Σηκνινγεζε, πξαζηλε βηβινο, ιηκεληθν παθεην (θαη ζρεηηθα) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηκνινγεζε, πξαζηλε βηβινο, ιηκεληθν παθεην (θαη ζρεηηθα) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4"

Transcript

1 Σηκνινγεζε, πξαζηλε βηβινο, ιηκεληθν παθεην (θαη ζρεηηθα) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4

2 Σηκνινγεζε ιηκελσλ ηξαηεγηθν εξγαιεην Δξγαιεην γηα ηελ αληαγσληζηηθνηεηα Αληηθεηκελν επηζηεκνληθεο αλαιπζεο Αληηθεηκελν δηακνξθσζεο πνιηηηθεο εκαληηθν, θαη ΠΟΛΤ δπζθνιν ζεκα! ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

3 Έλα απιν κνληειν ηηκνινγεζεο Οξηζκνη: X: Ογθνο θαπνηνπ ζπγθεθξηκελνπ εηδνπο θνξηηνπ (ηνλλνη/εηνο, TEU/εηνο) C(X): Κνζηνο δηεθπεξαησζεο νγθνπ Υ ( /εηνο) p: Σηκε πνπ ην ιηκαλη ρξεσλεη γηα ην θνξηην απην ( /ton, /TEU) D(p): πλαξηεζε δεηεζεο γηα ην εηδνο απην ηνπ θνξηηνπ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

4 πλαξηεζεηο πξνζθνξαο θαη δεηεζεο ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

5 Γηα κεγηζηνπνηεζε θεξδνπο Max px-c(x) Με πεξηνξηζκν: X=D(p) d[pd(p) C(D(p))]/dp =0 D+pdD/dp (dc/dx)dd/dp = 0 ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

6 Μεγηζηνπνηεζε θεξδνπο D+(p dc/dx)dd/dp = 0 p= dc/dx Ddp/dD p= dc/dx Xdp/dD (εκ: dp/dd<0, αξα p>dc/dx) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

7 Καλνλαο: charge what the traffic can bear Γηα ειαζηηθε δεηεζε, ην dp/dd εηλαη ρακειν, αξα p ~ dc/dx = MC (νξηαθν θνζηνο) Γηα αλειαζηηθε δεηεζε, ην dp/dd εηλαη πςειν, αξα ην p κπνξεη λα εηλαη πνιπ κεγαιπηεξν από ην MC. Γηαθξηηηθε κεηαρεηξηζε ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

8 Σηκνινγεζε κεζνπ θνζηνπο Μεζν θνζηνο = AC = C(X)/X [d(ac)/dx= (dc/dx)/x C/X 2 = (MC-AC)/X] Tνηε Κεξδνο = P = X(p AC) Γηα P>0, p>ac Πεξηζσξην θεξδνπο m= P/pX = 1-AC/p (>0 αλ p>ac) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

9 Μεγα ζεκα: Ση κεηξαεη ζην C(X)? Κνζηνο θνξηνεθθνξησζεο Κνζηνο απνζεθεπζεο Άιια ιεηηνπξγηθα θνζηε Κνζηε ππνδνκεο Δμσηεξηθν θνζηνο Γεληθα, ην C δελ εηλαη ζπλαξηεζε κόλν ηνπ X! Βξαρππξνζεζκν- καθξνπξνζεζκν Δμαξηεζε από ινγηζηηθν ζπζηεκα Αξρε User pays : επθνιν λα ην πεηο, δπζθνιν λα ην εθαξκνζεηο! ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

10 Πξαζηλε βηβινο γηα ηα ιηκαληα θαη ηηο ζαιαζζηεο ππνδνκεο -COM (1997) 678 final. ηνρνο Να αξρηζεη κηα ζπδεηεζε γηα ηελ απνδνζε ησλ ιηκαλησλ θαη ησλ ζαιαζζησλ ππνδνκσλ, ηελ ελζσκαησζε ηνπο ζηα Γηεπξσπαηθα Γηθηπα θαη ηελ εθαξκνγε ησλ θαλνλσλ αληαγσληζκνπ ηνλ θιαδν ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

11 Αληαγσληζκνο κεηαμπ ιηκαλησλ θαη κεζα ζηα ιηκαληα Απειεπζεξσζε ηεο εζσηεξηθεο αγνξαο Σερλνινγηθεο εμειημεηο (πιεξνθνξηθε, θνξηνεθθνξησζε) Αλάπηπμε ησλ ΣΔΝ Υξεηαδεηαη έλα Κνηλνηηθν πιαίζην γηα εμαζθαιηζε ηνπ ειεπζεξνπ θαη δηθαηνπ αληαγσληζκνπ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

12 Υξεκαηνδνηεζε θαη ηηκνινγεζε ππνδνκσλ Γπν ζεκαηα αιιειελδεηα Μεγαιε πνηθηιηα ζηελ ΔΔ Παιηα: Ληκαληα παξνρνη ππεξεζηώλ πνπ παξερνληαη από ην δεκνζην ηνκεα Σσξα: Ληκαληα εκπνξηθεο επηρεηξεζεηο πνπ πξεπεη λα αλαθηνπλ ην θνζηνο ηνπο από ηνπο ρξεζηεο ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

13 Πξαζηλε βηβινο Αμηνινγεζε θαηαζηαζεο ζηελ ΔΔ Δπηζεκαηλεη ηελ ειιεηςε δηαθαλεηαο Κξαηηθεο επηδνηεζεηο κπνξεη λα ζηξεβισζνπλ ηνλ αληαγσληζκν Υξεηαδεηαη έλα ζπλνιηθν πιαίζην γηα ηηκνινγεζε Πιαίζην πξεπεη λα εηλαη επειηθην γηα ιηκαληα κε ηδηαηηεξνηεηεο (πρ, ζε πεξηθεξεηαθεο πεξηνρεο) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

14 Υξεσζεηο πξεπεη λα ερνπλ ζρεζε κε ην θνζηνο Υξεσζεηο γηα λα κπνξεη ην θαζε πινην λα κπαηλεη κε αζθαιεηα ζην ιηκαλη Υξεσζεηο γηα ζπγθεθξηκελεο ππεξεζίεο ε παξνρεο Δλνηθηα γηα ρξεζε ρσξσλ θαη εμνπιηζκνπ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

15 Σηκνινγηαθεο πνιηηηθεο Σηκνινγεζε κεζνπ θνζηνπο Υξεσζε κόλν ιεηηνπξγηθνπ θνζηνπο Σηκνινγεζε νξηαθνπ θνζηνπο ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟ Ο καθξνπξνζεζκνο ζηνρνο πξεπεη λα εηλαη λα ρξεσλεη έλα ιηκαλη ην νξηαθν θνηλσληθν θνζηνο (θεθαιαηνπ, ιεηηνπξγηθν, πεξηβαιινληηθν θαη ζπκθνξεζεο) ρξεζεο ηεο ππνδνκεο Απην ζα εμαζθαιηζεη νηη νη επελδπζεηο ζα ζπλδενληαη κε ηε δεηεζε (αληαπνδνηηθεο) θαη ζα εμαζθαιηζεη ην δηθαην αληαγσληζκν ζην ιηκεληθν ηνκεα. ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

16 Η αξρε ηνπ User pays Πξεπεη λα εθαξκνζηεη νρη κόλν κεζα ζην ιηκαλη, αιιά θαη απ εμσ από απην! ΠΡΟΟΥΗ ΔΠΙΗ Πξνζβαζεηο ζηα ιηκαληα (πρ, πνηνο πιεξσλεη γηα εθβαζπλζεηο?) Βνεζεκαηα πινεγεζεο (θαξνη, ζεκαδνπξεο, ξαδην-πινεγεζε, ζπζηεκαηα ειέγρνπ ζαιαζζηαο θπθινθνξηαο, θιπ) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

17 Μεηα ηελ πξαζηλε βηβιν Ληκεληθεο ππεξεζίεο θαη πξνζβαζε ζ απηεο Σαζε: από δεκνζηεο ζηηο ηδησηηθεο Δπξπ θαζκα ππεξεζησλ Υξεηαδεηαη κηα ζπζηεκαηηθε πξνζεγγηζε >>>> Ληκεληθν παθεην! ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

18 Η νδεγηα γηα ηηο ιηκεληθεο ππεξεζηεο ( ιηκεληθν παθεην ) πλερεηα ηεο Πξαζηλεο Βηβινπ Πξνηαζεθε από ηελ Κνκηζηνλ ην 2001 ηνρνο: πηνζεηεζε ζαθσλ θαλνλσλ ζε ζεκαηα πξνζβαζεο ζηηο ππεξεζηεο ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

19 Δθαξκνγε ζε ιηκαληα ΔΔ.. Σσλ νπνησλ ν κεζνο εηεζηνο νγθνο θηλεζεο γηα 3 εηε εηλαη ηνπιαρηζην 1,5 εθ ηνλλνη θνξηηνπ ε/θαη επηβαηεο ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

20 Καηαινγνο ππεξεζηώλ πνπ εκπηπηνπλ ζηελ Οδεγηα Σερληθεο- λαπηηθεο Πινεγεζε Ρπκνπιθεζε Πξνζνξκηζε Φνξησζε, εθθνξησζε, κεηαθνξα, απνζεθεπζε, θαη κεηαθνξησζε Τπεξεζίεο επηβαησλ (πεξηιακβαλνκελεο ηεο επηβηβαζεο θαη απνβηβαζεο) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

21 Γεληθνη θαλνλεο Γηαθαλεηα, κε δηαθξηζε, αληηθεηκεληθνηεηα θαη αλαινγηθνηεηα Καζε πηζαλνο παξνρνο, εηηε ηδησηεο εηηε δεκνζηνο, ερεη ηζε επθαηξηα λα ζπκκεηαζρεη ζηελ αγνξα ησλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

22 Σνπηθεο ηδηαηηεξνηεηεο.... Ιδηαηηεξα ζρεηηθα κε αζθαιεηα θαη πεξηβαιινλ, πξεπεη λα ιεθζνπλ ππνςε αιιά λα κελ απνηειεζνπλ πξνζρεκα γηα κεησζε ε θαηαξγεζε ηνπ αληαγσληζκνπ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

23 Αξηζκνο παξόρσλ Ο αξηζκνο ησλ παξόρσλ κπνξεη λα πεξηνξηζηεη κόλν γηα ιόγνπο πνπ ερνπλ ζρεζε κε δηαζεζηκν ρσξν ε ρσξεηηθνηεηα, ε, γηα ηηο ηερληθεο-λαπηηθεο ππεξεζίεο, κε ηελ αζθαιεηα ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

24 θνξηνεθθνξησζε Γεληθνο θαλνλαο: ηνπιαρηζην 2 παξνρνη γηα θαζε θαηεγνξηα θνξηηνπ πξεπεη λα επηηξαπνπλ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

25 Γπζθνια ζεκαηα Απην-εμππεξεηεζε Γηαδηθαζηα αδεηνδνηεζεο ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

26 Ιζηνξηα Αξρηθν παθεην απνξηθζεθε Noεκβ Version No. 2 ππνβιεζεθε Οθη Αλεζπρηεο ππνδεημεηο λα κε βηαζηεη ε Κνκηζηνλ Παλσιεζξηα ζην Δπξσ-Κνηλνβνπιην Ιαλ ρξόληα κεηα ηελ Πξαζηλε Βηβιν ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

27 Πξαγκαηηθν πξνβιεκα: Σηκνινγεζε εκπνξεπκαηνθηβσηησλ (ΟΛΠ) 1995: TEU 1996: TEU Evergreen, Lloyd Triestino Gioia Tauro (1996) Νεα ρσξεηηθνηεηα 1997 Νεα ηηκνινγεζε γηα πξνζειθπζε θηλεζεο Καη αιιεο ελεξγεηεο αλαγθαηεο (θαλνληζκνη) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

28 Containers in transit (κεηαθνξησζε) ΓΟΜΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΣΟ 1997 Γξαρκεο αλα θηλεζε 1 «θηλεζε»: 1 θνξησζε ε εθθνξησζε 1 θηλεζε 1 ΣΔU! (~1,4 TEU, αλαινγα κε ην κηγκα 40-20) ΕΙΔΟ Εκπηωζη 35% (> 2000 κινηζειρ/ εηορ) Εκπηωζη 65% (>30000 κινηζειρ/εηορ) 20 ft/εμφ ft/κενο ft/εμφ ft/κενο ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

29 Containers in transit Δ ΓΟΛΑΡΙΑ (1$=260 ην 1997) ΕΙΔΟ 35% 65% 20 ft/εμφ 61,95 33,36 20 ft/κενο 62,69 33,76 40 ft/εμφ 103,32 55,63 40 ft/κενο 102,22 55,04 ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

30 ΝΔΔ ΣΙΜΔ(1997) FLAT RATE Δ ΓΟΛΑΡΙΑ FLAT: ΙΓΙΟ ΓΙΑ 20 ft, 40 ft, εκθνξην ε θελν Κινηζειρ/εηορ $/κινηζη , , ,50 > ,50 ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

31 Παξαιιεια: Αλακνξθσζε θαλνληζκσλ Νεα θξεπηδσκαηα, γεξαλνγεθπξεο Τπνινγηζκνο νξηαθνπ θνζηνπο Μεηξα κεησζεο ηνπ θνζηνπο ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

32 Νεα θιηκαθα (2000) FLAT RATE Δ ΔΤΡΩ Κινηζειρ/εηορ Εςπω/κινηζη > ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

33 Σηκνινγηα γηα εγρσξηα Δ/Κ ΔΙΓΟ TΙΜΟΛΟΓΙΟ No. 5 ΚΤΕΦΜ Α) ΑΡΥΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΙΝ ΣΟ 1999) ΔΡΓΑΙΔ ΚΤΣΟΤ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΚΤΜΑΙΑ ΔΜΦΟΡΣΟ ΚΔΝΟ ΔΜΦΟΡΣΟ ΚΔΝΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΞΑΓΩΓΗ 20ft ft διαθοπεηικα ηιμολογια < ! ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

34 πδεηεζεηο, δηαπξαγκαηεπζεηο, θιπ Β) ΠΡΟΣΑΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΑΔ Σα 12 ηηκνινγηα λα γηλνπλ 8 ΔΡΓΑΙΔ ΚΤΣΟΤ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΚΤΜΑΙΑ ΔΙΓΟ ΔΜΦΟΡΣΟ ΚΔΝΟ ΔΜΦΟΡΣΟ ΚΔΝΟ 20ft ft θεπηηθν: Εξιζωζη ηιμολογιων ειζαγωγων-εξαγωγων Γ) ΠΡΟΣΑΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΓΙΝΔ FLAT RATE 20ft-40ft, LADEN-EMPTY, IMPORT-EXPORT ΑΠΟ 12 ηηκνινγηα ζε 2! ΔΡΓΑΙΔ ΚΤΣΟΤ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΚΤΜΑΙΑ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

35 Σειηθα ηηκνινγηα Γ) ΣΔΛΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ Απν 12 ζε 10 ΔΡΓΑΙΔ ΚΤΣΟΤ ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΚΤΜΑΙΑ ΔΙΓΟ ΔΜΦΟΡΣΟ ΚΔΝΟ ΔΜΦΟΡΣΟ ΚΔΝΟ ΔΙΑΓΩΓΗ EΞΑΓΩΓΗ 20ft ft ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

36 Παξαινγηζκνο 4.4 Σηκνινγηα θαζπζηεξεζεο (δξαρκεο αλα σξα): Ωξα ΓΔ-Α (νρη αξγηα) ΓΔ-Α (αξγηα) Ωξα ΚΤ & NEΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ: δπσ/ωπα (απο 9 ζε 1) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

37 Απνζεθεπηξα 3.2 ΔΜΦΟΡΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ non- IMO Δ/Κ (αλα ηεκαρην θαη εκεξα) Υξνλνο απνζεθεπζεο 20 ft 40 ft 1-30 εκ εκ εκ > 90 εκ Γιαηι ηο 40ft οσι ηο διπλο απο ηο 20ft?? Κανενα κινηηπο για να θεςγοςν ηα Ε/Κ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

38 3.4 ΔΜΦΟΡΣΑ ΔΞΑΓΩΓΗ 20 ft 40 ft Υξνλνο 1-30 εκ εκ εκ >90 εκ Γιαηι οσι ηα ιδια με ηα ειζαγομενα? 3.5 ΚΔΝΑ 20 ft 40 ft Υξνλνο 1-30 εκ εκ εκ above 90 εκ Εξεςηελιζηικα σαμηλα ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

39 Νεα ηηκνινγηα ΔΜΦΟΡΣΑ Υξνλνο 20ft 40ft 3-10 εκ (ΔΙΑΓ) εκ (ΔΞΑΓ) εκ >30 εκ ΚΔΝΑ Υξνλνο 20ft 40ft 3-10 εκ εκ >30 εκ ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

40 ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΠΡΙΝ: Πεπιπλοκη ζςναπηηζη ηος ηοναζ και ηος σπονος ΜΔΣΑ: FLAT RATE Άπθπον 24 Σακηικά Δικαιώμαηα Δεξαμενιζμού. Γηα πινία νπνηαζδήπνηε ρσξεηηθόηεηαο ή πξνθεηκέλνπ πεξί πνιεκηθώλ νπνηνπδήπνηε εθηνπίζκαηνο αλά εκέξα Μεγάιεο Πισηήο Γεμακελήο ηόλλσλ δξρ. Μεγάιεο Μόληκεο Γεμακελήο δξρ. Μηθξήο Πισηήο Γεμακελήο ηόλλσλ δξρ. Μηθξήο Μόληκεο Γεμακελήο δξρ. ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

41 Αλακνξθσζε ηηκνινγησλ ΟΛΠ ( ) Υεξη-ρεξη κε αλακνξθσζε θαλνληζκσλ 26 θαλνληζκνη, 10 απν ηνπο νπνηνπο πεξηερνπλ ηηκνινγηα Πξνγελεζηεξν ζπζηεκα: νκνηνκνξθε πξνζαπμεζε Νεν ζπζηεκα: ζηνρεπκελε αλακνξθσζε ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

42 Καηεγνξηεο πνπ αλακνξθσζεθαλ Containers, in transit (handling) Containers, local (handling) Containers (storage) Ships, vehicles & passengers Ship repair zone Exhibition centre Car terminal Space rental Silos Dry docks, floating docks Water supply Special tariffs (contracts) ΛΙΜΔΝΔ παθεην Νν. 4 ΔΜΠ

ΛΗΜΔΝΔ θαη ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΛΗΜΔΝΔ θαη ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΛΗΜΔΝΔ θαη ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Πεξηγξακκα Βαζηθεο ελλνηεο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ 2011 1 Πεξηγξακκα Βαζηθεο ελλνηεο Ναπηηιηα κηθξσλ απνζηαζεσλ (SSS), Γηεπξσπαηθα Γηθηπα (TEN), Marco Polo, Θαιαζζηεο Λεσθνξνη (MoS)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ. Ληκελεο παθεην Νν. 6Α

ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ. Ληκελεο παθεην Νν. 6Α ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ Ληκελεο παθεην Νν. 6Α Αλαθνξεο Wijnolst, N., F. Waals, European Short Sea Fleet Renewal: Opportunities for shipowners and shipyards, SNAME Symposium on Ship Operations, Management

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

FORMAL SAFETY ASSESSMENT OIKONOMIKH III, 2010-11

FORMAL SAFETY ASSESSMENT OIKONOMIKH III, 2010-11 FORMAL SAFETY ASSESSMENT OIKONOMIKH III, 2010-11 Τπνβαζξν Δξεπλα από θνηλνπ κε N. Βεληίθν Υ. Κνληόβα, Τ.Γ. ΔΜΠ Π. Εαραξηάδε, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΗΗ FSA 2010-11 2 Αλαθνξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4

Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση, πρασινη βιβλος, λιµενικο πακετο (και σχετικα) ΛΙΜΕΝΕΣ πακετο Νο. 4 Τιµολογηση λιµενων Στρατηγικο εργαλειο Εργαλειο για την ανταγωνιστικοτητα Αντικειµενο επιστηµονικης αναλυσης Αντικειµενο διαµορφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηε Γσδεθάλεζν: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» - Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο A.1. Έρεηε αληίξξεζε λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο; A.2. Ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ζαο θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 3 1.1 Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 3 1.2 ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ 4 1.3 Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηηο Κπθιάδεο-Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» Νάμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηοθιηκαηηθές Αλαβαζκίζεης Αλοηθηώλ Γεκοζίωλ Υώρωλ Γ. Ρεζύκλες (Γσηηθό Παραιηαθό Μέηωπο) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1

της Δήμητρας Κοντόγιωργα - Θεοταροπούλοσ 1 Αικ. Ηλιάδου: Η διείζδυζη ηου Δημοζίου Δικαίου ζηη ρύθμιζη αγορών δικηύου, κε Πξόινγν Καζεγεηνύ Γεσξγ. Καζηκάηε, εθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010, ζει. 227, ζηελ εηξά: Βηβιηνζήθε Θεσξίαο θαη Πξάμεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ seke2012.blogspot.gr seke.eydap@gmail.com. Οθηώβξηνο, 2013 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ Είκαη ν Κώζηαο Λπκπέξεο, εξγαδόκελνο ζηελ ΕΤΔΑΠ από ην 1995. Εξγάδνκαη

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP)

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Γιώπγορ Π. Βλάσορ 1, Δύα Λέμα 2 Πεπίλητη Η λαπηηιηαθή κεηαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα