ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ"

Transcript

1 ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ. Παναγιώηηρ ακούλαρ Γιπλφμαηούτος Πολιηικός Μητανικός πρώην Δπίκοσρος Καθηγηηής TU Berlin Λέξεις κλειδιά: Aνηιζειζμικόηηηα, πσροπροζηαζία, θερμομόνφζη, ητομόνφζη, ακοσζηική, ελεσθερία ζτεδιαζμού, βιοκλιμαηιζμός, ζύζηημα δόμηζης, οικονομία. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Ο ηξφπνο δφκεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ δελ θαζνξίζζεθε κφλν απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο θαη ζεηζκνινγηθέο ζπλζήθεο αιιά επηξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα εγρψξηα δνκηθά πιηθά, ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αλζξψπηλε ηάζε γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε. Η ζπληζηακέλε ησλ παξαπάλσ είλαη ν ζεκεξηλφο βαξχο θαη πνιπδάπαλνο ζπκβαηηθφο ηξφπνο δφκεζεο. Οη νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ν θιάδνο πνπ αθνινχζεζε κε ηνπο πιένλ αξγνχο ξπζκνχο ηελ ηππνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Οη νηθνδνκηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο ζε κεγάιν βαζκφ εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ επηθξαηνχζαλ εδψ θαη αηψλεο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Τν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη έληνλα ζηελ Διιάδα ζηε δφκεζε θαηνηθίαο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη απηήο ηεο πζηέξεζεο ζηελ ηερλνινγία δφκεζεο είλαη ν ρακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ δπλακηθνχ, νη ρακειέο ακνηβέο θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε εθβηνκεράληζεο ηνπ θιάδνπ. Σηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή. Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ ακνηβψλ γεληθφηεξα, ζπκπαξαζχξεη ηηο ακνηβέο ηνπ θιάδνπ, θαζηζηψληαο ηελ δφκεζε κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή ελψ παξάιιεια απμάλνληαη ξαγδαία νη ξπζκνί παξαγσγήο ζχγρξνλσλ θαηλνηνκηθψλ πιηθψλ. Η ζπλέξγεηα ησλ παξαπάλσ νδεγεί φιν θαη πηφ δπλακηθά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ηερλνηξνπηψλ. Δπηπιένλ ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ θφζηνπο δφκεζεο επηδεηεί πην νηθνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ εξγνηάμην. Η απνξξένπζα αλάγθε ηαρχηεηαο ζηελ δφκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο απζηεξνχο πιένλ θαλνληζκνχο γηα απμεκέλε ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή επάξθεηα, ππξαληνρή, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ δηακφξθσζε λέσλ, εμειηγκέλσλ κεζφδσλ δφκεζεο. Η πξαγκαηηθφηεηα απηή δίλεη ζήκεξα ηελ αθνξκή λα επηδεηήζνπκε ηε γλσξηκία κε έλα λέν ηξφπν δφκεζεο. Η ιχζε έγθεηηαη ζηελ ζχλζεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαηλνηνκηθά, παγθνζκίσο δνθηκαζκέλα, έμππλα ηππνπνηεκέλα, βηνκεραληθά δνκηθά πιηθά φπσο ηζηκεληνζαλίδεο, γπςνζαλίδεο, κεηαιιηθά πξνθίι, νξπθηνβάκβαθεο, βίδεο θαη αξκφζηνθνπο ρσξίο θνληάκκαηα (ιάζπεο θ.ι.π.). Απηά ηα βηνκεραλνπνηεκέλα πιηθά πξνζθέξνληαη πιένλ ζηελ ειιεληθή αγνξά σο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δφκεζεο. Η ηερλνινγία θαη κεζνδνινγία θαηαζθεπήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο μεξά δφκεζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν ζχγρξνλν ηξφπν δφκεζεο, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη νηθνδνκηθήο θπζηθήο, είλαη νηθνινγηθφο θαη βηνκεραληθά ζπζηεκαηνπνηεκέλνο. Οη θαηαζθεπέο μεξάο δφκεζεο βειηηψλνπλ ηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ, δηαζθαιίδνπλ κνλαδηθή ζεξκνκφλσζε θαη πξνζηαζία απφ ηε θσηηά φπσο επίζεο θνξπθαία ερνκφλσζε θαη αθνπζηηθή ρψξνπ. Η ηαρχηεηα θαηαζθεπήο, ε θαζαξή δφκεζε ρσξίο ιάζπεο, κπάδα θαη γθξεκίζκαηα, θαζψο επίζεο ε πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαζηζηά ηε δφκεζε απηή σο ιπηξσηηθή ζηνλ ηερληθφ θφζκν ηεο νηθνδνκήο. Δπηπιένλ ε εχθνιε θαη επηζθέςηκε εγθαηάζηαζε ζσιελψλ, αεξαγσγψλ θαη θαισδίσλ, ε εμνηθνλφκηζε πνιχηηκνπ σθέιηκνπ ρψξνπ θαη ε άςνγε ηειηθή επηθάλεηα είλαη αθφκε κεξηθά βαξπζήκαληα πιενλεθηήκαηά ηεο. Τέινο ε δηαζθαιηζκέλε βηνκεραληθή πνηφηεηα κε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα απφ πιηθά θηιηθά ζηνλ άλζξσπν, ε άςνγε αηζζεηηθή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ε εχθνιε αλαθαηαζθεπή γηά θάζε θάζε ηεο δσήο, θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη κεραληθνί, ηερλίηεο θαη ηδηψηεο δηαθξίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο μεξάο δφκεζεο, θαηαζθεπάδνπλ κε γπςνζαλίδεο δνκηθά ζηνηρεία φπσο ηνίρνπο δηαρσξηζηηθνχο ή πιήξσζεο, νξνθέο θαη ζνθίηεο ζε θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ράιπβα ή μχιν. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ Η δηάηαμε, ε δηακφξθσζε θαη ε ζχζηαζε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνηρνπνηίαο επηδξά ζεκαληηθά ζηηο θαηαπνλήζεηο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ. Καίξηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαηλνηνκίεο κε ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο, κπνξνχλ ρσξίο κεγάιν θφζηνο λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο δεκηψλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Η επίδξαζε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπιεξψζεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ιακβάλεηαη ππφςηλ ζηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ κφλν πεξηνξηζκέλα, παξφιν πνπ ε δηάηαμε θαη ε ζχζηαζή ηνπο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ή ζηελ έθιπζε ζεηζκνγελψλ αζηνρηψλ. Οη ζεηζκνγελείο αζηνρίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ πνπ πξνθαιεί ηηο θαηαπνλήζεηο πνπ αζθνχληαη ζηα κε θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ ππέξβαζε ησλ αληνρψλ 1.Σπκβνιή ελζσκαησκέλεο θαη αλεμάξηεηεο ηνηρνπιήξσζεο ζηελ αθακςία ηνπ θηηξίνπ ηνπο θαη ηελ αζηνρία ηνπο. Γχν θηίξηα κε φκνην θέξνληα νξγαληζκφ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ αζηνρηψλ ππφ ηελ θαηαπφληζε ησλ ηδίσλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ αλάινγα κε ηελ ζχζηαζε, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε δηάηαμε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηνηρνπνηίαο. Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ε αληηζεηζκηθφηεηα ελφο θηηξίνπ δελ θξίλεηαη κφλν απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ αιιά θαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θπξίσο ηεο ηνηρνπνηίαο, ελψ ηα εηδηθά αξρηηεθηνληθά δεδνκέλα ηνπ θάζε θηηξίνπ φζνλ αθνξά απηά ηα ζηνηρεία είλαη αδχλαην θάζε θνξά ππνινγηζηηθά λα ιακβάλνληαη ππφςηλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 2. Σπκβνιή ηεο θαζ χςνο θαηαλεκεκέλεο αθακςίαο ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Σηε ρψξα καο ζπλήζσο νη πνιπθαηνηθίεο έρνπλ έλαλ επαίζζεην, εχθακπην φξνθν, ην ηζφγεην, ρσξίο ηνηρνπιεξψζεηο (pilotis), ζην ζεκείν ησλ κεγαιπηέξσλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ ν νπνίνο είλαη άθξσο επάισηνο ζηα νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία. Σχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ΔΑΚ ν ζπλππνινγηζκφο ηεο πξφζζεηεο αθακςίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο ηνίρνπο πιήξσζεο θαη ρσξηζκάησλ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Η ρξήζε ελφο απινχ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηα επεξγεηηθά πιενλεθηήκαηα κίαο ηζνκεξνχο θαηαλνκήο ηεο αθακςίαο ζην θηίξην, πέξαλ ηνπ φηη ε ηζρπξή επίδξαζε ηεο αληζνκεξψο θαηαλεκεκέλεο αθακςίαο ζηε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ έρεη πξνθαλψο ππνηηκεζεί. Πξνζπάζεηα ζπλππνινγηζκνχ ηεο αθακςίαο ησλ ηνίρσλ πιηλζνδνκήο ζα ζπληζηνχζε πνιχπινθε θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία κειέηεο θαη ιφγσ ελδερνκέλσλ εθ ησλ πζηέξσλ επεκβάζεσλ ζηηο ηνηρνπνηίεο ζα ήηαλ νχησο ή άιισο επηζθαιήο. Η επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζεσξεηηθά, ζα ήηαλ ε απνκφλσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνίρσλ πιήξσζεο απφ ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ κε εηδηθνχο αξκνχο, ε θαηάξξεπζε φκσο ησλ ηνίρσλ απηψλ ζηελ πεξίπησζε ζεηζκνχ ζα ήηαλ αθφκε πην εχθνιε. Η ιχζε απηή γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δελ είλαη πινπνηήζηκε. Δπίζεο εθηηκάηαη φηη ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηεο αθακςίαο ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο θαη ρσξηζκάησλ ησλ ππεξθείκελσλ νξφθσλ θαηά ηελ κειέηε ηνπ θηηξίνπ γηα λα επηηεπρζεί ε ίδηα αθακςία, ζα νδεγνχζε ζε ππεξβνιηθή αχμεζε ησλ δηαηνκψλ ησλ ππνζηεισκάησλ ηνπ θηηξίνπ ζην ηζφγεην. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο δεκηέο ιφγσ ζεηζκψλ παξαηεξήζεθαλ ζε ρακειέο πνιπθαηνηθίεο pilotis, έλεθα ηεο επηινγήο κηθξφηεξσλ δηαηνκψλ ππνζηεισκάησλ ιφγσ ηεο δηαζηαζηνιφγεζήο ηνπο βάζεη ησλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ. Τα παξαπάλσ απνδείρηεθαλ ζηελ πξάμε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ην 1978 ζην ζεηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην 1986 ζηελ Καιακάηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 1.1. Ιζομεπήρ καηανομή ηηρ ακαμτίαρ ηος κηιπίος καθ ύτορ μέζυ ελαθπάρ δικέλςθηρ ηοισοποίαρ ξηπάρ δόμηζηρ. 3. Γηθέιπθνο εζσηεξηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο Η ειαθξά, εχθακπηε αιιά αλζεθηηθή δηθέιπθνο μεξά δνκεκέλε ηνηρνπνηία δίλεη ηελ δεηνχκελε ιχζε ζην πξφβιεκα, δηφηη νπζηαζηηθά δελ πξνζθέξεη αλνκνηφκνξθε δηαθνξά ζηελ αθακςία ησλ νξφθσλ θαζ χςνο, πνπ είλαη δεδνκέλε ζρεδφλ ζε θάζε ζπκβαηηθή θαηαζθεπή, θαζφζνλ απηή είλαη πξαθηηθά ακειεηέα. Μέζσ ηεο δφκεζεο ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο εμσηεξηθά κε ηζηκεληνζαλίδεο θαη ησλ ρσξηζκάησλ εζσηεξηθά κε γπςνζαλίδεο, ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελζσκάησζε ηλψδνπο κνλσηηθνχ, θαηαζθεπάδεηαη ζπλνιηθά έλα θηίξην ηνπ νπνίνπ ε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηαπφλεζε πξνζεγγίδεη ζην κέγηζην βαζκφ απηή ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ. Η δπλαηφηεηα αλάιεςεο νξηδφληησλ θνξηίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξηδφληηα επηηάρπλζε θαη ην ίδην βάξνο ηεο ηνηρνπνηίαο θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο, είλαη ζηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο εμαηξεηηθά θαιή. Οξηδφληηα θνξηία πξνεξρφκελα απφ ηελ κεηαθίλεζε ησλ νξφθσλ ζην επίπεδν ηεο ηνηρνπνηίαο δελ αλαιακβάλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο πξφζζεηα κέηξα. Σε κηα κεηαθίλεζε νξφθνπ θαηά 1% έσο 1,5%, κε κέγηζην χςνο ηνηρνπνηίαο 3,5 m θαη ηελ αλάινγε κεηαηφπηζε ηνπ επάλσ κέξνπο ηεο ηνηρνπνηίαο θαηά Γl = 3,5 mm έσο 5,3 mm, δελ κπνξνχλ ηα θνξηία λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ηνηρνπνηία ρσξίο λα πξνθιεζνχλ ξεγκαηψζεηο. Γηα λα απνηξαπνχλ νη δεκηέο ζηελ ηνηρνπνηία, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ κεηαμχ θεξφλησλ θαη κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ επαξθείο αξκνί πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε κεηαθίλεζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ, ηδηαίηεξα ζε θηίξηα φπνπ απαηηείηαη ηαπηφρξνλα ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ππξνπξνζηαζίαο ηνπο, φπσο ηα λνζνθνκεία. Οη αξκνί απηνί κπνξνχλ εχθνια λα δηακνξθσζνχλ θαηαζθεπαζηηθά. Τέινο κε ηα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο ν αξρηηέθησλ κειεηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρσξνζεηήζεη ειεχζεξα νπνηαδήπνηε ηνηρνπνηία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεδηαζηηθέο ηνπ επηζπκίεο, ρσξίο επηπηψζεηο. Αθφκε, απζαηξεζίεο ησλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ηδηνθηεηψλ,ησλ ελνίθσλ ή ηξίησλ ζηελ δηάηαμε ηεο κε θέξνπζαο ηνηρνπνίαο δελ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Μείυζη θοπηίυν και καηαπονήζευν ηος θέπονηορ οπγανιζμού Η δηθέιπθνο θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο μεξάο δφκεζεο είλαη πεξίπνπ δέθα θνξέο ειαθξχηεξε απφ αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο επηρξηζκέλεο ηνηρνπνηίεο πιηλζνδνκήο. Η κείσζε ηνπ ζηαηηθνχ θνξηίνπ ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ θηηξίνπ ζην έλα δέθαην πεξίπνπ ηνπ θνξηίνπ ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο, νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θηηξηαθήο κάδαο. Καηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο δπλακηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ δίδεηαη απφ ηε ζπλάξηήζε ηεο θαζκαηηθήο επηηάρπλζεο ζρεδηαζκνχ θαη ηεο κάδαο. Δαλ ε κείσζε ηεο κάδαο ιακβαλφηαλ ππ φςηλ ζηηο παξαδνρέο θνξηίσλ, απηφ ζα νδεγνχζε απηνκάησο ζηε κείσζε ησλ δηαηνκψλ θαη ηνπ νπιηζκνχ δειαδή ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ. Με βάζε φκσο ηνλ ΔΑΚ θαη ηηο παξαδνρέο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, ην φθεινο δελ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ αιιά ηα ζεκαληηθά απνζέκαηα αληνρήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαηά ηελ ζεηζκηθή ηνπ θαηαπφλεζε Ανθεκηική, εύκαμπηη, ελαθπά ηοισοποιία ξηπάρ δόμηζηρ Σηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο ε ζηεξέσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ηεο ειαθξάο ηνηρνπνίαο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κε εθηνλνχκελα βίζκαηα θαη είλαη αλζεθηηθή ζηνλ εθειθπζκφ ελψ ην ζρεηηθά εχθακπην δνκηθφ ζηνηρείν ηνηρνπνηίαο απφ ειαθξέο γπςνζαλίδεο ή ηζηκεληνζαλίδεο κπνξεί κελ λα ξεγκαηψλεη αιιά δελ θαηαξξέεη Γπήγοπη και εύκολη επιδιόπθυζη ηηρ ηοισοποιίαρ Μηθξνξεγκαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηελ δξάζε ηνπ εγθέιαδνπ ζηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο επηδηνξζψλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια κε επηδηνξζσηηθφ πιηθφ. Αθφκε ε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ή θαη πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ ηνίρσλ μεξάο δφκεζεο γίλεηαη θαζαξά θαη γξήγνξα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθθελσζεί ν ρψξνο ηεο θαηνηθίαο απφ ηνπο ελνίθνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 2. ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΒΙΩΗ ΜΔ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Η ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ έρεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο επηδηψμεηο. Καη αξρήλ ε ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζηνπο ελνίθνπο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη πνηφηεηαο αέξα, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ, νθείιεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Τν θφζηνο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη. Η ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηζρχνληα θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο θαη ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ θαηά ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ελ ζπλερεία ηε βέιηηζηε επηινγή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. Η ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα ζηελ επίηεπμε κίαο νξζνινγηθήο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ. Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζηελ θηηξηαθή κειέηε, ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ζηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο. Με ηα σο άλσ δεδνκέλα, πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ φιεο νη ελαιιαθηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο θαη πιηθά γηα ηε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, φπσο ε δηθέιπθε ζπκβαηηθή ηνηρνπνηία νπηνπιηλζνδνκήο κε ζεξκνκφλσζε ζηνλ ππξήλα, ε κνλνθέιπθε κε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε, θαη ηδηαίηεξα ε δηθέιπθε θαηλνηνκηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο εμσηεξηθά κε ηζηκεληνζαλίδα θαη εζσηεξηθά κε γπςνζαλίδα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελδηάκεζν ηλψδεο κνλσηηθφ πιηθφ Θεπμομόνυζη με ηοίσοςρ ξηπάρ δόμηζηρ Η μεξά δφκεζε ηνηρνπνηίαο κε ηζηκεληνζαλίδεο θαη γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελδηάκεζν κνλσηηθφ πιηθφ απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο, ζπκβαηηθήο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο θαη είλαη ν ηξφπνο δφκεζεο ηνπ κέιινληνο. Δθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε θάζε ηχπν θέξνληα νξγαληζκνχ θηηξίνπ. Τν ρακειφ βάξνο, ε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, ε ηαρχηεηα δφκεζεο, θαζψο θαη νη εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 ερνκφλσζε, ππξνπξνζηαζία θαη ζεξκνκφλσζε θαζηζηνχλ ηνπο ηνίρνπο απφ ηζηκεληνζαλίδα θαη γπςνζαλίδα ηδαληθή θαηαζθεπαζηηθή ιχζε. 4. Γηθέιπθνο εμσηεξηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο θαη επηρξηζκέλεο ηζηκεληνζαλίδεο Γηα ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο ππάξρεη πιένλ εκπεηξία πέξαλ ησλ 30 ρξφλσλ θαζψο επίζεο πηζηνπνηεηηθά βαζηζκέλα ζε ηεζηο θαηαπφλεζεο απηψλ ππφ δπζκελείο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο δηαζθαιίδνληαο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζεξκνκφλσζεο. Τν ζρεηηθά κεγάιν πάρνο νξπθηνβάκβαθα επαξθνχο ππθλφηεηαο πξνζδίδεη ζην θηίξην ηελ απαηηνχκελε ζεξκνκνλσηηθή επίδνζε πξνζθέξνληαο παξάιιεια νθέιηκν εζσηεξηθφ ρψξν ζην θηίξην ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο ηνίρνπ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ. Οη θαηαζθεπαζηέο σζνχληαη βαζκεδφλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ επηινγή ηεο μεξάο δφκεζεο ζηηο θαηαζθεπέο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, ηδαίηεξα χζηεξα απφ ηελ αλακελφκελε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ επξσπατθή θνηλνηηθή νδεγία 2002/91/ΔΚ. Τα θηίξηα μεξάο δφκεζεο ιφγσ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ππεξεπάξθεηαο ησλ ηνίρσλ, θαζίζηαληαη ηερληθά άξηηα, έηνηκα πξνο ρνξήγεζε ελεξγηαθήο ηαπηφηεηαο Δζυηεπικέρ θεπμομονυηικέρ επενδύζειρ ζςμβαηικών ηοίσυν Οη επελδχζεηο θαηαζθεπάδνληαη κε πάλειο απφ γπςνζαλίδα θαη επηθνιιεκέλν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπζηεξίλε. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ε επέλδπζε γίλεηαη κε επηθφιεζε ή κε κεραληθή ζηεξέσζε ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζηνλ νπνίν βηδψλνληαη θαη ζηεξεψλνληαη νη γπςνζαλίδεο, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο ελζσκαησζεί ην κνλσηηθφ πιηθφ. Δπίζεο ηα ζεξκνκνλσηηθά πάλειο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά θαη λα ελζσκαησζνχλ, πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε, ζε δψκαηα, ππνζηειψκαηα ή ηνηρία. Πξνζθέξνπλ εχθνιε εθαξκνγή, ηαρχηεηα δφκεζεο, άξηζηε ηειηθή επηθάλεηα θαη θνξπθαία ζεξκνκφλσζε ζε λεφδκεηα αιιά θαη ζε παιαηά ππφ αλαθαίληζε θηίξηα. Η εθαξκνγή ησλ πάλειο κε επηθφιιεζε πξνυπνζέηεη επίπεδν, αιθαδηαζκέλν ηνίρν ελψ αληίζεηα ε εθαξκνγή ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Η εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε είλαη θαηάιιειε ζηελ αλαθαίληζε θαηνηθηψλ θαζψο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε ζεξκνκνλσηηθή αμία ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ιφγσ ηεο γξήγνξεο ζέξκαλζεο, πνπ δηαζθαιίδεηαη ιφγσ ηνπ φηη ην κνλσηηθφ βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή κεξηά ηνπ ηνίρνπ, ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηηο εμνρηθέο θαηνηθίεο. Η ζεξκνκνλσηηθή επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ πιεξψζεσλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ θηηξίνπ, φπσο ρσξίζκαηα θαη νξνθέο κε γπςνζαλίδεο, δίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαηαζθεπαζηηθή ιχζε απφ έλα κφλν ζπλεξγείν, απαιιάζζνληαο ην εξγνηάμην απφ ιάζπεο, γθξεκίζκαηα θαη κπάδα Eξυηεπική θεπμομόνυζη ή θεπμοππόζοτη Απνηειεί ηελ θνξπθαία κέζνδν εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πξνζφςεσλ θηηξίσλ. Η ζεξκνπξφζνςε απνηειείηαη απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην, κε ι = 0,037 W/mK ζε δηαζηάζεηο 1,00x0,60 m ζε δηάθνξα πάρε. Βίζκαηα κεραληθήο ζηεξέσζεο θξνληίδνπλ γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ κνλσηηθνχ ζηελ ηνηρνπνηία. Έηνηκν θνλίακα επηθφιιεζεο, αληηαιθαιηθφ εληζρπηηθφ πιέγκα θαη ηειηθφ επίρξηζκα είλαη ηα ππφινηπα απαηηνχκελα πιηθά. Μεηά ηελ κεραληθή ζηεξέσζε κε βίζκαηα, νη πιάθεο ηνπ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ επηθνιινχληαη ζε λεφδκεηεο ή παιηέο πξνζφςεηο θαη ελ ζπλερεία επηρξίδνληαη κε ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ηνπ εληζρπηηθνχ πιέγκαηνο. Αθνινπζεί ην ηειηθφ θηλίξηζκα κε δηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα ή βαθή. Τν ζχζηεκα ηεο ζεξκνπξφζνςεο θαηαξγεί ηηο ζεξκνγέθπξεο, πξνζθέξεη θνξπθαία ζεξκνκφλσζε πςειψλ απαηηήζεσλ θαη εμνηθνλνκεί πνιχηηκε ελέξγεηα. Πξνζθέξεη επράξηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ πξνζηαηεχνληαο ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ θαη ηελ ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ απφ ηηο θαηξηθέο θαηαπνλήζεηο φπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία, κνχρια θαη βαθηεξίδηα. Η ειαζηνκέξεηα ησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα δηαζθαιίδνπλ πξφζνςε ρσξίο ξεγκαηψζεηο θαη ζπληήξεζε γηα 15 έσο 20 ρξφληα Τγιεινή διαβίυζη με ηην ξηπά δόμηζη Η πξψηε χιε ηεο γπςνζαλίδαο ν γχςνο, είλαη έλα θπζηθφ πιηθφ θηιηθφ ζηνλ άλζξσπν ελ αληηζέζεη κε άιια επξέσο δηαδεδνκέλα δνκηθά πιηθά γηαηί δελ πεξηέρεη ηνμηθέο ή θαπζηηθέο νπζίεο θαη δηαζέηεη νπδέηεξν ph. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε επεμεξγαζία πξντφλησλ γχςνπ φρη κφλν δελ απαηηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, αιιά αληηζέησο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νξζνπεδηθή θαη νδνληηαηξηθή ζε απ επζείαο επαθή κε ην δέξκα ηνπ αλζξψπνπ θαη εκπεξηέρεηαη κάιηζηα ζηνπο πεξηζζνηέξνπο ηχπνπο νδνληφθξεκαο! Δπηπιένλ ν γχςνο είλαη έλα πιηθφ πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα «αλαπλέεη». Οη ηνίρνη απφ γπςνζαλίδα, φηαλ είλαη βακκέλνη κε αηκνδηαπεξαηά ρξψκαηα, απνξξνθνχλ ηελ πεξηζζεπνχκελε πγξαζία θαη φηαλ κεησζεί ε ζρεηηθή πγξαζία ηελ επαλαπξνζδίδoπλ ζηνλ ρψξν, φπσο ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο. Έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν γπςνζαλίδαο πάρνπο 15 mm κπνξεί λα απνξξνθήζεη ππφ κνξθή πδξαηκψλ κέρξη 3 ιίηξα λεξφ θαη λα ην απνβάιιεη αξγφηεξα ρσξίο θακκία επίπησζε ζηηο ηδηφηεηέο ηεο! Οη γπςνζαλίδεο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ξπζκηζηέο ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηδηφηεηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαηά ηνλ δξνζηζκφ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ κε ηερλεηφ κεραληθφ θιηκαηηζκφ. 3. ΗΥΟΜΟΝΩΗ, ΗΥΟΑΠΟΡΡΟΦΗΗ, ΑΚΟΤΣΙΚΗ, ΓΙΑΚΟΜΗΗ Η θξαγή κεηαθνξάο εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ κέζσ ηνπ αέξα (αεξφθεξηνο ήρνο) θαη ε εηζρψξεζή ηνπο ζε έλα θηίξην θαζψο επίζεο ε παξεκπφδηζε κεηαθνξάο ησλ ζνξχβσλ κέζσ ηνπ αέξα ή δηακέζνπ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θηππνγελήο ήρνο) κεηαμχ γεηηληαδφλησλ ρψξσλ ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ηεο ερνκφλσζεο Ησομόνυζη με δικέλςθη ηοισοποιία ξηπάρ δόμηζηρ Η μεξά δφκεζε επηηξέπεη ζηνλ ζεκεξηλφ κειεηεηή λα πινπνηήζεη δνκηθά ερνκνλσηηθά ζηνηρεία κε κεγάινπο βαζκνχο ζρεδηαζηηθήο ειεπζεξίαο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην κέγεζνο ηεο ερνκείσζεο πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε, βαζηθφ εξγαιείν ζηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ζήκεξα αδηαθηινλίθεηα ε θαηαζθεπή δηθέιπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε ιεπηφηνηρσλ δνκηθψλ πιαθψλ φπσο γπςνζαλίδεο ή ηζηκεληνζαλίδεο ζε ζπλδηαζκφ κε ηλψδε ερναπνξξνθεηηθά κνλσηηθά πιηθά φπσο ν πεηξνβάκβαθαο ή ν παινβάκβαθαο. Η δηθέιπθνο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο ζε ζχγθξηζε κε κία ζπκβαηηθή ηδίνπ πάρνπο, εκθαλίδεη ζεκαληηθά πςειφηεξε ερνκφλσζε. Η ιεπηφηνηρε θαη εχθακπηε γπςνζαλίδα, φπνπ πξνζπίπηνπλ ηα ερεηηθά θχκαηα, ζε ζπλδηαζκφ κε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηλψδνπο κνλσηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη ε απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ θαη ε κεηαηξνπή ηεο ερεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα, είλαη ε αξρή ηεο κεζφδνπ ερνκφλσζεο ηεο δηθέιπθεο ηνηρνπνηίαο. Αληηζέησο, ε ερνκφλσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηνηρνπνηίαο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ ιεγφκελν λφκν ηεο κάδαο. Ο λφκνο απηφο δέρεηαη φηη ν δείθηεο ερνκείσζεο κίαο ζπκπαγνχο ηνηρνπνηίαο απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 6 db δηπιαζηάδσληαο ην βάξνο ηεο αλά κνλάδα επηθαλείαο. Σηε δηθέιπθν ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο ε βειηίσζε ηεο ερνκφλσζεο νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο: Η ελδηάκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ ηλψδνπο κνλσηηθνχ κεηαβάιιεη ηελ αθακςία κε απνηέιεζκα λα κεηαηνπίδεηαη ε 5. Αξρή ερνκνλσηηθήο ιεηηνπξγίαο δηθέιπθνπ εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Τν ελδηάκεζν ηλψδεο κνλσηηθφ απμάλεη ηελ κεηαηξνπή ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ βπζίζκαηνο ζηελ ζπρλφηεηα ζχκπησζεο βειηηψλνληαο ηελ ερνκφλσζε. Η ηνπνζέηεζε κνλσηηθνχ δελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζηάζηκσλ θπκάησλ θαη απνθεχγεηαη ν ζπληνληζκφο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ερνκφλσζεο ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο. Η ερνκφλσζε γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέηξα ερνκφλσζεο γηα αεξφθεξην θαη γηα θηππνγελή ήρν. Η εμέιημε ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ζχγρξνλσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ επηηξέπνπλ ζηνλ ζεκεξηλφ κειεηεηή λα πινπνηήζεη κε κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ερνκφλσζε Ησοαποππόθηζη, ακοςζηική και αιζθηηική με ξηπά δόμηζη από διάηπηηερ γςτοζανίδερ και οπςκηοβάμβακα. Η κείσζε ηεο αληίρεζεο κέζα ζε έλαλ ρψξν, θαζψο επίζεο ε δεκηνπξγία ρψξσλ ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ αθνπζηηθήο κε ερναπνξξνθεηηθά θαη ερναλαθιαζηηθά ζηνηρεία παξάιιεια κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ είλαη ην 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 θχξην αληηθείκελν ηεο αθνπζηηθήο. Ο βαζκφο ερναπνξξφθεζεο α, πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηεο κε αλαθιψκελεο πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα ερεηηθή ελέξγεηα. Όηαλ ε αλάθιαζε είλαη πιήξεο, ην α ηζνχηαη κε κεδέλ, ελψ φηαλ ε απνξξφθεζε είλαη πιήξεο ην α ηζνχηαη κε έλα. Οη δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο παξέρνπλ ζε ζπλδηαζκφ κε ηε ρξήζε ηλσδψλ ερναπνξξνθεηηθψλ πιηθψλ ζρεδφλ απεξηφξηζηεο ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο κε θνξπθαία απνηειέζκαηα. 4. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΜΔ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Γχν είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, ε πξνθχιαμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηε θσηηά. Ο ππξνπξνζηαηεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζχγρξνλσλ θηηξίσλ πεξηιακβάλεη δχν ηξφπνπο πξνθχιαμεο. Τελ ελεξγεηηθή, θαηαζηαιηηθή ππξνπξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ κε απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο ππξνζβεζηηθήο,θαζψο επίζεο θαη ηελ παζεηηθή πξνιεπηηθή ππξνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θπξίσο ζε επαίζζεηα ζεκεία ππξαλάθιεμεο ή ζε θαηαζθεπέο ππξαλάζρεζεο. Τα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο απφ ηελ θχζε ηεο πξψηεο 6. Τα δνκηθά ζηνηρεία μεξάο δφκεζεο είλαη άθαπζηα θαη δηαζέηνπλ πςεινχο δείθηεο ππξαληνρήο χιεο ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηα πιένλ ππξάληνρα δνκηθά ζηνηρεία. Ο δηπδξίηεο γχςνο φηαλ ζεξκαίλεηαη κεηαηξέπεη ην δεζκεπκέλν θξπζηαιιηθφ λεξφ ζε πδξαηκφ θαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηά ηνπ γηα έλα ηέηαξην ηεο ψξαο πεξίπνπ ζε κία γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5 mm δελ μεπεξλά ηνπο 100 ν C. Oη ππξάληνρνη ηνίρνη μεξάο δφκεζεο απνηεινχληαη απφ άθαπζηα δνκηθά θαη κνλσηηθά πιηθά θαη επηηπγράλνπλ πςεινχο δείθηεο ππξαληίζηαζεο κέρξη θαη ηξεηο ψξεο (F 180) ζπλνδεπφκελα απφ απνδεηθηηθά πηζηνπνίεζεο ππξαληνρήο θαηά EN Ιδηαίηεξα ππξαζθαιείο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ, πνπ έρεη δηπιή ή ηξηπιή επίζηξσζε ππξάληνρεο γπςνζαλίδαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη είλαη εμνπιηζκέλνο κε ιακαξίλα θάησ απφ ηελ πξψηε ζηξψζε. Όηαλ ηίζεηαη ζέκα απαηηήζεσλ ζεξκνκφλσζεο θαη ερνκφλσζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ άθαπζηα ερναπαξξνθεηηθά κνλσηηθά πιηθά ζηνλ θελφ ρψξν ηνπ ηνίρνπ φπσο ν πεηξνβάκβαθαο. Τα ππξάληνρα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο σο επελδχζεηο απφ γπςνζαλίδεο θαη πεηξνβάκβαθα επηιέγνληαη εηδηθά γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπο ζε εππαζείο ζηε θσηηά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 θέξνληεο νξγαληζκνχο θηηξίσλ φπσο απηνχο πνπ απνηεινχληαη απφ ράιπβα ή μχιν. Σηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ε αζθάιηζε ησλ θηηξίσλ είλαη πιένλ ζχλεζεο θαηλφκελν. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φκσο γηα λα πξνβνχλ ζηελ αζθάιηζε ελνφο θηηξίνπ απαηηνχλ φιν θαη πηφ αμηφπηζηα θαη αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο θαηνρχξσζε ηεο επάξθεηαο ππξαληνρήο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. Τα ζχγρξνλα δνκηθά ζηνηρεία μεξάο δφκεζεο είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ λέα αληίιεςε πεξί πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξψπε, ππφθεηληαη ζε ζπλερείο ειέγρνπο απφ δηαπηζηεπκέλα ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα πηζηνπνίεζεο θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο θάζε ζχγρξνλνπ θηηξίνπ. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gipskartonplatten Trockenbau-Montagebau-Ausbau Hellmut Hanusch Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1978 Trockenbaupraxis mit Gipskartonplatten-Systemen Harro Boeker Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1984 Gypsum Construction Handbook John Lieske United States Gypsum Company Chicago, 1992 Σσζηήμαηα Ξηράς Γόμηζης με Γσυοζανίδες Παλαγηψηεο Σαθνχιαο Τερληθά Χξνληθά 6/93, ΤΔΔ Αζήλα, 1993 Gypsum Construction Handbook Robert Scharff Mc Graw-Hill, Inc. New York, 1995 Trockenbau Atlas Becker, Pfau, Tichelmann Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1996 Trockenbaumonteuer Boes,Leithold,Hrachowy Handwerk und Technik G.m.b.H. Hamburg, 1996 Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben DIN V ENV Eurocode 8 Berlin, 1997 Eλληνικός Aνηιζειζμικός Kανονιζμός 2000 / Τροπ Ο.Α.Σ.Π. / Σ.Π.Μ.Δ. Αζήλα, 2000 Klassifizierung aus den Pruefungen zum Brandveerhalten von Bauprodukten DIN EN Berlin, 2002 Σσζηήμαηα Τοιτοποιίας με Τζιμενηοζανίδες και Γσυοζανίδες Παλαγηψηεο Σαθνχιαο Γηάιεμε ΤΔΔ 11/02, ΤΔΔ Αζήλα, 2002 Σύγτρονα θερμομονφηικά σλικά (Ημερίδα Σ.Α.Π.Π.Δ.Κ.) Άγηο Παπαδφπνπινο Fibran A.Δ./ Tetras O.E. Θεζζαινλίθε, 2004 Hτομόνφζη. Βαζικές αρτές και εθαρμογές Αζαλάζηνο Τξνρίδεο Fibran A.Δ. Θεζζαινλίθε, 2006 Erdbebensicheres Bauen mit Trockenbau-Systemen Henkel, Schalk,Holl Knauf Gips KG Iphofen, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καηαζθεπαζηηθέο Πξαθηηθέο ζηελ Δλίζρπζε Κηηξίσλ κε Φέξνληα Οξγαληζκφ Συντακτική Ομάδα Παπούδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ Παζράιεο Γθνγθνχδεο Γ/νηήρ Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ, Polykem Λέξειρ κλειδιά: Kelyfos, Δξωηεπική Θεπμομόνωζη, Δξηλαζμένη Πολςζηεπίνη, Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Γακηαλφο Καρξακάλνγινπ Φεκηθόο Μεραληθόο, VIOPOL Υξίζηνο Καρξακάλνγινπ Γεληθόο Γηεπζπληήο, VIOPOL Λέμεηο θιεηδηά: ΤΔΔ, Υπόδεηγκα ζπγγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα