Επ.Τπεύζπλε Παξαδνηένπ 1 θαη επηκέιεηα κειέηεο Αλαζηαζία Α. Εακπαληώηνπ Αλ.Καζ. Τκήκα Φεκηθψλ Μεραληθψλ, ΑΠΘ Υπεχζπλε Οκάδαο Βηνκάδαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επ.Τπεύζπλε Παξαδνηένπ 1 θαη επηκέιεηα κειέηεο Αλαζηαζία Α. Εακπαληώηνπ Αλ.Καζ. Τκήκα Φεκηθψλ Μεραληθψλ, ΑΠΘ Υπεχζπλε Οκάδαο Βηνκάδαο"

Transcript

1 [Μελέτη διαθεσιμότητας βιομάζας στην Περιφέρεια Δυτικής Επ.Τπεύζπλε Παξαδνηένπ 1 θαη επηκέιεηα κειέηεο Αλαζηαζία Α. Εακπαληώηνπ Αλ.Καζ. Τκήκα Φεκηθψλ Μεραληθψλ, ΑΠΘ Υπεχζπλε Οκάδαο Βηνκάδαο πγγξαθείο Βαζηιηθή Κ. θνπινύ, Γξ. Φεκ Μερ, Τκ.Φεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ Μακεδονίας] D1 Παξαδνηέν Έξγνπ LIFE08ENVGR576 Θεζζαινλίθε, Ινύληνο 2010 Επ.Τπεύζπλε Παξαδνηένπ 1 θαη επηκέιεηα κειέηεο Αλαζηαζία Α. Εακπαληώηνπ Αλ.Καζ. Τκήκα Φεκηθψλ Μεραληθψλ, ΑΠΘ Υπεχζπλε Οκάδαο Βηνκάδαο πγγξαθείο Βαζηιηθή Κ. θνπινύ, Γξ. Φεκ Μερ, Τκ.Φεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ πιινγή ζηνηρείωλ Θεόδωξνο Υαηδεαπγνπζηήο, Μεη. Μερ, Δξεπλεηήο Πεδίνπ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Συμπεράσματα- Προτάσεις Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ππνιεηκκάησλ αξνηξαίσλ, δελδξσδψλ θαη ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ππνιεηκκάησλ δαζηθήο βηνκάδαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάδεημε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηνπο ζαλ ζηεξεφ βηνθαχζηκν ζε θαηλνηφκα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο κέζσ ηεο αεξηνπνίεζεο. Ζ αμηνπνίεζε, ηδηαίηεξα, ηεο αγξνηηθήο πξνέιεπζεο βηνκάδαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηνπηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή αιιά θαη ηελ κεξηθή απεμάξηεζε απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο θαπζίκσλ. Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ ππνιεηκκάησλ ζα απμήζεη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζα δηαζθαιίζεη έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο αγξφηεο. Θα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ ζε ινγηθά επίπεδα γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα, φπσο επίζεο ηα παξαπξντφληα απφ ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ζα απνθηήζνπλ κηα επηπξφζζεηε αμία, ζα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθά εληφο θαη εθηφο ηεο Δ.Δ. θαη ζα πάςνπλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο απνξξίκκαηα κεδεληθήο αμίαο. Οη αγξφηεο ζα έρνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα θίλεηξν γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθείλα ηα θνκκάηηα γεο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα αγξνηηθή παξαγσγή θαη είραλ κείλεη αλεθκεηάιιεπηα.

3 Απφ ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ έξεπλαο πεδίνπ (Πίλαθαο 7.1, ππνιεηκκάησλ αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ, δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ, ελεξγεηαθψλ θαη αγξνβηνκεραληθψλ ππνιεηκκάησλ) θάλεθε πσο ε πιεηνλφηεηα ηνπο αθνξά ζηα ππνιείκκαηα δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο (λεθξά θιαδηά, θινηνί θαη θαπζφμπια θ.α.), θαζψο θαη ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (θαιακπφθη, ειίαλζνο θαη ινηπά ζηηεξά) ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αξνηξαίσλ ππνιεηκκάησλ παξάγεηαη ζηνπο Ννκνχο Κνδάλεο, θαηη Φιψξηλαο κε ηελ θαιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζίηνπ, θαιακπνθηνχ, νζπξηνεηδψλ θαη ινηπψλ ζηηεξψλ. Ζ επηινγή ππνιεηκκάησλ αξνηξαίσλ (θαιακπφθη ή ζηηάξη) ή θαη αγξνβηνκεραληθψλ θαιιηεξγεηψλ ( γηα ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε φιε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ζα κπνξνχζε λα απνηέζεη κηα δηέμνδν ηεο θάιπςεο κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Παξφια απηά ηα αρπξψδε ππνιείκκαηα αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, εθηφο ηνπ φηη κεγάιν κέξνο ηνπο δηαηίζεηαη ζαλ δσνηξνθή αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα α) θαηά ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπο ζηνλ πηινηηθφ αεξηνπνηεηή δεκηνπξγψληαο ζπειαίσζε ζηνλ θνριηνθφξν κεηαθνξέα αιιά θαη β) πξνβιήκαηα ζπζζσκαηψζεσλ ζηελ αεξηνπνίεζε. Δθεί παξάγνληαη, επίζεο, θαη κεγέιεο πνζφηεηεο ππνιεηκκάησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ (θιαδέκαηα ξνδαθηληάο, αριαδηάο, κειηάο θ.α.) ελψ ζηελ παξαγσγή αγξνβηνκεραληθψλ ππνιεηκκάησλ ππεξέρεη ν Ννκφο Κνδάλεο. Φαξαθηεξηζηηθά αγξνβηνκεραληθά ππφιεηκκαηα γηα ηελ πεξηνρή απνηεινχλ ηα θιαδέκαηα ακπειηνχ, θαζψο θαη πεξηθάξπηα μεξψλ θαξπψλ ηα νπνία παξάγνληαη θαη ζπζζσξεχνληαη ζηα ρσξάθηα, ζηα νηλνπνηία ηεο πεξηνρήο θαη ζηα ζπαζηήξηα, αληίζηνηρα.

4 Πίλαθαο 7.1. Δθηίκεζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ (tn) πνπ παξάρζεθαλ ην έηνο 2009 ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία Καιιηέξγεηεο Ν.Κνδάλεο Ν.Καζηνξηάο Ν.Φιώξηλαο Ν.Γξεβελώλ ΤΝΟΛΟ Τπνιείκκαηα (tn, 2009) (tn, 2009) (tn, 2009) (tn, 2009) Αξνηξαίεο Δελδξώδεηο Δαζηθά Ελεξγεηαθέο Αγξνβηνκεραληθά ΣΥΝΟΛΟ Οη θχξηεο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο πνπ ζπλαληψληαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία αθνξνχλ ζε κειηέο, αριαδηέο, ξνδαθηληέο θαη ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπο φκσο πξνυπνζέηεη ηελ πξνεπεμεξγαζία θαη ζξπκκαηηζκφ ησλ ππνιεηκκάησλ απηψλ ηα νπνία είηε εγθαηαιείπνληαη ζηνπο αγξνχο ή θαίγνληαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο. Οη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, εθφζνλ ππνζηνχλ πξνεπεμεξγαζία θαη ζξπκκαηηζκφ δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αεξηνπνίεζε ηνπο ζε πηινηηθή θιίκαθα. Δπίζεο, ε κεγάιε παξαγσγή ππνιεηκκάησλ δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο ( λεθξά θιαδηά, θινηνί θαη θαπζφμπια) θαηαηάζεη ηνπο νξεηλνχο λνκνχο Γξεβελψλ, Καζηνξηάο θαη Φιψξηλαο, ζε εθείλνπλ κε ηελ κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα ππνιεηκκάησλ γηα ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπο. Τα δαζηθά ππνιείκκαηα παξάγνληαη εηεζίσο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αιιά ε απφιεςε απφ ηα δάζε θαη ε δηαζπνξά ηνπο ζηνπο Ννκνχο απνηειεί έλα αξλεηηθφ ζεκείν ζηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπο, φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα ηνπηθή παξαγσγή απφ ηα πξηνληζηήξηα θαη ηηο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο μχινπ, ν νπνίεο αμηνπνηνχλ ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηνπο γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπο κε ηελ παξαγσγή βηνκεραληθήο ζεξκφηεηαο.

5 Τα μπιψδε ππνιείκκαηα, φπσο ηα δαζηθά, αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά ζηελ αεξηνπνίεζε ηνπο ζε πηινηηθή θιίκαθα. Σε φηη αθνξά ζηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο θαίλεηαη πσο κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην έξεπλαο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ην Ννκφ Κνδάλεο λα ππεξέρεη κε ηελ πεηξακαηηθή θαιιηέξγεηα αγξηαγθηλάξαο. Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην Ννκφ Κνδάλεο, αιιά πξνο ζηηγκήλ παξάγνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη ε ζπλδπαζκέλε αεξηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ ηνπο κε θάπνην άιιν ππφιεηκκα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη επίζεο κηα ελαιιαθηηθή. Με βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ ζηνπο Ννκνχο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ζεξκνγφλν δχλακε ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθηίκεζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ΤΗΠ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπο Πίλαθαο 7.3. Πίλαθαο 7.3. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Δίδνο Τπνιείκκαηνο Γηαζέζηκε Πνζόηεηα Καηωηέξα Θεξ. Γύλακε Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο (tn) (MJ/kg) (ΤΗΠ) Αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο ηηάξη , Καιακπόθη , Λνηπά ζηηεξά , Γελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο Ρνδάθηλα θαη Αριάδηα πξνο ,

6 κεηαπνίεζε Κεξάζηα , Διαηψλεο 85 19,10 33 Δζπεξηδνεηδή 7 18,00 3 Λνηπέο Γελδξψδεηο , Γαζηθά ππνιείκκαηα Πεύθν , Έιαην , Δξπο , Ομηά , Αγξνβηνκεραληθά ππνιείκκαηα Ξεξνί θαξπνί , Εαραξφηεπηια , Καπλφο 187 9,90 38 Ακπέιηα , Δλεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο Αγξηαγθηλάξα ,88 1,95 Ειαηνθξάκβε 1,2 22,04 0,54 Ηιίαλζνο 237,5 21,32 10,39 Καιάκη , ,49 ΤΝΟΛΟ Παξφια απηά ε έιιεηςε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ βηνκάδαο θαη νη αληαγσληζηηθέο αγνξέο (π.ρ. δσνηξνθέο), ην θελφ γλψζεο ζηελ νξζή πξαθηηθή δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαίλεηαη λα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο ζηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ηνπνγξαθία απφ ηελ άιιε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηηο δαζψδεηο νξεηλέο εθηάζεηο επηβαξχλεη ην θφζηνο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ αγξνηηθψλ

7 θαιιηεξγεηψλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε απνθεληξσκέλε θαη θηλεηή ηερλνινγία παξαγσγήο ελέξγεηαο (SMART-CHP) ζα κπνξέζεη ίζσο ζην κέιινλ λα νδεγήζεη ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σειηθή απόθαζε Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξθάησ βηνάκαδα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 7.2. Πίλαθαο 7.2. Δπηινγή ππνιεηκκάησλ γηα αεξηνπνίεζε ζε πηινηηθή θιίκαθα ζηελ κνλάδα SMART-CHP Καηεγνξία Γαζηθά ππνιείκκαηα Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο Αξνηξαίεο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη Κιαδέκαηαπεξηθάξπηα μεξψλ θαξπψλ θαη ππξήλεο θξνχησλ Δίδνο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 1. Πεύθν 2. Ομηά 3. Έιαην 1.Μειηά 2.Αριαδηά 1. Καιακπόθη 2. ηηάξη 3. Αγξηαγθηλάξα 1. Ππξελόμπιν 2. Ακπέιη 3. Καξύδηα 4. Γξπο 4. Ακύγδαια 5. Βεξίθνθν 6. Ρνδάθηλν Πνζνζηό πγξαζίαο Υςειφ, εθφζσλ ζπιιεγεί απφ ην δάζνο Φακειφ Φακειφ Φακειφ Ελεξγεηαθό πεξηερόκελν Υςειφ Υςειφ Μέζν Υςειφ Σέθξα Φακειφ Φακειφ Υςειφ Φακειφ ηνηρεηαθή αλάιπζε Καιή Καιή Καιή Καιή Απαίηεζε πξνεπεμεξγαζία ο Όρη πξφθεηηαη πξηνλίδη εάλ γηα Απαξαίηεηε Όρη εάλ πξφθεηηαη γηα πξηνλίδη Όρη εάλ πξνέξρνληαη απφ ζπαζηήξηα Σξνθνδνζία Με πξνβιεκαηηθή Πξφβιεκα ζπειαίσζεο Με πξνβιεκαηηθή

8 Τέινο ε επηινγή ηνπνζεζηψλ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο SMARt CHP αθνξά αξρηθά πεξηνρέο νη νπνίεο θαηά ηελ πξψηε επηδεηθηηθή ιεηηνπξγία ζα πξνθαιέζνπλ ηελ ιηγφηεξε φριεζε ( Αλνηθηή πεξηνρή ζηα φξηα ηεο Πηνιεκατδαο θαη Δξγνζηάζην Παηάηαο Ακπληαίνπ) θαη ε δεχηεξε επηδεηθηηθή ιεηηνπξγία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΖΠ Πηνιεκαΐδαο θαη ΔΑΣ Ακπληαίνπ, φπνπ εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ρξεηάδνληαη ηηο ιηγφηεξεο παξεκβάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο (παξνρή λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απνζεθεπηηθνί ρψξνη θηι) αιιά θαη ππάξρνπλ νη ρψξνη θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ρψξνπο νη νπνίνη είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη απφ ην θνηλφ. Σηνλ Πίλαθα 7.4 θαίλεηαη ε πξφηαζε επηινγήο ηνπνζεζηψλ 1 εο θαη 2 εο επηδεηθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο SMART-CHP. Πίλαθαο 7.4 Πξφηαζε ηνπνζεζηψλ επίδεημεο ιεηηνπξγίαο SMART-CHP 1 ε Δπίδεημε ιεηηνπξγίαο 2 ε Δπίδεημε ιεηηνπξγίαο Ν.Κνδάλεο Αλνηθηή πεξηνρή Πηνιεκατδαο (Δηθ.5.13) ΓΔΤΖΠ Πηνιεκατδαο (Δηθ.5.10) Ν.Φιώξηλαο Δξγνζηάζην Παηάηαο Ακπληαίνπ(Δηθ.5.9) ΔΑΣ Ακπληαίνπ (Δηθ.5.7)

9

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ *

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Μαρία Σκάροσ, Χριστόυορος Σωυρονίοσ, Ελένη Γρηγοροπούλοσ * Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Υημικών Μησανικών, Σομέαρ Ανάλςζηρ, σεδιαζμού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ»

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΗΝΙΗΝΠ 2013 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 Ο Ελληνικός Αγροτικός Σομέας... 4 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο.

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ` Σποσδαστές: Δμπλιούκ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ»

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ» πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα