Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ"

Transcript

1 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 215 και ώρα 1. π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/26, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθµ. 717/214 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΡΙΘΜΟΣ ΠΟΦΣΣ 717 πόσπασµα από το υπ αριθ. 3/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας υτός που το τοιχοκόλλησε ΖΡΡ ΣΤΥΡΟΥΛ Οι µάρτυρες ΜΠΚΡΟΥ ΓΛΪ ΤΣΤΣΡΩΝ ΒΣΙΛΙΚ ρ. Πρωτ.: 1123/ ΚΡΙΒΕΣ ΝΤΙΓΡΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΘΕΜ ΚΛΕΟΜΕΝΣ ΓΙΝΝΕΛΟΣ Έγκριση της 19ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 214 Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός εκεµβρίου του έτους 214, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 15.3', στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/26 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/21, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΡΟΝΤΕΣ 1) ντωνίου Ελένη 18) Τάντος Μιχαήλ κανείς 2) ντωνίου Σωτήριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος 3) ραµπατζής ηµήτριος 2) Ψηµµένος Κωνσταντίνος ΠΟΝΤΕΣ 4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 21) Παπαλός Κωνσταντίνος 5) Γεννάδιος Ιωάννης 22) Γούλας Σωτήριος 6) Γιαννέλος Κλεοµένης 23) Μαρκινός θανάσιος 7) Γούλας Γεώργιος 24) Παπαγεωργίου Σταύρος 8) ιαµαντή Ευαγγελία 25) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 9) Καπράνας πόστολος 26) Τσιούκης Λάµπρος 1) Κολοκύθα Άλκηστις 27) Βαρελάς Βάιος 11) Κουρκούνας Βασίλειος 28) µπαντζή Μαρία 12) Λέκκας λέξανδρος 29) Λάππας Σπυρίδων 13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 3) Λέµµας Ευάγγελος 14) Μπακαλάκου Σωτηρία 31) Χατζής λίας 15) Ντελής Ιωάννης 32) Κρανιάς Βασίλειος 16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος 33) Σχορετσανίτης λίας 17) Σβάρνας Ιωάννης

2 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/21 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της µερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη λεξάκου Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση της 19ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 214 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τον προϋπολογισµό του ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 214, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ' αριθµ. 73/213 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 14/875/ απόφαση της Γ.Γ ποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 2. Την υπ αριθµ. 56/214 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση τη 19η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους Τη σχετική εισήγηση της ντιδηµάρχου Οικονοµικών Σωτηρίας Μπακαλάκου. 4. Την προτεινόµενη 19η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου έτους Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/26 «Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων» και του άρθρου 266 του Ν. 3852/1 «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς και α) την παρ. 5 του άρ.23 του ν.3536/7 β) το άρ. 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος ') γ) την εγκ. ΥΠ.ΕΣ / δ) την παρ.5 του άρ.77 του ν.4172/ Τις τοποθετήσεις, απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της προτεινόµενης αναµόρφωσης ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι, πλην του κ. Κρανιά, ο οποίος ψήφισε λευκό 8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/26, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. ποφάσισε κατά πλειοψηφία 1. Εγκρίνει τη 19η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 214, η οποία έχει ως εξής:

3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ: ,9 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ 1. ΜΙΟΥΡΓΙ ΝΕΩΝ Κ.. ΕΣΟ ΩΝ Κ.. ΝΜΟΡΦΩΣ ΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2. ΥΞΣ ΧΡΕΩΣΣ ΣΕ Κ.. ΕΣΟ ΩΝ Κ.. ΡΧΙΚA ΙΜΟΡΦ/NΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝ Τ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ ΤΕ Υ Προµηθευτών 2., 1., Ισόποση αύξηση του ΚΕ Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 72., , , Μίσθωµα Κυλικείου ηµ. Νεκροταφείου. 6.24, 6.271,2 31, Μίσθωµα σφαγείων , ,98 519, Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 2 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84)., 684,67 684, Μίσθωµα από το δάσος της πιδιάς., 15.97, , Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/21)., 8, 8,

4 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΡΧΙΚA ΙΜΟΡΦ/NΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝ Τ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις & παζάρια. 21., , , Τέλη και δικαιώµατα από λαϊκές αγορές , , , ακίνητα., 196,56 196, ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. 12, 176,7 56, Τέλος ύδρευσης., 242,45 242, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 1., 4.53, , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου. 7., 8.657, , ικαίωµα ενταφιασµού. 14., , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 55, 561,75 11, Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-2/1/1958)., 5, 5, 451. Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 18/8, άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 213/93). 1., 2.688, ,13

5 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΡΧΙΚA ΙΜΟΡΦ/NΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝ Τ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ 452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 2 Ν. 2539/97). 23., , , Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 1.4, 1.8, 4, Τέλος για την έκδοση επαγγελµατικών & παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 2, 94, 74, Τέλος για την θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 15, 7, 55, 462. Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 19/9). 8., , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 19/9)- ΜΟΝΙΜΟΥ - ΕΠΓΓ, 3.857, , Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 213/93)., , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-2/1/1958) , , , Έσοδο από κατανοµή Τέλους, άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (.ΕΠ.. Ε), , , Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάµου. 6.5, 7.7, 57,

6 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΡΧΙΚA ΙΜΟΡΦ/NΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝ Τ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ 713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ). 18., 23.5, 5.5, 714. Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν.. 426/62). 3.5, 5.879, , Έσοδα από υλοτόµηση δασών του ήµου 4., 6.128, , Έσοδο από την απαλλοτρίωση εκτάσεων λόγω του αυτοκινητόδροµου Ε65, , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 213/93). 35., , , Καταπτώσεις εγγυήσεων., , , Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, 2.311, , Πρόστιµα από Τέλος επί των καθαρίστων Εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων. 5., 8.977, , Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσµατα). 7., 25.17, , Πρόστιµο Τέλος κίνητης Περιουσίας, 126,8 126,8

7 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΡΧΙΚA ΙΜΟΡΦ/NΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝ Τ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ Πρόστιµο ηµοτικών Τελών & ηµοτικων Φόρων, 61,5 61, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 2, 211,78 11, Έσοδο από την εκκαθάριση του Κοινοτικού Ξενώνα Καστανιάς, , , δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων, 2.61,8 2.61, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 25., , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 45., , , Τακτικά έσοδα απο αγροτικό εξηλεκτρισµό 2., 4.918, , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 35., , , πό δικαιώµατα και µισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων, 3.45, , Έσοδο από πρόστιµα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 22., 6.272, ,

8 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΡΧΙΚA ΙΜΟΡΦ/NΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝ Τ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ κατάληψη κοιν. χώρων, 38,1 38, νεκροταφεία, 7.47, , αυθαίρετα, 59,6 59, Έσοδο από λατοµείο, 22.5, , Έσοδο από αυθαίρετα, 968,62 968, Εκµίσθωση χώρων λαϊκής αγοράς 2., 3.48, 1.48, Πρόστιµο ΤΠ, , , Πρόστιµο Τ & Φ, 5.83, , Πρόστιµο Τ.& Φ 699, , ,13 Οµάδας ΙΙ από µείωση Προνοιακά επιδόµατα αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών, 15.97, ,48 Οµάδας ΙΙ από µείωση Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών, 8,51 8,51 Οµάδας ΙΙ από µείωση

9 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΡΧΙΚA ΙΜΟΡΦ/NΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝ Τ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ Πρόστιµα απο αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, , ,34 Οµάδας ΙΙ από µείωση ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 3. ΜΕΙΩΣ ΧΡΕΩΣΣ ΣΕ Κ.. ΕΣΟ ΩΝ Κ.. ΡΧΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ 113. Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) 12., ,32-5., Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς. (άρθρο 2 Β 24/9-2/1/1958). 11., ,25-5., Λοιπά µισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν.998/79). 17., 4.81,72-1., 125. ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-2/1/1958, άρθρο 16 Ν. 213/93). 15., 2.759,26-1., 211. Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 48., ,91-15., 311. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , ,27-5., 441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 213/93) , ,46-3., Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων µε τραπεζοκαθίσµατα. 64., 41.24,63-2., 464. Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 19/9). 32., 2.894,5-25., 512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 73/7, άρθρο 12 Ν. 18/8) , 22.19, -35.,

10 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΡΧΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΕΙΣΠΡΧΘΕΝΤ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦ/ΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ 715. Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-2/1/1958 (άρθρο 9 Ν. 288/21). 36.,, -35., Έσοδο από τον ειδικό λογαριασµό ΚΕ Ε του άρθ.5 παρ.1 του Ν. 2365/95 (ειδικό τέλος των ΕΠ) 12.,, -1., Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ,24, -35., Έσοδο από σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ. Καρδίτσας &. Λίµνης Πλαστήρα. 12., 5., -6., Τακτικά έσοδααπό τέλη καθ/τος & ηλεκτροφωτισµού 64., , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 83., 8.845,37-7., Πρόστιµο σύµφωνα µε την κανονιστική απόφαση του Σ 278/23 της υπηρεσίας καθαριότητας. 19., 5.816,71-1., πρόστιµα , , ,12 ΚΕ Οµάδας ΙΙ µέσω κατάληψη κοιν. χώρων , , ,34 ΚΕ Οµάδας ΙΙ µέσω ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4. ΛΛΓ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ Κ.. ΕΣΟ ΩΝ Κ.. ΥΠΡΧΩΝ ΝΕΟΣ Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΩΝ: ,9 Β1. ΜΙΟΥΡΓΙ ΝΕΩΝ Κ.. ΠΝΩΝ Κ.. ΤΙΤΛΟΣ ΠΝΣ ΝΜΟΡΦΩΣ ΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ

11 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΤΙΤΛΟΣ ΠΝΣ ΝΜΟΡΦΩΣ ΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Β2. ΥΞΣ ΠΙΣΤΩΣΣ ΣΕ Κ.. ΠΝΩΝ Κ.. ΤΙΤΛΟΣ ΠΝΣ ΡΧΙΚ ΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦΩΘΕΝΤ ΠΡΤΡΣΕΙΣ ΤΕ Υ Προµηθευτών ,65 1., Ισόποση αύξηση του ΚΕ Τόκοι δανείων Εµπορικής Τράπεζας 75., 132.5, Χρεωλύσια δανείου Εµπορικής Τράπεζας , 5., Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤ (15%) για το ΤΠ , 3.85, Εργοδοτική εισφορά υπέρ Τ.Ε...Υ. 8, 1, Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι..Ο.Χ. - Πρόγραµµα ΒΟΘΕΙ στο ΣΠΙΤΙ 17., 9, ντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , ,61 νταποδοτικότητα - Ισόποση µείωση του ΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Β3. ΜΕΙΩΣ ΠΙΣΤΩΣΣ ΣΕ Κ.. ΠΝΩΝ Κ.. ΤΙΤΛΟΣ ΠΝΣ ΡΧΙΚ ΙΜΟΡΦΩΘΕ ΝΤ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦΩΘΕΝ Τ ΠΡΤΡΣΕΙΣ Εγγυήσεις για Δάνεια ΔΚΕΚ 1.1, , Εργοδ.Εισφορά ΙΚ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. - Πρόγραμμα ΒΟΘΕΙ στο ΣΠΙΤΙ 6., -831, Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/27) 7., ,61 νταποδοτικότητα - Ισόποση αύξηση του ΚΕ

12 ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Κ.. ΤΙΤΛΟΣ ΠΝΣ ΡΧΙΚ ΙΜΟΡΦΩΘΕ ΝΤ ΝΜΟΡΦΩΣ ΤΕΛΙΚ ΙΜΟΡΦΩΘΕΝ Τ ΠΡΤΡΣΕΙΣ Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , ,38 Τα εισπραχθέντα στον ΚΕ 32 ανέρχονται στις στο ποσό των ,4. Το ποσό αυτό διαφοροποιεί την ΟΜ ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ: ΚΕ 32 ΚΕ 85 ( , ,31 = ,2 ) από το προϋπολογισθέν ποσό κατά ,38 ( , ,2 = ,38 ). Συνεπώς µπορούµε να µειώσουµε τον ΚΕ αυτόν κατά το προηγούµενο ποσό. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Β4. ΛΛΓ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ Κ.. ΠΝΩΝ Κ.. ΥΠΡΧΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΝΣ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΝΣ ΝΚΕΦΛΙΩΣ ΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΠΟΘΕΜΤΙΚΟ ΚΕΦΛΙΟ (ΚΕ 9111.) 1.583,9 ΕΝΙΣΧΥΣ ΠΟΘΕΜΤΙΚΟΥ ) ΛΟΓΩ ΥΞΣΣ ΕΣΟ ΩΝ (1+2) ,8 Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΣ ΠΝΩΝ (Β3) ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΣ ΜΕΙΩΣ ΠΟΘΕΜΤΙΚΟΥ ) ΛΟΓΩ ΥΞΣΣ ΠΝΩΝ (Β1+Β2) ,61 Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΣ ΕΣΟ ΩΝ (3) ,8 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΠΟΘΕΜΤΙΚΟ ΚΕΦΛΙΟ (ΚΕ 9111.) Τονίζεται ότι το ποθεµατικό Κεφάλαιο είναι µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του π/υ του ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 214. Λευκό ψήφισε ο κ. Κρανιάς πόφαση αυτή πήρε υξ.

13 ριθµό 717/214 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΜΜΤΕΣ Τ ΜΕΛ ΚΛΕΟΜΕΝΣ Κ. ΓΙΝΝΕΛΟΣ ΜΡΙ Π. ΜΠΝΤΖ κολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό ντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΣ Κ. ΓΙΝΝEΛΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα