ΑΔΑ: Β4Θ0Φ-2Ξ4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4Θ0Φ-2Ξ4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα, Ε. Κρητικού,. Αργυρόπουλος Τηλ.: , , Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία: Α.Π.: 4772/1298/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 5. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθµ //ΕΥΣ 2141/ (ΦΕΚ 949/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 1 από 4

2 Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε την υπ. αριθµ /ΕΥΣ 3983/ (ΦΕΚ 2323/ ). 9. Την µε ΑΠ 1121/ 408 /Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 10. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03 / (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 11. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 12. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 13. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 14. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β/ ) καθώς και την υπ αρ /οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού που αφορά στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 15. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 16. Το µε Α.Π. 3268/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 17. Το µε Α.Π /ΕΥΣ4851/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 18. Την µε Α.Π. 5078/1017/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 19. Την µε Α.Π. 130/37/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παράταση, συµπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 20. Την µε Α.Π. 906/227/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σηµείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» για τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους µέχρι και την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 21. Την µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 2 από 4

3 συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 22. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα µε Α.Π.: 3904/1076/Α2/ Ενστάσεις επί του αποτελέσµατος της Αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 23. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π.: 3970/1082/Α2/ Παράταση στην προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών και συµπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» και των Παραρτηµάτων του». 24. Την συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥ ΕΠΑΕ την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 µε τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥ ΕΠΕΑΑ, καθώς και τα στοιχεία που απέστειλε ο ΕΦΕΠΑΕ στις 23 Ιουλίου 2012 µε την ανταπόκριση των δικαιούχων του Προγράµµατος µέχρι κατ αρχήν 23 Ιουλίου 2012 (ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών πριν τη χορήγηση της παράτασης). 25. Το από 24 Αυγούστου του ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 1213/ ) σύµφωνα µε το οποίο ο αριθµός των δικαιούχων που υπέβαλαν δικαιολογητικά, όπως απαιτείτο από τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος, αγγίζει µόλις το 63% του συνόλου των εγκεκριµένων προτάσεων. 26. Τη σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του ΕΠΕΑΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, επτακοσίων σαράντα έξη (746) επιλαχόντων έργων µε προϋπολογισµό ,87, τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα ΙΧ της απόφασης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα Ι της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 2. Την ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός (2.461) επιλαχόντων έργων µε προϋπολογισµό ,93, τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα ΧΙ της απόφασης µε Α.Π. 2358/669/Α2/ ΕΥ ΕΠΑΕ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 3. Τα έργα/πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας εντάσσονται µε τον όρο ότι θα προσκοµιστούν από τους δικαιούχους τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Κεφ. Α του Οδηγού Εφαρµογής δικαιολογητικά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός προθεσµίας εξήντα ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας [αντί της προθεσµίας των τριάντα ηµερών που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 3970/1082/Α2/ ]. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ΕΥ ΕΠΑΕ θα προχωρήσει σε απόφαση απένταξης των σχετικών πράξεων. 4. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΠΕΑΑ Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 3 από 4

4 Συνηµµένα: Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, Αθήνα ΕΥ ΕΠΕΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, Νίκης 5-7, Αθήνα Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, Αθήνα ΕΥΣ ΕΚΤ Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β3, Γ, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 4 από 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝ Ε. - ΑΜΕΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 74, ,50 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 74, ,67 ΑΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,59 ΑΑ Β. ΤΣΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΠΑΛΙΑ ΕΣΠΟΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 74, ,43 ΑΑ ΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 74, ,65 ΑΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,80 ΑΑ ΤΡΟΠΑΙΟ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΣΤΗ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 74, ,33 ΑΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ - ΑΛΚΗΣ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΤΟΛΙΟΥ Β. ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 74, ,72 ΑΑ ΑΛΑΜΠΥΡΑ. ΠΑΓΩΝΑ Υπό σύσταση 74, ,72 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΓΕΡΑΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΧΟΥΣΕΙΝ-ΑΡΙΦ ΓΚΙΟΥΛΑΙ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥΛΙΝ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΣΙΡΓΟΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,67 ΑΑ ΝΑΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΝΤΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΒΑΡΩΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Υπό σύσταση 74, ,33 ΑΑ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,33 ΑΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟ ΟΣΗΣ Υπό σύσταση 74, ,29 ΑΑ ΤΕΚΤΟΝΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,80 ΑΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΚΟΛΑΖ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 74, ,71 ΑΑ ΣΕΡΕΤΗΣ Ν.ΦΩΤΗΣ Υπό σύσταση 74, ,72 ΑΑ ΤΕΤΟRΟΣ ΙRΙΝΑ Υπό σύσταση 74, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 74, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 73, ,50 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΟΝΙΚΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Υπό σύσταση 73, ,49 ΑΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΒΑΒΙΑΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡ. ΒΑΓΙΑΝΝΗ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΜΑΓΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΤΣΕΠΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΠΗΤΤΑ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΠΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΣΤΕΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΜΗΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 73, ,71 ΑΑ ΛΑΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 1 από 14

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,59 ΑΑ Β. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΕ ΣΚΑΛΙ Η Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΣΚΑΡΠΑ ΑΝΝΑ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ Υπό σύσταση 73, ,57 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΣΙΜΑΣ ΣΤ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,35 ΑΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 73, ,50 ΑΑ ΓΚΑΝΤΖΩΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 73, ,21 ΑΑ ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 73, ,80 ΑΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ Υπό σύσταση 73, ,44 ΑΑ ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΙΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΡΟΥΣΑΝ ΟΖΚΑΝ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Υπό σύσταση 73, ,33 ΑΑ ΡΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΛΙΟΥΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΣΜΑΝΗΣ Ν. - ΝΙΝΗΣ Α. Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 73, ,11 ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ "ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 73, ,59 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Νεοιδρυθείσα 73, ,50 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 73, ,57 ΑΑ ΡΟΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 73, ,12 ΑΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΑΒΑΤΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Υπό σύσταση 73, ,33 ΑΑ ΦΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 73, ,94 ΑΑ ΒΟΡ ΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,36 ΑΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 73, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 73, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 72, ,56 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΡΗΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,44 ΑΑ ANSO ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΑ ΣΟΥΧΑ ΝΤΕΛΗ ΟΓΛΟΥ - ΣΟΥΚΑΝ ΝΤΕΛΗ ΟΓΛΟΥ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΠΟΛΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 72, ,44 ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΤΖΙΜΑ Γ. ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 72, ,22 ΑΑ ΚΟΥΣΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Υπό σύσταση 72, ,65 ΑΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΚΑΚΚΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,67 2 από 14

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΧΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 72, ,93 ΑΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,67 ΑΑ ΝΤΑΛΝΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΣΙ ΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ Αναστασάκης Ζαχαρίας Υπό σύσταση 72, ,47 ΑΑ ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Υπό σύσταση 72, ,14 ΑΑ ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΠΕΡ ΙΚΑΡΗΣ ΗΜ. & ΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΣΙΑΜΠΑΝΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 72, ,13 ΑΑ ΑΛΤΙΚΟΛΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υπό σύσταση 72, ,33 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Υπό σύσταση 72, ,14 ΑΑ ΜΠΑ ΡΑ ΒΑΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υπό σύσταση 72, ,44 ΑΑ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΤΑΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 72, ,94 ΑΑ ΗΛΙΑΣ Ε. ΝΤΑΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,96 ΑΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Νεοιδρυθείσα 72, ,84 ΑΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 72, ,43 ΑΑ ΜΑΛΛΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 72, ,84 ΑΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υπό σύσταση 72, ,79 ΑΑ ΚΟΣΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΤΣΟΓΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΛΥΚΟΥΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ Υπό σύσταση 72, ,59 ΑΑ ΜΟΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 72, ,14 ΑΑ ΚΟΥΒΑΤΑ ΖΩΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Υπό σύσταση 72, ,54 ΑΑ ΑΡΖΕΝΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΥΣΑ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 72, ,14 ΑΑ ΣΕΛΕΜΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΟΥΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΝΑΣΙΚΑΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,86 ΑΑ ΝΤΟΚΟΥΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,47 ΑΑ ΣΜΥΡΝΙΟΥ Η ΟΛΓΑ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 72, ,00 3 από 14

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΛΙΤΣΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ MIXOΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,71 ΑΑ ΛΕΓΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Υπό σύσταση 72, ,86 ΑΑ ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ A. ΑΡΓΥΡΩ Υπό σύσταση 72, ,72 ΑΑ Ε. ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΑΠΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 72, ,39 ΑΑ ΟΜΝΑ ΤΣΑΚΟΓΙΑ Υπό σύσταση 72, ,16 ΑΑ ΤΖΑΜΠΟΥΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΣΕΡΙΦ ΣΙΜΠΕΛ Υπό σύσταση 72, ,40 ΑΑ RICU MARIYA STEFANOVA Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 72, ,00 ΑΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 72, ,71 ΑΑ ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ Υπό σύσταση 72, ,72 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 72, ,72 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΑΡΙΝΑ Υπό σύσταση 72, ,72 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 72, ,00 ΑΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΖΑΙΦΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΑΝΕΜΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Υπό σύσταση 71, ,98 ΑΑ ΑΒΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΜΑΝΙΑ ΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νεοιδρυθείσα 71, ,33 ΑΑ ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΜΠΟΜΠΑΙ ΛΑΜΠΗ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΡΙΝ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΓΡΙΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υπό σύσταση 71, ,20 ΑΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,39 ΑΑ ΤΣΕΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Υπό σύσταση 71, ,37 ΑΑ ΑΜΠΑΤΣΗ ΧΑΡ.ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ Μαρία Κιουρτσή Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Λ. - ΜΑΥΡΙΚΟΣ Γ. Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ Υπό σύσταση 71, ,18 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΓΚΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 71, ,92 ΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 71, ,88 ΑΑ ΚΑΠΖΑ ΑΙ ΗΝ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΦΑΚΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,67 ΑΑ ΙΧΤΙΑΡ ΓΙΑΣΗΡ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΕΛΙΝΑ ΙΑΜΑΝΤΗ Υπό σύσταση 71, ,85 4 από 14

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Υπό σύσταση 71, ,37 ΑΑ ΞΥΓΚΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 71, ,88 ΑΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 71, ,05 ΑΑ ΧΑΛΑΤΖΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝTΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 71, ,14 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΙ ΩΝ ΑΑ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΑ ΜΕΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υπό σύσταση 71, ,87 ΑΑ ΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ QIRLO JANI Νεοιδρυθείσα 71, ,00 ΑΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΓΟΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 71, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 71, ,43 ΑΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 71, ,33 ΑΑ ΚΑΝΤΙΩΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 71, ,33 ΑΑ ΑΝΕΖΙΝΗΣ Γ. - ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Ε. Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ Υπό σύσταση 70, ,89 ΑΑ ΤΟΠΤΣΗ ΡΑΦΕΤ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,60 ΑΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 70, ,09 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 70, ,57 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΠΑΤΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ WEB ART Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΗΜΑΡΑΚΗΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΝΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΠΟΡΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 70, ,67 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΑΡΙΑΜΗ Υπό σύσταση 70, ,33 ΑΑ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗ ΑΝΘ.ΚΑΛΛΙΟΠΗ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΚΑΠΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,24 ΑΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Υπό σύσταση 70, ,91 ΑΑ ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΤΣΙΓΚΛΑ ΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 70, ,37 ΑΑ ΛΙΟΠΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υπό σύσταση 70, ,00 5 από 14

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΚΟΨΟΧΕΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ E-ILEIA Υπό σύσταση 70, ,95 ΑΑ ΞΙΦΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΦΙΛΙΩΤΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΛΑΓΟΥ ΑΚΗ ΘΕΟ ΟΣΙΑ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΝΙΚΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Υπό σύσταση 70, ,74 ΑΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝ ΑΛΟΣ ΚΑΙ ERVIN BECI O.E. Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΓΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ Ν.ΒΑΛΑΒΑΝΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΖΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΣΓΟΥΡΕΛΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΥΖΟΥΝΗ Υπό σύσταση 70, ,43 ΑΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΞΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ EE Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Υπό σύσταση 70, ,94 ΑΑ ΖΗΣΗΣ Ν. ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 70, ,72 ΑΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 70, ,72 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Υπό σύσταση 70, ,72 ΑΑ ΙΑΓΟΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ Γ. ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ Υπό σύσταση 70, ,72 ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 70, ,40 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΜΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΖΕΡΒΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Υπό σύσταση 70, ,29 ΑΑ ΤΣΙΑΚΙΡΟΥ Η ΟΜΟΡΦΟΥΛΑ Υπό σύσταση 70, ,33 ΑΑ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 70, ,00 ΑΑ ΤΟΥΜΑΝΙ ΟΥ ΓΑΛΗΝΗ Υπό σύσταση 70, ,00 ΑΑ ΠΕΤΙΚΑ ΕΥΣΕΒΙΑ Υπό σύσταση 69, ,43 ΑΑ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΟΥΛΗ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΓΚΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΜΑΛΗ ΣΟΦΙΑ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΞΥΣΤΡΑ Γ. ΜΑΡΙΝΑ Υπό σύσταση 69, ,89 ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙ ΕΡΗ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ Α.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΚΕΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΒΟΥΡ ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΡΗΣ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ PARTALI LLAZO Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΗΣ ΟΕ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΣΥΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Υπό σύσταση 69, ,57 ΑΑ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΤΟΜΑΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 6 από 14

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΤΣΑΒ ΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΒΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Α.- ΧΑΣΑΝ Χ. Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 69, ,86 ΑΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Υπό σύσταση 69, ,29 ΑΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΟΝΤΑΚΗ Υπό σύσταση 69, ,89 ΑΑ ΖΗΣΗ Β. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 69, ,72 ΑΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΩΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 69, ,44 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 69, ,72 ΑΑ ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Σ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Υπό σύσταση 69, ,72 ΑΑ ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 69, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ Υπό σύσταση 69, ,53 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΓΑΤΣΙΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΠΕ ΩΝ Νεοιδρυθείσα 69, ,19 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση 69, ,59 ΑΑ Π ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ Υπό σύσταση 69, ,09 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Νεοιδρυθείσα 69, ,00 ΑΑ ΓΑΙ ΑΤΖΗ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ TZOYNET ΣΕΖΑΗ ΟΓΛΟΥ Υπό σύσταση 68, ,68 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΤΣΟΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΖΑ ΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ Μ. ΣΗΝΑΝ - Ρ. ΙΜΠΡΑΗΜ Ο.Ε. Υπό σύσταση 68, ,33 ΑΑ STARDOOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΜΑΡΙΚΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΣΕΦΚΕΤ ΙΡΦΑΝ Υπό σύσταση 68, ,24 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υπό σύσταση 68, ,39 ΑΑ ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΣΤΟΛΤΙ Η ΜΠΛΑΝΚΑ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΙΣΜΑΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ Νεοιδρυθείσα 68, ,57 ΑΑ ΜΕΧΜΕΤ ΜΠΕΡΡΙΝ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 68, ,33 ΑΑ ΜΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΚΑΝΕΛΟΓΛΟΥ ΩΡΟΘΕΑ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ Γ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ - Ν.ΧΟΥΣΕΙΝ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 68, ,06 ΑΑ ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΑΡΤΟΥΡ Υπό σύσταση 68, ,93 ΑΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΣΥΡΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπό σύσταση 68, ,50 ΑΑ ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΤΟΦΑΛΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΟΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 68, ,33 ΑΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΤΑΧΥ ΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Νεοιδρυθείσα 68, ,21 ΑΑ ΖΗΡ ΕΛΗ ΑΛΟΥ-ΤΕΧΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Υπό σύσταση 68, ,33 ΑΑ ΠΑΠΑΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,80 ΑΑ ΣΤΡΑΤΙ ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 7 από 14

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ Λυρώνης Γεώργιος Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΓΙΑΚΟΜΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ. ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΤΟΥΡΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 68, ,76 ΑΑ ΒΑΚΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 68, ,80 ΑΑ ΜΑΡΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 68, ,50 ΑΑ Α ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΕΝ ΕΧΕΙ Ι ΡΥΘΕΙ ΑΚΟΜΑ Υπό σύσταση 68, ,60 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΧΑΣ Υπό σύσταση 68, ,65 ΑΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΣΠΥΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΜΑΝ ΡΟΥ ΧΡΥΣΑ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΟΥΡΗ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΚΕΤΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 68, ,94 ΑΑ ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΤΣΙΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,33 ΑΑ ΜΑΜΟΥΤ ΝΟΥΡΕΤΤΙΝ Υπό σύσταση 68, ,50 ΑΑ ΒΙΤΟΥΛΑ ΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ Β.Λ. Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ OLENA SAPOZHKOVA Υπό σύσταση 68, ,00 ΑΑ ΤΣΕΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 68, ,00 ΑΑ ΚΑΛΦΑ ΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 67, ,00 ΑΑ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 67, ,33 ΑΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΜΠΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ Ε ΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 67, ,67 ΑΑ ΖΑ ΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΜΑΝΙΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε. Υπό σύσταση 67, ,33 ΑΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΜΙΣΟΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 67, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 67, ,43 ΑΑ CUPPA.GO! Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΖΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 67, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 67, ,88 ΑΑ ΓΚΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 67, ,14 ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 67, ,22 ΑΑ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ Υπό σύσταση 67, ,00 ΑΑ ΓΚΑΡΙΠΗ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υπό σύσταση 67, ,72 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 67, ,72 ΑΑ Ανδρεαδάκης Ιωάννης Υπό σύσταση 67, ,00 8 από 14

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡ Α Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 67, ,80 ΑΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 67, ,33 ΑΑ ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 67, ,00 ΑΑ ΓΕΡΟΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΒΑΤΑΜΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ KAΡΑ ΑΛΗ ΙΛΚΑΝ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΡΕΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 66, ,67 ΑΑ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΞΕΝΟΥ ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΑΠΟ ΙΑΚΟΣ ΣΤ. - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΧΡ. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Νεοιδρυθείσα 66, ,76 ΑΑ ΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ Υπό σύσταση 66, ,72 ΑΑ AGRICOM ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 66, ,20 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 66, ,67 ΑΑ ΑΣΠΡΟΥ ΗΣ ΘΩΜΑΣ Υπό σύσταση 66, ,22 ΑΑ ΒΑΡ ΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 66, ,63 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΚΟΣ Υπό σύσταση 66, ,84 ΑΑ ΠΑΙΠΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 66, ,94 ΑΑ ΛΕΜΠΙ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 66, ,58 ΑΑ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Υπό σύσταση 66, ,67 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑ ΑΣ Υπό σύσταση 66, ,33 ΑΑ ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 66, ,72 ΑΑ ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΘ-ΣΥΝΑ ΙΝΟΣ Ι Ο.Ε Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝ ΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΧΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υπό σύσταση 66, ,94 ΑΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 66, ,00 ΑΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 66, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΚΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΤΟ,ΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΗΛ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ IPHEED Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΒΙΩΤΗ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΜΑΛΙΑ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΑΡΑ Νεοιδρυθείσα 65, ,59 ΑΑ ΜΑΞΙΜΙΑ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΟΜΟΥΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Υπό σύσταση 65, ,47 ΑΑ ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΣΕΡΙ ΗΣ Υπό σύσταση 65, ,93 9 από 14

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 65, ,90 ΑΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Σ. ΑΝΤΩΝΙΑ Υπό σύσταση 65, ,76 ΑΑ Θ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 65, ,72 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Α. ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 65, ,72 ΑΑ TOP TASTE Νεοιδρυθείσα 65, ,46 ΑΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 65, ,57 ΑΑ ΚΥΡΑΚΟΣΙΑΝ ΖΑΝΝΑ Υπό σύσταση 65, ,71 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΛΙΟΛΙΟΣ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Υπό σύσταση 65, ,41 ΑΑ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 65, ,67 ΑΑ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 65, ,00 ΑΑ ΘΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ Υπό σύσταση 65, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ Μ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ Ι ΤΖΙΜΟΣ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 64, ,56 ΑΑ BLACERI RODRIGOS Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 64, ,72 ΑΑ ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΚΑΤΟΣΤΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ- ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΝΤΙΝΗ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΧΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νεοιδρυθείσα 64, ,03 ΑΑ ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΘΕΜ Νεοιδρυθείσα 64, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Υπό σύσταση 64, ,72 ΑΑ ΜΙΧΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 64, ,53 ΑΑ ΜΠΕΡΙΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νεοιδρυθείσα 64, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 64, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 64, ,00 ΑΑ ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 64, ,31 ΑΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 64, ,89 ΑΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Υπό σύσταση 64, ,22 ΑΑ ΤΣΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΣΕΡΕΣΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 64, ,00 ΑΑ ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 64, ,00 ΑΑ ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΤΖΙΝΑ ΝΑΝΣΥ Υπό σύσταση 64, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Υπό σύσταση 64, ,43 ΑΑ BΕΡΒΕΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Νεοιδρυθείσα 64, ,35 ΑΑ ΜΑΓΓΕΡΙ ΗΣ Π. - ΚΟΡ ΑΛΗΣ Π. ΟΕ Νεοιδρυθείσα 64, ,00 ΑΑ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ Υπό σύσταση 63, ,35 ΑΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 63, ,20 ΑΑ ΣΕΡΕΤΗ Β. ΒΑΙΑ Υπό σύσταση 63, ,72 ΑΑ ΜΑΝΙΑ Η ΜΑΡΙΑΝΘΗ Υπό σύσταση 63, ,00 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Υπό σύσταση 63, ,71 ΑΑ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 63, ,72 ΑΑ TSVETELINA KIRILOVA Υπό σύσταση 63, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΟΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 63, ,00 10 από 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΜΑΘΙΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 63, ,00 ΑΑ ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 63, ,78 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 63, ,00 ΑΑ ΛΕΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 63, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 63, ,00 ΑΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Νεοιδρυθείσα 63, ,00 ΑΑ ΛΑ ΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 63, ,00 ΑΑ ΚΑΚΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπό σύσταση 63, ,14 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 63, ,00 ΑΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπό σύσταση 63, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 63, ,00 ΑΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 63, ,89 ΑΑ ΣΑΚΕΛΑΡΗ ΑΙΚ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ Γ ΗΜΗΤΡΕΛΗΣ Α ΟΕ Νεοιδρυθείσα 62, ,56 ΑΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 62, ,71 ΑΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΟΘ. ΡΟΥ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 62, ,95 ΑΑ ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 62, ,78 ΑΑ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΑΓΚΑΣ. & ΣΙΑ ΕΕ Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΡΑΠΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Υπό σύσταση 62, ,60 ΑΑ ΖΑΡΚΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ DIMΙTROV DETELIN Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΚΑΛΙΑΚΟΥ ΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 62, ,33 ΑΑ ΛΑΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ SORBET ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗΣ T. ΑΝ ΡΕΑΣ Υπό σύσταση 62, ,72 ΑΑ SULA KUJTIM TOY ALI Νεοιδρυθείσα 62, ,76 ΑΑ ΣΚΕΝΤΖΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υπό σύσταση 62, ,72 ΑΑ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΜΟΥΣΑ ΗΜΗΤΡΑ Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡ. Α ΑΜΗΣ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΗΡΩ ΡΗΓΑ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΛΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΠΛΑΤΑΤΣΕ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙ Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Νεοιδρυθείσα 62, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 62, ,00 ΑΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΩΜΑΡΑΣ Νεοιδρυθείσα 61, ,00 ΑΑ ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 61, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Υπό σύσταση 61, ,00 ΑΑ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Κ. Υπό σύσταση 61, ,00 ΑΑ ΜΠΕΡΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 61, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙ ΗΣ Υπό σύσταση 61, ,00 ΑΑ ΣΟΥΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νεοιδρυθείσα 61, ,00 ΑΑ ΑΡΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νεοιδρυθείσα 61, ,71 ΑΑ STOYKA VELIKOVA- ΡΑΚΑΤΟΥ Νεοιδρυθείσα 61, ,41 11 από 14

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 61, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 61, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υπό σύσταση 61, ,00 ΑΑ ΕΛΗΠΑΛΛΑΣ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΝΤΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΑΝΕΤ ΕΤΑΙΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 60, ,56 ΑΑ ΚΑΡΙΠΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΗΜΗΤΡΑ Νεοιδρυθείσα 60, ,12 ΑΑ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΑΦΩΝ ΤΙΜ. ΚΑΠΛΑΝΗ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ KUVSHINOVA Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 60, ,63 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΡΑΦΤΗΣ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΜΠΑΝΙΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 60, ,76 ΑΑ ΜΟΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ Υπό σύσταση 60, ,72 ΑΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Υπό σύσταση 60, ,67 ΑΑ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Νεοιδρυθείσα 60, ,53 ΑΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Νεοιδρυθείσα 60, ,00 ΑΑ ΚΑΝΑΡΗ ΑΝ ΡΙΑΝΗ Υπό σύσταση 60, ,00 ΑΑ ΚΟΥΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ TOY ΣΠΥΡΙ ΩΝ Υπό σύσταση 59, ,00 ΑΑ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Νεοιδρυθείσα 59, ,00 ΑΑ ΟΥΜΟΥΧΤΟΥ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 59, ,81 ΑΑ SULA DHIMITER - ΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 59, ,00 ΑΑ ΚΑΒΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Υπό σύσταση 59, ,79 ΑΑ ΚΩΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 59, ,00 ΑΑ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νεοιδρυθείσα 58, ,00 ΑΑ ΚΑΛΟΥ ΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 58, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΒΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Υπό σύσταση 58, ,53 ΑΑ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΒΕΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υπό σύσταση 58, ,95 ΑΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΠΛΑ Α ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 58, ,09 ΑΑ EXQUISITE MEAT SUPPLIES Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ Ι. Α ΑΜ Υπό σύσταση 58, ,72 ΑΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΤΕΛΙΑ Υπό σύσταση 58, ,43 ΑΑ ΚΡΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΦΕΡΙΧΑ ΟΣΜΑΝ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΜΠΑΛΗ ΟΛΓΑ Υπό σύσταση 58, ,00 ΑΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Υπό σύσταση 57, ,00 12 από 14

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 57, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΙ ΟΥ ΜΑΡΘΑ Υπό σύσταση 57, ,00 ΑΑ ΘΕΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υπό σύσταση 57, ,14 ΑΑ ΤΖΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 57, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ Νεοιδρυθείσα 57, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 57, ,00 ΑΑ ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 57, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 57, ,00 ΑΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ Υπό σύσταση 57, ,37 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση 56, ,20 ΑΑ ΜΑΣΣEΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Υπό σύσταση 56, ,00 ΑΑ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 56, ,00 ΑΑ ΠΡΩΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Νεοιδρυθείσα 56, ,00 ΑΑ Π. ΖΑΧΑΡΟΥ ΗΣ-. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ-Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 56, ,00 ΑΑ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Νεοιδρυθείσα 56, ,00 ΑΑ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ Υπό σύσταση 56, ,72 ΑΑ Α. ΤΣΙΩΛΗΣ - Μ. ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 56, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 56, ,00 ΑΑ ΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ Νεοιδρυθείσα 56, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 56, ,00 ΑΑ ΝΤΑΝΤΙ ΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Νεοιδρυθείσα 56, ,00 ΑΑ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Νεοιδρυθείσα 55, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Α. ΑΝΝΑ Υπό σύσταση 55, ,72 ΑΑ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υπό σύσταση 55, ,78 ΑΑ ΜΠΑΡΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση 55, ,31 ΑΑ ΚΕΚΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νεοιδρυθείσα 55, ,00 ΑΑ ΦΕΡΧΑΤ ΙΛΙΑΣ Υπό σύσταση 55, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεοιδρυθείσα 55, ,00 ΑΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 55, ,00 ΑΑ T.B NEWS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Υπό σύσταση 55, ,00 ΑΑ ΣΟΥΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νεοιδρυθείσα 55, ,00 ΑΑ Ι ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ Η ΣΤΑΦΥΛΛΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 55, ,00 ΑΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ Υπό σύσταση 54, ,67 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΡ ΟΥΝΗΣ Υπό σύσταση 54, ,14 ΑΑ Α. ΖΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-Χ. ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙ ΗΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 54, ,00 ΑΑ ΜΠΑΛΑΣΑΡΗΣ Νεοιδρυθείσα 54, ,00 ΑΑ Υπό σύσταση 54, ,14 ΑΑ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Νεοιδρυθείσα 54, ,00 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Υπό σύσταση 54, ,00 ΑΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Νεοιδρυθείσα 54, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΑΙΝΤΑΡ Νεοιδρυθείσα 53, ,00 ΑΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 53, ,00 ΑΑ ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Νεοιδρυθείσα 53, ,00 ΑΑ ΣΜΑΡΑΓ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νεοιδρυθείσα 53, ,00 ΑΑ ΑRTCOM Υπό σύσταση 53, ,71 ΑΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Νεοιδρυθείσα 53, ,97 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 53, ,82 ΑΑ ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 52, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Υπό σύσταση 52, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Υπό σύσταση 52, ,18 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΙ Η - ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΚΡΥΠΟ Η Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 52, ,43 ΑΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 52, ,00 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Υπό σύσταση 52, ,00 ΑΑ ΙΑΜΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υπό σύσταση 52, ,78 13 από 14

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ράση 1-8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Κωδικός Πρότασης Επωνυµία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης Συνολική Βαθµολογία Επιχορηγούµενος Π/Υ ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ Νεοιδρυθείσα 52, ,00 ΑΑ ΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 52, ,74 ΑΑ ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υπό σύσταση 52, ,00 ΑΑ ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νεοιδρυθείσα 52, ,82 ΑΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 52, ,00 ΑΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 52, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Υπό σύσταση 52, ,00 ΑΑ ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ Υπό σύσταση 52, ,29 ΑΑ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Νεοιδρυθείσα 52, ,89 ΑΑ ΜΠΑΚΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Υπό σύσταση 52, ,00 ΑΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υπό σύσταση 52, ,86 ΑΑ VEPA.COM ΕΠΕ Νεοιδρυθείσα 51, ,00 ΑΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Υπό σύσταση 51, ,32 ΑΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπό σύσταση 51, ,00 ΑΑ ΕΜΠΟΡΙ ΟΥ ΑΛΙΚΗ Υπό σύσταση 51, ,00 ΑΑ ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Νεοιδρυθείσα 51, ,00 ΑΑ ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ Νεοιδρυθείσα 51, ,00 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Υπό σύσταση 51, ,00 ΑΑ ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νεοιδρυθείσα 51, ,00 ΑΑ TAX SHIELD Υπό σύσταση 51, ,31 ΑΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΗ Υπό σύσταση 51, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Υπό σύσταση 51, ,00 ΑΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Νεοιδρυθείσα 51, ,00 ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπό σύσταση 51, ,33 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υπό σύσταση 51, ,00 ΑΑ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση 51, ,00 ΑΑ Σ. ΣΩΤΗΡΧΕΛΛΗΣ - Σ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ Ο.Ε. Νεοιδρυθείσα 51, ,57 ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Νεοιδρυθείσα 51, ,25 ΑΑ ΜΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ Α Νεοιδρυθείσα 50, ,44 ΑΑ ΜΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Νεοιδρυθείσα 50, ,00 ΑΑ ZHKOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Υπό σύσταση 50, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΙΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 50, ,00 ΑΑ ΓΙΟΥΚΣΕΛ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΙΝ Νεοιδρυθείσα 50, ,00 ΑΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νεοιδρυθείσα 50, ,22 ΑΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ Υπό σύσταση 50, ,00 ΑΑ ΛΑΛΟΥ ΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Νεοιδρυθείσα 50, ,67 ΑΑ ΚΡΟΜΜΥ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 50, ,80 ΑΑ ΜΠΕΝΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υπό σύσταση 50, ,00 ΑΑ ΓΚΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Νεοιδρυθείσα 50, ,00 ΑΑ ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Νεοιδρυθείσα 50, ,00 ΑΑ ΜΕΛΕΜΕΝΙ ΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ Υπό σύσταση 50, ,92 ΑΑ ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπό σύσταση 50, ,76 ΑΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 50, ,80 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ -ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗΣ ΟΕ Υπό σύσταση 50, ,16 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νεοιδρυθείσα 50, ,71 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Νεοιδρυθείσα 50, ,00 ΑΑ ΑΡΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπό σύσταση 50, , ,87 14 από 14

19 ΑΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΛΤΣΗ 86, ,47 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 86, ,07 ΑΑ ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 86, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ 86, ,00 ΑΑ SODA BLASTING ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 86, ,11 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 86, ,00 ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΟΤΟΣ 86, ,00 ΑΑ ΓΙΟΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 86, ,00 ΑΑ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 86, ,47 ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 86, ,00 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 86, ,00 ΑΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 86, ,64 ΑΑ KYΨΕΛΗ 86, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 86, ,00 ΑΑ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ 86, ,00 ΑΑ ΜΠΑΡ ΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 86, ,14 ΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ 86, ,00 ΑΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 86, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΧΑΙ Ω 86, ,00 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 86, ,00 ΑΑ ΙΣΙ ΩΡΑ ΡΟΥΤΗ 86, ,06 ΑΑ Le groupe international Εµπορική Τροφίµων Μον/πη ΕΠΕ 85, ,29 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 85, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΗΣ 85, ,62 ΑΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 85, ,57 ΑΑ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΜΠΟΥΓΑΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ 85, ,44 ΑΑ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85, ,16 ΑΑ KΙΟΥΡΤΖΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 85, ,00 ΑΑ YOUR 4TH PLACE 85, ,00 ΑΑ ΟΥΜΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 85, ,33 ΑΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 85, ,71 ΑΑ ΚΑΛΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85, ,44 ΑΑ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ - SKEPTESTHAI PUBLICATIONS 85, ,00 ΑΑ ΓΡΑΨΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 85, ,00 ΑΑ ΣΤΥΛΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΜΠΑΚΙ Η 85, ,00 ΑΑ ΦΑΝΙΑ ΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 85, ,00 ΑΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 85, ,00 ΑΑ ΑΜΚΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 85, ,00 ΑΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 85, ,67 ΑΑ ΦΩΤΑΚΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 85, ,00 ΑΑ ADVANCE IT SQUARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 85, ,33 ΑΑ ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ 85, ,05 ΑΑ ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 85, ,00 ΑΑ ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ 85, ,00 1 από 48

20 ΑΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 85, ,00 ΑΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙ ΗΣ - ΤΡΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85, ,00 ΑΑ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 85, ,00 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 85, ,86 ΑΑ GREEK GOURMET EXPORT 85, ,33 ΑΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 85, ,00 ΑΑ ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 85, ,00 ΑΑ ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 85, ,00 ΑΑ ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 85, ,00 ΑΑ ΡΟΜΠΕΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙA 85, ,00 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κ' ΣΙΑ Ε.Ε. 85, ,00 ΑΑ ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 85, ,00 ΑΑ ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΠΑΓΩΝΑ 85, ,00 ΑΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΠΥΡΙ ΩΝ 85, ,00 ΑΑ ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 85, ,71 ΑΑ Η. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Β. ΣΙΑΠΑΤΗ Ο.Ε 85, ,98 ΑΑ PUBLICO, Σύγχρονες Πρακτικές Επικοινωνίας, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 85, ,06 ΑΑ ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ 85, ,29 ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 85, ,00 ΑΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΡΟΥΖΙΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 85, ,43 ΑΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΡΕΜΟΥΝ ΟΥ 85, ,32 ΑΑ ΡΕΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 85, ,00 ΑΑ Ζαχαρίας Πολυµενάκος 85, ,00 ΑΑ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΗΣ 85, ,00 ΑΑ ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 85, ,00 ΑΑ ΞΑΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 85, ,64 ΑΑ ΑΡΜΕΝΗΣ Μ. & ΓΚΙΖΙΚΗΣ Α. Ο.Ε. 85, ,00 ΑΑ ΚΟΝΤΟΖΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΥΤΑΣ 85, ,63 ΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΠΑΝΟΥ 85, ,33 ΑΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝ 85, ,00 ΑΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΚΙΜΗ 85, ,00 ΑΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 85, ,35 ΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑ ΑΛΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 85, ,00 ΑΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝ ΡΕΟΥ 85, ,57 ΑΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 85, ,00 ΑΑ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 85, ,00 ΑΑ ΜΕΛΙΣΙΩΤΗΣ & Μ. ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΟΕ 85, ,00 ΑΑ ΒΑΡΒΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 85, ,00 ΑΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 85, ,67 ΑΑ ΑΛΕΞΙΑ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 85, ,00 ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - WEB COMMERCIAL 85, ,44 ΑΑ Ν. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗΣ - Α. ΚΑΡΙΠΙ ΗΣ - Γ. ΡΙΖΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 85, ,00 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΠΤΗΣ 84, ,64 ΑΑ ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 84, ,00 ΑΑ ΝΟΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 84, ,00 ΑΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 84, ,00 ΑΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 84, ,29 ΑΑ ΛΑ ΟΥΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 84, ,00 ΑΑ ΒΑΛΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 84, ,53 2 από 48

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ (Γρ. 120, e-mail: karkan@central.ntua.gr) ΑΡ. ΑΣΚ. ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 4 Προσδιορισµός του µέτρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1576 Προς τα σωµατεία : Αθήνα 23 εκεµβρίου 2013 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΠΙΣ ΣΧΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ..

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Εξέτασης: /07/0 5 6 7 8 9 0 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100m ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΑΝ ΡΩΝ 1 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝ ΑΝ ΡΩΝ 00:57.04 9 2 ΖΑΒΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 9,06 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ ATHENS TRACK GRAND PRIX 2011 200µ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 179 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΥΜΗ ΓΣ 13.166 2 183 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ 13.359 3 185 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (1) ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΥΝΑΦΗΣ) (2) ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ (3) ΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ Ε Χ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ(παρ.5 αρθ.106 ν.4070/12) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα