ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α Εξουσιοδότηση του αναπληρωτή Γενικού Γραμμα τέα προς υπογραφή με εντολή Δ.Σ. πράξεων αρ μοδιότητας του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυ τών Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Ορισμός αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 3 του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικο ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59/Α), όπως ισχύει, β) Του Π.Δ. 1/2008 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δη μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.ΚΔΔ.Α.)» (ΦΕΚ 1/Α), όπως ισχύει, 2. Την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/οικ / (ΦΕΚ 321/ /τεύχος ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, 3. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ γίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ τοδιοίκησης (Ε.ΚΔΔ.Α.), 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Εγκρίνει την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη σης (Ε.ΚΔΔ.Α.) από την Φωτεινή Κομσέλη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Ε.ΚΔΔ.Α. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΖΑΡΟΣ F Αριθ (2) Εξουσιοδότηση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα προς υπογραφή με εντολή Δ.Σ. πράξεων αρμοδιό τητας του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικο ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 59/Α), όπως ισχύει, β) Του ΠΔ. 1/2008 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δη μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.ΚΔΔ.Α.)» (ΦΕΚ 1/Α), όπως ισχύει, γ) Του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όπως ισχύει, 2. Την αριθ. 3890/ απόφαση του Διουρητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που αφορά στον ορισμό αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 3. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ γίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυ τοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), 4.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί κησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) να υπογράφει «Με εντολή Δ.Σ.», κάθε μορφής πράξεων, εγγράφων, ενταλμάτων, συμβάσεων

2 28404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή αποφάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. (εκτός από τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολο γισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΖΑΡΟΣ F Αριθμ. 8503/94606 (3) Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/ ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπρο στατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 74 αυτού. 2. Τον ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α /8) σχετικά με την «Διάθεση νεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6 καθώς και το Παράρτημα Α αυτού. 3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουα ρίου 2005 «για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρ μάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρο 42 αυτού. 4. Το Π.Δ. με αριθ. 86/ (Α 141) για «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Αθανάσιο Τσαυτάρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Μάξιμο Χαρακόπουλο. 5. Το Π.Δ. με αριθ. 90/ (Α 144) για τον «Διορισμό νπουργού και Υφυπουργών» με το οποίο ανατίθενται κα θήκοντα Υπουργού Οικονομικών στον Ιωάννη Στουρνάρα. 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ44 (ΦΕΚ 2094/5/ ) νια «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Χαρακόπουλο». 7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας γ:α τη Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (Α 98) 8. Την με αριθ. 9158/92269/ (ΦΕΚ 2535/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορι σμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παραύσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 (Κατηγορίες παραβόλων και ύψος αυτών) 1. Καθορίζουμε τα παράβολα που απαιτούνται για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών, την χορήγηση ή την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγοοά φυτο προστατευτικών προϊόντων, την άδεια εισαγωγής φυ τοπροστατευτικών προϊόντων, την άδεια παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλαν σκευασμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και των παραβόλων για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ως; ακολούθως: Α. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.1 ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: ογδό ντα δυο χιλιάδες (82.000). 2) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών ου σιιυν όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: σαράντα μια χιλιάδες (41.000). 3) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ου σιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής; σαράντα μια χιλιάδες (41.000). 4) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος συν εισηγητής: τριάντα χιλιάδες (30.000). 5) Παράβολο για την αξιολόγηση αντιφυτοτοξι κών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος συν εισηγητής: δέκα χιλιάδες (10.000). 6) Παράβολο για την αξιολόγηση συνεργιστικών ουσι ών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος συν εισηγητής: δέκα χιλιάδες (10.000). 7) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρι σης δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: είκοσι χιλιάδες (20.000). 8) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης αντιφυτοτοξικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: δύο χλιάδες πεντακόσια (2.500). 9) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης συνεργιστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2,500). 10) Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοιχείων σε συνέχεια της έγκρισης δραστικής, αντι φυτοτοξικής ή συνεργιστικής ουσίας: πέντε χιλιάδες (5.000). 11) Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προ διαγραφών αναφοράς (reference specifications): δύο χιλιάδες (2000). 12) Παράβολο για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τε χνικά καθαρής δραστικής ουσίας και /ή για τον έλεγχο της ισοδυναμίας των προστατευομένων μελετών των στοιχείων ήδη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: α) Για τον έλεγχο της ισοδυναμίας της τεχνικά καθα ρής δραστικής ουσίας: δύο χιλιάδες (2.000). β) Για τον έλεγχο της ισοδυναμίας των προστατευο μένων μελετών: δύο χιλιάδες (2.000). Το παράβολο 12α ανωτέρω κατατίθεται σε όλες τις περιπτώσεις ενώ το παράβολο 12β ανωτέρω κατατίθεται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. 13) Παράβολο για τη χορήγηση, την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση οριστι κής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δραστικές, ή συνεργιστικές ή αντιφυτοτοξικές ουσίες ή ουσίες υπο ψήφιες για αντικατάσταση όταν η χώρα μας είναι κρά τος μέλος εισηγητής: είκοσι χιλιάδες (20.000).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Παράβολο για την επαναξιολόγηση με σκοπό την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστα τευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δρα στικές ουσίες όταν για το εν λόγω σκεύασμα η μόνη ενδιαφερόμενη χώρα είναι η Ελλάδα (το σκεύασμα δεν έχει άδεια διάθεσης στην αγορά άλλης χώρας της ΕΕ): δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). 15) Παράβολο για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει μόνο δραστικές ουσίες από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Μικρο οργανισμούς και ιούς. β) Φυτικά ή ζωϊκά εκχυλίσματα. γ) Φερομόνες για μαζική καταπολέμηση, όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: δύο χιλιάδες (2.000) /τμήμα του φακέλου για το οποίο υπο βάλλονται στοιχεία. 16) Παράβολο για την επαναξιολόγηση με σκοπό την χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά φυ τοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει μόνο δρα στικές ουσίες από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Μικρο οργανισμούς και ιούς. β) Φυτικά ή ζωϊκά εκχυλίσματα. γ) Φερομόνες για μαζική καταπολέμηση, όταν για το εν λόγω σκεύασμα η μόνη ενδιαφερόμενη χώρα είναι η Ελλάδα (το σκεύασμα δεν έχει άδεια διάθε σης στην αγορά άλλης χώρας της ΕΕ): δύο χιλιάδες (2.000) /τμήμα του φακέλου για το οποίο υποβάλλονται στοιχεία. 17) Παράβολο για την χορήγηση, την τροποποίηση (διεύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκε κριμένες δραστικές ή συνεργιστικές ή αντιφυτοτοξικές ουσίες ή ουσίες υποψήφιες για αντικατάσταση: επτά χιλιάδες (7.000). 18) Παράβολο για τη χορήγηση εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι απαραίτητες: δέκα χιλιάδες (10.000). 19) Παράβολο για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για τα οποία απαιτείται η αξιολόγηση μέρους του συνολικού πακέτου μελετών: δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) /μέρος του φακέλου. 20) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανο μοιότυπο σκεύασμα: δύο χιλιάδες (2.000). 21) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εξακόσια (600). 22) Παράβολο για τον προκαταρκτικό έλεγχο και τρο ποποίηση υφιστάμενης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνέχεια έγκρισης όλων των δραστικών ουσιών που περιέχει το σκεύασμα: τριακόσια (300). 23) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες για την Ευ ρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εξακόσια (600). 24) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορι σμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις: χίλια (1.000). 25) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δράσης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προ ϊόντων για χρήσεις ήσσονος σημασίας: πεντακόσια (500) /χρήση εφόσον απαιτείται αξιολόγηση και τριακόσια (300) /χρήση εφόσον δεν απαιτείται αξιολόγηση. Το παράβολο αυτό κατατίθεται μόνο για τις περιπτώσεις διεύρυνσης υφιστάμενης εν ισχύ άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος.. 26) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές: δύο χιλιάδες (2.000). 27) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιο λόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές: τριακόσια (300) /αίτηση. 28) Παράβολο για την αξιολόγηση συμπληρωματι κών στοιχείων που αναφέρονται στην άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: χίλια (1.000). 29) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων: δύο χιλιάδες (2.000). 30) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά προσθέτων: τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500). 31) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση εν στάσεων σε θέματα εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων: τέσσερεις χιλιάδες (4.000). 32) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυρω μένων αντιγράφων εγκρίσεων και αξιολογήσεων φυτο προστατευτικών προϊόντων: α) Χορήγηση βεβαίωσης περί ισχύος της άδειας δι άθεσης στην αγορά στην ελληνική και αγγλική εκτός αυτών που εκδίδονται από την Συντονιστική Εθνική Αρχή όταν για διοικητικούς λόγους δεν έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης ή ανανέωσης: πενήντα (50) /βε βαίωση/σκεύασμα. β) Επικυρωμένα αντίγραφα εγκρίσεων: είκοσι (20) / αντίγραφο έγκρισης. γ) Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: εκατό (100) /φυτοπρο στατευτικό προϊόν. 33). Παράβολο για την εισαγωγή φυτοπροστατευτι κών προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: τριακόσια (300) /σκεύασμα. 34) Παράβολο για την εισαγωγή τεχνικά καθαρής ουσίας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: εκατόν πενήντα (150) /δραστική ουσία. Α.2 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕ ΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1107/2009 1) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέ λος εισηγητής: είκοσι χιλιάδες πεντακόσια (20.500). 2) Παράβολο για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέ λος συν εισηγητής: επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500).,

4 28406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3) Παράβολο για την τροποποίηση των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: πέντε χιλιάδες (5.000). 4) Παράβολο για την αξιολόγηση επιβεβαιωτικών στοι χείων σε συνέχεια της έγκρισης δραστικής, ουσίας χα μηλού κινδύνου: χίλια πεντακόσια (1.500). 5) Παράβολο για τον καθορισμό των τεχνικών προδι αγραφών αναφοράς (reference specifications): εξακόσια (600). 6) Παράβολο για τη χορήγηση την τροποποίηση (δι εύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση προσωρινής ή οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστα τευτικών προϊόντων που περιέχουν εγκεκριμένες δρα στικές ουσίες χαμηλού κινδύνου όταν η χώρα μας είναι κράτος μέλος εισηγητής: πέντε χιλιάδες (5.000). 7) Παράβολο για τη χορήγηση, την τροποποίηση (δι εύρυνση φάσματος δράσης), την ανανέωση προσωρινής ή οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστα τευτικών προϊόντων με αμοιβαία αναγνώριση, που περι έχουν εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου: δύο χιλιάδες (2000). 8) Παράβολο για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην εγκεκριμένες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, για τα οποία γίνεται αναφορά με επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί για άλλο πανομοιότυπο σκεύασμα: διακόσια (200). 9) Παράβολο για την παράταση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου που έχουν εγκριθεί, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: διακόσια (200). 10) Παράβολο για την ανανέωση άδειας διάθεσης στην δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου που έχουν εγκριθεί, μετά την παρέλευση της χρονικής ισχύος της άδειας κυκλοφορίας: πενήντα (50). 11) Παράβολο για την παράταση προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία περιέχουν νέες δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια σχετι κής απόφασης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εκατό (100). 12) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύ νου για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις: τριακόσια (300). 13) Παράβολο για τη διεύρυνση του φάσματος δρά σης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου για χρήσεις ήσσονος ση μασίας: πενήντα (50). 14) Παράβολο για την τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες απαι τούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολογητές: χίλια (1.000). 15) Παράβολο για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου εκτός του φάσματος δράσης, οι οποίες δεν απαιτούν την αξιολόγηση στοιχείων από τους αξιολο γητές: πενήντα (50) /αίτηση. 16) Παράβολο για την αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων που αναφέρονται στην άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: τριακόσια (300). 17) Παράβολο για τη χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου: πεντακόσια (500). 18) Παράβολο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση εν στάσεων σε θέματα εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες χαμηλού κινδύνου: χίλια (1.000). 19) Παράβολο για τη χορήγηση βεβαιώσεων, επικυ ρωμένων αντιγράφων εγκρίσεων και αξιολογήσεων φυ τοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ουσίες χαμηλού κινδύνου: α) Χορήγηση βεβαίωσης στην ελληνική και αγγλική εκτός αυτών που εκδίδονται από την Συντονιστική Εθνι κή Αρχή όταν για διοικητικούς λόγους δεν έχει εκδο θεί απόφαση παράτασης ή ανανέωσης περί ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: πενήντα (50) /βεβαίωση/ σκεύασμα. β) Επικυρωμένα αντίγραφα εγκρίσεων: είκοσι (20) / αντίγραφο έγκρισης. γ) Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή: εκατό (100) /φυτοπρο στατευτικό προϊόν. 20) Παράβολο για την εισαγωγή φυτοπροστατευτικού προϊόντος χαμηλού κινδύνου από χώρες εκτός Ευρω παϊκής Ένωσης: διακόσια (200) /σκεύασμα. 21) Παράβολο για την εισαγωγή τεχνικά καθαρής ου σίας χαμηλού κινδύνου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: εκατόν πενήντα (150) /δραστική ουσία. Β. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Άρθρο 48 του ν. 4036/2012) 1) Παράβολο για την εγγραφή μακροβιακών σκευα σμάτων στον εθνικό κατάλογο: α) Για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου: εκατό (100). β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου: χίλια (1.000). 2) Παράβολο για την παραγωγή μακροβιακών σκευα σμάτων: χίλια (1.000). Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1) Παράβολο για την αναγνώριση Πειραματικών Μο νάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού: δύο χιλιάδες (2.000). 2) Παράβολο για την ανανέωση της αναγνώρισης Πει ραματικών Μονάδων διεξαγωγής πειραμάτων αγρού: εξακόσια (600). 3) Παράβολο κατ έτος για την διεξαγωγή πειραμάτων αγρού από τις Πειραματικές Μονάδες: χίλια (1.000). 4) Παράβολο για την έκδοση άδειας πειραματισμού: πεντακόσια (500). Δ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ 1) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που δεν έχει εγκριθεί: α) Για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου: πεντα κόσια (500). β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου: i για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 1 2 χρήσεις: δύο χιλιάδες (2.000).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε 3 5 χρήσεις: τέσσερις χιλιάδες (4.000). iii. για ορισμό Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων σε πε ρισσότερες από 5 χρήσεις: έξη χιλιάδες (6.000). 2) Παράβολο για την αξιολόγηση στοιχείων (μεθόδων ανάλυσης, τοξικολογίας, υπολειμμάτων) με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων για δραστική ουσία που έχει εγκριθεί: α) Για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου: πεντα κόσια (500). β) Για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου: δύο χιλιάδες (2.000). Ε. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 1) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας λια νικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων: επτακόσια (700). 2) Παράβολο για την αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων: χίλια πε ντακόσια (1.500). 3) Παράβολο για τη διενέργεια κατ ένσταση εργα στηριακής ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων: πεντακόσια (500). Στην περίπτωση αυτή το παράβολο επιστρέ φεται, αν η δεύτερη ανάλυση αποδείξει βάσιμους τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς. 4) Παράβολο για τη διενέργεια κατ ένσταση εργα στηριακής ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρ μάκων σε παραγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης: τριακόσια (300). Στην περίπτωση αυτή το παράβολο επιστρέφεται, αν η δεύτερη ανάλυση απο δείξει βάσιμους τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς. 5) Παράβολο για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Παρασκευής γεωργικών Φαρμάκων: χίλια (1.000). 6) Παράβολο για την τροποποίηση της αρχικής εγ γραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Πα ρασκευής γεωργικών Φαρμάκων: τριακόσια (300) ευρώ. 7) Παράβολο για την διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης ανάλυσης φυτοπροστατευτικών προ ϊόντων, βιοκτόνων και άλλων σκευασμάτων αρμοδιότη τας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα αρμόδια εργαστήρια: διακόσια (200). 8) Παράβολο για την διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστα τευτικών προϊόντων σε γεωργικά προϊόντα στα αρμόδια εργαστήρια (ανά δείγμα για όλα τα σκευάσματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν): εκατό (100). Άρθρο 2 (Διαδικασία καταβολής παραβόλων) 1. Τα παράβολα εισπράττονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /2006 (Β 1829). 2. Για όλες τις κατηγορίες αιτήσεων το προβλεπόμε νο παράβολο κατατίθεται και συνοδεύει την σχετική αίτηση 3. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο απορρίπτονται και δεν εξετάζονται. 4. Τυχόν καταβληθέντα παράβολα των οποίων δεν έγινε χρήση επιστρέφονται. Άρθρο 3 (Λοιπές διατάξεις) 1. Τα μέχρι σήμερα κατατεθέντα παράβολα που συ νοδεύουν τις αιτήσεις θεωρούνται επαρκή. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας καταργείται κάθε άλλη σχετική απόφαση μας που ρυθμίζει το θέμα. 2. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης στην Επίση μη Εφημερίδα της Κυβέρνησης καταργείται η με αριθ. 9158/92269/ (ΦΕΚ 2535/Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. απόφ. 697/129 (4) Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη: α) το ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυ δρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. ζ, καθώς και το Παράρτημα Ι Μέρος Β αυτού (ΦΕΚ 44/ Α / ) σύμφωνα με τα οποία η Ε.Ε.Τ.Τ. «καθορίζει με απόφασή της τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στο Παράρτημα Ι. Ενημερώνεται από το φορέα καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που προ κύπτει από την υποχρέωσή του για παροχή καθολικής υπηρεσίας και το επαληθεύει.», β) το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/ ), γ) την Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 375/10/ «Κανονισμός Διαδι κασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/ ), δ) την Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 301/28/2003 «Κανονισμός προσδιορι σμού αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης που εφαρ μόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1993/Β / ), ε) την Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π.: 664/56/ «Διεξαγωγή Δημό σιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον Κανονισμό περί καθορισμού της μεθοδολογίας του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας», καθώς και τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων φορέων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το χρονικό διάστημα, από έως και , όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ., στ) την υπ αριθμ /Φ.600/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ., ζ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογι σμού της Ε.Ε.Τ.Τ., και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. (Μ. Σακκά), Επειδή: 1. από τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 εξουσιοδοτείται η Ε.Ε.Τ.Τ. για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας.

6 28408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξήγαγε Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπη ρεσίας, η οποία διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα, από έως και , τα αποτελέσματα της οποίας ελήφθησαν υπόψη από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη σύ νταξη της παρούσας, αποφασίζει: Γενικές Διατάξεις: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τον τρόπο υπολογι σμού του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 5 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», καθώς και το Παράρτημα Ι αυτού. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης, ως Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ), ορίζεται κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται, ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κό στους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 4053/2012 με υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπη ρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ιδίου φορέα παροχής χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής τα χυδρομικής υπηρεσίας. 2. Άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην πα ρούσα Απόφαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 4053/2012. Άρθρο 3 Γενικές Αρχές Κοστολόγησης Κατά τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους της Κα θολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ισχύουν και εφαρμό ζονται οι Αρχές Κοστολόγησης, όπως περιγράφονται στον «Κανονισμό προσδιορισμού αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης που εφαρμόζονται στο εσωτερικό λο γιστικό σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπη ρεσίας». Άρθρο 4 Προσδιορισμός γενικών αρχών για τον Υπολογισμό του καθαρού κόστους της υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας 1. Ο υπολογισμός του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας συνεκτιμά τα οφέλη, συμπεριλαμβανομέ νων των άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσι ών (Φ.Π.Κ.Υ.) στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσμα τικότητας σε σχέση με το κόστος. 2. Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύ πτει από: α ) στοιχεία των καθολικών υπηρεσιών/προϊόντων, οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνον με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα. Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά: i) ο αριθμός ημερών διανομής, ii) ο αριθμός σημείων πρόσβασης, iii) η προσιτότητα των τιμών, iv) η εφαρμογή ενιαίων τιμών και v) οι δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης. β ) ειδικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών καθολικών υπηρεσιών που μπορούν να εξυπηρετούνται μόνον με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και ενδεχομένων ενιαίων τιμών. 3. Η διαδικασία υπολογισμού του καθαρού κόστους διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια: α ) Καθορισμός του μοντέλου αναφοράς, δηλαδή, του τρόπου λειτουργίας του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας χωρίς υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, ο οποίος διενεργείται από τον ίδιο τον φορέα, β ) Αξιολόγηση του μοντέλου αναφοράς, ώστε αυτό να είναι αξιόπιστο και βιώσιμο, η οποία διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., γ ) Υπολογισμός του καθαρού κόστους (σε περίπτω ση που διαπιστωθεί η ύπαρξή του), ως η διαφορά του καθαρού κόστους που προκύπτει από τη λειτουργία του Φ.Π.Κ.Υ. με και χωρίς υποχρεώσεις παροχής Καθο λικής Υπηρεσίας, ο οποίος διενεργείται από τον ίδιο τον φορέα, δ ) Επαλήθευση του υπολογισμού του καθαρού κό στους, η οποία διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και Άρθρο 5 Αρχές καθορισμού μοντέλου αναφοράς 1. Το μοντέλο αναφοράς σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον Φ.Π.Κ.Υ., βασίζεται στην επιχειρηματική στρα τηγική του και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουρ γούσε στην αγορά, χωρίς την υποχρέωση Καθολικής Υπηρεσίας. Το μοντέλο θα πρέπει να απεικονίζει το επίπεδο ποιότητας που θα προσέφερε ο Φ.Π.Κ.Υ. για κάθε υπηρεσία/προϊόν. 2. Το πλαίσιο λειτουργίας του Φ.Π.Κ.Υ. που θα χρησι μοποιηθεί για το μοντέλο αναφοράς θα πρέπει να είναι ταυτόσημο με την υπάρχουσα κατάσταση (οικονομική, πολιτική, κοινωνική και τεχνολογική), ιδίως σε ό,τι αφο ρά το επίπεδο του ανταγωνισμού και ανοίγματος της αγοράς, τη διαθέσιμη τεχνολογία και το βαθμό αποτε λεσματικότητας του Φορέα. 3. Το μοντέλο θα περιλαμβάνει, εκτός της ανάλυσης του κόστους, και την επίδραση που θα έχει στη ζήτηση και, κατά συνέπεια, στα έσοδα του Φ.Π..Κ.Υ. 4. Ειδικότερα, το μοντέλο θα πρέπει, κατ ελάχιστον, να περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας του Φ.Π.Κ.Υ. χωρίς υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά: α. τη συχνότητα διανομής, β. τα σημεία πρόσβασης, γ. τη γεωγραφική κάλυψη, δ. τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα ε. το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών, στ. την τιμολόγηση των υπηρεσιών. 5. Το μοντέλο θα πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν απλό και επαληθεύσιμο, με το μικρότερο δυνατό αριθμό παραδοχών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το μοντέλο παραμένει το ίδιο για κάθε περίοδο υπολογισμού, ενώ τα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιού νται, ως βάση υπολογισμού, πρέπει να είναι αξιόπιστα. Αξιόπιστα, θεωρούνται τα στοιχεία τα οποία πληρούν, σωρευτικά, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. αποτυπώνουν πιστά τα οικονομικά, επιχειρησιακά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα, β. δεν παρουσιάζουν εσκεμμένες ή/και συστηματικές παραποιήσεις, γ. δεν περιέχουν κάποιο ουσιώδες σφάλμα, δ. είναι πλήρη, ε. η προετοιμασία τους γίνεται με αντικειμενικό τρό πο, και, παράλληλα, κατά την άσκηση των κρίσεων και τη διενέργεια των αναγκαίων υποθέσεων τηρείται, κατ ελάχιστον, ο βαθμός επιμέλειας που απαιτείται κατά τα συναλλακτικά ήθη. Άρθρο 6 Αξιολόγηση μοντέλου αναφοράς 1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί το μοντέλο αναφοράς του Φ.Π.Κ.Υ., ως προς την αξιοπιστία και την εμπορική βι ωσιμότητά του, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση υπο λογισμού του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και συγκρίσιμους δείκτες αναφο ράς της Ελληνικής και Διεθνούς ταχυδρομικής αγοράς. 2. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας του μοντέλου περιλαμβάνει όλες τις επιπτώσεις που θα είχε, στην πράξη, η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του Φ.Π.Κ.Υ., όπως, ενδεικτικά: α. η διακοπή της χρήσης ταχυδρομικών υπηρεσιών/ προϊόντων ή ενδεχόμενες μετατροπές στη λειτουργία του δικτύου, σε περίπτωση υποβάθμισης των χαρακτη ριστικών της υπηρεσίας, β. η επίδραση σε όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες που ενδέχεται να επηρεασθούν, γ. η πιθανότητα μετακίνησης των χρηστών σε άλλα προϊόντα/υπηρεσίες, δ. η ικανοποίηση των χρηστών από τη λειτουργία του Φ.Π.Κ.Υ., βάσει του μοντέλου αναφοράς. 3. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον, κατά την κρίση της, είναι απα ραίτητο, υποβάλλει στο Φ.Π.Κ.Υ. βελτιωτικές προτάσεις τροποποίησης του μοντέλου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Άρθρο 7 Υπολογισμός του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας 1. Ο Φ.Π.Κ.Υ., αφού προβεί σε ενδεχόμενες τροποποι ήσεις του μοντέλου αναφοράς, βάσει των προτάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., πραγματοποιεί, μία βήμα βήμα, ανάλυση για κάθε στοιχείο των υποχρεώσεων της Καθολικής Υπηρεσίας και υπολογίζει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα σε επίπεδο κόστους, εσόδων και κέρδους/ζημίας, στην περίπτωση που το μοντέλο αναφοράς προβλέπει αλ λαγές στο στοιχείο αυτό της Καθολικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά, η αλλαγή σε κάποιο στοιχείο της Καθολικής Υπηρεσίας επηρεάζει και κάποιο άλλο, γίνεται κοινή ανάλυση των στοιχείων αυτών, με τρόπο ώστε να μην υπολογίζονται διπλά εν δεχόμενα, άμεσα ή έμμεσα οφέλη και στοιχεία κόστους. Για όλους τους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται στοι χεία από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. κοστολογικό σύστημα του Φ.Π.Κ.Υ. 2. Ο Φ.Π.Κ.Υ., υπολογίζει, στη συνέχεια, τα άυλα και τα εμπορικά οφέλη της αγοράς που αποκομίζει, υπό την ιδιότητά του ως Φ.Π.Κ.Υ., και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζονται από το μοντέλο αναφοράς, όπως ενδεικτικά: α. αύξηση της ζήτησης σε κερδοφόρα προϊόντα, μέσω της πώλησης ζημιογόνων προϊόντων, β. μετεξέλιξη ζημιογόνων περιοχών/πελατών σε κερ δοφόρους, γ. οικονομίες κλίμακας και εύρους, δ. δυνατότητες διαφήμισης, ε. χρηματοοικονομικό όφελος από προϊόντα/υπηρε σίες που προπληρώνονται, στ. χαμηλό κόστος συναλλαγών και εμπορικό όφελος, λόγω ενιαίας τιμής, ζ. διαπραγματευτική ισχύς με Κυβέρνηση, Ρυθμιστή, εργαζόμενους και προμηθευτές, η. ειδικά προνόμια (λ.χ. σχετικά με την απόκτηση και κίνηση μεταφορικών μέσων, τελωνειακές διαδικασίες κ.τ.λ.), θ. παρουσία και παροχή υπηρεσιών (ταχυδρομικών και άλλων) σε όλη την επικράτεια, ι. εταιρική φήμη και αναγνωρισιμότητα, ια. προνομιακή τοποθέτηση στην αγορά φιλοτελι σμού, ιβ. βάσεις δεδομένων χρηστών, διευθύνσεων και αλ λαγής διεύθυνσης και ιγ. Εξαίρεση από την επιβολή Φ.Π.Α. Άρθρο 8 Επαλήθευση του υπολογισμού του καθαρού κόστους 1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τα προσκομισθέντα στοιχεία για την επαλήθευση του υπολογισμού του καθαρού κό στους. 2. Ο Φ.Π.Κ.Υ. υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Τ. την, κατά το δυνατόν, πληρέστερη και αναλυτικότερη, τεκμη ρίωση για όλες τις παραδοχές του μοντέλου, καθόσον για τον καθορισμό του είναι δεδομένο ότι έχει γίνει πλήθος παραδοχών, ενώ υπάρχει και σημαντικός βαθ μός αβεβαιότητας για την εξέλιξη της αγοράς και την απόκρισή της στις αλλαγές του μοντέλου αναφοράς. 3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να επι τρέπουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. άμεση πρόσβαση στις βασικές παραδοχές και παραμέτρους που επηρεάζουν τον υπο λογισμό του καθαρού κόστους, να δίδουν τη δυνατό τητα πραγματοποίησης αναλύσεων ευαισθησίας και τη δυνατότητα επανυπολογισμού των άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες μελέτες και πρακτικές. 4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Φ.Π.Κ.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία ή/και τροποποιήσεις στον υπολογισμό του καθαρού κόστους. 5. Ο Φ.Π.Κ.Υ. οφείλει να συνεργασθεί απρόσκοπτα με την Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τη διαδικασία επαλήθευσης του κα θαρού κόστους. 6. Κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτί μηση των στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισμένος φορέας παροχής καθο λικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισμένος με την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ.

8 28410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λαμβάνει υπόψη τον βαθμό αποτελεσματικότητας του ΦΠΚΥ, με στόχο ενδεχόμενη αναποτελεσματικότητά του να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα του καθαρού κό στους. Το εγκεκριμένο καθαρό κόστος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών που πραγματοποιού νται για την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δημό σιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. 7. Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης του καθαρού κό στους, η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επανυπολογίζει μέρος ή στοιχεία του κόστους χρησι μοποιώντας την από κάτω προς τα πάνω κοστολογική προσέγγιση (bottom up calculation), ή να συμβουλεύε ται έμπειρους/εξειδικευμένους παράγοντες της αγο ράς, όπως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταχυδρομική αγορά ή σημαντικούς πελάτες. 8. Η Ε.Ε.Τ.Τ., αφού εξετάσει όλα τα αρχικά και, ενδεχο μένως, συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τα ανω τέρω, καταρτίζει και υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Μεταφορών, Δικτύων, Ανάπτυξης κ.τ.λ., με την οποία μπορεί να αποφαίνεται ότι: α. επαληθεύει το προτεινόμενο καθαρό κόστος, β. δεν επαληθεύει το προτεινόμενο καθαρό κόστος, λόγω λανθασμένων παραδοχών ή ελλιπούς τεκμηρί ωσης, γ. επαληθεύει μέρος του προτεινόμενου κόστους. 9. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται, ότι οι υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας συνεπάγονται καθαρό κόστος, η, κατά την προηγούμενη παράγρα φο, έκθεση της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι δυνατόν να περιλαμβάνει, επιπρόσθετα: α. στοιχεία, σχετικά με την επίπτωση του Καθαρού Κόστους στα οικονομικά αποτελέσματα του Φ.Π.Κ.Υ., τόσο σε επίπεδο Καθολικής Υπηρεσίας, όσο και συνο λικά, καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως, ενδεικτικά, μερίδια αγοράς, τάσεις κ.α. και β. τον υπολογισμό και την εξατομίκευση των εισφο ρών χρηματοδότησης του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας στους υπόχρεους φορείς παροχής ταχυδρο μικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουρ γική Απόφαση. Άρθρο 9 Περίοδος Αναφοράς 1. Το καθαρό κόστος της υποχρέωσης της Καθολι κής Υπηρεσίας υπολογίζεται, απολογιστικά, σε ετήσια βάση, με πρωτοβουλία του Φ.Π.Κ.Υ., ο οποίος οφείλει να ενημερώσει την Ε.Ε.Τ.Τ. για την, κατά την κρίση του, ύπαρξη καθαρού κόστους, εντός τριμήνου, από τη λήξη του έτους αναφοράς. 2. Η διαδικασία επαλήθευσης του καθαρού κόστους που διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ολοκληρώνεται, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον Φ.Π..Κ.Υ., συνο δευόμενου από το σύνολο των στοιχείων υπολογισμού του καθαρού κόστους και σχετικής τεκμηρίωσης. Κάθε αίτημα του Φ.Π.Κ.Υ. για επαλήθευση, προς την Ε.Ε.Τ.Τ., υποβάλλεται, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, από τη λήξη του έτους αναφοράς. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευ σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2013 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Tαχ. Κώδικας: 17671 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2959 5 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10608/105667 Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτο τοξικών και συνεργιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2535 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτι κά προϊόντα και τον έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.09.2012 Α. Π.: 664/55 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς, βάσει του ν. 4053/2012 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2331 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9519/105300 Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσμα τα φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθήνα 14/11/2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aριθ. Πρωτ. 128416 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης λειτουργήμα τος του δικηγόρου Ειδικής Συνεργάτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 (άρθρο 2 της υπ αριθμ. 2007/50/ΕΚ Οδηγίας) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2008. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 22.1.2015 ΑΠ. : 746/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 5-4 - 2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/007 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία «ADACOM», του έργου : «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της ασφάλειας των πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα