ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 30 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ. 1424/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) µελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) συνολικά τακτικά µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Αντιπρόεδρος 2. Μιχαλέλης ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 2. Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Μέλος 3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος 3. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, Τακτικό Μέλος 4. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος 4. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος 5. Κοσµοπούλου Αναστασία, Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου κ. Καπετσώνη Βασιλική και η υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών κ. Μυλωνά Αναστασία. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την από εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από το Θεµατικό Αντιδήµαρχο κ. ηµοσθένη Παπακωνσταντίνου και έχει ως ακολούθως: Θέµα: Ανατροπές & Aντιλογισµοί Αναλήψεων Υποχρέωσης για το έτος Με τη λήξη της χρήσης του 2014 πρέπει να ανατραπούν-αποδεσµευθούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων που για διάφορους λόγους δεν έχουν εκτελεστεί-πληρωθεί µέχρι τέλος του έτους. Με το εγγ. Υπ. Οικ. 2/97612/0026/ δόθηκαν, εκ νέου, οδηγίες σχετικά µε τις ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων. Η φετινή εγκύκλιος δεν έχει διαφορές σε σχέση µε αυτές των προηγούµενων ετών, εκτός από ένα πολύ σηµαντικό σηµείο. Με το σηµείωµα αυτό γίνεται προσπάθεια να επισηµανθούν οι βασικές ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των οικονοµικών υπηρεσιών για την διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής. Ως γνωστόν, µε βάση τις προηγούµενες εγκυκλίους), οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31/12/2014, µέχρι και το α' δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2015.

2 Στο εγγ. Υπ. Οικ. 2/97612/0026/ , αναφέρεται ότι οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31/12/2014, µέχρι 31/1/2015, ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των εν λόγω αποφάσεων στο πληροφοριακό σύστηµα του οικείου φορέα. Επισηµαίνεται δε, ότι για την ισχύ των αποφάσεων αυτών από της εκδόσεως τους προωθείται σχετική νοµοθετική ρύθµιση. Συνεπώς παρατείνεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι φορείς µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης, από τις 10 Ιανουαρίου που ίσχυε, στις 31 Ιανουαρίου Σχετική είναι η εγκύκλιος µε αρ.πρωτ. 2/92055/0026/ εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµικών και η εγκύκλιος 2/91118/0026/ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικότερα: 1. Ανατροπή ή Αποδέσµευση ανάληψης υποχρεώσεων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010(Α.194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, για οποιοδήποτε λόγο (µαταίωση πραγµατοποίησης της δαπάνης, δέσµευση πίστωσης µεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική ανακλητική απόφαση του οργάνου που διέθεσε τη πίστωση. Ως µη εκτελεσθέν ποσό νοείται εκείνο το οποίο δεν έχει πληρωθεί. Μεταξύ της ανατροπής της υποχρέωσης που πραγµατοποιείται στο τέλος του έτους και της πιθανής αποδέσµευσης ποσού στη διάρκεια του έτους, υπάρχει η εξής διαφορά: Το Μητρώο εσµεύσεων ενηµερώνεται µε διαγραφή των ποσών που αποδεσµεύονται. Για την έκδοση των προαναφερόµενων ανακλητικών αποφάσεων από τα όργανα που διέθεσαν τη πίστωση και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο εσµεύσεων από την οικονοµική υπηρεσία, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ.2/91118/0026/ εγκύκλιο, για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Τρόπος έκδοσης των ανατρεπτικών ΑΑΥ. Οι ανακλητικές αποφάσεις µπορούν να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα µε το σύστηµα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα (όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 2/ /0026/ Υπ. Οικονοµικών). Κατά τη γνώµη µας στους ήµους πρέπει η ανατροπή να γίνει αναλυτικά ανά ΚΑΕ στην ίδια απόφαση, τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου το ποσό που αποδεσµεύεται µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. Η απόφαση ανατροπής-αποδέσµευσης λαµβάνεται από το όργανο που τις ανέλαβε αρχικά ( ήµαρχος, οικονοµική επιτροπή, ηµοτικό Συµβούλιο), ανάλογα µε το είδος της δαπάνης, όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 158 του Ν.3463/06 και 72 του Ν.3852/10. Η σχετική απόφαση θα µπορεί να είναι ενιαία ανά όργανο διοίκησης, αλλά η καταχώρηση πρέπει να είναι αναλυτική στο µητρώο δεσµεύσεων. Η Οικονοµική Υπηρεσία καταχωρεί τις ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούµενα βιβλία µε αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισµός), λαµβάνουν δε και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης. Με την έναρξη του οικονοµικού έτους 2015, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ απόλυτη προτεραιότητα: Οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το µέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του Εάν από προηγούµενο έτος κατά την ανάληψη της υποχρέωσης ένα ποσό αφορούσε το 2015, πρέπει αυτό το ποσό να αναληφθεί αµέσως µε την έναρξη της χρήσης 2015 και στον ίδιο ΚΑΕ του προηγούµενου έτους. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί το εξής: Το µέρος της δαπάνης που ενώ αναλήφθηκε εντός του 2014 και δεν πραγµατοποιήθηκε (όχι εκείνο που δεν πληρώθηκε, αλλά εκείνο για το οποίο δεν εκδόθηκαν τα παραστατικά λόγω µη πραγµατοποίησης) και έρχεται συνεχιζόµενο στο 2015 θα αναληφθεί στον ίδιο ΚΑΕ του Προσοχή, η µη τιµολόγηση πρέπει να προκύπτει από τη δυνατότητα που δίνει η σχετική σύµβαση (παράταση ή συνεχιζόµενη δαπάνη ή έργο), ενώ εάν η ίδια η σύµβαση προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2014, τότε δεν επιτρέπεται η µη τιµολόγηση και η µεταφορά της στο 2015.

3 Ανεξόφλητες δαπάνες του απάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους (2014), αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του 2014,εγγραφόµενοι στον ΚΑΕ 81. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 Π 113/2010) «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π 113/2010). Η δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π 113/2010): α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο 4 παρ. 5 Π 113/2010)». Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή µη νοµιµότητας της δαπάνης. Επειδή όµως στους δήµους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο µητρώο δεσµεύσεων, η συγκεκριµένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρµογή. εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσµευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαµβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισµό της διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. Το Υπ. Οικονοµικών κοινοποίησε την 2/97612/0026/ Υπ. Οικονοµικών εγκύκλιό του που αναφέρεται στο συγκεκριµένο θέµα. Με το σηµείωµα αυτό γίνεται προσπάθεια να επισηµανθούν οι βασικές ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των οικονοµικών υπηρεσιών για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. αυτής. Σχετική είναι η εγκύκλιος 2/97612/0026/ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικότερα: 1. Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ηµάρχου, της οικονοµικής Επιτροπής ή του ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.

4 Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31/12/2014, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2014 και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισµός) τόσο στο Μητρώο εσµεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαµβάνουν και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικονοµικών 2/92055/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωµή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2015, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006 και 72 του Ν.3852/ Ανάρτηση στο πρόγραµµα διαύγεια Στις αναρτητέες πράξεις στο πρόγραµµα διαύγεια περιλαµβάνεται και η ανακλητική απόφαση του διατάκτη, µε την οποία ανατρέπεται η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς αυτή εκδίδεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (πρβλ ΣτΕ 2801/2012) (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 1 Πράξη 143/2014) 5. Στο εγγ. Υπ. Οικ. 2/97612/0026/ , αναφέρεται ότι οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31/12/2014, µέχρι 31/1/2015, ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των εν λόγω αποφάσεων στο πληροφοριακό σύστηµα του οικείου φορέα. Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31η εκεµβρίου, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12 και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή. Συνεπώς παρατείνεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι φορείς µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης, από τις 10 Ιανουαρίου που ίσχυε µε τις προηγούµενες εγκυκλίους, στις 31 Ιανουαρίου Όµως, µε την πρόσφατη Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 1 Πράξη 143/2014, κρίνεται ότι η εγκύκλιος 2/112634/0026/ της 26ης ιεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε θέµα «Ανατροπές και Αναλήψεις υποχρεώσεων», στην οποία αναφέρεται ότι: «Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31/12/2013, µέχρι και το α δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2014 και να καταχωρούνται στο ΟΠΣ Π, για τους φορείς του ηµοσίου, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου» αποτελεί έγγραφο παροχής οδηγιών εσωτερικής φύσης, που δεν έχει δηµοσιευθεί, στερούµενο, για το λόγο αυτό, δεσµευτικής ισχύος. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την ανωτέρω πράξη, για την πραγµατοποίηση της δαπάνης κατά το νέο οικονοµικό έτος απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ποσό ίσο µε το ανεξόφλητο µέρος της προηγούµενης ανατραπείσας ανάληψης, η οποία µάλιστα καταχωρείται στα οικεία λογιστικά βιβλία κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις αναλήψεις νέων υποχρεώσεων (βλ. Ε.Σ. Πρ. Κλιµ. στο Ι Τµ. 123, 224/2013). Σε περίπτωση δε, που δεν τηρήθηκε η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία για τη νόµιµη ανάληψη δαπάνης, καθώς επί µη εκτέλεσης της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται - και για τη νόµιµη ανατροπή της, όταν δηλαδή, µεταξύ άλλων, η απόφαση ανάκλησης της αρχικής πίστωσης δεν εκδοθεί εντός του ίδιου οικονοµικού έτους, η σχετική δαπάνη είναι µη κανονική. Στην προκειµένη περίπτωση, για την ελεγχόµενη δαπάνη µε την Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 1 Πράξη 143/2014, η οποία δεν πραγµατοποιήθηκε, παρά τη δέσµευση των οικείων πιστώσεων, εντός του οικονοµικού έτους 2013, η σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη εκδόθηκε µεν εντός του ίδιου οικονοµικού έτους, αλλά αναρτήθηκε στη «ιαύγεια» στις οθέντος δε ότι η ανάρτηση αποτελεί, σύµφωνα µε το ν. 4210/2013, όρο ισχύος της πράξης αυτής, η εντός του

5 επόµενου οικονοµικού έτους, από εκείνο στο οποίο αφορά η δαπάνη, ανατροπή της δέσµευσης καθιστά την εντελλόµενη δαπάνη µη κανονική. Με την ανωτέρω πράξη το Ελεγκτικό συνέδριο όχι µόνο δεν δέχεται ως νόµιµη τη λήψη απόφασης τις πρώτες µέρες του επόµενου έτους για την ανατροπή της ανάληψης υποχρέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπ. Οικονοµικών, αλλά θεωρεί ότι και η ανάρτηση στο πρόγραµµα διαύγεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, στο οποίο έγινε η ανάληψη υποχρέωσης. Υπενθυµίζουµε βέβαια ότι το στο εγγ. Υπ. Οικ. 2/97612/0026/ επισηµαίνεται, ότι για την ισχύ των αποφάσεων αυτών από της εκδόσεως τους προωθείται σχετική νοµοθετική ρύθµιση. Οπότε µάλλον θα λυθεί νοµοθετικά η εµπλοκή που δηµιουργείται µε την ανωτέρω πράξη. 6. Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται απόφαση του διατάκτη για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης Με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ είχε γίνει δεκτό ότι δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσµευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαµβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισµό της διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. Όµως, µε το έγγ. Υπ.Οικ. Α.Π.2/65486/ Π ΣΜ/ , ανατρέπεται η ανωτέρω εγκύκλιος 30/2011 και γίνεται πλέον δεκτό ότι σε περίπτωση που το συµβατικό αντικείµενο λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιµολογηθέν ποσό της δαπάνης είναι µικρότερο από αυτό της ανάληψης υποχρέωσης (πχ λόγω απορρόφησης µικρότερων ποσοτήτων στα καύσιµα), θα πρέπει ο φορέας να προβεί σε ανατροπή, κατά το µέρος µη εκτέλεσης της αντίστοιχης ανάληψης υποχρέωσης, µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική αιτιολογηµένη απόφαση ανάκλησης του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, της ενότητας Ε «Ανατροπές αναλήψεων» της αρ. 2/18993/ Π ΣΜ/ εγκυκλίου περί οδηγιών για την τήρηση του Μητρώου εσµεύσεων. Με αρνητικές εγγραφές στο Μητρώο εσµεύσεων του Φορέα αντιλογίζονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. (Υπ. Οικ. 2/65486 / Π ΣΜ/ ).

6 ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΗ:2014 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α..Α. Κ.Α. ΑΠΑΝΩΝΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. Προς Ανατροπή Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/ ΩΞ3-ΥΕΒ Αµοιβές νοµικών και έγκριση αµοιβής 317,05 317,05 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 300,00 28,29 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ Ρ ΩΞ Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000,00 199,75 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 3.500,00 350,00 Πρόταση Ανάληψης Α-504 6/11/ /11/ ΦΩΞ3- Λ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων , ,93 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 6Ο0ΙΩΞ3-ΗΦΝ απάνη στείρωσης-εµβολ αδέσποτων 7.127, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-64Τ υπηρεσία σύµβουλου για , ,60 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-1Ω Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών , ,48 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /4/2014 ΒΙΗΥΩΞ3-8Τ Αµοιβές ορκωτού-ελεγκτή Λογιστή , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Λοιπές Επικοιν.Αναβάθµιση 3.500,00 434,35 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 7ΗΟ0ΩΞ3-Μ6Ν Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 319,18 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.200, ,85 Πρόταση Ανάληψης Α-497 6/10/ /10/ Υ4ΩΞ3-ΜΩ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 128,78 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 6Ο0ΙΩΞ3-ΗΦΝ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 4.000, ,05 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 7ΤΑ4ΩΞ3-ΙΓΠ Έξοδα αποκατάστασης ζηµίας ΙΧ ΙΖΟ 160,00 160,00 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 6Ο0ΙΩΞ3-ΗΦΝ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 6Ο0ΙΞ3-ΗΦΝ Επιχορήγηση στον ΟΡΓ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ , ,05 Πρόταση Ανάληψης Α-496 6/10/ /10/ Υ4ΩΞ3-ΜΩ Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισµού , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 6Ο0ΙΩΞ3-ΗΦΝ Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , ,60 Πρόταση Ανάληψης Α-11 27/1/ Τακτικές αποδοχές µονίµου ,00 653,58 Πρόταση Ανάληψης Α-16 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ,00 81,72 Πρόταση Ανάληψης Α-17 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ,00 2,11 Πρόταση Ανάληψης Α /6/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ,00 17,50 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε 9.500,00 23,74 Πρόταση Ανάληψης Α-22 27/1/ Μισθώµατα κτιρίων , ,58 Πρόταση Ανάληψης Α /5/ /5/2014 ΒΙΥΗΩΞ3-1ΥΤ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , ,53 Πρόταση Ανάληψης Α /5/ /5/2014 ΒΙΥΗΩΞ3-1ΥΤ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , ,35 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 6Ο0ΙΩΞ3-ΗΦΝ ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000, ,89 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000,00 671,09 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 528,90 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 7ΗΟ0ΩΞ3-Μ6Ν Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000, ,27 Πρόταση Ανάληψης Α /11/ /11/2014 Ω8ΛΘΩΞ3-Π1Ζ Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό 2.000, ,11 Πρόταση Ανάληψης Α /11/ /11/2014 Ω8ΛΘΩΞ3-Π1Ζ Προµήθεια για µελάνια-τονερ & drum , ,15 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ,00 8,78 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 1.600,00 2,16 Πρόταση Ανάληψης Α-26 27/1/ Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται , ,58 Πρόταση Ανάληψης Α-28 27/1/ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε ,00 56,73 Πρόταση Ανάληψης Α-31 27/1/ Τακτικές αποδοχές υπαλ µε σύµβαση ,00 353,04 Πρόταση Ανάληψης Α-32 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ,00 163,33 Πρόταση Ανάληψης Α /6/ Εργοδοτ. εισφορές ,00 37,91 Πρόταση Ανάληψης Α-35 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ,00 15,97 Πρόταση Ανάληψης Α-36 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές ,00 99,78 Πρόταση Ανάληψης Α-350 7/5/ /5/2014 ΒΙΥΚΩΞ3-7ΒΖ Προµήθεια γάλακτος έτους , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α-349 5/5/ /5/2014 ΒΙΥΚΩΞ3-95Χ απάν. Παροχ. Υπηρ , ,98 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /4/2014 ΒΙΗΥΩΞ3-Τ απάνη συντήρησης & καθαρισµού 3.799,98 247,23

7 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια σάκων απορριµµάτων , ,30 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών , ,14 Πρόταση Ανάληψης Α-311 7/3/ /3/2014 ΒΙΚΖΩΞ3-ΚΛ Προµήθεια κατασκ.υλικων , ,37 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-ΣΥΕ Προµήθεια Φωτιστικών- ηλεκτρ. υλικού & ,98 39,29 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα , ,01 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 6Ο0ΙΩΞ3-ΗΦΝ Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α-42 27/1/ Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ,00 159,84 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε 4.000,00 84,58 Πρόταση Ανάληψης Α-47 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο 120,00 4,80 Πρόταση Ανάληψης Α-48 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ,00 21,31 Πρόταση Ανάληψης Α-49 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 7.200,00 6,87 Πρόταση Ανάληψης Α-53 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε ,00 6,28 Πρόταση Ανάληψης Α-54 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε ,00 26,11 Πρόταση Ανάληψης Α-55 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 3.600,00 6,87 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 83,33 Πρόταση Ανάληψης Α-312 7/3/ /3/2014 ΒΙΚΖΩΞ3-ΚΛ Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος 5.000,00 158,92 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 Β2ΚΡΩΞ3-7Υ Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος , ,70 Πρόταση Ανάληψης Α /12/ /12/2014 Β8ΞΠΩΞ3-ΕΝΣ Απαλλοτρίωση οικοπέδου επιφάνειας , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 ΩΠΩΞΩΞ3-ΨΨ Απαλλοτρίωση οικοπέδου επιφάνειας , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ ΩΟΩΞ3-Η Απαλλοτρίωση οικοπέδου επιφάνειας , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ι5Γ προσθήκη κατ επέκταση και καθ , ,81 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-64Τ ανακατασκευή διαφόρων οδών , ,76 Πρόταση Ανάληψης Α-502 3/11/ /11/2014 Β3ΣΝΩΞ3-Θ4Ο πολεοδοµική µελέτη , ,49 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΚΘΩΞ3-ΡΥΗ Τακτοποίηση οφειλών µη τιµολ.έργων 206,87 206,87 Πρόταση Ανάληψης Α-57 27/1/ Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού ,00 51,69 Πρόταση Ανάληψης Α-60 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο 8.400,00 6,46 Πρόταση Ανάληψης Α-61 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο 720,00 1,55 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΡΩΞ3-ΟΑ Καταπολέµηση κουνουπιών στα ρέµατα , ,02 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 1.000,00 180,02 Πρόταση Ανάληψης Α-217 5/2/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-9Τ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.))1-1/ , ,13 Πρόταση Ανάληψης Α-86 27/1/ Απόδοση φόρου 4% ,00 0,02 Πρόταση Ανάληψης Α-88 27/1/ Απόδοση φόρου 20% ,00 640,05 Πρόταση Ανάληψης Α-221 6/2/2014, Απόδοση φόρου εργολάβων 8.200,00 779,96 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Επ.προς συµψηφισµό ΙΚΑ.Ο.Υ , ,46 Πρόταση Ανάληψης Α-213 5/2/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Ανεξόφλητα , ,43 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Μη Ενταλθεντα , ,98 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Μη 424,23 424,23 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) ΕΩΣ 30/09/ ,00 75,00 Πρόταση Ανάληψης Α-214 5/2/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ Προµήθειες παγίων(ποε) (Μη 664,02 664,02 Πρόταση Ανάληψης Α-215 5/2/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ Έργα - εργασίες (ΠΟΕ)(Ανεξόφλητα , ,85 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες 4.059, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ Μελέτες Έρευνες πειραµατικές , ,50 Σύνολο Εγγραφών: 88 Σύνολο : , ,99

8 ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΗ:2014 ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΗΜ. ΕΚ. ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΑΠΟΦ. Α..Α. Κ.Α. ΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟ Α.Α.Υ. ΥΠΟΛ.Α.Α.Υ. Πρόταση Ανάληψης Α-1 27/1/ Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων , ,95 Πρόταση Ανάληψης Α-3 27/1/ Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ,00 328,00 Πρόταση Ανάληψης Α-6 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 2.000,00 974,00 Πρόταση Ανάληψης Α-8 27/1/ Τόκοι δανείων εσωτερικού ,34 844,00 Πρόταση Ανάληψης Α-11 27/1/ Τακτικές αποδοχές µονίµου , ,28 Πρόταση Ανάληψης Α-12 27/1/ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 8.240,00 18,96 Πρόταση Ανάληψης Α-15 27/1/ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται ,00 101,48 Πρόταση Ανάληψης Α-16 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού , ,61 Πρόταση Ανάληψης Α-17 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ,00 1,55 Πρόταση Ανάληψης Α-18 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ 6.192,00 34,16 Πρόταση Ανάληψης Α-19 27/1/ Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΜ-ΝΠ 3% 200,00 200,00 Πρόταση Ανάληψης Α-22 27/1/ Μισθώµατα κτιρίων ,00 533,04 Πρόταση Ανάληψης Α-24 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 7.200,00 19,88 Πρόταση Ανάληψης Α-25 27/1/ Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ ,00 150,00 Πρόταση Ανάληψης Α-26 27/1/ Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται , ,59 Πρόταση Ανάληψης Α-27 27/1/ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 500,00 500,00 Πρόταση Ανάληψης Α-28 27/1/ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε , ,74 Πρόταση Ανάληψης Α-29 27/1/ Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης , ,39 Πρόταση Ανάληψης Α-30 27/1/ Αποζηµίωση υπερωριακής 500,00 500,00 Πρόταση Ανάληψης Α-31 27/1/ Τακτικές αποδοχές υπαλ. µε σύµβαση , ,90 Πρόταση Ανάληψης Α-32 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού , ,07 Πρόταση Ανάληψης Α-33 27/1/ Εργοδοτ. εισφορές 9.600,00 18,91 Πρόταση Ανάληψης Α-34 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο 9.600,00 59,37 Πρόταση Ανάληψης Α-35 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού , ,99 Πρόταση Ανάληψης Α-36 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές , ,22 Πρόταση Ανάληψης Α-38 27/1/ Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ,00 3,41 Πρόταση Ανάληψης Α-42 27/1/ Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , ,40 Πρόταση Ανάληψης Α-43 27/1/ Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε ,00 917,40 Πρόταση Ανάληψης Α-46 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού , ,47 Πρόταση Ανάληψης Α-47 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο 120,00 46,31 Πρόταση Ανάληψης Α-48 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο , ,90 Πρόταση Ανάληψης Α-49 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 7.200, ,37 Πρόταση Ανάληψης Α-50 27/1/ Εργοδοτική εισφορά Μονίµου 480,00 11,48 Πρόταση Ανάληψης Α-51 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ µόνιµου 240,00 6,92 Πρόταση Ανάληψης Α-52 27/1/ Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑ µονίµου 1.200,00 39,75 Πρόταση Ανάληψης Α-53 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε ,00 447,72 Πρόταση Ανάληψης Α-54 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε , ,40 Πρόταση Ανάληψης Α-55 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ 3.600,00 299,95 Πρόταση Ανάληψης Α-57 27/1/ Τακτικές αποδοχές µονίµου προσωπικού ,00 57,53 Πρόταση Ανάληψης Α-58 27/1/ Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση , ,69 Πρόταση Ανάληψης Α-60 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο 8.400,00 17,43 Πρόταση Ανάληψης Α-61 27/1/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο 720,00 0,24 Πρόταση Ανάληψης Α-62 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ ,00 735,58 Πρόταση Ανάληψης Α-67 27/1/ Εισφορά εργοδότη στο ΤΥ ΚΥ 4.080,00 313,21 Πρόταση Ανάληψης Α-68 27/1/ Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 260,00 59,76 Πρόταση Ανάληψης Α-71 27/1/ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται ,00 697,14

9 Πρόταση Ανάληψης Α-72 27/1/ Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε ,00 270,89 Πρόταση Ανάληψης Α-73 27/1/ Αποζηµίωση υπαλλήλων λόγω , ,34 Πρόταση Ανάληψης Α-74 27/1/ Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε ,00 22,93 Πρόταση Ανάληψης Α-76 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλ.µε σύµβαση , ,36 Πρόταση Ανάληψης Α-77 27/1/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου , ,41 Πρόταση Ανάληψης Α-78 27/1/ Υπέρ ηµοσίου (0823) 4.000,00 580,00 Πρόταση Ανάληψης Α-79 27/1/ Υπέρ ηµοσίου 6,67% ( 0824) , ,93 Πρόταση Ανάληψης Α-81 27/1/ Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 5.000, ,52 Πρόταση Ανάληψης Α-82 27/1/ Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , ,57 Πρόταση Ανάληψης Α-83 27/1/ Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρο , ,32 Πρόταση Ανάληψης Α-84 27/1/ Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο , ,06 Πρόταση Ανάληψης Α-85 27/1/ Απόδοση φόρου 1% 5.000, ,61 Πρόταση Ανάληψης Α-86 27/1/ Απόδοση φόρου 4% , ,48 Πρόταση Ανάληψης Α-87 27/1/ Απόδοση φόρου 8% , ,70 Πρόταση Ανάληψης Α-88 27/1/ Απόδοση φόρου 20% , ,16 Πρόταση Ανάληψης Α-90 27/1/ Φόρος 20% ( υπαλ. ΚΕΠ ) 2.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α-91 27/1/ Απόδοση Φόρου ΤΥ Κ 1% Εργολάβων 8.000, ,94 Πρόταση Ανάληψης Α-92 27/1/ Απόδοση ΤΠΕ Ε 1% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 8.000, ,94 Πρόταση Ανάληψης Α-93 27/1/ ΤΣΜΕ Ε 1% ΕΡΓΑ 8.000, ,94 Πρόταση Ανάληψης Α-94 27/1/ Απόδοση ΤΣΜΕ Ε 0,2% Εργολάβων 3.000, ,18 Πρόταση Ανάληψης Α-95 27/1/ Απόδοση ΤΣΜΕ Ε 0,6% Εργολάβων 5.000, ,48 Πρόταση Ανάληψης Α-96 27/1/ ΕΜΠ 0,5% ΕΡΓΑ 5.000, ,91 Πρόταση Ανάληψης Α-97 27/1/ Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1.750, ,81 Πρόταση Ανάληψης Α-98 27/1/ Υγειονοµική Περίθαλψη 3.000, ,60 Πρόταση Ανάληψης Α-99 27/1/ Κράτηση 0,10% συµβάσεων Ν4013/ , ,51 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση στο ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ , ,11 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση στο ΙΚΑ , ,86 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Ταµείο Προνοίας 1.000,00 339,46 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Εισφορά στο ΤΥ ΚΥ , ,88 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Εισφορά στο ΤΣΜΕ Ε , ,63 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Εισφορά στο ΚΥΤ , ,63 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Μ.Τ.Π.Υ ,00 171,94 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ ΤΕΑ Υ - Τ.Α..Κ.Υ 1,5% από , ,33 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ ΤΕΑ Υ 1.500,00 562,96 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Τ.Π..Υ ,00 875,28 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση στο ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ , ,24 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ ΤΠ Υ- ΤΑ ΚΥ 0,5% από προµήθειες , ,12 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση εισφοράς ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΜ , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση ΙΚΑ ΝΠ (ΕΤΕΑΜ) 2.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ ΚΛΑ ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π ,00 314,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Ο.Α.Ε.. 1% , ,29 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΠ Υ , ,64 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙ ΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠ Υ 1% 300,00 40,45 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Κρατήσεις στις αποδοχές για την , ,85 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΥ ΑΠ 22% , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Κράτηση υπέρ ήµου λόγω απεργίας ή 8.150, ,33 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση κρατήσεων στο Ταχυδροµικό , ,61 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ άνειο Οργανισµού ηµόσιου Υλικού 3.000,00 585,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση δάνειου ΤΕΑ Υ 1.600, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Κράτηση υπέρ ήµου για ηµοσιεύσεις 1.500, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% , ,79 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Μη Ενταλθέντα , ,85 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-64Τ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΩΝ , ,99 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-64Τ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ , ,00

10 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-64Τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ , ,90 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-64Τ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 8.856, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-64Τ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,48 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 227,49 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά ,69 11,20 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 266,86 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Λοιπές Επικοιν.Αναβάθµιση 3.500,00 325,44 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.200,00 16,77 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 45,83 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.000,00 19,53 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ( 5.000,00 703,56 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας ,00 331,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000,00 10,32 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000,00 6,66 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 38,15 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π ηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 177,13 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης , ,33 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 1.000,00 268,15 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων ,00 2,06 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π απάνες αποζηµιώσεων από ρυµοτοµία 1.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π απάνες αποζηµιώσεων από ρυµοτοµία , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Επιστροφές εν γένει χρηµάτων 3.000, ,65 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Επ.προς συµψηφισµό ΙΚΑ.Ο.Υ , ,57 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 0,04 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π απάνη συντήρησης & καθαρισµού 300,00 52,77 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 8.000,00 266,94 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια για µελάνια-τονερ & drum ,00 755,87 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό 8.000,00 591,05 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος 1.300,00 102,60 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια κατασκ.υλικων ,00 22,48 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και , ,85 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκίν. και ,00 400,10 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα , ,82 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 1.000,00 25,67 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 1.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια σάκων απορριµµάτων , ,87 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου 6.000, ,90 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ,60 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια ακατέργαστου άλατος έτους , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών , ,47 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια µηχανηµάτων & εργαλείων , ,54 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια υλικών αυτόµατου , ,73 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Προµήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και ,00 18,59 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ορκωτ. Ελεκ. ηµοτ.κοιν. Επιχ. Ν , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ορισµ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση.α.ε.μ , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ορισµός ορκωτού για λύση & 5.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.770,00 80,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ορισµός ορκωτού για λύση & 5.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ορισµός ορκωτού για λύση & 5.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-7Ε Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση 5.000,00 80,00 Πρόταση Ανάληψης Α /1/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-Π Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 134,78 Πρόταση Ανάληψης Α-213 5/2/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-ΟΟΨ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Ανεξόφλητα ,15 401,67 Πρόταση Ανάληψης Α-217 5/2/ /2/2014 ΒΙΡΝΩΞ3-9Τ ιάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.))1-1/ , ,83 Πρόταση Ανάληψης Α-222 6/2/ Ταµείο ΟΤΕ (ασθενείας) 1.000,00 825,76 Πρόταση Ανάληψης Α-223 6/2/ Ταµείο ΟΤΕ (κλ. υγείας ΕΟΠΠΥ ) 1.000,00 63,64

11 Πρόταση Ανάληψης Α-224 6/2/ Απόδοση υπέρ.ο.υ 250,00 250,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3- ΘΓ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 2.500,00 13,45 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΡΩΞ3-ΤΞΗ απάνη στείρωσης-εµβολ αδέσποτων ,00 881,30 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΡΩΞ3- ΥΨ Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού , ,82 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-1Ω Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών , ,06 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 300,00 10,17 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Συνδροµές Internet 300,00 67,52 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων 500,00 438,50 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 300,00 90,90 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Συντήρηση & επισκευή επίπλων & 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Συντήρηση& επισκευή τεχν. 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Συντ/ση αναγόµωση πυροσβεστήρων 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 430,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 300,00 3,77 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 300,00 78,60 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια υγειονοµικού και 500,00 0,87 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια αναλωσίµων Ηλεκτρ. 100,00 100,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 600,00 35,95 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Υλικά φαρµακείου 100,00 100,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια υπολογιστών 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Επισκευή και συντήρηση αντλίας 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 300,00 283,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια αναλωσίµων µικρών 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 16,91 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Λοιπός εξοπλισµός συνεργείου 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια ανταλ/κων αυτ/των 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 1.000,00 296,34 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 57,20 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια βιβλίων κλπ 100,00 100,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και 500,00 500,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 1.000,00 1,81 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια αναλωσίµων, εργαλείων- 300,00 72,04 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 300,00 300,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια εξοπλισµού κοινοχρήστων 1.000,00 379,91 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 1.000,00 360,40 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών 1.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια υλικών διαµόρφωσης Τ.Τ. 600,00 600,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια σωλήνων άρδευση , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια αναλωσίµων & 500,00 500,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 396,64 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 1.000,00 13,54 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η Λοιπός εξοπλισµός 500,00 500,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η απάνες για φωτοαντίγραφα σχεδίων 500,00 3,34 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕΛΩΞ3-66Η απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 1.500,00 100,00 Πρόταση Ανάληψης Α /2/ /2/2014 ΒΙΕ9ΩΞ3-1ΓΨ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣ.& ,00 19,08 Πρόταση Ανάληψης Α-283 4/3/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο 4.000, ,76 Πρόταση Ανάληψης Α-284 4/3/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑ ΚΥ- 500,00 141,01 Πρόταση Ανάληψης Α-300 5/3/ /3/2014 ΒΙΞΞΩΞ3-ΜΦΠ Αµοιβές ειδικών συµβούλων για την 159,52 159,52 Πρόταση Ανάληψης Α-301 5/3/ /3/2014 ΒΙΞΞΩΞ3-ΜΦΠ Λοιποί φόροι και τέλη , ,32 Πρόταση Ανάληψης Α-304 5/3/ /3/2014 ΒΙΞΒΩΞ3-6ΕΖ Λοιποί φόροι 1.000,00 694,50 Πρόταση Ανάληψης Α-308 5/3/ /3/2014 ΒΙΞΒΩΞ3-6ΕΖ Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θµιας , ,78

12 Πρόταση Ανάληψης Α-311 7/3/ /3/2014 ΒΙΚΖΩΞ3-ΚΛ Προµήθεια κατασκ.υλικων , ,43 Πρόταση Ανάληψης Α-312 7/3/ /3/2014 ΒΙΚΖΩΞ3-ΚΛ Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος 5.000,00 555,75 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ν Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων , ,87 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-ΕΞ ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ,33 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-ΕΞ ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ,06 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ι5Γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ , ,37 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ι5Γ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ , ,71 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ι5Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ , ,31 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ι5Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ , ,71 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ι5Γ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & , ,88 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /3/2014 ΒΙΞΡΩΞ3-Ι5Γ ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ , ,85 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /4/2014 ΒΙΗΥΩΞ3-Τ απάνη συντήρησης & καθαρισµού 3.799,98 75,58 Πρόταση Ανάληψης Α /3/ /4/2014 ΒΙΗΥΩΞ3-8Τ Αµοιβές ορκωτού-ελεγκτη Λογιστή , ,99 Πρόταση Ανάληψης Α /4/ /4/2014 ΒΙΗ5ΩΞ3-2Α απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 2.000,00 310,00 Πρόταση Ανάληψης Α-349 5/5/ /5/2014 ΒΙΥΚΩΞ3-95Χ απάν. Παροχ. Υπηρ , ,58 Πρόταση Ανάληψης Α-350 7/5/ /5/2014 ΒΙΥΚΩΞ3-7ΒΖ Προµήθεια γάλακτος έτους , ,37 Πρόταση Ανάληψης Α /5/ /5/2014 ΒΙΥΗΩΞ3-1ΥΤ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ,60 215,25 Πρόταση Ανάληψης Α /5/ /5/2014 ΒΙΥΗΩΞ3-1ΥΤ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , ,82 Πρόταση Ανάληψης Α-354 3/6/ Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.000,00 405,29 Πρόταση Ανάληψης Α /6/ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού , ,35 Πρόταση Ανάληψης Α /6/ Εργοδοτ. εισφορές , ,78 Πρόταση Ανάληψης Α /6/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο 2.050,00 683,00 Πρόταση Ανάληψης Α /6/ ΒΜΒΘΩΞ3-ΞΗ Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θµιας , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α-376 4/7/ /7/2014 6ΠΒ3ΩΞ3-ΝΚ Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης (παγία 484,42 0,20 Πρόταση Ανάληψης Α-383 8/7/ /7/2014 6ΗΤΒΩΞ3-Α2Α Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 6.300,00 57,35 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ Ρ ΩΞ Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000, ,17 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ Ρ ΩΞ Προµήθεια κατασκ.υλικων ,25 477,48 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ Ρ ΩΞ Προµήθεια αντλίας 4.500,00 96,60 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ Ρ ΩΞ Προµήθεια υλικών αυτόµατου 2.941, ,92 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ Ρ ΩΞ Ταµείο Προνοίας 1.000,00 339,46 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ Ρ ΩΞ Μ.Τ.Π.Υ ,00 330,13 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/2014 7ΘΝ1ΩΞ3-Κ0Χ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 2.500,00 85,00 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/2014 ΒΜΒΕΩΞ3-Ο1Μ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΡΟ ΩΝΗΣ & 2.139, ,78 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ ΩΟΩΞ3-Η Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ ΩΟΩΞ3-Η Προµήθεια υλικών άµεσης ανάλωσης 1.000,00 569,76 Πρόταση Ανάληψης Α /7/ /7/ ΩΟΩΞ3-Η απάνες για έξοδα πυρασφάλειας Π.Π , ,00 Πρόταση Ανάληψης Α-404 4/8/ Μελ.Γεωλογική & Υδροτεχνική , ,19 Πρόταση Ανάληψης Α-405 4/8/ Απόδοση φόρου εργολάβων 5.000, ,78 Πρόταση Ανάληψης Α-411 8/9/2014 7Θ93ΩΞ3-1ΜΓ Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων 7.000, ,87 Πρόταση Ανάληψης Α-415 9/9/ /9/2014 6ΙΠΠΩΞ3-ΡΥ απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή 715,00 326,00 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/ ΩΞ3-ΕΤΚ Συντ/ση αναγόµωση πυροσβεστήρων 700,00 700,00 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων , ,60 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 7ΗΟ0ΩΞ3-Μ6Ν Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 995,73 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 7ΗΟ0ΩΞ3-Μ6Ν Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 3,59 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 2.000,00 14,82 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο 3.000, ,66 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε ,00 369,23 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων µε , ,21 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου 5.800, ,88 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 6ΡΤΩΩΞ3-ΡΙ Λοιπά έξοδα τρίτων (παγία υπολόγου 1.000,00 2,45 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ ΨΡΒ6ΩΞ3-Ψ3Φ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 223,82 39,32 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ ΨΡΒ6ΩΞ3-Ψ3Φ Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 1.500,00 86,73 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 Β2ΚΡΩΞ3-7Υ Προµήθεια έτοιµου ασφαλτικού µίγµατος , ,30 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων 3.500, ,00 Πρόταση Ανάληψης Α /9/ /9/2014 Β3Χ1ΩΞ3-0Υ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά 4.929, ,17

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 210-4278120,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 29/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα