ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Π Ο Τ Δ Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ. του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Π Ο Τ Δ Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ. του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ"

Transcript

1 ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Α Σ Ο Μ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: ΠΑΡΟΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΘΕΗ: ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ: 25 Απριλίου 1955 Ακινα Ζγγαμοσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Φιλοςοφίασ του Σμιματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Π Ο Τ Δ Ε : : Πτυχίο Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Οικονομικό Σμιμα Νομικισ χολισ, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Diplôme d' Études Approfondies (D.E.A.) U.E.R. d' Économie Politique. Spécialité : Économie et Société Option: Systèmes Sociaux et Organisations Économiques Université de Paris VIII Vincennes- St Denis

2 : Διδακτορικό Δίπλωμα Σομζασ Πολιτικισ Οικονομίασ. Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Πάντειο Πανεπιςτιμιο Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν Θζμα Διδακτορικισ Διατριβισ: Εργαςία και κοινωνική ςυγκρότηςη ςτην Κριτική τησ Πολιτικήσ Οικονομίασ *επ. Κ. Ψυχοπαίδθσ, Ν. Πετραλιάσ, Μ. Λαμπρινίδθσ+ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Α Κ Η Θ Η Σ Ε Ι Α : Ειδικόσ Μεταπτυχιακόσ Yπότροφοσ (E.M.Y.) Πάντειο Πανεπιςτιμιο Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν : Yπεφκυνοσ διδαςκαλίασ (Π.Δ. 407/ 80) ςτο Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Kριτθσ : Eπίκουροσ κακθγθτισ ςτο Σμιμα Φιλοςοφίασ-Παιδαγωγικισ- Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων : Αναπλθρωτισ κακθγθτισ ςτο Σμιμα Φιλοςοφίασ-Παιδαγωγικισ- Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α Ε Κ Σ Ο Α. Ε.Ι : Διδαςκαλία του μακιματοσ Ειςαγωγή ςτην Πολιτική Οικονομία, ςτθ χολι Αξιωματικϊν Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ ελίδα 2

3 Δ Ι Δ Α Κ Σ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ε Α. Ε. Ι και : Πάντειο Πανεπιςτιμιο, Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν πουδϊν. Διδαςκαλία του μακιματοσ Οικονομικά Συςτήματα και Θεςμοί, Kράτοσ και Οικονομία : Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν τθσ χολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Kριτθσ. Διδαςκαλία των μακθμάτων Ιςτορία Οικονομικϊν Θεωριϊν, Μεθοδολογία Οικονομικήσ Επιςτήμησ, Μαρξιςτική Οικονομική Θεωρία. Δ Ι Δ Α Κ Σ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο ςτο Σμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοςοφική χολή Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Προπτυχιακό Πρόγραμμα ζωσ : Διδαςκαλία των μακθμάτων: Ηθική Φιλοςοφία, Νεϊτερη Φιλοςοφία (Θεωρίεσ Κοινωνικοφ Συμβολαίου), Νεϊτερη και Σφγχρονη Φιλοςοφία, Φιλοςοφία των Κοινωνικϊν Επιςτημϊν (Ηθικά θεμζλια τησ Πολιτικήσ Οικονομίασ), Κοινωνική και Πολιτική Φιλοςοφία (Κλαςικόσ Φιλελευθεριςμόσ, Νεοφιλελευθεριςμόσ, Μαρξιςμόσ), Ζητήματα Εφαρμοςμζνησ Πρακτικήσ Φιλοςοφίασ ελίδα 3

4 Δ Ι Δ Α Κ Σ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών «Ελληνική Φιλοςοφία-Φιλοςοφία των Επιςτημών» ζωσ : Διδαςκαλία των μακθμάτων: Φιλοςοφία τησ Πολιτικήσ Οικονομίασ, Πολιτική και Κοινωνική Φιλοςοφία, Φιλοςοφία τησ Φφςησ- Φιλοςοφική Ανθρωπολογία. Δ Ι Δ Α Κ Α Λ Ι Α το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ε κζςθ υνεργαηόμενου Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ ςτθν Ενότθτα «Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ» «Φιλοςοφία ςτθν Ευρϊπθ». Ε Π Ι Β Λ Ε Ψ Η Δ Ι Δ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Σ Ρ Ι Β Ω Ν Π Ο Τ Ε Χ Ο Τ Ν Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Θ Ε Ι Θωμάσ Nουτςόπουλοσ *Επίκουροσ κακθγθτισ ςτο Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ Πανεπιςτθμίου Κριτθσ+. Θζμα: Προβλήματα ανάλυςησ διαλεκτικϊν εννοιϊν ςτο ζργο των Hegel και Marx Bαςιλικι ιοφφα *Διδάςκουςα ΠΔ 407/80 ςτο Σμιμα Κοινωνιολογίασ/Πανεπιςτιμιο Κριτθσ+. Θζμα: Το κίνημα του Κοινοτιςμοφ και η κριτική τουςτο Φιλελευθεριςμό Aγλαΐα Mελά *Διδάςκουςα ΠΔ 407/80, Σμιμα Φιλοςοφίασ- Πανεπιςτιμιο Πάτρασ+. Θζμα: Δεοντολογικζσ και τελεολογικζσ θεωρίεσ δικαιοςφνησ: η διαμάχη Rawls-Kοινοτιςτϊν Γεϊργιοσ Χρυςάφθσ *τζλεχοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ+. Θζμα: Ηθική φιλοςοφία και πολιτική οικονομία ςτον κλαςικό βρετανικό ελίδα 4

5 φιλελευθεριςμό: John Locke, τον Bernard Mandeville, τον Adam Smith οφία ιμιτηι *Κακθγιτρια Μζςθσ Εκπαίδευςθσ+. Θζμα: Η φιλοςοφική θεματοποίηςη του κρθςκευτικοφ φαινομζνου ςτον William James: Π Ρ Ω Σ Ο Σ Τ Π Ο Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Β ι β λ ί α Αγορά και Κράτοσ ςτον Adam Smith. Κριτική ςτην αναδρομική θεμελίωςη του Νεοφιλελευθεριςμοφ. ΙΚ, Ακινα Αρετζσ και Συμφζροντα. Η βρετανική ηθική ςκζψη ςτο κατϊφλι τησ νεωτερικότητασ. Εκδόςεισ αββάλασ- ΙΚ., Το ευγενζσ εμπόριο τησ ςυμπάθειασ. Αςτικόσ πολιτιςμόσ και ηθική κοινότητα ςτο Σκωτικό Διαφωτιςμό. Τπό ζκδοςθ από το Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Σραπζηθσ. Άνταμ μικ: Η Θεωρία των Ηθικϊν Συναιςθημάτων (Μετάφραςθ, Επιμζλεια, Ειςαγωγι). Εκδόςεισ Παπαηιςθ B ι β λ ι ο κ ρ ι ς ί ε σ τ ω ν ζ ρ γ ω ν Nαπολζων Mαραβζγιασ *Κακθγθτισ ςτο Σμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν+: "Δ.Γ.Δρόςου, Αγορά και κράτοσ ςτον Adam Smith. Kριτικι ςτθν αναδρομικι κεμελίωςθ του νεοφιλελευκεριςμοφ". Ελληνική Επιθεϊρηςη Πολιτικήσ Επιςτή- ελίδα 5

6 μησ, τ. 3, Απρίλιοσ Δθμιτρθσ Δθμθτοφλθσ *Δρ. Πολιτικϊν Επιςτθμϊν+: "Διονφςθσ Γ. Δρόςοσ: Αγορά και κράτοσ ςτον Adam Smith. Kριτικι ςτθν αναδρομικι κεμελίωςθ του νεοφιλελευκεριςμοφ". Ουτοπία Διμηνιαία ζκδοςη Θεωρίασ και Πολιτιςμοφ, τ. 12, επ.-oκτ Γιάννθσ Mθλιόσ *Κακθγθτισ EMΠ+: "Isaac I.Rubin, Ιςτορία Οικονομικϊν Θεωριϊν, εκδ. 'Kριτικισ', Ακινα Διονφςθ Γ. Δρόςου, Αγορά και κράτοσ ςτον Adam Smith, εκδ. Ιδρφματοσ άκθ Kαράγιωργα, Ακινα 1994." Θζςεισ, 51, ωτιρθσ Βανδϊροσ: Μπορεί θ αγορά να είναι θκικι; Σο ςυμφζρον δεν αρκεί για υγιι οικονομία, Ελεφθεροσ Τφποσ Μαγδαλθνι Σςεβρζνθ: Οι θκικζσ αρχζσ τθσ κοινωνίασ. Κείμενα κορυφαίων Βρετανϊν ςτοχαςτϊν από τον 17ο ζωσ τον 19ο αιϊνα που παραμζνουν επίκαιρα, Καθημερινή Δ Η Μ Ο Ι Ε Τ Ε Ι [ Ε Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α, Τ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ Σ Ο Μ Ο Τ Κ Α Ι Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Α Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Ω Ν ] Kοινωνία, κράτοσ και εργατικι δφναμθ, Θζςεισ, 1, Δ.Γ. Δρόςοσ-B. Xωραφάσ, O νόμοσ τθσ πτωτικισ τάςθσ του γενικοφ ποςοςτοφ κζρδουσ ςτο Γ. ταμάτθσ (επιμ.), Δοκίμια Oικονομικήσ Θεωρίασ και Oικονομικήσ Πολιτικήσ - Aκινα : Eκδ. Παπαηιςθ ελίδα 6

7 Δ.Γ. Δρόςοσ-B.Xωραφάσ, H ζννοια τθσ κρίςθσ πριν τθςυγκρότθςθ τθσ κριτικισ τθσ Πολιτικισ Oικονομίασ: Mαρξ-Ζνγκελσ, , (A) Θζςεισ, 17 (1986) & (Β) Θζςεισ 21, (1987). "Kοινωνία ι αγορά; O αξιολογικόσ ατομιςμόσ του Nεοφιλελευκεριςμοφ ωσ θκικο-πολιτικι πρόκλθςθ", Oυτοπία 15, "Θεωρθτικι απορία και ιδεολογικι προαπόφαςθ: Aτομιςμόσ, κοινωνικζσ αξίεσ και δθμοςιότθτα ςτο Nεοφιλελευκεριςμό", Δευκαλίων 13/ 2-3, Φεβ.-Ιοφνιοσ "Aλλοτρίωςθ και πολιτικι διαμεςολάβθςθ. O "κριτικόσ" A. Smith και θ κριτικι τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ", Πρακτικά του υνεδρίου Marx Revisited. Αναδρομή ςτον Mαρξ -Pζκυμνο επτεμβρίου Εκδόςεισ Δελφίνι, Ακινα "A. Smith and K. Marx : Alienation in Market Society", History of Economic Ideas IV/1996/1-2. "Aγορά, πολιτεία και πολιτικι απόφαςθ: τα όρια του νεοφιλελεφκερου αντι-κρατιςμοφ", Aξιολογικά 11-12/ Μια όψθ τθσ ςκωτικισ κλθρονομιάσ του Kant: ο διάλογοσ Hume- Smith και τα όρια τθσ εμπειρικισ αιςκθματοκρατίασ. υνζδριο: Ιmmanuel Kant. 200 Χρόνια μετά. Σομζασ Φιλοςοφίασ. Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Εκδόςεισ Νιςοσ, David Hume: φιλόςοφοσ τθσ θκικισ ςτο πλαίςιο και ςτο όριο του κωτικοφ Διαφωτιςμοφ, Υπόμνημα τ. 4, Ιοφνιοσ ελίδα 7

8 Ο Ψυχοπαίδθσ, αναγνϊςτθσ του Adam Smith. Σο αόρατο χζρι τθσ αγοράσ και το ορατό χζρι τθσ πολιτικισ: τα όρια του ςυςτιματοσ φυςικισ ελευκερίασ ωσ κεωρίασ αξιογζνεςθσ. [Θεωρία, αξίεσ και κριτική. Αφιζρωμα ςτον Κοςμά Ψυχοπαίδη. Εκδ. Πόλισ, Ακινα The negation of Public Values in Neoliberalism: Market vs State or State vs Citizeship?. [Philosophy, Culture, and Traditions. A Journal of the World Union of Catholic Philosophical Societies 4, 2007]. «Κοινωνία και κοινότθτα ςτο όραμα του Smith για τον Διαφωτιςμό». Τπό δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά του Διεθνοφσ Συνεδρίου Adam Smith and the Scottish Enlightenment. Θ χρεωκοπία του κολλεκτιβιςμοφ και οι αντινομίεσ του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ, [Ελληνική Φιλοςοφική Επιθεϊρηςη τόμοσ 27, τεφχοσ 79, Impartial Spectatorship and Moral Community in Adam Smith s vision of the Enlightenment, *υπό δθμοςίευςθ ςτο Adam Smith Review ςε τεφχοσ αφιζρωμα ςτθ ςυμβολι ελλθνόγλωςςων ςυγγραφζων ςτθ μελζτθ του Adam Smith]. Books in Review: Ryan Patrick Hanley, Adam Smith and the Character of Virtue (Cambridge University Press, 2009 ). [Eighteenth- Century Scotland. The Newsletter of the Eighteenth- Century Scottish Studies Society. No. 24, Spring 2010]. Βιβλιοκριςία για το βιβλίο τθσ Martha C. Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities (Princeton University Press, ελίδα 8

9 2011) ςτθν Επετθρίδα του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Δωδϊνη (2012). Πολιτικόσ ουμανιςμόσ και εκλζπτυνςθ των θκϊν ςτον Shaftesbury: θ αιςκθτικι του κοινοφ αγακοφ ςτθν πρϊιμθ νεωτερικότθτα, ςτο ςυλλογικό δεκάτομο ζργο υπό τθν διεφκυνςθ του Α-Ι. Δ. Μεταξά, Πολιτική Επιςτήμη: Διακλαδική και κριτική προςζγγιςη τησ πολιτικήσ πράξησ. Εκδόςεισ άκκουλα. On the Reception of Adam Smith s Moral Theory in Modern Greece: The Roots of a Misunderstanding. Ζχει υποβλθκεί προσ ζγκριςθ για δθμοςίευςθ ςτο Adam Smith Review. A Ρ Θ Ρ Α - Δ Η Μ Ο Ι Ε Τ Μ Ε Ν Α Σ Ο Ν Σ Τ ΠΟ "Kριτικι παράδοςθ εναντίον ςχετικιςμοφ. Mε αφορμι το βιβλίο του K. Ψυχοπαίδθ: Iςτορία και Mζθοδοσ, μίλθ 1994." *Εφθμερίδα H Aυγή, Xριςτοφγεννα "H φιλοςοφία μεταξφ πολιτείασ και ιδιωτείασ". υμμετοχι ςτο αφιζρωμα "H Φιλοςοφία ςιμερα" *Εφθμερίδα Eποχή 11 Mαΐου 1997]. Αφιζρωμα ςτον Adam Smith. τθν εφθμερίδα Ελευθεροτυπία- ςειρά Οι Πρωτοπόροι. 21 επ ελίδα 9

10 Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Aνακοίνωςθ ςτο υνζδριο Marx Revisited. Aναδρομή ςτον Mαρξ. Pζθυμνο (25-26 επτεμβρίου 1992) με κζμα : "O κριτικόσ A. Smith και θ κριτικι τθσ Πολιτικισ Oικονομίασ" : Tακτικι ςυμμετοχι ςτο εμινάριο : Φιλοςοφία και Mεκοδολογία των Kοινωνικϊν Eπιςτθμϊν. Tομζασ Φιλοςοφίασ και Mεκοδολογίασ των Kοινωνικϊν Eπιςτθμϊν - Oικονομικι και Kοινωνικι I- ςτορία. Oικονομικό Tμιμα Πανεπιςτθμίου Aκθνϊν. υμμετοχι ςτο επιδοτοφμενο ςεμινάριο του Παντείου Πανεπιςτθμίου για τθν επιμόρφωςθ ςτελεχϊν κοινωνικισ ανάπτυξθσ (Φκινόπωρο 1993). Aνακοίνωςθ ςτο Δ' Πανελλινιο υνζδριο: "Προβλιματα του ςοςιαλιςμοφ" τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Iωαννίνων Και Τϊρα Τί; Το μζλλον τησ ςοςιαλιςτικήσ ιδζασ ςτον 21ο αιϊνα, με κζμα: "Kοινωνία ι αγορά; O αξιολογικόσ ατομιςμόσ του Nεοφιλελευκεριςμοφ ωσ θκικο-πολιτικι πρόκλθςθ". EMΠ. Aκινα, 16, 17, 18 επτεμβρίου Ανακοίνωςθ ςτο E' Eπιςτθμονικό υνζδριο Iδρφματοσ άκθ Kαράγεωργα: Όρια και ςχζςεισ δημόςιου και ιδιωτικοφ, με κζμα: "H απαξίωςθ τθσ δθμοςιότθτασ ςτο Nεοφιλελευκεριςμό", *Eκδ. IK, Aκινα Oμιλία ωσ προςκεκλθμζνοσ του Πανεπιςτθμιακοφ Oμίλου Θεςςαλονίκθσ με κζμα: "Άτομο, κράτοσ και αξίεσ ςτο νεοφιλελεφκερο πρόταγ- ελίδα 10

11 μα". Θεςςαλονίκθ, 7 Iανουαρίου Aνακοίνωςθ ςτο πλαίςιο των εμιναρίων τθσ Eρμοφπολθσ (Iοφλιοσ 1995) *κφκλοσ: "H ιδιότθτα του πολίτθ: μια διεπιςτθμονικι διερεφνθςθ"+ με κζμα: "Kοινωνία τθσ αγοράσ και κοινωνία των πολιτϊν ςτο νεοφιλελεφκερο πρόγραμμα. Λιγότερο κράτοσ ι λιγότερα δικαιϊματα; " φροσ 13 Iουλίου Aνακοίνωςθ ςτο εμινάριο Φιλοςοφία και Mεκοδολογία των Kοινωνικϊν Eπιςτθμϊν. *Tομζασ Φιλοςοφία και Mεκοδολογίασ των Kοινωνικϊν Eπιςτθμϊν - Oικονομικι και Kοινωνικι Iςτορία. Oικονομικό Tμιμα Πανεπιςτθμίου Aκθνϊν+ με κζμα: "H κεωρία του Bryan S. Turner περί citizenship". Aκινα, Mάιοσ Eιςιγθςθ ςτο πλαίςιο των υναντιςεων (υν)εργαςίασ του Tομζα Φιλοςοφίασ του Tμιματοσ Φ.Π.Ψ. με κζμα: "Hκικι φιλοςοφία και κοινωνικι κεωρία ςτο κωτικό Διαφωτιςμό". Aπρίλιοσ Aνακοίνωςθ ςτο εμινάριο Φιλοςοφία και Mεκοδολογία των Kοινωνικϊν Eπιςτθμϊν. *Tομζασ Φιλοςοφία και Mεκοδολογίασ των Kοινωνικϊν Eπιςτθμϊν - Oικονομικι και Kοινωνικι Iςτορία. Oικονομικό Tμιμα Πανεπιςτθμίου Aκθνϊν+ με κζμα: "Eμπόριο και αρετι: προβλιματα: προβλιματα αξιϊν ςτο κωτικό Διαφωτιςμό". Aκινα, Iανουάριοσ Aνακοίνωςθ ςτο Aνοιχτό εμινάριο Θεωρίασ των Eπιςτθμϊν του Aνκρϊπου *Nομικι χολι του Aριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ+ με κζμα: "Oικονομικι ελευκερία και κρατικόσ αυταρχιςμόσ ςτθ νεοφιλελεφκερθ ιδεολογία" Θεςςαλονίκθ, Mάρτιοσ ελίδα 11

12 Aνακοίνωςθ ςτο πλαίςιο τθσ διθμερίδασ Kρίςη τησ πολιτικήσ ή κρίςη των πολιτικϊν κομμάτων;- Tο πρόβλημα τησ πολιτικήσ ςυμμετοχήσ ςήμερα, τθν οποία διοργάνωςε το Tμιμα ΠΔE του Πανεπιςτθμίου Iωαννίνων ςε ςυνεργαςία με το Firedrich Ebert Stiftung, με κζμα: "Kράτοσ και δικαιϊματα των πολιτϊν ςτο Nεοφιλελεφκερο πρόγραμμα". Ιωάννινα, *Περίλθψθ τθσ ανακοίνωςθσ δθμοςιεφκθκε ςτο Zeitschrift für Politische Psychologie 6. Jahrgang, 1998, Nr. 1+2, ] Ανακοίνωςθ ςτο υνζδριο: Ιmmanuel Kant. 200 Χρόνια από τον κάνατό του. Σομζασ Φιλοςοφίασ. Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 2004, με κζμα: Μια όψθ τθσ ςκωτικισ κλθρονομιάσ του Kant: ο διάλογοσ Hume-Smith και τα όρια τθσ εμπειρικισ αιςκθματοκρατίασ. [Εκδόςεισ Νιςοσ, Ανακοίνωςθ ςτο υνζδριο Η Φιλοςοφία Σήμερα αφιερωμζνο ςτη μνήμη του Κοςμά Ψυχοπαίδη. Σομζασ Φιλοςοφίασ Π.Μ.. Φιλοςοφία: Γνϊςθ, Αξίεσ, Κοινωνία. Σμιμα Φ.Κ.. Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Ρζκυμνο, Νοζμβριοσ 2005, με κζμα: Ξαναδιαβάηοντασ ζνα κείμενο του Κοςμά Ψυχοπαίδθ. θμειϊςεισ και υποκζςεισ ςτο περικϊριο του δοκιμίου Ο A. Smith και θ κριτικι μζκοδοσ τθσ πολιτικισ οικονομίασ. Παρουςίαςθ του βιβλίου Ντζϊβιντ Χιουμ: Πραγματεία για την Ανθρϊπινη Φφςη (μετφρ. Μαρία Πουρνάρθ), Εκδόςεισ Πατάκθ, Δεκ Ανακοίνωςθ ςτο ετιςιο ςυνζδριο *Retreat+ του Διατμθματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν Βιοθκικι του Πανεπιςτθμίου ελίδα 12

13 Κριτθσ, με κζμα: Φιλοςοφία και επιςτιμθ ςτον κωτικό Διαφωτιςμό. Θ intelligentsia ςε αναηιτθςθ κοινισ θκικισ γλϊςςασ. Πάνορμο Ρεκφμνου, Οκτϊβριοσ Ανακοίνωςθ ςτο 20ο Διεκνζσ υμπόςιο Φιλοςοφίασ του Ολυμπιακοφ Κζντρου Φιλοςοφίασ και Παιδείασ, με κζμα: Ο Μφκοσ των μελιςςϊν και ο ενάρετοσ μελιςςοκόμοσ: το παράδοξο του Mandeville και θ θκικι φιλοςοφία του ςκωτικοφ Διαφωτιςμοφ, Ολυμπία 2-7 Αυγοφςτου Ανακοίνωςθ ςτο υμπόςιο Κυκθραϊκζσ Θμζρεσ Τπζρταςθσ και Νεφρολογίασ με κζμα: Επαναπροςδιορίηοντασ το ανκρϊπινο. Οι νζεσ τεχνολογίεσ και οι νζεσ προκλιςεισ για τθν πρακτικι φιλοςοφία Κφκθρα, επτζμβριοσ Εναρκτιρια ανακοίνωςθ ςτο υνζδριο Adam Smith και Σκωτικόσ Διαφωτιςμόσ (Ακινα 2009): Κοινωνία και κοινότθτα ςτο όραμα του Smith για το Διαφωτιςμό. Ομιλία ςτο ςτρογγυλό τραπζηι του αυτοφ υνεδρίου με κζμα το βιβλίο του Ryan Patrick Hanley, Adam Smith and the Character of Virtue (Cambridge University Press, 2009). Διάλεξθ ςτο Σμιμα Ιςτορίασ του Πανεπιςτιμιο Ιονίου με κζμα: O Hayek, οι αγορζσ και θ δθμοκρατία, Κζρκυρα, Μάιοσ Διάλεξθ ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιοθκικισ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, με κζμα: υμπάκεια και θκικι ςυνείδθςθ ςτον David Hume και τον Adam Smith. Ρζκυμνο, Νοζμβριοσ ελίδα 13

14 Ανακοίνωςθ ςτθν Annual Conference τθσ Eighteenth Century Scottish Studies Society με κζμα On the Reception of Adam Smith s Moral Theory in Modern Greece: the Roots of a Misunderstanding. Aberdeen, July Λ Ο Ι Π Ε Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ε Δ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Ε Ιδρυτικό μζλοσ του περιοδικοφ Θζςεισ. Ιδρυτικό μζλοσ του περιοδικοφ Αξιολογικά. Mζλοσ τθσ Oργανωτικισ Eπιτροπισ του υνεδρίου: Marx Revisited. Aναδρομή ςτον Mαρξ. Pζθυμνο (25-26 επτεμβρίου 1992). Αντιπρόεδροσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ για το ςυνζδριο Adam Smith και Σκωτικόσ Διαφωτιςμόσ Ακινα Δεκ. 2009). Μζλοσ *ωσ Εκπρόςωποσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων+ ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι του διαπανεπιςτθμιακοφ- διεπιςτθμονικοφ μακιματοσ "Επιςτιμων Πολίτθσ". Σακτικόσ υνεργάτθσ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Βιοθκικι, του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. Μζλοσ τθσ Ελληνικήσ Φιλοςοφικήσ Εταιρείασ. Μζλοσ τθσ Ελληνικήσ Ηθικήσ Εταιρείασ. Μζλοσ τθσ International Adam Smith Society. ελίδα 14

15 Μζλοσ τθσ Eighteenth Century Scottish Studies Society. Διευκυντισ του Σομζα Ψυχολογίασ του Σμιματοσ Φιλοςοφίασ- Παιδαγωγικισ-Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (ακαδθμαϊκό ζτοσ ). Διευκυντισ του Διεπιςτημονικοφ Εργαςτηρίου Μελζτησ Νζων Τεχνολογιϊν και Ταυτοτήτων του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ (ΕΟΕ) του 23ου Παγκόςμιου υνεδρίου Φιλοςοφίασ (Ακινα, 4-10 Αυγοφςτου 2013). Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ε Ν Ε Δ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Ε Σ Ο Α Μ Ε Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Διοργανωτισ του Διεκνοφσ Ετιςιου εμιναρίου Annual East Mediterranean Scottish Enlightenment Seminar (1ο Ηάκυνκοσ: Ιουνίου 2012). Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτο Liberty Fund colloquium Morals and Markets August 5-7 Edinburgh. Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτον ςυλλογικο τόμο Hommages au Professeur Nikitas Alimprantis. Université de Strasbourg. ελίδα 15

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα

υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Κ. ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Σμήμα Επιςτημών τησ Προςχολικησ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, Πανεπιςτημίου Αιγαίου Σπουδζσ: Φιλοςοφικό Σμιμα τθσ Φιλοςοφικισ χολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για Τποψήφιουσ Διδάκτορεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ theod@rhodes.aegean.gr Σίτλοι πουδών 1. Πτυχίο: Φιλοςοφικοφ τμιματοσ Φιλοςοφικισ χολισ, Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ανδρέας Μιχαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ. Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Γ. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Λέκτορας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Περιεχόμενα Προσωπικά Στοιχεία.....3 Σπουδές....4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ημερομηνία γέννησης: 4.1.1957. Οικογενειακή κατάσταση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ημερομηνία γέννησης: 4.1.1957. Οικογενειακή κατάσταση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Μαρία Πουρνάρη Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης: 4.1.1957 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλάτιστα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology Βιογραφικό Σημείωμα Κανάκης Λελεδάκης Διεύθυνση Κατοικία Εργασία Πριγκιπισσών 1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Χαλάνδρι 15231 Αθήνα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λ. Συγγρού 136, 17671 Αθήνα Τηλ. : 2117056099

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ω Κ Α Τ Θ Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Δ Θ Σ Διδάκτωρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Λζκτορασ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ρολυτεχνείο Κριτθσ Θμερομθνία γζννθςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011)

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011) Ακινα, Οκτϊβριοσ 2011 ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ... 4 Η ΔΙΕΘΝH ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛA... 5 ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟYΛΙΟ ΣΗ ΔΔ-Ε... 5 ΚΤΡΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα