ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ"

Transcript

1 ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο λα αληηκεησπίζεη θαλείο ηνλ ηό, είλαη λα έρεη γπκλαζκέλν θαη πγηέο ζώκα. Καζεκεξηλή άζθεζε θαη δηαηξνθή πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά θξνύηα θαη ιαραληθά ζπληζηώληαη ηδηαίηεξα, γηα λα βνεζήζνπλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ζηνλ αγώλα ηνπ θαηά ηεο εηζβνιήο ηνπ ηνύ. Η ACOL απνθάζηζε λα πξνζθέξεη ζην πξνζσπηθό ηεο ηελ επθαηξία λα εκβνιηαζηεί θαηά ηεο γξίπεο, σο έλαλ επηπιένλ ηξόπν πξόιεςεο θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ ύπνπινπ ηνύ αλάκεζά καο. Η ACOL θαλόληζε λα έξρεηαη κηα λνζνθόκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, γηα λα εκβνιηάζεη ην πξνζσπηθό ζηηο εξγάζηκεο ώξεο ηελ εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17 ε Οθησβξίνπ. Σν πξόγξακκα απηό πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζε όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ. Η ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή. Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα επηιέμνπλ ην πξόγξακκα, ζα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ έλα έληππν ζην νπνίν λα δειώλνπλ όηη δελ ππνθέξνπλ από θαλελόο ηύπνπ αιιεξγία θαη όηη δέρνληαη λα εκβνιηαζηνύλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη γλσξίδνπλ πσο κπνξεί λα ππάξμνπλ κηθξέο παξελέξγεηεο. Σα ηαηξηθά δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ην εκβόιην δελ πξνμελεί γξίπε. Μπνξεί όκσο λα πξνθαιέζεη κεξηθέο παξελέξγεηεο όπσο θνύξαζε, ρακειό ππξεηό θαη ειαθξύ πόλν ζην ρέξη. 1

2 ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΜΒΟΛΗΑΕΔΣΑΗ; Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπηεί από ηνλ ηό ηεο γξίπεο. Σν εκβόιην ζπληζηάηαη θπξίσο ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηώλ. Αλεμάξηεηα όκσο από ηελ ειηθία, είλαη απαξαίηεην γηα ΟΠΟΙΟΝΓΗΠΟΣΔ πάζρεη από ρξόληεο παζήζεηο, ηδηαίηεξα από θαξδηναλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ή δηαβήηε. ηνλ θιεηζηό ρώξν ελόο γξαθείνπ ΟΛΟ ην πξνζσπηθό θηλδπλεύεη λα πξνζβιεζεί από γξίπε. ΠΟΗΟ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΜΒΟΛΗΑΕΔΣΑΗ; Άηνκα πνπ είλαη αιιεξγηθά ζηα απγά, άηνκα πνπ ππνθέξνπλ από νμείεο εκπύξεηεο αζζέλεηεο, θαζώο θαη γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε εγθπκνζύλεο. ηελ πεξίπησζε πνπ παίξλεηε θάπνην θάξκαθν ή παξνπζηάζαηε ζην παξειζόλ αληίδξαζε ζην εκβόιην ηεο γξίπεο, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο. Αλ επηζπκείηε λα εκβνιηαζηείηε ηελ εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17 ε Οθησβξίνπ, παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ηε δηεπζύληξηα ηνπ πξνζσπηθνύ θ. Διέλε Παπαληθνιάνπ, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 7 Οθησβξίνπ. Η αθξηβήο εκεξνκελία θαη ώξα ζα νξηζηνύλ κε βάζε ηελ επρέξεηα ηεο λνζνθόκαο, ηνλ αξηζκό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ην ρξόλν πνπ εμππεξεηεί ην πεξηζζόηεξν πξνζσπηθό. Αλ επηζπκείηε λα εκβνιηαζηείηε γη απηό ην ρεηκώλα, αιιά δελ κπνξείηε λα είζηε εθεί ηελ ώξα πνπ νξίζηεθε, παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ηελ θ. Διέλε. Αλ ππάξμεη αξθεηά κεγάινο αξηζκόο ελδηαθεξνκέλσλ, κπνξεί λα νξηζηεί θαη άιιε εκεξνκελία εκβνιηαζκνύ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θ. Διέλε ζην εζσηεξηθό ηειέθσλν

3 Η θ. Ειέλε Παπαληθνιάνπ, δηεπζύληξηα πξνζσπηθνύ ηεο ACOL, εηνίκαζε ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην πνπ βξίζθεηαη ζηηο δύν πξνεγνύκελεο ζειίδεο γηα ην πξνζσπηθό ηεο ACOL. Με βάζε ην θπιιάδην απηό λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Δρώτηση 1: ΓΡΗΠΖ Πνην από ηα παξαθάησ αληαπνθξίλεηαη ζην πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ ηεο ACOL θαηά ηεο γξίππεο; Α. Σν ρεηκώλα θαζεκεξηλά ζα γίλνληαη γπκλαζηηθέο αζθήζεηο. Β. Σα εκβόιηα ζα γίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο. Γ. Θα δνζεί κηθξή πξηκνδόηεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα. Γ. Έλαο γηαηξόο ζα θάλεη ηηο ελέζεηο. Δρώτηση 2: ΓΡΗΠΖ Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ην περιεχόμενο ελόο θεηκέλνπ (ηη ιέεη ην θείκελν). Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ην ύυος ηνπ (ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδεηαη). Η θ. Διέλε ήζειε ην ελεκεξσηηθό απηό θπιιάδην λα είλαη γξακκέλν ζε θηιηθό θαη ελζαξξπληηθό ύυος. Πηζηεύεηε όηη ην πέηπρε; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθεξόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ, ζην ύθνο ησλ θεηκέλσλ, ζηηο εηθόλεο ή ζηα άιια γξαθηζηηθά. Δρώτηση 3: ΓΡΗΠΖ ύκθσλα κε ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην, αλ ζέιεηε λα πξνζηαηεπηείηε από ηνλ ηό ηεο γξίπεο, ην εκβόιην: Α. είλαη πην απνηειεζκαηηθό από ηελ άζθεζε θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, αιιά πην επηθίλδπλν. Β. είλαη θαιή ηδέα, αιιά όρη ππνθαηάζηαην ηεο άζθεζεο θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. Γ. είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθό όζν ε άζθεζε θαη ε πγηεηλή δηαηξνθή θαη ιηγόηεξν απαηηεηηθό. Γ. είλαη πεξηηηό, εάλ αζθείζηε ζπζηεκαηηθά θαη αθνινπζείηε πγηεηλή δηαηξνθή. 3

4 Δρώτηση 4: ΓΡΗΠΖ Έλα ζεκείν ηνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ ιέεη: ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΜΒΟΛΗΑΕΔΣΑΗ; Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπηεί από ηνλ ηό. Μεηά ηε δηαλνκή ηνπ ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ από ηελ θ. Διέλε, θάπνηνο ζπλάδειθόο ηεο είπε όηη ε θξάζε «Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπηεί από ηνλ ηό», ζα έπξεπε λα είρε παξαιεηθζεί, δηόηη είλαη παξαπιαλεηηθή. πκθσλείηε όηη ε θξάζε απηή είλαη παξαπιαλεηηθή θαη ζα έπξεπε λα είρε παξαιεηθζεί; Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Δρώτηση 5: ΓΡΗΠΖ ύκθσλα κε ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην, πνην από ηα παξαθάησ κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ πξέπεη επηθνηλσλήζεη κε ηελ θ. Διέλε; Α. Ο ηέθαλνο από ηελ απνζήθε, ν νπνίνο δελ ζέιεη λα εκβνιηαζηεί, γηαηί πξνηηκά λα ζηεξηρηεί ζηε θπζηθή ηνπ αλνζία. Β. Η Ινπιία από ην ηκήκα πσιήζεσλ πνπ ζέιεη λα κάζεη αλ ην πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ είλαη ππνρξεσηηθό. Γ. Η Αιίθε από ην ηκήκα αιιεινγξαθίαο, πνπ ζα ήζειε λα εκβνιηαζηεί γη απηό ην ρεηκώλα, όκσο ζα απνθηήζεη κσξό ζε δπν κήλεο. Γ. Ο Μηράιεο από ην ινγηζηήξην πνπ ζέιεη λα εκβνιηαζηεί, αιιά ζα πάξεη άδεηα ηελ εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17ε Οθησβξίνπ. Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 4

5 ΓΡΙΠΗ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΔΡΩΣΖΖ 1 Β. Σα εκβόιηα ζα γίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο. Μη αποδεκηή απάνηηζη Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΣΖΖ 2 Αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ζην θείκελν θαη ζπλδέεη ην ύθνο κε ηνλ ζηόρν ηνπ θεηκέλνπ, πξνβάιινληαο ην θηιηθό ζηνηρείν θαη ην ζηνηρείν ηεο ελζάξξπλζεο. Η απάληεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα αθόινπζα ζηνηρεία: (1) λα αλαθέξεηαη ζε έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ, (κνξθή ηνπ θεηκέλνπ, ύθνο, εηθόλεο, άιια γξαθηθά ή άιιε παξόκνηα ιεπηνκέξεηα) θαη/ ή (2) λα ρξεζηκνπνηεί όξνπο αμηνινγηθνύο άιινπο από ην «θηιηθό» ή «ελζαξξπληηθό». (Παξαηήξεζε: γεληθνί ραξαθηεξηζκνί, όπσο «ελδηαθέξνλ», «επθνινδηάβαζην», «θαηαλνεηό» ή«μεθάζαξν» δελ ζεσξνύληαη θαηάιιεινη.) Η άπνςε ηνπ καζεηή γηα ην αλ ε Διέλε πέηπρε ή όρη, κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαζαξά ή λα ππνλνείηαη. Όρη, ήηαλ θαθή ηδέα λα ηνπνζεηεζεί ε εηθόλα κηαο ζύξηγγαο ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ. Είλαη ηξνκαθηηθό. [Αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηεο αλαθνίλσζεο: ζε κηα από ηηο εηθόλεο (1). Χξεζηκνπνηεί δηθό ηνπ αμηνινγηθό όξν «ηξνκαθηηθό» (2).] Ναη, νη εηθόλεο δηαθόπηνπλ ην θείκελν θαη θάλνπλ ηελ αλάγλσζή ηνπ επθνιόηεξε. [Πεξηγξάθεη έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο κνξθήο ηνπ θεηκέλνπ (1).] Η εηθόλα ηνπ ηνύ πνπ κνηάδεη κε πξόζσπν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, είλαη θηιηθή. [Αλαθέξεηαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθό κηαο από ηηο εηθόλεο: «κνηάδεη κε πξόζσπν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ» (1)] Όρη, νη εηθόλεο είλαη παηδηάζηηθεο θαη αθαηάιιειεο. [Χξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ ιόγηα («παηδηάζηηθεο», «αθαηάιιειεο»), (2).] Ναη, ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη ραιαξό θαη αλεπίζεκν. [Χξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ ιόγηα («ραιαξό», «αλεπίζεκν») (2).] Ναη, ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη εγθάξδην θαη ειθπζηηθό. [Χξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ ιόγηα γηα λα αμηνινγήζεη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ (2).] Τν θείκελν είλαη κεγάιν. Ο θόζκνο δελ ζα αζρνιεζεί λα ην δηαβάζεη. [Αλαθέξεηαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθό ζρεηηθό κε ηελ παξνπζίαζε: όγθνο ηνπ θεηκέλνπ (1). Χξεζηκνπνηεί δηθνύο ηνπ όξνπο αμηνιόγεζεο (2).] Δελ πηέδεη ηνπο αλζξώπνπο λα θάλνπλ ην εκβόιην θαη απηό ηνπο ελζαξξύλεη. [έκκεζε αλαθνξά ζηνλ ηξόπν έθθξαζεο (2).] Όρη, ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη πνιύ επίζεκν. [Σπδεηήζηκε απάληεζε, αιιά απνδεθηή επηινγή πξνζσπηθώλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο «επίζεκν» (2)] 5

6 Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Αλαθέξεηαη ζην θείκελν θαη ζπλδέεη ην ζηόρν ηεο αλαθνίλσζεο κε ηελ πιεξνθνξία θαη ην πεξηερόκελν (όρη κε ην ύθνο). Η γλώκε ηνπ καζεηή γηα ην αλ ε Διέλε πέηπρε ή όρη, κπνξεί λα εθθξαζηεί θαζαξά ή λα ππνλνεζεί. Όρη, κε θαλέλα ηξόπν έλα κήλπκα ζρεηηθό κε έλεζε, δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη θηιηθό θαη ελζαξξπληηθό. Ναη, ην πέηπρε. Πξνηείλεη δηάθνξεο πηζαλόηεηεο θαη θαλνλίδεη ηηο εκεξνκελίεο γηα ηνλ εκβνιηαζκό. Πξνζζέηεη επίζεο ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία. Μη αποδεκηή απάνηηζη Απάληεζε αζαθήο ή αλεπαξθήο. Ναη, θαίλεηαη θαιή ηδέα. Ναη, είλαη θηιηθό θαη ελζαξξπληηθό. Όρη, δελ πείζεη. Ναη, νη εηθόλεο είλαη ελζαξξπληηθέο θαη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ είλαη επίζεο απνδεθηό. [Με ην «νη εηθόλεο είλαη ελζαξξπληηθέο» μαλαρξεζηκνπνηεί ηνπο όξνπο ηεο εξώηεζεο. «Τν ύθνο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηό» είλαη πνιύ αζαθέο]. Ναη, ην πεηπραίλεη, είλαη επθνινδηάβαζην θαη μεθάζαξν. [Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πνιύ αόξηζηνη]. Ναη, λνκίδσ πσο ην πεηπραίλεη θαιά. Δηάιεμε εηθόλεο θαη έγξαςε έλα ελδηαθέξνλ θείκελν. [Οη εηθόλεο δελ αμηνινγνύληαη θαη ην «ελδηαθέξνλ θείκελν» είλαη πνιύ αζαθέο]. Απάληεζε πνπ καξηπξεί ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Ναη, όινη πξέπεη λα θάλνπλ ην εκβόιην. [Εθηόο ζέκαηνο θαη ιαλζαζκέλε]. Όρη, νη εηθόλεο δελ ηαηξηάδνπλ κε ην κήλπκα. [Λαλζαζκέλε απάληεζε]. Ναη, δηόηη ζέιεη λα αλεζπρήζνπλ νη άλζξσπνη κήπσο θνιιήζνπλ γξίπε. [Σε αζπκθσλία κε ηελ ηδέα όηη ην κήλπκα είλαη «θηιηθό θαη ελζαξξπληηθό»]. Είλαη θαιό κα δελ είλαη παξά κόλν κία άπνςε. [Εθηόο ζέκαηνο]. Ναη, δίλεη ζύληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα ζηακαηήζεη ε γξίπε. [Εθηόο ζέκαηνο: αλαθέξεηαη ζην πεξηερόκελν πνιύ αόξηζηα]. Ναη, κα κεηαθέξεη κόλν γεγνλόηα. [Εθηόο ζέκαηνο]. Ναη, γηαηί πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πξέπεη λα θάλνπλ ην εκβόιην. [Δίλεη γεληθή γλώκε πάλσ ζην ζέκα ηνπ εκβνιηαζκνύ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ ή ζε ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ] Ναη, γηαηί θαλείο δελ ζέιεη λα αξξσζηήζεη. Όινη ζέινπλ λα είλαη πγηείο. [Εθηόο ζέκαηνο] ΔΡΩΣΖΖ 3 Β. Δίλαη θαιή ηδέα, αιιά όρη ππνθαηάζηαην ηεο άζθεζεο θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. Μη αποδεκηή απάνηηζη Άιιεο απαληήζεηο. 6

7 ΔΡΩΣΖΖ 4 Αμηνινγεί ην απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ όξν «παξαπιαλεηηθή», δείρλνληαο όηη ππάξρεη κηα δπλεηηθή αληίθαζε (κεηαμύ ησλ: «Πνηνο πξέπεη λα εκβνιηάδεηαη; Οπνηνζδήπνηε» θαη «Πνηνο δελ πξέπεη λα εκβνιηάδεηαη»). Δμεγεί ή όρη πνηα είλαη ε αληίθαζε. Η ζπκθσλία ή ε δηαθσλία εθθξάδεηαη άκεζα ή έκκεζα. Ναη, δηόηη ζα ήηαλ ίζσο επηθίλδπλν γηα θάπνηνπο αλζξώπνπο λα εκβνιηαζηνύλ (π.ρ. νη γπλαίθεο ζε ελδηαθέξνπζα). [Πεξηγξάθεη ηελ αληίθαζε.] Όρη, δηόηη αξθεί θάπνηνο λα δηαβάζεη θάκπνζεο γξακκέο, γηα λα θαηαιάβεη όηη είλαη θαιύηεξν γηα θάπνηνπο αλζξώπνπο λα κελ εκβνιηαζηνύλ, όκσο γεληθά ε θ. Παπαληθνιάνπ επηζπκεί λα εκβνιηαζηνύλ νη άλζξσπνη. Ναη, δηόηη ιέεη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εκβνιηαζηεί θαη πην θάησ ιέεη πνηνη άλζξσπνη δελ ζα έπξεπε λα εκβνιηαζηνύλ. [Αλαγλσξίδεη ηελ αληίθαζε.] Απηή ε θξάζε ππνδεηθλύεη όηη όινη πξέπεη λα εκβνιηαζηνύλ, πξάγκα πνπ δελ ηζρύεη. [Πεξηγξάθεη ζύληνκα ηελ αληίθαζε.] Ναη, κέρξηο ελόο ζεκείνπ! Να πεη ίζσο: «Οπνηνζδήπνηε πνπ ζέιεη λα πξνζηαηεπζεί από ηε γξίπε θαη δελ ππνθέξεη από θακία αξξώζηηα ή ηα ζπκπηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ». [Με ηελ επαλαδηαηύπσζε αλαγλσξίδεηαη ε αληίθαζε.] Αμηνινγεί ην απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ όξν «παξαπιαλεηηθή», δείρλνληαο όηη ε θξάζε ίζσο είλαη ππεξβνιηθή (δελ είλαη απαξαίηεην όινο ν θόζκνο λα εκβνιηαζηεί, ή ην εκβόιην δελ πξνζηαηεύεη απόιπηα). Μπνξεί λα εμεγήζεη ή όρη ηελ ππεξβνιή. Η ζπκθσλία ή ε δηαθσλία κπνξεί λα εθθξαζηεί άκεζα ή έκκεζα. Απηή ε θξάζε πξέπεη λα αθαηξεζεί, δηόηη ην εκβόιην δελ εγγπάηαη όηη δελ ζα πάζνπκε γξίπε. Δελ ζπκθσλώ λα αθαηξεζεί, αλ θαη δίλεη ηελ εληύπσζε όηη ζίγνπξα ζα πάζνπκε γξίπε αλ δελ εκβνιηαζηνύκε. Τν εκβόιην δελ παξέρεη απόιπηε πξνζηαζία. Πξέπεη λα αθαηξεζεί, δηόηη δελ παζαίλνπλ όινη γξίπε, θπξίσο όηαλ βξίζθνληαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Ναη, ζπκθσλώ, δηόηη απηή ε θξάζε δίλεη ηελ εληύπσζε όηη ην εκβόιην είλαη πην απνηειεζκαηηθό απ ό,ηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. [Ελέρεη ηελ ηδέα ηεο ππεξβνιήο, αλ θαη δελ ηελ πξνζδηνξίδεη.] Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη Αμηνινγεί ην απόζπαζκα ρσξίο λα αλαθεξζεί ζηελ έθθξαζε «παξαπιαλεηηθή»: (1) Γείρλεη όηη ην θείκελν είλαη δπλαηό, απνηειεζκαηηθό, ελζαξξπληηθό, ρσξίο λα ζεκεηώλεη πηζαλή αληίθαζε ή θάπνην ζεκείν πνπ λα είλαη παξαπιαλεηηθό. (2) Γείρλεη όηη ε θξάζε «Οπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξνζηαηεπζεί από ηνλ ηό» είλαη πιενλαζκόο, επεηδή εθθξάδεη ην πξνθαλέο. Καιό είλαη πνπ γξάθηεθε, δηόηη ζα κπνξνύζε λα ελζαξξύλεη ην θόζκν. [1] Πξέπεη λα παξακείλεη, δηόηη ηνλίδεη ην κήλπκα. [1] Ννκίδσ όηη ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ παξαιεθζεί απηέο νη ιέμεηο, δηόηη ελλνείηαη όηη όινο ν θόζκνο ζέιεη λα πξνζηαηεπζεί από ηνλ ηό, αθόκα θαη ρσξίο εκβόιην. [2] 7

8 Μη αποδεκηή απάνηηζη Απάληεζε αόξηζηε ή αλεπαξθήο ή πνπ επαλαιακβάλεη ηε ιέμε «παξαπιαλεηηθή» ρσξίο άιιε εμήγεζε. Η θξάζε πξέπεη λα κείλεη. Είλαη θαιή. [Χσξίο εμήγεζε.] Θα έπξεπε λα κπεη κηα άιιε εηθόλα αληί γη απηόλ ηνλ ηίηιν. [Χσξίο εμήγεζε.] Ναη, απηή ε θξάζε είλαη παξαπιαλεηηθή θαη ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. [Χσξίο εμήγεζε] Απάληεζε πνπ θαλεξώλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Δελ ζα έπξεπε λα κπεη, δηόηη ν θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη κόλνο ηνπ. [Λαλζαζκέλε εξκελεία ηνπ ύθνπο ηνπ θεηκέλνπ: δελ πξόθεηηαη γηα δηαηαγή.] Ννκίδσ όηη ζα έπξεπε λα βάδνπλ πάληα ηηο ιέμεηο «ηεο γξίπεο» κεηά «ηνλ ηό», δηόηη εθείλνη πνπ ζα έξηρλαλ κόλν κηα καηηά ζα κπνξνύζαλ λα λνκίζνπλ όηη πξόθεηηαη γηα θάπνηνλ άιιν ηό από εθείλν ηεο γξίπεο. [Δίλεη κηα απίζαλε εμήγεζε ηνπ «είλαη παξαπιαλεηηθή».] Ναη, νη άλζξσπνη ζα ελδηαθεξόληνπζαλ, αιιά ίζσο λα θνβόληνπζαλ ηηο ελέζεηο. [Εθηόο ζέκαηνο.] ΔΡΩΣΖΖ 5 Γ. Ο Μηράιεο από ην ινγηζηήξην πνπ ζέιεη λα εκβνιηαζηεί, αιιά ζα πάξεη άδεηα ηελ εβδνκάδα πνπ αξρίδεη ηελ 17 ε Οθησβξίνπ. Μη αποδεκηή απάνηηζη Άιιεο απαληήζεηο. Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 8

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα