ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400"

Transcript

1 L v ψ υ, Υ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ Τ V Λ ΤΑΠ Λ ΛΊ Ι~ΆΛ/>νΐ Π1/Λ VI Λ

2 Χαρτογράφ ηση Οικοτόπων Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους ξεκίνησε το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" (ή έργο χαρτογράφησης οικοτόπων όπως ονομάζεται). Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στο Υποπρόγραμμα 3: "Προστασία φυσικού Περιβάλλοντος", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον (Μέτρο 3.3) και έχει διάρκεια δύο έτη. Σκοπός του έργου είναι η αναγνώριση του συνόλου των τύπων φυσικών οικοτόπων (μονά δων βλάστησης) στις προτεινόμενες περιοχές του Επιστημονικού Καταλόγου του Δικτύου NATURA 2000 και η απεικόνισή τους σε ψηφια κή και γεωγραφική βάση δεδομένων. Οι τύποι οικοτόπων της λίμνης Άγρα, Αρχείο ΕΚΒΥ Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση πέντε υποέργων, τα οποία αφορούν την αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων στις περιοχές των πέντε γεωγραφικών ενοτήτων της Ελλάδας. Την ευθύνη για την εκπόνηση των υποέργων έχουν αναλάβει μελετητικά γραφεία, σε συνεργασία με επιστημονικές ομάδες πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας. Τα πανεπιστημιακά τμήματα που συμμετέχουν στο έργο είναι τα Τμήματα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Πάτρας, καθώς και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν είναι το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Το τελευταίο συμμετέχει με τα Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και Αθηνών και με το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών. Τη διαχείριση και παρακολούθηση των υποέργων έχει αναλάβει το ΕΚΒΥ, το οποίο επιμελείται την ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής και γεωγραφικής βάσης δεδομένων, αναλύει ειδικά επιστημονικά ή νομικά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν και αξιολογεί τη συνολική πορεία του έργου. Η αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων πραγματοποιείται με εργασίες υπαίθρου και χρήση βιβλιογραφικών δεδομένων. O κάθε τύπος φυσικού οικοτόπου θα περιγραφεί λεπτομερειακά έως το επίπεδο της φυτοκοινωνίας. Μία ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών θα χρησιμοποιηθεί για να προστεθούν οι νέες πληροφορίες στις ήδη υπάρχουσες, είτε για να τις εμπλουτίσουν είτε για να τις αντικαταστήσουν, αλλά και για να προσαρμοσθούν τα δεδομένα του CORINE-Land Cover που αφορούν την κάθε περιοχή. Μέσω των παραπάνω εργασιών δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν τα ψηφιακά υπόβαθρα των περιοχών ενδιαφέροντος, όπου μπορούν να αποδοθούν οι χωροδιατάξεις των τύπων οικοτόπων ακόμη και στο επίπεδο της φυτοκοινωνίας καθώς και η εξάπλωση των ειδών χλωρίδας. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση ο αριθμός των τύπων οικοτόπων είναι περίπου 120 και οι φυτοκοινωνίες 530, αριθμός που ενδεχομένως θα αυξηθεί. Μ α ρ ία Τ σ ια φ ο ύ λη Β* % 2f.. ΐ ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 111 III Η 7η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών στην Κόστα-Ρίκα Η 7η Διάσκεψη τω ν Συμβαλλόμενω ν Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ πραγματοποιήθηκε 10 με 18 Μάίου 1999 στο Σαν Χοσέ, πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα. Στη διάσκεψη αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 750 εκπρόσωποι κυβερνήσεων και οργα Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Αναγνωστοπούλου νώσεων. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από υψηλά ιστάμενα στελέχη του ΥΠ Ε Χ Ω Δ Ε και του Υπουργείου Εξωτερικώ ν καθώς και από συμβουλευτική ομάδα ειδικών επιστημόνω ν. Στα πλαίσια τω ν εργασιών της διάσκεψης πραγματοποιήθηκαν πέντε Τεχνικές Συ νεδρίες, οι οποίες αφορούσαν τα ύδατα, το ν εθνικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και τη συνετή χρήση τω ν υγροτόπων, τη συμμετοχή τω ν διαφόρων κοινωνικών ομάδων στη διατήρηση και προστασία τω ν υγροτόπων, τα εργαλεία για την αξιολόγηση και τη ν αναγνώριση υγροτοπικών αξιών καθώς και την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία σε σχέση με τους υγροτόπους. Ειδικότερα, τα σημεία τα οποία συζητήθηκαν και αναλύθηκαν κατά τις συνεδρίες αυτές, έχουν ως ακολούθως: ΑΜΦΙΒΙΟΝ

4 ίδρυση φορέων διαχείρισης ποτάμιων λεκανών και ενίσχυση της θεσμικής τους δύναμης, συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αξιολόγηση και ενίσχυση του ρόλου των υγροτόπων στη διαχείριση των υδάτων, προσδιορισμός των υφιστάμενων και μελλοντικών απαιτήσεων για νερό, ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις χρήσεις γης και τα αναπτυξιακά έργα καθώς και από έργα ανάπτυξης υδατικών πόρων, στους υγροτόπους και τη βιοποικιλότητά τους, προστασία και αποκατάσταση των υγροτόπων και της βιοποικιλότητας αυτών, διαχείριση "κοινών" (σε έδαφος περισσότερων από μία χωρών) λεκανών και υγροτόπων και συνεργασία με άλλες Συμβάσεις, οργανισμούς και πρωτοβουλίες. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Αναγνωστοπούλου Τεχνική Συνεδρία I: Η Σύμβαση Ραμσάρ και τα ύδατα Κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίας για τα ύδατα τονίσθηκε η σημασία της διαχείρισης των ποτάμιων λεκανών απορροής, για την οικονομία και την ευημερία των ανθρώπινων πληθυσμών. Συζητήθηκαν οι προτεινόμενες οδηγίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η προστασία των υγροτόπων μπορεί να ενσωματωθεί στη διαχείριση των ποτάμιων λεκανών. Συγκεκριμένα προτάθηκαν οδηγίες για τα εξής θέματα: ολοκληρωμένη διαχείριση των ποτάμιων λεκανών, ανάπτυξη και ενίσχυση της πολιτικής και της νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, Τεχνική Συνεδρία II: Εθνικός σχεδιασμός για τη διατήρηση των υγροτόπων και τη συνετή χρήση τους Στον χρόνο που μεσολάβησε από την 6η έως την 7η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, η Σύμβαση προχώρησε σε μια περισσότερο συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση υγροτόπων διεθνούς σημασίας και πρότεινε στρατηγικό πλαίσιο και οδηγίες για τη μελλοντική ανάπτυξη του Καταλόγου Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας. Οι οδηγίες αυτές προτρέπουν τα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα γνώση και εφιστούν την προσοχή σε διάφορα θέματα όπως η εξέταση των εθνικών σκοπών, ο ορισμός των υγροτόπων, των τύπων αυτών και των βιογεωγραφικών περιοχών, οι απογραφές υγροτόπων, οι διασυνοριακοί υγρότοποι, η εξέταση όλων των κριτηρίων ένταξης στον κατάλογο, η εξέταση πιθανής ένταξης μικρότερων σε έκταση υγροτόπων, η ένταξη των υγροτόπων στον Κατάλογο Ραμσάρ ανεξαρτήτως εάν υπάγονται σε κάποιο καθεστώς προστασίας,η οριοθέτηση υγροτόπων, τα συμπληρωματικά διεθνή πλαίσια προστασίας (άλλες συμβάσεις, πρωτόκολλα), κ.λπ. Όσον αφορά τον σχεδιασμό ανάπτυξης και υλοποίησης εθνικών πολιτικών για τους υγροτόπους, η Σύμβαση προέβη στην πρόταση ειδικών οδηγιών για διάφορα βήματα που απαιτού-

5 νται να υλοποιηθούν, όπως: Προετοιμασία του εδάφους για την πολιτική για τους υγροτόπους. Ορισμοί, αναγκαιότητα, χρησιμότητα, σχέση πολιτικής με τη συνετή χρήση. Ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για τους υγροτόπους. Ορισμός καθοδηγητικής επιτροπής, εθνικής επιτροπής για τους υγροτόπους, έναρξη εθνικού διαλόγου, τοπικές συναντήσεις εργασίας, καθορισμός ομάδας εργασίας, εξασφάλιση μελλοντικής υποστήριξης, χρονοδιάγραμμα, αποδοχή από την κυβέρνηση και ανακοίνωση. Οργάνωση του κειμένου πολιτικής. Διάρθρωση του περιεχομένου, αρχές και σκοποί, στρατηγικές υλοποίησης. Υλοποίηση της πολιτικής. Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης, ανάπτυξη οδηγιών υλοποίησης, προσδιορισμός αναγκών (ως προς τη χρηματοδότηση, το νομικό πλαίσιο, τη διυπηρεσιακή εναρμόνιση, τον συντονισμό), ανάπτυξη σχεδίου υλοποίησης, εκπαίδευση, ανταλλαγή εμπειριών με άλλες χώρες, εγκαθίδρυση εθνικού προγράμματος παρακολούθησης. Σχετικά με την αποκατάσταση των υγροτόπων ως στοιχείο του εθνικού σχεδιασμού για τη διατήρηση και συνετή χρήση, συζητήθηκαν θέματα όπως το ιστορικό της έννοιας της αποκατάστασης, η σχέση της έννοιας αυτής με τη Σύμβαση, οι δυνατότητες αναδημιουργίας χαμένων λειτουργιών και αξιών, η αναγκαιότητα απογραφής χαμένων και υποβαθμισμένων υγροτόπων, η προώθηση της αποκατάστασης και ανόρθωσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα κριτήρια επιλογής περιοχών προς αποκατάσταση και ανόρθωση, η ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης και η ενσωμάτωση αυτών σε εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, κ.λπ. Τεχνική Συνεδρία III: Εμπλοκή των διαφόρων κοινωνικών ομάδων σε όλα τα επίπεδα διατήρησης και συνετής χρήσης των υγροτόπων Η Σύμβαση Ραμσάρ τονίζει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη διαχείριση των υγροτόπων. Η ιδέα εξελίχθηκε κατά την τρέχουσα δεκαετία, στο πλαίσιο της Σύμβασης. Αρχικά, υπήρξε η παραδοχή ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν ενδιαφέρον και ασκούν παραδοσιακές δραστηριότητες σε υγροτόπους. Κατόπιν, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη να ζητείται η γνώμη των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε οι διαχειριστές των υγροτοπικών πόρων να τη συνυπολογίζουν. Τέλος, έγινε φανερό ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης. Κατά την 7η Διάσκεψη στην Κόστα Ρίκα, εγκρίθηκε ολοκληρωμένη πρόταση προγράμματος του Γραφείου Ραμσάρ για την περίοδο , η οποία αφορά την προώθηση της συμμετοχικής διαχείρισης υγροτόπων και ποτάμιων λεκανών μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. Το πρόγραμμα αυτό: περιγράφει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες στόχους (τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το Γρα- Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Αναγνωστοπούλου

6 Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Αναγνωστοπούλου φείο Ραμσάρ, οι διεθνείς εταίροι της Σύμβασης, οι περιφερειακές και εθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνικές ομάδες που επηρεάζουν υγροτόπους και επηρεάζονται από αυτούς, κ.λπ.) ορίζει τα εργαλεία και τα πεδία δράσης (διαπίστωση αναγκών, δυνατοτήτων και ευκαιριών, διαδικασία σχεδιασμού ενεργειών, μηχανισμοί επικοινωνίας, εκστρατείες, πρόσβαση στη χρήση υφιστάμενου υλικού και μεθόδων, επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση, κέντρα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης) ορίζει τις ομάδες στόχους προτεραιότητας. Τεχνική Συνεδρία IV: Εργαλεία για την αξιολόγηση και την αναγνώριση υγροτοπικών αξιών Στη συνεδρία αυτή συζητήθηκε καταρχήν η σχέση της Σύμβασης Ραμσάρ με την Εκτίμηση Επιπτώσεων (Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων ή SEA, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις). Η Εκτίμηση Επιπτώσεων σε επίπεδο έργου, μέσω των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), είναι μια νομοθετημένη διαδικασία ευρέως διαδεδομένη. Η Εκτίμηση Επιπτώσεων σε ανώτερα οργανωτικά επίπεδα, δηλαδή σε επίπεδο προγραμμάτων, σχεδίων και πολιτικών, ή αλλιώς Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων (SEA), εφαρμόζεται πιο περιορισμένα, χωρίς νομοθετημένη υποχρέωση. Για την απογραφή των υγροτόπων στις διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική ανάλυση αυτών, σε μια προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν στο άμεσο μέλλον. Προτεραιότητα αποτελεί η εκπόνηση εθνικών απογραφών με την ακριβή θέση και το εμβαδόν των υγροτόπων καθώς και την περιγραφή των σημαντικότερων οικολογικών γνωρισμάτων τους, ώστε να υπάρξει το υπόβαθρο για τη συλλογή άλλων πληροφοριών, πιο προσανατολισμένων στη διαχείριση. Συμπερασματικά, διαφάνηκε ότι οι πληροφορίες για το εμβαδόν και την κατάσταση των υγροτόπων παγκοσμίως είναι ελλιπείς. Αναγνωρίσθηκαν οι υγροτοπικοί τύποι προτεραιότητας για μελλοντικές απογραφές (θαλάσσια λιβάδια, κοραλιογενείς ύφαλοι, αλμυρά έλη και παράκτια αλίπεδα, υγρότοποι άγονων περιοχών, τυρφώνες, ποταμοί και ρυάκια, καθώς και τεχνητοί υγρότοποι) και τονίσθηκε ο καθοδηγητικός ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει η Σύμβαση. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Αναγνωστοπούλου Τεχνική Συνεδρία V: Το πλαίσιο για την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία σε σχέση με τους υγροτόπους Πολλές υγροτοπικές περιοχές, ή λεκάνες απορροής ποταμών και λιμνών, εφάπτονται συνοριακών γραμμών, ή μοιράζονται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες. Με σκοπό να εντοπισθούν οι δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας στη διαχείριση των υγροτόπων, διεξήχθη σχετική έρευνα με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Σύμφωνα με αυτή, από τους 955 υγροτόπους που εξετάσθηκαν, το 10% βρίσκονται εξ' ολοκλήρου ή μερικώς εντός 10 km από διεθνή σύνορα, 19 υγρότοποι Ραμσάρ εφάπτονται κατά μήκος συνοριακών γραμμών και 35 υγρότοποι Ραμσάρ βρίσκονται εντός 10 km από τα σύνορα της χώρας. Το 28% όλων των περιοχών μελέτης (267) βρίσκονται σε λεκάνες απορροής που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες χώρες. Διαπιστώθηκε ότι πολλές χώρες είναι διατακτικές στο να προχωρήσουν σε συνεργασίες που αφορούν τη διαχείριση. Συνεργασίες μπορούν να προωθηθούν είτε με νέα νομικά μέσα (Συμβάσεις), είτε με τη σύσταση επιτροπών ή τη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων ινστιτούτων. Ο πρώτος τρόπος αφορά δράσεις σε μακρύτερο χρόνο καθώς μια Σύμβαση χρειάζεται 5-10 έτη για να τεθεί σε πλήρη ισχύ. Ο δεύτερος τρόπος μπορεί να επιφέρει πρακτικά αποτελέσματα πολύ γρηγορότερα. Τέλος, συζητήθηκε το θέμα της οικονομικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Σύμβασης. Σε ειδική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία της Σύμβασης, προσδιορίσθηκε η πρόοδος που έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία έτη ως προς τις συστάσεις της Σύμβασης για την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών συνεδριών της διάσκεψης, προτάθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις στις αντίστοιχες Αποφάσεις και Συστάσεις (Resolutions & Recommendations) της 7ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών, οι οποίες θα διατυπωθούν στα πρακτικά της συνάντησης. Οι αποφάσεις και συστάσεις καθώς και τα πλήρη κείμενα των τεχνικών συνεδριών, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Σύμβασης Ραμσάρ (www.ramsar.org) στο Διαδίκτυο. Μ αρία Αναγνω στοπούλου ΑΜΦΙΒΙΟΝ

8 Η Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων στην Κόστα Ρίκα Με την ευκαιρία της 7ης Συνάντησης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Ραμ- σάρ, διεξήχθη στην Κόστα Ρίκα άτυπη συνάντηση των μελών της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων (MedWet/Com). Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν: 1. Περιγραφή των συμπερασμάτων της 2ης Συνάντησης της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων (MedWet/ Com) στη Βαλένθια της Ισπανίας στα τέλη Ιανουαρίου του (βλ. σελίδες του ιδίου τεύχους). 2. Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της ομάδας MedWet για το , όπως αυτό τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη συνάντηση της Βαλένθια. 3. Υποστήριξη του Σχεδίου Απόφασης σχετικά με τη «Δομή της συνεργασίας για τους Μεσογειακούς υγροτόπους». 4. Οριστικοποίηση της επόμενης συνάντησης της MedWet/Com, στην Τυνησία τον Απρίλιο του Περιγραφή του συστήματος απογραφής και της βάσης δεδομένων MedWet. Ο απολογισμός των πεπραγμένων και δράσεων της Πρωτοβουλίας MedWet ήταν ιδιαιτέρως θετικός και ειδικότερα, εποικοδομητικά σχόλια εκφράστηκαν σε ότι αφορά την πρόοδο στη δομή συνεργασίας της Πρωτοβουλίας MedWet, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία συνάντηση στη Βαλένθια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσθήκη νέων κρατών-μελών και στην επιθυμία για την ενεργό συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανισμών. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν: I * 8f. ΐ ΑΜΦΙΒΙΟΝ

9 1 Η βελτίωση της οργανωτικής δομής της Πρω τοβουλίας MedWet και των συνεργασιών μεταξύ τω ν μελώ ν της Ομάδας. Ειδική μνεία έγινε στην παρατηρούμενη διεύρυνση στις συμμετοχές χωρών και οργανισμών. 2 Η επέκταση τω ν δραστηριοτήτων στις νοτιότερες χώρες της Μεσογείου, με την ίδρυση ενός νέου κέντρου υγροτόπων στη Βόρεια Αφρική και την εισδοχή του ως τέταρτου μέλους στην Ομάδα MedWet. Διακρατικές συνεργασίες των «περιμεσογειακών» χωρών καθώς και μεταξύ των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς και τις δραστηριότητες του Δικτύου MedWet. Η Συρία, η Ιταλία, η Λιβύη και το Ισραήλ αποτελούν νέα κέντρα υγροτόπων, ενώ η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη, σε συνεργασία με την Κροατία, πρόκειται να αναπτύξουν κοινό πρόγραμμα στον ποταμό Νερέτβα. 3 Η ανάπτυξη του συστήματος απογραφής και βάσης δεδομένων MedW et από το IC N της Πορτογαλίας. Το σύστημα απογραφής και βάσης δεδομένων MedWet αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε, ιδιαίτερα μετά τη διαμόρφωση και ενημέρωσή του σε περιβάλλον «Windows». Δύο περαιτέρω πεδία ανάπτυξης του συστήματος είναι: α) η χρήση του ως εργαλείου απογραφής, με επεξεργασία των υπαρχόντων δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους με μορφή ποσοτικών παραμέτρων και διαγραμμάτων, και β) ως εργαλείου απογραφής με τη χρήση της χαρτογράφησης. 4 Η δημιουργία και ο εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής σελίδας MedWet (http://www.medwet.gr) καθώς και η κυκλοφορία του ενημερωτικού δελτίου «MedWet Newsletter» ήταν θέματα που αφορούσαν τις επιμέρους δραστηριότητες της Γραμματειακής Μονάδας MedWet, που έχει την έδρα της στο ΕΚΒΥ. Τέλος, ο προεδρεύων της συνάντησης, και αντιπρόσωπος της Τυνησίας κ. M. A. Karem, παρουσίασε τις προπαρασκευαστικές διεργασίες για την επόμενη συνάντηση της MedWet/Com στην Τυνησία, που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του Ν ίκη Δ ρ ιβ α λ ιά ρ η ΑΜΦΙΒΙΟΝ L i

10 ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ Στα ορια των Νομών Ξάνθης και Καβάλας, ανάμεσα στη Θράκη και τη Μακεδονία, βρίσκεται ο ποταμός Νέστος. Πριν από το δέλτα που σχηματίζει κατά την εκροή του στο Αιγαίο, ο ποταμός έχει μια έντονα μαιανδρίζουσα κοίτη, περνώντας μέσα από στενά φαράγγια με απόκρημνα πρανή. Τα Στενά του Νέστου, όπως ονομάζεται η περιοχή, έχουν έκταση στρέμματα και χάρη στο ιδιαίτερο κάλλος του τοπίου και το γεωμορφολογικό και βιολογικό ενδιαφέρον έχουν χαρακτηρισθεί ως Αισθητικό Δάσος. Αποτελούν επίσης περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των περιοχών του Δικτύου NATURA Τα Στενά, παρά τη μικρή σχετικά έκτασή τους, παρουσιάζουν μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον, αλλά και οικονομικό, λόγω της συμβολής τους στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης ζώνης. Όσον αφορά τη χλωρίδα, 23 είδη έχουν χαρακτηρισθεί ως ενδιαφέροντα, δύο από τα οποία είναι ελληνικά ενδημικά και 16 βαλκανικά ενδημικά. Ένα είδος μάλιστα, το Haberlea rhodopensis, είναι είδος παλαιοενδημικό, "λείψανο" του Τριτογενούς και ενδημικό της Ροδόπης. Ιδιαίτερα πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα με 213 είδη, τρία από τα οποία είναι σπάνια (δύο είδη γυπών, δηλαδή το όρνιο -G yp s fulvusκαι ο ασπροπάρης -Neophron percnopterus- και ο χρυσαετός - Aquila chrysaetos), 61 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409, 151 είδη στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και 41 είδη στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδος. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Αναγνωστοπούλου Άλλα σημαντικά είδη πανίδας είναι η βίδρα (Lutra lutra), ο λοφιοφόρος τρίτωνας (Triturus cristatus), η οχιά η αληθινή (Vipera berus), η οποία βρίσκεται στο νοτιότερο όριο εξάπλωσής της, τρία είδη ψαριών και ένα είδος ασπονδύλου. Η ευρύτερη περιοχή δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητικών εργασιών, έχει λίγα αρχαιολογικά ευρήματα και μέτρια κοινωνική υποδομή. Η σπουδαιότερη οικονομική δραστηριότητα είναι ο τουρισμός, ο οποίος παρουσιάζει τα τελευταία έτη αυξητικές τάσεις. Παρέχει όμως μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη έρευνας και εκπαίδευσης αλλά και προώθησης ήπιων μορφών τουρισμού. Ο σοβαρότερος κίνδυνος για την περιοχή είναι η κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων στον ποταμό Νέστο από την ΔΕΗ, τα οποία απειλούν πολλές από τους υγροτοπικές λειτουργίες του οικοσυστήματος ΑΜΦΙΒΙΟΝ

11 Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Τασούλα Χατζαρίδου αλλά και τύπους οικοτόπων όπως τα δάση-στοές με ιτιές και λεύκες (Salix alba και Populus alba). Τα δάση αυτά απειλούνται άμεσα, διότι με οποιαδήποτε μείωση της ποσότητας του νερού του ποταμού, θα υποβαθμισθούν και πιθανόν να εξαφανισθούν. Ακόμη, πολλά είδη της ιχθυοπανίδας όπως τα είδη Barbus cyclolepis strumicae, Cobitis strumicae, Rhodeus seriseus amarus, θα πληγούν αν η απελευθέρωση νερού από τα φράγματα γίνεται μόνο σε ορισμένες περιόδους. Η διατήρηση και βελτίωση της υπάρχουσας υψηλής βιοποικιλότητας και της φυσιογνωμίας του τοπίου των Στενών του Νέστου, μπορεί να επιτευχθεί με τις ακόλουθες κατηγορίες μέτρων: Γενικά μέτρα για τη διατήρηση των υπαρχουσών χρήσεων γης και της χωροταξικής κατανομής τους, με μέτρα για την προστασία από πυρκαγιές. Πολιτικο-θεσμικά μέτρα για την ρύθμιση της βοσκής, των υλοτομιών, της Θήρας, της αλιείας και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Διαχειριστικά-οικονομικά-κοινωνικά μέτρα, δηλαδή έργα υποδομής για τουρισμό και αναψυχή. Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση των συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων και των ειδών της περιοχής. Τα συγκεκριμένα μέτρα αποβλέπουν στη διατήρηση και ανόρ- θωση της δομής και των φυσικών λειτουργιών και αξιών των τύπων οικοτόπων της περιοχής, στη διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Συνοπτικά τα κυριότερα μέτρα είναι: Διατήρηση των υπαρχουσών χρήσεων γης και της χωροταξικής κατανομής τους. Να μην εγκριθούν νέες αιτήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων. Περιορισμός της επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου δασικών δρόμων. Εφαρμογή προληπτικών μέτρων φύλαξης για τις πυρκαγιές (δύο πυροφυλάκια, κ.λπ.). Διατήρηση λιβαδιών και εφαρμογή αγρανάπαυσης σε γεωργικές εκτάσεις. Ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών, με προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να ασκείται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος για λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία και χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Επέκταση των ορίων του καταφυγίου θηραμάτων. Ρύθμιση της βόσκησης σε τοποθεσίες υψηλότερες από 400 μέτρα εντός του Αισθητικού 9 Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Τασούλα Χατζαρίδου Δάσους και σε ολόκληρη τη ζώνη προστασίας. Κατασκευή ειδικών θέσεων παροχής τροφής (ταΐστρες) για τους γύπες και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των μεγάλων αρπακτικών, της βίδρας, του λοφιοφόρου τρίτωνα και της οχιάς. Ρύθμιση των αθλητικών δραστηριοτήτων και του ψαρέματος κατά τη διάρκεια του έτους. Σήμανση μονοπατιών και δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης. Παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων σε επίπεδο: α) περιοχής, β) τύπων οικοτόπων και γ) ειδών, με σκοπό, αφενός, τη βελτίωση της διαχείρισης και αφετέρου, την περιοδική επανααξιολόγηση των βιοτικών γνωρισμάτων της περιοχής. Μάνος Κουτράκης Ερευνητής Δ του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας ΑΜΦΙΒΙΟΝ

12 MedWet Δεύτερη Συνάντηση της Επιτροπής Μεσογειακών Υγροτόπων Στα τέλη Ιανουαρίου του 1999, πραγματοποιήθηκε, στη Βαλένθια της Ισπανίας, η δεύτερη συνάντηση της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων (MedWet/Com), υπό την αιγίδα της ισπανικής κυβέρνησης και της Σύμβασης Ραμσάρ. Ήταν μια καθοριστική συνάντηση εργασίας που συγκέντρωσε αντιπροσώπους από όλες σχεδόν τις χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Συμβάσεις της Βαρκελώνης, της Βέρνης και Ραμσάρ, καθώς επίσης και εκπροσώπους από έξι μεγάλες, διεθνείς, μη κρατικές οργανώσεις και κέντρα υγροτόπων. Κύρια θέματα της συνάντησης ήταν: 1 Τροποποίηση των κανόνων λειτουργίας της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων. 2 Σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής MedWet, η οποία θα λειτουργεί ως καθοδηγητικό όργανο της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα είναι κράτη τα οποία φιλοξένησαν πρόσφατες συνεδριάσεις της Μεσογειακής Επιτροπής. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν έως τώρα, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Τυνησία. 3 Ανάλυση, αξιολόγηση και βελτίωση του Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Μεσογειακής Στρατηγικής, το οποίο παρουσιάσθηκε από την Ομάδα MedWet. Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης τέθηκαν ως ακολούθως: περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου συνεργασίας στη Μεσόγειο με την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής όλων των μελών της MedWet/Com, προώθηση της σωστής χρήσης και της περαιτέρω ανάπτυξης των προσεγγίσεων MedWet, ιδίως στους τομείς της απογραφής, της διαχείρισης και της κατάρτισης, μέσω μιας πιο στενής συνεργασίας των κέντρων υγροτόπων της περιοχής και άλλων κατάλληλων εταίρων, ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών για όλες τις δραστηριότητες που βασίζονται στη συνετή χρήση των υγροτόπων, προώθηση της αξιολόγησης των υγροτοπικών αξιών και λειτουργιών μέσω της πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού. 4 Καθορισμός της δομής και λειτουργίας της Ομάδας ΜedWet. Κατά την περίοδο , η Ομάδα MedWet θα αποτελείται από τον Συντονιστή ΜedWet, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Σύμβασης Ραμσάρ, και από τα εξής τρία κέντρα υγροτόπων που υποστηρίζονται από τις κυβερνήσεις τους: Βιολογικός Σταθμός Tour du Valat, Γαλλία, ο οποίος θα λειτουργεί ως μονάδα ανάπτυξης έργων και θα αποτελεί το κομβικό σημείο σε θέματα κατάρτισης και διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που στοχεύουν στη διαχείριση των υγροτόπων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Ελλάδα, το οποίο θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων και στον Συντονιστή MedWet και θα λειτουργεί ως κομβικό σημείο σε θέματα χαρτογράφησης και παρακολούθησης, καθώς επίσης και αποκατάστασης υγροτόπων. Κέντρο για τη Μελέτη των Μεσογειακών Υγροτόπων (SEHUMED), Ισπανία, το οποίο θα λειτουργεί επίσης ως μονάδα ανάπτυξης έργων και θα αποτελεί το κομβικό σημείο σε θέματα σχετικά με την ποιότητα και τη ρύπανση των υδάτων, τη συνετή χρήση των υγροτόπων και τον τουρισμό. F t ΑΜΦΙΒΙΟΝ α-

13 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε επίσης ένα καθοριστικό βήμα στις προσπάθειες ίδρυσης ενός κέντρου υγροτόπων στη Βόρεια Αφρική, το οποίο στο μέλλον θα λειτουργήσει ως το 4ο μέλος της Ομάδας MedWet. Στο πλαίσιο αυτό, επήλθε μια κατ' αρχήν συμφωνία ανάμεσα στις πέντε ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις (Αιγύπτου, Αλγερίας, Λιβύης, Μαρόκου και Τυνησίας) και τη Σύμβαση Ραμσάρ, για τη διαδικασία που πρόκειται να εφαρμοσθεί και για τις αρμοδιότητες του νέου κέντρου. Δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα υγροτόπων ανατέθηκαν σε άλλα μέλη της ΜedWet/Com (εκτός των μελών της Ομάδας MedWet), ως ακολούθως: Σύστημα απογραφής και βάση δεδομένων ΜedWet: ICN της Πορτογαλίας, Εκστρατεία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού: Γραφείο Μεσογειακών Προγραμμάτων του WWF International, Προστασία των ειδών: BirdLife International. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση παρουσιάσθηκαν από τα συμμετέχοντα κράτη (Αλβανία, Αλγερία, Κροατία, Μαρόκο και Τυνησία) τα αποτελέσματα του έργου ΜedWet2. Το έργο, υπό τη διαχείριση του Γραφείου Ραμσάρ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάρτιο του Η MedWet/Com ενημερώθηκε επίσης για την πρόοδο των έργων ΜedWet3 (χρηματοδοτείται από το Global Environment Facility και το Γαλλικό Ταμείο για το Παγκόσμιο Περιβάλλον) και ΜedWet4 (Evian-Danone). Πολλοί από τους συμμετέχοντες παρουσίασαν τρέχουσες δραστηριότητες, υπέρ των υγροτόπων. Ειδικότερα μία τεχνική ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις του τουρισμού στους υγροτόπους. Τέλος, παρουσιάσθηκε από την Ελλάδα και την Ισπανία, ψήφισμα για τη δομή της συνεργασίας στη Μεσόγειο, το οποίο συζητήθηκε εκτενώς. Το ψήφισμα υποβλήθηκε επισήμως από τις δύο αυτές χώρες, καθώς και από την Αλβανία και από τη Γαλλία, στην 7η Συνάντηση της Συνθήκης των Συμβαλλομένων Μερών στο Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα τον Μάιο του 1999 και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια. Έτσι, η πρωτοβουλία για τη Μεσογειακή περιφερειακή συνεργασία που ξεκίνησε το 1991, έλαβε την τελική και επίσημη μορφή της. Η Πρωτοβουλία ΜedWet ξεκίνησε ως έργο στο οποίο μετείχε αρχικά ένας περιορισμένος αριθμός χωρών και οργανώσεων. Επί του παρόντος, υπό την αιγίδα της Σύμβασης Ραμσάρ, η Πρωτοβουλία ΜedWet απασχολεί όλα τα κράτη της περιοχής (25), τους κυριότερους διακρατικούς φορείς που δρουν στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και εκείνες τις μη κρατικές οργανώσεις και τα κέντρα υγροτόπων που είναι ιδιαίτερα δραστήρια σε θέματα διαχείρισης και συνετής χρήσης υγροτοπικών πόρων. Νίκος Κόντος ΑΜΦΙΒΙΟΝ

14 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ f M Ε Σ A J ' j j f i3l-a' T_*T. _ - η- ^. * Ι γϊ:ι ^ Ξ > - * ι-'t r = i J!* - ' t ' 1\* Τα νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το LIFE-Φύση 1999 Αμβρακικός Κόλπος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Γ. Ρουσόπουλος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο LIFE- Φύση 1999, βάσει της οποίας επιλέχθηκαν συνολικά 94 από τα 229 προτεινόμενα έργα, για τα οποία η Επιτροπή θα διαθέσει 68,8 εκατομμύρια ευρώ. Για την επιλογή τους τα έργα έπρεπε να πληρούν ένα από τα ακόλουθα 3 κριτήρια: 1) τη διατήρηση των περιοχών (sites) που έχουν προταθεί από τα κράτη μέλη στα πλαίσια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους (77%), 2) τη διατήρηση των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα πουλιά (17%), 3) τη διατήρηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικής σημασίας (6%). Οι μη κρατικές οργανώσεις ανέλαβαν ως ανάδοχοι έργων το 24% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ανατέθηκε σε υπηρεσίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου θέσεις εργασίας, πολλές από τις οποίες θα είναι νέες, θα χρηματοδοτηθούν για τους σκοπούς των έργων τα επόμενα 3 έτη. Από την Ελλάδα, κατατέθηκαν συνολικά 19 προτάσεις και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση οι έξι. Το συνολικό κόστος των έργων που επιλέχθηκαν είναι ευρώ. Χαρακτηριστικό των έξι έργων είναι ότι αφορούν τύπους οικοτόπων σε αντίθεση με τα έργα των προηγούμενων ετών, τα οποία στόχευαν κυρίως στη διατήρηση ειδών. Νέο στοιχείο θεωρείται επίσης και η φύση των αναδόχων των έργων εφόσον παρουσιάζονται αναπτυξιακές εταιρείες και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στη θέση αυτή. Τα έργα τα οποία εγκρίθηκαν είναι: Διαχείριση για τη διατήρηση των υγροτόπων του Αμβρακικού Ανάδοχος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Αμβρακικού Κόλπου (ΕΤΑΝΑΜ) Διάρκεια: 1/11/99-1/1/ 2003 Προϋπολογισμός: ECU Εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για την περιοχή της Λίμνης Ταυρωπού Ανάδοχος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) Διάρκεια: 1/8/99-1/8/2003 Προϋπολογισμός: ECU Διατήρηση και διαχείριση του όρους Μαίναλο Ανάδοχος: Αναπτυξιακή Εταιρεία της Νομαρχίας Αρκαδίας Διάρκεια: 1/1/2000-1/1/2003 Προϋπολογισμός: ECU Βελτίωση και διατήρηση του Δάσους του Ρούβα στο όρος Ίδη Ανάδοχος: Δήμος Ρούβα Διάρκεια: 1/8/99-1/8/2001 Προϋπολογισμός: ECU Εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων στις περιοχές του Γράμμου και της Ροδόπης Ανάδοχος: Αρκτούρος Διάρκεια: 1/1/2000-1/1/2003 Προϋπολογισμός: ECU Δράσεις για τη διατήρηση των ασβεστούχων τυρφωδών λειμώνων Ανάδοχος: Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) Διάρκεια: 1/11/1999-1/5/2003 Προϋπολογισμός: ECU Μ α ρ ία Π α π α γ εω ρ γ ίο υ Β* 14& ΑΜΦΙΒΙΟΝ

15 Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία Διασυνοριακών Ποταμών και Υγροτόπων Η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαχείριση και προστασία των ποταμών και των υγροτόπων αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σκοπούς της στρατηγικής της Σύμβασης Ραμσάρ. Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας είναι επίσης σκοπός της Σύμβασης UN/ECE για την Προστασία και Χρήση Διασυνοριακών Υδάτων και Λιμνών. Παρά την ισχυρή υποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών και ενώ αυτές είναι ουσιαστικές προκειμένου να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα και να επιτευχθεί ολοκληρωμένη διαχείριση των εσωτερικών υδάτων, τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Με χρηματοδότηση του Ολλανδικού Υπουργείου Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας, η Διεθνής Οργάνωση για τους Υγροτόπους (Wetlands International) ολοκλήρωσε εργασία για τους διασυνοριακούς ποταμούς και υγροτόπους της Κεντρικής Ευρώπης και παρουσίασε τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες διακρατικών συνεργασιών. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός περιοχών προτεραιότητας όπου απαιτείται η ανάπτυξη πρόσθετων προγραμμάτων διαχείρισης και προστασίας. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου καθώς και με την ανάλυση δημοσιευμένων δεδομέ νων από το Wetlands International. Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση του Δούναβη και της τεράστιας λεκάνης απορροής του (ο ποταμός διασχίζει επτά χώρες), όπου πολλές δραστηριότητες έχουν αρχίσει στα πλαίσια του έργου «Danube Action Plan». Συνάντηση εργασίας με θέμα τη διαχείριση και προστασία διασυνοριακών ποταμών και υγροτόπων, πραγματοποιήθηκε στο Wagenigen της Ολλανδίας, στις Ιουνίου 1999, με πρωτοβουλία του Wetlands International. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων κρατών καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων από τις περιοχές που θεωρήθηκαν σημαντικές και προτεραιότητας, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του Wetlands International, εκπρόσωπος του γραφείου για τη Σύμβαση UN/ECE και της Ομάδας Εργασίας για την Παρακολούθηση και την Πρόληψη των Πλημμύρων (Task Force on Monitoring and Flood Prevention). Επίσης, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών με ενδιαφέρον στην προστασία Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Σεφερλής και διαχείριση υδάτων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του ερωτηματολογίου του Wetlands International και επισημάνθηκε η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της χρήσης γης και υδάτων. Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις και συζητήσεις σχετικά με την υπάρχουσα πείρα διακρατικών συνεργασιών διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων και διαμορφώθηκαν πιλοτικές προτάσεις για μελλοντικές και εκτενέστερες συνεργασίες. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και συντονισμού των προγραμμάτων διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων, μεταξύ των διαφόρων φορέων των ενδιαφερομένων κρατών. Επίσης ανέκυψαν για άλλη μια φορά τα δυσεπίλυτα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ χωρών με παλιές αντιθέσεις που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση κοινών περιβαλλοντικών προγραμμάτων (π.χ. Λετονία-Εσθονία-Ρωσία). Μ ιλ τιά δ η ς Σ ε φ ε ρ λ ή ς

16 Προστασία του Γυπαετού στην Ελλάδα Σ το πλαίσιο του προγράμματος LIFE-ΦΥΣΗ 1998, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και η ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, υλοποιούν έργο με τίτλο «Διατήρηση-Προστασία του Γυπαετού στην Ελλάδα». Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1998 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου του Το έργο υλοποιείται σε 10 ορεινές περιοχές της χώρας, 7 από τις οποίες βρίσκονται στην Κρήτη (Όρη Σελίνου, Λευκά Όρη, Ασφένδου-Καλλικράτης, Ψηλορείτης, Κέδρος, Αστερούσια και Δίκτη) και 3 στην ηπειρωτική Ελλάδα (Παρνασσός, Γκιώνα, Ό λυμπος). Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση και προστασία του Γυπαετού στην Ελλάδα. Αυτός ο σκοπός αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της λήψης σειράς μέτρων προστασίας του είδους, της λεπτομερούς καταμέτρησης του πληθυσμού των Γυπαετών και της προστασίας όλων των περιοχών διαβίωσής του. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων (παραγωγή ενημερωτικού υλικού και ταινιών, πραγματοποίηση σεμιναρίων και διαλέξεων, λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης, κ.ά.) αποτελεί σημαντική δραστηριότητα του έργου. Στα πλαίσια των ενημερωτικών δραστηριοτήτων εκτυπώθηκαν τρίπτυχα έντυπα παρουσίασης του έργου και του γυπαετού, αφίσες και αυτοκόλλητα. Για περισσότερες πληροφορίες: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Τ.Θ. 2208, Ηράκλειο Κρήτης και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εμμ. Μπενάκη 53, Αθήνα. Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 27 Διμηνιαία έκδοση του EKBY ISSN Ταχυδρομική διεύθυνση: ΐνίουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Mηχαvιώvας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Έ κδοσης: M opio Κατσακιώρη Συντακτική Eπιτpοπή: M α piα Κατσακιώρη, Σπύρος Ντάφης Φωτογραφία εξωφύλλου: Φωτ. αρχείο EKBY / Τ. Χατζαρίδου Φωτοστοιχειοθεσία - Επιμέλεια έκδοσης: A N IM A G R A P H IC S Υιοί A. Υφαντή ΟΈ., Φραγκίνη 9, Θεσσαλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οππκοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα: «Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» Με γενικό τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» η Ομάδα Τοπικής Δράσης διοργάνωσε ημερίδα (στις 27 7 2001),

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ Αρχείο ΕΠΠ /Λ. Νικολάου Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Σεπτέμβριος 2007 1 Το πρόγραμμα LIFE-Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της:

Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της: Η ΕΤΑΝΑΜ αποτελεί ιδρυτικό μέλος ή μέτοχο στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της: - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΠΙΝΔΟΣ, με την μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών" Υποστήριξη ομάδας:

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης:  ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών Υποστήριξη ομάδας: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠ ΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤ ΗΣ Γ ΕΝΙΚ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΧΩ ΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 10-1-2013 Αρ. πρωτ. οικ 42 Πλατεία Κουντουριώτη Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο Τηλ 2813

Διαβάστε περισσότερα

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida

DΒ3.1 Determination of the Ideotype of Lake Ismarida "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β3 Β3. Προτάσεις και διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και ανόρθωση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας ΠΒ3.1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:03:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΔ5ΓΝ-ΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα