ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ Αξηζ. Πξση. 1764

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ Αξηζ. Πξση ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΔΓΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Κσλ/λα Νίθα Σειέθσλν : FAX : Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 2, Αζήλα Πξνο : Πίλαθαο Απνδεθηώλ Κνηλ: Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΘΔΜΑ: σεδιαζμόρ, Γιεξαγωγή και Αποηίμηζη Αζκήζεων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ζηα πλαίζια ηος Γενικού σεδίος Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ". ΥΔΣ :1. Ο Ν.3013/ "Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 102/ Α / ). 2. Σν Π.Γ 151/ "Οξγαληζκόο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο" (ΦΔΚ 107/ Α / ). 3. Ζ 1299/ εγθξηηηθή απόθαζε Τπνπξγνύ Δ.Γ.Γ.Α. ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο" (ΦΔΚ 423/ Β / ). 4. Ζ 3384/ απόθαζε Τπνπξγνύ Δ.Γ.Γ.Α γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε ''Ξελνθξάηεο'' κε ην Δηδηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Απσιεηώλ (ΦΔΚ 776/ Α / ). 5. To 2033/ έγγξαθό καο «ύληαμε Δηδηθώλ ρεδίσλ εθηάθησλ αλαγθώλ αλά θαηαζηξνθή, ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «Ξελνθξάηεο». ύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο ρώξαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νξίδεηαη σο θαζ ύιελ αξκόδηνο θνξέαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δπλακηθνύ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (αξζ. 6 Ν.3013/2002, Κεθάιαην 5 Τ.Α 1299/2003 ζει 5821). Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ αλσηέξσ δπλακηθνύ ζύκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή επηηπγράλεηαη κε ηε ζύληαμε ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ απόθηεζε ππνδνκήο, εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ. Γηα ηε ζύληαμε ησλ ρεδίσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Γεληθό ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΠΠ) ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε (5 ζρεη,) «Δγρεηξίδηνπ ύληαμεο θαη Δλαξκόληζεο Δηδηθώλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ θεληξηθνύ Φνξέα» δίλνληαο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ην πεξηερόκελν ησλ ρεδίσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ θαη άιινπ Κεληξηθνύ Φνξέα. 1/8

2 ηα πιαίζηα απηά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ, έθξηλε αλαγθαία ηελ έθδνζε εγρεηξηδίνπ Πνιηηηθήο Αζθήζεσλ κε ηίηιν «ρεδηαζκόο, Γηεμαγσγή θαη Απνηίκεζε Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΠΠ) ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». Σν εγρεηξίδην απηό επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ έγγξαθν. Κύξηνο ζηόρνο ηεο έθδνζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ Πνιηηηθήο Αζθήζεσλ είλαη ε θαζηέξσζε εζληθήο πνιηηηθήο αζθήζεσλ. Γειαδή ε θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ εμάζθεζε θαη εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελσλ Φνξέσλ ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθόηεξα, ζθνπόο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα δώζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη θνηλή νξνινγία θαη κεζνδνινγία γηα ην ζρεδηαζκό, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ απνηίκεζε αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σν εγρεηξίδην Πνιηηηθήο Αζθήζεσλ απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελνπο Φνξείο ζηε δηαρείξηζε κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο από ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη Φνξείο απηνί νξίδνληαη ζην αξζ. 3 ηνπ Ν.3013/2002 θαη ζπληζηνύλ ην δπλακηθό θαη κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πηλάθα Απνδεθηώλ πξνο ελέξγεηα, έρνπλ ζπλεξγαζηεί εθ ηνπ ζεζκηθνύ ηνπο ξόινπ, κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε ξύζκηζε ζεκάησλ θαη νινθιήξσζε δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ. ηα πιαίζηα απηά θξίζεθε αλαγθαία ε απνζηνιή ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνύ πξνθεηκέλνπ σο επηηειηθέο νξγαληθέο κνλάδεο, λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ θαη ζηελ έθδνζε εγθύθιησλ δηαηαγώλ ή θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πξνο ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν ζρεδηαζκόο, ε δηεμαγσγή θαη ε απνηίκεζε αζθήζεσλ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνύλ ηελ ίδηα ζρεδηαζηηθή θηινζνθία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηε ζύληαμε ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην «Δγρεηξίδην ύληαμεο θαη Δλαξκόληζεο Δηδηθώλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ θεληξηθνύ Φνξέα» (ζρεη 5). Ννείηαη όηη νη θαζ ύιελ αξκόδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελσλ Φνξέσλ ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, νθείινπλ λα δηνξγαλώλνπλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα δηεμάγνπλ θαη λα απνηηκνύλ αζθήζεηο πνπ απνζθνπνύλ απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν θαη ζηε δνθηκαζία ησλ ζρεδίσλ ηνπο ή κλεκνλίσλ ηνπο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. Ζ δηνξγάλσζε αζθήζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξνη από έλα Φνξέα (διϋπηρεζιακές ή οριζόνηιες αζκήζεις) δύλαηαη λα γίλεηαη από νηνδήπνηε επηρεηξεζηαθά εκπιεθόκελν Φνξέα ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Βαζηθή ππνρξέσζε γηα ηε δηνξγάλσζε κηαο δηϋπεξεζηαθήο άζθεζεο γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί, ε ελεκέξσζε, ζε Κεληξηθό επίπεδν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε Πεξηθεξεηαθό επίπεδν ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε 2/8

3 Ννκαξρηαθό επίπεδν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζε ηνπηθό επίπεδν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε δελ πθίζηαηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ εηδηθόηεξεο ζεζκηθνύ ραξαθηήξα δηαηάμεηο νξίδνπλ ηνλ θαζ ύιελ αξκόδην Φνξέα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο δηϋπεξεζηαθήο άζθεζεο. Ζ απόθαζε ζπκκεηνρήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ζηε δηεμαγσγή διϋπηπεζιακών αζκήζεων ζε Κεληξηθό, Πεξηθεξεηαθό, Ννκαξρηαθό θαη Σνπηθό επίπεδν αληίζηνηρα, ιακβάλεηαη από ηα αληίζηνηρα Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο, Ννκάξρεο θαη Γήκαξρνο). Με ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο δύλαηαη νη νξγαληθέο κνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γελ. Γξακ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθέξεηαο, Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ) λα αλαιάβνπλ ην ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ζηε δηνξγάλσζε, ζρεδηαζκό, δηεμαγσγή θαη απνηίκεζή ηνπο. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη γηα ιόγνπο θπξίσο ελαξκόληζεο ησλ δξάζεσλ ζηε δηνξγάλσζε, δηεμαγσγή, ζρεδηαζκό, θαη απνηίκεζε αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κεηαμύ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ παξαθαινύληαη νη απνδέθηεο ηνπ παξόληνο λα πξνζαξκόζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζηελ έθδνζε εγθπθιίσλ δηαηαγώλ, θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ θιπ κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην παξόλ έγγξαθν θαη ζην επηζπλαπηόκελν εγρεηξίδην Πνιηηηθήο Αζθήζεσλ. Αληίγξαθν ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ θαη ηνπ επηζπλαπηόκελνπ εγρεηξηδίνπ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (www.gscp.gr). Γηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην εγρεηξίδην, ζα δίδνληαη από ην Σκήκα Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο ρεδίσλ ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ. ςνημμένο: 1 αληίγξαθν Δγρεηξίδηνπ γηα ην ρεδηαζκό, Γηεμαγσγή θαη Απνηίκεζε Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ". Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΜΟΤΕΑ 3/8

4 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια 1. Τποςπγείο Δζωηεπικών 1. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο α. Γ/λζε Υεηξηζκνύ Κξίζεσλ β. Γ/λζε Γεληθήο Αζηπλόκεπζεο γ. Γ/λζε Σξνραίαο 2. Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο α. Γ/λζε Γαζνππξόζβεζεο β. Γ/λζε Ππξόζβεζεο-Γηάζσζεο 3. Αξρεγείν Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο 2. Τποςπγείο Οικονομίαρ & Οικονομικών Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο β. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 3. Τποςπγείο Δξωηεπικών Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 4. Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ 5. Τποςπγείο Ανάπηςξηρ 1. Γελ. Γ/λζε Δλέξγεηαο β. Γ/λζε Δγθαηαζηάζεσλ Πεηξειαηνεηδώλ γ. Γ/λζε Ζιεθηξνπαξαγσγήο 2. Γελ. Γ/λζε ηήξημεο Βηνκεραλίαο β. Γ/λζε Βηνκεραληθήο Υσξνζεζίαο & Πεξηβάιινληνο 3. Γελ. Γ/λζε Έξεπλαο & Σερλνινγίαο β. Γ/λζε Δπνπηείαο Δξεπλεηηθώλ Φνξέσλ 4. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) Γξαθείν Πξνέδξνπ 6. Τποςπγείο ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 1. Γελ. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο β. Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ γ. Γ/λζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο & Θνξύβσλ δ. Γ/λζε Υσξνηαμίαο 2. Γελ. Γ/λζε πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ β. Γ/λζε πληήξεζεο Οδηθώλ Έξγσλ (Γ3) γ. Γ/λζε Καηαζθεπήο Έξγσλ πληήξεζεο Οδνπνηίαο (ΓΚΔΟ) δ. Γ/λζε Οδηθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ9) 3. Γελ. Γ/λζε Τδξαπιηθώλ Έξγσλ β. Γ/λζε Έξγσλ Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο (Γ6) γ. Γ/λζε Δγγεηνβειηησηηθώλ Έξγσλ (Γ7) δ. Γ/λζε Τδξαπιηθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ10) 4. Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ 5. Γελ. Γ/λζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο & Λνηπώλ Έξγσλ β. Γ/λζε Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ & Μεραληθνύ Δμνπιηζκνύ (Γ13) 6. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ/πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ (Δ.Τ.Γ.Δ/.Α.) 7. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ/Λεηηνπξγίαο & πληήξεζεο Έξγσλ Παξαρώξεζεο (Δ.Τ.Γ.Δ/ΛΔΠ) 4/8

5 8. Δηδηθή Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ/ πληήξεζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ Σ.Δ.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Δ.Τ.Γ.Δ/.Α./Σ.Δ.Δ. Κεληξ. Μαθεδνλίαο) 9. Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο 10. Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ & Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.) 11. Τπεξεζία Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (Τ.Α..) 7. Τποςπγείο Απαζσόληζηρ & Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ 1. Γελ. Γ/λζε πλζεθώλ & Τγηεηλήο ηεο Δξγαζίαο 2. ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 8. Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1. Γελ. Γ/λζε Τγείαο 2. Γελ. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο 3. Γελ. Γ/λζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 4. Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (ΔΚΔΠΤ) Γξαθείν Γηνηθεηή 5. Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.) Γξαθείν Πξνέδξνπ 6. Κέληξν Διέγρνπ & Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) Γξαθείν Πξνέδξνπ 7. Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο α. Γξαθείν Πξνέδξνπ β. Γ/λζε Κνηλσληθώλ Παξεκβάζεσλ 9. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμων 1. Γελ. Γ/λζε Φπηηθήο Παξαγσγήο β. Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο 2. Γελ. Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο 3. Γελ. Γ/λζε Κηεληαηξηθήο 2. Γελ. Γ/λζε Γεσξγηθώλ Δθαξκνγώλ & Έξεπλαο β. Γ/λζε Υσξνηαμίαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 3. Γελ. Γ/λζε Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο β. Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζώλ & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 4. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 10. Τποςπγείο Γικαιοζύνηρ Ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία Αζελώλ 11. Τποςπγείο Πολιηιζμού 1. Γελ. Γ/λζε Αλαζηύισζεο Μνπζείσλ & Σερληθώλ Έξγσλ β. Γ/λζε Αλαζηύισζεο Νεόηεξσλ & ύγρξνλσλ Μλεκείσλ γ. Γ/λζε Αλαζηύισζεο Αξραίσλ Μλεκείσλ 2. Γελ. Γ/λζε Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο β. Γ/λζε πληήξεζεο Αξραίσλ & Νεόηεξσλ Μλεκείσλ 12. Τποςπγείο Μεηαθοπών & Δπικοινωνιών 1. Γελ. Γ/λζε Μεηαθνξώλ 2. Γελ. Γ/λζε Δπηθνηλσληώλ 5/8

6 3. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) α. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή β. Γ/λζε Αζθάιεηαο Αεξνιηκέλσλ 13. Τποςπγείο Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ, Αιγαίος & Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 1. ΚΛΑΓΟ Β α. Γξαθείν θ. Κιαδάξρε β. Γ/λζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο γ. Γ/λζε Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο 2. ΚΛΑΓΟ Δ α. Γξαθείν θ. Κιαδάξρε β. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθώλ Μέζσλ & Δηδηθώλ Μνλάδσλ (ΓΔΜΔΜ) γ. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Δθπαίδεπζεο 14. Πεπιθέπειερ Κπάηοςρ α. Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ β. Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο γ. Γ/λζε Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ (Γ.Δ.Κ.Δ) δ. Γ/λζε Διέγρνπ πληήξεζεο Έξγσλ (Γ.Δ..Δ) ε. Γ/λζε Γαζώλ Πεξηθέξεηαο ζη. Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ δ. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξνηαμίαο ε. Γ/λζε Τδάησλ ζ. Γ/λζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο η. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ παξάθιεζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ θαη επηζπλαπηόκελνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνπο ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 15. Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ ηος Κπάηοςρ α. Γξαθεία θ. θ Ννκαξρώλ β. Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γ. Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ δ. Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ε. Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο ζη. Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο δ. Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ε. Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο 16. Δνιαίερ Νομαπσιακέρ Αςηοδιοικήζειρ Κπάηοςρ, έδπερ 17. Δπαπσεία ηος κπάηοςρ (Γξαθείν θ.θ. Δπάξρσλ) Αποδέκηερ ππορ κοινοποίηζη 1. Τποςπγείο Δζωηεπικών α. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ β. Γξαθείν Αξρεγνύ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γ. Γξαθείν Αξρεγνύ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο δ. Γξαθείν Αξρεγνύ Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο 2. Τποςπγείο Οικονομίαρ και Οικονομικών 3. Τποςπγείο Δξωηεπικών 4. Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ α. β. Γξαθείν θ. Τπαξρεγνύ ΓΔΔΘΑ 6/8

7 5. Τποςπγείο Ανάπηςξηρ, α. β. Βηνκεραλίαο γ. Έξεπλαο & Σερλνινγίαο 6. Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Υωποηαξίαρ και Γημόζιων Έπγων α. Πεξηβάιινληνο & Υσξνηαμίαο β. Γεκνζίσλ Έξγσλ 7. Τποςπγείο Δθνικήρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 8. Τποςπγείο Απαζσόληζηρ και Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ 9. Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ α. β. Γεκόζηαο Τγείαο γ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 10. Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 11 Τποςπγείο Γικαιοζύνηρ 12. Τποςπγείο Πολιηιζμού 13. Τποςπγείο Σοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ 14. Τποςπγείο Μεηαθοπών και Δπικοινωνιών 15. Τποςπγείο Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ, Αιγαίος & Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ α. β. Ληκέλσλ & Ληκεληθήο Πνιηηηθήο γ. Γξαθείν Αξρεγνύ Λ. 16. Τποςπγείο Μακεδονίαρ - Θπάκηρ 17. Τποςπγείο Δπικπαηείαρ α. Δλεκέξσζεο β. Δπηθνηλσλίαο 18. Ένωζη Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζεων Δλλάδορ (Δ.Ν.Α.Δ) 19. Κενηπική Ένωζη Γήμων και Κοινοηήηων Δλλάδορ (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ) 20. Σοπική Ένωζη Γήμων & Κοινοηήηων (ΣΔΓΚΝΑ) 21. Δλληνική Μεηεωπολογική Τπηπεζία (ΔΜΤ) 22. Οπγανιζμόρ Σηλεπικοινωνιών Δλλάδαρ ΑΔ (ΟΣΔ ΑΔ) 23. Γημόζια Δπισείπηζη Ζλεκηπιζμού (ΓΔΖ Α.Δ) 24. Δηαιπία Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Θεζζαλονίκηρ (ΔΤΑΘ ΑΔ) 7/8

8 25. Ένωζη Γημοηικών Δπισειπήζεων Ύδπεςζηρ & Αποσέηεςζηρ (ΔΓΔΤΑ) 26. Γημόζια Δπισείπηζη Αεπίος (ΓΔΠΑ Α.Δ.) 27. Γιασειπιζηήρ Δθνικού ςζηήμαηορ Φςζικού Αεπίος (ΓΔΦΑ Α.Δ.) 28. Οπγανιζμόρ ιδηποδπόμων Δλλάδορ Α.Δ. (ΟΔ Α.Δ) 29. Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Δλλάδαρ (ΟΑΑ) 30. Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Θεζζαλονίκηρ (ΟΑΘ) 31. ΖΑΠ Α.Δ 32. ΖΛΠΑΠ Α.Δ. 33. ΑΜΔΛ Α.Δ 34. ΣΡΑΜ Α.Δ. 35. Γιεθνήρ Αεπολιμέναρ Αθηνών Α.Δ. «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ» 36. ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Α.Δ. 37. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 38. ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ Α.Δ. 39. ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. 40. Ολςμπία Οδόρ Α.Δ. 41. Μοπέαρ Α.Δ. 42. Νέα Οδόρ Α.Δ. 43. Αςηοκινηηόδπομορ Αιγαίος Α.Δ. 44. Αςηοκινηηόδπομορ Κενηπικήρ Δλλάδαρ Α.Δ. Δζωηεπική Γιανομή Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγώλ Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ Κ.Δ.Π.Π. Γ/λζεηο Γ.Γ.Π.Π. Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ, Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Σερλνινγηθώλ θαη ινηπόλ Καηαζηξνθώλ Σκήκα Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Σκήκα Σεθκεξίσζεο Δξεπλώλ θαη ηαηηζηηθήο 8/8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΖΔΩΝ Εγρεηξίδην ρεδηαζκνύ, Δηεμαγωγήο θαη Απνηίκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 2/2/2011 Αξ.πξση. 1058 /Φ.234.03 Πξνο: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : 18346 Μνζράην Σειέθσλν : 210 4802251, 4802253 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ.

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ. Διιεληθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 3 επηεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ Αξηζ. Πξση.: 50070 & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟ: Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα