεηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην 1986 ζηελ Καιακάηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 1.1. Ιζομεπήρ καηανομή ηηρ ακαμτίαρ ηος κηιπίος καθ ύτορ μέζυ ελαθπάρ δικέλςθηρ ηοισοποίαρ ξηπάρ δόμηζηρ. 3. Γηθέιπθνο εζσηεξηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο Η ειαθξά, εχθακπηε αιιά αλζεθηηθή δηθέιπθνο μεξά δνκεκέλε ηνηρνπνηία δίλεη ηελ δεηνχκελε ιχζε ζην πξφβιεκα, δηφηη νπζηαζηηθά δελ πξνζθέξεη αλνκνηφκνξθε δηαθνξά ζηελ αθακςία ησλ νξφθσλ θαζ χςνο, πνπ είλαη δεδνκέλε ζρεδφλ ζε θάζε ζπκβαηηθή θαηαζθεπή, θαζφζνλ απηή είλαη πξαθηηθά ακειεηέα. Μέζσ ηεο δφκεζεο ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο εμσηεξηθά κε ηζηκεληνζαλίδεο θαη ησλ ρσξηζκάησλ εζσηεξηθά κε γπςνζαλίδεο, ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελζσκάησζε ηλψδνπο κνλσηηθνχ, θαηαζθεπάδεηαη ζπλνιηθά έλα θηίξην ηνπ νπνίνπ ε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηαπφλεζε πξνζεγγίδεη ζην κέγηζην βαζκφ απηή ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ. Η δπλαηφηεηα αλάιεςεο νξηδφληησλ θνξηίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξηδφληηα επηηάρπλζε θαη ην ίδην βάξνο ηεο ηνηρνπνηίαο θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο, είλαη ζηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο εμαηξεηηθά θαιή. Οξηδφληηα θνξηία πξνεξρφκελα απφ ηελ κεηαθίλεζε ησλ νξφθσλ ζην επίπεδν ηεο ηνηρνπνηίαο δελ αλαιακβάλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο πξφζζεηα κέηξα. Σε κηα κεηαθίλεζε νξφθνπ θαηά 1% έσο 1,5%, κε κέγηζην χςνο ηνηρνπνηίαο 3,5 m θαη ηελ αλάινγε κεηαηφπηζε ηνπ επάλσ κέξνπο ηεο ηνηρνπνηίαο θαηά Γl = 3,5 mm έσο 5,3 mm, δελ κπνξνχλ ηα θνξηία λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ηνηρνπνηία ρσξίο λα πξνθιεζνχλ ξεγκαηψζεηο. Γηα λα απνηξαπνχλ νη δεκηέο ζηελ ηνηρνπνηία, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ κεηαμχ θεξφλησλ θαη κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ επαξθείο αξκνί πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε κεηαθίλεζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ, ηδηαίηεξα ζε θηίξηα φπνπ απαηηείηαη ηαπηφρξνλα ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ππξνπξνζηαζίαο ηνπο, φπσο ηα λνζνθνκεία. Οη αξκνί απηνί κπνξνχλ εχθνια λα δηακνξθσζνχλ θαηαζθεπαζηηθά. Τέινο κε ηα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο ν αξρηηέθησλ κειεηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρσξνζεηήζεη ειεχζεξα νπνηαδήπνηε ηνηρνπνηία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεδηαζηηθέο ηνπ επηζπκίεο, ρσξίο επηπηψζεηο. Αθφκε, απζαηξεζίεο ησλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ηδηνθηεηψλ,ησλ ελνίθσλ ή ηξίησλ ζηελ δηάηαμε ηεο κε θέξνπζαο ηνηρνπνίαο δελ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Μείυζη θοπηίυν και καηαπονήζευν ηος θέπονηορ οπγανιζμού Η δηθέιπθνο θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο μεξάο δφκεζεο είλαη πεξίπνπ δέθα θνξέο ειαθξχηεξε απφ αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο επηρξηζκέλεο ηνηρνπνηίεο πιηλζνδνκήο. Η κείσζε ηνπ ζηαηηθνχ θνξηίνπ ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ θηηξίνπ ζην έλα δέθαην πεξίπνπ ηνπ θνξηίνπ ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο, νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θηηξηαθήο κάδαο. Καηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο δπλακηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ δίδεηαη απφ ηε ζπλάξηήζε ηεο θαζκαηηθήο επηηάρπλζεο ζρεδηαζκνχ θαη ηεο κάδαο. Δαλ ε κείσζε ηεο κάδαο ιακβαλφηαλ ππ φςηλ ζηηο παξαδνρέο θνξηίσλ, απηφ ζα νδεγνχζε απηνκάησο ζηε κείσζε ησλ δηαηνκψλ θαη ηνπ νπιηζκνχ δειαδή ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ. Με βάζε φκσο ηνλ ΔΑΚ θαη ηηο παξαδνρέο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, ην φθεινο δελ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ αιιά ηα ζεκαληηθά απνζέκαηα αληνρήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαηά ηελ ζεηζκηθή ηνπ θαηαπφλεζε Ανθεκηική, εύκαμπηη, ελαθπά ηοισοποιία ξηπάρ δόμηζηρ Σηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο ε ζηεξέσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ηεο ειαθξάο ηνηρνπνίαο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κε εθηνλνχκελα βίζκαηα θαη είλαη αλζεθηηθή ζηνλ εθειθπζκφ ελψ ην ζρεηηθά εχθακπην δνκηθφ ζηνηρείν ηνηρνπνηίαο απφ ειαθξέο γπςνζαλίδεο ή ηζηκεληνζαλίδεο κπνξεί κελ λα ξεγκαηψλεη αιιά δελ θαηαξξέεη Γπήγοπη και εύκολη επιδιόπθυζη ηηρ ηοισοποιίαρ Μηθξνξεγκαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηελ δξάζε ηνπ εγθέιαδνπ ζηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο επηδηνξζψλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια κε επηδηνξζσηηθφ πιηθφ. Αθφκε ε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ή θαη πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ ηνίρσλ μεξάο δφκεζεο γίλεηαη θαζαξά θαη γξήγνξα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθθελσζεί ν ρψξνο ηεο θαηνηθίαο απφ ηνπο ελνίθνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 2. ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΒΙΩΗ ΜΔ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Η ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ έρεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο επηδηψμεηο. Καη αξρήλ ε ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζηνπο ελνίθνπο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη πνηφηεηαο αέξα, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ, νθείιεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Τν θφζηνο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη. Η ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηζρχνληα θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο θαη ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ θαηά ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ελ ζπλερεία ηε βέιηηζηε επηινγή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. Η ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα ζηελ επίηεπμε κίαο νξζνινγηθήο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ. Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζηελ θηηξηαθή κειέηε, ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ζηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο. Με ηα σο άλσ δεδνκέλα, πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ φιεο νη ελαιιαθηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο θαη πιηθά γηα ηε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, φπσο ε δηθέιπθε ζπκβαηηθή ηνηρνπνηία νπηνπιηλζνδνκήο κε ζεξκνκφλσζε ζηνλ ππξήλα, ε κνλνθέιπθε κε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε, θαη ηδηαίηεξα ε δηθέιπθε θαηλνηνκηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο εμσηεξηθά κε ηζηκεληνζαλίδα θαη εζσηεξηθά κε γπςνζαλίδα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελδηάκεζν ηλψδεο κνλσηηθφ πιηθφ Θεπμομόνυζη με ηοίσοςρ ξηπάρ δόμηζηρ Η μεξά δφκεζε ηνηρνπνηίαο κε ηζηκεληνζαλίδεο θαη γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελδηάκεζν κνλσηηθφ πιηθφ απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο, ζπκβαηηθήο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο θαη είλαη ν ηξφπνο δφκεζεο ηνπ κέιινληνο. Δθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε θάζε ηχπν θέξνληα νξγαληζκνχ θηηξίνπ. Τν ρακειφ βάξνο, ε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, ε ηαρχηεηα δφκεζεο, θαζψο θαη νη εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 ερνκφλσζε, ππξνπξνζηαζία θαη ζεξκνκφλσζε θαζηζηνχλ ηνπο ηνίρνπο απφ ηζηκεληνζαλίδα θαη γπςνζαλίδα ηδαληθή θαηαζθεπαζηηθή ιχζε. 4. Γηθέιπθνο εμσηεξηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο θαη επηρξηζκέλεο ηζηκεληνζαλίδεο Γηα ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο ππάξρεη πιένλ εκπεηξία πέξαλ ησλ 30 ρξφλσλ θαζψο επίζεο πηζηνπνηεηηθά βαζηζκέλα ζε ηεζηο θαηαπφλεζεο απηψλ ππφ δπζκελείο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο δηαζθαιίδνληαο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζεξκνκφλσζεο. Τν ζρεηηθά κεγάιν πάρνο νξπθηνβάκβαθα επαξθνχο ππθλφηεηαο πξνζδίδεη ζην θηίξην ηελ απαηηνχκελε ζεξκνκνλσηηθή επίδνζε πξνζθέξνληαο παξάιιεια νθέιηκν εζσηεξηθφ ρψξν ζην θηίξην ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο ηνίρνπ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ. Οη θαηαζθεπαζηέο σζνχληαη βαζκεδφλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ επηινγή ηεο μεξάο δφκεζεο ζηηο θαηαζθεπέο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, ηδαίηεξα χζηεξα απφ ηελ αλακελφκελε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ επξσπατθή θνηλνηηθή νδεγία 2002/91/ΔΚ. Τα θηίξηα μεξάο δφκεζεο ιφγσ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ππεξεπάξθεηαο ησλ ηνίρσλ, θαζίζηαληαη ηερληθά άξηηα, έηνηκα πξνο ρνξήγεζε ελεξγηαθήο ηαπηφηεηαο Δζυηεπικέρ θεπμομονυηικέρ επενδύζειρ ζςμβαηικών ηοίσυν Οη επελδχζεηο θαηαζθεπάδνληαη κε πάλειο απφ γπςνζαλίδα θαη επηθνιιεκέλν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπζηεξίλε. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ε επέλδπζε γίλεηαη κε επηθφιεζε ή κε κεραληθή ζηεξέσζε ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζηνλ νπνίν βηδψλνληαη θαη ζηεξεψλνληαη νη γπςνζαλίδεο, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο ελζσκαησζεί ην κνλσηηθφ πιηθφ. Δπίζεο ηα ζεξκνκνλσηηθά πάλειο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά θαη λα ελζσκαησζνχλ, πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε, ζε δψκαηα, ππνζηειψκαηα ή ηνηρία. Πξνζθέξνπλ εχθνιε εθαξκνγή, ηαρχηεηα δφκεζεο, άξηζηε ηειηθή επηθάλεηα θαη θνξπθαία ζεξκνκφλσζε ζε λεφδκεηα αιιά θαη ζε παιαηά ππφ αλαθαίληζε θηίξηα. Η εθαξκνγή ησλ πάλειο κε επηθφιιεζε πξνυπνζέηεη επίπεδν, αιθαδηαζκέλν ηνίρν ελψ αληίζεηα ε εθαξκνγή ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Η εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε είλαη θαηάιιειε ζηελ αλαθαίληζε θαηνηθηψλ θαζψο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε ζεξκνκνλσηηθή αμία ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ιφγσ ηεο γξήγνξεο ζέξκαλζεο, πνπ δηαζθαιίδεηαη ιφγσ ηνπ φηη ην κνλσηηθφ βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή κεξηά ηνπ ηνίρνπ, ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηηο εμνρηθέο θαηνηθίεο. Η ζεξκνκνλσηηθή επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ πιεξψζεσλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ θηηξίνπ, φπσο ρσξίζκαηα θαη νξνθέο κε γπςνζαλίδεο, δίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαηαζθεπαζηηθή ιχζε απφ έλα κφλν ζπλεξγείν, απαιιάζζνληαο ην εξγνηάμην απφ ιάζπεο, γθξεκίζκαηα θαη κπάδα Eξυηεπική θεπμομόνυζη ή θεπμοππόζοτη Απνηειεί ηελ θνξπθαία κέζνδν εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πξνζφςεσλ θηηξίσλ. Η ζεξκνπξφζνςε απνηειείηαη απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην, κε ι = 0,037 W/mK ζε δηαζηάζεηο 1,00x0,60 m ζε δηάθνξα πάρε. Βίζκαηα κεραληθήο ζηεξέσζεο θξνληίδνπλ γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ κνλσηηθνχ ζηελ ηνηρνπνηία. Έηνηκν θνλίακα επηθφιιεζεο, αληηαιθαιηθφ εληζρπηηθφ πιέγκα θαη ηειηθφ επίρξηζκα είλαη ηα ππφινηπα απαηηνχκελα πιηθά. Μεηά ηελ κεραληθή ζηεξέσζε κε βίζκαηα, νη πιάθεο ηνπ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ επηθνιινχληαη ζε λεφδκεηεο ή παιηέο πξνζφςεηο θαη ελ ζπλερεία επηρξίδνληαη κε ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ηνπ εληζρπηηθνχ πιέγκαηνο. Αθνινπζεί ην ηειηθφ θηλίξηζκα κε δηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα ή βαθή. Τν ζχζηεκα ηεο ζεξκνπξφζνςεο θαηαξγεί ηηο ζεξκνγέθπξεο, πξνζθέξεη θνξπθαία ζεξκνκφλσζε πςειψλ απαηηήζεσλ θαη εμνηθνλνκεί πνιχηηκε ελέξγεηα. Πξνζθέξεη επράξηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ πξνζηαηεχνληαο ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ θαη ηελ ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ απφ ηηο θαηξηθέο θαηαπνλήζεηο φπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία, κνχρια θαη βαθηεξίδηα. Η ειαζηνκέξεηα ησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα δηαζθαιίδνπλ πξφζνςε ρσξίο ξεγκαηψζεηο θαη ζπληήξεζε γηα 15 έσο 20 ρξφληα Τγιεινή διαβίυζη με ηην ξηπά δόμηζη Η πξψηε χιε ηεο γπςνζαλίδαο ν γχςνο, είλαη έλα θπζηθφ πιηθφ θηιηθφ ζηνλ άλζξσπν ελ αληηζέζεη κε άιια επξέσο δηαδεδνκέλα δνκηθά πιηθά γηαηί δελ πεξηέρεη ηνμηθέο ή θαπζηηθέο νπζίεο θαη δηαζέηεη νπδέηεξν ph. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε επεμεξγαζία πξντφλησλ γχςνπ φρη κφλν δελ απαηηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, αιιά αληηζέησο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νξζνπεδηθή θαη νδνληηαηξηθή ζε απ επζείαο επαθή κε ην δέξκα ηνπ αλζξψπνπ θαη εκπεξηέρεηαη κάιηζηα ζηνπο πεξηζζνηέξνπο ηχπνπο νδνληφθξεκαο! Δπηπιένλ ν γχςνο είλαη έλα πιηθφ πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα «αλαπλέεη». Οη ηνίρνη απφ γπςνζαλίδα, φηαλ είλαη βακκέλνη κε αηκνδηαπεξαηά ρξψκαηα, απνξξνθνχλ ηελ πεξηζζεπνχκελε πγξαζία θαη φηαλ κεησζεί ε ζρεηηθή πγξαζία ηελ επαλαπξνζδίδoπλ ζηνλ ρψξν, φπσο ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο. Έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν γπςνζαλίδαο πάρνπο 15 mm κπνξεί λα απνξξνθήζεη ππφ κνξθή πδξαηκψλ κέρξη 3 ιίηξα λεξφ θαη λα ην απνβάιιεη αξγφηεξα ρσξίο θακκία επίπησζε ζηηο ηδηφηεηέο ηεο! Οη γπςνζαλίδεο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ξπζκηζηέο ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηδηφηεηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαηά ηνλ δξνζηζκφ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ κε ηερλεηφ κεραληθφ θιηκαηηζκφ. 3. ΗΥΟΜΟΝΩΗ, ΗΥΟΑΠΟΡΡΟΦΗΗ, ΑΚΟΤΣΙΚΗ, ΓΙΑΚΟΜΗΗ Η θξαγή κεηαθνξάο εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ κέζσ ηνπ αέξα (αεξφθεξηνο ήρνο) θαη ε εηζρψξεζή ηνπο ζε έλα θηίξην θαζψο επίζεο ε παξεκπφδηζε κεηαθνξάο ησλ ζνξχβσλ κέζσ ηνπ αέξα ή δηακέζνπ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θηππνγελήο ήρνο) κεηαμχ γεηηληαδφλησλ ρψξσλ ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ηεο ερνκφλσζεο Ησομόνυζη με δικέλςθη ηοισοποιία ξηπάρ δόμηζηρ Η μεξά δφκεζε επηηξέπεη ζηνλ ζεκεξηλφ κειεηεηή λα πινπνηήζεη δνκηθά ερνκνλσηηθά ζηνηρεία κε κεγάινπο βαζκνχο ζρεδηαζηηθήο ειεπζεξίαο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην κέγεζνο ηεο ερνκείσζεο πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε, βαζηθφ εξγαιείν ζηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ζήκεξα αδηαθηινλίθεηα ε θαηαζθεπή δηθέιπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε ιεπηφηνηρσλ δνκηθψλ πιαθψλ φπσο γπςνζαλίδεο ή ηζηκεληνζαλίδεο ζε ζπλδηαζκφ κε ηλψδε ερναπνξξνθεηηθά κνλσηηθά πιηθά φπσο ν πεηξνβάκβαθαο ή ν παινβάκβαθαο. Η δηθέιπθνο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο ζε ζχγθξηζε κε κία ζπκβαηηθή ηδίνπ πάρνπο, εκθαλίδεη ζεκαληηθά πςειφηεξε ερνκφλσζε. Η ιεπηφηνηρε θαη εχθακπηε γπςνζαλίδα, φπνπ πξνζπίπηνπλ ηα ερεηηθά θχκαηα, ζε ζπλδηαζκφ κε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηλψδνπο κνλσηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη ε απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ θαη ε κεηαηξνπή ηεο ερεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα, είλαη ε αξρή ηεο κεζφδνπ ερνκφλσζεο ηεο δηθέιπθεο ηνηρνπνηίαο. Αληηζέησο, ε ερνκφλσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηνηρνπνηίαο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ ιεγφκελν λφκν ηεο κάδαο. Ο λφκνο απηφο δέρεηαη φηη ν δείθηεο ερνκείσζεο κίαο ζπκπαγνχο ηνηρνπνηίαο απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 6 db δηπιαζηάδσληαο ην βάξνο ηεο αλά κνλάδα επηθαλείαο. Σηε δηθέιπθν ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο ε βειηίσζε ηεο ερνκφλσζεο νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο: Η ελδηάκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ ηλψδνπο κνλσηηθνχ κεηαβάιιεη ηελ αθακςία κε απνηέιεζκα λα κεηαηνπίδεηαη ε 5. Αξρή ερνκνλσηηθήο ιεηηνπξγίαο δηθέιπθνπ εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Τν ελδηάκεζν ηλψδεο κνλσηηθφ απμάλεη ηελ κεηαηξνπή ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ βπζίζκαηνο ζηελ ζπρλφηεηα ζχκπησζεο βειηηψλνληαο ηελ ερνκφλσζε. Η ηνπνζέηεζε κνλσηηθνχ δελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζηάζηκσλ θπκάησλ θαη απνθεχγεηαη ν ζπληνληζκφο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ερνκφλσζεο ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο. Η ερνκφλσζε γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέηξα ερνκφλσζεο γηα αεξφθεξην θαη γηα θηππνγελή ήρν. Η εμέιημε ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ζχγρξνλσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ επηηξέπνπλ ζηνλ ζεκεξηλφ κειεηεηή λα πινπνηήζεη κε κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ερνκφλσζε Ησοαποππόθηζη, ακοςζηική και αιζθηηική με ξηπά δόμηζη από διάηπηηερ γςτοζανίδερ και οπςκηοβάμβακα. Η κείσζε ηεο αληίρεζεο κέζα ζε έλαλ ρψξν, θαζψο επίζεο ε δεκηνπξγία ρψξσλ ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ αθνπζηηθήο κε ερναπνξξνθεηηθά θαη ερναλαθιαζηηθά ζηνηρεία παξάιιεια κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ είλαη ην 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 θχξην αληηθείκελν ηεο αθνπζηηθήο. Ο βαζκφο ερναπνξξφθεζεο α, πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηεο κε αλαθιψκελεο πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα ερεηηθή ελέξγεηα. Όηαλ ε αλάθιαζε είλαη πιήξεο, ην α ηζνχηαη κε κεδέλ, ελψ φηαλ ε απνξξφθεζε είλαη πιήξεο ην α ηζνχηαη κε έλα. Οη δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο παξέρνπλ ζε ζπλδηαζκφ κε ηε ρξήζε ηλσδψλ ερναπνξξνθεηηθψλ πιηθψλ ζρεδφλ απεξηφξηζηεο ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο κε θνξπθαία απνηειέζκαηα. 4. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΜΔ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Γχν είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, ε πξνθχιαμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηε θσηηά. Ο ππξνπξνζηαηεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζχγρξνλσλ θηηξίσλ πεξηιακβάλεη δχν ηξφπνπο πξνθχιαμεο. Τελ ελεξγεηηθή, θαηαζηαιηηθή ππξνπξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ κε απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο ππξνζβεζηηθήο,θαζψο επίζεο θαη ηελ παζεηηθή πξνιεπηηθή ππξνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θπξίσο ζε επαίζζεηα ζεκεία ππξαλάθιεμεο ή ζε θαηαζθεπέο ππξαλάζρεζεο. Τα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο απφ ηελ θχζε ηεο πξψηεο 6. Τα δνκηθά ζηνηρεία μεξάο δφκεζεο είλαη άθαπζηα θαη δηαζέηνπλ πςεινχο δείθηεο ππξαληνρήο χιεο ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηα πιένλ ππξάληνρα δνκηθά ζηνηρεία. Ο δηπδξίηεο γχςνο φηαλ ζεξκαίλεηαη κεηαηξέπεη ην δεζκεπκέλν θξπζηαιιηθφ λεξφ ζε πδξαηκφ θαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηά ηνπ γηα έλα ηέηαξην ηεο ψξαο πεξίπνπ ζε κία γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5 mm δελ μεπεξλά ηνπο 100 ν C. Oη ππξάληνρνη ηνίρνη μεξάο δφκεζεο απνηεινχληαη απφ άθαπζηα δνκηθά θαη κνλσηηθά πιηθά θαη επηηπγράλνπλ πςεινχο δείθηεο ππξαληίζηαζεο κέρξη θαη ηξεηο ψξεο (F 180) ζπλνδεπφκελα απφ απνδεηθηηθά πηζηνπνίεζεο ππξαληνρήο θαηά EN Ιδηαίηεξα ππξαζθαιείο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ, πνπ έρεη δηπιή ή ηξηπιή επίζηξσζε ππξάληνρεο γπςνζαλίδαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη είλαη εμνπιηζκέλνο κε ιακαξίλα θάησ απφ ηελ πξψηε ζηξψζε. Όηαλ ηίζεηαη ζέκα απαηηήζεσλ ζεξκνκφλσζεο θαη ερνκφλσζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ άθαπζηα ερναπαξξνθεηηθά κνλσηηθά πιηθά ζηνλ θελφ ρψξν ηνπ ηνίρνπ φπσο ν πεηξνβάκβαθαο. Τα ππξάληνρα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο σο επελδχζεηο απφ γπςνζαλίδεο θαη πεηξνβάκβαθα επηιέγνληαη εηδηθά γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπο ζε εππαζείο ζηε θσηηά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 θέξνληεο νξγαληζκνχο θηηξίσλ φπσο απηνχο πνπ απνηεινχληαη απφ ράιπβα ή μχιν. Σηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ε αζθάιηζε ησλ θηηξίσλ είλαη πιένλ ζχλεζεο θαηλφκελν. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φκσο γηα λα πξνβνχλ ζηελ αζθάιηζε ελνφο θηηξίνπ απαηηνχλ φιν θαη πηφ αμηφπηζηα θαη αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο θαηνρχξσζε ηεο επάξθεηαο ππξαληνρήο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. Τα ζχγρξνλα δνκηθά ζηνηρεία μεξάο δφκεζεο είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ λέα αληίιεςε πεξί πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξψπε, ππφθεηληαη ζε ζπλερείο ειέγρνπο απφ δηαπηζηεπκέλα ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα πηζηνπνίεζεο θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο θάζε ζχγρξνλνπ θηηξίνπ. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gipskartonplatten Trockenbau-Montagebau-Ausbau Hellmut Hanusch Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1978 Trockenbaupraxis mit Gipskartonplatten-Systemen Harro Boeker Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1984 Gypsum Construction Handbook John Lieske United States Gypsum Company Chicago, 1992 Σσζηήμαηα Ξηράς Γόμηζης με Γσυοζανίδες Παλαγηψηεο Σαθνχιαο Τερληθά Χξνληθά 6/93, ΤΔΔ Αζήλα, 1993 Gypsum Construction Handbook Robert Scharff Mc Graw-Hill, Inc. New York, 1995 Trockenbau Atlas Becker, Pfau, Tichelmann Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1996 Trockenbaumonteuer Boes,Leithold,Hrachowy Handwerk und Technik G.m.b.H. Hamburg, 1996 Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben DIN V ENV Eurocode 8 Berlin, 1997 Eλληνικός Aνηιζειζμικός Kανονιζμός 2000 / Τροπ Ο.Α.Σ.Π. / Σ.Π.Μ.Δ. Αζήλα, 2000 Klassifizierung aus den Pruefungen zum Brandveerhalten von Bauprodukten DIN EN Berlin, 2002 Σσζηήμαηα Τοιτοποιίας με Τζιμενηοζανίδες και Γσυοζανίδες Παλαγηψηεο Σαθνχιαο Γηάιεμε ΤΔΔ 11/02, ΤΔΔ Αζήλα, 2002 Σύγτρονα θερμομονφηικά σλικά (Ημερίδα Σ.Α.Π.Π.Δ.Κ.) Άγηο Παπαδφπνπινο Fibran A.Δ./ Tetras O.E. Θεζζαινλίθε, 2004 Hτομόνφζη. Βαζικές αρτές και εθαρμογές Αζαλάζηνο Τξνρίδεο Fibran A.Δ. Θεζζαινλίθε, 2006 Erdbebensicheres Bauen mit Trockenbau-Systemen Henkel, Schalk,Holl Knauf Gips KG Iphofen, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Φατζημιχαήλ Άγγελου Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Κατασκευής Βιοκλιματικών Κτιρίων την Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα