ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ"

Transcript

1 ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ. Παναγιώηηρ ακούλαρ Γιπλφμαηούτος Πολιηικός Μητανικός πρώην Δπίκοσρος Καθηγηηής TU Berlin Λέξεις κλειδιά: Aνηιζειζμικόηηηα, πσροπροζηαζία, θερμομόνφζη, ητομόνφζη, ακοσζηική, ελεσθερία ζτεδιαζμού, βιοκλιμαηιζμός, ζύζηημα δόμηζης, οικονομία. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Ο ηξφπνο δφκεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αηψλσλ δελ θαζνξίζζεθε κφλν απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο θαη ζεηζκνινγηθέο ζπλζήθεο αιιά επηξεάζζεθε ζεκαληηθά απφ ηα εγρψξηα δνκηθά πιηθά, ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αλζξψπηλε ηάζε γηα θνηλσληθή θαηαμίσζε. Η ζπληζηακέλε ησλ παξαπάλσ είλαη ν ζεκεξηλφο βαξχο θαη πνιπδάπαλνο ζπκβαηηθφο ηξφπνο δφκεζεο. Οη νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ν θιάδνο πνπ αθνινχζεζε κε ηνπο πιένλ αξγνχο ξπζκνχο ηελ ηππνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Οη νηθνδνκηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο ζε κεγάιν βαζκφ εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ επηθξαηνχζαλ εδψ θαη αηψλεο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Τν θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη έληνλα ζηελ Διιάδα ζηε δφκεζε θαηνηθίαο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη απηήο ηεο πζηέξεζεο ζηελ ηερλνινγία δφκεζεο είλαη ν ρακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ δπλακηθνχ, νη ρακειέο ακνηβέο θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε εθβηνκεράληζεο ηνπ θιάδνπ. Σηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή. Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ ακνηβψλ γεληθφηεξα, ζπκπαξαζχξεη ηηο ακνηβέο ηνπ θιάδνπ, θαζηζηψληαο ηελ δφκεζε κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή ελψ παξάιιεια απμάλνληαη ξαγδαία νη ξπζκνί παξαγσγήο ζχγρξνλσλ θαηλνηνκηθψλ πιηθψλ. Η ζπλέξγεηα ησλ παξαπάλσ νδεγεί φιν θαη πηφ δπλακηθά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ηερλνηξνπηψλ. Δπηπιένλ ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ θφζηνπο δφκεζεο επηδεηεί πην νηθνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ εξγνηάμην. Η απνξξένπζα αλάγθε ηαρχηεηαο ζηελ δφκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο απζηεξνχο πιένλ θαλνληζκνχο γηα απμεκέλε ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή επάξθεηα, ππξαληνρή, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ δηακφξθσζε λέσλ, εμειηγκέλσλ κεζφδσλ δφκεζεο. Η πξαγκαηηθφηεηα απηή δίλεη ζήκεξα ηελ αθνξκή λα επηδεηήζνπκε ηε γλσξηκία κε έλα λέν ηξφπν δφκεζεο. Η ιχζε έγθεηηαη ζηελ ζχλζεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ θαηλνηνκηθά, παγθνζκίσο δνθηκαζκέλα, έμππλα ηππνπνηεκέλα, βηνκεραληθά δνκηθά πιηθά φπσο ηζηκεληνζαλίδεο, γπςνζαλίδεο, κεηαιιηθά πξνθίι, νξπθηνβάκβαθεο, βίδεο θαη αξκφζηνθνπο ρσξίο θνληάκκαηα (ιάζπεο θ.ι.π.). Απηά ηα βηνκεραλνπνηεκέλα πιηθά πξνζθέξνληαη πιένλ ζηελ ειιεληθή αγνξά σο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δφκεζεο. Η ηερλνινγία θαη κεζνδνινγία θαηαζθεπήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο μεξά δφκεζε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ λέν ζχγρξνλν ηξφπν δφκεζεο, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη νηθνδνκηθήο θπζηθήο, είλαη νηθνινγηθφο θαη βηνκεραληθά ζπζηεκαηνπνηεκέλνο. Οη θαηαζθεπέο μεξάο δφκεζεο βειηηψλνπλ ηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ, δηαζθαιίδνπλ κνλαδηθή ζεξκνκφλσζε θαη πξνζηαζία απφ ηε θσηηά φπσο επίζεο θνξπθαία ερνκφλσζε θαη αθνπζηηθή ρψξνπ. Η ηαρχηεηα θαηαζθεπήο, ε θαζαξή δφκεζε ρσξίο ιάζπεο, κπάδα θαη γθξεκίζκαηα, θαζψο επίζεο ε πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαζηζηά ηε δφκεζε απηή σο ιπηξσηηθή ζηνλ ηερληθφ θφζκν ηεο νηθνδνκήο. Δπηπιένλ ε εχθνιε θαη επηζθέςηκε εγθαηάζηαζε ζσιελψλ, αεξαγσγψλ θαη θαισδίσλ, ε εμνηθνλφκηζε πνιχηηκνπ σθέιηκνπ ρψξνπ θαη ε άςνγε ηειηθή επηθάλεηα είλαη αθφκε κεξηθά βαξπζήκαληα πιενλεθηήκαηά ηεο. Τέινο ε δηαζθαιηζκέλε βηνκεραληθή πνηφηεηα κε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα απφ πιηθά θηιηθά ζηνλ άλζξσπν, ε άςνγε αηζζεηηθή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ε εχθνιε αλαθαηαζθεπή γηά θάζε θάζε ηεο δσήο, θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη κεραληθνί, ηερλίηεο θαη ηδηψηεο δηαθξίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο μεξάο δφκεζεο, θαηαζθεπάδνπλ κε γπςνζαλίδεο δνκηθά ζηνηρεία φπσο ηνίρνπο δηαρσξηζηηθνχο ή πιήξσζεο, νξνθέο θαη ζνθίηεο ζε θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ράιπβα ή μχιν. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ Η δηάηαμε, ε δηακφξθσζε θαη ε ζχζηαζε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνηρνπνηίαο επηδξά ζεκαληηθά ζηηο θαηαπνλήζεηο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ελφο θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ. Καίξηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαηλνηνκίεο κε ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο, κπνξνχλ ρσξίο κεγάιν θφζηνο λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο δεκηψλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Η επίδξαζε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρνπιεξψζεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ ιακβάλεηαη ππφςηλ ζηνλ ηζρχνληα ΔΑΚ κφλν πεξηνξηζκέλα, παξφιν πνπ ε δηάηαμε θαη ε ζχζηαζή ηνπο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ή ζηελ έθιπζε ζεηζκνγελψλ αζηνρηψλ. Οη ζεηζκνγελείο αζηνρίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ πνπ πξνθαιεί ηηο θαηαπνλήζεηο πνπ αζθνχληαη ζηα κε θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ ππέξβαζε ησλ αληνρψλ 1.Σπκβνιή ελζσκαησκέλεο θαη αλεμάξηεηεο ηνηρνπιήξσζεο ζηελ αθακςία ηνπ θηηξίνπ ηνπο θαη ηελ αζηνρία ηνπο. Γχν θηίξηα κε φκνην θέξνληα νξγαληζκφ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ αζηνρηψλ ππφ ηελ θαηαπφληζε ησλ ηδίσλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ αλάινγα κε ηελ ζχζηαζε, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηε δηάηαμε ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηνηρνπνηίαο. Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ε αληηζεηζκηθφηεηα ελφο θηηξίνπ δελ θξίλεηαη κφλν απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ αιιά θαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, θπξίσο ηεο ηνηρνπνηίαο, ελψ ηα εηδηθά αξρηηεθηνληθά δεδνκέλα ηνπ θάζε θηηξίνπ φζνλ αθνξά απηά ηα ζηνηρεία είλαη αδχλαην θάζε θνξά ππνινγηζηηθά λα ιακβάλνληαη ππφςηλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 2. Σπκβνιή ηεο θαζ χςνο θαηαλεκεκέλεο αθακςίαο ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Σηε ρψξα καο ζπλήζσο νη πνιπθαηνηθίεο έρνπλ έλαλ επαίζζεην, εχθακπην φξνθν, ην ηζφγεην, ρσξίο ηνηρνπιεξψζεηο (pilotis), ζην ζεκείν ησλ κεγαιπηέξσλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ ν νπνίνο είλαη άθξσο επάισηνο ζηα νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία. Σχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ ΔΑΚ ν ζπλππνινγηζκφο ηεο πξφζζεηεο αθακςίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο ηνίρνπο πιήξσζεο θαη ρσξηζκάησλ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κφλν θαηά πξνζέγγηζε. Η ρξήζε ελφο απινχ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηα επεξγεηηθά πιενλεθηήκαηα κίαο ηζνκεξνχο θαηαλνκήο ηεο αθακςίαο ζην θηίξην, πέξαλ ηνπ φηη ε ηζρπξή επίδξαζε ηεο αληζνκεξψο θαηαλεκεκέλεο αθακςίαο ζηε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ έρεη πξνθαλψο ππνηηκεζεί. Πξνζπάζεηα ζπλππνινγηζκνχ ηεο αθακςίαο ησλ ηνίρσλ πιηλζνδνκήο ζα ζπληζηνχζε πνιχπινθε θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία κειέηεο θαη ιφγσ ελδερνκέλσλ εθ ησλ πζηέξσλ επεκβάζεσλ ζηηο ηνηρνπνηίεο ζα ήηαλ νχησο ή άιισο επηζθαιήο. Η επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζεσξεηηθά, ζα ήηαλ ε απνκφλσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνίρσλ πιήξσζεο απφ ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ κε εηδηθνχο αξκνχο, ε θαηάξξεπζε φκσο ησλ ηνίρσλ απηψλ ζηελ πεξίπησζε ζεηζκνχ ζα ήηαλ αθφκε πην εχθνιε. Η ιχζε απηή γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δελ είλαη πινπνηήζηκε. Δπίζεο εθηηκάηαη φηη ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηεο αθακςίαο ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο θαη ρσξηζκάησλ ησλ ππεξθείκελσλ νξφθσλ θαηά ηελ κειέηε ηνπ θηηξίνπ γηα λα επηηεπρζεί ε ίδηα αθακςία, ζα νδεγνχζε ζε ππεξβνιηθή αχμεζε ησλ δηαηνκψλ ησλ ππνζηεισκάησλ ηνπ θηηξίνπ ζην ηζφγεην. Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο δεκηέο ιφγσ ζεηζκψλ παξαηεξήζεθαλ ζε ρακειέο πνιπθαηνηθίεο pilotis, έλεθα ηεο επηινγήο κηθξφηεξσλ δηαηνκψλ ππνζηεισκάησλ ιφγσ ηεο δηαζηαζηνιφγεζήο ηνπο βάζεη ησλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ. Τα παξαπάλσ απνδείρηεθαλ ζηελ πξάμε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ην 1978 ζην ζεηζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην 1986 ζηελ Καιακάηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 1.1. Ιζομεπήρ καηανομή ηηρ ακαμτίαρ ηος κηιπίος καθ ύτορ μέζυ ελαθπάρ δικέλςθηρ ηοισοποίαρ ξηπάρ δόμηζηρ. 3. Γηθέιπθνο εζσηεξηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο Η ειαθξά, εχθακπηε αιιά αλζεθηηθή δηθέιπθνο μεξά δνκεκέλε ηνηρνπνηία δίλεη ηελ δεηνχκελε ιχζε ζην πξφβιεκα, δηφηη νπζηαζηηθά δελ πξνζθέξεη αλνκνηφκνξθε δηαθνξά ζηελ αθακςία ησλ νξφθσλ θαζ χςνο, πνπ είλαη δεδνκέλε ζρεδφλ ζε θάζε ζπκβαηηθή θαηαζθεπή, θαζφζνλ απηή είλαη πξαθηηθά ακειεηέα. Μέζσ ηεο δφκεζεο ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο εμσηεξηθά κε ηζηκεληνζαλίδεο θαη ησλ ρσξηζκάησλ εζσηεξηθά κε γπςνζαλίδεο, ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελζσκάησζε ηλψδνπο κνλσηηθνχ, θαηαζθεπάδεηαη ζπλνιηθά έλα θηίξην ηνπ νπνίνπ ε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηαπφλεζε πξνζεγγίδεη ζην κέγηζην βαζκφ απηή ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ. Η δπλαηφηεηα αλάιεςεο νξηδφληησλ θνξηίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξηδφληηα επηηάρπλζε θαη ην ίδην βάξνο ηεο ηνηρνπνηίαο θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο, είλαη ζηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο εμαηξεηηθά θαιή. Οξηδφληηα θνξηία πξνεξρφκελα απφ ηελ κεηαθίλεζε ησλ νξφθσλ ζην επίπεδν ηεο ηνηρνπνηίαο δελ αλαιακβάλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο πξφζζεηα κέηξα. Σε κηα κεηαθίλεζε νξφθνπ θαηά 1% έσο 1,5%, κε κέγηζην χςνο ηνηρνπνηίαο 3,5 m θαη ηελ αλάινγε κεηαηφπηζε ηνπ επάλσ κέξνπο ηεο ηνηρνπνηίαο θαηά Γl = 3,5 mm έσο 5,3 mm, δελ κπνξνχλ ηα θνξηία λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ηνηρνπνηία ρσξίο λα πξνθιεζνχλ ξεγκαηψζεηο. Γηα λα απνηξαπνχλ νη δεκηέο ζηελ ηνηρνπνηία, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ κεηαμχ θεξφλησλ θαη κε θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ επαξθείο αξκνί πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε κεηαθίλεζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ, ηδηαίηεξα ζε θηίξηα φπνπ απαηηείηαη ηαπηφρξνλα ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ππξνπξνζηαζίαο ηνπο, φπσο ηα λνζνθνκεία. Οη αξκνί απηνί κπνξνχλ εχθνια λα δηακνξθσζνχλ θαηαζθεπαζηηθά. Τέινο κε ηα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο ν αξρηηέθησλ κειεηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρσξνζεηήζεη ειεχζεξα νπνηαδήπνηε ηνηρνπνηία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεδηαζηηθέο ηνπ επηζπκίεο, ρσξίο επηπηψζεηο. Αθφκε, απζαηξεζίεο ησλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 ηδηνθηεηψλ,ησλ ελνίθσλ ή ηξίησλ ζηελ δηάηαμε ηεο κε θέξνπζαο ηνηρνπνίαο δελ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Μείυζη θοπηίυν και καηαπονήζευν ηος θέπονηορ οπγανιζμού Η δηθέιπθνο θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο μεξάο δφκεζεο είλαη πεξίπνπ δέθα θνξέο ειαθξχηεξε απφ αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο επηρξηζκέλεο ηνηρνπνηίεο πιηλζνδνκήο. Η κείσζε ηνπ ζηαηηθνχ θνξηίνπ ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ θηηξίνπ ζην έλα δέθαην πεξίπνπ ηνπ θνξηίνπ ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο, νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θηηξηαθήο κάδαο. Καηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο δπλακηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ δίδεηαη απφ ηε ζπλάξηήζε ηεο θαζκαηηθήο επηηάρπλζεο ζρεδηαζκνχ θαη ηεο κάδαο. Δαλ ε κείσζε ηεο κάδαο ιακβαλφηαλ ππ φςηλ ζηηο παξαδνρέο θνξηίσλ, απηφ ζα νδεγνχζε απηνκάησο ζηε κείσζε ησλ δηαηνκψλ θαη ηνπ νπιηζκνχ δειαδή ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ. Με βάζε φκσο ηνλ ΔΑΚ θαη ηηο παξαδνρέο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, ην φθεινο δελ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ αιιά ηα ζεκαληηθά απνζέκαηα αληνρήο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαηά ηελ ζεηζκηθή ηνπ θαηαπφλεζε Ανθεκηική, εύκαμπηη, ελαθπά ηοισοποιία ξηπάρ δόμηζηρ Σηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο ε ζηεξέσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ηεο ειαθξάο ηνηρνπνίαο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κε εθηνλνχκελα βίζκαηα θαη είλαη αλζεθηηθή ζηνλ εθειθπζκφ ελψ ην ζρεηηθά εχθακπην δνκηθφ ζηνηρείν ηνηρνπνηίαο απφ ειαθξέο γπςνζαλίδεο ή ηζηκεληνζαλίδεο κπνξεί κελ λα ξεγκαηψλεη αιιά δελ θαηαξξέεη Γπήγοπη και εύκολη επιδιόπθυζη ηηρ ηοισοποιίαρ Μηθξνξεγκαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηελ δξάζε ηνπ εγθέιαδνπ ζηηο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο επηδηνξζψλνληαη γξήγνξα θαη εχθνια κε επηδηνξζσηηθφ πιηθφ. Αθφκε ε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ή θαη πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ ηνίρσλ μεξάο δφκεζεο γίλεηαη θαζαξά θαη γξήγνξα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθθελσζεί ν ρψξνο ηεο θαηνηθίαο απφ ηνπο ελνίθνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 2. ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑΒΙΩΗ ΜΔ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Η ζεξκνκφλσζε θηηξίσλ έρεη ηηο παξαθάησ βαζηθέο επηδηψμεηο. Καη αξρήλ ε ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζηνπο ελνίθνπο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη πνηφηεηαο αέξα, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηθξαηνχζεο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ, νθείιεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Τν θφζηνο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη. Η ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηζρχνληα θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο θαη ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ θαηά ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ελ ζπλερεία ηε βέιηηζηε επηινγή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. Η ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα ζηελ επίηεπμε κίαο νξζνινγηθήο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ. Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζηελ θηηξηαθή κειέηε, ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ζηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο. Με ηα σο άλσ δεδνκέλα, πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ φιεο νη ελαιιαθηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο θαη πιηθά γηα ηε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, φπσο ε δηθέιπθε ζπκβαηηθή ηνηρνπνηία νπηνπιηλζνδνκήο κε ζεξκνκφλσζε ζηνλ ππξήλα, ε κνλνθέιπθε κε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε, θαη ηδηαίηεξα ε δηθέιπθε θαηλνηνκηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο εμσηεξηθά κε ηζηκεληνζαλίδα θαη εζσηεξηθά κε γπςνζαλίδα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελδηάκεζν ηλψδεο κνλσηηθφ πιηθφ Θεπμομόνυζη με ηοίσοςρ ξηπάρ δόμηζηρ Η μεξά δφκεζε ηνηρνπνηίαο κε ηζηκεληνζαλίδεο θαη γπςνζαλίδεο ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ελδηάκεζν κνλσηηθφ πιηθφ απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο, ζπκβαηηθήο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο θαη είλαη ν ηξφπνο δφκεζεο ηνπ κέιινληνο. Δθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε θάζε ηχπν θέξνληα νξγαληζκνχ θηηξίνπ. Τν ρακειφ βάξνο, ε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, ε ηαρχηεηα δφκεζεο, θαζψο θαη νη εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 ερνκφλσζε, ππξνπξνζηαζία θαη ζεξκνκφλσζε θαζηζηνχλ ηνπο ηνίρνπο απφ ηζηκεληνζαλίδα θαη γπςνζαλίδα ηδαληθή θαηαζθεπαζηηθή ιχζε. 4. Γηθέιπθνο εμσηεξηθή ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο θαη επηρξηζκέλεο ηζηκεληνζαλίδεο Γηα ηηο εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο ππάξρεη πιένλ εκπεηξία πέξαλ ησλ 30 ρξφλσλ θαζψο επίζεο πηζηνπνηεηηθά βαζηζκέλα ζε ηεζηο θαηαπφλεζεο απηψλ ππφ δπζκελείο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο δηαζθαιίδνληαο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζεξκνκφλσζεο. Τν ζρεηηθά κεγάιν πάρνο νξπθηνβάκβαθα επαξθνχο ππθλφηεηαο πξνζδίδεη ζην θηίξην ηελ απαηηνχκελε ζεξκνκνλσηηθή επίδνζε πξνζθέξνληαο παξάιιεια νθέιηκν εζσηεξηθφ ρψξν ζην θηίξην ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο ηνίρνπ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ηνπ ζπκβαηηθνχ. Οη θαηαζθεπαζηέο σζνχληαη βαζκεδφλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ επηινγή ηεο μεξάο δφκεζεο ζηηο θαηαζθεπέο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, ηδαίηεξα χζηεξα απφ ηελ αλακελφκελε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ επξσπατθή θνηλνηηθή νδεγία 2002/91/ΔΚ. Τα θηίξηα μεξάο δφκεζεο ιφγσ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ππεξεπάξθεηαο ησλ ηνίρσλ, θαζίζηαληαη ηερληθά άξηηα, έηνηκα πξνο ρνξήγεζε ελεξγηαθήο ηαπηφηεηαο Δζυηεπικέρ θεπμομονυηικέρ επενδύζειρ ζςμβαηικών ηοίσυν Οη επελδχζεηο θαηαζθεπάδνληαη κε πάλειο απφ γπςνζαλίδα θαη επηθνιιεκέλν νξπθηνβάκβαθα ή πνιπζηεξίλε. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ε επέλδπζε γίλεηαη κε επηθφιεζε ή κε κεραληθή ζηεξέσζε ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζηνλ νπνίν βηδψλνληαη θαη ζηεξεψλνληαη νη γπςνζαλίδεο, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο ελζσκαησζεί ην κνλσηηθφ πιηθφ. Δπίζεο ηα ζεξκνκνλσηηθά πάλειο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εζσηεξηθά θαη λα ελζσκαησζνχλ, πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε, ζε δψκαηα, ππνζηειψκαηα ή ηνηρία. Πξνζθέξνπλ εχθνιε εθαξκνγή, ηαρχηεηα δφκεζεο, άξηζηε ηειηθή επηθάλεηα θαη θνξπθαία ζεξκνκφλσζε ζε λεφδκεηα αιιά θαη ζε παιαηά ππφ αλαθαίληζε θηίξηα. Η εθαξκνγή ησλ πάλειο κε επηθφιιεζε πξνυπνζέηεη επίπεδν, αιθαδηαζκέλν ηνίρν ελψ αληίζεηα ε εθαξκνγή ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Η εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε είλαη θαηάιιειε ζηελ αλαθαίληζε θαηνηθηψλ θαζψο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε ζεξκνκνλσηηθή αμία ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο ιφγσ ηεο γξήγνξεο ζέξκαλζεο, πνπ δηαζθαιίδεηαη ιφγσ ηνπ φηη ην κνλσηηθφ βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή κεξηά ηνπ ηνίρνπ, ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηηο εμνρηθέο θαηνηθίεο. Η ζεξκνκνλσηηθή επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ πιεξψζεσλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζθεπή φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ θηηξίνπ, φπσο ρσξίζκαηα θαη νξνθέο κε γπςνζαλίδεο, δίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαηαζθεπαζηηθή ιχζε απφ έλα κφλν ζπλεξγείν, απαιιάζζνληαο ην εξγνηάμην απφ ιάζπεο, γθξεκίζκαηα θαη κπάδα Eξυηεπική θεπμομόνυζη ή θεπμοππόζοτη Απνηειεί ηελ θνξπθαία κέζνδν εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πξνζφςεσλ θηηξίσλ. Η ζεξκνπξφζνςε απνηειείηαη απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην, κε ι = 0,037 W/mK ζε δηαζηάζεηο 1,00x0,60 m ζε δηάθνξα πάρε. Βίζκαηα κεραληθήο ζηεξέσζεο θξνληίδνπλ γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ κνλσηηθνχ ζηελ ηνηρνπνηία. Έηνηκν θνλίακα επηθφιιεζεο, αληηαιθαιηθφ εληζρπηηθφ πιέγκα θαη ηειηθφ επίρξηζκα είλαη ηα ππφινηπα απαηηνχκελα πιηθά. Μεηά ηελ κεραληθή ζηεξέσζε κε βίζκαηα, νη πιάθεο ηνπ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ επηθνιινχληαη ζε λεφδκεηεο ή παιηέο πξνζφςεηο θαη ελ ζπλερεία επηρξίδνληαη κε ηαπηφρξνλε ελζσκάησζε ηνπ εληζρπηηθνχ πιέγκαηνο. Αθνινπζεί ην ηειηθφ θηλίξηζκα κε δηαθνζκεηηθφ επίρξηζκα ή βαθή. Τν ζχζηεκα ηεο ζεξκνπξφζνςεο θαηαξγεί ηηο ζεξκνγέθπξεο, πξνζθέξεη θνξπθαία ζεξκνκφλσζε πςειψλ απαηηήζεσλ θαη εμνηθνλνκεί πνιχηηκε ελέξγεηα. Πξνζθέξεη επράξηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ πξνζηαηεχνληαο ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ θαη ηελ ηνηρνπνηία ηνπ θηηξίνπ απφ ηηο θαηξηθέο θαηαπνλήζεηο φπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία, κνχρια θαη βαθηεξίδηα. Η ειαζηνκέξεηα ησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα δηαζθαιίδνπλ πξφζνςε ρσξίο ξεγκαηψζεηο θαη ζπληήξεζε γηα 15 έσο 20 ρξφληα Τγιεινή διαβίυζη με ηην ξηπά δόμηζη Η πξψηε χιε ηεο γπςνζαλίδαο ν γχςνο, είλαη έλα θπζηθφ πιηθφ θηιηθφ ζηνλ άλζξσπν ελ αληηζέζεη κε άιια επξέσο δηαδεδνκέλα δνκηθά πιηθά γηαηί δελ πεξηέρεη ηνμηθέο ή θαπζηηθέο νπζίεο θαη δηαζέηεη νπδέηεξν ph. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε επεμεξγαζία πξντφλησλ γχςνπ φρη κφλν δελ απαηηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, αιιά αληηζέησο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νξζνπεδηθή θαη νδνληηαηξηθή ζε απ επζείαο επαθή κε ην δέξκα ηνπ αλζξψπνπ θαη εκπεξηέρεηαη κάιηζηα ζηνπο πεξηζζνηέξνπο ηχπνπο νδνληφθξεκαο! Δπηπιένλ ν γχςνο είλαη έλα πιηθφ πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα «αλαπλέεη». Οη ηνίρνη απφ γπςνζαλίδα, φηαλ είλαη βακκέλνη κε αηκνδηαπεξαηά ρξψκαηα, απνξξνθνχλ ηελ πεξηζζεπνχκελε πγξαζία θαη φηαλ κεησζεί ε ζρεηηθή πγξαζία ηελ επαλαπξνζδίδoπλ ζηνλ ρψξν, φπσο ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο. Έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν γπςνζαλίδαο πάρνπο 15 mm κπνξεί λα απνξξνθήζεη ππφ κνξθή πδξαηκψλ κέρξη 3 ιίηξα λεξφ θαη λα ην απνβάιιεη αξγφηεξα ρσξίο θακκία επίπησζε ζηηο ηδηφηεηέο ηεο! Οη γπςνζαλίδεο είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ξπζκηζηέο ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηδηφηεηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαηά ηνλ δξνζηζκφ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ κε ηερλεηφ κεραληθφ θιηκαηηζκφ. 3. ΗΥΟΜΟΝΩΗ, ΗΥΟΑΠΟΡΡΟΦΗΗ, ΑΚΟΤΣΙΚΗ, ΓΙΑΚΟΜΗΗ Η θξαγή κεηαθνξάο εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ κέζσ ηνπ αέξα (αεξφθεξηνο ήρνο) θαη ε εηζρψξεζή ηνπο ζε έλα θηίξην θαζψο επίζεο ε παξεκπφδηζε κεηαθνξάο ησλ ζνξχβσλ κέζσ ηνπ αέξα ή δηακέζνπ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (θηππνγελήο ήρνο) κεηαμχ γεηηληαδφλησλ ρψξσλ ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν ηεο ερνκφλσζεο Ησομόνυζη με δικέλςθη ηοισοποιία ξηπάρ δόμηζηρ Η μεξά δφκεζε επηηξέπεη ζηνλ ζεκεξηλφ κειεηεηή λα πινπνηήζεη δνκηθά ερνκνλσηηθά ζηνηρεία κε κεγάινπο βαζκνχο ζρεδηαζηηθήο ειεπζεξίαο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην κέγεζνο ηεο ερνκείσζεο πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε, βαζηθφ εξγαιείν ζηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ζήκεξα αδηαθηινλίθεηα ε θαηαζθεπή δηθέιπθσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε ιεπηφηνηρσλ δνκηθψλ πιαθψλ φπσο γπςνζαλίδεο ή ηζηκεληνζαλίδεο ζε ζπλδηαζκφ κε ηλψδε ερναπνξξνθεηηθά κνλσηηθά πιηθά φπσο ν πεηξνβάκβαθαο ή ν παινβάκβαθαο. Η δηθέιπθνο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο ζε ζχγθξηζε κε κία ζπκβαηηθή ηδίνπ πάρνπο, εκθαλίδεη ζεκαληηθά πςειφηεξε ερνκφλσζε. Η ιεπηφηνηρε θαη εχθακπηε γπςνζαλίδα, φπνπ πξνζπίπηνπλ ηα ερεηηθά θχκαηα, ζε ζπλδηαζκφ κε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηλψδνπο κνλσηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη ε απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ θαη ε κεηαηξνπή ηεο ερεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα, είλαη ε αξρή ηεο κεζφδνπ ερνκφλσζεο ηεο δηθέιπθεο ηνηρνπνηίαο. Αληηζέησο, ε ερνκφλσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηνηρνπνηίαο πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηνλ ιεγφκελν λφκν ηεο κάδαο. Ο λφκνο απηφο δέρεηαη φηη ν δείθηεο ερνκείσζεο κίαο ζπκπαγνχο ηνηρνπνηίαο απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 6 db δηπιαζηάδσληαο ην βάξνο ηεο αλά κνλάδα επηθαλείαο. Σηε δηθέιπθν ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο ε βειηίσζε ηεο ερνκφλσζεο νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο: Η ελδηάκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ ηλψδνπο κνλσηηθνχ κεηαβάιιεη ηελ αθακςία κε απνηέιεζκα λα κεηαηνπίδεηαη ε 5. Αξρή ερνκνλσηηθήο ιεηηνπξγίαο δηθέιπθνπ εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Τν ελδηάκεζν ηλψδεο κνλσηηθφ απμάλεη ηελ κεηαηξνπή ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ βπζίζκαηνο ζηελ ζπρλφηεηα ζχκπησζεο βειηηψλνληαο ηελ ερνκφλσζε. Η ηνπνζέηεζε κνλσηηθνχ δελ επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζηάζηκσλ θπκάησλ θαη απνθεχγεηαη ν ζπληνληζκφο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ερνκφλσζεο ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο. Η ερνκφλσζε γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέηξα ερνκφλσζεο γηα αεξφθεξην θαη γηα θηππνγελή ήρν. Η εμέιημε ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ζχγρξνλσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ επηηξέπνπλ ζηνλ ζεκεξηλφ κειεηεηή λα πινπνηήζεη κε κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ερνκφλσζε Ησοαποππόθηζη, ακοςζηική και αιζθηηική με ξηπά δόμηζη από διάηπηηερ γςτοζανίδερ και οπςκηοβάμβακα. Η κείσζε ηεο αληίρεζεο κέζα ζε έλαλ ρψξν, θαζψο επίζεο ε δεκηνπξγία ρψξσλ ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ αθνπζηηθήο κε ερναπνξξνθεηηθά θαη ερναλαθιαζηηθά ζηνηρεία παξάιιεια κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ είλαη ην 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 θχξην αληηθείκελν ηεο αθνπζηηθήο. Ο βαζκφο ερναπνξξφθεζεο α, πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηεο κε αλαθιψκελεο πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα ερεηηθή ελέξγεηα. Όηαλ ε αλάθιαζε είλαη πιήξεο, ην α ηζνχηαη κε κεδέλ, ελψ φηαλ ε απνξξφθεζε είλαη πιήξεο ην α ηζνχηαη κε έλα. Οη δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο παξέρνπλ ζε ζπλδηαζκφ κε ηε ρξήζε ηλσδψλ ερναπνξξνθεηηθψλ πιηθψλ ζρεδφλ απεξηφξηζηεο ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο κε θνξπθαία απνηειέζκαηα. 4. ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΜΔ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ Γχν είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο, ε πξνθχιαμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηε θσηηά. Ο ππξνπξνζηαηεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζχγρξνλσλ θηηξίσλ πεξηιακβάλεη δχν ηξφπνπο πξνθχιαμεο. Τελ ελεξγεηηθή, θαηαζηαιηηθή ππξνπξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ κε απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο ππξνζβεζηηθήο,θαζψο επίζεο θαη ηελ παζεηηθή πξνιεπηηθή ππξνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θπξίσο ζε επαίζζεηα ζεκεία ππξαλάθιεμεο ή ζε θαηαζθεπέο ππξαλάζρεζεο. Τα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο κε γπςνζαλίδεο απφ ηελ θχζε ηεο πξψηεο 6. Τα δνκηθά ζηνηρεία μεξάο δφκεζεο είλαη άθαπζηα θαη δηαζέηνπλ πςεινχο δείθηεο ππξαληνρήο χιεο ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηα πιένλ ππξάληνρα δνκηθά ζηνηρεία. Ο δηπδξίηεο γχςνο φηαλ ζεξκαίλεηαη κεηαηξέπεη ην δεζκεπκέλν θξπζηαιιηθφ λεξφ ζε πδξαηκφ θαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηά ηνπ γηα έλα ηέηαξην ηεο ψξαο πεξίπνπ ζε κία γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5 mm δελ μεπεξλά ηνπο 100 ν C. Oη ππξάληνρνη ηνίρνη μεξάο δφκεζεο απνηεινχληαη απφ άθαπζηα δνκηθά θαη κνλσηηθά πιηθά θαη επηηπγράλνπλ πςεινχο δείθηεο ππξαληίζηαζεο κέρξη θαη ηξεηο ψξεο (F 180) ζπλνδεπφκελα απφ απνδεηθηηθά πηζηνπνίεζεο ππξαληνρήο θαηά EN Ιδηαίηεξα ππξαζθαιείο ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ, πνπ έρεη δηπιή ή ηξηπιή επίζηξσζε ππξάληνρεο γπςνζαλίδαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη είλαη εμνπιηζκέλνο κε ιακαξίλα θάησ απφ ηελ πξψηε ζηξψζε. Όηαλ ηίζεηαη ζέκα απαηηήζεσλ ζεξκνκφλσζεο θαη ερνκφλσζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ άθαπζηα ερναπαξξνθεηηθά κνλσηηθά πιηθά ζηνλ θελφ ρψξν ηνπ ηνίρνπ φπσο ν πεηξνβάκβαθαο. Τα ππξάληνρα ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο σο επελδχζεηο απφ γπςνζαλίδεο θαη πεηξνβάκβαθα επηιέγνληαη εηδηθά γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ ππξνπξνζηαζία ηνπο ζε εππαζείο ζηε θσηηά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 θέξνληεο νξγαληζκνχο θηηξίσλ φπσο απηνχο πνπ απνηεινχληαη απφ ράιπβα ή μχιν. Σηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ε αζθάιηζε ησλ θηηξίσλ είλαη πιένλ ζχλεζεο θαηλφκελν. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φκσο γηα λα πξνβνχλ ζηελ αζθάιηζε ελνφο θηηξίνπ απαηηνχλ φιν θαη πηφ αμηφπηζηα θαη αλαγλσξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά πξνο θαηνρχξσζε ηεο επάξθεηαο ππξαληνρήο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. Τα ζχγρξνλα δνκηθά ζηνηρεία μεξάο δφκεζεο είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ λέα αληίιεςε πεξί πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξψπε, ππφθεηληαη ζε ζπλερείο ειέγρνπο απφ δηαπηζηεπκέλα ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα πηζηνπνίεζεο θαιχπηνληαο πιήξσο ηηο αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο θάζε ζχγρξνλνπ θηηξίνπ. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gipskartonplatten Trockenbau-Montagebau-Ausbau Hellmut Hanusch Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1978 Trockenbaupraxis mit Gipskartonplatten-Systemen Harro Boeker Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1984 Gypsum Construction Handbook John Lieske United States Gypsum Company Chicago, 1992 Σσζηήμαηα Ξηράς Γόμηζης με Γσυοζανίδες Παλαγηψηεο Σαθνχιαο Τερληθά Χξνληθά 6/93, ΤΔΔ Αζήλα, 1993 Gypsum Construction Handbook Robert Scharff Mc Graw-Hill, Inc. New York, 1995 Trockenbau Atlas Becker, Pfau, Tichelmann Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller Koeln, 1996 Trockenbaumonteuer Boes,Leithold,Hrachowy Handwerk und Technik G.m.b.H. Hamburg, 1996 Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben DIN V ENV Eurocode 8 Berlin, 1997 Eλληνικός Aνηιζειζμικός Kανονιζμός 2000 / Τροπ Ο.Α.Σ.Π. / Σ.Π.Μ.Δ. Αζήλα, 2000 Klassifizierung aus den Pruefungen zum Brandveerhalten von Bauprodukten DIN EN Berlin, 2002 Σσζηήμαηα Τοιτοποιίας με Τζιμενηοζανίδες και Γσυοζανίδες Παλαγηψηεο Σαθνχιαο Γηάιεμε ΤΔΔ 11/02, ΤΔΔ Αζήλα, 2002 Σύγτρονα θερμομονφηικά σλικά (Ημερίδα Σ.Α.Π.Π.Δ.Κ.) Άγηο Παπαδφπνπινο Fibran A.Δ./ Tetras O.E. Θεζζαινλίθε, 2004 Hτομόνφζη. Βαζικές αρτές και εθαρμογές Αζαλάζηνο Τξνρίδεο Fibran A.Δ. Θεζζαινλίθε, 2006 Erdbebensicheres Bauen mit Trockenbau-Systemen Henkel, Schalk,Holl Knauf Gips KG Iphofen, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καηαζθεπαζηηθέο Πξαθηηθέο ζηελ Δλίζρπζε Κηηξίσλ κε Φέξνληα Οξγαληζκφ Συντακτική Ομάδα Παπούδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ ΤΣΗΜΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ΜΕ ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ Παζράιεο Γθνγθνχδεο Γ/νηήρ Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ, Polykem Λέξειρ κλειδιά: Kelyfos, Δξωηεπική Θεπμομόνωζη, Δξηλαζμένη Πολςζηεπίνη, Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΗ Γακηαλφο Καρξακάλνγινπ Φεκηθόο Μεραληθόο, VIOPOL Υξίζηνο Καρξακάλνγινπ Γεληθόο Γηεπζπληήο, VIOPOL Λέμεηο θιεηδηά: ΤΔΔ, Υπόδεηγκα ζπγγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα