ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ. ζχκθσλα κε ηε ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) (ΚΑΓ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ. ζχκθσλα κε ηε ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) (ΚΑΓ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ)"

Transcript

1 ΔΝΗΚΖ ΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΗ ΤΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΗ ΚΣΣΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΣΖΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΤΝΟΣΖΣ ζχκθσλα κε ηε ΣΣΗΣΗΚΖ ΣΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΚΟ 08) (Κ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ) (αζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) Ζ επεμεξγαζία έγηλε από ηελ ππάιιειν Μ. ΚΖ

2 Κ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣ ΚΣΖΟΡΗ 01 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 01.1 Καιιηέξγεηα κε πνιπεηψλ θπηψλ Καιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ (εθηφο ξπδηνχ), νζπξίσλ θαη ειαηνχρσλ ζπφξσλ Καιιηέξγεηα ξπδηνπ Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ θαη πεπνλνεηδψλ, ξηδψλ θαη θνλδχισλ Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακνπ Καιιηέξγεηα θαπλνχ Καιιηέξγεηα ηλσδψλ θπηψλ Καιιηέξγεηα άιισλ κε πνιπεηψλ θπηψλ 01.2 Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 2

3 01.43 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππννεηδψλ Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ Καιιηέξγεηα ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ Καιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ Καιιηέξγεηα κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ Άιιεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο Καιιηέξγεηα ειαησδψλ θαξπψλ Καιιηέξγεηα θπηψλ γηα αθεςήκαηα Καιιηέξγεηα θαξπθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ Άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 01.3 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ 01.4 Εσηθή παξαγσγή Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο 3

4 01.42 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ Δθηξνθή αηγνπξνβάησλ Δθηξνθή ρνίξσλ Δθηξνθή πνπιεξηθψλ Δθηξνθή άιισλ δψσλ Δθηξνθή ζηξνπζνθακήισλ Μειηζζνθνκία Σεξνηξνθία Δθηξνθή ινηπώλ δώσλ, πηελώλ, εληόκσλ θαη εξπεηώλ 01.5 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή (φηαλ ρξεζηκνπνηνχ ληαη κεραλήκαηα) Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 01.6 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε γεσξγία δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ή Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή ε Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή ε ξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ή Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ 4

5 01.7 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 02 αζνθνκία θαη πινηνκία 02.1 αζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 02.2 Τινηνκία Τινηνκία 02.3 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο 02.4 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο 03 ιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα 03.1 ιηεία Θαιάζζηα αιηεία ιηεία γιπθψλ πδάησλ ιηεία γιπθώλ πδάησλ 5

6 03.2 Τδαηνθαιιηέξγεηα Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ ΟΡΤΥΔΗ ΚΗ ΛΣΟΜΔΗ 05 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε 05.1 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα Δμφξπμε ιηζάλζξαθα Δμόξπμε ιηζάλζξαθα 05.2 Δμφξπμε ιηγλίηε Δμφξπμε ιηγλίηε Δμόξπμε ιηγλίηε 06 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 06.1 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ Άληιεζε αξγνύ πεηξειαίνπ 06.2 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ Άληιεζε θπζηθνύ αεξίνπ 07 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ 07.1 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο Δμόξπμε ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο 6

7 07.2 Δμφξπμε κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμόξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμφξπμε ινηπψλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ Δμόξπμε ινηπώλ κε ζηδεξνύρσλ κεηαιιεπκάησλ 08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία 08.1 Δμφξπμε ιίζσλ, άκκνπ θαη αξγίινπ Δμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, θηκσιίαο θαη ζρηζηφιηζνπ Δμόξπμε καξκάξνπ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ ιίζσλ Δμόξπμε αζβεζηόιηζνπ, γύςνπ θαη θηκσιίαο Δμόξπμε ζρηζηόιηζνπ Λεηηνπξγία θξεάησλ παξαγσγήο ακκνράιηθνπ θαη άκκνπ ۰ εμφξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο Λαηνκεία ζθύξσλ, ακκνράιηθσλ θαη άκκνπ Δμόξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο 08.9 Οξπρεία θαη ιαηνκεία π.δ.θ.α Δμφξπμε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ Δμφξπμε ηχξθεο Δμφξπμε αιαηηνχ Δμόξπμε αιαηηνύ Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 7

8 09.1 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ Υπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 09.9 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΜΔΣΠΟΗΖΖ 10 ηνκεραλία ηξνθίκσλ 10.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ 10.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 8

9 10.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηώλ Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Άιιε επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηνκάηαο Παξαγσγή δαραξσδώλ πξντόλησλ από θξνύηα θαη ιαραληθά Παξαζθεπή δηαηεξνπκέλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 10.4 Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ Παξαγσγή ειαίσλ θαη ιηπψλ Διαηνηξηβεία Παξαγσγή άιισλ κε επεμεξγαζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ βξώζηκσλ ιηπώλ 10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία Παξαγσγή παγσηψλ 10.6 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ, παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ 9

10 10.62 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ 10.7 Παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ ξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ۰ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ 10.8 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο Παξαγσγή δάραξεο Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 10

11 10.9 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο 11 Πνηνπνηία 11.0 Πνηνπνηία πφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα Παξαγσγή νίλνπ από ζηαθύιηα Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε Επζνπνηία Επζνπνηία Παξαγσγή βχλεο Παξαγσγή βύλεο Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ, παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ Παξαγσγή αλαςπθηηθώλ Παξαγσγή κεηαιιηθνύ λεξνύ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξώλ 12 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 12.0 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 11

12 12.00 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 13.1 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ 13.2 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 13.3 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 13.9 Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή εηνίκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, 12

13 εθηφο απφ ηα ελδχκαηα Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 14.1 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εθηφο απφ γνχληλα ελδχκαηα Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή εζσξνχρσλ Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο 14.2 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 14.3 Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη 13

14 εηδψλ πιέμεο θξνζέ 15 ηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 15.1 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο۰ θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο۰ θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ ή (βαθεία) Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 15.2 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 16 ηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 16.1 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 16.2 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξαπιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην 14

15 μχιν Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν, θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 17 Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 17.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ۰ θαηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 17.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Καηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ ηνπαιέηαο Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθά) 15

16 17.24 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίεο) Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 18.1 Δθηππσηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Οη ςεθηαθέο εθηππψζεηο είλαη Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ ηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 18.2 λαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ λαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 19.1 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) 16

17 19.2 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 20.1 Παξαγσγή βαζηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ, πιαζηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πιψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ Παξαγσγή βηνκεραληθώλ αεξίσλ Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ Παξαγσγή ρξσζηηθώλ πιώλ Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ Παξαγσγή άιισλ αλόξγαλσλ βαζηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο 20.2 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ 17

18 αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 20.3 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 20.4 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο, αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 20.5 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή εθξεθηηθψλ Παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ θφιιαο Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ 18

19 21 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 21.1 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 21.2 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 22.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) Καηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ απφ θανπηζνχθ۰ αλαγφκσζε θαη αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) απφ θανπηζνχθ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) 22.2 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 19

20 22.23 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 23 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 23.1 Καηαζθεπή γπαιηνχ θαη πξντφλησλ απφ γπαιί Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ Καηαζθεπή θαη θαηεξγαζία άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο 23.2 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ 23.3 Παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ απφ άξγηιν Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ 20

21 23.32 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε 23.4 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πνξζειάλεο θαη θεξακηθήο Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο Καηαζθεπή θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο 23.5 Παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη γχςνπ Παξαγσγή ηζηκέληνπ Παξαγσγή αζβέζηε θαη γχςνπ Παξαγσγή αζβέζηε Παξαγσγή γύςνπ 23.6 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, ηζηκέλην θαη γχςν Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν 21

22 23.63 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο Καηαζθεπή θνληακάησλ Καηαζθεπή ηλνηζηκέληνπ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην Καηαζθεπή άιισλ πξντόλησλ από ζθπξόδεκα, γύςν θαη ηζηκέλην 23.7 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ 23.9 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 24.1 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ Παξαγσγή βαζηθνύ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ 24.2 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε 22

23 κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ 24.3 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ράιπβα Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ Χπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ Χπρξή έιαζε ζηελώλ θύιισλ Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε κνξθνξάβδσλ Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ Χπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ 24.4 Παξαγσγή βαζηθψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ Παξαγσγή πνιύηηκσλ κεηάιισλ Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη θαζζηηέξνπ Παξαγσγή ραιθνχ Παξαγσγή ραιθνύ Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Δπεμεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ 24.5 Υχηεπζε κεηάιισλ Υχηεπζε ζηδήξνπ 23

24 24.52 Υχηεπζε ράιπβα Υχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ Υχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Φύηεπζε άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ 25.1 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξαζχξσλ 25.2 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ 25.3 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε 25.4 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 24

25 25.40 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 25.5 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ θνληνκεηαιινπξγία θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ θνληνκεηαιινπξγία 25.6 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ۰ κεηαιινηερλία Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ Μεηαιινηερλία 25.7 Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ, εξγαιείσλ θαη ζηδεξηθψλ Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ Καηαζθεπή εξγαιείσλ 25.9 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 25

26 25.93 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 26.1 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θαη πιαθεηψλ Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ 26.2 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 26.3 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 26.4 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο Καηαζθεπή ειεθηξνληθώλ εηδώλ επξείαο θαηαλάισζεο 26

27 26.5 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο۰ θαηαζθεπή ξνινγηψλ Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο Καηαζθεπή ξνινγηψλ 26.6 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο 26.7 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 26.8 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ 27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 27.1 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ, ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 27

28 27.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 27.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 27.3 Καηαζθεπή θαισδηψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο 27.4 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 27.5 Καηαζθεπή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Καηαζθεπή κε-ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 27.9 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 28

29 28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο Καηαζθεπή θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ πδξαπιηθήο ελέξγεηαο Καηαζθεπή άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ Καηαζθεπή ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο 28.2 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο Καηαζθεπή θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ Καηαζθεπή κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ) Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ 29

30 ρεηξφο Καηαζθεπή ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο Kαηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 28.4 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ θαη εξγαιεηνκεραλψλ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ 28.9 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή δεξκάηηλσλ 30

31 εηδψλ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 29.1 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 29.2 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα۰ θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 29.3 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 31

32 29.32 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 30 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 30.1 Ναππήγεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ 30.2 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ 30.3 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ 30.4 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο 30.9 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α Καηαζθεπή κνηνζπθιεηψλ Καηαζθεπή κνηνζπθιεηώλ Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ 32

33 30.99 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α. 31 Καηαζθεπή επίπισλ 31.0 Καηαζθεπή επίπισλ Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο Καηαζθεπή ζηξσκάησλ Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 32.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ, πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Κνπή λνκηζκάησλ Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ 32.2 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 32.3 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 33

34 32.30 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 32.4 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο 32.5 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 32.9 Μεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 33.1 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Δπηζθεπή κεραλεκάησλ Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 34

35 33.15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ Δπηζθεπή άιινπ εμνπιηζκνχ 33.2 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ΠΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΔΡΗΟΤ, ΣΜΟΤ ΚΗ ΚΛΗΜΣΗΜΟΤ 35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 35.1 Παξαγσγή, κεηάδνζε θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Μεηάδνζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Δκπφξην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 35

36 35.2 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, δηαλνκή αεξίσλ θαπζίκσλ κε αγσγνχο Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ Δκπφξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ 35.3 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ Δ ΠΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ, ΔΠΔΞΔΡΗ ΛΤΜΣΧΝ, ΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΖΣΧΝ ΚΗ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΗΝΖ 36 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 36.0 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ ή 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 36

37 38 πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 38.1 πιινγή απνβιήησλ ή πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή πιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή 38.2 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή 38.3 λάθηεζε πιηθψλ πνζπλαξκνιφγεζε παιαηψλ εηδψλ ή λάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ 39 ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 39.0 ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 37

38 Σ ΚΣΚΔΤΔ 41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ (πάλσ από 2000 θ.) ή 41.1 λάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ λάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ 41.2 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε (πάλσ από 2000 θ.) ή 42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 42.1 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ Καηαζθεπή δξφκσλ θαη απηνθηλεηφδξνκσλ Καηαζθεπή δξόκσλ θαη απηνθηλεηόδξνκσλ Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ 42.2 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ (πάλσ απφ 2000 θ.) ή Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε πγξά ή Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ Καηαζθεπή θνηλσθειώλ έξγσλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Καηαζθεπή θνηλσθειώλ έξγσλ ηειεπηθνηλσληώλ ή ή ή 42.9 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 38

39 42.91 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ ή Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α. 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ή 43.1 Καηεδαθίζεηο θαη πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ Καηεδαθίζεηο Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ νθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο 43.2 ξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Τδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 43.3 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο ή Δπηρξίζεηο θνληακάησλ Δπηρξίζεηο θνληακάησλ Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο 39

40 43.33 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ Δπελδύζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ Φξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο 43.9 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. ή ΥΟΝΡΗΚΟ ΚΗ ΛΗΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ۰ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΣΧΝ ΚΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 45 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην۰ επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 45.1 Πψιεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ Πώιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Πώιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 40

41 45.2 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 45.3 Πψιεζε κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Φνλδξηθό εκπόξην κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 45.4 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο 46 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 46.1 Υνλδξηθφ εκπφξην έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ, δψλησλ δψσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ θαη 41

42 βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη εηδηθεπκέλνη ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ εηδψλ 46.2 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη δψλησλ δψσλ 42

43 46.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηεξψλ, αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ Φνλδξηθό εκπόξην αθαηέξγαζηνπ θαπλνύ Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο 46.3 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάν θαη κπαραξηθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 43

44 Φνληξηθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ Φνλδξηθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 46.4 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Φνλδξηθό εκπόξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Φνλδξηθό εκπόξην ειεθηξηθώλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ Φνλδξηθό εκπόξην εηδώλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθώλ θαη πιηθώλ θαζαξηζκνύ Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ Φνλδξηθό εκπόξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθώλ Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ Φνλδξηθό εκπόξην θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο Φνλδξηθό εκπόξην μύιηλσλ εηδώλ, εηδώλ θαιαζνπιεθηηθήο θαη εηδώλ από θειιό 44

45 Φνλδξηθό εκπόξην πνδειάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο Φνλδξηθό εκπόξην γξαθηθήο ύιεο θαη ραξηηθώλ εηδώλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ Φνλδξηθό εκπόξην δεξκάηηλσλ εηδώλ θαη εηδώλ ηαμηδίνπ Φνλδξηθό εκπόξην κνπζηθώλ νξγάλσλ, παηρληδηώλ θάζε είδνπο θαη αζιεηηθώλ εηδώλ Φνλδξηθό εκπόξην ινηπώλ εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ 46.6 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ Φνλδξηθό εκπόξην εξγαιεηνκεραλώλ Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία θαη ρνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ 45

46 46.65 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 46.7 Άιιν εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθψλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ 46.9 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή 46

47 46.90 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή 47 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 47.1 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα, πνηά ή θαπλφ Καηαζηήκαηα γεληθώλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ θαη ππεξαγνξέο (super market), ζηα νπνία ππεξηζρύνπλ ηα ηξόθηκα, ηα πνηά ή ν θαπλόο Παληνπσιεία Πεξίπηεξα Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.2 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47

48 47.25 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ θαπλνύ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.3 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.4 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.5 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 48

49 47.52 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ, θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.6 Ληαληθφ εκπφξην επηκνξθσηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ςπραγσγίαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην παηρληδηώλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.7 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 49

50 47.71 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Φαξκαθεπηηθά είδε ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ινπινπδηώλ, θπηώλ, ζπόξσλ θαη ιηπαζκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (αλζνπσιεία) Ληαληθό εκπόξην δώσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθώλ δσνηξνθώλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (pet shop) Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θσηνγξαθηθώλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην νπηηθώλ εηδώλ θαη εηδώλ αθξηβείαο Ληαληθό εκπόξην αλακλεζηηθώλ εηδώλ θαη εηδώλ ιατθήο ηέρλεο Ληαληθό εκπόξην ινηπώλ θαηλνύξγησλ εηδώλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα 50

51 47.8 Ληαληθφ εκπφξην ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 47.9 Ληαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ Ληαληθφ εκπφξην απφ επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδηθηχνπ Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ ΜΔΣΦΟΡ ΚΗ ΠΟΘΖΚΔΤΖ 49 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 49.1 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) ή 51

52 49.2 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή 49.3 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ Δθκεηάιιεπζε ηαμί Δθκεηάιιεπζε ηαμί Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο ή Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο 49.5 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ή Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ή 50 Πισηέο κεηαθνξέο (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) ή 50.1 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 50.2 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο ή 52

53 εκπνξεπκάησλ 50.3 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 50.4 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή 51 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο ή (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) 51.1 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ εξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 51.2 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο ή εξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ε ηαζηεκηθέο κεηαθνξέο 52 πνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο ή (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) 52.1 πνζήθεπζε 52.2 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο ή 53

54 52.21 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ή ή ή ηαθίλεζε θνξηίσλ ή ηαθίλεζε θνξηίσλ Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηόηεηεο 53 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 53.1 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο 53.2 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΥΖ ΚΣΛΤΜΣΟ ΚΗ 54

55 ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΖ 55 Καηαιχκαηα 55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξόκνηα θαηαιύκαηα κε εζηηαηόξην Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξόκνηα θαηαιύκαηα ρσξίο εζηηαηόξην 55.2 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Καηαιύκαηα δηαθνπώλ θαη άιια θαηαιύκαηα ζύληνκεο δηακνλήο (εμαηξνύληαη νη μελώλεο λεόηεηαο θαη ηα νξεηλά θαηαθύγηα) Ξελώλεο λεόηεηαο θαη νξεηλά θαηαθύγηα 55.3 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 55.9 Άιια θαηαιχκαηα Άιια θαηαιχκαηα 56 ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 56.1 ξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 55

56 εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίσλ ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ δαραξνπιαζηείσλ ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ θηλεηώλ κνλάδσλ εζηίαζεο (θαληίλεο) ξαζηεξηόηεηεο κνλάδσλ εζηίαζεο γηα θαγεηό άκεζεο θαηαλάισζεο θαη παξόκνηεο ππεξεζίεο ή 56.2 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο 56.3 ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ Μπαξ θαη θαθέ-κπαξ Καθελεία (πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαθεηέξηεο) Νπρηεξηλά θέληξα θαη άιια θέληξα δηαζθεδάζεσο ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ 58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ςεθηαθέο) ή 58.1 Έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή Έθδνζε βηβιίσλ ή Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ Ή β 56

57 58.13 Έθδνζε εθεκεξίδσλ ή Έθδνζε πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο ή Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 58.2 Έθδνζε ινγηζκηθνχ Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Έθδνζε άιινπ ινγηζκηθνχ 59 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 59.1 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 57

58 59.2 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 60 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 60.1 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο 60.2 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο 61 Σειεπηθνηλσλίεο 61.1 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.2 ζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.3 νξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο νξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.9 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο 58

59 δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 62 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 62.0 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 63 ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο δηθηπαθέο πχιεο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ηθηπαθέο πχιεο 59

60 63.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο ξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α. ΥΡΖΜΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΗ ΦΛΗΣΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 64 ξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία Οξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ Άιινη νξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο ξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ Καηαπηζηεχκαηα, θεθάιαηα θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 60

61 64.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) Άιιεο πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία π.δ.θ.α. 65 ζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 65.1 ζθάιηζε ζθάιεηεο δσήο ζθάιεηεο εθηφο απφ ηηο αζθάιεηεο δσήο 65.2 ληαζθάιηζε ληαζθάιηζε πληαμηνδνηηθά ηακεία 66 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 61

62 66.1 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ηαρείξηζε ρξεκαηαγνξψλ ξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 66.2 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία μηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη δεκηψλ ξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 66.3 ξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ΗΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗ 62

63 68 ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 68.1 γνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ γνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 68.3 ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο Μεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο ΔΠΔΛΜΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 69.1 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 69.2 ξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ ξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ 63

64 παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 70 ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 70.1 ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ 70.2 ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο ξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 71 ξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ۰ ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 71.1 ξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ ξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ ξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 71.2 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 64

65 71.20 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 72.1 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή 72.2 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 73 ηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 73.1 ηαθήκηζε ηαθεκηζηηθά γξαθεία Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 73.2 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο 74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 65

66 74.1 ξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ ξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ 74.2 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 74.3 ξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 74.9 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 75.0 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 77 ξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 77.1 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ 66

67 θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ 77.2 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 77.3 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ 67

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980 ενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΣΣΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΚΟΔ 1980 Επεξεπγασία από την υπάλληλο Μαπία Καή 2014 ΡΣΗΡΙΟΣΗΣ γγεηνπιαζηηθή, θαηαζθεπή εηδώλ από πειό πιελ απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο νηθνδνκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (ΔΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΞΩΣΡΔΦΔΙΑ- ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» (ΔΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΞΩΣΡΔΦΔΙΑ- ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 2007-2013 (ΔΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΞΩΣΡΔΦΔΙΑ- ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΠΡΟΣΑΔΙ (ΔΡΓΑ) ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

I. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο. II. Πεξηθεξεηαθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο

I. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο. II. Πεξηθεξεηαθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο 1 Σπειρ ενόηηηερ: I. Παξαγωγηθή βάζε ηεο Πεξηθέξεηαο II. Πεξηθεξεηαθό ύζηεκα Καηλνηνκίαο III. πζρέηηζε RIPE θαη ΠΕΠ Πεινπνλλήζνπ Γηάγλσζε ζε εμέιημε: A. Πνην είλαη ην επίπεδν θαη νη δηεξγαζίεο Καηλνηνκίαο

Διαβάστε περισσότερα

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 -

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 - 1 2 Α/ Α ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηφλσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : 101 84 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : 210 3375187 Fax : 210 3375041 E-mail : mitrwo-b1@ky.ypoik.

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : 101 84 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : 210 3375187 Fax : 210 3375041 E-mail : mitrwo-b1@ky.ypoik. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αζήλα 5 Γεθεκβξίνπ 2008 ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 1122331/2373/ΓΜ Β ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓIΔΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΜΗΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώηηρ Ε. Πεηπάκηρ (επιμ.), The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown

Παναγιώηηρ Ε. Πεηπάκηρ (επιμ.), The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown Παναγιώηηρ Ε. Πεηπάκηρ (επιμ.),the Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown, Νέα Υόπκη: εκδ. Palgrave Macmillan US, 2014, ΧΧΙV, 259 ζελ.. ebook ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Σηελ Αζήλα ζήκεξα, oη θάησζη ππνγεγξακκέλνη αθ ελφο 1) Γηνλχζεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξεζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαιπικόρ Σομέαρ: Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Σομέα 2012-2013

Δηαιπικόρ Σομέαρ: Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Σομέα 2012-2013 Δηαιπικόρ Σομέαρ: Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Σομέα 2012-2013 ( εκαη.) Κλάδορ Δνεπγηηικό Κύκλορ επγαζιών Κέπδη ππο θόπος 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % Μη σπημαηοπιζηωηικόρ ηομέαρ Γεσξγία-αιηεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. Δικαιούσοι Ενίζσςζηρ Γηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Λνκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ., Πξνζσπηθέο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010

Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης. Μάθημα:Τεχνολογία. Ρέθυμνο 2009-2010 Θέμα:Ναυπηγείο Όνομα:Μανόλης Βλατάκης Μάθημα:Τεχνολογία Ρέθυμνο 2009-2010 Τν λαππεγείν (Shipyard, yard) απνηειεί κνλάδα - ρώξν πνπ αλήθεη ζην θξάηνο άκεζα ή έκκεζα ή ζε ηδησηηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡ. & ΠΔΡΙΒ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΞΝΦΑΠΖ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡ. & ΠΔΡΙΒ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π - Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Ω Ο Ν Ρ Α Μ Η Θ Ζ Π & Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη.

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη. Σατινίδης Σσμεών Σα βηνθαχζηκα είλαη ην κφλν θαηάιιειν δηαζέζηκν ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο θαη ηνπ ληήδει ζηηο κεηαθνξέο. Βηνθαχζηκα φπσο ην βηνληήδει θαη ε βηναηζαλφιε ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα αλακεκηγκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε.

ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανία Η αγορά τροφίμων ποτών και καταναλωτικών αγαθών. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

Γερμανία Η αγορά τροφίμων ποτών και καταναλωτικών αγαθών. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Γερμανία Η αγορά τροφίμων ποτών και καταναλωτικών αγαθών Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Γερμανική αγορά τροφίμων ποτών: η δυσκολότερη αγορά στον κόσμο ; Πιενλεθηήκαηα πιεζπζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΓΔΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ινχληνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9 Απγνχζηνπ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΓΔΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ινχληνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9 Απγνχζηνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9 Απγνχζηνπ 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΔΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ινχληνο 2016 Η εμέιημε ηνπ Γείθηε Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο, κε βάζε ην έηνο 2010=100,0, γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ" Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο:

Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο: Πποκηπύσθηκε ηο ππόγπαμμα Εναλλακηικόρ Τοςπιζμόρ" Δλίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο: - Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαςπρήο - Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο - Τνπξηζκφο ππαίζξνπ - Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο - Τνπξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα