ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 39 τελικό 2006/0011 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των ΕΚ σχετικά µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς (υποβληθείσα από την Επιτροπή) EL EL

2 1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Η στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, γνωστή ως NACE αναθ. 1, καταρτίστηκε το 1990 για την εναρµόνιση των οικονοµικών στατιστικών. Η παρούσα πρόταση κανονισµού περιέχει µια αναθεωρηµένη έκδοση της NACE, στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη της οικονοµίας τα τελευταία 15 έτη και η εκτεταµένη αναθεώρηση άλλων διεθνών ονοµατολογιών δραστηριοτήτων. Γενικό πλαίσιο Η NACE αναθ. 1 υπέστη ορισµένες ελάχιστες τροποποιήσεις από την έγκρισή της το Η παρούσα αναθεώρηση οφείλεται στις µεγάλες αλλαγές της οικονοµίας από το 1990 καθώς και στη µείζονα αναθεώρηση των διεθνών ονοµατολογιών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, η προτεινόµενη NACE αναθ. 2 ανταποκρίνεται καλύτερα στην οικονοµική πραγµατικότητα και επιτρέπει περισσότερες συγκρίσεις µε τις άλλες διεθνείς ονοµατολογίες. Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου για τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα: θέσπισε τη NACE αναθ. 1. Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Άνευ αντικειµένου. 2) ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τοµείς που εστιάστηκαν και γενική κατατοµή όσων απάντησαν Από το 2002 πραγµατοποιήθηκαν αρκετές διαβουλεύσεις µε τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες καθώς και µε τις ευρωπαϊκές επιχειρηµατικές και εµπορικές οργανώσεις, µε αντικείµενο τη διαµόρφωση προτάσεων και τροποποιήσεων για τη NACE αναθ. 1. Σύνοψη απαντήσεων και του τρόπου που λήφθηκαν υπόψη Όλες οι προτάσεις (άνω των 2000) εξετάστηκαν και αποτέλεσαν αντικείµενο ανάλυσης από οµάδες τεχνικών εµπειρογνωµόνων. Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης εν υπήρξε ανάγκη εξωτερικής εµπειρογνωµοσύνης. EL 2 EL

3 Αξιολόγηση του αντικτύπου Η πρώτη επιλογή ήταν να αναθεωρηθεί η NACE µε βάση τις ακόλουθες αρχές: αποτύπωση της οικονοµικής πραγµατικότητας, συγκρισιµότητα µε άλλες διεθνείς ονοµατολογίες και συνέχεια µε την προηγούµενη ονοµατολογία. Η µόνη άλλη εναλλακτική επιλογή ήταν να τροποποιηθεί η ονοµατολογία. Μια τέτοια τροποποίηση δεν θα επέτρεπε τη συγκρισιµότητα των στατιστικών µε άλλες οικονοµίες και οι στατιστικές πληροφορίες δεν θα ήταν κατάλληλες για τις υπάρχουσες ανάγκες. 3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης Θέσπιση της αναθεωρηµένης ονοµατολογίας οικονοµικών δραστηριοτήτων και διατάξεων για την εφαρµογή της στις τρέχουσες στατιστικές έρευνες. Νοµική βάση Άρθρο 285 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Αρχή της επικουρικότητας Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρµόζεται. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους. Η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει µια διάταξη που επιτρέπει στα κράτη µέλη να καταρτίσουν τη δική τους στατιστική ονοµατολογία σε συµφωνία µε τη NACE, εξασφαλίζοντας έτσι την αντιστοιχία της πρώτης µε τη συγκεκριµένη εθνική οικονοµία τους. Με την παρούσα πρόταση επιτυγχάνεται η ισορροπία µεταξύ των λεπτοµερειακών στοιχείων που ζητούν οι κύριοι χρήστες και του φόρτου εργασίας που έχουν να αντιµετωπίσουν οι στατιστικές υπηρεσίες. Επιλογή νοµικών µέσων Προτεινόµενα νοµικά µέσα: κανονισµός. Άλλα νοµικά µέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον εξής λόγο: Η πρόταση κανονισµού τροποποιεί άλλους κανονισµούς. 4) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ EL 3 EL

4 Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισµό. 5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης στο άρθρο 4 παράγραφος 5. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Η προτεινόµενη πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και πρέπει κατά συνέπεια να καλύπτει και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. EL 4 EL

5 2006/0011 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των ΕΚ σχετικά µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής 1, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, θέσπισε τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα 2 (στο εξής αναφέρεται ως «NACE αναθ. 1»). (2) Προκειµένου να ληφθούν υπόψη η τεχνολογική ανάπτυξη και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία, πρέπει να καταρτιστεί µια ενηµερωµένη ονοµατολογία, που θα ονοµάζεται NACE αναθεώρηση 2 (στο εξής αποκαλούµενη «NACE αναθ. 2»). (3) Μια ενηµερωµένη ονοµατολογία, όπως η NACE αναθ. 2, έχει νευραλγική σηµασία για τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να µεταρρυθµίσει τις κοινοτικές στατιστικές η ονοµατολογία αυτή προσδοκάται ότι, µε τη βοήθεια περισσότερο συγκρίσιµων και καταλληλότερων στοιχειών, θα βελτιώσει την οικονοµική διακυβέρνηση στο επίπεδο της ΕΚ και των κρατών µελών. 1 2 ΕΕ C,, σ.. ΕΕ L 293 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της , σ. 1.) EL 5 EL

6 (4) Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί την εφαρµογή στατιστικών προτύπων για τη συλλογή, τη διαβίβαση και τη δηµοσίευση των εθνικών και των κοινοτικών στατιστικών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι κυβερνήσεις και οι λοιποί οικονοµικοί φορείς της ενιαίας αγοράς να διαθέτουν αξιόπιστα και συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, οι διάφορες κατηγορίες της ονοµατολογίας δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να ερµηνεύονται οµοιόµορφα σε όλα τα κράτη µέλη. (5) Η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιµων στατιστικών είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να µπορούν να αξιολογούν την ανταγωνιστικότητά τους, και έχει ιδιαίτερη χρησιµότητα για τα κοινοτικά όργανα, προκειµένου αυτά να προλαµβάνουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. (6) Η ίδια η θέσπιση της αναθεωρηµένης κοινής στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων δεν επιβάλλει στα κράτη µέλη να συλλέγουν, να δηµοσιεύουν ή να παρέχουν στοιχεία. Μόνον εάν τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν ονοµατολογίες δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την κοινοτική ονοµατολογία είναι δυνατόν να παρέχουν ολοκληρωµένες πληροφορίες µε την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ευελιξία και το βαθµό λεπτοµέρειας που απαιτούνται για τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς. (7) Προκειµένου τα κράτη µέλη να είναι σε θέση να καλύψουν τις εθνικές τους ανάγκες, πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να προσθέτουν επιπλέον κατηγορίες στις εθνικές τους ονοµατολογίες, µε βάση τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. (8) Η διεθνής συγκρισιµότητα των οικονοµικών στατιστικών επιβάλλει τα κράτη µέλη και τα κοινοτικά όργανα να χρησιµοποιούν ονοµατολογίες των οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα µε τη διεθνή πρότυπη βιοµηχανική ονοµατολογία όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων (ISIC) αναθ. 4, όπως εγκρίθηκε από τη Στατιστική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών 3. (9) Η χρήση της ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα επιβάλλει την αρωγή της Επιτροπής από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, η οποία θεσπίστηκε µε την απόφαση 89/382/EΟΚ, Ευρατόµ 4 του Συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά την εξέταση των προβληµάτων που ανακύπτουν από την εφαρµογή της NACE αναθ. 2, την οµαλή µετάβαση από τη NACE αναθ. 1 στη NACE αναθ. 2 καθώς και την ενσωµάτωση των τροποποιήσεων στη NACE αναθ. 2. (10) Τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, ο οποίος θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για τη δηµιουργία στατιστικών επιχειρηµατικών µητρώων µε εναρµονισµένους ορισµούς, χαρακτηριστικά, κάλυψη και διαδικασίες ενηµέρωσης ΕΕ L 181 της , σ. 47. ΕΕ L 196 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της , σ. 1) EL 6 EL

7 (11) Η κατάρτιση της αναθεωρηµένης στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων συνεπάγεται την τροποποίηση των αναφορών στη NACE αναθ. 1 καθώς και µιας σειράς σχετικών νοµικών πράξεων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3037/90, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συµβουλίου, της 19ης εκεµβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιοµηχανική παραγωγή 6, ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων 7, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπροθέσµων στατιστικών 8, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1172/98 του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1998, σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων 9, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 530/1999 του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, για τις διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά µε τις αποδοχές και το κόστος εργασίας 10, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων 11, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας 12, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης εκεµβρίου 2003, για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιοµηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς , ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας 14, και ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε στατιστικές για την επαγγελµατική κατάρτιση στις επιχειρήσεις 15. (12) Μια σειρά από κοινοτικές νοµικές πράξεις πρέπει να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις ειδικές διαδικασίες που τις διέπουν πριν από τη µετάβαση στη NACE αναθ. 2 και συγκεκριµένα: ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 16 ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 138/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης εκεµβρίου 2003, για τους οικονοµικούς λογαριασµούς της γεωργίας στην Κοινότητα και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού ΕΕ L 374 της , σ. 1. ΕΕ L 14 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της , σ. 1). ΕΕ L 162 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1158/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 191 της , σ. 1). ΕΕ L 163 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1882/2003. ΕΕ L 63 της , σ. 6. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1882/2003 ΕΕ L 332 της , σ. 1. ΕΕ L 69 της , σ. 1. ΕΕ L 7 της , σ. 1. ΕΕ L 143 της , σ. 49. ΕΕ L 255 της , σ. 1. ΕΕ L 310 της , σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 180 της , σ. 1). ΕΕ L 33 της , σ. 1. EL 7 EL

8 Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις 18. (13) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 19. (14) Ζητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει την κοινή στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων εντός της Κοινότητας, η οποία στο εξής καλείται «NACE αναθ. 2», προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια των στατιστικών µε την οικονοµική πραγµατικότητα και η συγκρισιµότητα µεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ονοµατολογιών και κατά συνέπεια µεταξύ των εθνικών, των κοινοτικών και των διεθνών στατιστικών. 2. Ο παρών κανονισµός αφορά αποκλειστικά τη χρήση της ονοµατολογίας για στατιστικούς σκοπούς. Άρθρο 2 1. Η NACE αναθ. 2 περιλαµβάνει: NACE αναθ. 2 α) ένα πρώτο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από αλφαβητικό κωδικό (τίτλοι), β) ένα δεύτερο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από διψήφιο αριθµητικό κωδικό (τµήµατα), γ) ένα τρίτο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τριψήφιο αριθµητικό κωδικό (οµάδες), ΕΕ L 35 της , σ. 23. ΕΕ L 184 της , σ. 23. EL 8 EL

9 δ) ένα τέταρτο επίπεδο που περιλαµβάνει κλάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τετραψήφιο αριθµητικό κωδικό (τάξεις). 2. Η NACE αναθ. 2 παρατίθεται στο παράρτηµα Ι. Άρθρο 3 Χρήση της NACE αναθ. 2 Η Επιτροπή χρησιµοποιεί τη NACE αναθ. 2 για όλες τις στατιστικές που ταξινοµούνται ανά οικονοµική δραστηριότητα. Άρθρο 4 Εθνικές ονοµατολογίες των οικονοµικών δραστηριοτήτων 1. Οι στατιστικές των κρατών µελών ανά οικονοµική δραστηριότητα παράγονται µε βάση τη NACE αναθ. 2 ή την εθνική ονοµατολογία που καταρτίστηκε σύµφωνα µε αυτή. 2. Η εθνική ονοµατολογία µπορεί να εισαγάγει πρόσθετες κλάσεις και επίπεδα και να χρησιµοποιεί διαφορετική κωδικοποίηση. Το καθένα από τα επίπεδα, µε εξαίρεση το υψηλότερο, αποτελείται είτε από τις ίδιες κλάσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο επίπεδο στη NACE αναθ. 2 είτε από κλάσεις που αποτελούν την ακριβή ανάλυσή τους. 3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν προς έγκριση πριν από τη δηµοσίευσή τους στην Επιτροπή τα σχέδια που καθορίζουν ή τροποποιούν την εθνική τους ονοµατολογία. Η Επιτροπή ελέγχει τη συµβατότητα των εν λόγω σχεδίων µε την παράγραφο 2 εντός δύο µηνών. Η Επιτροπή διαβιβάζει προς ενηµέρωση στα άλλα κράτη µέλη την εγκεκριµένη εθνική ονοµατολογία. Οι εθνικές ονοµατολογίες των κρατών µελών περιλαµβάνουν πίνακα αντιστοιχίας των εθνικών ονοµατολογιών µε τη NACE αναθ Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ορισµένων κλάσεων της NACE αναθ. 2 µε τη δοµή µιας εθνικής οικονοµίας, η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει σε κράτος µέλος την άδεια να οµαδοποιήσει κλάσεις της NACE αναθ. 2 σε ένα συγκεκριµένο τοµέα. Προκειµένου να λάβει µια τέτοια άδεια, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος πρέπει να παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία στην Επιτροπή, έτσι ώστε αυτή να µπορέσει να αξιολογήσει το αίτηµά του. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών µηνών. Ωστόσο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, η άδεια αυτή δεν µπορεί να επιτρέπει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να υποδιαιρέσει τις οµαδοποιηµένες κλάσεις µε τρόπο διαφορετικό από ό,τι η NACE αναθ Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, επανεξετάζει περιοδικά τις ρυθµίσεις που επιτρέπονται βάσει του παρόντος άρθρου για να διαπιστώσει αν εξακολουθούν να δικαιολογούνται. EL 9 EL

10 Άρθρο 5 ραστηριότητες της Επιτροπής 1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάδοση, τη διατήρηση και την προώθηση της NACE αναθ. 2 µε: α) τη σύνταξη, την ενηµέρωση και τη δηµοσίευση επεξηγηµατικών σηµειώσεων σχετικά µε τη NACE αναθ. 2 β) τη χάραξη και τη δηµοσίευση κατευθυντήριων γραµµών για την κατάταξη των στατιστικών µονάδων σύµφωνα µε τη NACE αναθ. 2 γ) τη δηµοσίευση πινάκων αντιστοιχίας µεταξύ της NACE αναθ. 1.1 και της NACE αναθ. 2 δ) τα µέτρα που λαµβάνει για τη βελτίωση της συνεκτικότητας µε άλλες κοινωνικές και οικονοµικές ονοµατολογίες. 2. Η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της NACE αναθ. 2. Άρθρο 6 Μέτρα εφαρµογής Τα µέτρα για την εφαρµογή και την ενηµέρωση της NACE αναθ. 2 εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7. Στα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνονται: α) τροποποιήσεις της NACE αναθ. 2 οι οποίες: (i) (ii) έχουν σκοπό να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική και η οικονοµική πρόοδος αποσκοπούν στην ευθυγράµµιση µε άλλες οικονοµικές και κοινωνικές ονοµατολογίες β) αποφάσεις που απαιτούνται σε περίπτωση προβληµάτων κατά την εφαρµογή της NACE αναθ. 2, όπως η κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε ειδικές τάξεις γ) µέτρα για την οµαλή µετάβαση από τη NACE αναθ. 1.1 στη NACE αναθ. 2, ιδίως για θέµατα που αφορούν τις διακοπές χρονολογικών σειρών, όπως η διπλή υποβολή στοιχείων και η εκτίµηση προηγούµενων χρονολογικών σειρών. EL 10 EL

11 Άρθρο 7 Επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, που στο εξής αναφέρεται ως «επιτροπή» και η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ. 2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται στους τρεις µήνες. Άρθρο 8 Εφαρµογή της NACE αναθ Οι στατιστικές µονάδες που αναφέρονται στα επιχειρηµατικά µητρώα, όπως προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93, κατατάσσονται σύµφωνα µε τη NACE αναθ Οι στατιστικές που αναφέρονται σε οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και µετά παράγονται από τα κράτη µέλη µε βάση τη NACE αναθ. 2 ή την εθνική ονοµατολογία που καταρτίστηκε σύµφωνα µε αυτή δυνάµει του άρθρου Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται για την παραγωγή των ακόλουθων στατιστικών: α) στατιστικές εθνικών λογαριασµών σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2223/96 β) γεωργικές στατιστικές σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 138/2004 γ) στατιστικές σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών, το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 184/2005. ΤΜΗΜΑ II: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 για τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα Τα άρθρα 3, 10 και 12 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3037/90 διαγράφονται. EL 11 EL

12 Άρθρο 10 Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 περί κοινοτικής έρευνας για τη βιοµηχανική παραγωγή Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 τροποποιείται ως εξής: 1. Η φράση «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο. 2. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής: «1. Το πεδίο που καλύπτει η έρευνα και το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 είναι το πεδίο των δραστηριοτήτων που απαριθµούνται στους τίτλους Β και Γ της ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα NACE αναθ. 2.» Άρθρο 11 Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97 τροποποιείται ως εξής: 1. Η φράση «ΝΑCE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο και τα παραρτήµατα, µε εξαίρεση το παράρτηµα 1 τµήµα 10 «Εκθέσεις και δοκιµαστικές µελέτες», το παράρτηµα 3 τµήµα 5 «Πρώτο έτος αναφοράς» και το παράρτηµα 3 τµήµα 9 «Εκθέσεις και δοκιµαστικές µελέτες», στα οποία διατηρείται η αναφορά στη «NACE αναθ. 1». 2. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής: «1. Ο παρών κανονισµός καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της αγοράς των τίτλων Β έως Ι και ΙΣΤ έως ΙΘ της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 2)». 3. Τα παραρτήµατα τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 12 Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 περί βραχυπροθέσµων στατιστικών Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής: EL 12 EL

13 «1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για όλες τις δραστηριότητες της αγοράς των τίτλων Β έως Ι και ΙΣΤ έως ΙΘ της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 2)». 2. Στο άρθρο 17, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο: «ια) το πρώτο έτος βάσης που θα ισχύει για τις χρονολογικές σειρές στη NACE αναθ. 2 ιβ) για τις χρονολογικές σειρές πριν από το 2009, που θα διαβιβαστούν σύµφωνα µε τη NACE αναθ. 2, το επίπεδο λεπτοµέρειας, τη µορφή και την πρώτη περίοδο αναφοράς» 3. Τα παραρτήµατα του κανονισµού τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 13 Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1172/98 σχετικά µε τις στατιστικές καταγραφές των οδικών µεταφορών εµπορευµάτων Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1172/98 τροποποιείται ως εξής: Οι φράσεις «NACE αναθ. 1» και «NACE αναθ. 1.1» αντικαθίστανται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο και τα παραρτήµατα. Άρθρο 14 Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 530/1999 για τις διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά µε τις αποδοχές και το κόστος εργασίας Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 530/1999 τροποποιείται ως εξής: 1. Η φράση «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο. 2. Στο άρθρο 3: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής: «1. Οι στατιστικές καλύπτουν όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους B (Ορυχεία και λατοµεία), Γ (Μεταποίηση), (Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού), E (Παροχή νερού επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης), ΣΤ (Κατασκευές), Ζ (Χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών), Η (Μεταφορά και αποθήκευση), Θ ( ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και υπηρεσιών εστίασης), Ι ( ραστηριότητες ενηµέρωσης και επικοινωνίας), ΙΑ (Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες), ΙΒ ( ιαχείριση ακίνητης περιουσίας), ΙΓ (Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές EL 13 EL

14 δραστηριότητες), Ι ( ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες), ΙΣΤ (Εκπαίδευση), ΙΖ ( ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική µέριµνα), ΙΗ (Τέχνες, δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας) και ΙΘ (Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών) της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που στο εξής αναφέρεται ως «NACE αναθ. 2».» β) η παράγραφος 2 διαγράφεται. Άρθρο 15 Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2150/2002 τροποποιείται ως εξής: 1. Οι φράσεις «NACE αναθ. 1» και «NACE αναθ. 1.1» αντικαθίστανται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο και τα παραρτήµατα. 2. Το παράρτηµα 1 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 16 Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 450/2003 τροποποιείται ως εξής: 1. Η φράση «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο. 2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από τα εξής: «Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους Β έως ΙΘ της NACE αναθ Η ενσωµάτωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους ΙΕ έως ΙΘ της NACE αναθ. 2 στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2, λαµβανοµένων υπόψη των µελετών σκοπιµότητας που ορίζονται στο άρθρο 10.» 3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από τα εξής: «Άρθρο 5 Συχνότητα και αναδροµικά δεδοµένα 1. Τα στοιχεία για το ΚΕ καταρτίζονται σύµφωνα µε τη NACE αριθ. 2 για το πρώτο τρίµηνο του 2009 και στη συνέχεια για κάθε τρίµηνο (τα τρίµηνα λήγουν στις EL 14 EL

15 31 Μαρτίου, στις 30 Ιουνίου, στις 30 Σεπτεµβρίου και στις 31 εκεµβρίου κάθε έτους). 2. Θα παρέχονται από τα κράτη µέλη αναδροµικά στοιχεία από το πρώτο τρίµηνο του 2000 έως το τελευταίο τρίµηνο του Τα αναδροµικά στοιχεία παρέχονται για καθένα από τους τίτλους Β έως Ι της NACE αναθ. 2 και για τις κατηγορίες κόστους εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.» 4. Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα εξής: «3. Τα αναδροµικά δεδοµένα για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) ταυτόχρονα µε το ΚΕ του πρώτου τριµήνου του 2009.» 5. Το άρθρο 11 στοιχείο α) αντικαθίσταται από τα εξής: «γ) τη συµπερίληψη των τίτλων ΙΕ έως ΙΘ της NACE αναθ. 2 (άρθρο 3)» Άρθρο 17 Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 48/2004 για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιοµηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 48/2004 αντικαθίσταται από τα εξής: «Ο παρών κανονισµός καλύπτει τα δεδοµένα για τη βιοµηχανία χάλυβα, που ορίζεται ως οµάδα 24.1 της στατιστικής ονοµατολογίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 2).» Άρθρο 18 Τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΚ) αριθ. 808/2004 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 19 Τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 1552/2005 σχετικά µε στατιστικές για την επαγγελµατική κατάρτιση στις επιχειρήσεις Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 τροποποιείται ως εξής: 1. Η φράση «NACE αναθ. 1.1» αντικαθίσταται από τη φράση «NACE αναθ. 2» σε όλο το κείµενο. 2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 διαγράφεται. EL 15 EL

16 3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από τα εξής: «Άρθρο 4 - Πεδίο εφαρµογής των στατιστικών Οι στατιστικές για την επαγγελµατική κατάρτιση στις επιχειρήσεις αφορούν τουλάχιστον όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες που καθορίζονται στους τίτλους Β έως Ι και ΙΗ έως ΙΘ της NACE αναθ. 2.» ΤΜΗΜΑ 3: ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων που αφορούν το ηµερολογιακό έτος 2008 µε βάση τόσο τη NACE αναθ. 1 όσο και τη NACE αναθ. 2. Ο κατάλογος των χαρακτηριστικών που διαβιβάζονται µε βάση την ονοµατολογία της NACE αναθ. 1 και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την παραγωγή των αποτελεσµάτων αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 58/97. Άρθρο 21 Έναρξη ισχύος 1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις στατιστικές που παράγονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 και στο δείκτη κόστους εργασίας δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά τις στατιστικές που αναφέρονται στις οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και µετά. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. EL 16 EL

17 Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 17 EL

18 Τµήµα Οµάδα Τάξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι NACE αναθ. 2 π.δ.κ.α. : που δεν κατατάσσεται αλλού * µέρος της ISIC αναθ. 4 ΤΙΤΛΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 01.1 Μονοετείς καλλιέργειες Καλλιέργειες σιτηρών (εκτός ρυζιού), ψυχανθών και 0111 ελαιούχων σπόρων Καλλιέργειες ρυζιού Καλλιέργειες λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και 0113 κονδύλων Καλλιέργειες ζαχαροκάλαµου Καλλιέργειες καπνού Καλλιέργειες κλωστικών φυτών Λοιπές µονοετείς καλλιέργειες Πολυετείς καλλιέργειες Καλλιέργειες σταφυλιών Καλλιέργειες τροπικών και υποτροπικών φρούτων Καλλιέργειες εσπεριδοειδών Καλλιέργειες µηλοειδών και πυρηνόκαρπων ενδρώδεις και θαµνώδεις καλλιέργειες φρούτων και 0125 καρπών µε κέλυφος Καλλιέργειες ελαιωδών καρπών Καλλιέργειες φυτών για αφεψήµατα Καλλιέργειες καρυκευτικών, αρωµατικών, 0128 θεραπευτικών και φαρµακευτικών φυτών Άλλες πολυετείς καλλιέργειες Πολλαπλασιασµός των φυτών Πολλαπλασιασµός των φυτών Ζωική παραγωγή Εκτροφή γαλακτοκοµικών βοοειδών 0141* Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών 0141* Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών Εκτροφή καµήλων και καµηλίδων Εκτροφή αιγοπροβάτων Εκτροφή χοίρων Εκτροφή πουλερικών Εκτροφή άλλων ζώων Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 0150 EL 18 EL

19 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και καλλιεργητικές δραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική 0161 παραγωγή Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική 0162 παραγωγή Καλλιεργητικές δραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασµού Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες ασοκοµία και υλοτοµία 02.1 ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες ασοκοµία και άλλες δασοκοµικές δραστηριότητες Υλοτοµία Υλοτοµία Συλλογή άγριων προϊόντων εκτός ξύλου Συλλογή άγριων προϊόντων εκτός ξύλου Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 Αλιεία Θαλάσσια αλιεία Αλιεία γλυκών υδάτων Υδατοκαλλιέργεια Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 0322 ΤΙΤΛΟΣ B ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα Εξόρυξη λιθάνθρακα Εξόρυξη λιγνίτη Εξόρυξη λιγνίτη Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου EL 19 EL

20 06.1 Άντληση αργού πετρελαίου Άντληση αργού πετρελαίου Άντληση φυσικού αερίου Άντληση φυσικού αερίου Εξόρυξη µεταλλικών µεταλλευµάτων 07.1 Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλικών µεταλλευµάτων Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου Εξόρυξη λοιπών µη σιδηρούχων µεταλλικών 0729 µεταλλευµάτων 08 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 08.1 Εξόρυξη λίθων, άµµου και αργίλου Εξόρυξη διακοσµητικών και οικοδοµικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιµωλίας και σχιστόλιθου Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου και άµµου εξόρυξη αργίλου και καολίνης 0810* 0810* 08.9 Ορυχεία και λατοµεία π.δ.κ.α Εξόρυξη ορυκτών για τη χηµική βιοµηχανία και τη 0891 βιοµηχανία λιπασµάτων Εξόρυξη και συσσωµάτωση τύρφης Εξόρυξη αλατιού Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες 0899 π.δ.κ.α. 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 09.1 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για λοιπές εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες Υποστηρικτικές δραστηριότητες για λοιπές εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες ΤΙΤΛΟΣ Γ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Παραγωγή τροφίµων EL 20 EL

21 10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 1010* Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 1010* Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος 1010* πουλερικών 10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 1030* Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών 1030* Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών π.δ.κ.α. 1030* 10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών Παραγωγή ελαίων και λιπών 1040* Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών 1040* 10.5 Παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων Λειτουργία γαλακτοκοµείων και τυροκοµία 1050* Παραγωγή παγωτών 1050* 10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 1071* Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων 1071* Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής Παραγωγή ζάχαρης Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 1079* Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων 1079* Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων 1079* διατροφής και διαιτητικών τροφών Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 1079* 10.9 Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών EL 21 EL

22 10.91 Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 1080* 1080* 11 Ποτοποιία 11.0 Ποτοποιία Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων 1101 ποτών Παραγωγή οίνου από σταφύλια 1102* Παραγωγή µηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 1102* Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών που 1102* υφίστανται ζύµωση Ζυθοποιία 1103* Παραγωγή βύνης 1103* Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή µεταλλικού νερού 1104 και άλλων εµφιαλωµένων νερών 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 13.1 Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Τελείωµα υφαντουργικών προϊόντων Τελείωµα υφαντουργικών προϊόντων Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων 1321 πλέξης κροσέ Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, 1322 εκτός από ενδύµατα Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων 1324 και διχτυών Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από 1329* µη υφασµένα είδη, εκτός από τα ενδύµατα Παραγωγή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών 1329* κλωστοϋφαντουργικών ειδών Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 1329* 14 Κατασκευή ειδών ενδυµασίας EL 22 EL

23 14.1 Κατασκευή ειδών ενδυµασίας εκτός από γούνινα ενδύµατα Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων 1410* Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας 1410* Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων 1410* Κατασκευή εσωρούχων 1410* Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων 1410* ένδυσης π.δ.κ.α Κατασκευή γούνινων ειδών Κατασκευή γούνινων ειδών Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ Κατασκευή ενδυµάτων καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ Κατασκευή άλλων ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ 1430* 1430* 15 Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών 15.1 Κατεργασία και δέψη δέρµατος κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελλοποιίας και σαγµατοποιίας κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατεργασία και δέψη δέρµατος κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και σαγµατοποιίας Κατασκευή υποδηµάτων Κατασκευή υποδηµάτων Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 16.1 Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου Κατασκευή προϊόντων από ξύλο, φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων 1621 πλακών µε βάση το ξύλο Κατασκευή συναρµολογούµενων δαπέδων παρκέ 1622* Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων 1622* οικοδοµικής Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 17.1 Παραγωγή χαρτοπολτού κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού EL 23 EL

24 17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 1701* Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 1701* 17.2 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 1702 εµπορευµατοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και 1709* ειδών τουαλέτας Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά) 1709* Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων 1709* (ταπετσαρίες) Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α. 1709* 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων 18.1 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες Εκτύπωση εφηµερίδων 1811* Εκτύπωση π.δ.κ.α. 1811* Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων 1812* Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 1812* 18.2 Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 19.1 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 20.1 Παραγωγή βασικών χηµικών προϊόντων, λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς µορφές Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων 2011* Παραγωγή χρωστικών υλών 2011* Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών 2011* ουσιών Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών 2011* Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές 2013* Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές 2013* 20.2 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων EL 24 EL

25 20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων 20.3 Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών 20.4 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης, αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού * 2023* 20.5 Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων Παραγωγή εκρηκτικών 2029* Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 2029* Παραγωγή αιθέριων ελαίων 2029* Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α. 2029* 20.6 Παραγωγή συνθετικών ινών Παραγωγή συνθετικών ινών Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών παρασκευασµάτων 21.1 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων 2100* 21.2 Παραγωγή φαρµακευτικών παρασκευασµάτων Παραγωγή φαρµακευτικών παρασκευασµάτων 2100* 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 22.1 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Κατασκευή επισώτρων και αεροθαλάµων από 2211 καουτσούκ αναγόµωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ Κατασκευή πλαστικών προϊόντων Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και 2220* ειδών καθορισµένης µορφής Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 2220* Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών 2220* Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 2220* 23 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων EL 25 EL

26 23.1 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 2310* Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 2310* Κατασκευή κοίλου γυαλιού 2310* Κατασκευή ινών γυαλιού 2310* Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 2310* 23.2 Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων Παραγωγή δοµικών υλικών από άργιλο Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και κυβολίθων 2392* Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη 2392* 23.4 Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραµικής Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και 2393* κεραµικών διακοσµητικών ειδών Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής 2393* Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών 2393* µονωτικών εξαρτηµάτων Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές 2393* χρήσεις Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής π.δ.κ.α. 2393* 23.5 Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστη και γύψου Παραγωγή τσιµέντου 2394* Παραγωγή ασβέστη και γύψου 2394* 23.6 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεµα, τσιµέντο και γύψο Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα 2395* Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο 2395* Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος 2395* Κατασκευή κονιαµάτων 2395* Κατασκευή ινοτσιµέντου 2395* Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο 2395* 23.7 Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 2399* Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 2399* 24 Παραγωγή βασικών µετάλλων 24.1 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραµάτων 2410* EL 26 EL

27 24.2 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών µε καθορισµένη µορφή και συναφών εξαρτηµάτων Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών µε καθορισµένη µορφή και συναφών εξαρτηµάτων 2410* 24.3 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων 2410* Ψυχρή έλαση στενών φύλλων 2410* Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση µορφοράβδων 2410* Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων 2410* 24.4 Παραγωγή βασικών πολύτιµων µετάλλων και άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων 2420* Παραγωγή αλουµινίου (αργιλίου) 2420* Παραγωγή µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου 2420* Παραγωγή χαλκού 2420* Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων 2420* Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων 2420* 24.5 Χύτευση µετάλλων Χύτευση σιδήρου 2431* Χύτευση χάλυβα 2431* Χύτευση ελαφρών µετάλλων 2432* Χύτευση άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων 2432* 25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 25.1 Κατασκευή δοµικών µεταλλικών προϊόντων Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών 2511* µεταλλικών σκελετών Κατασκευή µεταλλικών πόρτων και παραθύρων 2511* 25.2 Κατασκευή µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων 25.3 Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση 2512* 2512* Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση κονιοµεταλλουργία Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και 2591 EL 27 EL

28 µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση κονιοµεταλλουργία 25.6 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων Μεταλλοτεχνία Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων 2592* Μεταλλοτεχνία 2592* 25.7 Κατασκευή µαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών Κατασκευή µαχαιροπήρουνων 2593* Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων 2593* Κατασκευή εργαλείων 2593* 25.9 Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων 2599* δοχείων Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας 2599* Κατασκευή ειδών από σύρµα, αλυσίδων και ελατηρίων 2599* Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων 2599* κοχλιοµηχανών Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 2599* 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και πλακετών Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων 2610* Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 2610* 26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης κατασκευή ρολογιών Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών, πλοήγησης 2651* Κατασκευή ρολογιών 2651* 26.6 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης EL 28 EL

29 26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 26.7 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών µετασχηµατιστών και συσκευών διανοµής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύµατος Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος 2710* 2710* 27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων καλωδίωσης Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 2732 συρµάτων και καλωδίων Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού Κατασκευή οικιακών συσκευών Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 2750* Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 2750* 27.9 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α Κατασκευή µηχανηµάτων γενικής χρήσης EL 29 EL

30 28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση 2811 τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών 2813* Κατασκευή ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 2813* Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και µετάδοσης κίνησης Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης 2816 φορτίων Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός 2817 ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού) Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού 2819* µη οικιακής χρήσης Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης 2819* π.δ.κ.α Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων Κατασκευή µηχανηµάτων και εργαλειοµηχανών µορφοποίησης µετάλλου Κατασκευή εργαλειοµηχανών µεταλλουργίας 2822* Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών π.δ.κ.α. 2822* 28.9 Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία 2824 και τις δοµικές κατασκευές Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, 2825 ποτών και καπνού Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία 2826 κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων ή δερµάτινων ειδών Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού 2829* και χαρτονιού Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών και 2829* ελαστικών ειδών Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης 2829* π.δ.κ.α. 29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 29.1 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων 2910 EL 30 EL

31 29.2 Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 29.3 Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα και τους κινητήρες τους Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για µηχανοκίνητα οχήµατα και τους κινητήρες τους Κατασκευή άλλων µερών και παρελκοµένων για µηχανοκίνητα οχήµατα και τους κινητήρες τους * 2930* 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 30.1 Κατασκευή πλοίων και σκαφών Κατασκευή πλοίων και πλωτών κατασκευών Κατασκευή σκαφών αναψυχής και αθλητισµού Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού 30.3 Κατασκευή αεροπορικού, διαστηµικού και συναφούς εξοπλισµού Κατασκευή αεροπορικού, διαστηµικού και συναφούς εξοπλισµού Κατασκευή στρατιωτικών οχηµάτων µάχης Κατασκευή στρατιωτικών οχηµάτων µάχης Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α Κατασκευή µοτοσυκλετών Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α Κατασκευή επίπλων 31.0 Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 3100* Κατασκευή επίπλων κουζίνας 3100* Κατασκευή στρωµάτων 3100* Κατασκευή άλλων επίπλων 3100* 32 Βιοµηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α Κατασκευή κοσµηµάτων πολύτιµων αντικειµένων και συναφών ειδών EL 31 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιομηχανία τροφίμων 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Π.) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μεταποίηση. Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. Εξόρυξη τύρφης. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Α. Μεταποίηση. Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. Εξόρυξη τύρφης. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Α. Μεταποίηση 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 09.0 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο 08.92 Εξόρυξη τύρφης Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης 08.92 09.0 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2). Μακεδονία (3) Ήπειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ EΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους Oι ενισχύσεις για τουρισµό, εµπόριο και µεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 3.11.2006 COM(2006) 655 τελικό 2006/0218 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12 75 OCR 18.13.10.02 αβγών διαλογής 01.62.10.02 αγροχημικών προϊόντων λοιπών υπεργολαβίας 20.20.9 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.11 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανία τροφίμων, ποτών: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 2. Παραγωγή χυμών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I

Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I P7_TA-PROV(2011)0349 Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειας 2008R1099 EL 20.10.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλλυλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3181 27 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 12684/92 Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικο νομικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

***** ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

***** ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 05/07/1985 σ. 0040-0048

Διαβάστε περισσότερα