Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ*"

Transcript

1 Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ* Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΝ ΣΗ ΕΠΟΥΗ Ξεθηλώληαο λα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ Μετάλογου ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκηθή, ζα ήζεια λα πσ όηη πξνζσπηθά πξνηηκώ λα ρξεζηκνπνηώ ηνλ όξν ζπζηεκηθή ζθέςε αληί ηνπ όξνπ ζπζηεκηθή ζεσξία ή ζρνιή. Οη ζεσξίεο θαη νη ζρνιέο καο δηράδνπλ, δεκηνπξγνύλ ζηεγαλά, δηρνγλσκίεο θαη παξεμεγήζεηο ελώ νη ζθέςεηο εμειίζζνληαη, δηαθνξνπνηνύληαη, αλαζεσξνύληαη. Πηζηεύσ όηη όζν πεξηζζόηεξν κηιάκε γηα ηηο εκπεηξίεο καο, ηηο ζθέςεηο καο θαη ηα βηώκαηα καο θαη όζν ιηγόηεξν αληηπαξαζέηνπκε ηηο ζεσξίεο καο, ηόζν πην απνηειεζκαηηθόο ζα είλαη ν δηάινγνο. Η νιηζηηθή νπηηθή πνπ καο πξνζέθεξε ε ζπζηεκηθή επηζηεκνινγία ππεξβαίλνληαο ηελ αηνκηθή δηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ, εζηηάδεηαη ζηελ νκαδηθή, ζπιινγηθή δπλακηθή. Θα κπνξνύζε ινηπόλ λα ππνζηεξίμεη θαλείο όηη ε ζπζηεκηθή ζθέςε κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο σο κηαο νιηζηηθήο επηζηεκνινγίαο είλαη ν ζεσξεηηθόο εμνπιηζκόο πνπ καο ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ ξεπζηό, αζαθή θαη πνιύπινθν θόζκν ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην. Φαίλεηαη όηη ν ζπιινγηθόο λνπο αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί όηη κόλν καδί κπνξνύκε λα ςάρλνπκε κέζα καο θαη γύξσ καο γηα λα βξίζθνπκε ην δξόκν καο ζην πνιύπινθν ξεπζηό θαη αβέβαην θόζκν πνπ θηηάμακε. Καζώο ηα ηείρε θαηαξξένπλ θαη θαζώο ηα θνηλσληθά δίθηπα απνθηνύλ όιν θαη κεγαιύηεξε ζεκαζία αγθαιηάδνληαο όιν θαη κεγαιύηεξεο αλζξώπηλεο νκάδεο, βηώλνπκε πηα θαζεκεξηλά όηη όινη είκαζηε άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε όινπο ηνπο άιινπο. Αλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα δεη νιόθιεξε ηελ εηθόλα δελ κπνξεί παξά λα παξαδερζεί όηη ην ΤΝ είλαη έλαο θώδηθαο πνπ ζπκππθλώλεη πξνσζεηηθέο επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο θαη δηαρξνληθέο αιήζεηεο. Ίζσο όκσο αθόκα πην ζεκαληηθό είλαη όηη ζηε θάζε πνπ βξηζθόκαζηε βηώλνπκε πιένλ ην ΤΝ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο. Σα ΤΝ ηεο επνρήο πξαγκαηώλνληαη κέζα από ηα δηεπξπκέλα δίθηπα ηεο επνρήο καο (πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά, θνηλσληθά, ηερλνινγηθά, επηζηεκνληθά). Έλλνηεο όπσο παγθνζκηνπνίεζε, δηαδίθηπν, ζεσξία ησλ πάλησλ, θιπ., εθθξάδνπλ ηελ ζύλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα κέξε ελόο ζπζηήκαηνο. Έλλνηεο πνπ ήμεξαλ κόλν νη επηζηήκνλεο όπσο ή ζεσξία ηνπ ράνπο εθιατθεύνληαη π.ρ. ε πεηαινύδα ηνπ Πεθίλνπ. Πνιιέο από ηηο αμίεο πνπ κπνξνύλ λα καο νδεγήζνπλ ζε πην θσηεηλά κνλνπάηηα έρνπλ ην ΤΝ ζαλ πξώην ζπλζεηηθό: ζπιινγηθόηεηα, ζπκκεηνρή, ζπλαίζζεκα, ζπλελλόεζε, ζπλνρή, ζπλεθηηθόηεηα, ζπληξνθηθόηεηα, ζπλαίλεζε αιιά θαη άιιεο αμίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα καο βάινπλ ζε κηα θαηλνύξγηα ηξνρηά είλαη λνεκαηηθά ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ θώδηθα ΤΝ, όπσο κνίξαζκα, αιιειεγγύε, θνηλσληθή ζπλείδεζε, πξνζσπηθή επζύλε. Ωο εθ ηνύηνπ πηζηεύσ όηη ην κέιινλ ηεο ζπζηεκηθήο ηαπηίδεηαη κε ην κέιινλ ηεο επηζηεκνληθήο εμέιημεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. 1

2 2. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ ΣΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΙΚΟΤ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗ Δκείο νη ζπζηεκηθνί ζεξαπεπηέο ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ζπκπνξεπόκαζηε κε ηηο γεληθόηεξεο εμειίμεηο ηεο επνρήο καο θαη ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο γηαηί έρνπκε αθνκνηώζεη πνιιέο ζύγρξνλεο ζπλζεηηθέο επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο (ηελ ζεσξία ηνπ ράνπο, ηελ έλλνηα ηεο απηνξγάλσζεο (γηα ηελ νπνία απνλεκήζεθε ζηνλ Ilia Prigogine ην βξαβείν Νόκπει), ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ησλ Kenneth Gergen θαη Jerome Bruner όηη ε γλώζε είλαη ην πξντόλ ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο)*. Δθόζνλ ινηπόλ, ζύκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ θιάδν καο, νη ελέξγεηέο καο δελ απνηππώλνπλ θαη δελ αθνξνύλ ην FOOTNOTE Σα βιβλία και των τριών συγγραυέων έχουν ενταχθεί στη σειρά ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ αληηθεηκεληθό, ην απόιπην θαη ην ζσζηό αιιά ηηο δηθέο καο θαηαζθεπέο, ν ξόινο καο δελ είλαη λα ςάρλνπκε λα βξνύκε ηελ αιήζεηα αιιά λα γεθπξώλνπκε ηηο δηθέο καο αιήζεηεο κε ηηο αιήζεηεο ησλ άιισλ. Η κόλε αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα λα κε ράλνπκε ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ άιισλ είλαη λα δεκηνπξγνύκε επηθνηλσληαθέο γέθπξεο ηόζν κε άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζε καο γηα βνήζεηα όζν θαη κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο επαγγεικαηίεο. Πηζηεύσ επίζεο, όηη ε ζπλζεηηθή αληίιεςε σο βαζηθή δηάζηαζε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα εκάο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο γηαηί έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο έλα κνλαδηθό θαη αλεθηίκεην εξγαιείν πνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα βιέπνπκε νιόθιεξε ηελ εηθόλα, λα γεθπξώλνπκε νπηηθέο, λα αμηνπνηνύκε ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία από άιια πεδία θαη θιάδνπο. 3. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟ ΣΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πξηλ θάπνηα ρξόληα, ζε έλα από ηα ζπζηεκηθά ζπλέδξηα πνπ δηνξγάλσλε ;;;;ζηελ Θεζζαινλίθε, είρα κηιήζεη ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία κε ζέκα: «Ο θιάδνο ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο. Δίρα επηζεκάλεη ηόηε όηη αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζην ηη δηαδξακαηίδεηαη ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζα δηαπηζηώζνπκε όηη νη ζεσξεηηθνί ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ πξεζβεύνπλ όηη ε ζύλζεζε είλαη επηζπκεηή θαη εθηθηή, ςάρλνπλ απεγλσζκέλα γηα κηα θνηλή γιώζζα ε νπνία λα δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε ζεξαπεπηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξεο ζρνιέο. Όιν θαη πην ζπρλά δηαβάδεη θαλείο άξζξα ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ εμεηάδνπλ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηόηεηεο αλάκεζα ζε πξνζεγγίζεηο πνπ ζην παξειζόλ ζεσξνύληαλ αληαγσληζηηθέο αλνίγνληαο ην δξόκν πξνο ζπλζεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Παξά όκσο ην γεγνλόο όηη ζπλερίδεηαη ε αλαδήηεζε ελόο θνηλνύ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ θιάδν ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη παξόιν πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί όηη απηό ην πιαίζην ζα έπξεπε λα είλαη ζε κεηαζεσξεηηθό επίπεδν, θαίλεηαη λα αγλνείηαη 2

3 ε δπλαηόηεηα λα επηηεπρζεί απηή ε ελνπνίεζε κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο νιηζηηθέο έλλνηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπζηεκηθή ζθέςε θαη νη εθαξκνγέο ηεο. Με άιια ιόγηα, δελ αμηνπνηείηαη ν επξπγώληνο θαθόο ηεο ζπζηεκηθήο ζεώξεζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο, αθνύ κάο έρεη εμνπιίζεη κε έλλνηεο θαη αξρέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελόηεηα ρσξίο λα απνθιείνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε. Ο ΚΛΑΔΟ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Δλώ νη ζεσξεηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο αλαδεηνύλ ελνπνηεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα, ν θιάδνο ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο αλαζεσξεί ζπλερώο όρη απιά έλλνηεο θαη αξρέο, κεζόδνπο θαη ηερληθέο αιιά νιόθιεξα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα. Δλώ δειαδή ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ πεξηζζόηεξσλ ζρνιώλ ςπρνζεξαπείαο δηαηεξείηαη αλαιινίσην ην βαζηθό ζεσξεηηθό ηνπο ππόβαζξν (π.ρ. ςπραλάιπζε, ζπκπεξηθνξηζκόο, θιπ), ν θιάδνο ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή κεηάιιαμε. ε δπν-ηξεηο δεθαεηίεο ν θιάδνο πέξαζε από ηε Γεληθή Θεσξία πζηεκάησλ ζηελ Αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζε κεγάιν βαζκό απνκνλσκέλε από ηνλ ππόινηπν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο εληόο ησλ ηεηρώλ αλέπηπμε ηνλ δηθό ηεο πινύζην ζεσξεηηθό θαη κεζνδνινγηθό εμνπιηζκό. Σν γεγνλόο όηη ν θιάδνο ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο βαζίδεηαη ζην θνηλό ζπζηεκηθό ζεσξεηηθό ππόβαζξν επέηξεςε λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ηνπ παξά ην γεγνλόο όηη δελ απνθεύρζεθαλ νη δηρνηνκήζεηο. Με άιια ιόγηα, ε ζπλύπαξμε ησλ δηάθνξσλ ζρνιώλ ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο δελ νδήγεζε ζηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ θιάδνπ καο όπσο ζπλέβεθε ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο. Η ζπλνρή ηνπ θιάδνπ δελ δηαηαξάρζεθε νύηε από ηηο δηαδνρηθέο αλαζεσξήζεηο θεληξηθώλ ζέζεσλ πνπ εθπξνζσπνύζαλ ηα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα πνπ απνξξίπηνπκε δηαδνρηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Καηά ηε γλώκε κνπ, ηα δπν βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο καο πνπ δηαηήξεζαλ ηελ ζπλνρή ηνπ θιάδνπ θαη επέηξεςαλ ηελ απξόζθνπηε θαη δεκηνπξγηθή πνξεία ηνπ είλαη, αθελόο ε ζπζηεκηθή καο νπηηθή ζην ζεσξεηηθό επίπεδν θαη αθεηέξνπ, ζε επίπεδν θιηληθήο πξαθηηθήο ε εζηίαζε ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. Βέβαηα, ηα δπν απηά ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο καο ζπγρσλεύηεθαλ. Από ηα αξρηθά ζηάδηα ν όξνο νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη ζπγρξόλσο γηα λα πεξηγξάςεη κηα κέζνδν, κηα κνξθή ζεξαπεπηηθήο θαη έλα ηξόπν ζθέςεο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη όξνη νηθνγελεηαθή θαη ζπζηεκηθή ζεξαπεία ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπλώλπκα. Αο κε μερλάκε όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπζηεκηθέο εηαηξείεο θαη θέληξα θαζώο θαη ηα ζεκαληηθόηεξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά έρνπλ ζηελ επσλπκία ηνπο ηνλ όξν νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ( ΑΑΜFT, EFTA, IFTA, AFTA, θαη Journal of Marital and Family Therapy, Family Process, Journal of Family Therapy. Δίλαη λνκίδσ ελδεηθηηθό ηεο δηθήο καο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο όηη απηό δελ ηζρύεη ζηα θαζ εκάο. Δλώ δειαδή νη νλνκαζίεο εηαηξεηώλ, θέληξσλ, ζπγγξακκάησλ, πεξηνδηθώλ θ.ιπ. ηνπ θιάδνπ ηεο Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο δηεζλώο εκπεξηέρνπλ ηε ιέμε νηθνγέλεηα, νη πεξηζζόηεξεο αληίζηνηρεο νλνκαζίεο ζηνλ ειιεληθό ρώξν 3

4 εκπεξηέρνπλ ή βαζίδνληαη ζηε ιέμε ζύζηεκα: ΔΛΔΤΘ, ΔΣΗΟ, ΔΒΔ, ΔΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ, ΔΚΔΨΟ ΜΔΣΑΛΟΓΟ θ.ιπ. Πξέπεη λα νκνινγήζσ όηη κεξηθέο θνξέο αλαξσηηέκαη γηαηί θνηηάκε κόλν πξνο ηελ Γύζε γηα λα βξνύκε απαληήζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δνπιεηά καο θαη δελ αληινύκε πεξηζζόηεξν από ηελ δηθή καο παξάδνζε. Οη ζπλάδειθνί καο ηνπ Νένπ Κόζκνπ από όπνπ καο έξρνληαη νη πεξηζζόηεξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, έρνπλ άιιε παξάδνζε θαη άιιε ηζηνξηθή κλήκε. Γηα λα πξνρσξήζνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά πξέπεη λα μεθνξησζνύλ ηα βαξίδηα ηνπ παξειζόληνο. αλ ηνλ cowboy πνπ νδεγεί ηελ άκαμα θαη μεθνξηώλεηαη ηα πεξηηηά εθόδηα γηα λα θηάζεη πην γξήγνξα ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Ίζσο εκείο λα πξέπεη λα γπξίζνπκε πίζσ γηα λα αληιήζνπκε δπλακηζκό θαη έκπλεπζε, πιεξνθνξίεο θαη γλώζε. Ίζσο αμίδεη ηνλ θόπν λα ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζηηο πνιηηηζκηθέο καο ξίδεο, εθεί πνπ ζα αλαθαιύςνπκε ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ δνπιεηά καο. Αο μαλαγπξίζνπκε όκσο ζηελ εμέηαζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ζπζηεκηθό ρώξν θαη αο αλαξσηεζνύκε πνην είλαη άξαγε ην ηίκεκα απηήο ηεο ζύγρπζεο επηπέδσλ θαη κάιηζηα όηαλ απηνί νη όξνη αθνξνύλ ηελ ίδηα ηελ ηαπηόηεηα καο; Καηά ηελ γλώκε κνπ, όζνλ αθνξά ηηο αιιειεπηδξάζεηο καο κε ηνλ ππόινηπν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη απηνύ ηεο ςπρηθήο πγείαο, απηή ε ηαύηηζε καο κε ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία έδξαζε ζεηηθά γηαηί καο απνδίδεηαη κηα θαζαξή επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα. Ο ξόινο καο είλαη γηα ηνπο απέμσ μεθάζαξνο. Δίκαζηε απηνί πνπ αζρνινύκαζηε κε νηθνγέλεηεο. Με άιια ιόγηα, ν ηίηινο ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζεξαπεπηή καο δηεπθνιύλεη ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη όρη κόλν. Από ηε άιιε πιεπξά βέβαηα, ε ηαύηηζε καο κε κηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη ζπλδεζεί κε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ζηνλ επξύηεξν θαηαθεξκαηηζκέλν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο όπνπ θπξηαξρνύλ νη αηνκνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο, δεκηνπξγεί κηα απνπξνζαλαηνιηζηηθή εηθόλα κηαο πεξηθεξεηαθήο παξέκβαζεο πνπ ζπκπιεξώλεη ηελ βαζηθή αηνκηθή ζε βάζνο ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. ηα ζπγγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο δηάθνξεο ζρνιέο, ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία αλαιύεηαη ζηα ηειεπηαία θεθάιαηα. Από κηα αλαηξεπηηθή πξνσζεκέλε θνζκνζεώξεζε πεξηνξίδεηαη ζε ξόιν βνεζεηηθό ή επηκέξνπο. Φαίλεηαη ζαλ ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία λα ηαπηίδεηαη κε κηα ζηελή πξνζέγγηζε θαη κηα κνξθή ζεξαπείαο ελώ απνηειεί κηα πξνσζεκέλε ζεώξεζε γηα ηε γλώζε θαη ηε δσή πνπ ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο. ε κηα επνρή πνπ νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ (όπσο ν θνληξνπθηηβηζκόο θαη θπξίσο ν θνλζηξνπμηνληζκόο θαη ε αθεγεκαηηθή ζεξαπεία) αλνίγνπλ ην πεδίν δξάζεο καο, δηεπξύλνπλ ηα ζεσξεηηθά καο κνληέια θαη ηηο πξαθηηθέο καο γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ θάζε είδνπο επξύηεξν ζύζηεκα θαη πνιινύο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο π.ρ. θηινζνθία, ινγνηερλία, αλζξσπνινγία θιπ. ν όξνο νηθνγελεηαθή ζεξαπεία θαη ν πξνβαιιόκελνο ξόινο καο σο νηθνγελεηαθώλ ζεξαπεπηώλ ζηελεύεη ηα όξηα θαη ηνπο νξίδνληέο καο. 4

5 Σι επιπηώζεις είταν οι διαδοτικές αναηροπές ποσ ταρακηηρίζοσν ηον ζσζηημικό τώρο; Ο παξακεξηζκόο ησλ ελλνηώλ θαη αξρώλ ηεο Γεληθήο Θεσξίαο πζηεκάησλ πνπ καο είρε πξνζθέξεη έλλνηεο, αξρέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαθόξσλ ζρνιώλ νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, νδήγεζε αλαπόθεπθηα ζηελ απόξξηςε κηαο πινύζηαο ζνδηάο κεζόδσλ, ηερληθώλ θαη ζεσξεηηθώλ κνληέισλ πνπ πξνέξρνληαλ από όιεο ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Αλαπόθεπθηα, ε γιώζζα ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, ε νπνία αιιάδεη θάζε πέληεδέθα ρξόληα, έρεη θησρύλεη δξακαηηθά. Οη ζεκεξηλνί νηθνγελεηαθνί ζεξαπεπηέο βξίζθνληαη ζε κηα παξάμελε ζέζε. Γηδάζθνληαη γηα ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί από ηηο λέεο ζεσξήζεηο. Όπσο είλαη θπζηθό ππάξρεη κηα ζύγρπζε ζε όηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζεξαπεπηώλ. ύκθσλα κε πνιιέο δεκνζηεύζεηο, πνιινί από ηνπο ζεξαπεπηέο νηθνγέλεηαο εθθξάδνπλ ηελ ίδηα δπζαλαζρέηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζρεηηθά κε ηηο δηρνηνκήζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζρνιέο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο θαη πην πξόζθαηα αλάκεζα ζηα δηαδνρηθά επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα πνπ ελαιιάζζνληαη θαη αιιεινδηαγξάθνληαη. Απηό βέβαηα δελ ακθηζβεηεί ην γεγνλόο όηη κέζα από κηα δεκηνπξγηθή πνξεία 50 ρξόλσλ, ε ζπζηεκηθή νπηηθή δηεύξπλε ηνπο νξίδνληεο ηεο ηνπνζεηώληαο ηελ ςπρνζεξαπεία ζηα πιαίζηα ησλ βαζηθόηεξσλ θαη πιένλ αλαηξεπηηθώλ επηζηεκνληθώλ ζεσξεηηθώλ παξαδεηγκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ θαζηεξσκέλεο παξαδνζηαθέο επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο ζεσξήζεηο. Καηά ηε δηθή κνπ άπνςε, ινηπόλ, ην δεηνύκελν ζήκεξα δελ είλαη λέεο αλαθαιύςεηο θαη αλαηξνπέο αιιά ε νξγάλσζε ηεο πινύζηαο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί. Με άιια ιόγηα, ην δεηνύκελν είλαη ε δεκηνπξγία ελόο πιαηζίνπ αλαθνξάο κέζα ζην νπνίν λα νξγαλσζεί ε ζπζζσξεπκέλε θαη πνιύηηκε γλώζε πνπ έρνπκε απνθηήζεη. Έλα ζπλζεηηθό πιαίζην αλαθνξάο ζην νπνίν κπνξνύλ λα εληαρζνύλ νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο (ηεο Γεληθήο Θεσξίαο πζηεκάησλ, ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνύ, ηνπ Κνηλσληθνύ Κνληξνπμηνληζκνύ θαη ηεο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο). Αθνύ νη ζεηηθέο επηζηήκεο κε ηηο νπνίεο θάπνηε ζπγγελέςακε κηινύλ γηα ηελ ζεσξία ησλ πάλησλ, γηαηί δελ ζα κπνξνύζε ε ζπζηεκηθή ζεξαπεία λα βξεη ηξόπνπο λα εληάμεη ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πνπ απνξξένπλ από ηα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα ηα νπνία βησκαηηθά πηα μέξνπκε όηη έρνπλ παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζην λα θαηαλνήζνπκε ην πώο ιεηηνπξγνύλ ή δπζιεηηνπξγνύλ ηα δσληαλά ζπζηήκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη νηθνγέλεηεο θαη ηα κέιε ηνπο; Καηά ηε δηθή κνπ εθηίκεζε, ν θνηλσληθόο θνληξνπμηνληζκόο, κε ηελ έκθαζε πνπ έδσζε ζηνλ δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία, θαηάθεξε λα λνκηκνπνηήζεη ηηο θσλέο ηεο δπζαξέζθεηαο θαη ηνπ αληηιόγνπ, θαη γη απηό ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο εθαιηήξην γηα ζύλζεζε. Δπηπιένλ, ζεκαληηθό ξόιν θαίλεηαη λα έπαημε ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε καο από ηα κνηίβα ηεο νξαηήο ελδννηθνγελεηαθήο ζπλαιιαγήο θαη ε εζηίαζε καο ζηα κνηίβα ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ηα νξαηά θαηλόκελα. 5

6 Η όιν θαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζε αθεγήζεηο δηεπξύλεη ην πεδίν ησλ παξαηεξήζεσλ καο ζην πιαίζην θάζε είδνπο νκαδηθώλ ζπλαζξνίζεσλ θαη ζε θάζε είδνπο επξύηεξσλ ζπζηεκάησλ. Ηρεξά νλόκαηα ηνπ θιάδνπ όπσο ε Lynn Hoffman, Harlene Anderson, Tom Andersen κηινύλ γηα collaborative practice, reflecting teams θιπ. Με άιια ιόγηα, ν θιάδνο ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο θαίλεηαη λα είλαη πην θνληά ζην λα εληάμεη ηελ γλώζε γηα ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ νηθνγελεηαθή δπλακηθή κέζα ζην πιαίζην επξύηεξσλ θνηλσληθώλ, πνιηηηζκηθώλ νκάδσλ. Φαίλεηαη επίζεο όηη ην ησξηλό ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο (θνηλσληθόο θνλζηξνπμηνληζκόο θαη αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε) ζπγθιίλεη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε απηό άιισλ ζρνιώλ ζεξαπείαο. ε πξόζθαηεο πεξηόδνπο δνπιεύνπκε αηνκηθά, έρνπκε εγθαηαιείςεη ηελ ρξήζε πνιιώλ ζπζηεκηθώλ όξσλ, θαη πξέπεη λα παξαδερζνύκε όηη ε αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε δελ κπνξεί εύθνια λα δηαρσξηζηεί από ηηο κε-ζπζηεκηθέο ζεξαπείεο.ίζσο ζε απηή ηε θάζε λα είλαη ζεκαληηθό λα επαλεθηηκήζνπκε ηα πνιύηηκα εθόδηα πνύ καο πξνζθέξεη ν ζπζηεκηθόο ηξόπνο ζθέςεο. Πάλησο ζην ζεκείν πνπ βξηζθόκαζηε δελ είλαη πηα ζαθέο αλ ζα απνξξνθεζνύκε από ην θπξίαξρν θαη δπλαηό ξεύκα ησλ εμειίμεσλ κέζα ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο, ή αλ ζα κπνξέζνπκε λα ζπκβάινπκε ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο πνπ θαίλεηαη λα νδεγνύλ ην θιάδν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε ζπλζεηηθέο πξνζεγγίζεηο. ε πξόζθαην επεηεηαθό ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ Psychotherapy Networker* (ην νπνίν αξρηθά νλνκαδόηαλ Family Therapy Networker) πνιινί εθπξόζσπνη ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο κηιώληαο γηα ηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε όηη ε πνξεία πξνο κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο απαηηεί λα αληινύκε γλώζε θαη εκπεηξία από δηάθνξα πεδία γλώζεο. FΟΟΣΝΟΣΕ *Psychotherapy Networker (Special Anniversary edition). March April 2012 ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΤ ΠΟΡΕΙΑ Η δηθή κνπ αλαδήηεζε γηα κηα νιηζηηθή νπηηθή εθπνξεύεηαη από ηελ πεπνίζεζε όηη αλάκεζα ζηνλ αθαηάζρεην ζρεηηθηζκό θαη ζηελ άθακπηε αδηαιιαμία ππάξρεη έλαο απέξαληνο ρώξνο πνπ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζπλζεηηθώλ νιηζηηθώλ ελλνηώλ, αξρώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ απνρξώζεσλ, επηθνηλσληαθώλ δηαδξνκώλ. Οη ζεσξεηηθέο κνπ αλαδεηήζεηο αιιά θπξίσο ε ζεξαπεπηηθή εκπεηξία κε έρνπλ πείζεη όηη ε επειημία πνπ πξνζθέξεη έλα ζπλζεηηθό πιαίζην αλαθνξάο είλαη δπλαηόλ λα ζπλππάξρεη κε ηελ απαξαίηεηε νξηνζέηεζε αλάκεζα ζε απηνηειή γλσζηηθά πεδία. Πξνζσπηθά δελ απνδέρζεθα πνηέ ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Η έλλνηα ηεο ζύλζεζεο ππήξμε ν θεληξηθόο άμνλαο ηεο ζεσξεηηθήο, εξεπλεηηθήο, ζεξαπεπηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο κνπ πνξείαο. πκπνξεύηεθα κε επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη άηνκα ηα νπνία είραλ ην ΤΝ ζαλ βαζηθό θώδηθα ζηελ θνζκνζεώξεζή ηνπο. 6

7 Η πνιπεηήο ελαζρόιεζή κνπ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο ζπλζεηηθνύ κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο ήηαλ αλαπόθεπθην λα κε θέξεη ζε επαθή κε ηηο ελνπνηεηηθέο δηεζλείο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο ηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ ζπγθέληξσζα πιεξνθνξίεο θάλνληαο κηα πην ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε γύξσ από ην ζέκα ησλ ζπλζεηηθώλ ηάζεσλ ηόζν ζηνλ ρώξν ηεο ζπζηεκηθήο ζεξαπείαο όζν θαη ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο. Γελ είλαη βέβαηα αμηνπεξίεξγν όηη ζπληάρζεθα θαη ζπκπνξεύνκαη κε ηνπο ζεσξεηηθνύο ηνπ θιάδνπ πνπ μεθίλεζαλ έλα θίλεκα γηα ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ θιάδνπ.* FOOTNOTE 1.*Πξηλ 4 ρξόληα Η Ηκεξίδα δηνξγαλώζεθε από ην Δξγαζηήξην Γηεξεύλεζεο Αλζξώπηλσλ ρέζεσλ κηα Ηκεξίδα ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ πνπ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα πξαγκαηνπνηήζεη, κε ζηόρν λα αλνίμεη θαη λα δηεπξύλεη ην δηάινγν γύξσ από ηελ πξνζπάζεηα ζύλζεζεο θαη αμηνπνίεζεο, ηόζν ζεσξεηηθά όζν θαη πξαθηηθά, πεδίσλ όπσο ε ςπρνζεξαπεία, ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, νη λεπξνεπηζηήκεο, ε δηαζπλδεηηθή ηαηξηθή θ.ά. κε «Ψπρνζεξαπεία: Έλα βήκα κεηά. Από ηερλεηέο δηρνηνκήζεηο ζε γόληκεο ζπγθιίζεηο» κε θεληξηθό πξνζθεθιεκέλν ηνλ Paul Wachtel1. FOOTNOTE 2. O Dr Wachtel έρεη αθηεξώζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπγγξαθηθήο θαη επηζηεκνληθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε κηαο ζπλζεηηθήο νπηηθήο ζηελ ςπρνζεξαπεία είλαη κάιηζηα ηδξπηηθό κέινο ηεο Society for the Exploration of Psychotherapy (SEPI) Πξόθεηηαη γηα έλαλ δηεπηζηεκνληθό νξγαληζκό ηα κέιε ηνπ νπνίνπ έρνπλ σο εξεπλεηηθό θαη ζπγγξαθηθό αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε κηαο ζπλζεηηθήο νπηηθήο ζηελ ςπρνζεξαπεία ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη από κηα θαη κόλε πξνζέγγηζε. Η αλάπηπμε ζπλζεηηθώλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ζα κπνξνύζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απηνλνκία ησλ δηαθνξεηηθώλ ζρνιώλ ςπρνζεξαπείαο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή λα επηηξέπνπλ ζηνπο εξεπλεηέο, ζηνπο ζεσξεηηθνύο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο, από ηε κηα λα αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο ηκήκαηα ελόο εληαίνπ θιάδνπ θαη από ηελ άιιε λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Όζνλ αθνξά ζηελ πξαθηηθή ηεο ςπρνζεξαπείαο, κηα ηέηνηα ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απαιιάζζνληάο καο από ηερλεηνύο δηαρσξηζκνύο. Γειαδή, δηαθνξεηηθέο θαη θαηλνκεληθά αγεθύξσηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο (π.ρ. όιεο νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί όρη κόλν ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο αιιά θαη επξύηεξα ζην ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο) κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ηόζν ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο όζν θαη ηεο πξάμεο. Με άιια ιόγηα, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε καο βνεζάεη λα βάινπκε ηάμε ζηα ηνπ νίθνπ καο, δειαδή καο επηηξέπεη λα κπνξνύκε λα ζπλελλννύκαζηε θαη λα επηθνηλσλνύκε γηα ην πνηνο θάλεη ηη πόηε πώο θαη γηαηί. 7

8 Η ελνπνηεηηθή απηή πξνζέγγηζε καο απάιιαμε από πνιιά δηαδεπθηηθά, όπσο: - Βξαρππξόζεζκε ή καθξνπξόζεζκε ζεξαπεία - Αηνκηθή, νηθνγελεηαθή ή νκαδηθή ζεξαπεία κε νηθνγελεηαθό πξνζαλαηνιηζκό. - Πξόιεςε ή ζεξαπεία: ε απηό ην πιαίζην, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμύ ηεο πξόιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο θαηαξγείηαη. Πξόιεςε θαη ζεξαπεία απνηεινύλ κέξνο ηνπ ίδηνπ ζπλερνύο θαη σο εθ ηνύηνπ ε «παζνινγία» ηνπνζεηείηαη ζε δηαθνξεηηθή βάζε. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ ΣΟ ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΣΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΤΜΟΤΘ) Δδώ θαη δεθαεηίεο έρσ αζρνιεζεί κε ηελ ζεσξεηηθή ζύιιεςε θαη επεμεξγαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ελόο ΤΜΟΤΘ, ην νπνίν απνηειεί ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο ζεσξεηηθήο, εξεπλεηηθήο, ζεξαπεπηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηεξεύλεζεο Αλζξώπηλσλ ρέζεσλ. Οη ζεσξεηηθέο ζέζεηο, ε εξεπλεηηθή εξγαζία θαη νη εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε πνιιέο δεκνζηεύζεηο, βηβιία, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θαη παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δδώ ζα αλαθεξζώ ζηελ βαζηθή ζεσξεηηθή ζέζε πάλσ ζην νπνίν νηθνδνκήζεθε ην νιηζηηθό απηό κνληέιν ςπρνζεξαπείαο. ύκθσλα κε απηό, όιεο δηαθνξεηηθέο θαη θαηλνκεληθά αγεθύξσηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξεκβάζεηο (π.ρ. καθξάο θαη βξαρείαο δηάξθεηαο ζεξαπεία), όιεο νη κνξθέο (αηνκηθή, νηθνγελεηαθή θαη νκαδηθή ζεξαπεία), όια ηα είδε νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ρώξν ηεο ςπρνζεξαπείαο έρνπλ ελζσκαησζεί ηόζν ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο όζν θαη ηεο πξάμεο. Με άιια ιόγηα κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε καο επηηξέπεη λα κπνξνύκε λα ζπλελλννύκαζηε θαη λα επηθνηλσλνύκε γηα ην πνηνο θάλεη ηη πόηε πώο θαη γηαηί. Σν ΤΜΟΤΘ ζηεξίρηεθε πάλσ ζε δύν αληίπνδεο: Αθελόο, ηελ ελνπνηεηηθή ζπζηεκηθή επηζηεκνινγία ε νπνία καο νδεγεί κέζα από ηα κεκνλσκέλα θαηλόκελα, ζπκπηώκαηα θιπ. ζηελ παλνξακηθή εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ κηα ζπλζεηηθή αληίιεςε γηα ηε δσή θαη ηε γλώζε. Έρσ πξν πνιινύ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη νη βαζύηεξνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απέξξηςα ηελ ηόζν δηαδεδνκέλε δηραζηηθή αληίιεςε γηα ηελ δσή θαη ηε γλώζε (ηα δηαδεπηηθά ή), αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη νδεγήζεθα ζηα θαη, είλαη πνιηηηζκηθνί. Δίκαη ειιελίδα θαη θνπβαιάσ ζηηο θαηαβνιέο κνπ, όπσο όινη καο, ηνλ θώδηθα ηεο ζπλζεηηθήο αληίιεςεο. Πηζηεύσ όηη ε ζύλζεζε επηηπγράλεηαη ζε έλα αλώηεξν επίπεδν ζπλεηδεηόηεηαο. Σελ νπζηαζηηθή ζύλζεζε δελ ηελ βιέπνπκε γηαηί είλαη ην απνηέιεζκα καθξόρξνλσλ πξνζσπηθώλ θαη ζπιινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ όηαλ έξζεη ε ώξα ζα εθδεισζνύλ κε λέεο δνκέο θαη λέν θύθιν δηεξγαζηώλ πνπ νδεγνύλ ηα ζπζηήκαηα ζε αλώηεξα επίπεδα απηνξγάλσζεο. 8

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα