«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 5 Ο Π. Κανελλόπουλου ΑΘΗΝΑ Αρμ.: Υ/Α Μιχαήλ Γκόλτσιος Τηλέφωνο: , POL: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6000/2/5250/8-α ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: α) «Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» Άρθρο 81 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α -167). β) Εδάφ. 1, περίπτ. γ της υποπαρ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α -222) γ) Υπ αριθ. 6000/2/234 γ από κοινή υπουργική απόφαση «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία» (Φ.Ε.Κ. Β -2631), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Υπ αριθ /13/ από Δ/γή κ. Προϊσταμένου Επιτελέιου/Α.Ε.Α. προς τις πρώην Δ/νσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Δ/νσεις. ε) Υπ αριθ /14/ από όμοια. στ) Υπ αριθ. 6000/2/5250/7-β από έγγραφό μας προς το Α.Σ.Ε.Π. με συνημμένους πίνακες ικανών, μη ικανών και απόντων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών από τις Ψυχοτεχνικές- Υγειονομικές εξετάσεις. ζ) Υπ αριθ /14/ από Δ/γή πρώην προϊστάμενου Κ.Ο.Α.Δ./Α.Ε.Α.. η) Οι από τελικοί πίνακες διατιθέμενων πρώην δημοτικών αστυνομικών ανά κατηγορία (ΠΕ/ΤΕ-ΔΕ) και φορέα υποδοχής, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π.. θ) Πίνακας πρώην δημοτικών αστυνομικών ανά Διεύθυνση Αστυνομίας και Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα υποβολής της αίτησης αναστημομέτρησης.

2 ι) Υπ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ-Β.2.Δ-242-οικ (Φ.Ε.Κ. Γ -673) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 1. Ως γνωστόν, την αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί πίνακες διατιθέμενων πρώην δημοτικών αστυνομικών, ανά φορέα υποδοχής του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία και δόθηκε προθεσμία ενός (1) μηνός στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι , για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας, οι οποίες θα εξεταστούν από τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων προέλευσης και στη συνέχεια θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες. 2. Με τη (ι) σχετική (επισυνάπτεται σε φ/ο), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 (1.γ) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α -222), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α -74), λόγω επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, τοποθετούνται προσωρινά σε φορείς (Υπηρεσίες) του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι εν λόγω πρώην δημοτικοί αστυνομικοί και μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξής τους, βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης. Όσοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ήδη μεταταχθεί με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες διάθεσης που δημοσιεύτηκαν την στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., δύνανται με αίτησή τους να παραμείνουν στις ως άνω υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξης βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης. 3. Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τον ανωτέρω (θ) σχετικό πίνακα, στον οποίο εμφαίνονται ανά Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και Διεύθυνση Αστυνομίας, στις οποίες υπέβαλαν αίτηση αναστημομέτρησης, οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι τοποθετούνται προσωρινά στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη (ι) σχετική, και παρακαλούμε να προβείτε άμεσα, μέσω των υφιστάμενων Υπηρεσιών σας, με ευθύνη των κ.κ. Διοικητών αυτών, στις ακόλουθες ενέργειες: α. Στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφων: i) Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (αρνητική ή καταφατική δήλωση ποινικής κατάστασης), σύμφωνα με την περίπτ. α, της παρ. 3, του άρθρου 2 της (γ) σχετικής σε συνδυασμό με το Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α - 102) και με την υπ αριθ. 2458/2005 κοινή απόφαση (ΦΕΚ Β -267) Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /2005 (ΦΕΚ. Β -1334)] και την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 (ΦΕΚ. Β -1551) όμοιες. ii) Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης μόνο για τους άνδρες που, κατά δήλωσή τους, δεν μοριοδοτήθηκαν για θητεία ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις ειδικές δυνάμεις (περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της (γ) σχετικής) κατ εφαρμογή του Ν.3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α -57) σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/2013 (Φ.Ε.Κ. Β -1881) Κ.Υ.Α. της Αναπληρώτριας 2

3 Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που γυναίκα πρώην δημοτικός αστυνομικός έχει θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, να ζητηθεί με την ίδια διαδικασία το ως άνω πιστοποιητικό. β. Στην έγγραφη κλήση των ενδιαφερομένων, με αποδεικτικό το οποίο να τηρηθεί στο αρχείο, προκειμένου την ημέρα Τετάρτη: i) Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, περί μη παραπομπής σε δίκη (υπόδειγμα Α ) για τα αναφερόμενα στην περίπτ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 1 της (γ) σχετικής, κατ εφαρμογή του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α -44), σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α /2005 (Φ.Ε.Κ. Β -838) των Υπουργών Εσωτερικών Δ.Δ.Α. και Δικαιοσύνης. (Να υποβληθεί στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.ΕΑ.) ii) Να υποβάλουν φύλλο διακοπής μισθοδοσίας από το φορέα προέλευσης (Ο.Τ.Α.), το οποίο να υποβληθεί άμεσα στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. προκειμένου με μέριμνά της να μεταφερθούν στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να καταστεί δυνατή η μισθοδοσία τους. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους, να το αναζητήσετε εγγράφως από τους φορείς προέλευσης (Ο.Τ.Α.). iii) Να υποβληθούν σε δακτυλοσκόπηση, σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής. iv) Κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν το ατομικό Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον Α.Μ.Κ.Α., τον κωδικό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα, την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης και τον αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα προκειμένου να συμπληρώσουν με ιδιαίτερη προσοχή την επισυναπτόμενη στην παρούσα, δήλωση στοιχείων (υπόδειγμα Β ), την οποία να υποβάλετε άμεσα στην Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. v) Να μην προβείτε στην αφαίρεση των Δελτίων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας. γ. Σε περίπτωση που, κατά τα οριζόμενα στη (ι) σχετική, πρώην δημοτικός αστυνομικός, ο οποίος έχει ήδη μεταταχθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει των υπ αριθ / και 25936/ Αποφάσεων του αρμοδίου Υπουργού, επιθυμεί να παραμείνει στη θέση στην οποία μετατάχθηκε μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξης, βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης, να υποβάλει προς τούτο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η οποία να υποβληθεί στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α/Τμήμα 2 ο /Γραφείο 5 ο, κοινοποιώντας στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. δ. Εάν ενδιαφερόμενος έχει αλλάξει διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, να έλθετε σε συνεννόηση απευθείας με την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση των διατασσόμενων. ε. Επιπλέον, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα που αποκλείει την προσωρινή τοποθέτηση ενδιαφερόμενου, έστω και μετά από αυτή, να ενημερώσετε άμεσα την Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α./Τμήμα 2 ο /Γρ. 5 ο. στ. Τέλος εάν πρώην δημοτικός αστυνομικός, δεν παρουσιαστεί για προετοιμασία και προσωρινή τοποθέτηση, λόγω μη επιθυμίας του να ενταχθεί τελικώς στην 3

4 Ελληνική Αστυνομία, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, να μεριμνήσετε για την άμεση υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α./ Τμήμα 2 ο /Γραφείο 5 ο, κοινοποιώντας στην Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. ζ. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, την ίδια ημέρα ( ), να τους ενημερώσετε, εγγράφως με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσετε στο αρχείο της Υπηρεσίας σας, προκειμένου να παρουσιαστούν, την ώρα 08:00 της ημέρα Δευτέρα, στις Αστυνομικές Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται προσωρινά, σύμφωνα με τη (ι) σχετική, για ανάληψη καθηκόντων. Επισημαίνεται ότι για την μετακίνησή τους δεν θα δικαιολογηθούν οδοιπορικά έξοδα. Ειδικότερα για τους προσωρινά τοποθετούμενους στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών) να παρουσιαστούν την ως άνω ημέρα και ώρα στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. (Λ. Αλεξάνδρας 173, Αθήνα). η. Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, να αναφέρουν στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α/Τμήμα 2 ο /Γρ. 5 ο, μέχρι την 08:00 ώρα της , ημέρα Πέμπτη, τον αριθμό παρουσιασθέντων για προετοιμασία προσωρινής τοποθέτησης και πλήρη στοιχεία των μη παρουσιασθέντων. θ. Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Δ/νσεις και οι Δ/νσεις Αστυνομίας, στις οποίες τοποθετούνται προσωρινά οι αναφερόμενοι στη (ι) σχετική πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, να συντάξουν εις διπλούν, για κάθε έναν από αυτούς που θα παρουσιαστούν την , Έκθεση Εμφάνισης και Προσωρινής Ανάληψης Καθηκόντων ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα Γ ), τις οποίες να υποβάλουν, στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. Στη συνέχεια να αναφέρουν στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α /Τμήμα 2 ο /Γραφείο 5 ο, κοινοποιώντας στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. και στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών & Δημοτικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. μέχρι την 13:00 ώρα της ιδίας ημέρας ( ), αριθμό παρουσιασθέντων για τοποθέτηση και πλήρη στοιχεία των μη παρουσιασθέντων για οποιονδήποτε λόγο. ι. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή όλων των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους δικαιολογητικών προσωρινής τοποθέτησης, να γίνει συγκεντρωτικά ανά Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση και Δ/νση Αστυνομίας και όχι από τα Αστυνομικά Τμήματα, τηρώντας παράλληλα φ/α αυτών στο αρχείο σας. 4. Όσον αφορά στην οριστική ένταξη των ανωτέρω πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, θα ακολουθήσει νεότερη διαταγή, μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων και την έκδοση σχετικής απόφασης κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. 5. Η Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την άμεση ανταπόκρισή της, ώστε να μην ενταχθούν τελικώς πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που είτε έχουν σε βάρος τους ποινικές καταδίκες, είτε εκκρεμεί σε βάρος τους παραπομπή σε ποινική δίκη. 4

5 6. Η Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, κατά λόγω αρμοδιότητας. 7. Οι λοιπές Διευθύνσεις του Επιτελείου και του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την εκδήλωση τυχόν οφειλόμενων ενεργειών. 8. Το Υπουργείο Εσωτερικών που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ενημέρωση των οικείων Ο.Τ.Α., όσον αφορά την έγκαιρη χορήγηση των φύλλων διακοπής μισθοδοσίας. 9. Το Γραφείο Τύπου παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 5

6 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Δ/νσεις Αστυνομίας και Π.Α.Δ. Χώρας 2. Α.Τ. Χώρας 3. Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. 4. Γραφείο Τύπου. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 1. Γρ. κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. 3. Γρ. κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Γρ. κ. Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας. 5. Γρ. Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 6. Γρ. Γενικού Επιθεωρητή Κλάδου Τάξης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 7. Γρ. Βοηθού Προϊσταμένου Επιτελείου Διοικητικής Υποστήριξης. 8. Γρ. Βοηθού Προϊσταμένου Επιτελείου Οικονομοτεχνικών. 9. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. 10. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών & Δημοτικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. 11. Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. 12. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. 13. Δ/νση Πληροφορικής/ Α.Ε.Α. 14. Δ/νση Οικονομικών/ Α.Ε.Α. 15. Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. 16. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού - Πουλίου 6, Τ.Κ , Αθήνα 17. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Βασιλίσσης Σοφίας 15, Τ.Κ , Αθήνα. 18. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, Τ.Κ , Αθήνα. 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2)

Διαβάστε περισσότερα

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06/07/05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.Πρωτ: οικ.550/8455 Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου µε μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538 - Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/26 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 16-8-2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6481/3/231-ια ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 30-3-15 Αρ. Πρωτ.: admin 733 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΥ 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ: 2310 807552 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΙΔΙΨΣΨΝ ΣΙ ΦΟΛΕ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΨΝ ΓΕΝΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ Πρωτ: 2096 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα