ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»"

Transcript

1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Επιςτθμονικά Πργανα Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου Ο μειοδότθσ του διαγωνιςμοφ αντιδραςτθρίων των εξετάςεων του Βιοχημικοφ εργαστηρίου υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει ςτο Νοςοκομείο για δωρεάν χριςθ για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ του διαγωνιςμοφ όλο τον εξοπλιςμό που αναφζρει ςτθν αναλυτικι περιγραφι διεξαγωγισ εξετάςεων Βιοχημικοφ εργαστηρίου ζτςι ϊςτε να μθν απαιτείται από το Νοςοκομείο ο οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ εξοπλιςμόσ για τθν διεξαγωγι των εξετάςεων αυτϊν. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα είναι αμεταχείριςτοσ, νζασ τεχνολογίασ, με θμερομθνία παραγωγισ όχι προγενζςτερθ των δφο (2) τελευταίων χρόνων. Για το προαναλυτικό ςφςτθμα κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ εξοπλιςμοφ αμεταχείριςτου, νζασ τεχνολογίασ, με θμερομθνία καταςκευισ όχι προγενζςτερθ των τεςςάρων (4) ετϊν. Το ςφνολο των ηθτοφμενων εξετάςεων χωρίηεται ςε ενότθτεσ (Α - Η). Οι εξετάςεισ για κάκε ενότθτα βρίςκονται ςε μορφι πίνακα ςτο παράρτθμα Ι. Οι προμθκευτζσ μποροφν να προςφζρουν χωριςτά για κάκε ενότθτα και κα αξιολογθκοφν ανεξάρτθτα για κάκε ενότθτα, με εξαίρεςθ τισ ενότθτεσ Α και Γ για τισ οποίεσ πρζπει να κατατεκεί ενιαία προςφορά. Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να είναι χωριςτζσ για κάκε ενότθτα. Οι προμθκευτζσ κα αναλάβουν το κόςτοσ των αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων για τθ μελλοντικι διαπίςτευςθ του Εργαςτθρίου κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Οι προμθκευτζσ κα αναλάβουν το απαιτοφμενο κόςτοσ των υλικϊν για τον κακθμερινό εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο όλων των εξετάςεων. Οι αναλυτζσ να είναι καταςκευαςμζνοι για in vitro διαγνωςτικι χριςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία 98/79/EC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυμμορφϊνονται με τθν οδθγία 2014/108/EEC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. 1

2 ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ Για τθν παραγωγικότθτα του Βιοχθμικοφ αναλυτι ελιφκθςαν υπόψθ τα παρακάτω: Από τον ςυνολικό ετιςιο αρικμό εξετάςεων όπωσ αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ENOTHTA A (Βιοχθμικόσ αναλυτισ), ο μζςοσ θμεριςιοσ αρικμόσ εξετάςεων είναι περί τισ , με ανοδικι τάςθ. Στισ ϊρεσ αιχμισ λειτουργίασ του εργαςτθρίου (μεταξφ 11:00 13:30) διεξάγεται περίπου το 70% - 80% των εξετάςεων, ςυνεπϊσ θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ταχφτθτα του αναλυτικοφ ςυςτιματοσ πρζπει να είναι άνω των εξετάςεων/ϊρα. Κρίνεται απαραίτθτο να ςυμπεριλθφκεί λφςθ ςυςτιματοσ προ-αναλυτικισ επεξεργαςίασ δειγμάτων, που κα πρζπει απαραίτθτα να εξαςφαλίηει αυτόματθ φυςικι ςυνδεςιμότθτα με τα αναλυτικά ςυςτιματα για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων που περιλαμβάνονται ςτισ ενότθτεσ Α και Γ του Ραραρτιματοσ Ι (ςυγκεκριμζνα, τισ βιοχθμικζσ εξετάςεισ και τουσ καρδιακοφσ δείκτεσ). Ειδικότερα, με το προ-αναλυτικό ςφςτθμα κα επιτευχκεί: 1. Δραςτικι μείωςθ δαπάνθσ εργατοωρϊν για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων μετά τθ διαλογι τουσ. 2. Εξάλειψθ ανκρωπίνων ςφαλμάτων και μζγιςτθ αςφάλεια κατά τθ διαχείριςθ δειγμάτων. 3. Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςυνολικά του εργαςτθρίου. 4. Ιχνθλαςιμότθτα όλων των εργαςτθριακϊν διαδικαςιϊν. 5. Μείωςθ του χρόνου διεκπεραίωςθσ των εξετάςεων και τθσ ζκδοςθσ απαντιςεων. 6. Βελτιςτοποίθςθ τθσ ροισ εργαςίασ και μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ. Ακολουκεί περιγραφι των ελάχιςτων ηθτοφμενων προδιαγραφϊν και δεν κα εξεταςκοφν προςφορζσ που αποκλίνουν από αυτζσ. Ο προμθκευτισ κα φροντίςει ζτςι ϊςτε όλοσ ο εξοπλιςμόσ να λειτουργεί αδιάλειπτα και με αξιοπιςτία, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 2

3 ΕΝΟΤΘΤΑ Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ Είναι απαραίτθτο να εκτελοφνται όλεσ οι εξετάςεισ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ENOTHTΕΣ Α και Γ με μία μόνο ειςαγωγι δείγματοσ ςτο αναλυτικό ςφςτθμα. Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν να λθφκοφν υπόψθ οι χωροταξικζσ δυνατότθτεσ του τμιματοσ, ςε ςχζςθ με τον προςφερόμενο ςυνοδό εξοπλιςμό. Η εταιρεία ςτθν οποία κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα αναλάβει και το ενδεχόμενο κόςτοσ εγκατάςταςθσ. Να κατατεκεί ςχεδιάγραμμα τοποκζτθςθσ του ςυςτιματοσ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου, περιγράφοντασ αναλυτικά τισ διαςτάςεισ των επιμζρουσ μονάδων του ςυςτιματοσ, που κα τεκμθριϊνονται ςε prospectus ι εγχειρίδια χριςθσ. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να κάνουν αυτοψία του χϊρου του Εργαςτθρίου. Με τθν προςφορά τουσ οι προμθκευτζσ κα πρζπει να κατακζςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ που να αναφζρει ότι γνωρίηουν το χϊρο και τισ τυχόν ιδιαιτερότθτζσ του (αποχζτευςθ, θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, δίκτυα κ.λ.π.) και ότι αυτόσ επαρκεί για τθν εγκατάςταςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 1. Ρροδιαγραφζσ Ρρο-αναλυτικοφ Συςτιματοσ Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, το ςφςτθμα προ-αναλυτικισ επεξεργαςίασ δειγμάτων κα πρζπει απαραίτθτα να εξαςφαλίηει αυτόματθ φυςικι ςυνδεςιμότθτα με τα αναλυτικά ςυςτιματα για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων που περιλαμβάνονται ςτισ ενότθτεσ Α και Γ του Ραραρτιματοσ Ι. Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ (sorting) των δειγμάτων με εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ενότθτα Ε του παραρτιματοσ Ι. Απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 1. Να υπάρχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ και να μποροφν να φορτωκοφν ταυτόχρονα τουλάχιςτον 200 δείγματα ρουτίνασ. 2. Να υπάρχει μζριμνα για τθ διαχείρθςθ επειγόντων δειγμάτων και να περιγραφεί ο τρόποσ. Τα επείγοντα δείγματα να παίρνουν προτεραιότθτα ςτθ φυγοκζντρθςθ και ςτθ φόρτωςθ ςτουσ φυςικά ςυνδεμζνουσ αναλυτζσ. 3. Να μπορεί να δεχκεί ςωλθνάρια διαφορετικοφ φψουσ. Θα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα φόρτωςθσ ςωλθναρίων διαφορετικοφ είδουσ πϊματοσ ταυτόχρονα. 4. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, ο αρικμόσ των δειγμάτων που μποροφν να φυγοκεντρθκοφν ταυτόχρονα. Η παραγωγικότθτα του ςταδίου φυγοκζντρθςθσ να είναι 3

4 τουλάχιςτον 200 δείγματα τθν ϊρα και το ςφςτθμα να διακζτει λειτουργία αυτόματθσ εξιςορρόπθςθσ. 5. Να εκτελεί (κατ επιλογι) υγειονομικά αςφαλι αποπωματιςμό δειγμάτων αυτόματα (τουλάχιςτον 250 δείγματα τθν ϊρα). 6. Να ζχει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ και διεκπεραίωςθσ των εξετάςεων απευκείασ από το πρωτογενζσ ςωλθνάριο (να περιγραφεί ο τρόποσ) ι με δθμιουργία δευτερογενϊν ςωλθναρίων (ςυμβατϊν με τουσ αναλυτζσ) από τα δείγματα, ανάλογα με τισ εξετάςεισ που ζχουν ηθτθκεί (τουλάχιςτον 200 δείγματα τθν ϊρα). 7. Να γίνεται ανίχνευςθ πιγματοσ / ινικισ και ανεπαρκοφσ ςτάκμθσ δείγματοσ από το ςφςτθμα θ από τισ αναλυτικζσ μονάδεσ. 8. Να υπάρχει δυνατότθτα επαναπωματιςμοφ των πρωτογενϊν ι δευτερογενϊν ςωλθναρίων. 9. Να μπορεί να ταξινομεί τα πρωτογενι ι δευτερογενι δείγματα ςε ειδικζσ κζςεισ, ομαδοποιϊντασ τα ανάλογα με τον αναλυτι-ςτόχο αν αυτόσ δεν είναι φυςικά ςυνδεμζνοσ με το ςφςτθμα. 10. Να είναι εφικτι θ ανεξάρτθτθ τροφοδοςία και λειτουργία κάκε αναλυτικισ μονάδασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μεταφορζα του προαναλυτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να ςυνεχίηεται θ ανάλυςθ των δειγμάτων ςτουσ επιμζρουσ αναλυτζσ, εφόςον είναι ςυνδεδεμζνοι. Θα αξιολογθκεί ο αρικμόσ των δειγμάτων που μποροφν να φορτωκοφν ταυτόχρονα απευκείασ ςτον αναλυτι. 11. Να ζχει τθ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ (με barcode) και εντοπιςμοφ των ςωλθναρίων ανά πάςα ςτιγμι, θ δε διανομι ςτουσ αναλυτζσ να διενεργείται με τρόπο ϊςτε να μθν δεςμεφονται τα δείγματα ςτουσ επιμζρουσ αναλυτζσ μετά τθν δειγματολθψία. 12. Είναι απαραίτθτο το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από ενιαίο λογιςμικό για τθν κάλυψθ των αναγκϊν διαχείριςθσ του ζργου του εργαςτθρίου κακϊσ και για να δοκεί θ δυνατότθτα μελλοντικισ διαπίςτευςισ του κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Το λογιςμικό αυτό πρζπει να διακζτει τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 1. Nα μπορεί να ςυνδεκεί με το LIS του εργαςτθρίου. 2. Να ανιχνεφει τα δείγματα ανά πάςα ςτιγμι κατά τθν αναλυτικι πορεία τουσ ςτουσ διαφορετικοφσ αναλυτζσ και να παρζχει πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα για τουσ χειριςτζσ και τα δείγματα. 3. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ κανόνων από τουσ χειριςτζσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ κα ενεργοποιοφνται αυτόματεσ επαναλιψεισ. 4. Το λογιςμικό πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ελζγχου όπου κα εμφανίηονται τα δεδομζνα ελζγχου ποιότθτασ όλων των ςυνδεδεμζνων αναλυτϊν ςε γραφικζσ παραςτάςεισ ι αρικμθτικά. 4

5 1. Ρροδιαγραφζσ Βιοχθμικοφ Αναλυτι Να προςφερκοφν 2 ωσ 4 διαςυνδεδεμζνεσ αναλυτικζσ μονάδεσ που να καλφπτουν ςυνολικά τθν προδιαγραφι τθσ ηθτοφμενθσ ταχφτθτασ *για λόγουσ εναλλακτικισ λειτουργίασ (backup) ςε περίπτωςθ βλάβθσ+, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά για κάκε μονάδα: 1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αυτόματοσ βιοχθμικόσ αναλυτισ. 2. Να περιλαμβάνει τισ εξισ αναλυτικζσ (υπο)μονάδεσ: Φωτομετρικι μονάδα Μονάδα με ιοντοεπιλεκτικά θλεκτρόδια (ISE), είτε ξεχωριςτι είτε ενςωματωμζνθ ςτθν βαςικι φωτομετρικι μονάδα Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. Να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα επεξεργαςίασ του φδατοσ τθσ πόλθσ που κα υπερκαλφπτει τισ θμεριςιεσ ανάγκεσ, κατά προτίμθςθ με αντίςτροφθ ϊςμωςθ, ςυνεχι ανακφκλωςθ και λάμπα UV ι με μικροβιακό φίλτρο για τθν αποςτείρωςθ του φδατοσ. Το κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον προμθκευτι. Βιοχθμικι (φωτομετρικι) Μονάδα 1. Να λειτουργεί με τυχαία προςπζλαςθ δειγμάτων (random access) και θ τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ (continuous loading), χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του. 2. Να εκτελεί όλεσ τισ υποχρεωτικζσ εξετάςεισ που αναγράφονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι. Να αναφερκοφν οι προαιρετικζσ εξετάςεισ που εκτελοφνται, κακϊσ και επιπλζον εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ για τισ οποίεσ θ ετιςια απαίτθςθ δεν υπερβαίνει τισ 1200 κα εκτελοφνται ςε μία από τισ αναλυτικζσ μονάδεσ, κακϊσ επίςθσ και θ LDL χολθςτερόλθ. Οι εξετάςεισ αμυλάςθ, αςβζςτιο, κρεατινίνθ, μαγνιςιο, φϊςφοροσ, ουρία και ουρικό οξφ αφοροφν ςε δείγματα οροφ και οφρων: να προςφερκοφν τα απαραίτθτα υλικά για εςωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο. 3. Η παραγωγικότθτα του αναλυτικοφ ςυςτιματοσ να είναι τουλάχιςτον φωτομετρικζσ εξετάςεισ/ϊρα. Η παραγωγικότθτα πρζπει να επιτυγχάνεται υπό όλεσ τισ εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ και να μθν επθρεάηεται από το είδοσ των εξετάςεων ι τθν χωροκετικι διάταξθ των αναλυτικϊν μονάδων. 4. Να ελζγχεται θ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων και αναλϊςιμων και να ειδοποιείται ζγκαιρα ο χειριςτισ για τυχόν ελλείψεισ τουσ. Ο χειριςτισ να ζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου του υπολειπόμενου αρικμοφ εξετάςεων. 5. Να χρθςιμοποιοφνται αντιδραςτιρια που ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία τουσ (περιςςότερα από 80%) να είναι ζτοιμα προσ χριςθ (χωρίσ καμία προετοιμαςία από το χειριςτι), που κα 5

6 αναγνωρίηονται με γραμμικό κϊδικα (bar code). 6. Να αναλφει ταυτόχρονα τουσ εξισ τφπουσ δείγματοσ: ορό, πλάςμα, οφρα, ΕΝΥ. 7. Να εκτελεί αυτόματα επαναλιψεισ, προ-αραιϊςεισ και αραιϊςεισ για αποτελζςματα εκτόσ ορίων, χωρίσ να απαιτείται επανατοποκζτθςθ δειγμάτων από τον χειριςτι. 8. Να ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για αυτόματθ επανάλθψθ κακϊσ και για αυτόματθ εκτζλεςθ άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ (Reflex Testing), χωρίσ τθν φυςικι παρζμβαςθ του χειριςτι. 9. Να δζχεται πρωτογενι ςωλθνάρια, καψάκια και καψάκια ςε ςωλθνάριο. 10. Να υποςτθρίηει ανάγνωςθ γραμμικοφ κϊδικα (bar-code) ι πιο εξελιγμζνο ςφςτθμα για τθν φόρτωςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων. 11. Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ ςτάκμθσ των υπό εξζταςθ δειγμάτων, κακϊσ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ φπαρξθσ πιγματοσ ι ινικισ ςε αυτά, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ανίχνευςθ μθ επαρκοφσ αναρρόφθςθσ δείγματοσ κατά τθ δειγματολθψία. 12. Στθν ανάδευςθ δείγματοσ-αντιδραςτθρίου να αποφεφγεται πικανι επιμόλυνςθ. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ ϊςτε να αξιολογθκεί. 13. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυχόμενο χϊρο ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων, με κερμοκραςία ψφξθσ που κα επιβεβαιϊνει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ για όλα τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια. Τα αντιδραςτιρια να αναγνωρίηονται και να καταχωροφνται αυτόματα από τον αναλυτι και να παραμζνουν ς αυτόν, χωρίσ κίνδυνο αλλοίωςθσ, μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ. 14. Να ελζγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυςθ, ίκτερο και να δίδει ςχετικι ςιμανςθ για ενθμζρωςθ του χειριςτι. 15. Να διακζτει πλενόμενεσ ι μίασ χριςθσ κυβζττεσ. 16. Να διακζτει δυνατότθτα εκτφπωςθσ αποτελεςμάτων ανά εξζταςθ ι ανά αςκενι, καμπυλϊν αντίδραςθσ και βακμονομιςεων. 17. Να ζχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν μερϊν και ςφςτθμα ελζγχου των αποτελεςμάτων. 18. Να ζχει δυνατότθτα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ ςε δυο τουλάχιςτον επίπεδα θμερθςίωσ. 19. Το αναλυτικό ςφςτθμα κα πρζπει να ςυνδεκεί αμφίδρομα με το ιδθ υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου με δαπάνθ του μειοδότθ. 20. Θα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα να δζχεται προγραμματιςμό κατά το δυνατόν περιςςότερων διαφορετικϊν διαλυμάτων ποιοτικοφ ελζγχου (QC). Θα ςυνεκτιμθκεί θ δυνατότθτα να εκτελεί αυτόματα ποιοτικό ζλεγχο βάςθ χρόνου και μετά από τθ βακμονόμθςθ αντιδραςτθρίου, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι. Να απεικονίηονται διαγράμματα Levey-Jennings για θμεριςιο και ςυγκεντρωτικό ζλεγχο ποιότθτασ. 6

7 Υπομονάδα ISE 1. Το ςφςτθμα να διακζτει μονάδα με ιοντοεπιλεκτικά θλεκτρόδια (ISE), είτε ξεχωριςτι είτε ενςωματωμζνθ ςτθν βαςικι φωτομετρικι μονάδα, για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ. 2. Αν θ υπομονάδα ISE είναι ανεξάρτθτθ, κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ ςτάκμθσ των υπό εξζταςθ δειγμάτων, κακϊσ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ φπαρξθσ πιγματοσ ι ινικισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ανίχνευςθ μθ επαρκοφσ αναρρόφθςθσ δείγματοσ κατά τθ δειγματολθψία. 3. Να εκτελεί 400 εξετάςεισ θλεκτρολυτϊν/ϊρα (Νάτριο, Κάλιο και Χλϊριο), ςε ορό, οφρα και υγρά. Ο αναλυτισ να διακζτει ανοικτά κανάλια ι κζςεισ, ϊςτε να μπορoφν να χρθςιμοποιθκοφν και αντιδραςτιρια του ελεφκερου εμπορίου για εξετάςεισ που δεν ηθτοφνται ςτθν ρουτίνα (μθ υποχρεωτικζσ κακϊσ και νζεσ εξετάςεισ, αφοφ πρόκειται για τριτοβάκμιο Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο). Ο προμθκευτισ κα δεςμευτεί, με διλωςι του, ότι αναλαμβάνει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο των εξετάςεων κλινικισ χθμείασ ςε ορό και οφρα, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Το πρόγραμμα να είναι διαπιςτευμζνο ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα (όπωσ ILAC-G13:2000 ι ISO/IEL 17043:2010) και να υπάρχει διεκνισ εμπειρία, που να αποδεικνφεται. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει να παρζχει άρτια επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ τοπικά. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ για τθν ενότθτα Α: ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Β Β1. Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Οφρων Ξθρισ Χθμείασ Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για αυτόματο ςφςτθμα φυςικοχθμικισ ουρανάλυςθσ. Το ςφςτθμα πρζπει: 1. Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο, χωρίσ τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ παρουςίασ χειριςτι. 2. Να ζχει παραγωγικότθτα τουλάχιςτον 200 δείγματα/ϊρα. 3. Θα ςυνεκτιμθκεί και κα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δυνατότθτα αυτόματθσ ανάδευςθσ πριν τθ δειγματολθψία και ο ψεκαςμόσ του δείγματοσ πάνω ςτθν ταινία. 7

8 4. Να μετρά το ειδικό βάροσ με ψθφιακό διακλαςίμετρο ςε εφροσ τουλάχιςτον 1,000 1,045 με ανάλυςθ 0, Να μθν απαιτεί ειδικι διαδικαςία για τθν προςκικθ/αλλαγι αντιδραςτθρίων (ςυνεχοφσ φόρτωςθσ αντιδραςτθρίων). 6. Να ζχει αυτόματο δειγματοφορζα. 7. Να προςδιορίηει με πολυχρωματικι ανακλαςιμετρία όλεσ τισ ηθτοφμενεσ παραμζτρουσ. 8. Τα αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα που απαιτοφνται για τθ λειτουργία του αναλυτι και τθ βακμονόμθςι του να είναι ζτοιμα προσ χριςθ. 9. Να προςδιορίηει με τθ μεγαλφτερθ δυνατι αναλυτικι ικανότθτα και γραμμικότθτα (να αναφερκεί αναλυτικά θ κλίμακα), τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: ΠΡΩΣΕÏΝΗ ΝΙΣΡΙΚΑ ΛΕΤΚΟΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΕΣΕΡΑΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΙΝH ΓΛΤΚΟΖΗ ΧΟΛΕΡΤΘΡΙΝΗ ΟΤΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΚΕΣΟΝΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ph ΧΡΩΜΑ ΟΨΗ 10. Με αναβάκμιςθ/επζκταςθ, να ζχει δυνατότθτα για εκτζλεςθ επιπλζον εξετάςεων. 11. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, ο τρόποσ διόρκωςθσ τθσ επίδραςθσ του χρϊματοσ και τθσ κερμοκραςίασ ςτθ μζτρθςθ των ανωτζρω παραμζτρων. 12. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ (διόρκωςθ) τθσ επίδραςθσ πρωτεϊνουρίασ και γλυκοηουρίασ ςτθ μζτρθςθ του ειδικοφ βάρουσ. 13. Να προςτατεφει το χριςτθ και το περιβάλλον από τισ μολφνςεισ (να αναφερκεί ο τρόποσ), βάςει των κοινοτικϊν οδθγιϊν. 14. Να μθν απαιτεί ςυχνι βακμονόμθςθ των παραμζτρων, κακθμερινι ςυντιρθςθ, ειδικι παροχι νεροφ. 15. Να μθν απαιτεί χριςθ ειδικϊν ςωλθναρίων για τα δείγματα. Ο ελάχιςτοσ όγκοσ δείγματοσ (εντόσ κοινοφ ςωλθναρίου) να είναι 3 ml το μζγιςτο. 16. Να διακζτει εκτυπωτι, οκόνθ και Bar Code reader. Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ 8

9 περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. 17. Να μπορεί να ςυνδεκεί με LIS αμφίδρομα, με Η/Υ και αυτόματο αναλυτι μικροςκοπικισ εξζταςθσ οφρων. 18. Να διακζτει αρχείο αποτελεςμάτων. 19. Τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςθ ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 20. Να διακζτει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου (QC) και να ςυνοδεφεται από πρότυπα διαλφματα ποιοτικοφ ελζγχου του οίκου καταςκευισ του αναλυτι. 21. Να διακζτει από τον οίκο καταςκευισ του αναλυτι πρότυπο βακμονομθτι ειδικά για τον αναλυτι, ϊςτε να μπορεί να διαπιςτευκεί κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Θα αξιολογθκοφν επιπλζον χαρακτθριςτικά του αναλυτι. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ γενικισ εξζταςθσ οφρων, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Απόλυτα απαραίτθτθ κεωρείται θ προςφορά και δεφτερου (εφεδρικοφ) αναλυτι για τθν κάλυψθ του εργαςτθρίου ςε περίπτωςθ βλάβθσ, λόγω του αυξθμζνου θμεριςιου αρικμοφ εξετάςεων. Β2. Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Μικροςκοπικισ Εξζταςθσ Οφρων Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για αυτόματο ςφςτθμα μζτρθςθσ και ταυτοποίθςθσ των ζμμορφων ςυςτατικϊν των οφρων. Το ςφςτθμα πρζπει: 1. Να είναι πλιρεσ, τελευταίασ τεχνολογίασ και να μθν απαιτεί καμία προπαραςκευαςτικι ενζργεια από τον χριςτθ πριν τθν τοποκζτθςθ των δειγμάτων ςτον αναλυτι. 2. Να πραγματοποιεί μικροςκοπικι εξζταςθ είτε ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα δείγματα είτε ςε οριςμζνα από αυτά, με κριτιρια που κα κακορίηονται από το εργαςτιριο. 3. Να περιγραφεί αναλυτικά θ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ, ταυτοποίθςθσ και μζτρθςθσ των εμμόρφων ςτοιχείων ςε δείγμα οφρων. Να κατατεκεί βιβλιογραφία που πιςτοποιεί τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων. 4. Να είναι πλιρωσ αυτόματο από τθν τοποκζτθςθ του δείγματοσ ςτον αναλυτι ζωσ και τθν εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων. 5. Να μετρά και να ταυτοποιεί τουλάχιςτον τα παρακάτω ζμμορφα ςτοιχεία: 9

10 λευκά αιμοςφαίρια ερυκρά αιμοςφαίρια πλακϊδθ επικθλιακά κφτταρα μθ πλακϊδθ επικθλιακά κφτταρα κυλίνδρουσ υελϊδεισ και πακολογικοφσ κρυςτάλλουσ βακτιρια μφκθτεσ ςπερματοηωάρια βλζννθ ςωροφσ λευκϊν αιμοςφαιρίων Ιδιαίτερα κετικά κα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα για επιπλζον υποκατθγοριοποιιςεισ: π.χ. δφςμορφα ερυκροκφτταρα, μφκθτεσ με υφζσ, βλαςτομφκθτεσ, ωοειδι ςωμάτια, τριχομονάδεσ κ.α. Να περιγραφεί αναλυτικά θ διαδικαςία. 6. Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ και να πραγματοποιεί αυτόματα ανάμειξθ του δείγματοσ πριν τθ ανάλυςι του. 7. Τα αποτελζςματα μζτρθςθσ των ζμμορφων ςυςτατικϊν να δίνονται κατά οπτικό πεδίο ι ανά μl. 8. Να χρθςιμοποιεί ποςότθτα δείγματοσ οφρων ζωσ 3 ml. 9. Η ταχφτθτά του να είναι τουλάχιςτον 70 δείγματα/ϊρα. 10. Να διακζτει αρχείο αποτελεςμάτων και αντίςτοιχων ταξινομθμζνων εικόνων μικροςκοπικισ ανάλυςθσ, ϊςτε ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ να ζχει τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ δειγμάτων ι και άμεςθσ χριςθσ τουσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 11. Να διακζτει ςφγχρονο υπολογιςτικό ςφςτθμα και να είναι δυνατι θ ςφνδεςι του με αναλυτι μζτρθςθσ των φυςικοχθμικϊν χαρακτιρων των οφρων, για πλιρθ αυτοματοποίθςθ. 12. Να μπορεί να ςυνδεκεί με το πρόγραμμα διαχείριςθσ εργαςτθριακϊν δεδομζνων LIS του εργαςτθρίου. Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν 13. Να χρθςιμοποιεί τα κοινά ςωλθνάρια (10 ml) τθσ μικροςκόπθςθσ οφρων και τον ίδιο δειγματοφορζα με τθ γενικι οφρων. 10

11 14. Να διακζτει ςφςτθμα ανάγνωςθσ γραμμικοφ κϊδικα (barcode) δειγμάτων. 15. Να διακζτει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου (QC) με διαγράμματα Levey-Jennings και να ςυνοδεφεται από πρότυπα διαλφματα ποιοτικοφ ελζγχου του οίκου καταςκευισ του αναλυτι. 16. Τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςει ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 17. Να διακζτει από τον οίκο καταςκευισ του αναλυτι πρότυπο βακμονομθτι ειδικά για τον αναλυτι, ϊςτε να μπορεί να διαπιςτευκεί κατά τα διεκνι πρότυπα 17025, Θα ςυνεκτιμθκεί εμπειρία από Δθμόςια Νοςοκομεία ι μεγάλα ιδιωτικά Κζντρα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό. 19. Θα αξιολογθκοφν επιπλζον χαρακτθριςτικά του αναλυτι. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ μικροςκοπικισ εξζταςθσ οφρων, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Β3. Άλλεσ εξετάςεισ οφρων (χωρίσ ςυνοδό εξοπλιςμό) Αντιδραςτιρια (ςυμπεριλαμβανομζνων βακμονομθτϊν, ορϊν ελζγχου και απαιτοφμενων αναλωςίμων) για τον προςδιοριςμό των δεικτϊν που αναφζρονται ςτο αντίςτοιχο κομμάτι του παραρτιματοσ Ι. Για το τεςτ κυιςεωσ κα αξιολογθκεί θ ευαιςκθςία. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ για τθν ενότθτα Β1: ευρϊ, Β2: ευρϊ, Β3: ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Γ Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Καρδιακϊν Δεικτϊν Οι εξετάςεισ τθσ ενότθτασ Γ να εκτελοφνται ςε ανοςολογικό ι ανοςοβιοχθμικό ςφςτθμα Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για ανοςολογικό αναλυτι, που πρζπει: 11

12 1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 2. Να λειτουργεί με τυχαία προςπζλαςθ δειγμάτων (RANDOM ACCESS). 3. Η τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ (CONTINUOUS LOADING), χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του. 4. Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ BAR CODE για τα αντιδραςτιρια και για τα δείγματα. 5. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ πθγμάτων, ςτάκμθσ ορϊν και αντιδραςτθρίων και να ειδοποιεί το χειριςτι για τυχόν ζλλειψι τουσ. 6. Να ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ για αυτόματθ επανάλθψθ, προαραίωςθ δειγμάτων κακϊσ και αραίωςθ ςτα εκτόσ γραμμικότθτασ αποτελζςματα, κακϊσ και για αυτόματθ εκτζλεςθ άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ (Reflex Testing). 7. Να ζχει δυνατότθτα εκτζλεςθσ επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του αναλυτι και χωρίσ να επιβραδφνεται θ ταχφτθτά του. 8. Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 160 εξετάςεων/ϊρα. 9. Για τουσ 4 βαςικοφσ (επείγοντεσ) καρδιακοφσ δείκτεσ *καρδιακι τροπονίνθ, CK- MB μάηα, μυοςφαιρίνθ, BNP ι pro-bnp+, ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ να γίνεται με τθ μζκοδο τθσ θλεκτροχθμειοφωταφγειασ ι χθμειοφωταφγειασ και το αποτζλεςμα να δίνεται ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των 20 λεπτϊν από τθ ςτιγμι που τροφοδοτείται με δείγμα ο αναλυτισ. Για τθν εξζταςθ «ομοκυςτεΐνθ», δίνεται θ δυνατότθτα προςφοράσ είτε ςτθν Ομάδα Α είτε ςτθν Ομάδα Γ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα κατατεκοφν επιςτθμονικζσ μελζτεσ που κα αποδεικνφουν ςυγκρίςιμα με τθ χθμειοφωταφγεια αποτελζςματα για τθν εναλλακτικά προτεινόμενθ μζκοδο. 10. Για τθν καρδιακι τροπονίνθ απαιτείται υψθλισ ευαιςκθςίασ ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, το όριο ευαιςκθςίασ τθσ μεκόδου (10% CV) ςε ςχζςθ με το ανϊτερο όριο του εφρουσ των φυςιολογικϊν τιμϊν. 11. Να δοκοφν αναλυτικά, ϊςτε να αξιολογθκοφν, όλα τα χαρακτθριςτικά των αντιδραςτθρίων. 12. Να χρθςιμοποιεί ορό ι πλάςμα. 13. Nα χρθςιμοποιεί ρφγχθ μιασ χριςεωσ για τθν αναρρόφθςθ των δειγμάτων ι άλλθ αξιόπιςτθ μζκοδο που κα περιγράφεται αναλυτικά, για να εξαλείφεται κάκε πικανι επιμόλυνςθ (carry-over). 14. Να διακζτει ψυγείο ι κερμοςτατοφμενο χϊρο για τα αντιδραςτιρια του αναλυτι, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ ςυντιρθςισ τουσ. Τα αντιδραςτιρια να παραμζνουν πάνω ςτον αναλυτι μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ. 15. Να ςυνδεκεί με το LIS του εργαςτθρίου. 16. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςει ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 12

13 17. Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ εξετάςεισ που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ και να δοκοφν οι επιπλζον εξετάςεισ που γίνονται. 18. Ο αναλυτισ να διακζτει ζξοδο για ςφνδεςθ με κεντρικό θλεκτρονικό υπολογιςτι. Να ςυνοδεφεται από υπολογιςτι, εκτυπωτι, πρόγραμμα επεξεργαςίασ αποτελεςμάτων αςκενϊν ςτα Ελλθνικά, UPS και οτιδιποτε άλλο απαιτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο των εξετάςεων καρδιακϊν δεικτϊν, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Απαιτείται, επιπλζον, μικρόσ εφεδρικόσ αναλυτισ, που κα χρθςιμοποιεί τα ίδια αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα υλικά, για λόγουσ εναλλακτικισ λειτουργίασ (backup) ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Ο εφεδρικόσ αναλυτισ δεν απαιτείται να είναι ςυνδεδεμζνοσ με το προαναλυτικό ςφςτθμα και κα πρζπει να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 60 εξετάςεων /ϊρα. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Δ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Ρροςδιοριςμοφ Γλυκοηυλιωμζνθσ Αιμοςφαιρίνθσ Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ HbA1c. Ο αναλυτισ πρζπει: 1. Να προςδιορίηει το κλάςμα τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c) ακόμθ και με τθν παρουςία πακολογικϊν αιμοςφαιρινϊν και να ενθμερϊνει για ενδεχόμενθ παρουςία τουσ. Αποδεκτζσ μεκοδολογίεσ είναι θ Υγρι Χρωματογραφία Υψθλισ Απόδοςθσ (High Performance Liquid Chromatography, HPLC), ςαν μζκοδοσ αναφοράσ και, θ Τριχοειδικι Ηλεκτροφόρθςθ (Capillary Electrophoresis) 2. Το όλο ςφςτθμα κα πρζπει να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο. 3. Να ζχει μεγάλθ ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα με ςυντελεςτι CV <1 ςε όλο το εφροσ γραμμικότθτασ του αναλυτι. 4. Να αναφζρονται, ϊςτε να αξιολογθκοφν, οι χρόνοι τθσ διαδικαςίασ εκκίνθςθσ και του τερματιςμοφ λειτουργίασ του αναλυτι, που δεν μποροφν να υπερβαίνουν τα 10 λεπτά. 13

14 5. Να αναφζρονται, ϊςτε να αξιολογθκοφν, ο χρόνοσ ανάλυςθσ δείγματοσ και θ ςυνολικι ταχφτθτα/παραγωγικότθτα του αναλυτι ανά ϊρα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 35 δείγματα/ϊρα. 6. Να χρθςιμοποιεί δείγμα πλιρουσ αίματοσ χωρίσ προεργαςία. Να μπορεί να μετριςει αιμολυμζνα δείγματα. 7. Να χρθςιμοποιεί φλεβικό και τριχοειδικό δείγμα αίματοσ. 8. Να απαιτείται θ αναρρόφθςθ πολφ μικροφ όγκου δείγματοσ. Ο απαιτοφμενοσ ςυνολικόσ όγκοσ δείγματοσ για τθν αυτόματθ εκτζλεςθ τθσ εξζταςθσ να είναι μικρότεροσ του 1 ml. 9. Να χρθςιμοποιοφνται τα ςωλθνάρια τθσ αρχικισ αιμολθψίασ. Να μθν απαιτεί τθ χριςθ ειδικϊν δοκιμαςτικϊν ςωλινων. 10. Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ και δειγματοφορζα >50 κζςεων. 11. Να ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων κακϊσ και δυνατότθτα ανάλυςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν κατά προτεραιότθτα (stats). 12. Να διακζτει ςφςτθμα ανάγνωςθσ γραμμικοφ κϊδικα (barcode) δειγμάτων. 13. Να διακζτει εξωτερικό ι εςωτερικό εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων και του χρωματογραφιματοσ. 14. Τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να παραμζνουν ςτον αναλυτι μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ. 15. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςει ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 16. Να ςυνδεκεί με το LIS του εργαςτθρίου. Ο προμθκευτισ κα αναλάβει το κόςτοσ παροχισ ορϊν ελζγχου για διεκνι εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ, ςφμφωνα πάντα με τθν επιλογι και υπόδειξθ του επικυμθτοφ ςχιματοσ και οίκου από το εργαςτιριο. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. 14

15 ΕΝΟΤΘΤΑ Ε Ρροδιαγραφζσ Αναλυτι Οςτικοφ Μεταβολιςμοφ 1. Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα αυτόματου αναλυτι για τθ διενζργεια του μεγαλφτερου αρικμοφ εξετάςεων που αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα του παραρτιματοσ Ι, ϊςτε να είναι εφικτι θ ανάλυςθ μεμονωμζνων δειγμάτων και θ ταχεία διεκπεραίωςθ των εξετάςεων. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςθ ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 2. Για τισ εξετάςεισ τθσ ενότθτασ Ε του παραρτιματοσ Ι που δεν υπάρχουν αυτοματοποιθμζνεσ, κα αξιολογθκοφν θμιαυτόματα ςυςτιματα. Στθν περίπτωςθ αυτι κρίνεται απαραίτθτθ θ προςφορά επιπλζον και όλου του εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν ανάλυςθ των δειγμάτων χειροκίνθτα (φωτόμετρο, ςφςτθμα πλυςίματοσ μικροπλακϊν) ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του θμιαυτόματου ςυςτιματοσ, ϊςτε να μθν αχρθςτεφονται τα αντιδραςτιρια. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ ΣΤ Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αναλυτι Μζτρθςθσ Βιοχθμικϊν Δεικτϊν Φλεγμονισ Αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα για αυτόματο αναλυτι που να διενεργεί το μεγαλφτερο αρικμό από τισ εξετάςεισ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα Ι. Ο αναλυτισ: 1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 2. Να λειτουργεί με τυχαία προςπζλαςθ δειγμάτων (RANDOM ACCESS). 3. Η τροφοδοςία του αναλυτι ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ (CONTINUOUS LOADING), χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του. 4. Να αναφερκεί, ϊςτε να αξιολογθκεί, θ ταχφτθτα του αναλυτι. 5. Να πραγματοποιεί τθν ανάλυςθ ςτο μικρότερο δυνατό χρόνο. 6. Τα αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για διαγνωςτικι χριςθ IVD, βάςθ ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν. 7. Να δοκοφν οι επιπλζον εξετάςεισ που γίνονται. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. 15

16 ΕΝΟΤΘΤΑ Η Ρροδιαγραφζσ Αναλυτι Γενετικϊν Δεικτϊν Να περιλαμβάνει αυτόματο ςφςτθμα απομόνωςθσ DNA/RNA και αυτόματο ι θμιαυτόματο ςφςτθμα προςδιοριςμοφ μεταλλάξεων, κατά προτίμθςθ με τεχνολογία PCR. Να προςφερκεί όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθ διενζργεια τθσ εξζταςθσ. Οι προςφερόμενεσ ςυςκευαςίεσ να είναι πλιρεισ και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια. Να μπορεί να διενεργεί το μεγαλφτερο αρικμό εξετάςεων που αναφζρεται ςτο παράρτθμα Ι. Να διακζτει ανάλυςθ του μεγαλφτερου δυνατοφ αρικμοφ μεταλλάξεων ανά γονίδιο. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. ΕΝΟΤΘΤΑ Θ Ρροδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ χειροκίνθτων εξετάςεων Να προςφερκεί πλιρθσ, ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ (θμιαυτόματο ςφςτθμα) που απαιτείται για τθν ανάλυςθ των δειγμάτων και αντιδραςτιρια για προςδιοριςμό του μεγαλφτερου αρικμοφ των δεικτϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα Ι. Κρίνεται απαραίτθτθ θ προςφορά επιπλζον και όλου του εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν ανάλυςθ των δειγμάτων χειροκίνθτα (φωτόμετρο, ςφςτθμα πλυςίματοσ μικροπλακϊν) ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του θμιαυτόματου ςυςτιματοσ, ϊςτε να μθν αχρθςτεφονται τα αντιδραςτιρια. Ρικανόσ ετιςιοσ προχπολογιςμόσ ευρϊ. Ο αναφερόμενοσ αρικμόσ των εξετάςεων ανά ζτοσ του Ρίνακα ςτο Ραράρτθμα Ι ςυμπεριλαμβάνει τον αρικμό των δειγμάτων, των επαναλιψεων και των ορϊν ελζγχου (controls). Οι απαιτοφμενεσ εξετάςεισ για βακμονόμθςθ κα πρζπει να υπολογιςκοφν επιπλζον ανά είδοσ εξζταςθσ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΙΘΑΝΟΣ ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΩ (+ Φ.Ρ.Α.) 16

17 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι Ρεριγραφι Αιτιματοσ Ομαδοποίθςθ Κωδ.Εργαςτθρ.Εξζτ. Κωδικόσ ΡαΓΝΘ Ροςότθτα 2015 Ρροβλεπόμενο κόςτοσ 2015 Συνολικό κόςτοσ 2015 Α 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΜΙΝΟΤΑΝΣΦΕΑΣΗ ΑΛΑΝΙΝΗΣ Ομάδα Α Ομάδα Α ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ Ομάδα Α α-αμυλαση Ομάδα Α ΑΣΡΑΤΙΚΗ ΑΜΙΝΟΤΑΝΣΦΕΑΣΗ Ομάδα Α ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΑΣΗ Ομάδα Α ΚΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ Ομάδα Α ΚΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ-ΜΒ (ΕΝΕΓΟΤΗΤΑ) γ- ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΑΝΣΦΕΑΣΗ Ομάδα Α Ομάδα Α ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΟΓΟΝΑΣΗ Ομάδα Α ΛΙΡΑΣΗ Ομάδα Α ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ Ομάδα Α ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΥΘΙΝΗ Ομάδα Α ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΥΘΙΝΗ Ομάδα Α ΟΥΙΑ Ομάδα Α ΧΟΛΗΣΤΕΟΛΗ Ομάδα Α ΚΕΑΤΙΝΙΝΗ Ομάδα Α ΓΛΥΚΟΖΗ Ομάδα Α HDL-ΧΟΛΗΣΤΕΟΛΗ Ομάδα Α ΣΙΔΗΟΣ Ομάδα Α ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ Ομάδα Α LDL-ΧΟΛΗΣΤΕΟΛΗ Ομάδα Α ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ Ομάδα Α ΤΙΓΛΥΚΕΙΔΙΑ Ομάδα Α ΟΥΙΚΟ ΟΞΥ Ομάδα Α ΑΜΜΩΝΙΑ Ομάδα Α ΑΣΒΕΣΤΙΟ Ομάδα Α ΜΑΓΝΗΣΙΟ Ομάδα Α

18 28 ΑΝΟΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΟΣ Ομάδα Α ΧΛΩΙΟ (ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΔΙΟ) ΚΑΛΙΟ (ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΔΙΟ) ΝΑΤΙΟ (ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΔΙΟ) Ομάδα Α Ομάδα Α Ομάδα Α ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΩΝ/ΕΝΥ Ομάδα Α C-ΑΝΤΙΔΩΣΑ ΡΩΤΕΙΝΗ Ομάδα Α ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΑ ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ομάδα Α Ομάδα Α ΑΡΑΜΙΝΑΣΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ Ομάδα Α ΑΡΟΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΗ Α Ι Ομάδα Α ΑΡΟΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΗ Β Ομάδα Α ΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΗ (a) Ομάδα Α ΜΕΤΑΤΕΡΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΛΙΡΟΚΑΛΙΝΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΟΦΙΛΩΝ Ομάδα Α Ομάδα Α ΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ Ομάδα Α Β Β Β3 48 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΡΟΡΩΤΕΙΝΕΣ ΦΩΣΦΟΛΙΡΑΣΗ Α2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΟΥΩΝ ΞΘΘΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΩΝ ΜΕ ΡΟΛΥΡΑΑΜΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΚΘΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΟΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΟΥΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΩΝ ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΩΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (TEST ΚΥΗΣΗΣ) Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β Ομάδα Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΩΝ ΜΕ Ομάδα Β

19 50 Γ ΡΟΛΥΡΑΑΜΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΟΥ - ΟΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΚΑΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Β-ΤΥΡΟΥ ΝΑΤΙΟΥΗΤΙΚΟ ΡΕΡΤΙΔΙΟ, probnp ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΜΒ ΤΗΣ KΕΑΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ(ΜΑΖΑ) Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Γ Ομάδα Γ ΜΥΟΣΦΑΙΙΝΗ Ομάδα Γ ΤΟΡΟΝΙΝΗ Ι ι T Ομάδα Γ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ Ομάδα Γ Δ Ε ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΓΘΣ ΧΩΜΑΤΟΓΑΦΙΑΣ ΥΨΘΛΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ (HPLC) ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΙΝΗ ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΟΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΟΥΜΕΝΑ C- ΤΕΛΟΡΕΡΤΙΔΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Ομάδα Γ Ομάδα Δ Ομάδα Δ Ομάδα Δ Ομάδα Ε Ομάδα Ε Ομάδα Ε ΔΕΣΟΞΥ-ΡΥΙΔΙΝΟΛΙΝΗ Ομάδα Ε ,25 ΔΙΥΔΟΞΥ-ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ομάδα Ε YΔΟΞΥ-ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Ομάδα Ε ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ Ομάδα Ε ΣΤ ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΥΓΙΚΟ ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΡΟΡΕΡΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΡΟΥ Ι ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΘΣ Ομάδα Ε Ομάδα Ε Ομάδα ΣΤ ΕΥΘΟΡΟΙΗΤΙΝΗ Ομάδα ΣΤ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ ΝΕΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-1b Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-2R Ομάδα ΣΤ

20 71 ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-6 Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-8 Ομάδα ΣΤ ΙΝΤΕΛΕΥΚΙΝΗ-10 Ομάδα ΣΤ Η 74 Θ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CFTR (90% ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ) ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΤΘΣ ELISA ΓΙΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΩΝ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Ομάδα Η Ομάδα Ζ Ομάδα Θ TGF-β Ομάδα Η ΛΕΡΤΙΝΗ Ομάδα Η ΑΔΙΡΟΝΕΚΤΙΝΗ Ομάδα Η ΕΖΙΣΤΙΝΗ Ομάδα Η MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN -1/CCL2 (MCP- 1/CCL2) MACROPHAGE INFLAMMATORY PROTEIN 1- a (MIP 1-a, CCL3) Ομάδα Η Ομάδα Η ΜΥΕΛΟ-ΥΡΕΟΞΕΙΔΑΣΗ Ομάδα Η ΥΡΟΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΟΤΘΤΑ Α 1. Οι εξετάςεισ για τισ οποίεσ θ ετιςια απαίτθςθ δεν υπερβαίνει τισ 1200 κα εκτελοφνται ςε μία από τισ αναλυτικζσ μονάδεσ, κακϊσ επίςθσ και θ LDL χολθςτερόλθ. 2. Οι εξετάςεισ αμυλάςθ (3500 εξετάςεισ/ζτοσ), αςβζςτιο (3500 εξετάςεισ/ζτοσ), κρεατινίνθ (6000 εξετάςεισ/ζτοσ), μαγνιςιο (2000 εξετάςεισ/ζτοσ), φϊςφοροσ (2500 εξετάςεισ/ζτοσ), ουρία (3500 εξετάςεισ/ζτοσ) και ουρικό οξφ (2500 εξετάςεισ/ζτοσ) αφοροφν ςε δείγματα οφρων: να προςφερκοφν τα απαραίτθτα υλικά για εςωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο. 20

21 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ & ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 1. ΤΚΔΤΑΗΑ Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη όπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά εθηόο εάλ ε Τπνπξγηθή Απόθαζε ελαξκόληζεο ηεο Οδ. 98/79/ΔΚ νξίδεη δηαθνξεηηθά: Δπσλπκία θαη δηεύζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεύεη ζε ρώξα εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε, ηνπ Δγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλόηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθό πξντόλ, ηελ πνζόηεηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. Καηά πεξίπησζε, ηελ έλδεημε ΣΔΗΡΟ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε από πιεπξάο θαζαξηόηεηαο. Σνλ θσδηθό ηεο παξηίδαο κεηά από ηε ιέμε ΠΑΡΣΗΓΑ ή ηνλ αύμνληα αξηζκό. Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο ρσξίο ππνβηβαζκό ηεο επίδνζεο. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα πξντόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ αμηνιόγεζε επηδόζεσλ. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνύ. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ ζηα Διιεληθά εθηόο εάλ ε Τπνπξγηθή Απόθαζε ελαξκόληζεο ηεο Οδ. 98/79/ΔΚ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο: Α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο Β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ηνπ αληηδξώληνο πξντόληνο θαη ηελ πνζόηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ πλόινπ (Kit). Γ. Γήισζε όηη ην δηαγλσζηηθό πξντόλ πεξηέρεη όια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κέηξεζε. Γ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξόλν δηαηήξεζεο κεηά από ηελ πξώηε απνζθξάγηζε ηεο πξσηνηαγνύο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξόηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζία. Δ. Σηο επηδόζεηο ηνπ πξντόληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ επαλαιεςηκόηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκόηεηα, ηα όξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 21

22 Σ. Έλδεημε ηνπ ηπρόλ απαηηνπκέλνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εηδηθνύ απηνύ εμνπιηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη νξζώο. Ε. Σνλ ηύπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρόλ εηδηθέο ζπλζήθεο ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνύο. Ζ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Θ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθό πξντόλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε: η) Σεο αξρήο ηεο κεζόδνπ ηη) ησλ εηδηθώλ αλαιπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ επηδόζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα, αλαπαξαγσγηκόηεηα, όξηα αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηώλ ζρεηηθώλ παξεκβνιώλ), ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο κεζόδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ, όζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηώλ θαη πιηθώλ κεηξήζεσλ αλαθνξάο θαη ηηη) Σσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ αθνξνύλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκό, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνύ πξντόληνο (π.ρ αλαζύζηαζε, επώαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.α). Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πόζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ. Η. Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη όπνπ απαηηείηαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ. ΗΑ. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγώλ ζηηο αλαιπηηθέο επηδόζεηο ηνπ πξντόληνο. ΗΒ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: -Σνλ εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ επηθύξσζεο. -Αλαθνξά ζηνλ ηξόπν βαζκνλόκεζεο ηνπ πξντόληνο. -Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδόκελεο πνζόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνύ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε. -Αλ ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα ή εμνπιηζκό, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπ, επαξθή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξντόλησλ ή εμνπιηζκνύ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο. -Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντόληνο θαη ηεο νξζήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θύζε θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο βαζκνλόκεζεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο. -Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 22

23 -Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξόζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκό πνπ απαηηείηαη, πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντόλ (π.ρ απνζηείξσζε,ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε θ.α). -Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερόκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. -Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιύκαλζεο. ΗΓ. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρόλ εηδηθνύο θαη αζπλήζεηο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθώλ πξντόλησλ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθό πξντόλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξώπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θύζε ηεο. ΗΓ. Σελ εκεξνκελία εθδόζεσο ή ηεο πιένλ πξόζθαηεο αλαζεώξεζεο ησλ νδεγώλ ρξήζεσο. ΑΛΛΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Σα Αλαιπηηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνύλ πιήξε θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία, κε όια ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα ππνβνήζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, όπσο ζπζηήκαηα παξνρήο λεξνύ, εξγαζηεξηαθήο πνηόηεηαο, ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο θιπ. Σν Ννζνθνκείν ζα παξάζρεη κόλν παξνρέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, παξνρή λεξνύ πόιεο θαη απνρέηεπζε. Σπρόλ παξεκβάζεηο ζηελ δηαξξύζκηζε ησλ ρώξσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλαιπηώλ ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα γίλνπλ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή. Σα κεραλήκαηα ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνηειεζκάησλ LIS πνπ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ην θεληξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο εμεηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή. Σν αλσηέξσ ζύζηεκα ζα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα παξαιαβήο ζπγθεληξσηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζε κεληαία βάζε γηα ηνλ πξαγκαηηθό έιεγρν ηνπ θόζηνπο αλά εμέηαζε. Σα έμνδα κεηαθνξάο εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο, αληαιιαθηηθώλ θαη ε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζα παξέρνληαη δσξεάλ από ηελ κεηνδόηξηα εηαηξεία. 23

24 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ Σα ππό πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο παξαθάησ όξνπο: Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηoπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε αλαιπηέο. Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο Να έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηόλ καθξόηεξν ρξόλν ιήμεσο. Να ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη. Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Α. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ λα κελ έρνπλ παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντόληνο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελώ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, λα ππνρξενύηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζόηεηνο. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα όισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντόλησλ ηόζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνύλησο ηεθκεξησκέλε. Όια ηα ππό πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο. Γηα ηελ Σξνπνλίλε Η λα αλαθεξζεί ε επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ ζε CV<10% ζε ζρέζε κε ην αλώηεξν όξην ησλ θπζηνινγηθώλ ηηκώλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα. 24

25 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΜΗΚΣΟ ΑΝΟΟΥΖΜΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΣΔΜ. 2 Γηα ην Βηνρεκηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ κε θσδ , 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885, 20886, 20887, 20888, 20889, 20890, 20891, 20892, 20893, 20894, 20897, 20898, 20901, 20905, 20906, 20907, 20908, 20910, 20911, 20917, 20922, 20923, 20924, 20925, 20930, 20931, 20932, 20935, 20936, 20937, 20938, 20939, 20940, 20941, 21213, 21216, 21220, 21229, 21234, 21244, 21293, 21298, 21304, 21306, 21308, 21310, 21315, 21319, 21381, 21388, (πξναηξ.), (πξναηξ.), (πξναηξ.), (πξναηξ.) Ο θάζε αλαιπηήο λα είλαη κεηθηνύ ηύπνπ, λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο εθηέιεζεο πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ θαη άιισλ εηδηθώλ εμεηάζεσλ όπνπ απαηηείηαη ε αλνζνρεκηθή κεζνδνινγία (π.ρ. θαξδηαθνί δείθηεο), ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηάζπαζε ηνπ δείγκαηνο. 1. Να είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ηπραία επηινγή δεηγκάησλ ηύπνπ Random Access. 2. Να είλαη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, 1500 θσηνκεηξηθώλ εμεηάζεσλ αλά ώξα γηα ηνλ έλα αλαιπηή θαη ηνπιάρηζηνλ 1200 θσηνκεηξηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηνλ δεύηεξν (ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη εμεηάζεηο πνπ εθηεινύληαη κε ηα ειεθηξόδηα) θαη 160 αλνζνρεκηθώλ εμεηάζεσλ αλά ώξα. 3. Ζ θόξησζε θαη ε εθθόξησζε δεηγκάησλ (νξνύ, νύξσλ, ΔΝΤ θηι) ζε θάζε αλαιπηή λα γίλεηαη ζπλερώο ρσξίο ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη από έλα ζεκείν εηζαγσγήο. 4. Να έρεη ελζσκαησκέλν ςπγείν (<12 o C) θύιαμεο γηα όια ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα 5. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 55 δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ ζην ίδην δείγκα. 6. Ζ δπλακηθόηεηα ηνπ αλαιπηή γηα εθάπαμ θόξησζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 δείγκαηα, θαη λα δηαζέηεη επηπιένλ ζέζεηο 20 επεηγόλησλ δεηγκάησλ (STAT) ή δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο επεηγόλησλ δεηγκάησλ πνπ ζα αλαιύνληαη άκεζα θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε αθαίξεζε άιισλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο από ηνλ δεηγκαηνιήπηε. 7. Ο ρξόλνο ιήςεο ελόο απνηειέζκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 12 ιεπηά γηα όιεο ηηο δεηνύκελεο θιαζζηθέο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο θαη ηα 45 ιεπηά γηα όιεο ηηο δεηνύκελεο αλνζνρεκηθέο εμεηάζεηο. 8. Να ππάξρεη ζύζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηώλ (ISE) ην νπνίν λα είλαη ελζσκαησκέλν ζηνλ αλαιπηή θαη λα έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 400 εμεηάζεσλ αλά ώξα. 9. Σν θσηνκεηξηθό ζύζηεκα λα απνκνλώλεη ηνπιάρηζηνλ 10 κήθε θύκαηνο. 10. Να δηαζέηεη θπβέηηεο θσηνκέηξεζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ πνπ πιέλνληαη απηόκαηα θαη ειέγρνληαη γηα ηελ θαζαξόηεηά ηνπο από ηνλ αλαιπηή ζε όια ηα κήθε θύκαηνο ή θπβέηηεο θσηνκέηξεζεο κηαο ρξήζεσο. 11. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο αξαίσζεο θαη επαλάιεςεο ησλ δεηγκάησλ ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα είλαη εθηόο πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. 12. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ πήγκαηνο, θπζαιίδσλ ή ηληθήο ζηνλ νξό. 25

26 13. Να κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί απηόκαηε επαλάιεςε ελόο δείγκαηνο γηα ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή εμέηαζε, όηαλ ην απνηέιεζκα βξίζθεηαη εληόο πξνθαζνξηζκέλνπ από ηνλ ρεηξηζηή εύξνπο (Reflex Testing) 14. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλάγλσζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ δεηγκάησλ κέζσ BARCODE, θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηελ κεραλνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 15. Ο αλαιπηήο λα είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ δηαζέηνληαο αξθεηέο ειεύζεξεο ζέζεηο πξσηνθόιισλ εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αληηδξαζηήξηα ηνπ ειεύζεξνπ εκπνξίνπ 16. Να ρξεζηκνπνηεί θαηά ην δπλαηόλ κηθξνύο όγθνπο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ. 17. Να πξνζδηνξίδεη ηα αηκνιπκέλα, ηα ηθηεξηθά θαη ηα ιηπαηκηθά δείγκαηα. 18. Να εθηειεί ην ζύλνιν ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεηνύληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα εμεηάζεσλ. 19. Να θέξεη πιήξεο ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (QC) κε απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ ησλ Controls θαη ησλ θακππιώλ βαζκνλόκεζεο. Να κελ ρξεηάδεηαη ζπρλέο βαζκνλνκήζεηο θαη εηδηθά γηα ηηο αλνζνρεκηθέο εμεηάζεηο, ην δηάζηεκα λα κελ είλαη κηθξόηεξν από κήλα. Σα αληηδξαζηήξηα πνπ αθνξνύλ εμεηάζεηο κε πάλσ από ηεζη ην ρξόλν λα παξακέλνπλ πάλσ ζηνλ αλαιπηή κέρξη πιήξνπο θαηαλάισζεο ηνπ. 20. Ζ ζηάζκε όισλ ησλ πγξώλ λα ειέγρεηαη κε ζύζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο θαη λα εηδνπνηείηαη άκεζα ν ρεηξηζηήο. 21. Να απαηηεί κηθξό ρξόλν πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, κηθξόηεξν ησλ 45 ιεπηώλ. 22. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθώλ κεξώλ θαη ζύζηεκα παξνρήο νδεγηώλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο. 23. Σα απνηειέζκαηα λα ηππώλνληαη αλά αζζελή θαη ζπγθεληξσηηθά κε εθηππσηή πςειήο ηαρύηεηαο. 24. Να ππνζηεξίδεηαη από ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηάζεο (UPS) κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 25. ε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην (π.ρ. κόληκεο πιελόκελεο θπβέηηεο), λα ζπλνδεύεηαη από ζύζηεκα θαζαξηζκνύ ηνπ λεξνύ πόιεσο ζην βαζκό θαζαξόηεηαο πνπ απαηηεί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ νξγάλνπ. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΟΤΡΩΝ (ΣΔΜ. 2 ) Γηα ην Βηνρεκηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ κε ηνv θσδ Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, επεθηάζηκνο, εμεηδηθεπκέλεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο κε πηζηνπνίεζε θαηά ISO, ζήκαλζε CE-MARK θαη λα ιεηηνπξγεί κε 230V/50HZ. 1. Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θπζηθνρεκηθήο νπξναλάιπζεο θαη λα κεηξά κε ηελ θαιύηεξε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηε κέγηζηε γξακκηθόηεηα θαη δηαθξηηηθόηεηα όιεο ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο, κε ηε κέζνδν ηεο πνιπρξσκαηηθήο αλαθιαζηκεηξίαο, θαζώο θαη ην εηδηθό βάξνο κε ηε κέζνδν ηεο δηαζιαζηκεηξίαο. 2. Οη δεηνύκελεο εμεηάζεηο είλαη: πξσηετλεο (αιβνπκίλε), ληηξηθά, ιεπθνθπηηαξηθή εζηεξάζε, αηκνζθαηξίλε, γιπθόδε, ρνιεξηζξίλε, νπξνρνιελνγόλν, θεηνληθά ζώκαηα, ph, ρξώκα, όςε. 3. Να θάλεη αθόκα αλαγλώξηζε ρξώκαηνο, ρξνηάο (όςεο) θαη εηδηθνύ βάξνπο ησλ νύξσλ. 26

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ"

Πηστιακή Δργαζία:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα, 2011 Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ" Διζηγηηής: Κιοσρη Χαϊρί σνεργάζηηκαν οι ζποσδαζηές:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνθσ 14-18, ΦΜ: 143 42 Οζα Ϊιλαδζλφεια Φθλ. (210) 2598000, fax (210) 2584872 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΡΑΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic)

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) 1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) Σν δίθηπν ζσιελώζεσλ απνηειείηαη από ζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο ISO- MEDIUM (πξάζηλνο) κε ζύλδεζε κέζν εηδηθώλ κεηαιιηθώλ Flexible Coupling ηύπνπ S/75 ηνπ Ακεξηθάληθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΙΣΟΤ ΜΙΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΑΜ: 5389 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογοσ... 2. Διαγράμματα Ροισ Δεδομζνων 2. φμβολα Λογικϊν Διαγραμμάτων... 6-7 2.2 Μθ ζγκυρεσ Ροζσ Δεδομζνων... 8 2.3 Λογικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα