HPV εμβολιαςμόσ: Ελλάδα, Ευρϊπθ και υπόλοιποσ κόςμοσ. Ευάγγελοσ Παραςκευαΐδθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPV εμβολιαςμόσ: Ελλάδα, Ευρϊπθ και υπόλοιποσ κόςμοσ. Ευάγγελοσ Παραςκευαΐδθσ"

Transcript

1 HPV εμβολιαςμόσ: Ελλάδα, Ευρϊπθ και υπόλοιποσ κόςμοσ Ευάγγελοσ Παραςκευαΐδθσ

2 Οι ςυχνότεροι καρκίνοι ςτισ γυναίκεσ: Επίπτωςθ και κνθτότθτα Incidence Global data Mortality Breast 37.4 Breast 13.2 Cervix 16.2 Lung 10.3 Colon/ Rectum 14.6 Cervix 9.0 Lung 12.1 Stomach 7.9 Stomach 10.3 Colon/ Rectum 7.6 Ovary 6.6 Liver 5.7 Corpus 6.5 Ovary Age-standardized rate per 100,000 Age-standardized rate per 100,000 Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2002 Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase; Lyon; 2004.

3 Επίπτωςθ και κνθτότθτα από τθ νόςο ςτα 27 κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκζσ Ζνωςθσ Arbyn et al. Ann Oncol 7007b, εκτίμθςθ για το 2004

4 τθν Ελλάδα, κάκε χρόνο... Καταγράφονται περίπου 580 νζα περιςτατικά 240 κάνατοι από καρκίνο τραχιλου τθσ μιτρασ

5 Πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου μιτρασ Δευτερογενισ πρόλθψθ Τακτικό τεςτ Παπανικολάου

6 Συχνότθτα ανά100,000 Θ επίδραςθ των προγραμμάτων προλθπτικοφ ελζγχου Επίπτωςθ ανά θλικία του ΚΤΜ ςτθ Βραηιλία και τθ Μ.Β Βραηιλία Μεγάλθ Βρετανία Ηλικία Bosch FX. Salud Publica Mex 2003; 45(Suppl 3):S26 S39.

7 α γενησ VS β γενησ προληψη

8 Περιοριςμοί τθσ δευτερογενοφσ πρόλθψθσ (παραπλευρεσ απωλειεσ...) 1. Παθολογικο pap-test (HPV TEST): ανηςυχία 5,αβεβαιότητα (..πανικοσ) ςτισ γυναίκεσ, και οχι μονο Yψηλή ςυχνότητα ψευδϊσ αρνητικϊν ή ψευδϊσ θετικϊν αποτελεςμάτων 1 3. Αρχικά ςτάδια αδενοκαρκινϊματοσ είναι δφςκολο να ανιχνευτοφν 4 Κίνδυνοσ ανάπτυξησ διηθητικοφ καρκίνου (παρά τη θεραπεία) 2 Μαιευτικεσ Επιπλοκζσ μετα Θεραπεια(κυριωσ προωρότητα ) 3 1.Cancer Research UK Available at: 2.Sοutter WP, de Barros Lopes, Fletcher, Monaghan, Dunkan, Paraskevaidis E, Kitchener HC. Lancet, Kyrgiou et al, Lancet 2006; 367: Holowaty P, et al. J Natl Cancer Inst 1999; 91: ; 5.Krüger Kjaer S, et al. Epidemiol Rev 1993; 8 15: Gakidou E, et al. PLoS Med 2008; 5:e132. doi: /journal.pmed

9 September 2012 M. Kyrgiou, M. Arbyn, P. Martin-Hirch, E. Paraskevaidis

10

11 HPV τφποσ Οι ογκογόνοι τφποι που προκαλοφν καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ παγκοςμίωσ Ακροιςτικό ποςοςτό % % % 80.3% 82.9% 85.2% % 88.8% Περιςτατικά καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ ανά HPV τφπο % Muňoz N, et al. Int J Cancer 2004; 111:

12 Ελλάδα: Σο υψθλότερο % ςυμμετοχισ του HPV-45 ςτον διθκθτικό ΚΣΜ Tjalma WA et al. Int J Cancer Jul 3. doi: /ijc [Epub ahead of print]

13 Οι γυναίκεσ κινδυνεφουν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, αλλά ιδιαίτερα ςτθν εφθβεία Ιδανικι θλικία εμβολιαςμοφ Επιπολαςμόσ ανά θλικία των ογκογόνων HPV τφπων ςε τραχθλικά δείγματα ςτθν Ευρϊπθ Age (years) τισ περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ ζκκεςθ ςτουσ ογκογόνουσ τφπουσ HPV προςεγγίηει το μζγιςτο ςτθν εφθβεία. Για το μζγιςτο όφελοσ, οι ζφθβοι πρζπει να εμβολιάηονται πριν να εκτεκοφν ςτον HPV 1. De Vuyst H et al. Eur J Cancer 2009; 45:

14 φγχρονθ επιδθμιολογικι εικόνα των HPV νοςθμάτων Θ πυραμίδα του HPVςχετίηεται ςιμερα και με τα 2 φφλα ΑΝΔΡΕ ΓΥΝΑΙΚΕ Καρκίνος πέοσς ,700 Καρκίνος αιδοίοσ-κόλποσ Καρκίνος πρφκηού 1,600 2,800 Καρκίνος πρφκηού Καρκίνος κεθαλήςηρατήλοσ 11,600 2,300 Καρκίνος κεθαλήςηρατήλοσ 23,000 Καρκίνος ηρατήλοσ μήηρας Γεννηηικά κονδσλώμαηα Annual number of new cancer cases calculated based on crude incidence rates from IARC database ( ) and population estimate Eurostat 2008; estimate Globocan 2008 for cervical cancer; published HPV prevalence rates were applied (for Europe, when available) 329, , Γεννηηικά κονδσλώμαηα Genital warts estimates based on incidence rates in UK, HPA 2007

15 Πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου μιτρασ Πρωτογενισ πρόλθψθ Εμβόλια ζναντι HPV Δευτερογενισ πρόλθψθ Τακτικό τεςτ Παπανικολάου

16 Άδεια κυκλοφορίασ των HPV εμβολίων Gardasil: Πρϊτθ άδεια - Μάρτιοσ 2006 Μζχρι το 2012: άδεια κυκλοφορίασ ςε 124 χϊρεσ FDA: Ιοφνιοσ 2006 EMEA: Σεπτζμβριοσ 2006 Cervarix: Πρϊτθ άδεια - Απρίλιοσ 2007 Μζχρι το 2012: άδεια κυκλοφορίασ ςε 124 χϊρεσ EMEA: Σεπτζμβριοσ 2007 FDA: Σεπτζμβριοσ 2009

17 Ο HPV εμβολιαςμόσ ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ Σχολικά προγράμματα 100% κάλυψθ από τα δθμόςια ταμεία Μερικι κάλυψθ από τα δθμόςια ταμεία Δεν καλφπτεται από τα δθμόςια ταμεία Πεγή : ECCA (European Cervical Cancer Association) Τειεπηαία ελεκέξσζε: Απξίιηνο2009

18 υνιςτϊμενα εμβολιαςτικά προγράμματα ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ Ηιηθία Καηά θεθαιή εηζόδεκα (US$) Διιάδα 28,400 Γαιιία 42,000 Διβεηία 55,510 Βέιγην 44,570 Μ.Β. 46,040 Λνπμεκβνύξγν 69,390 Γεξκαλία 42,710 νπεδία 1 50,910 Ννξβεγία 87,340 Οιιαλδία 49,340 Γαλία 58,800 Ιζπαλία 2 31,930 Ρνπκαλία 8,280 Ιηαιία 2 5 από ηηο 21 πεξηνρέο: 15 εηώλ (1 πεξηνρή); 16 εηώλ (3 πεξηνρέο); εηώλ (1 πεξηνρή) 35,460 Ιξιαλδία 3 49,770 Πνξηνγαιία 20,680 ινβελία 24,230 Λάηβηα 4 11,860 1 Δκβνιηαζκόο ζηελ ειηθία ησλ 12 εηώλ θαη ζηελ ειηθία ησλ εηώλ από ηνλ γεληθό γηαηξό θαηόπηλ αηηήκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δζληθό Πξόγξακκα Αζθάιηζεο Φαξκαθεπηηθώλ Πξντόλησλ; 2 ζε θάπνηεο πεξηνρέο έρεη πξνζηεζεί επηπιένλ catch-up; 7 ν εκβνιηαζκόο ζπζηήλεηαη ζε θνξίηζηα θαη λέεο γπλαίθεο 9 26 εηώλ; 4 ν εκβνιηαζκόο αξρίδεη ην επηέκβξην ηνπ 2010 Βαςικό εμβολιαςτικό ςχιμα Catch-up

19 Eμβολιαςτικι κάλυψθ ςτθν Ευρϊπθ 100% 90% National tender 80% 70% 60% 50% 12 13yr 78% Reimbursement 14 23yr Reimbursement 70% 12 17yr 64% Regional tenders Reimbursement 12 13yr 12 18yr 60% 59% 40% 30% 20% 10% 0% Reimbursement 16 26yr 25% UK France Germany Italy Belgium Greece 1. Bonanni P., et. al. Human Vaccines 7: Supplement, ; January/February t5jvuaqemmsokklc2s3xnthinkq

20 Παραδείγμαηα εμβολιαζηικής κάλσυες ένανηι ηοσ HPV εκηός Εσρώπες Organized Programme Canada Vaccination of the 12-year old girls Average coverage rate of 72% at end 2011 (Coverage rate 60% in Ontario, ~80% in the other states) 1 Υυελόηερε εμβολιαζηική κάλσυε ζε τώρες με οργανφμένα εμβολιαζηικά προγράμμαηα Non-Organized Programme USA Estimated coverage rate for the year old: 48% for 1 dose, 32% for 3 doses at the end of 2011 Australia Organized Programme Vaccination at school of the girls aged 12 plus catch-up Average coverage rate 80% (74-85%) in Cancer advocacy coalition of Canada 2 - MMWR Immunisations Sections of State Health Departments

21 Μθχανιςμοί εφαρμογισ του HPV εμβολιαςμοφ Οι εμβολιαςμοί ςτο πλαίςιο των ςχολείων αποτελοφν πικανότατα τθν οικονομικότερθ επιλογι Εμβολιαςμόσ ςτο Σχολείο Μεγάλθ Βρετανία Αυςτραλία ε 24 Πολιτείεσ των ΘΠΑ κατατζκθκε νομοςχζδιο για να κεωρθκεί ωσ προχπόκεςθ για εγγραφι ςτο χολείο με δικαίωμα άρνθςθσ των γονζων

22 Ιανουάριοσ 2007

23 Φεβρ-Μάιοσ 2007

24 υςτιματα αναφοράσ παρενεργειϊν Τπολογίηεται ότι ζχουν χορθγθκεί 30 εκατομμφρια δόςεισ Cervarix 50 εκατομμφρια δόςεισ Gardasil Ευρϊπθ ΘΠΑ Οργανωμζνα ςυςτιματα φαρμακοεπαγρφπνιςθσ ςε εκνικό επίπεδο Vaccine Adverse Events Repoting System (VAERS) Vaccine Safety Datalink Project (VSD) Καναδάσ Canadian Adverse Events Following Immunization Surveillance System Immunization Monitoring Programme Active Αυςτραλία Surveillance of Adverse Events Following Immunization

25 τθν Ελλάδα θ εμβολιαςτικι κάλυψθ των εφιβων ζναντι του HPV είναι χαμθλι Ελλάδα: ποςοςτά εμβολιαςτικισ κάλυψθσ εφιβων ετϊν 93,1% 96,2% 96% 83,4% 59,1% 39,6% 13,8% 11,9% Td/Tdap MMR HBV OPV/IPV Men C HAV Var HPV N=1,005 Vaccination coverage among adolescents and risk factors associated with incomplete immunization. Sakou II, Tsitsika AK, Papaevangelou V, Tzavela EC, Greydanus DE, Tsolia MN. Adolescent Health Unit, Second Department of Paediatrics, University of Athens, P & A Kyriakou Children's Hospital Eur J Pediatr Nov;170(11):

26 Οι Ελλθνίδεσ ζφθβεσ ξεκινοφν νωρίσ τθ ςεξουαλικι τουσ ηωι 7.7% των εφιβων κοριτςιϊν είχε ςεξουαλικι επαφι Ηλικία ζναρξθσ για τα κορίτςια: 14.5 ± 1.1 ετϊν 23.8% των εφιβων κοριτςιϊν είχαν κάποιου είδουσ ςεξουαλικι εμπειρία Ηλικία ζναρξθσ για τα κορίτςια: 13.8 ± 1.1 ετϊν Adolescents dealing with sexuality issues: a cross-sectional study in Greece. Tsitsika A, Greydanus D, Konstantoulaki E, Bountziouka V, Deligiannis I, Dimitrakopoulou V, Critselis E, Tounissidou D, Tsolia M, Papaevagelou V, Constantopoulos A, Kafetzis D. P. & A. Kyriakou Children's Hospital, National and Kapodistrian University of Athens School of Medicine, Athens, Greece Gynecol J Pediatr Adolesc Gynecol Oct;23(5):

27 Θ πορεία του HPV εμβολιαςμοφ ςτθν Ελλάδα Ποζοζηό εμβολιαζηικής κάλσυης κοριηζιών και γσναικών εηών 20% 25% το ,1% 15% 10% 5% 0% Κσκλουορία Gardasil 0,0% Ο HPV εμβολιασμός στο ΔΠΔ Κσκλουορία Cervarix Αποζημίωση από τα μικρότερα ασυαλιστικά ταμεία 3,6% 3,1% 2,6% 2,0% 1,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,9% 4,6% 6,6% 7,1% 5,8% 8,0% Αποζημίωση από το ΙΚΑ ετών 10,0% 10,5% 9,2% 12,3% 13,6% 14,0%14,2% Αποζημίωση από το ΙΚΑ ετών 15,7% H1N1 Πηγή : Πωλήσεις ΙMS

28 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ λιψθ HPV εμβολίου ςε γυναίκεσ Odds ratio 95% CI P value Προςωπικι γνϊμθ για αξία εμβολιαςμοφ (Θετικι/Αρνθτικι) Σφςταςθ κεράποντοσ ιατροφ (Ναι-Όχι) < < 0.01 H ςφςταςθ του κεράποντοσ ιατροφ είναι ο κφριοσ παράγοντασ που επθρεάηει τθ λιψθ ι όχι του HPV εμβολίου Rosenthal SL.: Predictors of HPV vaccine uptake among women aged 19 26: Importance of a physician recommendation. Vaccine 2010

29 Women's knowledge and utilization of gynecological cancer prevention services in the Northwest of Greece. Tsakiroglou M, Bakalis M, Valasoulis G, Paschopoulos M, Koliopoulos G, Paraskevaidis E. Apr 2011 Abstract PURPOSE OF INVESTIGATION: In Greece an organized cervical or breast cancer screening program does not exist and the population coverage is unknown. METHODS: Women of all ages completed a questionnaire, which assessed women's awareness of and participation in breast and cervical screening and human papillomavirus (HPV) vaccination. The women were randomly approached in public areas. RESULTS: 1,012 women completed the questionnaire. 52% of the women over 39 years old had undergone mammography in the last year and 76% of the women over 20 years old had a cervical smear test within the last three years in an opportunistic basis. In addition, the likelihood of having regular mammograms was positively associated with the likelihood of having regular cervical smears. Fifty percent of the responders did not identify HPV as the cause of cervical cancer and 38% were not aware of the HPV vaccine. From the women aged 16 to 28 years old, 11% had been vaccinated against HPV and an additional 23% intended to have the vaccine in the next six months. CONCLUSION: Knowledge and utilization of mammography and cervical screening was quite satisfactory, although HPV vaccination coverage was low. Preventive services could be improved through the development of a plan for the information of the public and the distribution of the HPV vaccine.

30 ΕΡΩΣΘΘ 1. Γνωρίηετε ότι ο Καρκίνοσ του Τραχιλου τθσ Μιτρασ οφείλεται ςε λοίμωξθ από τον ιό HPV; 2. Γνωρίηετε αν υπάρχει εμβόλιο για τθν πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ και τθσ HPV λοίμωξθσ; Εάν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ 2, προχωριςτε ςτθν ερϊτθςθ 3. Εάν απαντιςατε ΟΧΙ, ζχετε φτάςει ςτο τζλοσ του ερωτθματολογίου. ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΠΑΝΣΘΘ ΟΧΙ ΟΧΙ 3. Ζχετε ςυηθτιςει με τον γυναικολόγο ςασ ςχετικά με το εμβόλιο ζναντι του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ; Εάν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ 3, προχωριςτε ςτθν ερϊτθςθ 4. Εάν απαντιςατε ΟΧΙ, προχωριςτε ςτθν ερϊτθςθ Ο γυναικολόγοσ ςασ, ςασ ςφςτθςε να κάνετε το εμβόλιο του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ; 5. Σκοπεφετε να ηθτιςετε από το γυναικολόγο ςασ να ςασ χορθγιςει το εμβόλιο του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ; Εάν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ 5, ζχετε φτάςει ςτο τζλοσ του ερωτθματολογίου. Εάν απαντιςατε ΟΧΙ, προχωριςτε ςτθν ερϊτθςθ 6. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 6. Εάν δεν ςκοπεφετε να κάνετε το εμβόλιο του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ, ποιοι είναι οι βαςικοί λόγοι; (Μπορείτε να επιλζξετε παραπάνω από 1 λόγουσ αρικμιςτε τα κουτάκια δίπλα ςτουσ λόγουσ με βάςθ τθ ςθμαντικότθτά τουσ, δθλ. βάλτε 1 για τον πιο ςθμαντικό λόγο που δεν κα κάνετε το εμβόλιο, 2 για τον αμζςωσ επόμενο λόγο, κτλ) Δεν είμαι ςεξουαλικά ενεργι Σο εμβόλιο είναι πολφ καινοφριο Είμαι παντρεμζνθ ι ςε μονογαμικι ςχζςθ Είμαι ζγκυοσ / προςπακϊ να μείνω ζγκυοσ Δεν είμαι ςίγουρθ αν το ταμείο μου καλφπτει το κόςτοσ του εμβολίου Νοιϊκω ότι δεν ζχω αρκετζσ πλθροφορίεσ για το εμβόλιο Φοβάμαι τισ πικανζσ παρενζργειεσ Ο γυναικολόγοσ μου είπε να μθν κάνω το εμβόλιο Άλλο (παρακαλϊ περιγράψτε με λίγα λόγια):

31 Ο ςυνδυαςμόσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ πρόλθψθσ ςυνιςτά τθν καλφτερθ ςτρατθγικι ζναντι ΚΣΜ 100% Screening only Vaccine only Vaccine and Screening 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5-year screening 3-year screening Vaccination only 5-year screening 3-year screening 1-year screening Screening: Cytology with HPV for ASCUS y, HPV test with reflex cytology thereafter Goldhaber-Feibert et al JNCI 2008

32 «Παρϋολίγον εξαφάνιςθ»των γεννθτικϊν κονδυλωμάτων ςε γυναίκεσ και άνδρεσ ωσ 21 ετϊν, 4 χρόνια μετά τθν ζναρξθ του εμβολιαςτικοφ προγράμματοσ με Gardasil ςτθν Αυςτραλία Σηοισεία από ηη βάζη δεδομένων αζθενών πος επιζκέθθηκαν ηα ΕΙ ηος Κένηπος Σεξοςαλικήρ Υγείαρ ηηρ Μελβούπνηρ μεηαξύ Ιοςλίος 2004-Ιοςνίος 2011 και εμθάνιζαν νέο ζεξοςαλικά μεηαδιδόμενο νόζημα. Μεηαξύ Ιοςλίος 2007-Ιοςνίος 2008 και Ιοςλίος 2010-Ιοςνίος 2011 καηαγπάθεηαι ζημανηική μείωζη ηηρ αναλογίαρ νέων πεπιζηαηικών γεννηηικών κονδςλωμάηων ζηο ζύνολο ηων πεπιζηαηικών, ζηιρ γςναίκερ μέσπι 21 εηών από 18.6% ζηο 1.9% (μείωζη 89%) και ζηοςρ εηεποθςλόθιλοςρ άνδπερ ωρ 21 εηών από 22.9% ζηο 2.9% (μείωζη 87%) Read T, et al. Sex Transm Infect 2011

33 Αποτελζςματα από τθν κλινικι πράξθ ςτισ ΘΠΑ Μείωςθ Γεννθτικϊν κονδυλωμάτων % μείωςθσ μεταξφ 2007 και * * * * -19.4% * Ptrend statistically significant * Annual average number of clients: 1,735,000 females and 248,000 males seen in the California Public Family Planning Vaccine Coverage rate :25% Kitchener IPC 2009 Females Males < Θλικία (ζτθ ) Bauer H et al. Presented at ISSTDR 2011 Doi: /sextrans

34 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ECDC για τον HPV εμβολιαςμό ςτθ ΕΕ 2012 Οι πρϊτεσ οδθγίεσ δθμοςιεφκθκαν το 2008 Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries από το ECDC (European Centre for Disease prevention and Control) 2012: Ανανεωμζνεσ οδθγίεσ & ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν πορεία του εμβολιαςμοφ ECDC Guidance: Introduction of HPV vaccines in European Union countries an update,

35 ECDC 2012: Προγράμματα HPV εμβολιαςμοφ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ 19 από τισ 29 χϊρεσ τθσ ΕΕ ζχουν εφαρμόςει προγράμματα τακτικοφ εμβολιαςμοφ ζναντι του HPV και 10 χϊρεσ ζχουν και προγράμματα catch-up Η εμβολιαςτικι κάλυψθ κυμαίνεται από 24% ζωσ 84% Είναι πολφ χαμθλότερθ από τθν αναμενόμενθ Όλα τα προγράμματα HPV εμβολιαςμοφ απευκφνονται ςε κορίτςια/γυναίκεσ, εκτόσ από τθν Αυςτρία όπου περιλαμβάνονται και τα αγόρια/άντρεσ (χωρίσ αποηθμίωςθ) Τα κανάλια οργανωμζνων προγραμμάτων δθμόςιασ υγείασ και ςχολικϊν εμβολιαςμϊν είναι τα πιο επιτυχθμζνα για τθν εφαρμογι του HPV εμβολιαςμοφ 6 χϊρεσ (Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Λουξεμβοφργο) βαςίηονται κυρίωσ ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία των ιατρϊν για τθν εφαρμογι του HPV εμβολιαςμοφ ECDC Guidance: Introduction of HPV vaccines in European Union countries an update,

36 ECDC 2012: Εμβολιαςτικι κάλυψθ ςτθν Ευρϊπθ Η HPV εμβολιαςτικι κάλυψθ (για το ςχιμα 3 δόςεων) είναι χαμθλι Το 2010, μόνο θ Πορτογαλία και το Θνωμζνο Βαςίλειο είχαν εμβολιαςτικι κάλυψθ 80% Δανία & Ιταλία: 50 60%; Γαλλία, Λουξεμβοφργο & Νορβθγία: 30% Η εμβολιαςτικι κάλυψθ για προγράμματα catch-up είναι εξίςου χαμθλι: 29 73% Τα πιο υψθλά % κάλυψθσ ζχουν καταγραφεί ςτθν θλικιακι ομάδα των νζων κοριτςιϊν (16-17 ετϊν) ECDC Guidance: Introduction of HPV vaccines in European Union countries an update,

37 ECDC 2012: Παράγοντεσ που επθρεάηουν αρνθτικά τθν αποδοχι του HPV εμβολιαςμοφ Η αποδοχι του HPV εμβολιαςμοφ είναι χαμθλι, με αποτζλεςμα τθ χαμθλι εμβολιαςτικι κάλυψθ Αρνθτικι αντίλθψθ γονζων και κάποιων ΕΥ ςχετικά με τθν επίπτωςθ του HPV εμβολιαςμοφ ςτθ ςεξουαλικι ςυμπεριφορά των εφιβων Είναι απαραίτθτθ θ αποδοχι του HPV εμβολιαςμοφ από τουσ γονείσ και τθν ιατρικι κοινότθτα για τθν επιτυχθμζνθ εφαρμογι του Είναι ςθμαντικι θ αφξθςθ τθσ γνϊςθσ των γονζων ςχετικά με τθ λοίμωξθ από HPV καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ κοινοφ ενθμζρωςθ από παιδίατρο / γυναικολόγο ECDC Guidance: Introduction of HPV vaccines in European Union countries an update,

38 ECDC 2012: Μοντζλα κόςτουσ/οφζλουσ για τον HPV εμβολιαςμό των αγοριϊν-ανδρϊν Ο εμβολιαςμόσ των αγοριϊν δεν είναι cost-effective ςτθν υπάρχουςα οικονομικι κατάςταςθ τθσ ΕΕ Τα περιςςότερα οικονομικά μοντζλα δείχνουν πωσ είναι πολφ πιο ςυμφζρουςεσ οι καμπάνιεσ για τθν αφξθςθ τθσ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ ςτα κορίτςια/γυναίκεσ Το κόςτοσ/όφελοσ του εμβολιαςμοφ των αγοριϊν/ανδρϊν μπορεί να επανεξεταςκεί όταν και εάν το κόςτοσ του HPV εμβολιαςμοφ μειωκεί ςθμαντικά ςτο μζλλον Η μόνθ ομάδα ανδρϊν με το μζγιςτο όφελοσ από τον HPV εμβολιαςμό είναι οι άνδρεσ που κάνουν ςεξ με άνδρεσ (MSM) ECDC Guidance: Introduction of HPV vaccines in European Union countries an update,

39 ECDC 2012: Προοπτικι για HPV εμβολιαςμό ςε 2 δόςεισ Ο HPV εμβολιαςμόσ ζχει υψθλό κόςτοσ και χαμθλό % ολοκλιρωςθσ του εμβολιαςτικοφ ςχιματοσ (3 δόςεων) βαςικά αίτια χαμθλισ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ 2 Κλινικι μελζτθ για το εμβόλιο Cervarix ζδειξε παρόμοια αποτελεςματικότθτα ζναντι 12-μθνθσ εμμζνουςασ λοίμωξθσ μετά τθ χοριγθςθ 2 μόνο δόςεων ςε ςφγκριςθ με τισ 3 δόςεισ 1 Εάν αυτά τα δεδομζνα επιβεβαιωκοφν ςε βάκοσ χρόνου, κα ζχουν πολφ κετικι επίπτωςθ ςτο κόςτοσ και τθν ευκολία ολοκλιρωςθσ του HPV εμβολιαςμοφ Ήδθ ςτον Καναδά και τθν Ελβετία υπάρχουν ςυςτάςεισ για HPV εμβολιαςτικό ςχιμα 2 δόςεων ςε κορίτςια 9-15 ετϊν 1. Kreimer AR. et al; J Natl Cancer Inst (19): ECDC Guidance: Introduction of HPV vaccines in European Union countries an update,

40

41

42

43 Μόνο ο ΚΣΜ αποδίδεται 100% ςτον HPV Σφποσ καρκίνου Αρικμόσ καρκίνων % όλων των HPV καρκίνων Αποδίδονται ςτον HPV % Αποδίδονται ςτουσ 16/18, % Σράχθλοσ τθσ μιτρασ 492, Αιδοίο, κόλποσ 40, Πρωκτόσ 15, Στοματοφάρυγγασ 9, Στόμα 98, D. M. Parkin, F. Bray, Vaccine 24 Suppl 3, S11 (2006).

44

45

46

47 Λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ που επθρεάηουν αρνθτικά τον HPV εμβολιαςμό Οι περιςςότερεσ νζεσ γυναίκεσ ζχουν ιδθ μολυνκεί με τουσ HPV 16/18 Θ φυςικι λοίμωξθ προςτατεφει ζναντι επαναλοιμϊξεων Όλεσ οι γυναίκεσ με HPV λοίμωξθ δεν κα ωφελθκοφν από τον εμβολιαςμό 1,2 Ο εμβολιαςμόσ νζων γυναικϊν δεν κεωρείται cost effective 1 1. Saslow D, et al. CA Cancer J Clin 2007; 7:7 28; 2. Sawaya GF, et al. N Engl J Med 2007; 356:

48 Οι περιςςότερεσ νζεσ γυναίκεσ ζχουν ιδθ μολυνκεί με τουσ HPV 16/18 1 Σο 70% των γυναικϊν θλικίασ ετϊν δεν ζχουν μολυνκεί με τον ιό HPV Μελζτθ PATRICIA N = 18, ετϊν Κατά τθν ζναρξθ 80.4% Χωρίσ ζνδειξθ προθγοφμενθσ ζκκεςθσ ςτουσ HPV 16/18 Οροαρνητικζσ/ DNA αρνητικζσ ετϊν Κατά τθν ζναρξθ 70.7% 9.0% or 6.6% HPV 16/ HPV 18 Οροθετικζσ /DNA αρνητικζσ 16.2% or 12.4% 5.1% or 2.5% HPV 16/ HPV 18 DNA θετικζσ 5.5% or 2.3% < 1% HPV 16 ΚΑΙ 18 DNA θετικζσ < 1% Apter D et al. EUROGIN Monaco; Abstract.

49 HPV: Ζνα παγκόςμιο πρόβλθμα Βόρεια Αμερικι 14,500 νζα περιςτατικά 6,000 κάνατοι Eυρϊπθ 60,000 νζα περιςτατικά 30,000 κάνατοι Aςία 266,000 νζα περιςτατικά 143,000 κάνατοι Λατινικι Αμερικι 72,000 νζα περιςτατικά 33,000 κάνατοι Αφρικι 79,000 νζα περιςτατικά 62,000 κάνατοι < 3.9 < 7.9 < 14.0 < 23.8 < 55.6 Περιςτατικά ανά 100,000 γυναίκεσ ανά ζτοσ Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2002 Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase; Lyon, 2004.

50 Θ κλίμακα του προβλιματοσ Μια γυναίκα πεκαίνει, κάκε 2 λεπτά από τον καρκίνο του τραχιλου ςτον κόςμο Αποτελεί τθν πρϊτθ αιτία κανάτου ςε γυναίκεσ του τρίτου κόςμου Ετθςίωσ καταγράφονται 471,000 νζεσ περιπτϊςεισ και 270,000 κάνατοι Η δεφτερθ ςυχνότερθ αίτια κανάτου από καρκίνο ςε νζεσ γυναίκεσ ςτο δυτικό κόςμο 1. Ferlay J et al. Globocan 2002,

51 Ο δεφτεροσ ςυχνότεροσ καρκίνοσ ςε νζεσ Ευρωπαίεσ γυναίκεσ Κάκε χρόνο, ςτθν Ευρϊπθ: γυναίκεσ διαγιγνϊςκονται ότι πάςχουν από τθ νόςο Επίπτωςθ τθσ νόςου ανά περιοχι: Βόρεια Ευρϊπθ 9,0 περιςτατικά / / ζτοσ Δυτικι Ευρϊπθ 10,0 περιςτατικά / / ζτοσ Νότια Ευρϊπθ 10,7 περιςτατικά / / ζτοσ Ανατολικι Ευρϊπθ 14,5 περιςτατικά / / ζτοσ Ο καρκίνοσ τραχιλου είναι υπεφκυνοσ για 10.8% των νζων περιπτϊςεων καρκίνου ςε γυναίκεσ ετϊν Ferlay J et al. Globocan IARCPress 2004

52 φνκεςθ του Cervarix και του Gardasil Cervarix Αντιγόνα HPV 16 VLPs HPV 18 VLPs Αντιγόνα + Gardasil AS04 ανοςοενιςχυτικό Άλασ Αργιλίου (Al(OH) 3 ) + MPL Immunostimulant Εμβόλιο που περιζχει AS04 Ανοςοενιςχυτικό HPV 16 VLPs HPV 18 VLPs HPV 6 VLPs HPV 11 VLPs + Άλασ Αργιλίου (amorphous aluminium hydroxyphosphate sulphate [AAHS]) Εμβόλιο που περιζχει αργίλιο

53 Σα ςτάδια μιασ επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ του εμβολιαςμοφ 1 Άδεια από τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ (FDA, EMEA) 2 υςτάςεισ Εκνικϊν Επιτροπϊν εμβολιαςμϊν Ειςαγωγι ςτο πρόγραμμα εμβολιαςμϊν από τθν πολιτεία Μθχανιςμόσ εφαρμογισ των εμβολιαςμϊν Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ των παρενεργειϊν Επιτυχισ εφαρμογι του εμβολιαςμοφ

54 Σα ςτάδια μιασ επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ του εμβολιαςμοφ 1 Άδεια από τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ (FDA, EMEA) 2 υςτάςεισ Εκνικϊν Επιτροπϊν εμβολιαςμϊν Ειςαγωγι ςτο πρόγραμμα εμβολιαςμϊν από τθν πολιτεία Μθχανιςμόσ εφαρμογισ των εμβολιαςμϊν Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ των παρενεργειϊν Επιτυχισ εφαρμογι του εμβολιαςμοφ

55 Coverage rate Θ πορεία του HPV εμβολιαςμοφ ςε Γερμανία, Γαλλία και Βζλγιο και Ελλάδα Πηγή : Πωλήσεις ΙMS Mάιος 09 70% 60% 50% ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΒΔΛΓΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 40% 30% 20% 10% 0% Jan '07 Mar '07 May '07 Jul '07 Sep '07 Nov '07 Jan '08 Mar '08 May '08 Jul '08 Sep '08 Nov '08 Jan '09 Mar '09 May '09 Jul'09 Sep'09 Nov'09 * **μετά από αναγωγι του πλθκυςμοφ των ατόμων που αποηθμιϊνονται για το εμβόλιο ςτο ςυνολικό ποςοςτό των εμβολιαςκζντων

56 Θ πορεία του HPV εμβολιαςμοφ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ το τζλοσ του 2008 Γεξκαλία: Δκβνιηάζζεθε ην 59% ησλ θνξηηζηώλ ειηθίαο εηώλ 39% ησλ θνξηηζηώλ ειηθίαο εηώλ High HPV Vaccination Coverage Already Achieved In England 23 Dec 2008 More than 70 per cent of year old girls have already had their first HPV (human papillomavirus) jab since the vaccination campaign started in September, Public Health Minister Dawn Primarolo announced today. Μεγάιε Βξεηαλία: Δκβνιηάζζεθε πνζνζηό > 70% ησλ θνξηηζηώλ ειηθίαο εηώλ

57 υχνότθτα HPV λοιμϊξεων ςυγκεκριμζνων τφπων, % Θ φυςικι λοίμωξθ προςτατεφει ζναντι επαναλοιμϊξεων 1 Θ φυςικι ανοςία δεν προςτατεφει από επαναλοίμωξθ και νόςο 1 3 Γυναίκεσ με αντιςϊματα ζναντι HPV-16 και HPV-18 κατά τθν ζναρξθ τθσ μελζτθσ παραμζνουν ευάλωτεσ ςε νζα λοίμωξθ από τουσ ίδιουσ HPV τφπου Μελζτθ NCI Costa Rica 1 (N = 7,046 γυναίκεσ; Παρακολοφκθςθ μετά 5 7 ζτθ) Οροαρνθτικζσ (καμιά ζνδειξθ προθγοφμενθσ λοίμωξθσ ςτθν ζναρξθ) Οροκετικζσ (με ζνδειξθ προθγοφμενθσ λοίμωξθσ ςτθν ζναρξθ) HPV 16 HPV 18 HPV Viscidi R, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004; 13: ; 2. Olsson S-E, et al. Hum Vaccin 2009; 5: ; 3. Stanley M. J Clin Pathol 2007; 60: Poppe W. EUROGIN 2010; Poster; 5. Safaeian M, et al. IPVC; Abstract.

58 ακροιςτικόσ κίνδυνοσ HPV λοίμωξθσ ςτθν 5ετία (%) Οι περιςςότερεσ νζεσ γυναίκεσ ζχουν ιδθ μολυνκεί με τουσ HPV 16/ Θλικία κατά τθν ζναρξθ % ςτα ζτθ 36.9% ςτα ζτθ 30.0% ςτα ζτθ 21.9% ςτα ζτθ 12.4% ςτα 45+ ζτθ Περίοδοσ παρακολοφκθςθσ (ζτθ) Οι γυναίκεσ παραμζνουν ςε κίνδυνο για HPV λοίμωξθ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςεξουαλικά ενεργοφσ ηωισ τουσ 1. Muňoz N, et al. J Infect Dis 2004; 190:

59 Περιοριςμοί δευτερογενοφσ πρόλθψθσ Δεν προλαμβάνει τθ λοίμωξθ ι τθν ανάπτυξθ προκαρκινικϊν αλλοιϊςεων 1 Αρχικά ςτάδια αδενοκαρκινϊματοσ είναι δφςκολο να ανιχνευτοφν 3 Μπορεί να οδθγιςει ςε υψθλι ςυχνότθτα ψευδϊσ αρνθτικϊν ι ψευδϊσ κετικϊν αποτελεςμάτων 1 Πακολογικά αποτελζςματα μπορεί να προκαλζςουν: Σθμαντικι ανθςυχία 4 Αβεβαιότθτα ςτισ γυναίκεσ, και τισ οικογζνειεσ τουσ 4,5 Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα το ποςοςτό των γυναικϊν που υποβάλλονται ςε τακτικό προλθπτικό ζλεγχο είναι χαμθλό 1. Cancer Research UK Available at: 2. Holowaty P, et al. J Natl Cancer Inst 1999; 91: ; 3. Krüger Kjaer S, et al. Epidemiol Rev 1993; 15: Gakidou E, et al. PLoS Med 2008; 5:e132. doi: /journal.pmed

60 ICER, /QALY* Ο εμβολιαςμόσ νζων γυναικϊν δε κεωρείται cost effective Ιδιαιτζρωσ cost-effective ζωσ τα 17 ζτθ ςφμφωνα με τον ΠΟΤ Cost-effective ζωσ τα 20 ζτθ ςφμφωνα με τον ΠΟΤ Cost-effective ζωσ τα 26 ζτθ ςφμφωνα με τον ΠΟΤ ΠΟΤ: Cost-effective NICE: επίςθμο όριο για τθ Μ.Β. ΠΟΤ: Ιδιαίτερα cost-effective Θλικία που ζγινε ο εμβολιαςμόσ * Το μοντζλο λαμβάνει υπόψθ τθ διαςταυροφμενθ προςταςία. Demarteau N, et al. EUROGIN 2010; Poster.

61 Η εμβολιαζηική κάλσυε ηοσ εμβολιαζμού ένανηι ηοσ ιού HPV και ηφν ζτεηιδόμενφν νοζεμάηφν ζηεν Ελλάδα Δκβνιηαζηηθή θάιπςε 2010=22% Δκβνιηαζηηθή θάιπςε 2011=27% Δκβνιηαζηηθή θάιπςε 2012 κέρξη ζήκεξα ~ 30 % IMS DATA

62 HPV Εμβολιαςτικι πολικι ςτθν Ευρϊπθ ECDC Guidance: Introduction of HPV vaccines in European Union countries an update,

63 Εμβολιαςτικι πολιτικι ςτθ Ελλάδα Σφμφωνα με το Εκνικό Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν: Συνιςτάται ο εμβολιαςμόσ ςε κορίτςια ετϊν Συνιςτάται ο εμβολιαςμόσ ςε γυναίκεσ ετϊν, εφόςον δεν ζχουν εμβολιαςκεί ςε μικρότερθ θλικία ΙΟΥΛ 08 : Eμβολιαςμόσ δωρεάν από το ΙΚΑ για κορίτςια ετϊν ΙΑΝ 09 : Κάλυψθ και θλικιϊν ετϊν από το ΙΚΑ ΙΑΝ 12 : Δθμιουργία ΕΟΠΥΥ και δυνατότθτα χοριγθςθσ HPV εμβολίου δωρεάν είτε από ιδιϊτθ ιατρό, είτε από ιατρό ςυμβεβλθμζνο με τον ΕΟΠΥΥ

64 ΔΡΩΣΗΗ 1. Γλσξίδεηε όηη ν Καξθίλνο ηνπ Τξαρήινπ ηεο Μήηξαο νθείιεηαη ζε ινίκσμε από ηνλ ηό HPV; 2. Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη εκβόιην γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηεο HPV ινίκσμεο; Δάλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζηελ εξώηεζε 2, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 3. Δάλ απαληήζαηε ΟΧΙ, έρεηε θηάζεη ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 3. Έρεηε ζπδεηήζεη κε ηνλ γπλαηθνιόγν ζαο ζρεηηθά κε ην εκβόιην έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο; Δάλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζηελ εξώηεζε 3, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε 4. Δάλ απαληήζαηε ΟΧΙ, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε Ο γπλαηθνιόγνο ζαο, ζαο ζύζηεζε λα θάλεηε ην εκβόιην ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο; 5. Σθνπεύεηε λα δεηήζεηε από ην γπλαηθνιόγν ζαο λα ζαο ρνξεγήζεη ην εκβόιην ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο; Δάλ απαληήζαηε ΝΑΙ ζηελ εξώηεζε 5, έρεηε θηάζεη ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δάλ απαληήζαηε ΟΧΙ, πξνρσξήζηε ζηελ εξώηεζε Δάλ δελ ζθνπεύεηε λα θάλεηε ην εκβόιην ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, πνηνη είλαη νη βαζηθνί ιόγνη; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ από 1 ιόγνπο αξηζκήζηε ηα θνπηάθηα δίπια ζηνπο ιόγνπο κε βάζε ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο, δει. βάιηε 1 γηα ηνλ πην ζεκαληηθό ιόγν πνπ δελ ζα θάλεηε ην εκβόιην, 2 γηα ηνλ ακέζσο επόκελν ιόγν, θηι) ΑΠΑΝΣΗΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Γελ είκαη ζεμνπαιηθά ελεξγή Σν εκβόιην είλαη πνιύ θαηλνύξην Δίκαη παληξεκέλε ή ζε κνλνγακηθή ζρέζε Δίκαη έγθπνο / πξνζπαζώ λα κείλσ έγθπνο Γελ είκαη ζίγνπξε αλ ην ηακείν κνπ θαιύπηεη ην θόζηνο ηνπ εκβνιίνπ Ννηώζσ όηη δελ έρσ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην εκβόιην Φνβάκαη ηηο πηζαλέο παξελέξγεηεο Ο γπλαηθνιόγνο κνπ είπε λα κελ θάλσ ην εκβόιην Άιιν (παξαθαιώ πεξηγξάςηε κε ιίγα ιόγηα):

65 πκπεξάζκαηα Φόβνο Παξελεξγεηώλ Γνλείο θαη Ιαηξνί Απνπζία ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ

66

67

68 HELLENIC-TURKISH CONGRESS FOR COLPOSCOPY AND CERVICAL PATHOLOGY Jointly Organized by the: Hellenic Society for Colposcopy and Cervical Pathology Turkish Society for Colposcopy and Cervical Pathology October 10-13, 2013 Thessaloniki, Greece

69 Σχεδόν 50% μείωςθ των υψθλοφ βακμοφ προκαρκινικϊν αλλοιϊςεων CIN2/3 ι AIS ςε κορίτςια ωσ 18 ετϊν, πριν τθ ςυμπλιρωςθ 3 χρόνων από τθν ζναρξθ μαηικοφ εμβολιαςμοφ με Gardasil ςτθν Αυςτραλία* Δηζαγσγή Gardasil Η επίπησζε (πξάζηλεο θνπθίδεο) ησλ πςεινύ βαζκνύ ηξαρειηθώλ αιινηώζεσλ (high grade abnormalities- HGA) είλαη ν αξηζκόο ησλ λέσλ δηαγλώζεσλ αλά ηξίκελν αλά 100 γπλαίθεο κέρξη 18 εηώλ πνπ εμεηάδνληαλ. Με ηελ θόθθηλε γξακκή θαίλεηαη ε κέζε δηαρξνληθή ηάζε. Η κέζε επίπησζε HGA ηελ πεξίνδν πξν εκβνιηαζκνύ (1 Ιαλνπαξίνπ Μαξηίνπ 2007) ήηαλ 0,80 αλά 100 γπλαίθεο, ελώ ε κέζε επίπησζε ηελ πεξίνδν κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ (1 Απξηιίνπ Γεθεκβξίνπ 2009) ήηαλ 0,42 αλά 100 γπλαίθεο (κείσζε θαηά 0,38 αλά 100 γπλαίθεο, 95%CI: 0,61-0,16, p=0.003). Μάιηζηα ε κέζε επίπησζε ήηαλ 0,85 αλά 100 γπλαίθεο ην 2006 θαη 0,22 αλά 100 γπλαίθεο ην 2009 (κείσζε ζρεδόλ 75% ζηε ζύγθξηζε απηώλ ησλ 2 εηώλ). * Τα ζηνηρεία είλαη από ην Victorian Cervical Cytology Registry ηεο Αλαηνιηθήο Μειβνύξλεο (Βηθηόξηα), ην νπνίν θαιύπηεη πιεζπζκό 2,7 εθαηνκκπξίσλ θνξηηζηώλ θαη γπλαηθώλ ππνςήθησλ γηα screening ηξαρήινπ. Η εκβνιηαζηηθή θάιπςε ζηελ επαξρία ηεο Βηθηόξηαο ππνινγίδεηαη από 71-79% γηα θνξίηζηα εηώλ. Brotherton JML, et al. Lancet 2011;377:

70 Αποτελζςματα από τθν κλινικι πράξθ Νζα Ηθλανδία (ASHS data) Μείωςθ Γεννθτικϊν κονδυλωμάτων % πξώησλ επεηζνδίσλ γελλεηηθώλ θνλδπισκάησ λ Males <20y Females <20y -62.7% κείσζε ηεο λόζνπ * In females <20 years, ~ 63% reduction of genital warts since start of vaccination with Gardasil 2010*: only first 6 months data were collected 40,793 new clients seen between Vaccine coverage rate = 51.7% 70 Oliphant J et al. NZMJ 2011

71 Πάλσ από ην 90% ησλ HPV θαξθίλσλ, είλαη θαξθίλνη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο HPV ζρεηηδόκελνη θαξθίλνη ζε γπλαίθεο παγθνζκίσο (2002) πεξηζηαηηθά/έηνο 6.5%{ 93.5 % Οη ππόινηπνη HPV θαξθίλνη είλαη σημαντικοί αιιά πολύ μικρότερης σστνότητας Parkin DM & Bray F. Vaccine 2006; 24(Suppl 3):S11 S25; Walboomers JMM, et al. J Pathol 1999; 189:12 19.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ

Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Θ. Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. Δ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: Η μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Καλύτερης Στρατηγικής για Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην Πόλη Χρυσοχούς. Δρ Παύλος Νεοφύτου

Πιλοτική Εφαρμογή της Καλύτερης Στρατηγικής για Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην Πόλη Χρυσοχούς. Δρ Παύλος Νεοφύτου Πιλοτική Εφαρμογή της Καλύτερης Στρατηγικής για Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην Πόλη Χρυσοχούς Δρ Παύλος Νεοφύτου Δρ Ανδρέας Πατσαλίδης, Δρ Άντρη Ευριπίδου, Δρ Σπυρος Γεωργίου,, Prof.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑ HPV ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑ HPV ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑ HPV ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΙΑΣΩ, 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 Ε. ΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Ο περισσότερο µελετηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανδηµική γρίπη A(H1N1) 2009 και η σηµασία του εµβολιασµού στη συλλογική ανοσία. Συλλογική ανοσία. (herd immunity) ιασπορά της µόλυνσης: όλοι επίνοσοι

Πανδηµική γρίπη A(H1N1) 2009 και η σηµασία του εµβολιασµού στη συλλογική ανοσία. Συλλογική ανοσία. (herd immunity) ιασπορά της µόλυνσης: όλοι επίνοσοι Πανδηµική γρίπη A(H1N1) 2009 και η σηµασία του εµβολιασµού στη συλλογική ανοσία 2o Συµπόσιο Πρωτοπαθείς ανοσοανεπαρκειες, Παιδιατρική ανοσολογία Αθήνα, 29-30 Απριλίου 2010 Τ. Παναγιωτόπουλος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Γεώξγηνο Κνιηόπνπινο MRCOG DFFP MD BSCCP diploma Επηκειεηήο ΕΣΥ Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ΠΓΝ Έιελα Βεληδέινπ Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ

Διαβάστε περισσότερα

www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ

www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ Μόκα E, Σιαφάκα I, Σταυροποφλου E, Σερπετίνθσ I, Γαμποποφλου Z, Αργφρα E Ειςαγωγι Ελλθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιός HPV και εµβολιαστική κάλυψη εφήβων

Ιός HPV και εµβολιαστική κάλυψη εφήβων ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 92-96 ISSN 1791-9649 Ιός HPV και εµβολιαστική κάλυψη εφήβων Υφαντή Ε. 1, Γκέτσιος Ι. 2, Γραµµατικού Μ. 3, Γουρδούµπα Αι. 4, Υφαντής Α. 5, Τηνιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

HPV-εµβολιασµός εναντίον του καρκίνου τραχήλου µήτρας µε το τετραδύναµο εµβόλιο

HPV-εµβολιασµός εναντίον του καρκίνου τραχήλου µήτρας µε το τετραδύναµο εµβόλιο 6η Σύνοδος της Ελληνικής HPV Εταιρείας (21-23 Φεβρουαρίου 2014, HYATT REGENCY, Θεσσαλονίκη) HPV-εµβολιασµός εναντίον του καρκίνου τραχήλου µήτρας µε το τετραδύναµο εµβόλιο Θ. Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. μοριακή ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής

Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. μοριακή ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μοριακή ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ Μοριακή ανίχνευση του

Διαβάστε περισσότερα

DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY. Κάπνισμα και υγεία. Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr

DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY. Κάπνισμα και υγεία. Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Κάπνισμα και υγεία Κϊςτασ Τςιλίδθσ, ktsilidi@cc.uoi.gr Κφρια μθνφματα για τον καπνιςτι Ο κίνδυνοσ είναι μεγάλοσ: περίπου μιςοί πεκαίνουν λόγω του καπνίςματοσ Πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου ισό αιώνα μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr. Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ BSCCP/RCOG DT Diploma in Colposcopy Ο Ο τραχηλικός καρκίνος αποτελεί μια πολύ σπάνια συνέπεια μιας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Παναγιώτα Κουρίδου Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία. Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν.

Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία. Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν. Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν. «Αηηικόν» Javier at.al Ann Hematol (2008) OR = 1.21; CI 95%, 0.95-1.55

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Καρδιαγγειακά Νοσήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Εµβολιαστική κάλυψη µαθητών ηλικίας 6-16 ετών σε περιοχή της ελληνικής επαρχίας

Εµβολιαστική κάλυψη µαθητών ηλικίας 6-16 ετών σε περιοχή της ελληνικής επαρχίας Εµβολιαστική κάλυψη µαθητών ηλικίας 6-16 ετών σε περιοχή της ελληνικής επαρχίας Ευαγγελία Μαστραπά 1, Άρης Υφαντής 2, έσποινα Χανιώτη 3, Ελένη Σιαµάγκα 4, Ιωάννης Πρέσσας 5, Γεωργία Ράπτη 3, Σοφία Τσιρίγκα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 13 ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT ΘΕΜΑ:ΥΓΕΙΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΤΑΞΗ Α1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1)ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ- ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 2)AIDS 3)ΜΗΝΙΣΚΟΣ 4)ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΗPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΗPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΗPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΗPV NOΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

HPV Human Papilloma Virus. Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων HPV Human Papilloma Virus Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων Καρκίνος τραχήλου της μήτρας Υψηλή θνησιμότητα Ο δεύτερος σε συχνότητα που αφορά τις γυναίκες παγκόσμια 500.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο τραχήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέςματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέςματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αποτελέςματα 9 Ιανουαρίου 2015 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ marc A.E. - Αξηζκόο Κεηξώνπ Δ.Π.Ο.: 1 (ΔΛΑ). ΔΛΡΝΙΔΑΠ ΚΔΓΔΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ALPHA TV 1.007

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα