Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα"

Transcript

1 Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Έκδοση: 2 Δεκέμβριος 2010

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες για το REACH, με επεξηγήσεις των υποχρεώσεων βάσει του κανονισμού καθώς και τρόπους εκπλήρωσής τους. Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι το κείμενο του κανονισμού REACH είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν συνιστούν νομικές συμβουλές. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση εργασίας του πρωτοτύπου που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέφρασε και έλεγξε την πληρότητα της μετάφρασης. Η επιστημονική/τεχνική διατύπωση αναθεωρήθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Κύπρου. Επισημαίνεται ότι μόνο το αγγλικό κείμενο, το οποίο διατίθεται επίσης στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι το πρωτότυπο κείμενο. Καθοδήγηση σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα Κωδ. αναφοράς: ECHA-2010-G-17-EL Ημερομηνία δημοσίευσης: Δεκέμβριος 2010 Γλώσσα: EL Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, 2010 Εξώφυλλο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Επιτρέπεται η αναπαραγωγή υπό τον όρο ότι η πηγή αναφέρεται πλήρως με τη μορφή «Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, εφόσον υποβάλλεται σχετική γραπτή κοινοποίηση στη Μονάδα Επικοινωνίας του ECHA Αν έχετε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο, παρακαλείσθε να τις αποστείλετε (με τον κωδικό αναφοράς, την ημερομηνία έκδοσης, το κεφάλαιο ή/και τη σελίδα του εγγράφου στα οποία αναφέρεται η παρατήρησή σας) χρησιμοποιώντας το έντυπο παρατηρήσεων σχετικά με την καθοδήγηση. Το έντυπο παρατηρήσεων διατίθεται στον δικτυακό τόπο καθοδήγησης του ECHA, ή απευθείας μέσω του συνδέσμου: https://comments.echa.europa.eu/comments/feedbackguidance.aspx Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Διεύθυνση επισκέψεων: Annankatu 18, Helsinki, Finland

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη χρονική στιγμή και τον τρόπο χρήσης των ειδικών διατάξεων για την καταχώριση ενδιάμεσων προϊόντων δυνάμει του REACH. Αποτελεί μέρος μιας σειράς εγγράφων καθοδήγησης των οποίων στόχος είναι να συνδράμουν όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες κατά την προετοιμασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού REACH. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με μια σειρά βασικών διαδικασιών του κανονισμού REACH, καθώς και με ορισμένες ειδικές επιστημονικές και/ή τεχνικές μεθόδους που καλούνται να εφαρμόσουν η βιομηχανία ή οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης καταρτίστηκαν και εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων υλοποίησης του REACH (RIP), υπό την αιγίδα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων: κράτη μέλη, βιομηχανία και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τα έγγραφα καθοδήγησης διαβιβάστηκαν στον ECHA για δημοσίευση και περαιτέρω παρακολούθηση. Τυχόν επικαιροποιήσεις των εγγράφων καθοδήγησης πραγματοποιούνται από τον ECHA και αποτελούν, στη συνέχεια, αντικείμενο διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι παράγοντες από τα κράτη μέλη, φορείς της βιομηχανίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης ανατρέξτε στη διεύθυνση: Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης είναι διαθέσιμα μέσω του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (http://echa.europa.eu/reach_el.asp). Στον εν λόγω δικτυακό τόπο δημοσιεύονται περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης, μετά την οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους. Το παρόν έγγραφο βασίζεται στον Κανονισμό REACH (EΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, ), όπως τροποποιήθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για την προσαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (ΕΕ L 304 της , σ. 1).

4 Ιστορικό εγγράφου Σημειώνεται ότι το αρχικό έγγραφο (V.1.1, Φεβρουάριος 2008) συντάχθηκε εκ νέου σε μεγάλο βαθμό στη διάρκεια της διαδικασίας επικαιροποίησης και διαβούλευσης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων εταίρων (PEG). Συνεπώς, το ιστορικό του εγγράφου τονίζει μόνο τις σημαντικές αλλαγές και όχι τις αλλαγές στη διατύπωση ή τη σύνταξη. Έκδοση Ενότητα Αλλαγή Ημερομηνία Ιούνιος Τροποποίηση της διατύπωσης έτσι ώστε να εναρμονίζεται καλύτερα με την ενότητα και για να διευκρινίζεται ότι ο καταχωρίζων μπορεί να στηρίζεται μόνο στην επιβεβαίωση του πελάτη ότι η ουσία χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες Προσθήκη μιας πρότασης στο τέλος της τελευταίας παραγράφου για την παροχή συμβουλών στους πελάτες εκτός ΕΕ σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. 2 Διευκρίνιση ότι η καταχώριση απαιτείται μόνο αν η ουσία δεν εξαιρείται από την καταχώριση. 2 Προσθήκη στην 4 η παράγραφο μιας πρότασης που διευκρινίζει τους τρόπους υποβολής του φακέλου καταχώρισης σε περίπτωση που μια ουσία παρασκευάζεται ή εισάγεται και για άλλους σκοπούς εκτός από τη χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν, ή αν η παρασκευή ή χρήση(-εις) δεν λαμβάνουν χώρα υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Φεβρουάριος 2008 Φεβρουάριος 2008 Φεβρουάριος 2008 Φεβρουάριος 2008 Προσθήκη στο τέλος της 4 ης παραγράφου μιας πρότασης που διευκρινίζει τον τρόπο υπολογισμού των τελών. 2 Προσθήκη στην 3 η παράγραφο, στο τέλος της σελίδας 12, μερικών λέξεων που διευκρινίζουν ότι οι απαιτήσεις πληροφοριών ισχύουν μόνο για τα μεταφερόμενα ενδιάμεσα προϊόντα. 2.1 Διαγραφή, στη 2 η περίπτωση, της αναφοράς σε εγκαταστάσεις εντός και εκτός ΕΕ. 2.2 Προσθήκη στην ενότητα σχετικά με την ταξινόμηση, κειμένου που διευκρινίζει ότι για τα ενδιάμεσα προϊόντα απαιτείται μόνο ταξινόμηση και όχι επισήμανση. Φεβρουάριος 2008 Φεβρουάριος 2008 Φεβρουάριος 2008 Επιπλέον, καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

5 Έκδοση Ενότητα Αλλαγή Ημερομηνία 2.3 Προσθήκη στην ενότητα σχετικά με την ταξινόμηση, κειμένου που διευκρινίζει ότι για τα ενδιάμεσα προϊόντα απαιτείται μόνο ταξινόμηση και όχι επισήμανση. Φεβρουάριος 2008 Επιπλέον, καθορίστηκε σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. 2.5 Προσθήκη στην 3 η παράγραφο μίας ακόμα περίπτωσης που καθορίζει τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλει ο κύριος καταχωρίζων. 2.7 Προσθήκη μερικών λέξεων που διευκρινίζουν πότε καθορίζεται το τέλος καταχώρισης. V Διάφορες διευκρινίσεις, διορθώσεις και επικαιροποιήσεις σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση. V Προσθήκη ορισμένων διευκρινίσεων σχετικά με καταστάσεις όπου η ουσία καταχωρίζεται για χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν και για άλλες χρήσεις. Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνει τον υπολογισμό των τελών. V Προσθήκη διευκρίνισης σύμφωνα με την οποία τα κριτήρια του άρθρου 18 παράγραφος 4 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αιτιολογήσουν την εφαρμογή των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών (ΑΕΣ) στα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής. V Επισήμανση ως προς το ότι ο καταχωρίζων ενδιάμεσου προϊόντος μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο οδών καταχώρισης: την οδό του άρθρου 17/18 εφόσον ισχύουν οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένου του αυστηρού περιορισμού) ή την οδό του άρθρου 10, εφόσον ο έλεγχος κινδύνου επιτυγχάνεται με άλλα μέσα εκτός των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών. V Συμπερίληψη παραγράφου που μετατρέπει το νομικό κείμενο του άρθρου 18 παράγραφος 4 σε έναν συστηματικό κατάλογο παραπομπών μεταξύ των διάφορων στοιχείων αυστηρού περιορισμού και των λειτουργιών της μονάδας όπου εφαρμόζονται. V Διευκρίνιση του ρόλου των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο των αυστηρά Φεβρουάριος 2008 Φεβρουάριος 2008 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010

6 Έκδοση Ενότητα Αλλαγή Ημερομηνία ελεγχόμενων συνθηκών. V Υποσημειώσεις 10 έως 12: Επικαιροποίηση των παραπομπών σε άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις. V Διευκρίνιση ότι, παρότι δεν απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση των ΑΕΣ στον φάκελο καταχώρισης, ο καταχωρίζων θα πρέπει να παρέχει μια βασική ένδειξη σχετικά με την προέλευση των συμπερασμάτων του αναφορικά με τις ΑΕΣ. Γίνεται παραπομπή στο προσάρτημα 3 όπου ο καταχωρίζων μπορεί να παρέχει λεπτομέρειες με δομημένο τρόπο σε ό,τι αφορά τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. V Κατάργηση των DNEL και PNEC από τον κατάλογο με τα στοιχεία εσωτερικής τεκμηρίωσης, καθώς δεν απαιτείται ΑΧΑ για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. V Προσθήκη στον κατάλογο με τα στοιχεία τεκμηρίωσης: σχεδιασμός διεργασιών και αυστηρότητας περιορισμού V Προσθήκη στον κατάλογο με τα στοιχεία τεκμηρίωσης: σχεδιασμός διεργασιών και αυστηρότητας περιορισμού V Καλύτερος τρόπος διάκρισης του αυστηρού περιορισμού διακρίνεται πλέον καλύτερα από την ελαχιστοποίηση της έκλυσης μέσω τεχνικών και διαδικαστικών μέσων. V Διευκρίνιση ως προς το ότι ο «αυστηρός περιορισμός» σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4α αναφέρεται σε τεχνικό εξοπλισμό σχεδιασμένο για την πρόληψη έκλυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας και τις συνθήκες της διεργασίας. Ο περιορισμός μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας μηχανικά φράγματα με αεροδυναμικά φράγματα. V Συμπερίληψη της προσέγγισης κατηγοριών ελέγχου συμπεριλήφθηκε στην ενότητα αυτή ως παράδειγμα κατηγοριοποίησης των στρατηγικών ελέγχου αντίστοιχα του περιορισμού. Για πιο αναλυτικά παραδείγματα, γίνεται παραπομπή στα δελτία καθοδήγησης ελέγχου του κανονισμού COSHH. Διευκρίνιση ως προς το ότι ο «αυστηρός περιορισμός» σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4α Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010

7 Έκδοση Ενότητα Αλλαγή Ημερομηνία αναφέρεται σε τεχνικό εξοπλισμό σχεδιασμένο για την πρόληψη έκλυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας. V Προσθήκη νέου πλαισίου-παραδείγματος (2) για τις στρατηγικές περιορισμού, συμπεριλαμβανομένων πηγών πρόσθετων πληροφοριών. Οκτώβριος 2010 Διαγραφή των μέτρων σχετικά με το άρθρο 18 παράγραφος 4β από το πλαίσιο-παράδειγμα για τη φαρμακευτική βιομηχανία (3). Πρόσφατα συμπεριλήφθηκαν ορισμένα παραδείγματα μέτρων (π.χ. απομονωτές μαλακού τοιχώματος). Νέο πλαίσιο-παράδειγμα (6): Φόρτωση και εκφόρτωση σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας στη χημική βιομηχανία. Νέο πλαίσιο-παράδειγμα (7): Δεξαμενές αποθήκευσης, φόρτωση και εκφόρτωση πτητικών υγρών ουσιών. V Κατάργηση από την ενότητα κάθε αναφοράς σε ανοικτές διαδικασίες στο πλαίσιο του αυστηρού περιορισμού. Οκτώβριος 2010 Προσθήκη, στο τέλος της ενότητας 2.1.1, μιας παραγράφου σχετικά με τον ρόλο των δεδομένων έκλυσης/έκθεσης που προέρχονται από μετρήσεις ή μοντελοποίηση και τον ρόλο των διαθέσιμων γνώσεων για τους εγγενείς κινδύνους των ενδιάμεσων προϊόντων στον σχεδιασμό του αυστηρού περιορισμού. Κατάργηση κάθε άλλης αναφοράς σε πληροφορίες επικινδυνότητας, ζητήματα κινδύνου και δεδομένα έκθεσης που παρατίθενται σε διάφορα σημεία της προηγούμενης έκδοσης του εγγράφου. V Διευκρίνιση ως προς το ότι οι τεχνικές διαδικασιών και ελέγχου πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον του αυστηρού περιορισμού, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της υπολειμματικής έκλυσης. Προσθήκη παραπομπής στο σχετικό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) (BREF). Οκτώβριος 2010 V.03 Παραδείγμα τα Μετατόπιση του πλαισίου-παραδείγματος σχετικά με τα τεχνικά μέτρα για τον έλεγχο της έκλυσης στο περιβάλλον από την ενότητα στην ενότητα Διευκρίνιση επίσης ως προς το ότι η μονάδα επεξεργασίας Οκτώβριος 2010

8 Έκδοση Ενότητα Αλλαγή Ημερομηνία λυμάτων μπορεί να ικανοποιεί ή όχι την απαίτηση περί ΑΕΣ, ανάλογα με τις ιδιότητες του ενδιάμεσου προϊόντος. V Συμπερίληψη αναφοράς στο έγγραφο BREF σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων στη χημική βιομηχανία. V Συμπερίληψη σύνοψης των αρχών για αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες δυνάμει του κανονισμού REACH με τη μορφή νέας ενότητας. V Προσθήκη διευκρίνισης σύμφωνα με την οποία η απουσία επιβεβαίωσης των ΑΕΣ για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα δημιουργεί την υποχρέωση καταχώρισης μέσω της οδού του άρθρου 10. V Συμπερίληψη παραπομπής στην ενότητα 8.2 του κανονισμού REACH παράρτημα II (συνάφεια μεταξύ των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και των συνθηκών βάσει των οποίων αιτιολογείται η καταχώριση δυνάμει των άρθρων 17 και 18). Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 V.03 Προσάρτημ α 1 V.03 Προσάρτημ α 3 V.03 Προσάρτημ α 4 Διάφορες προσθήκες και βελτιώσεις για την καλύτερη εναρμόνιση του προσαρτήματος με το νομικό κείμενο. Νέο: Υπόδειγμα για την τεκμηρίωση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου στον φάκελο καταχώρισης για ενδιάμεσα προϊόντα (μεταφερόμενα ή στις εγκαταστάσεις παρασκευής). Νέο: Ορισμός ενδιάμεσων προϊόντων ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ECHA στις 4 Μαΐου Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2010 V Αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων και εξαιρέσεων από την καταχώριση. V Αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων και εξαιρέσεων από την καταχώριση. V.04 2 Διαγραφή επαναλαμβανόμενων πληροφοριών. Νοέμβριος 2010 Νοέμβριος 2010 Νοέμβριος 2010 V Μικρές προσθήκες και βελτιώσεις. Νοέμβριος 2010 V Όπως και την ενότητα 2.3, συμπερίληψη της αναφοράς στον Κανονισμό 453/2010 της Επιτροπής. Νοέμβριος 2010

9 Έκδοση Ενότητα Αλλαγή Ημερομηνία V Προσθήκη μιας φράσης (δεύτερη περίπτωση σχετικά με την κοινοποίηση). Δεκέμβριος 2010 V Βελτίωση μιας φράσης. Δεκέμβριος 2010 V Διαγραφή της παραγράφου που αναφέρεται στις επικίνδυνες ιδιότητες. V Διαγραφή της παραγράφου που αναφέρεται στις επικίνδυνες ιδιότητες. Δεκέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2010

10 ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός των διάφορων κατηγοριών ενδιάμεσων προϊόντων Καθήκοντα και υποχρεώσεις Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής Μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες Αυστηρός περιορισμός της ουσίας με τεχνικά μέσα Τεχνολογίες διαδικασιών και ελέγχου για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και τυχόν έκθεσης Χειρισμός της ουσίας από εκπαιδευμένο προσωπικό Περιπτώσεις ατυχημάτων και δημιουργίας αποβλήτων Διαχειριστικά συστήματα Σύνοψη των βασικών αρχών Απαιτήσεις καταχώρισης για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής Απαιτήσεις καταχώρισης για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Εκπόνηση φακέλου καταχώρισης για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Κοινή υποβολή δεδομένων για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα από πολλούς καταχωρίζοντες Χρονικά περιθώρια Τέλος καταχώρισης...31 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: Επεξηγηματικός κατάλογος ζητημάτων που μπορεί να ληφθούν υπόψη όταν ελέγχεται ότι τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες...32 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: Παράδειγμα υποδείγματος τεκμηρίωσης των εσωτερικά διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων...35 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα για την τεκμηρίωση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου σε φάκελο καταχώρισης για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα (στις εγκαταστάσεις παρασκευής και μεταφερόμενα)...37 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: Ορισμός ενδιάμεσων προϊόντων ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ECHA στις 4 Μαΐου

11 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισμός των διάφορων κατηγοριών ενδιάμεσων προϊόντων Ο κανονισμός REACH ορίζει ως ενδιάμεσο προϊόν μια ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (άρθρο 3 παράγραφος 15). Στον κανονισμό REACH ορίζονται διάφοροι τύποι ενδιάμεσων προϊόντων: Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής (μη μεταφερόμενα) Μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Μη απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι η ενδιάμεση ουσία, η οποία, κατά τη σύνθεση, δεν αφαιρείται σκόπιμα (παρά μόνο για δειγματοληψία) από τον εξοπλισμό μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η σύνθεση. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει το δοχείο αντίδρασης, το βοηθητικό του εξοπλισμό, και κάθε άλλο εξοπλισμό μέσα από τον οποίο περνά η ουσία ή οι ουσίες κατά τη διεργασία συνεχούς ροής ή ασυνεχούς ροής καθώς και τους σωλήνες για τη μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο για το επόμενο βήμα της αντίδρασης, αλλά δεν περιλαμβάνει δεξαμενές ή άλλα δοχεία στα οποία φυλάσσεται η ουσία ή οι ουσίες μετά την παρασκευή (άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο α)). Απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι η ενδιάμεση ουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, υπό τον όρο ότι η παρασκευή του ενδιάμεσου προϊόντος και η σύνθεση άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριμένο ενδιάμεσο προϊόν γίνεται στις ίδιες εγκαταστάσεις παρασκευής, τις οποίες εκμεταλλεύονται μία η περισσότερες νομικές οντότητες (άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο β)). Εγκατάσταση είναι η ενιαία τοποθεσία στην οποία, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός παρασκευαστές ουσίας ή ουσιών, μέρος της υποδομής και των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται από κοινού (άρθρο 3 παράγραφος 16). Μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι η ενδιάμεση ουσία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του μη απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος και η οποία μεταφέρεται ή παραδίδεται σε άλλες εγκαταστάσεις (άρθρο 3 παράγραφος 15 στοιχείο γ)). Οι περιστάσεις υπό τις οποίες μια ουσία μπορεί να θεωρείται ή όχι ως ενδιάμεσο προϊόν δυνάμει του κανονισμού REACH διευκρινίζονται στο έγγραφο «Ορισμός ενδιάμεσων προϊόντων ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ECHA στις 4 Μαΐου 2

12 2010» 2. Ο ορισμός αυτός αποτελεί το σημείο εκκίνησης της παρούσας καθοδήγησης και το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται στο προσάρτημα 4. Ανάλογα με το εκάστοτε ενδιάμεσο προϊόν, ισχύουν διαφορετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις πληροφοριών (βλ. ενότητα 1.2.2). Ο κύκλος ζωής ενός απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος ξεκινά με την παρασκευή του (στην πράξη, με την απομάκρυνσή του από τη διεργασία παρασκευής). Ο εν λόγω κύκλος ζωής τελειώνει με τη χρήση της ουσίας στη διεργασία σύνθεσης για την παρασκευή άλλης ουσίας. Τα κατάλοιπα του απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, τα οποία δεν μετασχηματίζονται σε άλλη ουσία κατά την παραγωγική διαδικασία παρασκευής, συνήθως απορρίπτονται ή απομακρύνονται ως λύματα και διοχετεύονται σε συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, όταν δεν ανακυκλώνονται ως μη απομονωμένο ή απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν. Κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του REACH. Όταν κατάλοιπα του ενδιάμεσου προϊόντος εντοπίζονται στην ουσία που προκύπτει από τη σύνθεση, τότε καλύπτονται ως πρόσμειξη από την καταχώριση και την αξιολόγηση της άλλης αυτής ουσίας. 1.2 Καθήκοντα και υποχρεώσεις Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για τη χρήση μη απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων δυνάμει του κανονισμού REACH (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)) Απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής Οι παρασκευαστές απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων στις εγκαταστάσεις παρασκευής σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως πρέπει να υποβάλουν φάκελο καταχώρισης, εκτός αν η ουσία εξαιρείται από τις διατάξεις καταχώρισης (βλ. για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH στην ενότητα 1.6 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση). Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν για τους τυπικούς σκοπούς της καταχώρισης (εκτός από την καταχώριση ως ενδιάμεσο προϊόν) παρατίθενται στο άρθρο 10 και αναλύονται στην ενότητα της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση. Ωστόσο όσοι καταχωρίζουν απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις μπορούν να παράσχουν λιγότερες πληροφορίες καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, εάν βεβαιώνουν ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στην ενότητα 2.1 της παρούσας καθοδήγησης. Υποχρεώσεις και εξαιρέσεις από την καταχώριση Το άρθρο 2 παράγραφος 8 εξαιρεί τα ενδιάμεσα προϊόντα από το γενικό καθεστώς καταχώρισης που αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 του Τίτλου II του κανονισμού REACH. Αντίθετα, ένας παρασκευαστής απομονωμένου ενδιάμεσου 2 3

13 προϊόντος στις εγκαταστάσεις παρασκευής πρέπει να καταχωρίζει την ουσία του, 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως, σε διαφορετικό καθεστώς, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο 3 του Τίτλου II του κανονισμού REACH. Στην περίπτωση υποβολής κοινοποίησης δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ από τον παρασκευαστή/εισαγωγέα απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος στις εγκαταστάσεις παρασκευής, δεν απαιτείται καμία καταχώριση. Η ουσία θεωρείται ως καταχωρισμένη και αντιστοιχίζεται σε αυτήν αριθμός καταχώρισης από τον Οργανισμό (άρθρο 24). Εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στον φάκελο καταχώρισης του IUCLID ότι το απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (βλ. ενότητα 2.1), οι απαιτήσεις πληροφοριών σχετικά τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας (φυσικοχημικές ιδιότητες, ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον) περιορίζονται στα ήδη διαθέσιμα δεδομένα (π.χ. πληροφορίες που κατέχει ο ίδιος ή που μπορεί να αποκτήσει από άλλες πηγές) και υποβάλλονται μόνο περιλήψεις μελέτης, ακόμα και αν υπάρχει πλήρης έκθεση (άρθρο 17) (βλ. ενότητα 2.2). Για μονομερή που χρησιμοποιούνται ως απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής για την παραγωγή πολυμερών δεν ισχύουν, οι μειωμένες διατάξεις καταχώρισης ενδιάμεσων προϊόντων (άρθρο 6 παράγραφος 2), ο δε παρασκευαστής πρέπει να ενεργεί όπως για την «κανονική», μη ενδιάμεση, χρήση (βλ. Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση). Εάν δεν πληρούνται οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, απαιτείται ένα πλήρες (κανονικό) σύνολο δεδομένων ανάλογα με το ποσοτικό επίπεδο (άρθρα 10 & 12), ενώ για ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει και τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της επικαιροποίησης ενός φακέλου. Εάν μια ουσία δεν χρησιμοποιείται πλέον από έναν καταχωρίζοντα μόνο ως ενδιάμεσο προϊόν ή/και ο καταχωρίζων δεν μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, ο φάκελος καταχώρισης θα πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις με σκοπό να συμπεριληφθούν, ανάλογα με την ποσοτική κατηγορία στην οποία καταχωρίζεται η ουσία, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 10 και 12. Ταξινόμηση και επισήμανση Εάν το απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι μια ουσία προς καταχώριση, ο παρασκευαστής πρέπει να κοινοποιήσει, στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης το οποίο έχει αναπτύξει ο Οργανισμός, τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος α) και το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εφόσον διαθέτει το ενδιάμεσο προϊόν στην αγορά (δηλ. το καθιστά διαθέσιμο σε άλλη νομική οντότητα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις). Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει είτε αποστέλλοντας ξεχωριστή κοινοποίηση στο ευρετήριο είτε μέσω συμπερίληψης των σχετικών πληροφοριών, δηλ. των στοιχείων ταξινόμησης και επισήμανσης CLP, σε φάκελο καταχώρισης όπου αυτό απαιτείται. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει πάντα να υποβάλλεται ξεχωριστή κοινοποίηση, όταν αυτή απαιτείται από τη 4

14 νομοθεσία, πριν από την υποβολή της καταχώρισης. Μετά την υποβολή φακέλου καταχώρισης, δεν είναι πλέον δυνατή ξεχωριστή κοινοποίηση. Σε περίπτωση που ο φάκελος καταχώρισης εξακολουθεί να περιέχει τις ταξινομήσεις δυνάμει της οδηγίας DSD, ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας θα πρέπει να τον επικαιροποιήσει με τις πληροφορίες δυνάμει του κανονισμού CLP χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH άρθρο 22. Εάν το απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στις εγκαταστάσεις παρασκευής είναι ουσία που παρασκευάζεται σε ποσότητα μικρότερη του ενός τόνου ετησίως, ο παρασκευαστής πρέπει να κοινοποιήσει στον Οργανισμό τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επισήμανσή της σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εάν: διαθέτει το ενδιάμεσο προϊόν στην αγορά (δηλ. το καθιστά διαθέσιμο σε άλλη νομική οντότητα στις ίδιες εγκαταστάσεις), και η ουσία πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνης. Η κοινοποίηση στο ευρετήριο πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 3 Ιανουαρίου 2011 για τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής που διατίθεντο στην αγορά ήδη την 1 η Δεκεμβρίου 2010 ή, για ενδιάμεσα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά μετά την 1 η Δεκεμβρίου 2010, εντός ενός μηνός από τη διάθεσή τους στην αγορά (άρθρο 40 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008). Περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά την κοινοποίηση της ταξινόμησης και επισήμανσης περιέχονται στον Πρακτικό οδηγό 7 του ECHA «Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης & επισήμανσης» 3. Επιπλέον, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP» του ECHA 4. Αξιολόγηση φακέλων και ουσιών Για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, που παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4, η αξιολόγηση φακέλων και ουσιών δεν ισχύει (άρθρο 49). Ωστόσο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (MSCA) όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παρασκευής μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες όταν κρίνει ότι: Αδειοδότηση/Περιορισμοί υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, ο οποίος είναι ισοδύναμος προς το επίπεδο ανησυχίας που προκύπτει από τη χρήση ουσίας η οποία προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57), και ο κίνδυνος δεν ελέγχεται ορθώς (άρθρο 49). Οποιαδήποτε χρήση ουσίας ως απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος στις εγκαταστάσεις παρασκευής δεν υπόκειται σε αδειοδότηση (δηλ. Τίτλος VII Αδειοδότηση δεν ισχύει) (άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β)). Το ίδιο ισχύει για ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως μονομερή για τη σύνθεση πολυμερών

15 Κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή χρήστης πρέπει να ελέγχει κατά πόσον ένα ενδιάμεσο προϊόν καλύπτεται από οποιονδήποτε περιορισμό του παραρτήματος XVII του κανονισμού REACH (άρθρο 67) Μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα Οι παρασκευαστές ή εισαγωγείς μεταφερόμενων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως πρέπει να υποβάλουν φάκελο καταχώρισης, εκτός αν η ουσία εξαιρείται από τις διατάξεις καταχώρισης (βλ. πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH στην ενότητα 1.6 της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση). Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για τους σκοπούς της κανονικής καταχώρισης (δηλ. οι μειωμένες απαιτήσεις λόγω της θέσπισης αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών δεν ισχύουν) παρατίθενται στο άρθρο 10 και αναλύονται στην ενότητα της Καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση. Ωστόσο, ένας καταχωρίζων μεταφερόμενων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων μπορεί να παρέχει λιγότερες πληροφορίες καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 εάν: επιβεβαιώνει στον φάκελο καταχώρισης στο IUCLID ότι παρασκευάζει ή/και χρησιμοποιεί την ουσία υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, και δηλώνει στον φάκελο καταχώρισης στο IUCLID ότι έχει λάβει πληροφορίες από όλους τους μεταγενέστερους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με τις οποίες η ουσία χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες όπως περιγράφεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 και στην ενότητα 2.1 της παρούσας καθοδήγησης. Στην περίπτωση αυτή, τόσο ο καταχωρίζων όσο και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι ο καθένας για τη δική του δήλωση σχετικά με τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Υποχρεώσεις και εξαιρέσεις από την καταχώριση Το άρθρο 2 παράγραφος 8 εξαιρεί τα ενδιάμεσα προϊόντα από το γενικό καθεστώς καταχώρισης που αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 του Τίτλου II του κανονισμού REACH. Ένας παρασκευαστής ή εισαγωγέας μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος πρέπει, αντίθετα, να καταχωρίζει την ουσία του 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως σε διαφορετικό καθεστώς, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο 3 του Τίτλου II του κανονισμού REACH. Όταν η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και η ετήσια ποσότητά της ανέρχεται σε 1000 τόνους ή περισσότερο, οι απαιτήσεις δεδομένων σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας (φυσικοχημικές ιδιότητες, ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον), όπως καθορίζονται στο παράρτημα VII, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του κεφαλαίου 3 του Τίτλου II του κανονισμού REACH. Εάν έχει υποβληθεί από τον παρασκευαστή/εισαγωγέα κοινοποίηση δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ που καλύπτει την παρασκευή/εισαγωγή και τη σχετική χρήση, δεν απαιτείται καταχώριση. Η ουσία θεωρείται ως καταχωρισμένη και αντιστοιχίζεται σε αυτήν αριθμός καταχώρισης από τον Οργανισμό. Ωστόσο, αν η ποσότητα της κοινοποιημένης ουσίας φθάνει το επόμενο ποσοτικό όριο δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού REACH, πρέπει να υποβάλλονται πρόσθετες απαιτούμενες πληροφορίες (άρθρο 24). Εάν ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας επιβεβαιώνει ότι παρασκευάζει ή/και χρησιμοποιεί την ουσία υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και βεβαιώνει ο ίδιος ή δηλώνει ότι έχει λάβει βεβαίωση από τους χρήστες ότι η ουσία χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (ενότητα 2.1) και η ετήσια ποσότητα της ουσίας είναι μικρότερη από 1000 τόνους, οι απαιτήσεις πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας (φυσικοχημικές 6

16 ιδιότητες, ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον) περιορίζονται στα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα (π.χ. πληροφορίες που κατέχει ο ίδιος ή που μπορεί να αποκτήσει από άλλες πηγές) και απαιτούνται μόνο περιλήψεις μελέτης, ακόμα και αν υπάρχει πλήρης έκθεση (άρθρο 18) (βλ. ενότητα 2.3). Για μονομερή που χρησιμοποιούνται ως μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν στην παραγωγή πολυμερών, οι μειωμένες διατάξεις καταχώρισης ενδιάμεσων προϊόντων δεν ισχύουν (άρθρο 6 παράγραφος 2), ο δε παρασκευαστής πρέπει να ενεργεί όπως για την «κανονική» χρήση (βλ. Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση) 5. Όταν δεν είναι δυνατό να πληρούνται οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, απαιτείται ένα πλήρες (κανονικό) σύνολο δεδομένων ανάλογα με το ποσοτικό επίπεδο (άρθρα 10 & 12), ενώ για ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Εάν μια ουσία δεν χρησιμοποιείται πλέον από έναν καταχωρίζοντα μόνο ως ενδιάμεσο προϊόν ή/και ο καταχωρίζων δεν μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, ο φάκελος καταχώρισης πρέπει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις με σκοπό να συμπεριληφθούν, ανάλογα με την ποσοτική κατηγορία στην οποία καταχωρίζεται η ουσία, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 10 και 12. Εάν το μεταφερόμενο ενδιάμεσο προϊόν υπερβαίνει το όριο των 1000 τόνων ετησίως, τότε ο παρασκευαστής/εισαγωγέας πρέπει να επικαιροποιεί τον φάκελο καταχώρισης και να υποβάλλει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παραρτήματος VII. Ταξινόμηση και επισήμανση Εάν το μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι ουσία προς καταχώριση, ο παρασκευαστής/εισαγωγέας πρέπει να κοινοποιεί στον Οργανισμό τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος α) και το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εάν: διαθέτει την ουσία στην αγορά (δηλ. την καθιστά διαθέσιμη σε άλλη νομική οντότητα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις), και δεν έχει ήδη υποβάλει καταχώριση. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει είτε αποστέλλοντας ξεχωριστή κοινοποίηση στο ευρετήριο είτε μέσω συμπερίληψης των σχετικών πληροφοριών, δηλ. των στοιχείων ταξινόμησης και επισήμανσης CLP, σε φάκελο καταχώρισης, όπου αυτό απαιτείται. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει πάντα να υποβάλλεται ξεχωριστή κοινοποίηση, όταν αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία, πριν από την υποβολή της καταχώρισης. Μετά την υποβολή φακέλου καταχώρισης, δεν είναι πλέον δυνατή ξεχωριστή κοινοποίηση. Σε περίπτωση που ο φάκελος καταχώρισης εξακολουθεί να περιέχει τις ταξινομήσεις δυνάμει της οδηγίας DSD, ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας θα πρέπει να τον επικαιροποιήσει με τις πληροφορίες δυνάμει του κανονισμού CLP χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH άρθρο 22. Εάν το μεταφερόμενο απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν είναι ουσία που παρασκευάζεται σε ποσότητα μικρότερη του ενός τόνου ετησίως, ο παρασκευαστής πρέπει να κοινοποιήσει 5 7

17 στον Οργανισμό τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επισήμανσή της σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εάν: διαθέτει την ουσία στην αγορά (δηλ. την καθιστά διαθέσιμη σε άλλη νομική οντότητα στην ίδια ή σε άλλες εγκαταστάσεις), και η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνης. Η κοινοποίηση στο ευρετήριο πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 3 Ιανουαρίου 2011 για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα που διατίθεντο στην αγορά ήδη την 1 η Δεκεμβρίου 2010 ή, για ενδιάμεσα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά μετά την 1 η Δεκεμβρίου 2010, εντός ενός μηνός από τη διάθεσή τους στην αγορά (άρθρο 40 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008). Περισσότερες διευκρινίσεις όσον αφορά την κοινοποίηση της ταξινόμησης και επισήμανσης περιέχονται στον Πρακτικό οδηγό 7 του ECHA «Κοινοποίηση ουσιών στο ευρετήριο ταξινόμησης & επισήμανσης» 6. Επιπλέον, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό CLP» του ECHA 7. Αξιολόγηση φακέλων και ουσιών Ο παρασκευαστής / εισαγωγέας πρέπει να είναι ενήμερος ότι η αξιολόγηση φακέλων και ουσιών ισχύει για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα. Συνεπώς, ο Οργανισμός ή, αν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (MSCA) δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης. Ο παρασκευαστής/εισαγωγέας πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε τέτοιου είδους αίτημα εντός της ορισμένης προθεσμίας (βλ. Καθοδήγηση σχετικά με την αξιολόγηση). Αδειοδότηση/Περιορισμοί Οποιαδήποτε χρήση ουσίας ως μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος δεν υπόκειται σε αδειοδότηση (δηλ. Τίτλος VII Αδειοδότηση δεν ισχύει) (άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β)). Το ίδιο ισχύει για ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως μονομερή για τη σύνθεση πολυμερών. Κάθε παρασκευαστής, εισαγωγέας ή μεταγενέστερος χρήστης πρέπει να ελέγχει κατά πόσον ένα ενδιάμεσο προϊόν καλύπτεται από οποιονδήποτε περιορισμό του παραρτήματος XVII του κανονισμού REACH (άρθρο 67)

18 2 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η παρούσα καθοδήγηση προορίζεται για την υποστήριξη των καταχωριζόντων απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων όταν αξιολογείται κατά πόσον οι συνθήκες παρασκευής και χρήσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις καταχώρισης απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 18 παράγραφος 4. Επίσης, η καθοδήγηση περιλαμβάνει τρία παραρτήματα που περιγράφουν το περιεχόμενο και τον μορφότυπο της τεκμηρίωσης για την τήρηση των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών. Κατά συνέπεια, το πρώτο καθήκον του καταχωρίζοντος είναι να προσδιορίσει εάν η υπό διερεύνηση ουσία είναι απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν που παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (ΑΕΣ), καθώς και εάν είναι ή όχι μεταφερόμενο προϊόν, προκειμένου να προσδιοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να παράσχει σε ένα φάκελο καταχώρισης για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 8. Εάν ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας ουσίας παρασκευάζει ή εισάγει την ουσία για άλλους σκοπούς και όχι μόνο για χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν, ή εάν δεν είναι δυνατό να καταδειχθεί ότι η παρασκευή ή ορισμένες χρήσεις πραγματοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, τότε ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας πρέπει να υποβάλλει έναν «συνήθη» φάκελο καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 10. Σε αυτή την περίπτωση, εάν μέρος της ποσότητας παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, ο καταχωρίζων μπορεί να υποβάλλει έναν ενιαίο φάκελο καταχώρισης για όλη του την ποσότητα. o Συνεπώς, οι απαιτήσεις πληροφοριών για τον εν λόγω φάκελο καταχώρισης στηρίζονται στην ποσότητα που αφορά μη ενδιάμεσες χρήσεις και ενδιάμεσα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Το μέρος της ποσότητας που παρασκευάζεται ή εισάγεται για να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη για τις απαιτήσεις πληροφοριών του φακέλου καταχώρισης. Για τον καθορισμό της ημερομηνίας καταχώρισης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του παραγόμενου όγκου της ουσίας ανεξάρτητα από τη χρήση της (ενδιάμεσες, ενδιάμεσες υπό ΑΕΣ και μη ενδιάμεσες χρήσεις). o o Ωστόσο, η χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν πρέπει να τεκμηριώνεται στον φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει την ποσότητα που παρασκευάζεται ή εισάγεται για τον σκοπό αυτό. Τα τέλη υπολογίζονται ανεξάρτητα για i) τη χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (τέλη για ενδιάμεσα προϊόντα δυνάμει του άρθρου 4 του 8 Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα μονομερή που χρησιμοποιούνται ως απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής ή ως μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα δεν επωφελούνται από την εξαίρεση από τις τυπικές απαιτήσεις καταχώρισης οι οποίες ισχύουν κανονικά για τα ενδιάμεσα προϊόντα, πρέπει δε να καταχωρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καταχώρισης που περιγράφονται στο άρθρο 10 (άρθρο 6 παράγραφος 2). Επομένως, για την καταχώριση μονομερών πρέπει να χρησιμοποιείται η Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση 8 (βλ. επίσης ενότητες και 1.1.3). 9

19 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008)) και ii) για τις άλλες χρήσεις (κανονικά τέλη δυνάμει του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008). Παράδειγμα 1 ουσίας που χρησιμοποιείται τόσο ως απομονωμένο ενδιάμεσο όσο και μη ενδιάμεσο προϊόν Μια εταιρεία παρασκευάζει 2300 τόνους ουσίας A, εκ των οποίων 1700 χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Η εταιρία θα υποβάλει κανονικό φάκελο καταχώρισης για την ουσία A, όπου η ποσότητα των υπόλοιπων 600 τόνων που δεν χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των απαιτήσεων πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι ως βάση για τον φάκελο αυτό χρησιμοποιούνται οι απαιτήσεις πληροφοριών για ουσίες τόνων. Το γεγονός ότι η ουσία χρησιμοποιείται επίσης ως ενδιάμεσο προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον φάκελο, όπως θα πρέπει να τεκμηριώνεται και η ποσότητα των 1700 τόνων που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα. Εάν ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας της ουσίας την παρασκευάζει ή την εισάγει μόνο για χρήση ως απομονωμένο ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (βλ. ενότητα 2.1), τότε ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας μπορεί να υποβάλει φάκελο καταχώρισης με μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών (σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18) όπως περιγράφεται στις ενότητες 2.2 και 2.3. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ποσότητας παρέχονται στην Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση. Οι απαιτήσεις δεδομένων για την καταχώριση απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων που παρασκευάζονται σε ποσότητες 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως μπορεί να διαφέρουν για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα και για τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής (βλ. ενότητες και 2.2 για τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής και ενότητες και 2.3 για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα). Για τα μεταφερόμενα ενδιάμεσα προϊόντα, οι εν λόγω απαιτήσεις εξαρτώνται από τον μεταφερόμενο όγκο παρασκευής ή εισαγωγής. Σε περίπτωση μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος σε ποσότητες άνω των 1000 τόνων ετησίως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού REACH (άρθρο 18 παράρτημα 3). 2.1 Αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες Η δυνατότητα παροχής λιγότερων πληροφοριών για την καταχώριση απομονωμένων ενδιάμεσων προϊόντων, τόσο για εκείνα στις εγκαταστάσεις παρασκευής όσο και για τα μεταφερόμενα, ισχύει όταν: Για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, ο παρασκευαστής βεβαιώνει ότι η ουσία παράγεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (άρθρο 17 παράγραφος 3). Για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα, ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας βεβαιώνει ο ίδιος ή δηλώνει ότι έχει λάβει βεβαίωση από τον χρήστη ότι η σύνθεση άλλης ουσίας ή ουσιών από το συγκεκριμένο ενδιάμεσο προϊόν γίνεται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις παρασκευής υπό τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες που παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο 18 παράγραφος 4. Για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα 10

20 προϊόντα που παρασκευάζονται στην ΕΕ, οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες ισχύουν τόσο για την παρασκευή όσο και τη χρήση της ουσίας. Επομένως, προκειμένου να επωφελούνται από τις μειωμένες απαιτήσεις καταχώρισης, οι καταχωρίζοντες πρέπει πρώτα να εξετάζουν το εάν ο χειρισμός των ενδιάμεσων προϊόντων τους γίνεται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες στις εγκαταστάσεις παρασκευής και χρήσης. Κατά τη σύνταξη του φακέλου καταχώρισης χρησιμοποιώντας το IUCLID5 9, ο καταχωρίζων πρέπει επομένως να συμπεριλαμβάνει μια βεβαίωση στον φάκελο σύμφωνα με την οποία η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (βλ. ενότητα 2.4). Ο ορισμός των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών στο άρθρο 18 παράγραφος 4 για τα μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως βάση και για τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής. Το άρθρο 18 παράγραφος 4 παρέχει έναν ευρύτερο ορισμό των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών σε σχέση με το άρθρο 17 παράγραφος 3, το οποίο περιορίζεται στα κριτήρια α) και β) του προαναφερθέντος καταλόγου. Εντούτοις, τα κριτήρια γ) έως στ) θεωρούνται επίσης κατάλληλα για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ισχύ ή όχι αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών. Προκειμένου να διαπιστώσει εάν το ενδιάμεσο προϊόν παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ο καταχωρίζων πρέπει να αξιολογήσει εάν ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4: α) η ουσία περιορίζεται αυστηρά με τεχνικά μέσα καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, που περιλαμβάνει την παρασκευή, τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη συντήρηση εξοπλισμού, τη δειγματοληψία, την ανάλυση, τη φόρτωση και εκφόρτωση εξοπλισμού ή δοχείων, τη διάθεση ή τον καθαρισμό αποβλήτων και την αποθήκευση (βλ. κεφάλαιο ) β) χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ελέγχου και διαδικασιών οι οποίες ελαχιστοποιούν τις εκπομπές και την τυχόν συνακόλουθη έκθεση (βλ. κεφάλαιο 2.1.2) γ) μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό χειρίζεται την ουσία (βλ. κεφάλαιο 2.1.3) δ) κατά τις εργασίες καθαριότητας και συντήρησης, πριν ανοίξει ή εισέλθει κάποιος στο σύστημα, εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες, όπως εκκένωση και πλύσιμο ε) σε περιπτώσεις ατυχημάτων και όταν δημιουργούνται απόβλητα, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαδικασιών ή/και ελέγχου για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και, συνεπώς, της έκθεσης κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή καθαριότητας και συντήρησης (βλ. κεφάλαιο 2.1.4) στ) οι διαδικασίες χειρισμού της ουσίας καθορίζονται γραπτώς και παρακολουθούνται αυστηρά από τον υπεύθυνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 9 Διεθνής Βάση Δεδομένων Ενιαίων Χημικών Πληροφοριών (UCLID) 11

21 Και για τους δύο τύπους απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος, ο καταχωρίζων διαθέτει δύο δυνατότητες με βάση την αξιολόγηση και την περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες παρασκευάζεται ή/και χρησιμοποιείται η ουσία: Υποβάλλει φάκελο καταχώρισης που περιέχει το περιορισμένο σύνολο στοιχείων που απαιτούνται για τα ενδιάμεσα προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι διαπιστώνει πως η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζονται από τον παρασκευαστή (άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο στ)), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που συνιστώνται στον χρήστη (για μεταφερόμενα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα βλ. άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο στ)). Υποβάλλει έναν κανονικό φάκελο καταχώρισης όπως περιγράφεται στο άρθρο 10, εάν δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Σε περίπτωση που δεν πληρείται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως στ), η καταχώριση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 10. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η απουσία αυστηρού περιορισμού ή η απουσία ελαχιστοποίησης έκλυσης δεν μπορεί να αιτιολογείται με τον λόγο χαρακτηρισμού κινδύνου. Ως αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να θεωρείται ένας συνδυασμός τεχνικών μέτρων που υποστηρίζονται από λειτουργικές διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4, οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: Τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν τον αυστηρό περιορισμό της ουσίας καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της με τις ακόλουθες δραστηριότητες (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο α)) o Παρασκευή και καθαρισμός o Καθαριότητα και συντήρηση εξοπλισμού o Δειγματοληψία και ανάλυση o Φόρτωση και εκφόρτωση εξοπλισμού ή δοχείων o Διάθεση αποβλήτων o Αποθήκευση Τεχνολογίες ελέγχου και διαδικασιών που εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε)) o υπολειμματικές εκπομπές από τον αυστηρό περιορισμό o εκπομπές από τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη συντήρηση μετά από ατυχήματα o εκπομπές από τον καθαρισμό, την καθαριότητα και τη συντήρηση όταν δημιουργούνται απόβλητα Ειδικές διαδικασίες πριν εισέλθει κάποιος στο σύστημα (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο δ)) Εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο γ)) Διαδικασίες που καθορίζονται γραπτώς και παρακολουθούνται αυστηρά (άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο στ)). 12

22 Η συγκεκριμένη προσέγγιση της διαχείρισης πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εναρμονίζεται και λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τους παρασκευαστές ουσιών (π.χ. αντιμετώπιση ατυχημάτων δυνάμει της οδηγίας 96/82/ΕΚ 10, ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης δυνάμει της οδηγίας 2008/1/ΕΚ 11, ασφάλεια κατά την εργασία δυνάμει της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες 98/24/ΕΚ 12 ). Ο αυστηρός περιορισμός με τεχνικά μέσα έχει στόχο την πρόληψη έκλυσης μέσω του τεχνικού σχεδιασμού της διεργασίας ή του προϊόντος. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας και οι συνθήκες επεξεργασίας (όπως η θερμοκρασία και η πίεση) μπορεί να επηρεάζουν το επίπεδο και τον τύπο των απαιτούμενων μέτρων περιορισμού. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει να επιτυγχάνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), εκτός από τις εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω (ατυχήματα, συμβάντα, συντήρηση και καθαριότητα). Τα ΜΑΠ μπορούν να περιλαμβάνονται στην έννοια των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών στον βαθμό που αποσκοπούν στον περιορισμό της έκθεσης η οποία οφείλεται σε: Ατυχήματα και συμβάντα που μπορεί να προκύψουν παρά τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και λειτουργικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την πρόληψη τέτοιου είδους συμβάντων και ατυχημάτων Εργασίες καθαριότητας και συντήρησης εφόσον, πριν ανοίξει ή εισέλθει κάποιος στο σύστημα, εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες, όπως εκκένωση και πλύσιμο. Παρότι στον φάκελο καταχώρισης δεν απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση των αυστηρά ελεγχόμενων συνθηκών που εφαρμόζονται, ο καταχωρίζων πρέπει ωστόσο να παράσχει βασικά στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν τα συμπεράσματα σχετικά με τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Ένα υπόδειγμα για την τεκμηρίωση των πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου στον φάκελο καταχώρισης παρέχεται στο προσάρτημα 3. Εντούτοις, θα πρέπει να παρέχεται αναλυτική τεκμηρίωση στο εσωτερικό μιας επιχείρησης με σκοπό να καταδειχθεί ότι οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες εφαρμόζονται καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ενδιάμεσου προϊόντος. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την επιβολή της εφαρμογής. Σημειώνεται ότι όπου συντρέχει περίπτωση, μπορεί να γίνεται παραπομπή και σε τεκμηρίωση για συμμόρφωση με άλλα νομοθετικά πλαίσια. Η αναλυτική τεκμηρίωση στο εσωτερικό της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: αιτιολόγηση του ότι η ουσία χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο προϊόν, των δηλώσεων των πελατών αναφορικά με τη χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν, καθώς και ότι πληρούνται οι αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες σε περίπτωση μεταφερόμενου απομονωμένου ενδιάμεσου προϊόντος 10 Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες. 11 Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. 12 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 13

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος Δ: Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης Οκτώβριος 2012 (έκδοση 1.2) Καθοδήγηση για την υλοποίηση του REACH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ

Δημοφιλή ερωτήματα για το CLP στο Γραφείο Στήριξης REACH, CLP & BPR του ΓΧΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

REACH επόμενα βήματα. Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Γ.Χ.Κ. 24/10/ 2007 1

REACH επόμενα βήματα. Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Γ.Χ.Κ. 24/10/ 2007 1 REACH επόμενα βήματα Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Γ.Χ.Κ. 24/10/ 2007 1 Νομοθετικό πλαίσιο Καν. 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Έναρξη ισχύος από 01.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3011824/1943 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα