ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»"

Transcript

1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Επιςτθμονικά Πργανα Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου Ο μειοδότθσ του διαγωνιςμοφ αντιδραςτθρίων των εξετάςεων του Βιοχημικοφ εργαστηρίου υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει ςτο Νοςοκομείο για δωρεάν χριςθ για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ του διαγωνιςμοφ όλο τον εξοπλιςμό που αναφζρει ςτθν αναλυτικι περιγραφι διεξαγωγισ εξετάςεων Βιοχημικοφ εργαστηρίου ζτςι ϊςτε να μθν απαιτείται από το Νοςοκομείο ο οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ εξοπλιςμόσ για τθν διεξαγωγι των εξετάςεων αυτϊν. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα είναι αμεταχείριςτοσ, νζασ τεχνολογίασ, με θμερομθνία παραγωγισ όχι προγενζςτερθ των δφο (2) τελευταίων χρόνων. Για το προαναλυτικό ςφςτθμα κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ εξοπλιςμοφ αμεταχείριςτου, νζασ τεχνολογίασ, με θμερομθνία καταςκευισ όχι προγενζςτερθ των τεςςάρων (4) ετϊν. Το ςφνολο των ηθτοφμενων εξετάςεων χωρίηεται ςε ενότθτεσ (Α - Η). Οι εξετάςεισ για κάκε ενότθτα βρίςκονται ςε μορφι πίνακα ςτο παράρτθμα Ι. Οι προμθκευτζσ μποροφν να προςφζρουν χωριςτά για κάκε ενότθτα και κα αξιολογθκοφν ανεξάρτθτα για κάκε ενότθτα, με εξαίρεςθ τισ ενότθτεσ Α και Γ για τισ οποίεσ πρζπει να κατατεκεί ενιαία προςφορά. Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να είναι χωριςτζσ για κάκε ενότθτα. Οι προμθκευτζσ κα αναλάβουν το κόςτοσ των αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων για τθ μελλοντικι διαπίςτευςθ του Εργαςτθρίου κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Οι προμθκευτζσ κα αναλάβουν το απαιτοφμενο κόςτοσ των υλικϊν για τον κακθμερινό εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο όλων των εξετάςεων. Οι αναλυτζσ να είναι καταςκευαςμζνοι για in vitro διαγνωςτικι χριςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία 98/79/EC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 2014/108/EEC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. 1

2 ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ Για τθν παραγωγικότθτα του Βιοχθμικοφ αναλυτι ελιφκθςαν υπόψθ τα παρακάτω: Από τον ςυνολικό ετιςιο αρικμό εξετάςεων όπωσ αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ENOTHTA A (Βιοχθμικόσ αναλυτισ), ο μζςοσ θμεριςιοσ αρικμόσ εξετάςεων είναι περί τισ , με ανοδικι τάςθ. Στισ ϊρεσ αιχμισ λειτουργίασ του εργαςτθρίου (μεταξφ 11:00 13:30) διεξάγεται περίπου το 70% - 80% των εξετάςεων, ςυνεπϊσ θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ταχφτθτα του αναλυτικοφ ςυςτιματοσ πρζπει να είναι άνω των εξετάςεων/ϊρα. Κρίνεται απαραίτθτο να ςυμπεριλθφκεί λφςθ ςυςτιματοσ προ-αναλυτικισ επεξεργαςίασ δειγμάτων, που κα πρζπει απαραίτθτα να εξαςφαλίηει αυτόματθ φυςικι ςυνδεςιμότθτα με τα αναλυτικά ςυςτιματα για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων που περιλαμβάνονται ςτισ ενότθτεσ Α και Γ του Ραραρτιματοσ Ι (ςυγκεκριμζνα, τισ βιοχθμικζσ εξετάςεισ και τουσ καρδιακοφσ δείκτεσ). Ειδικότερα, με το προ-αναλυτικό ςφςτθμα κα επιτευχκεί: 1. Δραςτικι μείωςθ δαπάνθσ εργατοωρϊν για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων μετά τθ διαλογι τουσ. 2. Εξάλειψθ ανκρωπίνων ςφαλμάτων και μζγιςτθ αςφάλεια κατά τθ διαχείριςθ δειγμάτων. 3. Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςυνολικά του εργαςτθρίου. 4. Ιχνθλαςιμότθτα όλων των εργαςτθριακϊν διαδικαςιϊν. 5. Μείωςθ του χρόνου διεκπεραίωςθσ των εξετάςεων και τθσ ζκδοςθσ απαντιςεων. 6. Βελτιςτοποίθςθ τθσ ροισ εργαςίασ και μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ. Ακολουκεί περιγραφι των ελάχιςτων ηθτοφμενων προδιαγραφϊν και δεν κα εξεταςκοφν προςφορζσ που αποκλίνουν από αυτζσ. Ο προμθκευτισ κα φροντίςει ζτςι ϊςτε όλοσ ο εξοπλιςμόσ να λειτουργεί αδιάλειπτα και με αξιοπιςτία, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 2

3 ΕΝΟΤΘΤΑ Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ Είναι απαραίτθτο να εκτελοφνται όλεσ οι εξετάςεισ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ENOTHTΕΣ Α και Γ με μία μόνο ειςαγωγι δείγματοσ ςτο αναλυτικό ςφςτθμα. Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν να λθφκοφν υπόψθ οι χωροταξικζσ δυνατότθτεσ του τμιματοσ, ςε ςχζςθ με τον προςφερόμενο ςυνοδό εξοπλιςμό. Η εταιρεία ςτθν οποία κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα αναλάβει και το ενδεχόμενο κόςτοσ εγκατάςταςθσ. Να κατατεκεί ςχεδιάγραμμα τοποκζτθςθσ του ςυςτιματοσ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου, περιγράφοντασ αναλυτικά τισ διαςτάςεισ των επιμζρουσ μονάδων του ςυςτιματοσ, που κα τεκμθριϊνονται ςε prospectus ι εγχειρίδια χριςθσ. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να κάνουν αυτοψία του χϊρου του Εργαςτθρίου. Με τθν προςφορά τουσ οι προμθκευτζσ κα πρζπει να κατακζςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ που να αναφζρει ότι γνωρίηουν το χϊρο και τισ τυχόν ιδιαιτερότθτζσ του (αποχζτευςθ, θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, δίκτυα κ.λ.π.) και ότι αυτόσ επαρκεί για τθν εγκατάςταςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 1. Ρροδιαγραφζσ Ρρο-αναλυτικοφ Συςτιματοσ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, το ςφςτθμα προ-αναλυτικισ επεξεργαςίασ δειγμάτων κα πρζπει απαραίτθτα να εξαςφαλίηει αυτόματθ φυςικι ςυνδεςιμότθτα με τα αναλυτικά ςυςτιματα για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων που περιλαμβάνονται ςτισ ενότθτεσ Α και Γ του Ραραρτιματοσ Ι. Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ (sorting) των δειγμάτων με εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ενότθτα Ε του παραρτιματοσ Ι. Απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 1. Να υπάρχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ και να μποροφν να φορτωκοφν ταυτόχρονα τουλάχιςτον 200 δείγματα ρουτίνασ. 2. Να υπάρχει μζριμνα για τθ διαχείρθςθ επειγόντων δειγμάτων και να περιγραφεί ο τρόποσ. Τα επείγοντα δείγματα να παίρνουν προτεραιότθτα ςτθ φυγοκζντρθςθ και ςτθ φόρτωςθ ςτουσ φυςικά ςυνδεμζνουσ αναλυτζσ. 3. Να μπορεί να δεχκεί ςωλθνάρια διαφορετικοφ φψουσ. Θα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα φόρτωςθσ ςωλθναρίων διαφορετικοφ είδουσ πϊματοσ ταυτόχρονα. 4. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, ο αρικμόσ των δειγμάτων που μποροφν να φυγοκεντρθκοφν ταυτόχρονα. Η παραγωγικότθτα του ςταδίου φυγοκζντρθςθσ να είναι 3

4 τουλάχιςτον 200 δείγματα τθν ϊρα και το ςφςτθμα να διακζτει λειτουργία αυτόματθσ εξιςορρόπθςθσ. 5. Να εκτελεί (κατ επιλογι) υγειονομικά αςφαλι αποπωματιςμό δειγμάτων αυτόματα (τουλάχιςτον 250 δείγματα τθν ϊρα). 6. Να ζχει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ και διεκπεραίωςθσ των εξετάςεων απευκείασ από το πρωτογενζσ ςωλθνάριο (να περιγραφεί ο τρόποσ) ι με δθμιουργία δευτερογενϊν ςωλθναρίων (ςυμβατϊν με τουσ αναλυτζσ) από τα δείγματα, ανάλογα με τισ εξετάςεισ που ζχουν ηθτθκεί (τουλάχιςτον 200 δείγματα τθν ϊρα). 7. Να γίνεται ανίχνευςθ πιγματοσ / ινικισ και ανεπαρκοφσ ςτάκμθσ δείγματοσ από το ςφςτθμα θ από τισ αναλυτικζσ μονάδεσ. 8. Να υπάρχει δυνατότθτα επαναπωματιςμοφ των πρωτογενϊν ι δευτερογενϊν ςωλθναρίων. 9. Να μπορεί να ταξινομεί τα πρωτογενι ι δευτερογενι δείγματα ςε ειδικζσ κζςεισ, ομαδοποιϊντασ τα ανάλογα με τον αναλυτι-ςτόχο αν αυτόσ δεν είναι φυςικά ςυνδεμζνοσ με το ςφςτθμα. 10. Να είναι εφικτι θ ανεξάρτθτθ τροφοδοςία και λειτουργία κάκε αναλυτικισ μονάδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μεταφορζα του προαναλυτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να ςυνεχίηεται θ ανάλυςθ των δειγμάτων ςτουσ επιμζρουσ αναλυτζσ, εφόςον είναι ςυνδεδεμζνοι. Θα αξιολογθκεί ο αρικμόσ των δειγμάτων που μποροφν να φορτωκοφν ταυτόχρονα απευκείασ ςτον αναλυτι. 11. Να ζχει τθ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ (με barcode) και εντοπιςμοφ των ςωλθναρίων ανά πάςα ςτιγμι, θ δε διανομι ςτουσ αναλυτζσ να διενεργείται με τρόπο ϊςτε να μθν δεςμεφονται τα δείγματα ςτουσ επιμζρουσ αναλυτζσ μετά τθν δειγματολθψία. 12. Είναι απαραίτθτο το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από ενιαίο λογιςμικό για τθν κάλυψθ των αναγκϊν διαχείριςθσ του ζργου του εργαςτθρίου κακϊσ και για να δοκεί θ δυνατότθτα μελλοντικισ διαπίςτευςισ του κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Το λογιςμικό αυτό πρζπει να διακζτει τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 1. Nα μπορεί να ςυνδεκεί με το LIS του εργαςτθρίου. 2. Να ανιχνεφει τα δείγματα ανά πάςα ςτιγμι κατά τθν αναλυτικι πορεία τουσ ςτουσ διαφορετικοφσ αναλυτζσ και να παρζχει πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα για τουσ χειριςτζσ και τα δείγματα. 3. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ κανόνων από τουσ χειριςτζσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ κα ενεργοποιοφνται αυτόματεσ επαναλιψεισ. 4. Το λογιςμικό πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ελζγχου όπου κα εμφανίηονται τα δεδομζνα ελζγχου ποιότθτασ όλων των ςυνδεδεμζνων αναλυτϊν ςε γραφικζσ παραςτάςεισ ι αρικμθτικά. 4

5 1. Ρροδιαγραφζσ Βιοχθμικοφ Αναλυτι Να προςφερκοφν 2 ωσ 4 διαςυνδεδεμζνεσ αναλυτικζσ μονάδεσ που να καλφπτουν ςυνολικά τθν προδιαγραφι τθσ ηθτοφμενθσ ταχφτθτασ *για λόγουσ εναλλακτικισ λειτουργίασ (backup) ςε περίπτωςθ βλάβθσ+, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά για κάκε μονάδα: 1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αυτόματοσ βιοχθμικόσ αναλυτισ. 2. Να περιλαμβάνει τισ εξισ αναλυτικζσ (υπο)μονάδεσ: Φωτομετρικι μονάδα Μονάδα με ιοντοεπιλεκτικά θλεκτρόδια (ISE), είτε ξεχωριςτι είτε ενςωματωμζνθ ςτθν βαςικι φωτομετρικι μονάδα Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. Να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα επεξεργαςίασ του φδατοσ τθσ πόλθσ που κα υπερκαλφπτει τισ θμεριςιεσ ανάγκεσ, κατά προτίμθςθ με αντίςτροφθ ϊςμωςθ, ςυνεχι ανακφκλωςθ και λάμπα UV ι με μικροβιακό φίλτρο για τθν αποςτείρωςθ του φδατοσ. Το κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον προμθκευτι. Βιοχθμικι (φωτομετρικι) Μονάδα 1. Να λειτουργεί με τυχαία προςπζλαςθ δειγμάτων (random access) και θ τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ (continuous loading), χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του. 2. Να εκτελεί όλεσ τισ υποχρεωτικζσ εξετάςεισ που αναγράφονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι. Να αναφερκοφν οι προαιρετικζσ εξετάςεισ που εκτελοφνται, κακϊσ και επιπλζον εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ για τισ οποίεσ θ ετιςια απαίτθςθ δεν υπερβαίνει τισ 1200 κα εκτελοφνται ςε μία από τισ αναλυτικζσ μονάδεσ, κακϊσ επίςθσ και θ LDL χολθςτερόλθ. Οι εξετάςεισ αμυλάςθ, αςβζςτιο, κρεατινίνθ, μαγνιςιο, φϊςφοροσ, ουρία και ουρικό οξφ αφοροφν ςε δείγματα οροφ και οφρων: να προςφερκοφν τα απαραίτθτα υλικά για εςωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο. 3. Η παραγωγικότθτα του αναλυτικοφ ςυςτιματοσ να είναι τουλάχιςτον φωτομετρικζσ εξετάςεισ/ϊρα. Η παραγωγικότθτα πρζπει να επιτυγχάνεται υπό όλεσ τισ εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ και να μθν επθρεάηεται από το είδοσ των εξετάςεων ι τθν χωροκετικι διάταξθ των αναλυτικϊν μονάδων. 4. Να ελζγχεται θ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων και αναλϊςιμων και να ειδοποιείται ζγκαιρα ο χειριςτισ για τυχόν ελλείψεισ τουσ. Ο χειριςτισ να ζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου του υπολειπόμενου αρικμοφ εξετάςεων. 5. Να χρθςιμοποιοφνται αντιδραςτιρια που ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία τουσ (περιςςότερα από 80%) να είναι ζτοιμα προσ χριςθ (χωρίσ καμία προετοιμαςία από το χειριςτι), που κα 5

6 αναγνωρίηονται με γραμμικό κϊδικα (bar code). 6. Να αναλφει ταυτόχρονα τουσ εξισ τφπουσ δείγματοσ: ορό, πλάςμα, οφρα, ΕΝΥ. 7. Να εκτελεί αυτόματα επαναλιψεισ, προ-αραιϊςεισ και αραιϊςεισ για αποτελζςματα εκτόσ ορίων, χωρίσ να απαιτείται επανατοποκζτθςθ δειγμάτων από τον χειριςτι. 8. Να ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για αυτόματθ επανάλθψθ κακϊσ και για αυτόματθ εκτζλεςθ άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ (Reflex Testing), χωρίσ τθν φυςικι παρζμβαςθ του χειριςτι. 9. Να δζχεται πρωτογενι ςωλθνάρια, καψάκια και καψάκια ςε ςωλθνάριο. 10. Να υποςτθρίηει ανάγνωςθ γραμμικοφ κϊδικα (bar-code) ι πιο εξελιγμζνο ςφςτθμα για τθν φόρτωςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων. 11. Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ ςτάκμθσ των υπό εξζταςθ δειγμάτων, κακϊσ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ φπαρξθσ πιγματοσ ι ινικισ ςε αυτά, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ανίχνευςθ μθ επαρκοφσ αναρρόφθςθσ δείγματοσ κατά τθ δειγματολθψία. 12. Στθν ανάδευςθ δείγματοσ-αντιδραςτθρίου να αποφεφγεται πικανι επιμόλυνςθ. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ ϊςτε να αξιολογθκεί. 13. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυχόμενο χϊρο ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων, με κερμοκραςία ψφξθσ που κα επιβεβαιϊνει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ για όλα τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια. Τα αντιδραςτιρια να αναγνωρίηονται και να καταχωροφνται αυτόματα από τον αναλυτι και να παραμζνουν ς αυτόν, χωρίσ κίνδυνο αλλοίωςθσ, μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ. 14. Να ελζγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυςθ, ίκτερο και να δίδει ςχετικι ςιμανςθ για ενθμζρωςθ του χειριςτι. 15. Να διακζτει πλενόμενεσ ι μίασ χριςθσ κυβζττεσ. 16. Να διακζτει δυνατότθτα εκτφπωςθσ αποτελεςμάτων ανά εξζταςθ ι ανά αςκενι, καμπυλϊν αντίδραςθσ και βακμονομιςεων. 17. Να ζχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν μερϊν και ςφςτθμα ελζγχου των αποτελεςμάτων. 18. Να ζχει δυνατότθτα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ ςε δυο τουλάχιςτον επίπεδα θμερθςίωσ. 19. Το αναλυτικό ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνδεκεί αμφίδρομα με το ιδθ υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου με δαπάνθ του μειοδότθ. 20. Θα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα να δζχεται προγραμματιςμό κατά το δυνατόν περιςςότερων διαφορετικϊν διαλυμάτων ποιοτικοφ ελζγχου (QC). Θα ςυνεκτιμθκεί θ δυνατότθτα να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό ζλεγχο βάςθ χρόνου και μετά από τθ βακμονόμθςθ αντιδραςτθρίου, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι. Να απεικονίηονται διαγράμματα Levey-Jennings για θμεριςιο και ςυγκεντρωτικό ζλεγχο ποιότθτασ. 6

7 Υπομονάδα ISE 1. Το ςφςτθμα να διακζτει μονάδα με ιοντοεπιλεκτικά θλεκτρόδια (ISE), είτε ξεχωριςτι είτε ενςωματωμζνθ ςτθν βαςικι φωτομετρικι μονάδα, για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ. 2. Αν θ υπομονάδα ISE είναι ανεξάρτθτθ, κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ ςτάκμθσ των υπό εξζταςθ δειγμάτων, κακϊσ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ φπαρξθσ πιγματοσ ι ινικισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ανίχνευςθ μθ επαρκοφσ αναρρόφθςθσ δείγματοσ κατά τθ δειγματολθψία. 3. Να εκτελεί 400 εξετάςεισ θλεκτρολυτϊν/ϊρα (Νάτριο, Κάλιο και Χλϊριο), ςε ορό, οφρα και υγρά. Ο αναλυτισ να διακζτει ανοικτά κανάλια ι κζςεισ, ϊςτε να μπορoφν να χρθςιμοποιθκοφν και αντιδραςτιρια του ελεφκερου εμπορίου για εξετάςεισ που δεν ηθτοφνται ςτθν ρουτίνα (μθ υποχρεωτικζσ κακϊσ και νζεσ εξετάςεισ, αφοφ πρόκειται για τριτοβάκμιο Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο). Ο προμθκευτισ κα δεςμευτεί, με διλωςι του, ότι αναλαμβάνει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο των εξετάςεων κλινικισ χθμείασ ςε ορό και οφρα, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Το πρόγραμμα να είναι διαπιςτευμζνο ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα (όπωσ ILAC-G13:2000 ι ISO/IEL 17043:2010) και να υπάρχει διεκνισ εμπειρία, που να αποδεικνφεται. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει να παρζχει άρτια επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ τοπικά. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ για τθν ενότθτα Α: ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Β Β1. Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Οφρων Ξθρισ Χθμείασ Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για αυτόματο ςφςτθμα φυςικοχθμικισ ουρανάλυςθσ. Το ςφςτθμα πρζπει: 1. Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο, χωρίσ τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ παρουςίασ χειριςτι. 2. Να ζχει παραγωγικότθτα τουλάχιςτον 200 δείγματα/ϊρα. 3. Θα ςυνεκτιμθκεί και κα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δυνατότθτα αυτόματθσ ανάδευςθσ πριν τθ δειγματολθψία και ο ψεκαςμόσ του δείγματοσ πάνω ςτθν ταινία. 7

8 4. Να μετρά το ειδικό βάροσ με ψθφιακό διακλαςίμετρο ςε εφροσ τουλάχιςτον 1,000 1,045 με ανάλυςθ 0, Να μθν απαιτεί ειδικι διαδικαςία για τθν προςκικθ/αλλαγι αντιδραςτθρίων (ςυνεχοφσ φόρτωςθσ αντιδραςτθρίων). 6. Να ζχει αυτόματο δειγματοφορζα. 7. Να προςδιορίηει με πολυχρωματικι ανακλαςιμετρία όλεσ τισ ηθτοφμενεσ παραμζτρουσ. 8. Τα αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα που απαιτοφνται για τθ λειτουργία του αναλυτι και τθ βακμονόμθςι του να είναι ζτοιμα προσ χριςθ. 9. Να προςδιορίηει με τθ μεγαλφτερθ δυνατι αναλυτικι ικανότθτα και γραμμικότθτα (να αναφερκεί αναλυτικά θ κλίμακα), τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: ΠΡΩΣΕÏΝΗ ΝΙΣΡΙΚΑ ΛΕΤΚΟΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΕΣΕΡΑΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΙΝH ΓΛΤΚΟΖΗ ΧΟΛΕΡΤΘΡΙΝΗ ΟΤΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΚΕΣΟΝΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ph ΧΡΩΜΑ ΟΨΗ 10. Με αναβάκμιςθ/επζκταςθ, να ζχει δυνατότθτα για εκτζλεςθ επιπλζον εξετάςεων. 11. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, ο τρόποσ διόρκωςθσ τθσ επίδραςθσ του χρϊματοσ και τθσ κερμοκραςίασ ςτθ μζτρθςθ των ανωτζρω παραμζτρων. 12. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ (διόρκωςθ) τθσ επίδραςθσ πρωτεϊνουρίασ και γλυκοηουρίασ ςτθ μζτρθςθ του ειδικοφ βάρουσ. 13. Να προςτατεφει το χριςτθ και το περιβάλλον από τισ μολφνςεισ (να αναφερκεί ο τρόποσ), βάςει των κοινοτικϊν οδθγιϊν. 14. Να μθν απαιτεί ςυχνι βακμονόμθςθ των παραμζτρων, κακθμερινι ςυντιρθςθ, ειδικι παροχι νεροφ. 15. Να μθν απαιτεί χριςθ ειδικϊν ςωλθναρίων για τα δείγματα. Ο ελάχιςτοσ όγκοσ δείγματοσ (εντόσ κοινοφ ςωλθναρίου) να είναι 3 ml το μζγιςτο. 16. Να διακζτει εκτυπωτι, οκόνθ και Bar Code reader. Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ 8

9 περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. 17. Να μπορεί να ςυνδεκεί με LIS αμφίδρομα, με Η/Υ και αυτόματο αναλυτι μικροςκοπικισ εξζταςθσ οφρων. 18. Να διακζτει αρχείο αποτελεςμάτων. 19. Τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςθ ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 20. Να διακζτει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου (QC) και να ςυνοδεφεται από πρότυπα διαλφματα ποιοτικοφ ελζγχου του οίκου καταςκευισ του αναλυτι. 21. Να διακζτει από τον οίκο καταςκευισ του αναλυτι πρότυπο βακμονομθτι ειδικά για τον αναλυτι, ϊςτε να μπορεί να διαπιςτευκεί κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Θα αξιολογθκοφν επιπλζον χαρακτθριςτικά του αναλυτι. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ γενικισ εξζταςθσ οφρων, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Απόλυτα απαραίτθτθ κεωρείται θ προςφορά και δεφτερου (εφεδρικοφ) αναλυτι για τθν κάλυψθ του εργαςτθρίου ςε περίπτωςθ βλάβθσ, λόγω του αυξθμζνου θμεριςιου αρικμοφ εξετάςεων. Β2. Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Μικροςκοπικισ Εξζταςθσ Οφρων Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για αυτόματο ςφςτθμα μζτρθςθσ και ταυτοποίθςθσ των ζμμορφων ςυςτατικϊν των οφρων. Το ςφςτθμα πρζπει: 1. Να είναι πλιρεσ, τελευταίασ τεχνολογίασ και να μθν απαιτεί καμία προπαραςκευαςτικι ενζργεια από τον χριςτθ πριν τθν τοποκζτθςθ των δειγμάτων ςτον αναλυτι. 2. Να πραγματοποιεί μικροςκοπικι εξζταςθ είτε ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα δείγματα είτε ςε οριςμζνα από αυτά, με κριτιρια που κα κακορίηονται από το εργαςτιριο. 3. Να περιγραφεί αναλυτικά θ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ, ταυτοποίθςθσ και μζτρθςθσ των εμμόρφων ςτοιχείων ςε δείγμα οφρων. Να κατατεκεί βιβλιογραφία που πιςτοποιεί τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων. 4. Να είναι πλιρωσ αυτόματο από τθν τοποκζτθςθ του δείγματοσ ςτον αναλυτι ζωσ και τθν εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων. 5. Να μετρά και να ταυτοποιεί τουλάχιςτον τα παρακάτω ζμμορφα ςτοιχεία: 9

10 λευκά αιμοςφαίρια ερυκρά αιμοςφαίρια πλακϊδθ επικθλιακά κφτταρα μθ πλακϊδθ επικθλιακά κφτταρα κυλίνδρουσ υελϊδεισ και πακολογικοφσ κρυςτάλλουσ βακτιρια μφκθτεσ ςπερματοηωάρια βλζννθ ςωροφσ λευκϊν αιμοςφαιρίων Ιδιαίτερα κετικά κα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα για επιπλζον υποκατθγοριοποιιςεισ: π.χ. δφςμορφα ερυκροκφτταρα, μφκθτεσ με υφζσ, βλαςτομφκθτεσ, ωοειδι ςωμάτια, τριχομονάδεσ κ.α. Να περιγραφεί αναλυτικά θ διαδικαςία. 6. Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ και να πραγματοποιεί αυτόματα ανάμειξθ του δείγματοσ πριν τθ ανάλυςι του. 7. Τα αποτελζςματα μζτρθςθσ των ζμμορφων ςυςτατικϊν να δίνονται κατά οπτικό πεδίο ι ανά μl. 8. Να χρθςιμοποιεί ποςότθτα δείγματοσ οφρων ζωσ 3 ml. 9. Η ταχφτθτά του να είναι τουλάχιςτον 70 δείγματα/ϊρα. 10. Να διακζτει αρχείο αποτελεςμάτων και αντίςτοιχων ταξινομθμζνων εικόνων μικροςκοπικισ ανάλυςθσ, ϊςτε ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ να ζχει τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ δειγμάτων ι και άμεςθσ χριςθσ τουσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 11. Να διακζτει ςφγχρονο υπολογιςτικό ςφςτθμα και να είναι δυνατι θ ςφνδεςι του με αναλυτι μζτρθςθσ των φυςικοχθμικϊν χαρακτιρων των οφρων, για πλιρθ αυτοματοποίθςθ. 12. Να μπορεί να ςυνδεκεί με το πρόγραμμα διαχείριςθσ εργαςτθριακϊν δεδομζνων LIS του εργαςτθρίου. Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν 13. Να χρθςιμοποιεί τα κοινά ςωλθνάρια (10 ml) τθσ μικροςκόπθςθσ οφρων και τον ίδιο δειγματοφορζα με τθ γενικι οφρων. 10

11 14. Να διακζτει ςφςτθμα ανάγνωςθσ γραμμικοφ κϊδικα (barcode) δειγμάτων. 15. Να διακζτει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου (QC) με διαγράμματα Levey-Jennings και να ςυνοδεφεται από πρότυπα διαλφματα ποιοτικοφ ελζγχου του οίκου καταςκευισ του αναλυτι. 16. Τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςει ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 17. Να διακζτει από τον οίκο καταςκευισ του αναλυτι πρότυπο βακμονομθτι ειδικά για τον αναλυτι, ϊςτε να μπορεί να διαπιςτευκεί κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Θα ςυνεκτιμθκεί εμπειρία από Δθμόςια Νοςοκομεία ι μεγάλα ιδιωτικά Κζντρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. 19. Θα αξιολογθκοφν επιπλζον χαρακτθριςτικά του αναλυτι. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ μικροςκοπικισ εξζταςθσ οφρων, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Β3. Άλλεσ εξετάςεισ οφρων (χωρίσ ςυνοδό εξοπλιςμό) Αντιδραςτιρια (ςυμπεριλαμβανομζνων βακμονομθτϊν, ορϊν ελζγχου και απαιτοφμενων αναλωςίμων) για τον προςδιοριςμό των δεικτϊν που αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο κομμάτι του παραρτιματοσ Ι. Για το τεςτ κυιςεωσ κα αξιολογθκεί θ ευαιςκθςία. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ για τθν ενότθτα Β1: ευρϊ, Β2: ευρϊ, Β3: ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Γ Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Καρδιακϊν Δεικτϊν Οι εξετάςεισ τθσ ενότθτασ Γ να εκτελοφνται ςε ανοςολογικό ι ανοςοβιοχθμικό ςφςτθμα Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για ανοςολογικό αναλυτι, που πρζπει: 11

12 1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 2. Να λειτουργεί με τυχαία προςπζλαςθ δειγμάτων (RANDOM ACCESS). 3. Η τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ (CONTINUOUS LOADING), χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του. 4. Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ BAR CODE για τα αντιδραςτιρια και για τα δείγματα. 5. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ πθγμάτων, ςτάκμθσ ορϊν και αντιδραςτθρίων και να ειδοποιεί το χειριςτι για τυχόν ζλλειψι τουσ. 6. Να ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για αυτόματθ επανάλθψθ, προαραίωςθ δειγμάτων κακϊσ και αραίωςθ ςτα εκτόσ γραμμικότθτασ αποτελζςματα, κακϊσ και για αυτόματθ εκτζλεςθ άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ (Reflex Testing). 7. Να ζχει δυνατότθτα εκτζλεςθσ επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του αναλυτι και χωρίσ να επιβραδφνεται θ ταχφτθτά του. 8. Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 160 εξετάςεων/ϊρα. 9. Για τουσ 4 βαςικοφσ (επείγοντεσ) καρδιακοφσ δείκτεσ *καρδιακι τροπονίνθ, CK- MB μάηα, μυοςφαιρίνθ, BNP ι pro-bnp+, ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ να γίνεται με τθ μζκοδο τθσ θλεκτροχθμειοφωταφγειασ ι χθμειοφωταφγειασ και το αποτζλεςμα να δίνεται ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των 20 λεπτϊν από τθ ςτιγμι που τροφοδοτείται με δείγμα ο αναλυτισ. Για τθν εξζταςθ «ομοκυςτεΐνθ», δίνεται θ δυνατότθτα προςφοράσ είτε ςτθν Ομάδα Α είτε ςτθν Ομάδα Γ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα κατατεκοφν επιςτθμονικζσ μελζτεσ που κα αποδεικνφουν ςυγκρίςιμα με τθ χθμειοφωταφγεια αποτελζςματα για τθν εναλλακτικά προτεινόμενθ μζκοδο. 10. Για τθν καρδιακι τροπονίνθ απαιτείται υψθλισ ευαιςκθςίασ ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, το όριο ευαιςκθςίασ τθσ μεκόδου (10% CV) ςε ςχζςθ με το ανϊτερο όριο του εφρουσ των φυςιολογικϊν τιμϊν. 11. Να δοκοφν αναλυτικά, ϊςτε να αξιολογθκοφν, όλα τα χαρακτθριςτικά των αντιδραςτθρίων. 12. Να χρθςιμοποιεί ορό ι πλάςμα. 13. Nα χρθςιμοποιεί ρφγχθ μιασ χριςεωσ για τθν αναρρόφθςθ των δειγμάτων ι άλλθ αξιόπιςτθ μζκοδο που κα περιγράφεται αναλυτικά, για να εξαλείφεται κάκε πικανι επιμόλυνςθ (carry-over). 14. Να διακζτει ψυγείο ι κερμοςτατοφμενο χϊρο για τα αντιδραςτιρια του αναλυτι, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ ςυντιρθςισ τουσ. Τα αντιδραςτιρια να παραμζνουν πάνω ςτον αναλυτι μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ. 15. Να ςυνδεκεί με το LIS του εργαςτθρίου. 16. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςει ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 12

13 17. Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ εξετάςεισ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ και να δοκοφν οι επιπλζον εξετάςεισ που γίνονται. 18. Ο αναλυτισ να διακζτει ζξοδο για ςφνδεςθ με κεντρικό θλεκτρονικό υπολογιςτι. Να ςυνοδεφεται από υπολογιςτι, εκτυπωτι, πρόγραμμα επεξεργαςίασ αποτελεςμάτων αςκενϊν ςτα Ελλθνικά, UPS και οτιδιποτε άλλο απαιτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο των εξετάςεων καρδιακϊν δεικτϊν, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Απαιτείται, επιπλζον, μικρόσ εφεδρικόσ αναλυτισ, που κα χρθςιμοποιεί τα ίδια αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα υλικά, για λόγουσ εναλλακτικισ λειτουργίασ (backup) ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Ο εφεδρικόσ αναλυτισ δεν απαιτείται να είναι ςυνδεδεμζνοσ με το προαναλυτικό ςφςτθμα και κα πρζπει να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 60 εξετάςεων /ϊρα. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Δ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Ρροςδιοριςμοφ Γλυκοηυλιωμζνθσ Αιμοςφαιρίνθσ Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ HbA1c. Ο αναλυτισ πρζπει: 1. Να προςδιορίηει το κλάςμα τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c) ακόμθ και με τθν παρουςία πακολογικϊν αιμοςφαιρινϊν και να ενθμερϊνει για ενδεχόμενθ παρουςία τουσ. Αποδεκτζσ μεκοδολογίεσ είναι θ Υγρι Χρωματογραφία Υψθλισ Απόδοςθσ (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), ςαν μζκοδοσ αναφοράσ και, θ Τριχοειδικι Ηλεκτροφόρθςθ (Capillary Electrophoresis) 2. Το όλο ςφςτθμα κα πρζπει να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο. 3. Να ζχει μεγάλθ ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα με ςυντελεςτι CV <1 ςε όλο το εφροσ γραμμικότθτασ του αναλυτι. 4. Να αναφζρονται, ϊςτε να αξιολογθκοφν, οι χρόνοι τθσ διαδικαςίασ εκκίνθςθσ και του τερματιςμοφ λειτουργίασ του αναλυτι, που δεν μποροφν να υπερβαίνουν τα 10 λεπτά. 13

14 5. Να αναφζρονται, ϊςτε να αξιολογθκοφν, ο χρόνοσ ανάλυςθσ δείγματοσ και θ ςυνολικι ταχφτθτα/παραγωγικότθτα του αναλυτι ανά ϊρα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 35 δείγματα/ϊρα. 6. Να χρθςιμοποιεί δείγμα πλιρουσ αίματοσ χωρίσ προεργαςία. Να μπορεί να μετριςει αιμολυμζνα δείγματα. 7. Να χρθςιμοποιεί φλεβικό και τριχοειδικό δείγμα αίματοσ. 8. Να απαιτείται θ αναρρόφθςθ πολφ μικροφ όγκου δείγματοσ. Ο απαιτοφμενοσ ςυνολικόσ όγκοσ δείγματοσ για τθν αυτόματθ εκτζλεςθ τθσ εξζταςθσ να είναι μικρότεροσ του 1 ml. 9. Να χρθςιμοποιοφνται τα ςωλθνάρια τθσ αρχικισ αιμολθψίασ. Να μθν απαιτεί τθ χριςθ ειδικϊν δοκιμαςτικϊν ςωλινων. 10. Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ και δειγματοφορζα >50 κζςεων. 11. Να ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων κακϊσ και δυνατότθτα ανάλυςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν κατά προτεραιότθτα (stats). 12. Να διακζτει ςφςτθμα ανάγνωςθσ γραμμικοφ κϊδικα (barcode) δειγμάτων. 13. Να διακζτει εξωτερικό ι εςωτερικό εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων και του χρωματογραφιματοσ. 14. Τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να παραμζνουν ςτον αναλυτι μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ. 15. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςει ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 16. Να ςυνδεκεί με το LIS του εργαςτθρίου. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. 14

15 ΕΝΟΤΘΤΑ Ε Ρροδιαγραφζσ Αναλυτι Οςτικοφ Μεταβολιςμοφ 1. Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα αυτόματου αναλυτι για τθ διενζργεια του μεγαλφτερου αρικμοφ εξετάςεων που αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα του παραρτιματοσ Ι, ϊςτε να είναι εφικτι θ ανάλυςθ μεμονωμζνων δειγμάτων και θ ταχεία διεκπεραίωςθ των εξετάςεων. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςθ ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 2. Για τισ εξετάςεισ τθσ ενότθτασ Ε του παραρτιματοσ Ι που δεν υπάρχουν αυτοματοποιθμζνεσ, κα αξιολογθκοφν θμιαυτόματα ςυςτιματα. Στθν περίπτωςθ αυτι κρίνεται απαραίτθτθ θ προςφορά επιπλζον και όλου του εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν ανάλυςθ των δειγμάτων χειροκίνθτα (φωτόμετρο, ςφςτθμα πλυςίματοσ μικροπλακϊν) ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του θμιαυτόματου ςυςτιματοσ, ϊςτε να μθν αχρθςτεφονται τα αντιδραςτιρια. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ ΣΤ Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Μζτρθςθσ Βιοχθμικϊν Δεικτϊν Φλεγμονισ Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για αυτόματο αναλυτι που να διενεργεί το μεγαλφτερο αρικμό από τισ εξετάςεισ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα Ι. Ο αναλυτισ: 1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 2. Να λειτουργεί με τυχαία προςπζλαςθ δειγμάτων (RANDOM ACCESS). 3. Η τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ (CONTINUOUS LOADING), χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του. 4. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, θ ταχφτθτα του αναλυτι. 5. Να πραγματοποιεί τθν ανάλυςθ ςτο μικρότερο δυνατό χρόνο. 6. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςθ ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 7. Να δοκοφν οι επιπλζον εξετάςεισ που γίνονται. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. 15

16 ΕΝΟΤΘΤΑ Η Ρροδιαγραφζσ Αναλυτι Γενετικϊν Δεικτϊν Να περιλαμβάνει αυτόματο ςφςτθμα απομόνωςθσ DNA/RNA και αυτόματο ι θμιαυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ μεταλλάξεων, κατά προτίμθςθ με τεχνολογία PCR. Να προςφερκεί όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ διενζργεια τθσ εξζταςθσ. Οι προςφερόμενεσ ςυςκευαςίεσ να είναι πλιρεισ και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια. Να μπορεί να διενεργεί το μεγαλφτερο αρικμό εξετάςεων που αναφζρεται ςτο παράρτθμα Ι. Να διακζτει ανάλυςθ του μεγαλφτερου δυνατοφ αρικμοφ μεταλλάξεων ανά γονίδιο. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Θ Ρροδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ χειροκίνθτων εξετάςεων Να προςφερκεί πλιρθσ, ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ (θμιαυτόματο ςφςτθμα) που απαιτείται για τθν ανάλυςθ των δειγμάτων και αντιδραςτιρια για προςδιοριςμό του μεγαλφτερου αρικμοφ των δεικτϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα Ι. Κρίνεται απαραίτθτθ θ προςφορά επιπλζον και όλου του εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν ανάλυςθ των δειγμάτων χειροκίνθτα (φωτόμετρο, ςφςτθμα πλυςίματοσ μικροπλακϊν) ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του θμιαυτόματου ςυςτιματοσ, ϊςτε να μθν αχρθςτεφονται τα αντιδραςτιρια. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. Ο αναφερόμενοσ αρικμόσ των εξετάςεων ανά ζτοσ του Ρίνακα ςτο Ραράρτθμα Ι ςυμπεριλαμβάνει τον αρικμό των δειγμάτων, των επαναλιψεων και των ορϊν ελζγχου (controls). Οι απαιτοφμενεσ εξετάςεισ για βακμονόμθςθ κα πρζπει να υπολογιςκοφν επιπλζον ανά είδοσ εξζταςθσ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΙΘΑΝΟΣ ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΩ (+ Φ.Ρ.Α.) 16

17 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι Ρεριγραφι Αιτιματοσ Ομαδοποίθςθ Κωδ.Εργαςτθρ.Εξζτ. Κωδικόσ ΡαΓΝΘ Ροςότθτα 2015 Ρροβλεπόμενο κόςτοσ 2015 Συνολικό κόςτοσ 2015 Α 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΜΙΝΟΤΑΝΣΦΕΑΣΗ ΑΛΑΝΙΝΗΣ Ομάδα Α Ομάδα Α ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ Ομάδα Α α-αμυλαση Ομάδα Α ΑΣΡΑΤΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΑΝΣΦΕΑΣΗ Ομάδα Α ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΑΣΗ Ομάδα Α ΚΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ Ομάδα Α ΚΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ-ΜΒ (ΕΝΕΓΟΤΗΤΑ) γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΑΝΣΦΕΑΣΗ Ομάδα Α Ομάδα Α ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΟΓΟΝΑΣΗ Ομάδα Α ΛΙΡΑΣΗ Ομάδα Α ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ Ομάδα Α ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΥΘΙΝΗ Ομάδα Α ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΥΘΙΝΗ Ομάδα Α ΟΥΙΑ Ομάδα Α ΧΟΛΗΣΤΕΟΛΗ Ομάδα Α ΚΕΑΤΙΝΙΝΗ Ομάδα Α ΓΛΥΚΟΖΗ Ομάδα Α HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΟΛΗ Ομάδα Α ΣΙΔΗΟΣ Ομάδα Α ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ Ομάδα Α LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΟΛΗ Ομάδα Α ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ Ομάδα Α ΤΙΓΛΥΚΕΙΔΙΑ Ομάδα Α ΟΥΙΚΟ ΟΞΥ Ομάδα Α ΑΜΜΩΝΙΑ Ομάδα Α ΑΣΒΕΣΤΙΟ Ομάδα Α ΜΑΓΝΗΣΙΟ Ομάδα Α

18 28 ΑΝΟΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΟΣ Ομάδα Α ΧΛΩΙΟ (ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΔΙΟ) ΚΑΛΙΟ (ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΔΙΟ) ΝΑΤΙΟ (ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΔΙΟ) Ομάδα Α Ομάδα Α Ομάδα Α ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΩΝ/ΕΝΥ Ομάδα Α C-ΑΝΤΙΔΩΣΑ ΡΩΤΕΙΝΗ Ομάδα Α ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΑ ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ομάδα Α Ομάδα Α ΑΡΑΜΙΝΑΣΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ Ομάδα Α ΑΡΟΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΗ Α Ι Ομάδα Α ΑΡΟΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΗ Β Ομάδα Α ΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΗ (a) Ομάδα Α ΜΕΤΑΤΕΡΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΛΙΡΟΚΑΛΙΝΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΟΦΙΛΩΝ Ομάδα Α Ομάδα Α ΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ Ομάδα Α Β Β Β3 48 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΕΣ ΦΩΣΦΟΛΙΡΑΣΗ Α2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΟΥΩΝ ΞΘΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΩΝ ΜΕ ΡΟΛΥΡΑΑΜΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΟΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΟΥΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΩΝ ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΩΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (TEST ΚΥΗΣΗΣ) Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΩΝ ΜΕ Ομάδα Β

19 50 Γ ΡΟΛΥΡΑΑΜΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΟΥ - ΟΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΚΑΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Β-ΤΥΡΟΥ ΝΑΤΙΟΥΗΤΙΚΟ ΡΕΡΤΙΔΙΟ, probnp ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΜΒ ΤΗΣ KΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ(ΜΑΖΑ) Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Γ Ομάδα Γ ΜΥΟΣΦΑΙΙΝΗ Ομάδα Γ ΤΟΡΟΝΙΝΗ Ι ι T Ομάδα Γ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ Ομάδα Γ Δ Ε ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΓΘΣ ΧΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑΣ ΥΨΘΛΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ (HPLC) ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΙΝΗ ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΟΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΟΥΜΕΝΑ C- ΤΕΛΟΡΕΡΤΙΔΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Ομάδα Γ Ομάδα Δ Ομάδα Δ Ομάδα Δ Ομάδα Ε Ομάδα Ε Ομάδα Ε ΔΕΣΟΞΥ-ΡΥΙΔΙΝΟΛΙΝΗ Ομάδα Ε ,25 ΔΙΥΔΟΞΥ-ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ομάδα Ε YΔΟΞΥ-ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ομάδα Ε ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ Ομάδα Ε ΣΤ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΥΓΙΚΟ ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΡΟΡΕΡΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΡΟΥ Ι ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΘΣ Ομάδα Ε Ομάδα Ε Ομάδα ΣΤ ΕΥΘΟΡΟΙΗΤΙΝΗ Ομάδα ΣΤ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ ΝΕΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-1b Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-2R Ομάδα ΣΤ

20 71 ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-6 Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-8 Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-10 Ομάδα ΣΤ Η 74 Θ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CFTR (90% ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ) ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΤΘΣ ELISA ΓΙΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΩΝ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Ομάδα Η Ομάδα Ζ Ομάδα Θ TGF-β Ομάδα Η ΛΕΡΤΙΝΗ Ομάδα Η ΑΔΙΡΟΝΕΚΤΙΝΗ Ομάδα Η ΕΖΙΣΤΙΝΗ Ομάδα Η MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN -1/CCL2 (MCP- 1/CCL2) MACROPHAGE INFLAMMATORY PROTEIN 1- a (MIP 1-a, CCL3) Ομάδα Η Ομάδα Η ΜΥΕΛΟ-ΥΡΕΟΞΕΙΔΑΣΗ Ομάδα Η ΥΡΟΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΟΤΘΤΑ Α 1. Οι εξετάςεισ για τισ οποίεσ θ ετιςια απαίτθςθ δεν υπερβαίνει τισ 1200 κα εκτελοφνται ςε μία από τισ αναλυτικζσ μονάδεσ, κακϊσ επίςθσ και θ LDL χολθςτερόλθ. 2. Οι εξετάςεισ αμυλάςθ (3500 εξετάςεισ/ζτοσ), αςβζςτιο (3500 εξετάςεισ/ζτοσ), κρεατινίνθ (6000 εξετάςεισ/ζτοσ), μαγνιςιο (2000 εξετάςεισ/ζτοσ), φϊςφοροσ (2500 εξετάςεισ/ζτοσ), ουρία (3500 εξετάςεισ/ζτοσ) και ουρικό οξφ (2500 εξετάςεισ/ζτοσ) αφοροφν ςε δείγματα οφρων: να προςφερκοφν τα απαραίτθτα υλικά για εςωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο. 20

21 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ & ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 1. ΤΚΔΤΑΗΑ Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη όπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά εθηόο εάλ ε Τπνπξγηθή Απόθαζε ελαξκόληζεο ηεο Οδ. 98/79/ΔΚ νξίδεη δηαθνξεηηθά: Δπσλπκία θαη δηεύζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεύεη ζε ρώξα εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε, ηνπ Δγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλόηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθό πξντόλ, ηελ πνζόηεηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. Καηά πεξίπησζε, ηελ έλδεημε ΣΔΗΡΟ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε από πιεπξάο θαζαξηόηεηαο. Σνλ θσδηθό ηεο παξηίδαο κεηά από ηε ιέμε ΠΑΡΣΗΓΑ ή ηνλ αύμνληα αξηζκό. Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο ρσξίο ππνβηβαζκό ηεο επίδνζεο. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα πξντόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ αμηνιόγεζε επηδόζεσλ. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνύ. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ ζηα Διιεληθά εθηόο εάλ ε Τπνπξγηθή Απόθαζε ελαξκόληζεο ηεο Οδ. 98/79/ΔΚ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο: Α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο Β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ηνπ αληηδξώληνο πξντόληνο θαη ηελ πνζόηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ πλόινπ (Kit). Γ. Γήισζε όηη ην δηαγλσζηηθό πξντόλ πεξηέρεη όια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κέηξεζε. Γ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξόλν δηαηήξεζεο κεηά από ηελ πξώηε απνζθξάγηζε ηεο πξσηνηαγνύο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξόηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζία. Δ. Σηο επηδόζεηο ηνπ πξντόληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ επαλαιεςηκόηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκόηεηα, ηα όξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 21

22 Σ. Έλδεημε ηνπ ηπρόλ απαηηνπκέλνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εηδηθνύ απηνύ εμνπιηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη νξζώο. Ε. Σνλ ηύπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρόλ εηδηθέο ζπλζήθεο ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνύο. Ζ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Θ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθό πξντόλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε: η) Σεο αξρήο ηεο κεζόδνπ ηη) ησλ εηδηθώλ αλαιπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ επηδόζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα, αλαπαξαγσγηκόηεηα, όξηα αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηώλ ζρεηηθώλ παξεκβνιώλ), ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο κεζόδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ, όζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηώλ θαη πιηθώλ κεηξήζεσλ αλαθνξάο θαη ηηη) Σσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ αθνξνύλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκό, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνύ πξντόληνο (π.ρ αλαζύζηαζε, επώαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.α). Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πόζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ. Η. Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη όπνπ απαηηείηαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ. ΗΑ. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγώλ ζηηο αλαιπηηθέο επηδόζεηο ηνπ πξντόληνο. ΗΒ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: -Σνλ εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ επηθύξσζεο. -Αλαθνξά ζηνλ ηξόπν βαζκνλόκεζεο ηνπ πξντόληνο. -Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδόκελεο πνζόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνύ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε. -Αλ ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα ή εμνπιηζκό, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπ, επαξθή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξντόλησλ ή εμνπιηζκνύ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο. -Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντόληνο θαη ηεο νξζήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θύζε θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο βαζκνλόκεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο. -Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 22

23 -Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξόζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκό πνπ απαηηείηαη, πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντόλ (π.ρ απνζηείξσζε,ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε θ.α). -Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερόκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. -Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιύκαλζεο. ΗΓ. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρόλ εηδηθνύο θαη αζπλήζεηο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθώλ πξντόλησλ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθό πξντόλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξώπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θύζε ηεο. ΗΓ. Σελ εκεξνκελία εθδόζεσο ή ηεο πιένλ πξόζθαηεο αλαζεώξεζεο ησλ νδεγώλ ρξήζεσο. ΑΛΛΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Σα Αλαιπηηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνύλ πιήξε θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία, κε όια ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα ππνβνήζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, όπσο ζπζηήκαηα παξνρήο λεξνύ, εξγαζηεξηαθήο πνηόηεηαο, ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο θιπ. Σν Ννζνθνκείν ζα παξάζρεη κόλν παξνρέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, παξνρή λεξνύ πόιεο θαη απνρέηεπζε. Σπρόλ παξεκβάζεηο ζηελ δηαξξύζκηζε ησλ ρώξσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλαιπηώλ ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα γίλνπλ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή. Σα κεραλήκαηα ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνηειεζκάησλ LIS πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην θεληξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο εμεηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή. Σν αλσηέξσ ζύζηεκα ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα παξαιαβήο ζπγθεληξσηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζε κεληαία βάζε γηα ηνλ πξαγκαηηθό έιεγρν ηνπ θόζηνπο αλά εμέηαζε. Σα έμνδα κεηαθνξάο εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο, αληαιιαθηηθώλ θαη ε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζα παξέρνληαη δσξεάλ από ηελ κεηνδόηξηα εηαηξεία. 23

24 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ Σα ππό πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο παξαθάησ όξνπο: Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηoπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε αλαιπηέο. Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο Να έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηόλ καθξόηεξν ρξόλν ιήμεσο. Να ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη. Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Α. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ λα κελ έρνπλ παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντόληνο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελώ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, λα ππνρξενύηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζόηεηνο. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα όισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντόλησλ ηόζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνύλησο ηεθκεξησκέλε. Όια ηα ππό πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο. Γηα ηελ Σξνπνλίλε Η λα αλαθεξζεί ε επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ ζε CV<10% ζε ζρέζε κε ην αλώηεξν όξην ησλ θπζηνινγηθώλ ηηκώλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα. 24

25 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΜΗΚΣΟ ΑΝΟΟΥΖΜΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΣΔΜ. 2 Γηα ην Βηνρεκηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ κε θσδ , 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885, 20886, 20887, 20888, 20889, 20890, 20891, 20892, 20893, 20894, 20897, 20898, 20901, 20905, 20906, 20907, 20908, 20910, 20911, 20917, 20922, 20923, 20924, 20925, 20930, 20931, 20932, 20935, 20936, 20937, 20938, 20939, 20940, 20941, 21213, 21216, 21220, 21229, 21234, 21244, 21293, 21298, 21304, 21306, 21308, 21310, 21315, 21319, 21381, 21388, (πξναηξ.), (πξναηξ.), (πξναηξ.), (πξναηξ.) Ο θάζε αλαιπηήο λα είλαη κεηθηνύ ηύπνπ, λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο εθηέιεζεο πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ θαη άιισλ εηδηθώλ εμεηάζεσλ όπνπ απαηηείηαη ε αλνζνρεκηθή κεζνδνινγία (π.ρ. θαξδηαθνί δείθηεο), ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηάζπαζε ηνπ δείγκαηνο. 1. Να είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ηπραία επηινγή δεηγκάησλ ηύπνπ Random Access. 2. Να είλαη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, 1500 θσηνκεηξηθώλ εμεηάζεσλ αλά ώξα γηα ηνλ έλα αλαιπηή θαη ηνπιάρηζηνλ 1200 θσηνκεηξηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ δεύηεξν (ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη εμεηάζεηο πνπ εθηεινύληαη κε ηα ειεθηξόδηα) θαη 160 αλνζνρεκηθώλ εμεηάζεσλ αλά ώξα. 3. Ζ θόξησζε θαη ε εθθόξησζε δεηγκάησλ (νξνύ, νύξσλ, ΔΝΤ θηι) ζε θάζε αλαιπηή λα γίλεηαη ζπλερώο ρσξίο ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη από έλα ζεκείν εηζαγσγήο. 4. Να έρεη ελζσκαησκέλν ςπγείν (<12 o C) θύιαμεο γηα όια ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα 5. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 55 δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ ζην ίδην δείγκα. 6. Ζ δπλακηθόηεηα ηνπ αλαιπηή γηα εθάπαμ θόξησζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 δείγκαηα, θαη λα δηαζέηεη επηπιένλ ζέζεηο 20 επεηγόλησλ δεηγκάησλ (STAT) ή δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο επεηγόλησλ δεηγκάησλ πνπ ζα αλαιύνληαη άκεζα θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε αθαίξεζε άιισλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο από ηνλ δεηγκαηνιήπηε. 7. Ο ρξόλνο ιήςεο ελόο απνηειέζκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 12 ιεπηά γηα όιεο ηηο δεηνύκελεο θιαζζηθέο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο θαη ηα 45 ιεπηά γηα όιεο ηηο δεηνύκελεο αλνζνρεκηθέο εμεηάζεηο. 8. Να ππάξρεη ζύζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηώλ (ISE) ην νπνίν λα είλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ αλαιπηή θαη λα έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 400 εμεηάζεσλ αλά ώξα. 9. Σν θσηνκεηξηθό ζύζηεκα λα απνκνλώλεη ηνπιάρηζηνλ 10 κήθε θύκαηνο. 10. Να δηαζέηεη θπβέηηεο θσηνκέηξεζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πνπ πιέλνληαη απηόκαηα θαη ειέγρνληαη γηα ηελ θαζαξόηεηά ηνπο από ηνλ αλαιπηή ζε όια ηα κήθε θύκαηνο ή θπβέηηεο θσηνκέηξεζεο κηαο ρξήζεσο. 11. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο αξαίσζεο θαη επαλάιεςεο ησλ δεηγκάησλ ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα είλαη εθηόο πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. 12. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ πήγκαηνο, θπζαιίδσλ ή ηληθήο ζηνλ νξό. 25

26 13. Να κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί απηόκαηε επαλάιεςε ελόο δείγκαηνο γηα ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή εμέηαζε, όηαλ ην απνηέιεζκα βξίζθεηαη εληόο πξνθαζνξηζκέλνπ από ηνλ ρεηξηζηή εύξνπο (Reflex Testing) 14. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ δεηγκάησλ κέζσ BARCODE, θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηελ κεραλνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 15. Ο αλαιπηήο λα είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ δηαζέηνληαο αξθεηέο ειεύζεξεο ζέζεηο πξσηνθόιισλ εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αληηδξαζηήξηα ηνπ ειεύζεξνπ εκπνξίνπ 16. Να ρξεζηκνπνηεί θαηά ην δπλαηόλ κηθξνύο όγθνπο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ. 17. Να πξνζδηνξίδεη ηα αηκνιπκέλα, ηα ηθηεξηθά θαη ηα ιηπαηκηθά δείγκαηα. 18. Να εθηειεί ην ζύλνιν ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεηνύληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα εμεηάζεσλ. 19. Να θέξεη πιήξεο ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (QC) κε απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ ησλ Controls θαη ησλ θακππιώλ βαζκνλόκεζεο. Να κελ ρξεηάδεηαη ζπρλέο βαζκνλνκήζεηο θαη εηδηθά γηα ηηο αλνζνρεκηθέο εμεηάζεηο, ην δηάζηεκα λα κελ είλαη κηθξόηεξν από κήλα. Σα αληηδξαζηήξηα πνπ αθνξνύλ εμεηάζεηο κε πάλσ από ηεζη ην ρξόλν λα παξακέλνπλ πάλσ ζηνλ αλαιπηή κέρξη πιήξνπο θαηαλάισζεο ηνπ. 20. Ζ ζηάζκε όισλ ησλ πγξώλ λα ειέγρεηαη κε ζύζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο θαη λα εηδνπνηείηαη άκεζα ν ρεηξηζηήο. 21. Να απαηηεί κηθξό ρξόλν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, κηθξόηεξν ησλ 45 ιεπηώλ. 22. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθώλ κεξώλ θαη ζύζηεκα παξνρήο νδεγηώλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο. 23. Σα απνηειέζκαηα λα ηππώλνληαη αλά αζζελή θαη ζπγθεληξσηηθά κε εθηππσηή πςειήο ηαρύηεηαο. 24. Να ππνζηεξίδεηαη από ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 25. ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην (π.ρ. κόληκεο πιελόκελεο θπβέηηεο), λα ζπλνδεύεηαη από ζύζηεκα θαζαξηζκνύ ηνπ λεξνύ πόιεσο ζην βαζκό θαζαξόηεηαο πνπ απαηηεί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ νξγάλνπ. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΟΤΡΩΝ (ΣΔΜ. 2 ) Γηα ην Βηνρεκηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ κε ηνv θσδ Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, επεθηάζηκνο, εμεηδηθεπκέλεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο κε πηζηνπνίεζε θαηά ISO, ζήκαλζε CE-MARK θαη λα ιεηηνπξγεί κε 230V/50HZ. 1. Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θπζηθνρεκηθήο νπξναλάιπζεο θαη λα κεηξά κε ηελ θαιύηεξε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηε κέγηζηε γξακκηθόηεηα θαη δηαθξηηηθόηεηα όιεο ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο, κε ηε κέζνδν ηεο πνιπρξσκαηηθήο αλαθιαζηκεηξίαο, θαζώο θαη ην εηδηθό βάξνο κε ηε κέζνδν ηεο δηαζιαζηκεηξίαο. 2. Οη δεηνύκελεο εμεηάζεηο είλαη: πξσηετλεο (αιβνπκίλε), ληηξηθά, ιεπθνθπηηαξηθή εζηεξάζε, αηκνζθαηξίλε, γιπθόδε, ρνιεξηζξίλε, νπξνρνιελνγόλν, θεηνληθά ζώκαηα, ph, ρξώκα, όςε. 3. Να θάλεη αθόκα αλαγλώξηζε ρξώκαηνο, ρξνηάο (όςεο) θαη εηδηθνύ βάξνπο ησλ νύξσλ. 26

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αναλςηή 1. Να είλαη απηόκαηνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Επιςτθμονικά Πργανα Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου Ο μειοδότθσ του διαγωνιςμοφ αντιδραςτθρίων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλαιπηήο Unicel DxI 800 δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.

Ο αλαιπηήο Unicel DxI 800 δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Beckman Coulter Unicel DxI 800 Ο αλαιπηήο Unicel DxI 800 δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο αλαιπηήο Unicel DxI 800 γηα ηε κέηξεζε ησλ εμεηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΙΡΑ: Απαντιςεισ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: Σηαγκαράκθσ Γιάννθσ, Δθμοποφλου Ηρώ, Αδάμθ Μαρία, Αγγελίδθσ Άγγελοσ, Παπακαναςίου Θάνοσ, Παπαςταμάτθσ τζφανοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩ Ζ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟ ΦΟΡΑ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩ Ζ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟ ΦΟΡΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚE ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 820.000 με ΦΠΑ,ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect ci4100 Ο αναλυτής Architect ci4100 ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκασ Γιώργοσ Ημερομηνία : 28/12/2015 Διάρκεια: 3 ώρεσ ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε ςτο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα