ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Εθνικής Άμυνας » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/15/οικ Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59Α/ ), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)». 2. Την υπ αριθμ / επιστολή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Γεώργιου Βούτσι νου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με την υπ αριθμ. Φ /77/2907/ Σ.620 / κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απο σπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ. Α ), στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η Δασκαλάκη Μαύρα του Αντωνίου, υπάλληλος της «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε» του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κλάδου ΔΕ και αριθμό ΑΔΤ ΑΕ , σε προσωρι νή ομοιόβαθμη θέση που συνίσταται με την παρούσα απόφαση. Η ανωτέρω θα συνεχίσει να αμείβεται από την Υπη ρεσία από την οποία αποσπάται. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ - Με την υπ αριθμ. Φ /228/2908/Σ.621/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, διορίζεται σύμ φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ. Α ), ως μετακλητή υπάλληλος στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η Κο κοροπούλου Φωτεινή του Λεωνίδα, κατηγορίας ΔΕ, με βαθμό Β και ΑΔΤ Σ , από που προσφέρει τις υπηρεσίες της. (Αριθμ. βεβ. ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο / ).

2 3226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με την υπ αριθμ. Φ /229/2909/Σ.622/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικο ποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη τικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ. Α ), ως μετακλητή υπάλληλος στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η Καϊναμίση Μαγδαληνή του Κων/νου, κατηγορίας ΔΕ, με βαθμό Β και ΑΔΤ ΑΖ , από που προ σφέρει τις υπηρεσίες της. (Αριθμ. βεβ. ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΚΛΙΜATIKHΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (3) Με την υπ αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ/τος 63/2005 αποσπάται σε θέση μετακλητού, η υπάλληλος Παπαδάκη Ζωή του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικού με Α βαθμό από το Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο Γραφείο της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Διευθύντρια αυτού, από ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Η ανωτέρω αποσπάται σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών που συνίσταται με την απόφαση αυτή. Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 8012/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Διορθώσεις Σφαλμάτων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Στην υπ αριθμ. Δ7β/1102/Φ.ΔΧΧ.1,2/08/ από φαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αφορούσε στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του θέματος και η οποία δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 250/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ , διορθώ νεται στη σελίδα 3 της απόφασης, που επιφέρει από το εσφαλμένο «Παντελά Γεώργιο Π.Μ., ως εκπρό σωπο του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΤ: Μ )» στο ορθό «Παντελά Γεώργιο Π..Μ., ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. (ΑΔΤ: Ν )». (Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ (4) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1,2,3,5,7,και 8, καθώς και των άρθρων 56 και 57 του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α ) και την υπ αριθμ. 84/ (ΦΕΚ 78 Α ) Π.Υ.Σ. αποσπάται η υπάλληλος Μακρή Ευ αγγελία του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων, με βαθμό Α, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων «Ιωαννίδειο» Πειραματικό Γυ μνάσιο Πειραιά, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 4386/2009). Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1,2,3,5,7,και 8, καθώς και των άρθρων 56 και 57 του π.δ. 63/05 ΦΕΚ 98 Α ) και την υπ αριθμ. 84/ (ΦΕΚ 78 Α ) Π.Υ.Σ., αποσπάται η υπάλληλος Κυριακοπούλου Σούζη του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού, με βαθμό Β, από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 4387/2009). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (5) Με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/97788/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 2) της ΠΥΣ 88/1985, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 56 παρ. 12 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), γίνεται αποδεκτή η από παραίτηση της Ζιώγα Μαρίας του Αθανασίου, από τη θέση μετακλητής δημόσιου υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Ολυμπια κής Αξιοποίησης. Με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/97783/ Πρά ξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 8) του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 63/2005, διαπιστώνεται από η αυτοδί καιη λήξη της απόσπασης στο Πολιτικό Γραφείο του τ. Υπουργού Πολιτισμού, Αντώνη Κ. Σαμαρά, των κατωτέ ρω αναφερόμενων υπαλλήλων: α) Αποσκίτη Βιργινίας και Καραμπλιάνη Αγγελι κής, μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας Χειριστών Διατρητικών Μηχανών του Υπουργείου Οικονομικών. β) Θεοδωροπούλου Αθανασίας, μόνιμης υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3227 γ) Γιαννακοπούλου Μαρίας, μόνιμης υπαλλήλου του Κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. δ) Σκουλαρόπουλου Φίλιππου, μόνιμου υπαλλήλου του Κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ε) Γιακουμή Γεωργίας, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΔΕ Κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. στ) Μουρμούρα Ιωάννη, Τακτικού Καθηγητή του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας. Με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/97786/ Πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παρ. 8) του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 63/2005, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λήξη από της θητείας του κατωτέρω αναφερόμενου προσωπικού, στο Πολιτικό Γραφείο του τ. Υπουργού Πολιτισμού, Αντώνη Κ. Σαμαρά: 1.α) Κανελλόπουλου Δημήτριου του Ανδρέα, μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Κατηγορίας του Υπουργείου Εξωτε ρικών, αποσπασμένου σε θέση μετακλητού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου β) Χειλά Μαρίας Βαρβάρας τακτικής υπαλλήλου του Κλάδου ΠΕ Διοίκησης του Ορ γανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, αποσπασμένης σε θέση μετακλητής υπαλλήλου. 2. Κωνσταντοπούλου Ειρήνης, Παπαϊωάννου Μαρίνας, Χρονόπουλου Ιωάννη, Θεοχαρίδου Αφροδίτης, Χατζή Κωνσταντίνου, Τσεκούρα Όλγας, Μουρούτη Γεώργιου και Καταγά Μαργαρίτας μετακλητών δημοσίων υπαλ λήλων. 3. Αποσκίτη Χαματζόγλου Ευαγγελίας, Νομικής Σύμ βουλου με έμμισθη εντολή στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιώς (ΗΣΑΠ ΑΕ) με ανάθεση καθηκόντων Ειδικής Συνεργάτιδας και Σχινά Αθηνάς Επιστημονικής Συνεργάτιδας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με ανάθεση καθηκόντων Ειδικής Συμβούλου. 4. Λαζαρίδη Χρύσανθου, Παράσχη Αικατερίνης, Σου ράνη Ελένης και Φαρμακίδη Καλλιόπης Μαρίας Ειδι κών Συμβούλων και Φούγια Γεώργιου, Κούκου Γεωργίας, Δρακονταειδή Γερασιμούλας Μαρίας και Γεωργάτσου Ευαγγελίας Εδικών Συνεργατών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. οικ /20227 Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 6 του π.δ. 135/2006, για την υπ αριθμ /18616/ προκήρυξη. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (6) 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/ /Τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α/ ). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2006 «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομί ας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (ΦΕΚ 153/ / Τ.Α ). 5. Την υπ αριθμ /18616/ προκήρυξη μας, για την πλήρωση (567) θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας από τους Ο.Τ.Α Α βαθμού. 6. Την υπ αριθμ / απόφαση Υφυπουρ γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 112/ ) σχετικά με το καθορι σμό αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής του άρθρου 6 του π.δ. 135/ Το υπ αριθμ. 484/ έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α Αθήνας. 8. Τα σχετικά έγγραφα των ΟΤΑ, με τα οποία ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 6 του π.δ. 135/2006. (Α.Π /2009 Δήμου Αθηναίων, Α.Π /2009 Δή μου Αγ. Παρασκευής, Α.Π /2009 Δήμου Αιγάλεω, Α.Π /2009 Δήμου Αγ. Δημητρίου, Α.Π. /2009 Δή μου Βριλησσίων, Α.Π /2009 Δήμου Ζωγράφου, Α.Π /2009 Δήμου Ηλιούπολης, Α.Π. 8282/2009 Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Α.Π /2009 Δήμου Κηφισιάς, Α.Π /2009 Δήμου Π. Φαλήρου, Α.Π. 5395/2009 Δήμου Παπάγου, Α.Π /2009 Δήμου Χαλανδρίου, Α.Π. 9104/2009 Δήμου Αγ. Στεφάνου, Α.Π /2009 Δή μου Αρτέμιδας, Α.Π /2009 Δήμου Αχαρνών, Α.Π. 9914/2009 Δήμου Βάρης, Α.Π /2009 Δήμου Βούλας, Α.Π. 3171/2009 Δήμου Δροσιάς, Α.Π. 5267/2009 Δήμου Παι ανίας, Α.Π. 8076/2009 Δήμου Ωρωπίων, Α.Π /2009 Δήμου Ελευσίνας, Α.Π. 3250/2009 Δήμου Ζεφυρίου, Α.Π /2009 Δήμου Αίγινας, Α.Π /2009 Δήμου Κε ρατσινίου, Α.Π /2009 Δήμου Κορυδαλλού, Α.Π /2009 Δήμου Περάματος & Α.Π. 4716/2009 Δήμου Πόρου), αποφασίζουμε: Συγκροτούμε την Επιτροπή του άρθρου 6 του π.δ. 135/2006, για την επιλογή και εξέταση των υποψη φίων στην υπ αριθμ /18616/ προκήρυξη μας, από τους κατωτέρω: 1. Αικατερίνη Γιαβάση του Δημητρίου, Γενική Δ/ντρια Περιφέρειας Αττικής. 2. Τσόγκα Κωνσταντίνα του Βλασίου, Δ/ντρια Περιφέ ρειας Αττικής με αναπληρωματικό μέλος τον Χριστο μελέτη Κέραμέκη του Ιορδάνη. 3. Σερέφα Μαλαματή του Νικολάου, υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής, κλάδου ΠΕ με αναπληρωματικό μέλος την Κανδιανοπούλου Χριστίνα του Αναστασίου. 4. Περόπουλο Ευάγγελο του Αθανασίου, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α Αθήνας με αναπληρωτή τον Μάντη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής της ιδίας. 5. i. Μαθιουδάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, με αναπληρωματικό μέλος τον Τσιμπλιάρη Κωνσταντίνο του Νικολάου.

4 3228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ii. Παπαμακαρίου Κουβοπούλου Άννα του Ιωάννη, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Αγ. Παρασκευής, με αναπληρωματικό μέλος την Σταθοπούλου Θεοδώρα του Σταύρου. iii. Σκανιακού Αφροδίτη του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Αγ. Δημητρίου, με αναπληρω ματικό μέλος την Μπαρδαμάσκου Ζιανίκα Γεωργία του Γεωργίου. iv. Καζαντζή Στέφανο του Γεωργίου, Προϊστάμενο Τμή ματος Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Αιγάλεω, με αναπληρω ματικό μέλος την Δαβή Κυριακούλα του Δαβίδ. v. Κασσιτερίδη Αλέξανδρου του Κυριάκου, Προϊστα μένο Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Βριλησσίων, με αναπλη ρωματικό μέλος την Ανδριοπούλου Αικατερίνη του Γε ωργίου. vi. Τσέλιου Ευαγγελία του Θωμά, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Ζωγράφου, με αναπληρωματικό μέ λος την Βουλγαρέλλη Αικατερίνη του Γεωργίου. vii. Κοττάκη Προμπονά Σταυρούλα του Νικολάου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Ηλιούπολης, με αναπληρωματικό μέλος την Αναγνωστοπούλου Ευαγ γελία του Σπυρογιάννη. viii. Καλαντζή Αθανασία του Χρήστου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου, με αναπληρωματικό μέλος την Ανδρεοπούλου Ουρανία του Χρήστου. ix. Πέσιο Δημήτριο του Ιωάννη, Προϊστάμενο Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Κηφισιάς, με αναπληρωματικό μέλος την Αποστολίδου Παναγιώτα του Αποστόλου. x. Σταυριανάκου Θεώνη του Σταύρου, Προϊσταμένη Δ/ κων Υπηρεσιών Δήμου Π. Φαλήρου, με αναπληρωματικό μέλος την Κοντοθανάση Γεωργία του Ανδρέα. xi. Τσαούση Ελισάβετ του Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρε σιών Δήμου Παπάγου, με αναπληρωματικό μέλος την Παπαδέλη Βασιλική. xii. Γιαννακοπούλου Μαρία του Κων/νου, Πρ/νη Τμή ματος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Χα λανδρίου, με αναπληρωματικό μέλος τον Σαπουντζή Μιχαήλ του Μύρωνα. xiii. Γωγή Πηνελόπη του Βασιλείου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Αγ. Στεφάνου, με αναπληρωματικό μέλος την Κυριακούλη Ελευθερία του Κων/νου. xiv. Σαρώφ Παύλο του Φραγκίσκου, Προϊστάμενο Δ/ κων Υπηρεσιών Δήμου Αρτέμιδας, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημητρίου Κωνσταντίνο του Αντωνίου. xv. Λαμπρακάκη Ελισσάβετ του Φιλίππου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών, με αναπληρωματικό μέλος την Χρυσουλάκη Μαρία του Ευθυμίου. xvi. Λάζαρη Άννα του Ιωάννη, Προϊσταμένη Δ/κων Υπη ρεσιών Δήμου Βάρης, με αναπληρωματικό μέλος τον Τσάκαλη Δημήτριο του Πανάγου. xvii. Δρακούλη Γεωργία του, Προϊσταμένη Δ/κων Υπη ρεσιών Δήμου Βούλας, με αναπληρωματικό μέλος την Λουδάρου Ιωάννα. xviii. Κεϊσίδου Δήμητρα του Γεωργίου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Δροσιάς, με αναπληρωματικό μέλος τον Πανοτόπουλο Παναγιώτη του Διονυσίου. xix. Δάβαρη Γεωργία του Δημητρίου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Παιανίας, με αναπληρωματικό μέλος την Αγαθοκλέους Σοφία του Γεωργίου. xx. Μιγκίρη Μαρία του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Ωρωπίων, με αναπληρωματικό μέλος την Βασιλειάδου Μαρία του Ευστρατίου. xxi. Ντάρδα Μπενετάτου Κωνσταντίνα του Χρήστου, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας, με αναπληρωματικό μέλος τον Κουρεμέτη Χαράλαμπο του Νικήτα. xxii. Παπαϊωάννου Ευάγγελο του Αποστόλου, Προϊστά μενο Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Ζεφυρίου, με αναπληρω ματικό μέλος την Ζεϊβέκη Δέσποινα του Μιχαήλ. xxiii. Καλοκέντη Γεώργιο, υπάλληλο του Δήμου Αίγινας, με αναπληρωματικό μέλος την Κατσίγκρα Παναγιώτα. xxiv. Χατζηλάμπου Γεωργίζα Αναστασία του Χαραλά μπους, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Κερατσι νίου, με αναπληρωματικό μέλος την Βελονάκη Λευκοθέα του Σταύρου. xxv. Ήσυχο Αριστείδη του Αλεξίου, Προϊστάμενο Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Κορυδαλλού, με αναπληρωματικό μέ λος την Εξαρχάκου Ελένη του Κωνσταντίνου. xxvi. Στρατίνα Μαρία του Ανδρέα, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Περάματος, με αναπληρωματικό μέ λος την Γκουσδοβά Αναστασία του Δημητρίου. xxvii. Μουτζουβή Σταυρούλα του Ανδρέα, Προϊσταμένη Δ/κων Υπηρεσιών Δήμου Πόρου, με αναπληρωματικό μέλος τον Γραβάνη Σταύρο του Γεωργίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Γενική Δ/ντρια Περιφέρειας Αττικής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται θα εκτελεί χρέη Προέδρου η Τσόγκα Κωνσταντίνα του Βλασίου. Όταν το τακτικό μέλος Τσόγκα Κωνσταντίνα θα εκτε λεί χρέη Προέδρου, τη θέση της θα καταλαμβάνει ο Κεραμέκης Χριστομελέτης. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Στριγγλής Πα ναγιώτης του Κων/νου με αναπληρωματικό μέλος τη Νικολαϊδη Στυλιανή του Αντωνίου. Η ανωτέρω επιτροπή διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκη σης με τη συμμετοχή σ αυτήν του μέλους της περ. δ της παρ. 1. του άρθρου 6 του π.δ. 135/2006. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής καθορίζεται με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με τη φροντίδα της Γραμματείας στον Πρόεδρο, στα οριζόμενα μέλη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2009 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ - Με τις υπ αριθμ / και / αποφάσεις του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθη καν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαί ου των Ειδικών Συνεργάτιδων ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3229 ΤΕΡΙΝΗΣ του Δημητρίου και ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Φωτίου από (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 38010/24073/2009). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 58/ απόφαση του Δη μάρχου Ψαρών Ν. Χίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προσλαμβάνεται σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Ψαρών, ο Ευάγγελος Ζενιώδης του Παντελή, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως ισχύουν τώρα. Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς απο φασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά που απασχολούν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον σχεδιασμό, την προετοιμασία την διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, π.χ. ΘΗΣΕΑΣ, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να ισχύει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. (Αριθμ. απόφ. Ν. Χίου 5917/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αν. Διευθυντής Κ. ΒΙΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. οικ /11980 Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας του Νομού Κυκλάδων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α) β) του άρθρoυ 6 του π.δ. 135/2006 «Σύστημα πρό σληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (ΦΕΚ 153/ Α/2006). 2. Την υπ αριθμ. 1/ προκήρυξή μας για την πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια συνολικά έξι (16) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυ νομίας στο νομό Κυκλάδων, ήτοι δύο (2) στο Δήμο Ερ μούπολης (1 ΠΕ23 1 ΔΕ23), τρείς (3) στο Δήμο Θήρας (1 ΤΕ23 2 ΔΕ23), τέσσερις (4) στο Δήμο Νάξου (1 ΠΕ23 3 ΔΕ23), τρείς (3) στο Δήμο Πάρου (1ΠΕ23 1ΤΕ23 1ΔΕ23) και τέσσερις (4) στην Κοινότητα Οίας (1 ΠΕ23 1 ΤΕ23 2 ΔΕ23). 3. Τα υπ αριθμ. 6161/ , 6987/ , 10915/ , 10880/ , 3565/ έγγραφα των Δήμων Ερμούπολης, Νάξου, Θήρας, Πάρου και Κοινότη τας Οίας αντίστοιχα. 4. Το υπ αριθμ. 5879/ έγγραφο της Διεύθυν σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, απο φασίζουμε: Συγκροτούμε την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων για την πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους Ερμούπολης, Θήρας, Νάξου, Πάρου και Κοινότητα Οίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 του π.δ. 135/2006 αποτελούμενη από τους: α) Δημήτριο Δρυμπέτα του Ιωάννη (Αρ. Ταυτ. Θ ) Γενικό Δ/ντη της Περιφέρειας, με αναπληρωτή τον Ηλία Νόκα του Γεωργίου (Αρ. Ταυτ. Σ ) Δ/ντη Υδάτων, ως Πρόεδρο. β) Σπυρίδωνα Πλιάτσικα του Γεωργίου (Αρ. Ταυτ. Τ ) Δ/ντη Αυτ/σης και Αποκ/σης της Περιφέρειας, με αναπληρώτρια την Άρτεμη Αλεξιάδου του Ιάσωνα (Αρ. Ταυτ. Μ840196) Δ/ντρια Δασών Περιφέρειας. γ) Μαργαρίτα Σκλάβου του Άγγελου (Αρ.Ταυτ. Λ ) υπάλληλο της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ Δ/κου Οικονομικού με βαθμό Α, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Πετράκη του Εμμανουήλ (Αρ. Ταυτ. ΑΖ ) ΠΕ Δ/κου Οικονομικού με βαθμό Α υπάλληλο της Περιφέρειας δ) Ιωάννη Γούτσικα, του Νικολάου (Αρ. Ταυτ. ΑΒ ) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με αναπληρω τή τον Νικόλαο Μπενέτο του Σπυρίδων (Αρ. Ταυτ. ΑΕ ) ομοίως εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11. ε) Βενετία Λειβαδάρα του Ιωάννη (Αρ. Ταυτ. Λ ) υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Ερμού πολης με αναπληρώτρια, την Γεωργία Ζουγανέλη του Παναγή, (Αρ. Ταυτ. Χ ) ομοίως υπάλληλο του Δή μου Ερμούπολης, για τους υποψηφίους του Δήμου Ερ μούπολης, Ευαγγελία Μητροπία του Αρτέμιου (Αρ. Ταυτ Ξ ) κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με αναπληρώτρια, την Αργυρού Άννα, του Ιωάννη (Αρ. Ταυτ ΑΖ ) ομοί ως υπάλληλο του Δήμου Θήρας για τους υποψήφιους του Δήμου Θήρας, Βασιλική Κιναλίδη του Γεωργίου (Αρ. Ταυτ. ΑΒ ) υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Νάξου με αναπληρώτρια, την Φωτεινή Αρσένη του Νικολάου (Αρ. Ταυτ. Κ ) ομοίως υπάλληλο του Δήμου Νάξου για τους υποψήφιους του Δήμου Νάξου, Μαρία Λουκή του Ιωάννη (Αρ. Ταυτ. Μ ) υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Πάρου με αναπλη ρώτρια, την Διαμαντώ Δαμασκήνου του Εμμανουήλ (Αρ. Ταυτ. Ν ) ομοίως υπάλληλο του Δήμου Πάρου για τους υποψήφιους του Δήμου Πάρου, Θεοδώρα Γιαννού ση του Ευθυμίου (Αρ. Ταυτ. Σ ) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κοινότητας Οίας με αναπληρωτή, τον Άγγελο Καρλοβασίτη του Παναγιώτη (Αρ. Ταυτ. ΑΕ ) υπάλληλο ΤΕ Διοίκηση μονάδων Τοπ. Αυτ. ομοίως υπάλληλο της Κοινότητας Οίας για τους υποψήφιους της Κοινότητας Οίας. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Ταταράκη Μαρία του Νικολάου (Αρ. Ταυτ ΑΖ ) κλάδου ΠΕ Δ/κου Οικονομικού υπάλληλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αναπληρωτή τον Αντώνη Καραμολέγκο του Παναγιώτη (Αρ. Ταυτ. Μ ) επίσης υπάλληλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έργο της επιτροπής είναι αυτό που καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 135/2006.

6 3230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής όπως αυτή καθορίζεται σύμ φωνα με την απόφαση 64499/ του Υφυπουρ γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 112/ ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον Φορέα 061 και στον ΚΑΕ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 29 Οκτωβρίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 1693/ απόφαση του Δημάρ χου Δημητσάνης Νομού Αρκαδίας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησής του Παπασπυριδάκου Χαράλαμπου του Σταύρου με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας Σ , ΠΕ Πολιτικών Μηχα νικών που είχε προσληφθεί με την 3304/ όμοια απόφασή του (αριθμός απόφασης Περιφέρειας Πελο ποννήσου 17434/ ΦΕΚ 536/Τ.ΥΔΔ/ ) και υπηρετούσε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ειδικός συνεργάτης του Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 15756/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 8615/ΔΙΟΙ Κ/4011/ απόφαση του Νομάρχη Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προσλαμβάνεται, από ιδίους πό ρους, σε θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας ο Γραμματικόπουλος Πασχάλης του Κων/νου για θέματα πληροφορικής. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Πέλλας 5566/ ). Ο Νομάρχης ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ (7)

7

8 3232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 34 2 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 387 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 424 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2482 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμοί και Κατάργηση Σχο λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 3 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/8.2.2008 Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 203Β/8.2.2008)

Διαβάστε περισσότερα