ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ. ζχκθσλα κε ηε ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) (ΚΑΓ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ. ζχκθσλα κε ηε ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) (ΚΑΓ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ)"

Transcript

1 ΔΝΗΚΖ ΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΗ ΤΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΗ ΚΣΣΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΣΖΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΤΝΟΣΖΣ ζχκθσλα κε ηε ΣΣΗΣΗΚΖ ΣΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΚΟ 08) (Κ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ) (αζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) Ζ επεμεξγαζία έγηλε από ηελ ππάιιειν Μ. ΚΖ

2 Κ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣ ΚΣΖΟΡΗ 01 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 01.1 Καιιηέξγεηα κε πνιπεηψλ θπηψλ Καιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ (εθηφο ξπδηνχ), νζπξίσλ θαη ειαηνχρσλ ζπφξσλ Καιιηέξγεηα ξπδηνπ Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ θαη πεπνλνεηδψλ, ξηδψλ θαη θνλδχισλ Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακνπ Καιιηέξγεηα θαπλνχ Καιιηέξγεηα ηλσδψλ θπηψλ Καιιηέξγεηα άιισλ κε πνιπεηψλ θπηψλ 01.2 Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 2

3 01.43 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππννεηδψλ Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ Καιιηέξγεηα ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ Καιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ Καιιηέξγεηα κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ Άιιεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο Καιιηέξγεηα ειαησδψλ θαξπψλ Καιιηέξγεηα θπηψλ γηα αθεςήκαηα Καιιηέξγεηα θαξπθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ Άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 01.3 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ 01.4 Εσηθή παξαγσγή Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο 3

4 01.42 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ Δθηξνθή αηγνπξνβάησλ Δθηξνθή ρνίξσλ Δθηξνθή πνπιεξηθψλ Δθηξνθή άιισλ δψσλ Δθηξνθή ζηξνπζνθακήισλ Μειηζζνθνκία Σεξνηξνθία Δθηξνθή ινηπώλ δώσλ, πηελώλ, εληόκσλ θαη εξπεηώλ 01.5 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή (φηαλ ρξεζηκνπνηνχ ληαη κεραλήκαηα) Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 01.6 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε γεσξγία δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ή Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή ε Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή ε ξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ή Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ 4

5 01.7 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 02 αζνθνκία θαη πινηνκία 02.1 αζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 02.2 Τινηνκία Τινηνκία 02.3 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο 02.4 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο 03 ιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα 03.1 ιηεία Θαιάζζηα αιηεία ιηεία γιπθψλ πδάησλ ιηεία γιπθώλ πδάησλ 5

6 03.2 Τδαηνθαιιηέξγεηα Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ ΟΡΤΥΔΗ ΚΗ ΛΣΟΜΔΗ 05 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε 05.1 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα Δμφξπμε ιηζάλζξαθα Δμόξπμε ιηζάλζξαθα 05.2 Δμφξπμε ιηγλίηε Δμφξπμε ιηγλίηε Δμόξπμε ιηγλίηε 06 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 06.1 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ Άληιεζε αξγνύ πεηξειαίνπ 06.2 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ Άληιεζε θπζηθνύ αεξίνπ 07 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ 07.1 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο Δμόξπμε ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο 6

7 07.2 Δμφξπμε κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμόξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμφξπμε ινηπψλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ Δμόξπμε ινηπώλ κε ζηδεξνύρσλ κεηαιιεπκάησλ 08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία 08.1 Δμφξπμε ιίζσλ, άκκνπ θαη αξγίινπ Δμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, θηκσιίαο θαη ζρηζηφιηζνπ Δμόξπμε καξκάξνπ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ ιίζσλ Δμόξπμε αζβεζηόιηζνπ, γύςνπ θαη θηκσιίαο Δμόξπμε ζρηζηόιηζνπ Λεηηνπξγία θξεάησλ παξαγσγήο ακκνράιηθνπ θαη άκκνπ ۰ εμφξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο Λαηνκεία ζθύξσλ, ακκνράιηθσλ θαη άκκνπ Δμόξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο 08.9 Οξπρεία θαη ιαηνκεία π.δ.θ.α Δμφξπμε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ Δμφξπμε ηχξθεο Δμφξπμε αιαηηνχ Δμόξπμε αιαηηνύ Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 7

8 09.1 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ Υπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 09.9 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΜΔΣΠΟΗΖΖ 10 ηνκεραλία ηξνθίκσλ 10.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ 10.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 8

9 10.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηώλ Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Άιιε επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηνκάηαο Παξαγσγή δαραξσδώλ πξντόλησλ από θξνύηα θαη ιαραληθά Παξαζθεπή δηαηεξνπκέλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 10.4 Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ Παξαγσγή ειαίσλ θαη ιηπψλ Διαηνηξηβεία Παξαγσγή άιισλ κε επεμεξγαζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ βξώζηκσλ ιηπώλ 10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία Παξαγσγή παγσηψλ 10.6 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ, παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ 9

10 10.62 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ 10.7 Παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ ξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ۰ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ 10.8 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο Παξαγσγή δάραξεο Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 10

11 10.9 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο 11 Πνηνπνηία 11.0 Πνηνπνηία πφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα Παξαγσγή νίλνπ από ζηαθύιηα Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε Επζνπνηία Επζνπνηία Παξαγσγή βχλεο Παξαγσγή βύλεο Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ, παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ Παξαγσγή αλαςπθηηθώλ Παξαγσγή κεηαιιηθνύ λεξνύ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξώλ 12 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 12.0 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 11

12 12.00 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 13.1 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ 13.2 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 13.3 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 13.9 Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή εηνίκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, 12

13 εθηφο απφ ηα ελδχκαηα Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 14.1 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εθηφο απφ γνχληλα ελδχκαηα Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή εζσξνχρσλ Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο 14.2 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 14.3 Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη 13

14 εηδψλ πιέμεο θξνζέ 15 ηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 15.1 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο۰ θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο۰ θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ ή (βαθεία) Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 15.2 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 16 ηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 16.1 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 16.2 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξαπιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην 14

15 μχιν Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν, θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 17 Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 17.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ۰ θαηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 17.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Καηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ ηνπαιέηαο Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθά) 15

16 17.24 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίεο) Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 18.1 Δθηππσηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Οη ςεθηαθέο εθηππψζεηο είλαη Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ ηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 18.2 λαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ λαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 19.1 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) 16

17 19.2 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 20.1 Παξαγσγή βαζηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ, πιαζηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πιψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ Παξαγσγή βηνκεραληθώλ αεξίσλ Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ Παξαγσγή ρξσζηηθώλ πιώλ Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ Παξαγσγή άιισλ αλόξγαλσλ βαζηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο 20.2 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ 17

18 αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 20.3 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 20.4 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο, αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 20.5 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή εθξεθηηθψλ Παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ θφιιαο Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ 18

19 21 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 21.1 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 21.2 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 22.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) Καηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ απφ θανπηζνχθ۰ αλαγφκσζε θαη αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) απφ θανπηζνχθ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) 22.2 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 19

20 22.23 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 23 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 23.1 Καηαζθεπή γπαιηνχ θαη πξντφλησλ απφ γπαιί Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ Καηαζθεπή θαη θαηεξγαζία άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο 23.2 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ 23.3 Παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ απφ άξγηιν Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ 20

21 23.32 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε 23.4 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πνξζειάλεο θαη θεξακηθήο Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο Καηαζθεπή θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο 23.5 Παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη γχςνπ Παξαγσγή ηζηκέληνπ Παξαγσγή αζβέζηε θαη γχςνπ Παξαγσγή αζβέζηε Παξαγσγή γύςνπ 23.6 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, ηζηκέλην θαη γχςν Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν 21

22 23.63 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο Καηαζθεπή θνληακάησλ Καηαζθεπή ηλνηζηκέληνπ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην Καηαζθεπή άιισλ πξντόλησλ από ζθπξόδεκα, γύςν θαη ηζηκέλην 23.7 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ 23.9 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 24.1 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ Παξαγσγή βαζηθνύ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ 24.2 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε 22

23 κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ 24.3 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ράιπβα Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ Χπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ Χπρξή έιαζε ζηελώλ θύιισλ Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε κνξθνξάβδσλ Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ Χπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ 24.4 Παξαγσγή βαζηθψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ Παξαγσγή πνιύηηκσλ κεηάιισλ Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη θαζζηηέξνπ Παξαγσγή ραιθνχ Παξαγσγή ραιθνύ Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Δπεμεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ 24.5 Υχηεπζε κεηάιισλ Υχηεπζε ζηδήξνπ 23

24 24.52 Υχηεπζε ράιπβα Υχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ Υχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Φύηεπζε άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ 25.1 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξαζχξσλ 25.2 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ 25.3 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε 25.4 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 24

25 25.40 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 25.5 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ θνληνκεηαιινπξγία θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ θνληνκεηαιινπξγία 25.6 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ۰ κεηαιινηερλία Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ Μεηαιινηερλία 25.7 Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ, εξγαιείσλ θαη ζηδεξηθψλ Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ Καηαζθεπή εξγαιείσλ 25.9 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 25

26 25.93 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 26.1 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θαη πιαθεηψλ Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ 26.2 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 26.3 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 26.4 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο Καηαζθεπή ειεθηξνληθώλ εηδώλ επξείαο θαηαλάισζεο 26

27 26.5 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο۰ θαηαζθεπή ξνινγηψλ Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο Καηαζθεπή ξνινγηψλ 26.6 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο 26.7 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 26.8 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ 27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 27.1 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ, ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 27

28 27.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 27.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 27.3 Καηαζθεπή θαισδηψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο 27.4 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 27.5 Καηαζθεπή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Καηαζθεπή κε-ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 27.9 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 28

29 28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο Καηαζθεπή θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ πδξαπιηθήο ελέξγεηαο Καηαζθεπή άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ Καηαζθεπή ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο 28.2 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο Καηαζθεπή θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ Καηαζθεπή κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ) Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ 29

30 ρεηξφο Καηαζθεπή ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο Kαηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 28.4 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ θαη εξγαιεηνκεραλψλ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ 28.9 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή δεξκάηηλσλ 30

31 εηδψλ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 29.1 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 29.2 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα۰ θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 29.3 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 31

32 29.32 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 30 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 30.1 Ναππήγεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ 30.2 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ 30.3 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ 30.4 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο 30.9 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α Καηαζθεπή κνηνζπθιεηψλ Καηαζθεπή κνηνζπθιεηώλ Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ 32

33 30.99 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α. 31 Καηαζθεπή επίπισλ 31.0 Καηαζθεπή επίπισλ Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο Καηαζθεπή ζηξσκάησλ Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 32.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ, πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Κνπή λνκηζκάησλ Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ 32.2 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 32.3 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 33

34 32.30 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 32.4 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο 32.5 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 32.9 Μεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 33.1 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Δπηζθεπή κεραλεκάησλ Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 34

35 33.15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ Δπηζθεπή άιινπ εμνπιηζκνχ 33.2 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ΠΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΔΡΗΟΤ, ΣΜΟΤ ΚΗ ΚΛΗΜΣΗΜΟΤ 35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 35.1 Παξαγσγή, κεηάδνζε θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Μεηάδνζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Δκπφξην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 35

36 35.2 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, δηαλνκή αεξίσλ θαπζίκσλ κε αγσγνχο Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ Δκπφξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ 35.3 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ Δ ΠΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ, ΔΠΔΞΔΡΗ ΛΤΜΣΧΝ, ΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΖΣΧΝ ΚΗ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΗΝΖ 36 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 36.0 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ ή 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 36

37 38 πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 38.1 πιινγή απνβιήησλ ή πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή πιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή 38.2 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή 38.3 λάθηεζε πιηθψλ πνζπλαξκνιφγεζε παιαηψλ εηδψλ ή λάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ 39 ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 39.0 ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 37

38 Σ ΚΣΚΔΤΔ 41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ (πάλσ από 2000 θ.) ή 41.1 λάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ λάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ 41.2 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε (πάλσ από 2000 θ.) ή 42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 42.1 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ Καηαζθεπή δξφκσλ θαη απηνθηλεηφδξνκσλ Καηαζθεπή δξόκσλ θαη απηνθηλεηόδξνκσλ Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ 42.2 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ (πάλσ απφ 2000 θ.) ή Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε πγξά ή Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ Καηαζθεπή θνηλσθειώλ έξγσλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Καηαζθεπή θνηλσθειώλ έξγσλ ηειεπηθνηλσληώλ ή ή ή 42.9 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 38

39 42.91 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ ή Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α. 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ή 43.1 Καηεδαθίζεηο θαη πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ Καηεδαθίζεηο Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ νθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο 43.2 ξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Τδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 43.3 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο ή Δπηρξίζεηο θνληακάησλ Δπηρξίζεηο θνληακάησλ Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο 39

40 43.33 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ Δπελδύζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ Φξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο 43.9 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. ή ΥΟΝΡΗΚΟ ΚΗ ΛΗΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ۰ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΣΧΝ ΚΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 45 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην۰ επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 45.1 Πψιεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ Πώιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Πώιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 40

41 45.2 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 45.3 Πψιεζε κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Φνλδξηθό εκπόξην κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 45.4 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο 46 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 46.1 Υνλδξηθφ εκπφξην έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ, δψλησλ δψσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ θαη 41

42 βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη εηδηθεπκέλνη ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ εηδψλ 46.2 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη δψλησλ δψσλ 42

43 46.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηεξψλ, αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ Φνλδξηθό εκπόξην αθαηέξγαζηνπ θαπλνύ Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο 46.3 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάν θαη κπαραξηθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 43

44 Φνληξηθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ Φνλδξηθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 46.4 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Φνλδξηθό εκπόξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Φνλδξηθό εκπόξην ειεθηξηθώλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ Φνλδξηθό εκπόξην εηδώλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθώλ θαη πιηθώλ θαζαξηζκνύ Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ Φνλδξηθό εκπόξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθώλ Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ Φνλδξηθό εκπόξην θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο Φνλδξηθό εκπόξην μύιηλσλ εηδώλ, εηδώλ θαιαζνπιεθηηθήο θαη εηδώλ από θειιό 44

45 Φνλδξηθό εκπόξην πνδειάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο Φνλδξηθό εκπόξην γξαθηθήο ύιεο θαη ραξηηθώλ εηδώλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ Φνλδξηθό εκπόξην δεξκάηηλσλ εηδώλ θαη εηδώλ ηαμηδίνπ Φνλδξηθό εκπόξην κνπζηθώλ νξγάλσλ, παηρληδηώλ θάζε είδνπο θαη αζιεηηθώλ εηδώλ Φνλδξηθό εκπόξην ινηπώλ εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ 46.6 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ Φνλδξηθό εκπόξην εξγαιεηνκεραλώλ Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία θαη ρνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ 45

46 46.65 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 46.7 Άιιν εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθψλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ 46.9 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή 46

47 46.90 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή 47 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 47.1 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα, πνηά ή θαπλφ Καηαζηήκαηα γεληθώλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ θαη ππεξαγνξέο (super market), ζηα νπνία ππεξηζρύνπλ ηα ηξόθηκα, ηα πνηά ή ν θαπλόο Παληνπσιεία Πεξίπηεξα Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.2 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47

48 47.25 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ θαπλνύ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.3 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.4 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.5 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 48

49 47.52 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ, θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.6 Ληαληθφ εκπφξην επηκνξθσηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ςπραγσγίαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην παηρληδηώλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.7 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 49

50 47.71 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Φαξκαθεπηηθά είδε ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ινπινπδηώλ, θπηώλ, ζπόξσλ θαη ιηπαζκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (αλζνπσιεία) Ληαληθό εκπόξην δώσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθώλ δσνηξνθώλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (pet shop) Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θσηνγξαθηθώλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην νπηηθώλ εηδώλ θαη εηδώλ αθξηβείαο Ληαληθό εκπόξην αλακλεζηηθώλ εηδώλ θαη εηδώλ ιατθήο ηέρλεο Ληαληθό εκπόξην ινηπώλ θαηλνύξγησλ εηδώλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα 50

51 47.8 Ληαληθφ εκπφξην ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 47.9 Ληαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ Ληαληθφ εκπφξην απφ επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδηθηχνπ Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ ΜΔΣΦΟΡ ΚΗ ΠΟΘΖΚΔΤΖ 49 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 49.1 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) ή 51

52 49.2 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή 49.3 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ Δθκεηάιιεπζε ηαμί Δθκεηάιιεπζε ηαμί Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο ή Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο 49.5 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ή Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ή 50 Πισηέο κεηαθνξέο (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) ή 50.1 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 50.2 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο ή 52

53 εκπνξεπκάησλ 50.3 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 50.4 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή 51 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο ή (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) 51.1 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ εξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 51.2 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο ή εξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ε ηαζηεκηθέο κεηαθνξέο 52 πνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο ή (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) 52.1 πνζήθεπζε 52.2 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο ή 53

54 52.21 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ή ή ή ηαθίλεζε θνξηίσλ ή ηαθίλεζε θνξηίσλ Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηόηεηεο 53 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 53.1 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο 53.2 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΥΖ ΚΣΛΤΜΣΟ ΚΗ 54

55 ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΖ 55 Καηαιχκαηα 55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξόκνηα θαηαιύκαηα κε εζηηαηόξην Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξόκνηα θαηαιύκαηα ρσξίο εζηηαηόξην 55.2 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Καηαιύκαηα δηαθνπώλ θαη άιια θαηαιύκαηα ζύληνκεο δηακνλήο (εμαηξνύληαη νη μελώλεο λεόηεηαο θαη ηα νξεηλά θαηαθύγηα) Ξελώλεο λεόηεηαο θαη νξεηλά θαηαθύγηα 55.3 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 55.9 Άιια θαηαιχκαηα Άιια θαηαιχκαηα 56 ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 56.1 ξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 55

56 εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίσλ ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ δαραξνπιαζηείσλ ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ θηλεηώλ κνλάδσλ εζηίαζεο (θαληίλεο) ξαζηεξηόηεηεο κνλάδσλ εζηίαζεο γηα θαγεηό άκεζεο θαηαλάισζεο θαη παξόκνηεο ππεξεζίεο ή 56.2 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο 56.3 ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ Μπαξ θαη θαθέ-κπαξ Καθελεία (πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαθεηέξηεο) Νπρηεξηλά θέληξα θαη άιια θέληξα δηαζθεδάζεσο ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ 58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ςεθηαθέο) ή 58.1 Έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή Έθδνζε βηβιίσλ ή Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ Ή β 56

57 58.13 Έθδνζε εθεκεξίδσλ ή Έθδνζε πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο ή Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 58.2 Έθδνζε ινγηζκηθνχ Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Έθδνζε άιινπ ινγηζκηθνχ 59 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 59.1 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 57

58 59.2 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 60 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 60.1 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο 60.2 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο 61 Σειεπηθνηλσλίεο 61.1 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.2 ζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.3 νξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο νξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.9 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο 58

59 δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 62 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 62.0 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 63 ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο δηθηπαθέο πχιεο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ηθηπαθέο πχιεο 59

60 63.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο ξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α. ΥΡΖΜΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΗ ΦΛΗΣΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 64 ξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία Οξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ Άιινη νξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο ξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ Καηαπηζηεχκαηα, θεθάιαηα θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 60

61 64.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) Άιιεο πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία π.δ.θ.α. 65 ζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 65.1 ζθάιηζε ζθάιεηεο δσήο ζθάιεηεο εθηφο απφ ηηο αζθάιεηεο δσήο 65.2 ληαζθάιηζε ληαζθάιηζε πληαμηνδνηηθά ηακεία 66 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 61

62 66.1 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ηαρείξηζε ρξεκαηαγνξψλ ξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 66.2 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία μηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη δεκηψλ ξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 66.3 ξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ΗΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗ 62

63 68 ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 68.1 γνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ γνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 68.3 ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο Μεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο ΔΠΔΛΜΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 69.1 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 69.2 ξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ ξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ 63

64 παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 70 ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 70.1 ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ 70.2 ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο ξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 71 ξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ۰ ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 71.1 ξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ ξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ ξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 71.2 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 64

65 71.20 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 72.1 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή 72.2 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 73 ηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 73.1 ηαθήκηζε ηαθεκηζηηθά γξαθεία Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 73.2 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο 74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 65

66 74.1 ξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ ξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ 74.2 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 74.3 ξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 74.9 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 75.0 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 77 ξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 77.1 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ 66

67 θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ 77.2 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 77.3 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ 67

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980 ενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΣΣΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΚΟΔ 1980 Επεξεπγασία από την υπάλληλο Μαπία Καή 2014 ΡΣΗΡΙΟΣΗΣ γγεηνπιαζηηθή, θαηαζθεπή εηδώλ από πειό πιελ απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο νηθνδνκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων

Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ Καηηγοπίερ επισειπήζεων ή/και σώπων επγαζίαρ ζε ζςνδςαζμό με ζςγκεκπιμένερ ειδικόηηηερ επγαζομένων ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΩ ΠΡΟΣΑΗ ΟΜΑΓΑ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ . ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ 53 27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φωηίνπ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΏΔ Ώ : Βλφηεηα 1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάϊος 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΖ Α ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 1. Αληηθεέκελν

Διαβάστε περισσότερα