11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015"

Transcript

1 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

2 Νομοθετικό πλαίσιο α) KYA 12044/613/2007 (εθνική νομοθεσία σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II) β) Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο έως ) Κοινοποίηση: Άρθρο 6, KYA 12044/613/2007 Άρθρο 7, Οδηγία 2012/18/ΕΕ Μελέτη Ασφαλείας: Άρθρο 8, KYA 12044/613/2007 Έκθεση Ασφαλείας: Άρθρο 10, Οδηγία 2012/18/ΕΕ Επιθεωρήσεις Έλεγχοι: Άρθρο 16, KYA 12044/613/2007 Επιθεωρήσεις: Άρθρο 20, Οδηγία 2012/18/ΕΕ

3 (με βάση την ΚΥΑ 12044/613/2007): Αρμοδιότητες Γ.Χ.Κ. Ι. Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (π. Δ/νση Περιβάλλοντος) ΙΙ. (χωρικά αρμόδιες) Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες α) λαμβάνουν από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο: Κοινοποιήσεων, εκθέσεων Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, καθώς και Μελετών Ασφαλείας. β) ως προς τις Κοινοποιήσεις και τις εκθέσεις ΠΠΜΑ, ενημερώνονται και τηρούν αρχείο αυτών. γ) βεβαιώνουν την υπαγωγή ή όχι της εγκατάστασης στην ΚΥΑ 12044/613/2007 και πιστοποιούν την ορθή ταξινόμηση των ουσιών/μειγμάτων εντός της εγκατάστασης εξετάζοντας στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ*. δ) καλούνται να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις- ελέγχους σε χώρους εγκαταστάσεων *αρμοδιότητα Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (π. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) στην περίπτωση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων ή/και λιπασμάτων

4 Επικίνδυνες ουσίες κατά SEVESO I. KYA 12044/613/2007 (Άρθρο 3): Ουσίες, μείγματα ή παρασκευάσματα του Παραρτήματος Ι μέρος 1, ή τα οποία πληρούν τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Ι (μέρος 2) κριτήρια, υπό μορφή πρώτης ύλης, προϊόντων, παραπροϊόντων, καταλοίπων ή ενδιαμέσων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ευλόγως αναμένεται να προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος. Παράρτημα Ι, Μέρος 1: Κατονομαζόμενες ουσίες Παράρτημα Ι, Μέρος 2: Κατηγορίες ουσιών και παρασκευασμάτων που δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα στο Μέρος 1 ΙΙ. Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Άρθρο 3): Ουσία ή μείγμα που καλύπτεται από το Μέρος 1 ή απαριθμείται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι, μεταξύ άλλων υπό μορφή πρώτης ύλης, προϊόντος, παραπροϊόντος, καταλοίπου ή ενδιαμέσου προϊόντος. Παράρτημα Ι, Μέρος 1: Κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών (Τμήμα Η - Κίνδυνοι για την Υγεία, Tμήμα Ρ - Φυσικοί Κίνδυνοι, Τμήμα Ε - Κίνδυνοι για το Περιβάλλον, Τμήμα Ο - Άλλοι Κίνδυνοι) Παράρτημα Ι, Μέρος 2: Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες

5 Ταξινόμηση επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων Ι. KYA 12044/613/2007 (Παράρτημα Ι, Σημειώσεις): Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ (ουσίες) και Οδηγία 1999/45/ΕΚ (παρασκευάσματα) Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Παράρτημα Ι, Σημειώσεις): Οι ουσίες και τα μείγματα ταξινομούνται σύμφωνα με τον Kανονισμό 1272/2008/ΕΚ Ο έλεγχος της ταξινόμησης από το Γ.Χ.Κ. γίνεται μόνο ως προς τις κατηγορίες επικινδυνότητας του Παραρτήματος Ι, ΙΙ. Για τον έλεγχο της ορθότητας της ταξινόμησης αξιοποιούνται δεδομένα από: Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) των επικίνδυνων ουσιών κατά SEVESO Κατάλογο εναρμονισμένων ταξινομήσεων και επισημάνσεων (Μέρος 3, Παράρτηματος VI Kανονισμού 1272/2008/ΕΚ) με αναζήτηση στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης του ECHA.

6 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ι. Το περιεχόμενο και η μορφή ενός Δ.Δ.Α. εντός Ε.Ε. καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού REACH (Kανονισμός 453/2010/ΕΕ - Απαιτήσεις για τη σύνταξη των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας ) ΙΙ. Σημαντικά τμήματα για τον έλεγχο ορθότητας της ταξινόμησης είναι: Τμήμα 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Στο Τμήμα αυτό περιγράφονται οι κίνδυνοι της ουσίας ή του μείγματος και παρουσιάζονται οι κατάλληλες πληροφορίες προειδοποίησης που σχετίζονται με τους κινδύνους αυτούς (Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος, Στοιχεία επισήμανσης, Άλλοι κίνδυνοι). Τμήμα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Περιγράφεται η χημική ταυτότητα του/των συστατικών της ουσίας ή του μείγματος (αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος, συγκέντρωση ή ευρός συγκεντρώσεων ουσιών βάσει κριτηρίων και οι ταξινομήσεις).

7 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (2) Τμήμα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες Καθορίζονται 20 ιδιότητες μεταξύ των οποίων: ph, σημείο ανάφλεξης, θερμοκρασία αυτοανάφλεξης, ιξώδες, εκρητικές ιδιότητες, οξειδωτικές ιδιότητες. Σε περίπτωση μείγματος αναφέρεται σαφώς για ποιά ουσία του μείγματος ισχύουν τα δεδομένα, εκτός αν ισχύουν για ολόκληρο το μείγμα. Τμήμα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Παρουσιάζεται σύντομη και πλήρης περιγραφή των διαφόρων τοξικολογικών επιπτώσεων στην υγεία και τα διαθέσιμα δεδομένα για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων αυτών. Οι πληροφορίες πρέπει να συμφωνούν με την ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος. Τμήμα 12: Οικολογικές πληροφορίες Παρέχονται πλήροφορίες για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης της ουσίας ή του μείγματος μεταξύ των οποίων και τα διαθέσιμα δεδομένα για την τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον τόσο την οξεία όσο και τη χρόνια για τα ψάρια, τα καρκινοειδή, τα φύκη και άλλα υδρόβια φυτά. Οι πληροφορίες πρέπει να συμφωνούν με την ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος. Τμήμα 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με κοινοτικές διατάξεις για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας Seveso II).

8 Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης (C & L Inventory) Κεντρική βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του ECHA, η οποία: περιέχει πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης σχετικά με τις κοινοποιημένες και καταχωρισμένες ουσίες που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. περιλαμβάνει την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση για τις ουσίες (Πίνακες 3.1 & 3.2, Μέρους 3 του Παραρτήματος VI του Kανονισμού CLP) Ο ECHA είναι ο κάτοχος των βάσεων δεδομένων, ωστόσο η ακρίβεια των πληροφοριών δεν έχει εξεταστεί ούτε έχει επαληθευτεί από τον Οργανισμό.

9 Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης - Πρόσβαση

10 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Αναζήτηση Πολλαπλές επιλογές αναζήτησης: ονομασία Παραρτήματος VI του CLP ονομασία IUPAC ή αριθμούς EC, CAS, Παραρτήματος VI του CLP βάσει ταξινόμησης ή/και κίνδυνοι: από φυσικούς παράγοντες, για την ανθρώπινη υγεία, για το περιβάλλον

11 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Αναζήτηση (2)

12 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Δομή Πληροφοριών Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται βάσει των ουσιών. Επιλέγοντας μία ουσία από τα αποτελέσματα, εμφανίζονται πρώτα οι εναρμονισμένες εγγραφές εάν υπάρχουν και ακολούθως οι συγκεντρωτικές κοινοποιήσεις

13 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Δομή Πληροφοριών (2) Επιλέγοντας μία ουσία από τα αποτελέσματα, εμφανίζονται: - πρώτα οι εναρμονισμένες εγγραφές εάν υπάρχουν - ακολούθως οι συγκεντρωτικές κοινοποιήσεις

14 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Δομή Πληροφοριών (3)

15 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Δομή Πληροφοριών (4)

16 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Παράδειγμα (Άνυδρη αμμωνία)

17 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Παράδειγμα (Άνυδρη αμμωνία) (2)

18 Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης Παράδειγμα (Άνυδρη αμμωνία) (3)

19 Περαιτέρω πληροφορίες και υποστήριξη

20 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

27-29.04.201529.04.2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Δρ. Ευτυχία Δήμα Προϊσταμένη Δ/νσης

27-29.04.201529.04.2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Δρ. Ευτυχία Δήμα Προϊσταμένη Δ/νσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δρ. Ευτυχία Δήμα Προϊσταμένη Δ/νσης 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop)

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία Γενικό Χημείο του Κράτους 14-16.10.2013 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Προϊσταμένη τμήματος Β Διεύθυνση Περιβάλλοντος 1 Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Αριθμός ταυτοποίησης 57-13-6 (Αριθμός CAS) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ Νικόλαος Σπετσέρης Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 1616 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 2012-04-24. Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-24 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΝ. CLP : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα