ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ. ζχκθσλα κε ηε ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) (ΚΑΓ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ. ζχκθσλα κε ηε ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) (ΚΑΓ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ)"

Transcript

1 ΔΝΗΚΖ ΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΗ ΤΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΗ ΚΣΣΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δ ΚΣΖΟΡΗΔ ΔΠΗΚΗΝΤΝΟΣΖΣ ζχκθσλα κε ηε ΣΣΗΣΗΚΖ ΣΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΚΟ 08) (Κ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ) (αζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) Ζ επεμεξγαζία έγηλε από ηελ ππάιιειν Μ. ΚΖ

2 Κ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣ ΚΣΖΟΡΗ 01 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 01.1 Καιιηέξγεηα κε πνιπεηψλ θπηψλ Καιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ (εθηφο ξπδηνχ), νζπξίσλ θαη ειαηνχρσλ ζπφξσλ Καιιηέξγεηα ξπδηνπ Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ θαη πεπνλνεηδψλ, ξηδψλ θαη θνλδχισλ Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακνπ Καιιηέξγεηα θαπλνχ Καιιηέξγεηα ηλσδψλ θπηψλ Καιιηέξγεηα άιισλ κε πνιπεηψλ θπηψλ 01.2 Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 2

3 01.43 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππννεηδψλ Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ Καιιηέξγεηα ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ Καιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ Καιιηέξγεηα κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ Άιιεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο Καιιηέξγεηα ειαησδψλ θαξπψλ Καιιηέξγεηα θπηψλ γηα αθεςήκαηα Καιιηέξγεηα θαξπθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ Άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 01.3 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ 01.4 Εσηθή παξαγσγή Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο 3

4 01.42 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ Δθηξνθή αηγνπξνβάησλ Δθηξνθή ρνίξσλ Δθηξνθή πνπιεξηθψλ Δθηξνθή άιισλ δψσλ Δθηξνθή ζηξνπζνθακήισλ Μειηζζνθνκία Σεξνηξνθία Δθηξνθή ινηπώλ δώσλ, πηελώλ, εληόκσλ θαη εξπεηώλ 01.5 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή (φηαλ ρξεζηκνπνηνχ ληαη κεραλήκαηα) Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 01.6 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε γεσξγία δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ή Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή ε Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή ε ξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ή Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ 4

5 01.7 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 02 αζνθνκία θαη πινηνκία 02.1 αζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 02.2 Τινηνκία Τινηνκία 02.3 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο 02.4 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο 03 ιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα 03.1 ιηεία Θαιάζζηα αιηεία ιηεία γιπθψλ πδάησλ ιηεία γιπθώλ πδάησλ 5

6 03.2 Τδαηνθαιιηέξγεηα Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ ΟΡΤΥΔΗ ΚΗ ΛΣΟΜΔΗ 05 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε 05.1 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα Δμφξπμε ιηζάλζξαθα Δμόξπμε ιηζάλζξαθα 05.2 Δμφξπμε ιηγλίηε Δμφξπμε ιηγλίηε Δμόξπμε ιηγλίηε 06 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 06.1 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ Άληιεζε αξγνύ πεηξειαίνπ 06.2 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ Άληιεζε θπζηθνύ αεξίνπ 07 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ 07.1 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο Δμόξπμε ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο 6

7 07.2 Δμφξπμε κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμόξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξαλίνπ θαη ζνξίνπ Δμφξπμε ινηπψλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ Δμόξπμε ινηπώλ κε ζηδεξνύρσλ κεηαιιεπκάησλ 08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία 08.1 Δμφξπμε ιίζσλ, άκκνπ θαη αξγίινπ Δμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, θηκσιίαο θαη ζρηζηφιηζνπ Δμόξπμε καξκάξνπ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ ιίζσλ Δμόξπμε αζβεζηόιηζνπ, γύςνπ θαη θηκσιίαο Δμόξπμε ζρηζηόιηζνπ Λεηηνπξγία θξεάησλ παξαγσγήο ακκνράιηθνπ θαη άκκνπ ۰ εμφξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο Λαηνκεία ζθύξσλ, ακκνράιηθσλ θαη άκκνπ Δμόξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο 08.9 Οξπρεία θαη ιαηνκεία π.δ.θ.α Δμφξπμε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ Δμφξπμε ηχξθεο Δμφξπμε αιαηηνχ Δμόξπμε αιαηηνύ Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 7

8 09.1 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ Υπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 09.9 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΜΔΣΠΟΗΖΖ 10 ηνκεραλία ηξνθίκσλ 10.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ 10.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 8

9 10.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηώλ Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Άιιε επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηνκάηαο Παξαγσγή δαραξσδώλ πξντόλησλ από θξνύηα θαη ιαραληθά Παξαζθεπή δηαηεξνπκέλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 10.4 Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ Παξαγσγή ειαίσλ θαη ιηπψλ Διαηνηξηβεία Παξαγσγή άιισλ κε επεμεξγαζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ βξώζηκσλ ιηπώλ 10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία Παξαγσγή παγσηψλ 10.6 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ, παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ 9

10 10.62 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ 10.7 Παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ ξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ۰ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ 10.8 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο Παξαγσγή δάραξεο Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 10

11 10.9 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο 11 Πνηνπνηία 11.0 Πνηνπνηία πφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα Παξαγσγή νίλνπ από ζηαθύιηα Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε Επζνπνηία Επζνπνηία Παξαγσγή βχλεο Παξαγσγή βύλεο Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ, παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ Παξαγσγή αλαςπθηηθώλ Παξαγσγή κεηαιιηθνύ λεξνύ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξώλ 12 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 12.0 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 11

12 12.00 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 13.1 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ 13.2 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 13.3 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ 13.9 Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή εηνίκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, 12

13 εθηφο απφ ηα ελδχκαηα Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο 14.1 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εθηφο απφ γνχληλα ελδχκαηα Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ Καηαζθεπή εζσξνχρσλ Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο 14.2 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ 14.3 Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη 13

14 εηδψλ πιέμεο θξνζέ 15 ηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ 15.1 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο۰ θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο۰ θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ ή (βαθεία) Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζειινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 15.2 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ Καηαζθεπή ππνδεκάησλ 16 ηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 16.1 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 16.2 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξαπιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην 14

15 μχιν Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν, θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 17 Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ 17.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ۰ θαηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ 17.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Καηαζθεπή εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ ηνπαιέηαο Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθά) 15

16 17.24 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίεο) Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη 18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 18.1 Δθηππσηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Οη ςεθηαθέο εθηππψζεηο είλαη Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ ηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 18.2 λαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ λαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 19.1 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θσθνπνίεζεο) 16

17 19.2 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 20.1 Παξαγσγή βαζηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ, πιαζηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πιψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ Παξαγσγή βηνκεραληθώλ αεξίσλ Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ Παξαγσγή ρξσζηηθώλ πιώλ Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ Παξαγσγή άιισλ αλόξγαλσλ βαζηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο 20.2 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ 17

18 αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ 20.3 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ 20.4 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο, αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ 20.5 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή εθξεθηηθψλ Παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ θφιιαο Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ 18

19 21 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 21.1 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 21.2 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 22.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) Καηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ απφ θανπηζνχθ۰ αλαγφκσζε θαη αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθά νρεκάησλ) απφ θανπηζνχθ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) 22.2 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 19

20 22.23 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ 23 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 23.1 Καηαζθεπή γπαιηνχ θαη πξντφλησλ απφ γπαιί Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ Καηαζθεπή θαη θαηεξγαζία άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο 23.2 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ 23.3 Παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ απφ άξγηιν Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ 20

21 23.32 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε 23.4 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πνξζειάλεο θαη θεξακηθήο Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο Καηαζθεπή θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο 23.5 Παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη γχςνπ Παξαγσγή ηζηκέληνπ Παξαγσγή αζβέζηε θαη γχςνπ Παξαγσγή αζβέζηε Παξαγσγή γύςνπ 23.6 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, ηζηκέλην θαη γχςν Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν 21

22 23.63 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο Καηαζθεπή θνληακάησλ Καηαζθεπή ηλνηζηκέληνπ Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην Καηαζθεπή άιισλ πξντόλησλ από ζθπξόδεκα, γύςν θαη ηζηκέλην 23.7 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ 23.9 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 24.1 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ Παξαγσγή βαζηθνύ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ 24.2 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε 22

23 κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ 24.3 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ράιπβα Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ Χπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ Χπρξή έιαζε ζηελώλ θύιισλ Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε κνξθνξάβδσλ Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ Χπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ 24.4 Παξαγσγή βαζηθψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ Παξαγσγή πνιύηηκσλ κεηάιισλ Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) Παξαγσγή αινπκηλίνπ (αξγηιίνπ) Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδαξγχξνπ θαη θαζζηηέξνπ Παξαγσγή ραιθνχ Παξαγσγή ραιθνύ Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Δπεμεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ 24.5 Υχηεπζε κεηάιισλ Υχηεπζε ζηδήξνπ 23

24 24.52 Υχηεπζε ράιπβα Υχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ Υχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ Φύηεπζε άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ 25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ 25.1 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξαζχξσλ 25.2 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ 25.3 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε 25.4 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 24

25 25.40 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ 25.5 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ θνληνκεηαιινπξγία θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε۰ θνληνκεηαιινπξγία 25.6 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ۰ κεηαιινηερλία Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ Μεηαιινηερλία 25.7 Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ, εξγαιείσλ θαη ζηδεξηθψλ Καηαζθεπή καραηξνπήξνπλσλ Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ Καηαζθεπή εξγαιείσλ 25.9 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 25

26 25.93 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. 26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 26.1 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θαη πιαθεηψλ Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ Καηαζθεπή έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ 26.2 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ 26.3 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο 26.4 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο Καηαζθεπή ειεθηξνληθώλ εηδώλ επξείαο θαηαλάισζεο 26

27 26.5 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο۰ θαηαζθεπή ξνινγηψλ Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο Καηαζθεπή ξνινγηψλ 26.6 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο 26.7 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 26.8 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ 27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 27.1 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ, ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 27

28 27.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 27.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ 27.3 Καηαζθεπή θαισδηψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο 27.4 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ 27.5 Καηαζθεπή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Καηαζθεπή κε-ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 27.9 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 28

29 28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο Καηαζθεπή θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ πδξαπιηθήο ελέξγεηαο Καηαζθεπή άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ Καηαζθεπή ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο 28.2 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο Καηαζθεπή θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ Καηαζθεπή κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ) Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ 29

30 ρεηξφο Καηαζθεπή ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο Kαηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 28.4 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ θαη εξγαιεηνκεραλψλ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ 28.9 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή δεξκάηηλσλ 30

31 εηδψλ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α. 29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 29.1 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 29.2 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα۰ θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 29.3 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 31

32 29.32 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα 30 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 30.1 Ναππήγεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ 30.2 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ 30.3 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ 30.4 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο 30.9 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α Καηαζθεπή κνηνζπθιεηψλ Καηαζθεπή κνηνζπθιεηώλ Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ 32

33 30.99 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α. 31 Καηαζθεπή επίπισλ 31.0 Καηαζθεπή επίπισλ Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο Καηαζθεπή ζηξσκάησλ Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 32.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ, πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Κνπή λνκηζκάησλ Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ 32.2 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 32.3 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 33

34 32.30 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ 32.4 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο 32.5 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ 32.9 Μεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 33.1 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Δπηζθεπή κεραλεκάησλ Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 34

35 33.15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκνπινίσλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ Δπηζθεπή άιινπ εμνπιηζκνχ 33.2 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ΠΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΔΡΗΟΤ, ΣΜΟΤ ΚΗ ΚΛΗΜΣΗΜΟΤ 35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 35.1 Παξαγσγή, κεηάδνζε θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Μεηάδνζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο Δκπφξην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 35

36 35.2 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, δηαλνκή αεξίσλ θαπζίκσλ κε αγσγνχο Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ Δκπφξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ 35.3 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ Δ ΠΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ, ΔΠΔΞΔΡΗ ΛΤΜΣΧΝ, ΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΖΣΧΝ ΚΗ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΗΝΖ 36 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ 36.0 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ ή 37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 36

37 38 πιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλάθηεζε πιηθψλ 38.1 πιινγή απνβιήησλ ή πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή πιινγή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή 38.2 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ή 38.3 λάθηεζε πιηθψλ πνζπλαξκνιφγεζε παιαηψλ εηδψλ ή λάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ 39 ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 39.0 ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 37

38 Σ ΚΣΚΔΤΔ 41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ (πάλσ από 2000 θ.) ή 41.1 λάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ λάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ 41.2 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε (πάλσ από 2000 θ.) ή 42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 42.1 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ Καηαζθεπή δξφκσλ θαη απηνθηλεηφδξνκσλ Καηαζθεπή δξόκσλ θαη απηνθηλεηόδξνκσλ Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ 42.2 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ (πάλσ απφ 2000 θ.) ή Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε πγξά ή Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ Καηαζθεπή θνηλσθειώλ έξγσλ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Καηαζθεπή θνηλσθειώλ έξγσλ ηειεπηθνηλσληώλ ή ή ή 42.9 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 38

39 42.91 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ ή Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α. 43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ή 43.1 Καηεδαθίζεηο θαη πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ Καηεδαθίζεηο Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ νθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο 43.2 ξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Τδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 43.3 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο ή Δπηρξίζεηο θνληακάησλ Δπηρξίζεηο θνληακάησλ Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο 39

40 43.33 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ Δπελδύζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ Φξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο 43.9 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. ή ΥΟΝΡΗΚΟ ΚΗ ΛΗΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ۰ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΣΧΝ ΚΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 45 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην۰ επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 45.1 Πψιεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ Πώιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξώλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Πώιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 40

41 45.2 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 45.3 Πψιεζε κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Φνλδξηθό εκπόξην κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 45.4 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο 46 Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 46.1 Υνλδξηθφ εκπφξην έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ, δψλησλ δψσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ θαη 41

42 βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη εηδηθεπκέλνη ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ εηδψλ 46.2 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη δψλησλ δψσλ 42

43 46.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηεξψλ, αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ Φνλδξηθό εκπόξην αθαηέξγαζηνπ θαπλνύ Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο 46.3 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάν θαη κπαραξηθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ 43

44 Φνληξηθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ Φνλδξηθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ 46.4 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Φνλδξηθό εκπόξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ Φνλδξηθό εκπόξην ειεθηξηθώλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ Φνλδξηθό εκπόξην εηδώλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθώλ θαη πιηθώλ θαζαξηζκνύ Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ Φνλδξηθό εκπόξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθώλ Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ Φνλδξηθό εκπόξην θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο Φνλδξηθό εκπόξην μύιηλσλ εηδώλ, εηδώλ θαιαζνπιεθηηθήο θαη εηδώλ από θειιό 44

45 Φνλδξηθό εκπόξην πνδειάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο Φνλδξηθό εκπόξην γξαθηθήο ύιεο θαη ραξηηθώλ εηδώλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ Φνλδξηθό εκπόξην δεξκάηηλσλ εηδώλ θαη εηδώλ ηαμηδίνπ Φνλδξηθό εκπόξην κνπζηθώλ νξγάλσλ, παηρληδηώλ θάζε είδνπο θαη αζιεηηθώλ εηδώλ Φνλδξηθό εκπόξην ινηπώλ εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ 46.6 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ Φνλδξηθό εκπόξην εξγαιεηνκεραλώλ Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία θαη ρνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ 45

46 46.65 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 46.7 Άιιν εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθψλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ 46.9 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή 46

47 46.90 Με εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ή 47 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ 47.1 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα, πνηά ή θαπλφ Καηαζηήκαηα γεληθώλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ θαη ππεξαγνξέο (super market), ζηα νπνία ππεξηζρύνπλ ηα ηξόθηκα, ηα πνηά ή ν θαπλόο Παληνπσιεία Πεξίπηεξα Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.2 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47

48 47.25 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ θαπλνύ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.3 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.4 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.5 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 48

49 47.52 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ, θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.6 Ληαληθφ εκπφξην επηκνξθσηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ςπραγσγίαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην παηρληδηώλ θάζε είδνπο ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 47.7 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα 49

50 47.71 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Φαξκαθεπηηθά είδε ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ινπινπδηώλ, θπηώλ, ζπόξσλ θαη ιηπαζκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (αλζνπσιεία) Ληαληθό εκπόξην δώσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθώλ δσνηξνθώλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (pet shop) Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θσηνγξαθηθώλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην νπηηθώλ εηδώλ θαη εηδώλ αθξηβείαο Ληαληθό εκπόξην αλακλεζηηθώλ εηδώλ θαη εηδώλ ιατθήο ηέρλεο Ληαληθό εκπόξην ινηπώλ θαηλνύξγησλ εηδώλ ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα 50

51 47.8 Ληαληθφ εκπφξην ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο 47.9 Ληαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ Ληαληθφ εκπφξην απφ επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδηθηχνπ Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ ΜΔΣΦΟΡ ΚΗ ΠΟΘΖΚΔΤΖ 49 Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 49.1 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) ή 51

52 49.2 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή 49.3 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ ζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ Δθκεηάιιεπζε ηαμί Δθκεηάιιεπζε ηαμί Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο ή Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο 49.5 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ή Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ ή 50 Πισηέο κεηαθνξέο (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) ή 50.1 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 50.2 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο ή 52

53 εκπνξεπκάησλ 50.3 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 50.4 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή 51 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο ή (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) 51.1 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ εξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ 51.2 εξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο ή εξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ε ηαζηεκηθέο κεηαθνξέο 52 πνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο ή (αλ κεηαθέξνληαη θαχζηκα) 52.1 πνζήθεπζε 52.2 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο ή 53

54 52.21 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ή ή ή ηαθίλεζε θνξηίσλ ή ηαθίλεζε θνξηίσλ Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηόηεηεο 53 Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 53.1 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο 53.2 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΥΖ ΚΣΛΤΜΣΟ ΚΗ 54

55 ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΖ 55 Καηαιχκαηα 55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξόκνηα θαηαιύκαηα κε εζηηαηόξην Ξελνδνρεία, κνηέι θαη παξόκνηα θαηαιύκαηα ρσξίο εζηηαηόξην 55.2 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο Καηαιύκαηα δηαθνπώλ θαη άιια θαηαιύκαηα ζύληνκεο δηακνλήο (εμαηξνύληαη νη μελώλεο λεόηεηαο θαη ηα νξεηλά θαηαθύγηα) Ξελώλεο λεόηεηαο θαη νξεηλά θαηαθύγηα 55.3 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα 55.9 Άιια θαηαιχκαηα Άιια θαηαιχκαηα 56 ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 56.1 ξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 55

56 εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίσλ ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ δαραξνπιαζηείσλ ξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ θηλεηώλ κνλάδσλ εζηίαζεο (θαληίλεο) ξαζηεξηόηεηεο κνλάδσλ εζηίαζεο γηα θαγεηό άκεζεο θαηαλάισζεο θαη παξόκνηεο ππεξεζίεο ή 56.2 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο 56.3 ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ Μπαξ θαη θαθέ-κπαξ Καθελεία (πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαθεηέξηεο) Νπρηεξηλά θέληξα θαη άιια θέληξα δηαζθεδάζεσο ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗ 58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ςεθηαθέο) ή 58.1 Έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή Έθδνζε βηβιίσλ ή Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ Ή β 56

57 58.13 Έθδνζε εθεκεξίδσλ ή Έθδνζε πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο ή Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 58.2 Έθδνζε ινγηζκηθνχ Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Έθδνζε άιινπ ινγηζκηθνχ 59 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 59.1 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 57

58 59.2 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 60 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ 60.1 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο 60.2 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο 61 Σειεπηθνηλσλίεο 61.1 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.2 ζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.3 νξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο νξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 61.9 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο 58

59 δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο 62 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 62.0 ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 63 ξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο δηθηπαθέο πχιεο Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ηθηπαθέο πχιεο 59

60 63.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο ξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α. ΥΡΖΜΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΗ ΦΛΗΣΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 64 ξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία Οξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ Άιινη νξγαληζκνί λνκηζκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο ξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ Καηαπηζηεχκαηα, θεθάιαηα θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα 60

61 64.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) Άιιεο πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία π.δ.θ.α. 65 ζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 65.1 ζθάιηζε ζθάιεηεο δσήο ζθάιεηεο εθηφο απφ ηηο αζθάιεηεο δσήο 65.2 ληαζθάιηζε ληαζθάιηζε πληαμηνδνηηθά ηακεία 66 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 61

62 66.1 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ηαρείξηζε ρξεκαηαγνξψλ ξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 66.2 ξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία μηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη δεκηψλ ξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 66.3 ξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ΗΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗ 62

63 68 ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 68.1 γνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ γνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ 68.3 ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο Μεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ ηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο ΔΠΔΛΜΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 69.1 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 69.2 ξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ ξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ۰ 63

64 παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 70 ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 70.1 ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ ξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ 70.2 ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο ξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο ξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 71 ξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ۰ ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 71.1 ξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ ξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ ξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 71.2 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 64

65 71.20 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 72.1 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή 72.2 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 73 ηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 73.1 ηαθήκηζε ηαθεκηζηηθά γξαθεία Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο 73.2 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο 74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 65

66 74.1 ξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ ξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ 74.2 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο 74.3 ξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 74.9 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α. 75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 75.0 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΡΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 77 ξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 77.1 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ 66

67 θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ 77.2 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο 77.3 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ 67

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980 ενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΣΣΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΚΟΔ 1980 Επεξεπγασία από την υπάλληλο Μαπία Καή 2014 ΡΣΗΡΙΟΣΗΣ γγεηνπιαζηηθή, θαηαζθεπή εηδώλ από πειό πιελ απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο νηθνδνκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ . ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ 53 27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών.

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Αθήνα, 5.10.2011 ΠΟΛ. 1208 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα